ZAVISNOST OD
ZABRANJENIH DROGA
Prim. Darinka Klančar dr. med.
1
MEĐUNARODNI ZAKONI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1912 HAŠKA KONVENCIJA
1925 MEĐUNARODNI KONGRES O OPIJUMU
1931 KONVENCIJA O OGRANIČAVANU PROIZVODNJE IN REGULISANJU
PRODAJE DROGA
1936 KONVENCIJA O SPREČAVANJU NEDOZVOLJENE TRGOVINE SA
OPASNIM DROGAMA I KRIJUMČARENJA ISTIH
1946 PROTOKOL UMESTO konvencija iz godina 1912,1925, 1931,1936
1948 PROTOKOL u međunarodni nadzor uključene takođe sintetičke droge
1953 PROTOKOL O OGRANIČAVANJU I REGULACIJI GAJENJA MAKA I
PROIZVODNJI , PRODAJI I UPOTREBI OPIJUMA
1961 JEDINSTVENA KONVENCIJA O DROGAMA
1971 KONVENCIJA O PSIHOTROPNIM SUPSTANCAMA
1972 PROTOKOL O PROMENI JEDINSTVENE KONVENCIJE O DROGAMA
1984 DEKLARACIJA O NADZORU NAD PRODAJOM I ZLOUPOTREBOM
DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI
1988 KONVENCIJA PROTIV NEZAKONITOM PROMETU DROGA I
2
PSIHOTROPNIH SUPSTANCI
ZAKONI U CRNI GORI
  ZAKON
O SPRJEČAVANJU
ZLOUPOTREBE DROGA predlog
2011 (grupe, spisak, mjere
prevencije, proizvodnja za
medicinske potrebe)
  Nacionalna strategija za
sprječavanje zloupotrebe droga
  KRIVIČNI ZAKONIK
3
DEFINICIJA
Zabranjene droge su biljke ili
supstance prirodnog ili sintetčkog
izvora koje imaju psihotropne
efekte i mogu da utiču na telesno
ili duševno zdravlje ili ugrožavaju
normalno socijalno stanje ljudi
4
Grupa I :
Biljke i substance, koje su veoma
opasne po zdravlje ljudi zbog
ozbiljnih posledica koje ih može
uzrokovati nihova zloupotreba i ne
upotrebljavaju se u zdravstvu
Proizvodnja, promet in psedovanje samo za
naučnoistraživačke i obrazovne razloge
(heroin, meskalin, konoplja, LSD…)
5
Grupa II:
Biljke i substance, koje su veoma
opasne po zdravlje ljudi zbog
ozbiljnih posledica koje ih može
uzrokovati nihova zloupotreba i se
mogu upotrebiti u zdravstvu
Proizvodnja, promet in psedovanje za
naučnoistraživačke, obrazovne, medicinske i
veterinarske razloge (kokain, metadon,
morfijum, kodein, amfetamini..)
6
Skupina III:
Biljke i substance, koje su srednje
opasne po zdravlje ljudi zbog
ozbiljnih posledica koje ih može
uzrokovati nihova zloupotreba i se
mogu upotrebiti u zdravstvu
Proizvodnja, promet in psedovanje za
naučnoistraživačke, obrazovne, medicinske i
veterinarske razloge (diazepam, bromazepam,
meprobamat, fluzepam, lorazepam,
oksazepam, …)
7
KRIVIČNI ZAKONIK
(«Službeni list Republike Crne Gore», br.70/04, 13/04)
 Ko neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili
nudi na prodaju ili ko radi prodaje kupuje, drži ili
prenosi ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na
drugi način neovlašćeno stavlja u promet
supstance ili preparate koji su proglašeni za
opojne droge,kazniće se zatvorom od dvije do
deset godina.
 Ko neovlašćeno unese u Crnu Goru supstance ili
preparate koji su proglašeni za opojne droge,
kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina.
8
KRIVIČNI ZAKONIK
Ako je djelo iz st.1 i 2 ovog člana
izvršeno od strane više lica, ili je
učinilac ovog djela organizovao
mrežu preprodavaca ili posrednika,
učinilac će se kazniti zatvorom od
tri do petnaest godina.
9
DEFINISANJE POJIMOVA
- DROUGE(fr.) sasušene biljke ili hemikalije, iz kojih
se proizvide lekovi
- DROGA-supstance koje dovode do osećaja
ugodnosti i smanjuju bolove
- Alkaloidi koji deluju na nervni sistem: morfijum,
heroin, kokain
- Biljne sirovine, sintetički i polusintetički lekovi i
hemijske supstance koje menjaju čovekovo
duševno stanje
- Svaka neprirodna hemijska supstanca koja može da
se unese u organizam
- U medicini: svaka supstanca koja ima mogućnost da
spreči ili leči bolest ili poveća mentalno i fizičko
blagostanje
- WHO: svaka supstanca prirodnog ili sintetičkog
10
izvora koja spada u grupu I ili II
DEFINISANJE POJIMOVA
 TOKSIKOMANIJA
– nenormalna
potreba za korišćenjem otrovnih
supstanci
 NARKOMANIJA
 TOKSIKOMAN- osoba koja je sa
dugogodišnjim preteranim
korišćenjem otrovnih supstanci
postala od njih zavisna i su se zbog
toga kod nje razvila oštećenja
zdravlja i socijalni problemi
 NARKOMAN
 WHO: ZAVISNOST, ZAVISNIK
 ADDICT
11
KLASIFIKACIJA DROGA
 NARKOTICI
 DEPRESORI
 STIMULANSI
 HALUCINOGENI
 KANABIS
12
NARKOTICI-OPIJATI
OPIJUM
DERIVATI OPIJUMA
(POLU)SINTETIČKE ZAMENE KOJE SE
UPOTREBLJAVAJU ZA LAKŠANJE BOLOVA:
opijum, morfijum, kodein,heroin,metadon
MEHANIZAM DELOVANJA: agonisti
endomorfijumskih receptora v CNSprestanak bolova, vrtoglavost, izuzetno
prijatna euforija
Žargon: fiks, šat, belo, crno, crnjak, čo ko
lada, H, horse, okica, džank, sneg
13
OPIJUM
Mlijeko iz nezrele glave
maka(Papaver somniferum)
 
 
 
Sušenje i oksidacijasmeđa masa-sirovi opijum
Glavni sastojci:
alkaloidi morfij,kodein,
tebain
14
SUPSTANCE DOBIJENE IZ OPIJUMA
15
HEROIN- sintetski derivat
opijuma
  Heroin
morfindiacetate
  C.R Alder Wright
1874
16
17
18
DEPRESORI
SUPSTANCE SINTETIČKOGA IZVORA ZA
SMANJENJE ANSIOZNOSTI I NAPETOSTI
benzodiazepini, barbiturati
MEHANIZAM DELOVANJA: agonisti
benzodiazepinskih receptora u limbičkom
sistemu, hipotalamusu, malom mozgu, C.
striatumu
miorelaksantno, anksioiltičko,
hipnosedativno, antikonvulzivno delovanje
19
20
STIMULANSI
PSIHOTROPNE SUPSTANCE KOJE
IZAZIVAJU STANJE EUFORIJE I
POVEĆAVAJU TELESNU AKTIVNOST:
budnost bez umora, osećaj moći i
odlučnosti
nikotin,kofein,
kokain, amfetamini,MDMA(Ecstasy)
Žargon:koka, cooke, puder, šampanjac, prašak,
šmrkanje,crek,freebasing=pušenje cracka,
21
kocka,upper, speed
22
23
24
25
26
27
HALUCINOGENI
PSIHOTROPNE SUPSTANCE KOJE
UZROKUJU STANJA, SLIČNA PSIHOZAMA:
POREMEĆAJE PERCEPCIJE, PONAŠANJA
meskalin, psilocib gobe, lisergid(LSD)
28
Vzorci LSD v obliki pivnikov
29
IBOGA
30
KONOPLJA
KONOPLJA JE BILJKA IZ KOJE
PROIZVODE:
MARIHUANU (sasušeni list)
HAŠIŠ (smolasti ekstrakt)
HAŠIŠOVO ULJE
AKTIVNA MATERIJA:
tetrahidrokanabiol(THC)
31
32
VRSTE ZAVISNOSTI
Psihička zavisnost
Emocionalna
potreba po
upotrebi droge
Početna faza i
halucinogene
supstance
Prekid ne uzrokuje
abstinencionalne
simptome
Fizička zavisnost
Telo se navikne na
supstancu
Samo kod nekih
droga- opijati
Prekid uzrokuje
apstinencionalne
simptome- težak
telesni bol
33
PRVI POKUŠAJ
  SUPSTANCU
PREPIŠE LEKAR ZA
LAKŠANJE TELESNIH ILI
PSIHIČKIH TEGOBA
  OSOBA UZME SAMA SUPSTANCU
ZGOG PRIJATNOG PSIHIČKOG
EFEKTA
34
MEHANIZAM NASTANKA
ZAVISNOSTI
DROGA
•  Uticaj na neurohumoralno transmisijo u CNS i uticaj na
receptore u CNS
•  Neurohemijska amplifikacija doživljene ugodnosti –
pozitivno uslovljavanje
ZAVISNIK
•  genetska predispozicija
•  karakterne osobine
(manjak samopoštovanja, socijalnih sposobnosti, osećaj niže
vrednosti)
•  okolina
(socijalnoekonomski status, porodica)
35
RAZVOJ ZAVISNOSTI
  PERIOD
PROBANJA
bez traženja pomoći
  POVREMENO UZIMANJE, PERIOD
SOCIJALNE UPOTREBE DROGA
bez traženja pomoći
  ZAVISNOST
traženje pomoći !!!
36
MEHANIZMI ODBRANE
 Poricanje
 Racionalizacija
 Projekcija
 Minimizacija
problema
 Manipulacija
37
Porodica
  IZVOR
PROBLEMA
  POLJE
REŠEVANJA PROBLEMA
  ŽRTVA
PROBLEMA
38
LEKAR- PREPOZNAVANJE
ANAMNEZA: poremećaj spavanja,
»nervoza«, bolovi u mišićima, krvarenje iz
nosa, palpitacije, napadi panike, poremećaj
vida, glavobolje, parestezije, svrab kože,
povrede
  STATUS: subfebrilnost, znojenje,
ekskorijacije kože, poremećaj vida, uska/
široka zenica, groznica, bledilo, tragovi
uboda, tromboflebitis,ulkus u nosu,
poremećaj ritma
39
 
LEKAR - POSTUPANJE
(POTENCIJALNI ) ZAVISNIK
Eksperimentator
Povrmeni korisnik
Zavisnik
Akutno trovanje
PORODICA
prepoznavanje porodične dinamike, odbrambenih
mehanizama, obuka porodičnih članova podrške zavisniku
LOKLANA ZAJEDNICA
preventivni programi
40
HOĆEMO LI USPETI?
CARPE DIEM
41
42
Download

ZAVISNOST OD ZABRANJENIH DROGA