UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI
2015
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
1.UYUŞTURUCUYA ULAŞILABİLİRLİĞİN ENGELLENMESİ
Amaç: Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların; ulusal ve uluslararası boyutta
kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını engellemek.
Hedefler:
1. Uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek.
2. Uyuşturucu maddelerin sokak düzeyindeki bulunabilirliğini ortadan kaldırmak.
Sorumlu Kurum/
Stratejiler
Aktiviteler (Faaliyetler)
1.Uyuşturucunun Ülkemize
1.Uyuşturucunun ülkemize
1.Gümrük ve Ticaret
1.İçişleri Bakanlığı
Girişinin Önlenmesi
girdiği bütün noktalar; fiziki,
Bakanlığı (Gümrükler
1.1.Emniyet Genel Müdürlüğü
teknik, insan kaynağı ve
Muhafaza Genel
(Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele)
yönetim kapasitesi açısından
Müdürlüğü)
1.2.Jandarma Genel Komutanlığı
Kuruluş(lar)
güçlendirilecek.
2. Uyuşturucu ile Sokak
2.1. Narkotimler kurulacak
Bazında Mücadele Edilmesi 2.2.Uyuşturucu ile mücadeleye
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar)
1.3. Sahil Güvenlik Komutanlığı
2.İçişleri Bakanlığı
1.Bölgede görev yapan ve toplum nezdinde
sözü geçen meslek mensupları ve kanaat
katkı sunan sivillere ödül
önderleri
mekanizması kurulacak.
2.Yerel Yönetimler
2
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
2.EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK TEDBİRLER ALINMASI
Amaç: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise tedavi sürecine ve sosyal uyum
çalışmalarına dahil etmek.
Hedefler:
1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak.
2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak.
3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla irtibatlanmalarını sağlamak.
Stratejiler
1.Uyuşturucuyla mücadele
Aktiviteler (Faaliyetler)
1.1. Özellikle riskli
kapsamında eğitim
bölgelerdeki eğitim
kurumları ve çevrelerindeki
kurumlarının güvenlik
risklerin tespit edilerek
kamerası ile bahçe duvarı
gerekli önlemlerin alınması
ve güvenlik görevlisi
Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)
Milli Eğitim Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar)
1. İçişleri Bakanlığı
2. Yerel Yönetimler
ihtiyaçları tespit edilerek,
eksiklikler giderilecek.
1.2. Öğretmenler haricinde
eğitim kurumlarına yönelik
hizmet sağlayacak
(temizlik personeli,
güvenlik görevlisi, kantin
3
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
görevlisi, okul servisi şoför
ve diğer personelleri)
kişilerin işe başlamadan
önce gerekli güvenlik
soruşturmaları titizlikle
yapılacak.
1.3. Şehirlerde ve özellikle
Eğitim Kurumlarının
çevrelerinde bulunan riskli
işletme ve terk edilmiş
virane mekânlar tespit
edilerek sıkı kontrol altına
alınacak.
2.Öğretmen, öğrenci, aile
2.1.Rehber Öğretmenlerden
Milli Eğitim Bakanlığı
1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ve eğitim kurumlarında
başlayarak eğitim kurumlarının
2. Sağlık Bakanlığı
görev yapanların bilgi ve
yöneticileri ve diğer
3. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
bilinç düzeylerinin
çalışanlarına her eğitim dönemi
4. Yerel Yönetimler
artırılması
başlangıcında ’’Uyuşturucu İle
Mücadele Temel Farkındalık
Eğitim Modülü’’ uygulanacak.
2.2. Öğrenci velilerinin bir plan
4
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
dahilinde Eğitim Kurumuna
davet edilerek ‘’Eğitim
Kurumuna Uyum ve
Beklentiler Eğitimi’’ adı
altında; içerisinde sigara, alkol
ve uyuşturucu ile mücadele
stratejilerine yönelik bilgileri de
içeren sağlıklı bir hayat için
eğitim modülüne tabi tutulmaları
teşvik edilecek.
2.3.Öğrencilerin ve
kursiyerlerin; uyuşturucu
kullanımı ve satışı gibi
durumlara şahit olmaları halinde
ne yapmaları gerektiğine dair
ihbar, kendini koruma, hayır
diyebilme becerilerini
geliştirmeyi hedefleyen afiş ve
broşürler hazırlanarak okulların
görünür yerlerine asılacak.
5
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
3. Uyuşturucu kullanan
3.1.Uyuşturucu kullandığı
öğrencilerin tedavisi ve
tespit edilen çocukların aileleri
sosyal uyumunun
ile işbirliği içinde bağımlılık ile
sağlanması
mücadele eğitimi almış
Milli Eğitim Bakanlığı
1. Sağlık Bakanlığı
2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
öğretmenler tarafından yakın
takibe alınarak ivedilikle tedavi
ve sosyal uyum merkezleri ile
irtibata geçilip gerekli tedavi ve
sosyal uyum programlarına
dahil olmaları sağlanacak.
3.2. Bu çocukların tedavi ve
sosyal uyum süresince
eğitimlerinden geri
kalmamaları için gerekli
tedbirler alınacak.
4. Okullarda geçmişte var
4.1.Okullarda Yeşilay ve Sağlık
Milli Eğitim Bakanlığı
1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
olan Yeşilay kollarının
kulüplerinin ayda en az bir
2. Sağlık Bakanlığı
çağın şartlarına göre
aktivite gerçekleştirmesi
3. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
yeniden aktif hale
sağlanacak.
Yerel Yönetimler
getirilmesi
6
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
5. Okullarda uyuşturucu
5.1.Yürütülen Araştırmalar
konusunda araştırmalar
(ESPAD) tamamlanacak ve
yapılması
uluslararası standartlar ışığında
Milli Eğitim Bakanlığı
1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ulusal ihtiyaçlara yönelik yeni
araştırmalar planlanacak.
6. Tüm eğitim
6.1. ‘’Uyuşturucu ve Madde
kurumlarında
Bağımlılığıyla Mücadele
2. Sağlık Bakanlığı
yürütülecek
Genelgesi’’ yayımlanacak
3. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
uyuşturucuyla mücadele
6.2. Bilim komisyonu onayından
çalışmalarının standart
geçmiş uyuşturucuyla
hale getirilerek
mücadeleye yönelik eğitim
sürekliliğinin sağlanması
modülleri kullanılacak.
7
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
3.BELİRLENMİŞ HEDEF GRUPLARA YÖNELİK TEDBİRLER ALINMASI
Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.
Hedefler:
1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek hedef gruplara yönelik
yaygınlaştırmak.
Stratejiler
Aktiviteler (Faaliyetler)
1.Uyuşturucu
1.1. Görsel ve işitsel
Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar)
Aile ve Sosyal Politikalar
1. Sağlık Bakanlığı
Bakanlığı
2. Milli Eğitim Bakanlığı
kullanıcılarına,
materyallerle desteklenmiş,
bağımlılarına ve yakın
eğitim modülleri ve
3. İçişleri Bakanlığı
çevreleri ile risk altındaki
programları hazırlanacak.
4. Gençlik ve Spor Bakanlığı
gruplara yönelik uyuşturucu
5. Milli Savunma Bakanlığı
ile mücadele konusunda
6. Adalet Bakanlığı
kategorize edilmiş
7. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
programların hazırlanarak
uygulanması
2.Sokakta çalıştırılan ve
2.1. Aile ve Sosyal Politikalar
Aile ve Sosyal Politikalar
1. Sağlık Bakanlığı
dilendirilen çocuklara
Bakanlığı’na bağlı olarak
Bakanlığı
2. İçişleri Bakanlığı
yönelik programlar
faaliyet gösteren Sosyal Hizmet
3. Yerel Yönetimler
uygulanması
Merkezleri ile hastanelerde
4. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
bulunan Tıbbi Sosyal
8
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
Hizmetler Birimleri’nden
mevcutta faal olanlarının
güçlendirilmesi, olmayan sağlık
kurumlarında ise bu birimlerin
ihdası sağlanacak.
2.2.Sokakta çalıştırılan ve/veya
dilendirilen çocuklara güvenli ve
destekleyici bir ortam
sağlanarak, bu çocukların sağlık
ve sosyal hizmetlerden
yararlanma imkânlarının, yaşam
kalitelerinin ve mesleki
becerilerinin arttırılması ve
kendilerine eğitim ve
danışmanlık hizmetleri verilmesi
sağlanacak.
3. Silahlı Kuvvetler
3.1. Er ve erbaşlara yönelik
Milli Savunma Bakanlığı
1. Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesindeki askerlere
Uyuşturucu İle Mücadele
2. Sağlık Bakanlığı
yönelik programlar
konusunda hazırlanmış ve bilim
3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
uygulanması
kurulu onayından geçmiş eğitim
modülü uygulanacak.
9
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
3.2. Uyuşturucu kullanan veya
bağımlı olan kişilerin askerlik
muayenesi esnasında kendi
beyanları veya kurulacak sistem
üzerinden tespit edilmesi
halinde Rehberlik Danışma
Merkezleri tarafından,
birliklerinde yakinen takip
edilmeleri sağlanarak, standart
tedavi ve sosyal uyum
süreçlerine tabii olmaları
sağlanacak.
4. Ceza ve Tevkif
4.1.Hükümlülere yönelik
Evlerinde bulunanlara
Uyuşturucu İle Mücadele
yönelik programlar
konusunda Bilim Kurulunun
uygulanması
onayından geçmiş eğitim
Adalet Bakanlığı
1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
2. Sağlık Bakanlığı
modülü uygulanacak.
4.2.Kullanıcı ya da bağımlı
olanlara yönelik Bilim
Kurulunca onaylanmış
standart tedavi ve sosyal
10
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
uyum süreçleri işletilecek.
5. Kredi Yurtlar
5.1.Öğrenci ve çalışanlara
Gençlik ve Spor Bakanlığı
1. Milli Eğitim Bakanlığı
Kurumunda kalan
yönelik Uyuşturucu İle
2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
öğrencilere ve
Mücadele konusunda ilgili
3. Sağlık Bakanlığı
çalışanlara yönelik
bakanlıkların katkılarıyla
4. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
programlar uygulanması
hazırlanıp, Bilim Kurulu
onayından geçmiş eğitim
modülü uygulanacak.
5.2.Yurtta kalan bilgi beceri ve
tecrübeleriyle ön plana
çıkarak kullanıcı ya da
bağımlı olanlara destek
olacak rehber veya lider
öğrenci modelleri
geliştirilecek.
5.3.Kullanıcı ya da bağımlıların
bulundukları bölgedeki
tedavi kurumları ile irtibata
geçerek bilim komisyonunca
onaylanmış standart tedavi ve
sosyal uyum süreçlerine dahil
11
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
olmaları sağlanacak.
6. Gençlere ve sporculara
6.1.Uyuşturucu İle Mücadele
Gençlik ve Spor Bakanlığı
1. Milli Eğitim Bakanlığı
yönelik programlar
konusunda Bilim Kurulunun
2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
uygulanması
onayından geçmiş eğitim
3. Sağlık Bakanlığı
modülü, öncelikle küçük yaş
4. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
grubundan başlayarak amatör
ve profesyonel sporculara
uygulanacak.
6.2.Kullanıcı ya da bağımlı
olanlara yönelik Bilim
Kurulunca onaylanmış
standart tedavi ve sosyal
uyum süreçleri işletilecek.
7. Polis ve Jandarma Eğitim
7.1.Uyuşturucu İle Mücadele
İçişleri Bakanlığı
1. Milli Eğitim Bakanlığı
Merkezindeki öğrencilere
konusunda Bilim
2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
yönelik programlar
Kurulunun onayından
3. Sağlık Bakanlığı
uygulanması
geçmiş eğitim modülü,
4. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
öncelikle birinci sınıflardan
başlayarak tüm öğrencilere
uygulanacak.
7.2.Kullanıcı ya da bağımlı
12
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
olanlara yönelik Bilim
Kurulunca onaylanmış
standart tedavi ve sosyal
uyum süreçleri işletilecek.
8. Toplumsal temasın yoğun
8.1. Uyuşturucu İle Mücadele
Yerel Yönetimler
1. Milli Eğitim Bakanlığı
olduğu işletme sahipleri
konusunda Bilim Kurulunun
2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ve çalışanlarına yönelik
onayından geçmiş eğitim
3. Sağlık Bakanlığı
programlar uygulanması
modülü, öncelikle alkollü
4. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
içki sunumu yapılan
işletmelerden başlayarak tüm
ikram ve eğlence sektörüne
yönelik uygulanacak.
8.2.Kullanıcı ya da bağımlı
olanlara yönelik Bilim
Kurulunca onaylanmış
standart tedavi ve sosyal
uyum süreçleri işletilecek.
9. Türkiye İş Kurumu
1. İş ve Meslek Danışmanlarına
bünyesindeki İş ve
yönelik Uyuşturucu
Meslek Danışmanlarına
Bağımlılığı İle Mücadele
uyuşturucu bağımlılığı
konusunda hazırlanmış ve
Türkiye İş Kurumu
1. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
2. Sağlık Bakanlığı
13
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
konusunda eğitimler
bilim kurulu onayından
verilmesi
geçmiş eğitim modülü
uygulanacak.
14
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
4. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE DANIŞMA BİRİMLERİ
Amaç: Risk altında olduğunu düşünüp kendileri ve yakınları için tedbir almak isteyenlerin, uyuşturucu kullanıcılarının ya da bağımlılarının
(yoksunluk yaşayan, bırakmak isteyen vs.), bağımlı yakınlarının müracaat edecekleri birimleri oluşturmak ve algoritmalarını belirlemek.
Hedefler:
1. Oluşturulacak birimlerin uyuşturucu ile mücadelenin tüm aşamalarında vatandaşla kamu kurumları arasında köprü olan bir çözüm
merkezi olarak görev yapmasını sağlamak.
2. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yardım almak isteyen kişilerin oluşturulmuş birimlerde sunulan hizmete kolay ulaşabilmelerini
sağlamak.
3. Birimlere yapılan tüm başvuruların en kısa sürede muhataplarına ulaştırılarak sonuçlandırmak.
Sorumlu Kurum/
Stratejiler
Aktiviteler (Faaliyetler)
1. Profesyonellerin 7 gün
1.1. Telefon hattı veya internet
24 saat esasına göre hizmet
üzerinden görüntülü veya
2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
vereceği ücretsiz
görüntüsüz görüşme, canlı
3. İçişleri Bakanlığı
Uyuşturucu ile Mücadele
mesajlaşma yolu ile kişilerin
4. İŞKUR
Danışma ve Destek
kimlik bilgilerini almadan
5. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Hattı’nın kurulması
(tedaviye yönlendirilen ve
Kuruluş(lar)
Sağlık Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar)
1. Adalet Bakanlığı
adlarına randevu alınanlar hariç)
hizmet verilecek.
1.2. Kısa mesaj, elektronik posta
ve sosyal medya aracılığıyla web
15
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
ortamında gelen sorulara çağrı
merkezinde görevli personel
tarafından cevap verilecek.
1.3. Uyuşturucu bağımlılığı
sebebiyle tedavi olmak
isteyenler Aile Hekimi,
Psikiyatri Polikliniği, Ayaktan
veya Yataklı Tedavi
Merkezlerine yönlendirilecek.
1.4. Tedavi sonrası ve
taburculuk dönemlerinde kişiler
sosyal uyum programları ile
ilişkilendirilecek.
16
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
5. UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞININ TEDAVİ MEKANİZMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Amaç: Uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi mekanizmalarının güçlendirilerek tedavideki başarı oranlarını
artırmak.
Hedefler:
1. Uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde görev alan sağlık personeli sayıları ile bilgi ve bilinç düzeylerinin yeterli seviyeye ulaşması
sağlanacak.
2. Uyuşturucu bağımlılarının ayaktan ve yatarak tedavi edildiği birimler ve algoritmaları belirlenecek.
Stratejiler
Aktiviteler (Faaliyetler)
1. Aile sağlığı
1. Aile hekimlerinin erken tanı
Sorumlu Kurum/
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar)
Kuruluş(lar)
Sağlık Bakanlığı
1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
merkezlerinin
koyabilecek, bağımlılık düzeyi
2. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
uyuşturucu bağımlılığı
düşük olanlara psiko-sosyal
3. İçişleri Bakanlığı
ile mücadelede aktif rol destek tedavisi uygulayabilecek
alması ve bu
ve gerektiğinde uygun
çalışmaların pozitif
yönlendirmeyi yapabilecek
performans
teknik kapasiteyi kazanmaları
kriterlerinden
sağlanacak.
sayılmasının
1.1.Aile Hekimliği eğitim
sağlanması
modülü uyuşturucu ile
mücadele kapsamında revize
edilerek, tüm aile hekimlerinin
17
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
uzaktan eğitim modülünü
almaları teşvik edilecek.
1.2. Öncelikli olarak riskli
bölgeler göz önünde
bulundurularak gönüllü aile
hekimlerinden başlayarak her
yıl tüm aile hekimlerinin en az
%10’unun teorik ve yerinde
pratik eğitim alması sağlanacak.
1.3. Aile Sağlığı Merkezlerinde
görev yapan diğer sağlık
personelinin de (hemşire, ebe,
sağlık memuru, vb.) uyuşturucu
bağımlılığı konusundaki temel
eğitimi alması sağlanacak.
2. Psikiyatri
2.1. Ayaktan Tedavi Merkezi
Sağlık Bakanlığı
1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Polikliniklerinin
kurulan illerde psikiyatri
2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
kapasitesinin
klinikleri değerlendirilerek
3. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
güçlendirilerek uyuşturucu
uygun fiziki şartları bulunan
bağımlılarının tedavi
sağlık tesislerinde ilk aşamada
sürecinde daha etkin rol
yatak kapasitelerinin en az
18
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
almaları sağlanması
%20’sini madde bağımlılığı
tedavisine imkân sağlayacak
şekilde yatak kapasitelerinin
arttırılmasının sağlanacak.
2.2. Ülke genelinde sayıca
yetersiz olan psikiyatri ve
çocuk ve ergen psikiyatri
uzmanı sayısı kademeli olarak
artırılacak.
2.3. Psikiyatrist ve çocuk ve
ergen psikiyatristlerinin
uzmanlık eğitimleri
müfredatında, madde
bağımlılığına yönelik eğitim
modülünün ve AMATEM
rotasyonunun yer alması
sağlanacak.
2.4. Mevcut psikiyatri
uzmanlarının madde
bağımlılığına yaklaşım ve
tedavi eğitim modülüne uzaktan
19
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
erişebilmesi sağlanarak,
modülü tamamlayanların
AMATEM ve ÇEMATEM
rotasyonuna alınmaları teşvik
edilecek.
2.5. Bağımlılık tedavisi yapan
kliniklerde görev yapmayı
teşvik etmek amacıyla ek
ödeme ve SUT
Yönetmeliği’nde gerekli
düzenlemeler ve iyileştirmeler
yapılacak.
3. Ayaktan Madde
3.1. 2015 Yılı sonuna kadar en
Bağımlılığı Tedavi
az 5 merkezin faaliyete
Merkezi Kurulması
geçmesi.
4. AMATEM ve
4.1. AMATEM ve
Sağlık Bakanlığı
1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ÇEMATEM’lerin
ÇEMATEM’lerin ülke
2. İçişleri Bakanlığı
mevcut kapasitesinin
çapındaki lokasyonlarının
3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
değerlendirilmesi ve
mevcut durumları gözden
4. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
eksiklerin tamamlanarak geçirilerek, ihtiyaca cevap
uyuşturucu
verecek şekilde sayıları
20
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
bağımlılarının tedavi
artırılacak.
sürecindeki
4.2. AMATEM ve
mekanizmanın
ÇEMATEM’ler fiziki yapı,
güçlendirilmesi
teknik donanım ve insan gücü
açısından değerlendirilerek
eksiklikleri giderilecek,
tedavi aşamasında hastalar için
gerekli olan bir takım sarf
malzemeleri, hastaların kişisel
bakım malzemeleri (kıyafet,
kişisel hijyen malzemeleri vb),
tedavi mekanizmasında
kullanılan ödül mahiyetindeki
yiyecek veya aperatiflere, iş
uğraş terapilerinde kullanılan
malzemeler ile sosyal
aktiviteler için gerekli kaynak
sağlanacak.
4.3. Bu merkezlerin çevresinin
güvenlikleri Narkotimler başta
olmak üzere ilgili kolluk
21
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
birimleri tarafından sağlanacak.
4.4. Bu merkezlerden hizmet
alan kişilerin tedavi süreci ve
taburculukları sonrasında
bölgesindeki sosyal uyum
programına dahil olacak şekilde
ilgili kurum/kuruluşa
yönlendirilerek takibi
yapılacak.
5. Uyuşturucu
5.1.
Bağımlılara kriz
bağımlılarına müdahale
durumlarında müdahale eden
gerektirecek acil
hastane acil çalışanları ve
durumların yönetiminde
112’lerde görevli personelin
standardın sağlanması
hizmet içi eğitimleri ilgili
Sağlık Bakanlığı
1. Tıp Uzmanlık Dernekleri
2. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
uzmanlık dernekleri ile
birlikte verilecek.
5.2.
Hastanelerdeki Krize
Müdahale Birimleri
uyuşturucu ile mücadele
kapsamında etkin hale
getirilecek.
22
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
6. UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ KISA VE UZUN SÜRELİ TEDAVİ SONRASI SOSYAL UYUMUNUN SAĞLANMASI
Amaç: Uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasını önlenmek, toplumsal yaşama yeniden uyum ve katılımlarının sağlanmak,
yeniden uyuşturucuya başlamasını önlenmek.
Hedefler:
1. Uyuşturucu bağımlılarının kısa ve uzun süreli tedavileri sonrasında yeniden uyuşturucuya başlamalarını önlemek için sosyal uyum sürecinin
yapılandırılarak birbirleriyle entegre olarak çalışmasını sağlamak.
Sorumlu Kurum/
Stratejiler
Aktiviteler (Faaliyetler)
1. Uyuşturucu
1.1. Korunma ihtiyacı olan
Aile ve Sosyal Politikalar
1. Sağlık Bakanlığı
bağımlılarının kısa ve uzun
çocuklardan madde bağımlısı
Bakanlığı
2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
süreli tedavileri sonrası
olanların kısa ve uzun sürede
3. Milli Eğitim Bakanlığı
sosyal uyum süreçlerinin
tedavileri sonrası sosyal uyum
4. Gençlik ve Spor Bakanlığı
oluşturulması
süreçleri yatılı olarak çocuk
5. Adalet Bakanlığı
destek merkezlerinde verilecek
6. Kalkınma Bakanlığı
1.2. Çocuk destek merkezlerinin
7. Maliye Bakanlığı
ülke genelinde ihtiyacı
8. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Kuruluş(lar)
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar)
karşılayacak şekilde sayıları
artırılacak.
1.3. Yetişkinler ile korunma
ihtiyacı olmayan çocukların
sosyal uyum süreçlerini
23
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
sağlayacak sosyal hizmet
kuruluşları hizmete açılacak.
1.4. Yetişkinler ile korunma
ihtiyacı olmayan çocukların kısa
ve uzun süreli tedavileri sonrası
sosyal uyum süreçlerine yönelik
hizmetler gündüzlü olarak
verilecek.
2.Sosyal uyum
2.1.Sosyal uyum programını
Aile ve Sosyal Politikalar
1. İçişleri Bakanlığı
mekanizmasının
uygulayacak merkezler için
Bakanlığı
2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İŞKUR)
güçlendirilmesi sürecinde
ihtiyaç duyulan fiziksel
3. Sağlık Bakanlığı
ihtiyaç duyulan fiziksel
mekanlar, mülki amirler
4. Milli Eğitim Bakanlığı
mekanların sağlanması.
tarafından öncelikle kullanımda
5. Gençlik ve Spor Bakanlığı
olmayan kamu kurumlarına ait
6. Adalet Bakanlığı
kamplar ve eğitim dinlenme
7. Yerel Yönetimler
tesislerinin kullanılması yoluyla
8. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
giderilecek.
24
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
3. Sosyal uyum sürecinde
3.1. Bağımlıların sosyal
Aile ve Sosyal Politikalar
1.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
olan bağımlıların topluma
uyumunda ihtiyaç duyulan
Bakanlığı
uyumunun (okula
programlar ilgili merkez
2. Sağlık Bakanlığı
yerleştirme, işe yerleştirme
tarafından geliştirilecek.
3. Milli Eğitim Bakanlığı
vb) sağlanması
3.2. Bağımlıların öğrendikleri
4. Gençlik ve Spor Bakanlığı
meslekleri icra ederek kendi
5. Adalet Bakanlığı
kazançlarını elde edebilmelerini
6. Yerel Yönetimler
sağlayacak mekanizmalar
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
(İŞKUR)
oluşturulacak.
25
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
7. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
Amaç: Uyuşturucu ile mücadelenin bilimsel temellere oturtularak yürütülmesi sağlanacak.
Hedefler:
1.Arzla mücadele, taleple mücadele ve uyuşturucu ile mücadelenin iletişim stratejilerinin belirlenmesinde konusunda uzman kişilerden bilimsel danışma
kurulları oluşturulacak.
Sorumlu Kurum/
Stratejiler
Aktiviteler (Faaliyetler)
1. Türkiye Uyuşturucu İle
1.Türkiye Uyuşturucu İle
Mücadele Bilimsel
Mücadele Bilimsel Danışma
2. İçişleri Bakanlığı
Danışma Kurulu
Kurulu oluşturulacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
oluşturulması
1.1.Uyuşturucunun Arzıyla
Kuruluş(lar)
Sağlık Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar)
1. Üniversiteler
Mücadeleye Yönelik Komisyon
oluşturulacak.
1.2. Uyuşturucuya Olan Taleple
Mücadeleye Yönelik Komisyon
oluşturulacak.
1.3. Uyuşturucu ile mücadelenin
iletişim stratejini belirlemeye
yönelik İletişim Komisyonu
oluşturulacak.
26
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
8.UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KARAR DESTEK SİSTEMİ (UKDS)
Amaç: İlgili birimlerin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik anlık veri akışını sağladıkları, dinamik, ortak verinin anlık olarak görüldüğü ve sahada
yapılması gereken müdahalelerin bu verilere göre planlandığı sistem kurmak.
Hedefler:
1. Amaca yönelik model oluşturmak ve izleme sistemini geliştirmek.
2. Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplanan verilerin standardize edilerek uluslararası veri sistemleriyle uyumlu olmasını
sağlamak.
Sorumlu Kurum/
Stratejiler
Aktiviteler (Faaliyetler)
1.Uyuşturucu ile mücadele
1.1.Ulusal Veri Tabanı
İçişleri Bakanlığı
kapsamında toplanan
oluşturulması için veri
(TUBİM)
verilerin izlendiği, süreç ve
setlerinden sorumlu Bakanlıklar
çıktılarının
ya da Kurumlar ile tanımlanarak
değerlendirilerek
bünyelerinde
raporlandığı Uyuşturucu ile
ilgili veri toplayan birimlerin
Mücadele Karar Destek
veri
Sistemi (UKDS)’nin
oluşturulacak.
oluşturulması
1.2.Arz ve Taleple Mücadeleye
toplama
uyuşturucu
Kuruluş(lar)
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar)
1. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar
ile
algoritmaları
Yönelik kurulmuş mevcut Erken
Uyarı Sistemleri daha da
27
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
geliştirilerek kurulacak sisteme
entegre edilecek.
1.3.Ülke genelinde yürütülen ve
yürütülecek olan bilimsel
araştırmalar sisteme girilecek.
28
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
9. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE MEVZUATIN GÜÇLENDİRİLMESİ
Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak.
Hedefler:
1.Güncel ihtiyaçlara göre yapılacak mevzuat güncellemelerinin uyuşturucuyla mücadeleyi güçlendirecek tarzda caydırıcı ve uygulanabilir olması
Stratejiler
Aktiviteler (Faaliyetler)
1. Uyuşturucu ile mücadele
1.1. Uyuşturucu kullanan veya
kapsamında mevzuatın
kullanmışların toplumda yer
güçlendirilmesi
edinmesine etki etmeyecek
Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)
Adalet Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar)
1. İçişleri Bakanlığı
2. Sağlık Bakanlığı
şekilde kayıt altına alınmasını
sağlayacak sistem oluşturulacak.
1.2. Uyuşturucu ile mücadele
kapsamında CMK’nın iletişimin
tespiti, dinlenmesi ve kayda
alınması hükümlerini içerir 135.
Maddesi ile teknik araçlarla
izleme hükümlerini içeren 140.
Maddelerinde talep edilen
tedbire esas olan kararda aranan
ibarelerin yeniden
düzenlenmesini sağlayacak,
29
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
düzenlemeler yapılacak.
1.5.
Kenevir tohumunun
satışının kontrol altına
alınmasına yönelik düzenlemeler
yapılacak.
2 Etkin bir Denetimli
2.1. Denetimli Serbestlik süreci
Adalet Bakanlığı
Serbestlik sürecinin
tedavi ve sosyal uyum
2. Sağlık Bakanlığı
uygulanabilmesi için gerekli
programlarına entegre edilecek.
3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
mevzuat düzenlemelerin
1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Gençlik ve Spor Bakanlığı
yapılması
3. Jenerik Sınıflandırma
3.1. Uyuşturucu maddelerle
Yönteminde gerekli
mücadelede yeni psiko-aktif
düzenlemelerin yapılması
maddelerin yasak kapsamına
Sağlık Bakanlığı
1. İçişleri Bakanlığı
alınmasını sağlayacak
düzenleme yapılacak.
30
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
10. KOORDİNASYON ve İŞBİRLİĞİ
Amaç: Bilimsel temellere oturtularak sürdürülen uyuşturucu ile mücadelede işbirliklerinin güçlendirildiği bir koordinasyon mekanizması
oluşturularak tüm kurumların eşgüdüm içerisinde hareket etmesi sağlanacak.
Hedefler:
1.Kurumlararası koordinasyonu sağlayacak yapıyı belirlemek.
2. Yerel yönetimler ve STK’ların süreçte daha etkin rol alarak ortak projelerin yürütülmesini sağlamak.
Stratejiler
Aktiviteler (Faaliyetler)
1.
1.1.
Uyuşturucu ile
Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)
Uyuşturucu ile mücadele Sağlık Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar)
1. Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı
mücadele acil eylem
Yüksek kurulunun 6 ayda bir
2. İçişleri Bakanlığı
planının yürütülmesinden
toplanması sağlanacak.
3. Gençlik ve Spor Bakanlığı
sorumlu olacak
1.2. Uyuşturucu ile mücadele
4. Adalet Bakanlığı
organizasyon yapısının
kurulunun ayda bir toplanması
5. Milli Eğitim Bakanlığı
oluşturulması
sağlanacak.
6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
1.3. Uyuşturucu ile mücadele
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
teknik kurulunun haftada bir
toplanması sağlanacak.
2. Uyuşturucu ile
1.1. Her yıl 81 ilin ilgili Vali
İçişleri Bakanlığı
1. Sağlık Bakanlığı
Mücadelede Yerel İdari
Yardımcılarının ve İl Temas
2. Milli Eğitim Bakanlığı
Etkinliğin Artırılması
Noktası koordinatörlerinin bir
3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İŞKUR)
araya geldiği ve “Uyuşturucu İle
4. Gençlik ve Spor Bakanlığı
31
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
Mücadele’’ konusunun tek
5. Adalet Bakanlığı
gündem maddesi olduğu
6. Yerel Yönetimler
toplantılar organize edilecek.
7. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
1.2. Uyuşturucu ile Mücadelede
Yeşilay, ilgili STK’lar ve
Belediyelerin birbirleriyle
koordineli olarak çalışmalarını
sağlayacak” İşbirliği Modelleri”
geliştirilerek pilot uygulamalarla
hayata geçirilecek
1.3. Dünya örnekleri
incelenerek, Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın diğer ülkelerdeki
benzer kurumlar gibi uyuşturucu
ile mücadelede daha etkin rol
alması sağlanacak
3. Fon kullanımında
2.1.Uyuşturucu İle Mücadele de
koordinasyonun sağlanması
finansal kaynakların ve
Sağlık Bakanlığı
1. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve
Koordinasyon Genel Müdürlüğü
projelerin bütünleşik yönetimi
2. İçişleri Bakanlığı
sağlanacak.
3. Dernekler Dairesi Başkanlığı
4. Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon
32
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
2.2. Uyuşturucu ile mücadele
Genel Müdürlüğü
kapsamında ki faaliyetlerin
güçlendirilmesi amacıyla yeni
kaynak oluşturmaya yönelik
çalışmalar Yüksek Kurulun
onayına sunularak uygun
görülenler desteklenecek
33
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
11. İLETİŞİM ve KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ
Amaç: Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunu en etkin şekilde bilgilendirecek, farkındalık yaratacak ve kamuoyunun mücadele sürecine
dâhil olmasını sağlayacak profesyonel iletişim stratejilerini oluşturmak ve hayata geçirmek.
Hedefler:
1.Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak.
2.Kamuoyunun uyuşturucu ile mücadele alanında doğru bilgilere sahip olmasını ve sürece etkin katılımını sağlamak.
Stratejiler
Aktiviteler (Faaliyetler)
1.İletişim Kurulu’nun
1.1. Uyuşturucu ile Mücadele
oluşturulması
sürecinin iletişim boyutunun
Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)
Sağlık Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar)
1. T.C. Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü
yönetimini üstlenecek İletişim
2. T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu
Kurulu kurulacak.
1.2. İletişim sürecinin sağlıklı
yönetilebilmesi için bu Kurul’da
halkla ilişkiler uzmanı, reklamcı,
gazeteci ve alanında uzman
sağlık personelleri yer alacak.
2. İletişim Kurulu’nun ilgili
2.1. İletişim Kurulu Uyuşturucu
kurumlarla birlikte sürece
ile Mücadele sürecine ilişkin bir
ilişkin iletişim stratejisini
iletişim stratejisi belirlenecek.
belirlemesi
2.2.Belirlenen iletişim stratejisi
Sağlık Bakanlığı
1. T.C. Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü
2. T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu
34
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
kapsamında çalışmalarına
başlayacak.
3. Profesyonel bir
3.1.Uyuşturucu ile Mücadele
kampanya sürecinin
sürecinde iletişim stratejisi
yürütülmesi
kapsamında bir kampanyanın
Sağlık Bakanlığı
1. T.C. Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü
2. T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu
oluşturulması ve yürütülmesi
amacıyla profesyonel bir ajans
belirlenecek.
3.2.Belirlenecek ajansın
kampanyayı etkin şekilde
yürütmesini sağlamak amacıyla
süreçle ilgili ajansın doğru
bilgilendirilmesi ve kampanya
sürecinin yönetilmesi
sağlanacak.
3.4. Uyuşturucu ile Mücadele
sürecine dâhil olan tüm bakanlık
ve kuruluşlar kampanya sürecine
dâhil edilecek.
3.5. Kampanya süreci İletişim ve
Kampanya Kurulu aracılığı ile
35
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
tek elden yürütülecek.
4. Tüm paydaşların süreçle
4.1.İletişim Kurulu kampanya
ilgili bilgilendirilmesi ve
süreciyle ilgili bilgileri tüm
ortak bir dil kullanımının
paydaşlarla paylaşacak
sağlanması
4.2.Sürecin etkin yönetimi ve
Sağlık Bakanlığı
1. T.C. Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü
2. T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu
kamuoyunun doğru bilgilenmesi
için ortak bir dil belirlenerek
yapılacak tüm organizasyon ve
faaliyetlere ilişkin basına
verilecek bilgilerin iletişim
stratejisine uygunluğu
bakımından Kurul’un onayından
geçmesi sağlanacak.
36
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
12. TANI ve LABORATUVAR HİZMETLERİ
Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele yapılabilmesi için tanı ve laboratuvar hizmetlerini geliştirmek.
Hedefler:
1. Kişilerde uyuşturucu madde kullanımının daha güvenilir şekilde tespitini sağlamak.
2. Mevcut laboratuvar çalışmalarının günümüz koşullarının gereksinimine uygun şekilde güncellenmesi ve yeni uyuşturucu maddeleri tespit edecek
şekilde geliştirerek uyuşturucu alanında toplanan veri miktarını ve kalitesini artırmak.
3. Başta EMCDDA olmak üzere uluslararası kuruluşlarca veri toplama faaliyetlerinde belirlenen standartlara uyumu sağlamak.
Stratejiler
Aktiviteler (Faaliyetler)
1. Numuneleri çalışacak
1.1. Doğrulama laboratuvarlarının
laboratuvarların esaslarının
standardizasyonu sağlanacak.
standardize edilmesi,
1.2. Laboratuvarların niteliklerine göre
kapasitelerinin, personel sayısı
gerekli donanımların netleştirilerek
Sorumlu Kurum/
İşbirliği Yapılacak
Kuruluş(lar)
Kurum/Kuruluş(lar)
Sağlık Bakanlığı
1.
Adli Tıp Kurumu
2.
Üniversiteler
ve kalifikasyonunun artırılması temini sağlanacak.
ve enstrümantal analiz
1.3. Laboratuvarların niteliklerine göre
cihazlarının temini
çalışacak kişilerin görev ve yetkilerinin
belirlenerek, hizmet içi eğitim
modüllerinin uluslararası standartlara
uygun olarak hayata geçirilmesi ve bu
amaçla adli tıp, polis, jandarma kriminal
ve üniversitelerden destek alınarak
37
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015
uygulanacak.
1.4. Laboratuvarların belirli aralıklarla
denetlenmesi sağlanacak.
1.5 Ortak veri tabanı oluşturularak yeni
saptanan psikoaktif maddelerin tespit
edilmesi durumunda verinin EWS
sistemine raporlanmasının sağlanacak.
2. Tanılama araçlarının
2.1. Türkiye’de Uyuşturucu ile
kullanımına ilişkin
Mücadele Bilim Kurulu tarafından
standartların oluşturulması
tanılama/doğrulama araçlarının
Sağlık Bakanlığı
kullanımıyla ilgili algoritma
geliştirilecek.
3. Tanı testlerinin kullanımına 3.1. Tanı testlerinin fiyatlarının
Sosyal Güvenlik Kurumu
dönük SUT uygulamalarının değerlendirilerek gerekli artışın
güncellenmesi
yapılması sağlanacak.
3.2. Doğrulama laboratuvar testlerinin
ücretlendirilmesinin çalışılarak
ödenmesinin sağlanması doğrultusunda
çalışma yapılacak.
38
Download

Uyuşturucu İle Mücadele Acil Eylem Planı