ISSN 1820-7170
TRUDNOĆA
Asimptomatska bakteriurija
u trudnoći
Mentalno-higijenski
pristup trudnoći i roditeljstvu
POROĐAJ
Vežbe
za grudi
nakon porođaja
SAVET PEDIJATRA
Noćno umokravanje
Trovanje hranom
ISHRANA
Voće - bebina poslastica
besplatan časopis
besplatan časopis
besplatan časopis
besplatan časopis
besplatan časopis
SADRŽAJ:
TRUDNOĆA
Mentalno-higijenski pristup trudnoći i roditeljstvu . 4
Asimptomatska bakteriurija u trudnoći . . . . . . . . . 6
Verne sluge našeg organizma. . . . . . . . . . . . . . . . 8
POROĐAJ
Vežbe za grudi nakon porođaja. . . . . . . . . . . . . . 10
ALTERNATIVA
Najvažniji saveti kako da na prirodan način
vratite sjaj i lepotu vaše kože nakon porođaja. . . 12
SAVET PEDIJATRA
Noćno umokravanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Trovanje hranom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
IZLOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SAVE I
SAVETI
Kako da pomognete detetu
da prevaziđe strah od razdvajanja . . . . . . . . . . . 20
ISHRANA
Voće - bebina poslastica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
BEBAC.COM
Hlamidija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Policistični jajnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
HALOBEBA
Preporuke
za bebu od 9 meseci . . . . . . . . . . . . . 28
I
MINI FACEBOOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KNJIGE ZA DECU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
I
FILMOVI ZA DECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor:
Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan,
a iznos je 210 dinara za svih 6 brojeva u 2011. godini.
Popunite opštu uplatnicu na sledeći način:
Uplatilac: Ime, prezime i adresa
Svrha uplate: ptt troškovi
Primalac: Milorada Jovanovića 5, Beograd
Iznos: 210,00
Račun primaoca: 265 0000000 641 514-42
Kopiju uplatnice pošaljite na našu adresu:
Emisar d.o.o. Milorada Jovanovića br. 5, 11147 Beograd,
faks: 011/35 35 349 ili e-mail: [email protected]
Osnivač i izdavač: Emisar d.o.o.
Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd
tel: 011/35 35 331
fax: 011/35 35 349
www.bebinizbor.com
offi[email protected]
Direktor: Rade Stojković
Uredništvo:
Rade Stojković, Danka Trifunović
Redakcija:
Danka Trifunović, Ana Kostić, Irena Spasović
Lektor-korektor: Danka Trifunović
Stručni saradnici: dr Ljiljana Koljaja
-specijalista pedijatrije, dr Dejan Bošković,
spec. dr Vesna Vuković-dečiji psihijatar,
Ranko Vuković-dipl.def. -logoped, Živka
Vlajković-nutricionista, mr ph spec Danijela
Pecarski-mr farmacije, dr sc Jasmina
Vuksanović-logoped, dr Jelena Rakić
Milanović, mr sc med-fizijatar, Dragana
Kolaković-viši fizioterapeut i fitnes instruktor,
Nada Lazić-dipl. def. i viša med. sestra,
doc dr sc med Nevenka Raketić-načelnik
pedijatrije, dr Danijela Todorović- pedijatar,
dr Miroslava Šarac-spec. pedijatrije,
dr Ljubica Presetnik-specijalista ginekologije
i akušerstva, dr Sandra Radović-ginekolog,
Milanka Šetina-dipl. mol. biolog i fiziolog,
M.Sc primenjene genetike
Saradnici i prijatelji: Halobeba, Bebac.com,
Zdravstvena ustanova Pharmacity,
Masel group d.o.o.
Kratke izreke preuzete iz knjige
“Velika očekivanja - Tom Berns,
“Prijateljstvo” i “Hvala ti mama” - En Dods
Grafički dizajn:
CORETEC, Ana Kostić i Danka Trifunović
Štampa: Rotografika, Subotica
Distribucija: Emisar d.o.o.
Marketing: 011/ 35 35 341
offi[email protected]
Oglašavajući se u “Bebinom izboru” imate
priliku da se obratite širokom krugu
potencijalnih klijenata.
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
613/614
ISSN 1820-7170 - Bebin izbor
COBISS.SR-ID 146773772
Septembar 2011
Redakcija ne odgovara za sadržaj i istinitost objavljenih
reklamnih poruka, sponzorskih strana i marketinških
nastupa naših klijenata. Za slučajne i nenamerne greške
u toku štampe redakcija ne snosi odgovornost.
Sve dobijene fotografije se ne vraćaju i mogu
se bez nadoknade koristiti u svrhu ilustracije
časopisa, a po slobodnoj proceni redakcije
da se objavljuju u određenim rubrikama.
Po dobijanju fotografija smatraćemo
da ste dali saglasnost za njihovu
objavu. Molimo roditelje da se pre
slanja fotografija upoznaju sa
Zakonom o javnom informisanju.
www.parlament.gov.rs
Trudnoca
4
Nada Lazić
dipl. defektolog i viša medicinska sestra,
autorka priručnika za trudnice
- Od zdravih roditelja
do zdravog potomstva
Mentalno-higijenski
pristup trudnoći
i roditeljstvu
Šta je to mentalna higijena?
Naučna disciplina koja, koristeći se sopstvenim,
ali i doprinosima drugih nauka (biologija, psihijatrija,
psihologija, sociologija, antropologija, defektologija),
preduzima mere usmerene ka zaštiti i unapređenju
mentalnog zdravlja.
Šta je to psihologija roditeljstva?
Psihologija roditeljstva proučava promene koje
nastaju ispunjenjem funkcije roditeljstva, ispituje značaj koji novostečeni status roditelja ima za ličnost, ispituje rast i razvoj roditelja kroz roditeljstvo.
Da li čin rođenja deteta
označava i rođenje roditelja?
Razvoj identiteta roditelja počinje mnogo pre nego
što muškarac i žena postanu biološki roditelji. Neke
želje, ideje i predstave o sebi, kao o budućem roditelju, javljaju se još u najranijem detinjstvu. U periodu do svoje zrelosti, ovaj razvoj ide u smislu selekcije prihvatljivih i odbacivanja neprihvatljivih odlika
svojih roditelja kao roditelja.
Ključni period u razvoju identiteta oba roditelja je
period trudnoće, koji je u tekstovima i studijama različitih autora po Brinovoj (Breen, 1975) doživljen kao:
Trudnoća kao prepreka?
Teškoća, prepreka, nevolja koju treba prebroditi,
da bi se zatim žena vratila na status „zdravog“, tj.
predtrudnički period.
Trudnoća je period intenzivnih promena koje
mogu da dovedu do dezorganizacije i patoloških reakcija. Neka istraživanja govore da žene sa nekim
osobinama ličnosti koje odstupaju od prosečnog (povećana anksioznost, konflikt oko prihvatanja uloge
pola, emocionalna razdražljivost, itd.), imaju veće
probleme u toku trudnoće (preterano povraćanje,
muka, toksemija u trudnoći, produženo vreme trajanja porođaja i sl.) (Gunter, 1963).
Trudnoća kao razvoj?
Period u kom preovladavaju mogućnosti za
razvoj i rast ličnosti žene...
 Trudnoća je kritična faza koja vodi novom nivou
integracije i razvoju ličnosti. (Benedek, 1959)
 Trudnoća je normalna kriza (G. Bibring, 1961)
koja se javlja kod svake trudnice – kriza koja pod povoljnim uslovima vodi u sazrevanje.

Kaplan (Caplan, 1961) smatra da je trudnoća
period povećane sklonosti osećanjima krize. Neki
problemi se doživljavaju većim i važnijim i ličnost ne
može da koristi uobičajeni repertoar svojih metoda
za rešavanje tih i tako doživljenih problema.

Razvojni zahtevi pred budućom majkom
Obrada specifičnih strahova vezanih za trudnoću i porođaj, za neizvesnost i nepoznavanje ishoda
trudnoće
 Prilagođavanje na hormonalne i fizičke promene
 Promena životnog stila
 Menjanje pojma o sebi
 Priprema na novu ulogu – ulogu majke, ili na
ulogu majke više dece
 Adaptacija, obično u većini slučajeva, na neplaniranu i neočekivanu trudnoću

Komunikacija majka – fetus
 Dete je deo psihosomatike majke, tj. kroz tzv.
„ekscitacije krvi“ biće mu prenesena stanja u kojima
se majka nalazi
 Krv majke, tj. fetusa je medijum kojim sve promene koje se dese u majci mogu da budu prenesene
na dete
 Fetus pamti ritmove otkucaja majčinog srca, te
je kao novorođenče posebno osetljivo na te zvuke:
istraživač Simon je iskoristio šumove majčinog srca i
5
uspevao je da odjednom smiri plač celog odeljenja
novorođenčadi
 Tomatis je snimio glas majke i elektronski ga
preradio kao da dolazi iz vodenog miljea (kao da je
prošao kroz amnionsku tečnost) i koristio to u svojim
psihoterapijskim seansama sa pacijentima
 Sarkissoff je sličnu metodu upražnjavao kod
autistične dece
Uticaj emocionalnih stanja
majke na razvoj fetusa
Povišena strepnja, različiti strahovi, depresija, stres mogu negativno da utiču na fetus i da dovedu do
povećane osetljivosti deteta na različite frustracije i
sklonosti ka različitim psihopatološkim manifestacijama u ranom detinjstvu.
Stres majke
Dovodi do povećanja nivoa adrenalina, hormona
koji se luči u stanjima stresa, što kod fetusa dovodi
do „fetalne panike“ i prevelike pokretljivosti, što je i
potvrđeno ultrazvučnim pregledima. Termin „hiperaktivni fetus“ odgovara upravo stanju trajnijeg stresa
kod majke. Po rođenju, ovakva deca su često hiperaktivna, sa nestabilnim vegetativnim nervnim sistemom, što se manifestuje ubrzanim radom srca i
pojačanom pokretljivošću organa za varenje.
Šta još kažu psihologija
i stručnjaci na tu temu
Preterana zabrinutost o mogućim posledicama
loše emocionalne atmosfere u kojoj se razvija trudnoća je takođe štetna, jer stvara ili pojačava upravo
onaj uslov koji treba izbeći, a to je dugotrajna napetost i zabrinutost. Ispoljavanje postnatalnih poremećaja zavisiće od sredinskih faktora posle porođaja,
koji mogu da ublaže ili ponište negativne činioce koji
su postojali u toku prenatalnog perioda.
Trudnoca
Škola održava predavanja u Dečijem kulturnom centru „Majdan“, Kozjačka 3-5,
Beograd. Svakog prvog ponedeljka u
mesecu počinje nova
grupa. Škola je BESPLATNA za sve polaznike. Možete nas kontaktirati na telefone:
065/30-65-728 i 064/
168-27-77, putem sajta: www.skolaroditeljstva.
com, ili na Facebook stranici - Škola roditeljstva
Nada Lazić (gde se oglašavaju svi susreti i teme).
Program centra:
1. Fiziologija trudnoće kroz trimestre,
porođaj i primena epidurala u akušerstvu
- predavač: dr sc med V. Živanić
2. Pravilna ishrana u trudnoći, štetnost nikotina,
alkohola i kofeina - predavač: prim dr P. Borović
3. Nega kože u trudnoći - predavač:
prof. dr S. Marinković Šiler
4. Savremena stomatologija i roditeljstvo
- predavač: dr N. Jakovljevic
5. Mentalno higijenski pristup trudnoći i
roditeljstvu - predavač: psiholog S. Đorđević
6. Psihomotorni razvoj deteta intrauterino i
do 3. godine - predavač: psiholog S. Đorđević
7. Komunikacija i način stimulacije razvijanja
govora - predavač: logoped K. Bojović
8. Karakteristike motornog razvoja deteta od
rođenja do navršene 3. godine - predavač:
vis. struk. terapeut S. Milanović
9. Superirornost majčinog mleka (isključivo
dojenje do 6. mes.) - predavač: prim. dr sc med
pedijatar/neonatolog V. Marinković
10. Matične ćelije i njihova primena u
savremenoj medicini - predavač: N. Lazić,
dipl defektolog i VMS
11. Značaj psihofizičke pripreme trudnica
za porođaj - predavač: vis. stručni terapeut
S. Milanović
12. Babinje - 40 dana nakon porođaja
- predavač: N.Lazić, dipl.def. i VMS
13. Praktični čas: kupanje, obrada pupčanog
patrljka, kako oblačiti novorođenče, šta je neophodno za dolazak bebe kući, oprema prostora
14. Dodela diploma i knjige “Od zdravih roditelja
do zdravog potomstva” polaznicima škole
- koordinator Nada Lazić, dipl. Def. I VMS
Trudnoca
6
Dr Sandra Radović, ginekolog
DZ Jedro, Jurija Gagarina 14,
Novi Beograd
Tel: 011/715- 0679
Asimptomatska
bakteriurija u trudnoći
Asimptomatska, ili skrivena bakteriurija,
označava prisustvo bakterija, ali bez posebnih
kliničkih simptoma. Nalaz asimptomatske
bakteriurije u trudnoći je čest. Naime, procenjeno
je da između 2 i 10% ženske populacije posle
puberteta ima ovaj vid infekcije i ukoliko se ne leči,
tokom graviditeta će preko 40% ovih pacijentkinja
imati simptome akutne infekcije.
Vrlo je važno istaći neophodnost pravilne dijagnoze
bakteriurije u trudnoći, zbog česte pojave lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata. Naime, u 2% pacijentkinja sa urinarnom infekcijom nalazimo „sterilnu“
urinokulturu, što je najčešće posledica neopravdanog
lečenja trudnica u ranoj trudnoći koje imaju neodređene dizurične tegobe (češći nagon za mokrenjem, bol
u predelu bešike i sl.) koje mogu biti posledica hormonskih promena u trudnoći, a ne posledica aktuelne infekcije. S druge strane, tokom trudnoće, iako u malom
procentu, nalaz bakterija u urinu ne znači uvek i pravu
bakteriuriju, već predstavlja kontaminaciju uzorka usled
neadekvatnog uzimanja. Otuda je neophodno ponavljanje ispitivanja, uz veću predostrožnost, za postavljanje prave dijagnoze bakteriurije.
Svaki nalaz u kome ima više od 100 000 bakterija u
mililitru (ml) urina je siguran dokaz o postojanju infekcije.
Najčešći uzročnici urinarnih infekcija su Escherichia
coli (u 70-90 % slučajeva), Proteus mirabilis, Staphylococcus, Pseudomonas... a u nekim slučajevima dve i
više bakterija u isto vreme (tzv. mešovite infekcije).
Pretpostavlja se da kod osoba sa asimptomatskom
bakteriurijom nedostaju odgovarajući imunoglobulini
na antigenu E. Coli, kao i adekvatna leukocitarna odbrambena reakcija. Zanimljivo je napomenuti da dugotrajno uzimanje fero preparata (duže od 15-20 dana) u
cilju lečenja nekih oblika anemije doprinosi infekciji.
S obzirom da kod asimptomatske bakteriurije nema
sigurnih kliničkih simptoma, pacijentkinje se često kasno jave lekaru, te je otuda i mogućnost komplikacija
znatno veća. Svaka asimptomatska bakteriurija ne znači
da će uvek doći do infekcije urinarnog trakta, ali takođe
ovakve pacijentkinje, posebno one koje su ranije imale
infekciju urinarnog trakta, u trudnoći su 10 puta ugroženije od ostalih trudnica.
Urinarna infekcija može biti lokalizovana na nivou
bubrega i pijeluma, u bešici ili u celom urinarnom sis-
temu. Širenju infekcije, naime, doprinose kasna dijagnoza, neadekvatna terapija, virulentnost klice i drugi
faktori.
Trudnice sa asimptomatskom bakteriurijom, kao i
one sa kliničkim simptomima urinarne infekcije, predstavljaju rizičnu grupu. Naime, kod ovih pacijentkinja
češće dolazi do spontanog pobačaja, prevremenog porođaja, zastoja u rastu ploda, anemije i drugih komplikacija u trudnoći vezanih kako za majku tako i plod.
Otuda se savetuje da svaka trudnica sa bakteriurijom mora biti podvrgnuta lečenju i urednim kontrolama. Lečenje se zasniva na osetljivosti bakterija prema
pojedinim preparatima - prema antibiogramu. Antibiotici zauzimaju značajno mesto u terapiji. Lek izbora
u trudnoći su penicilinski, cefalosporinski preparati i,
eventualno, sulfonamidi (sem u poslednjih nekoliko nedelja gestacije).
Lečenje mora biti strogo individualno, uredno praćeno i procenjeno na osnovu nalaza jedne ili više urinokultura. Lečenje u proseku traje oko 15 dana, ređe
duže.
Kod četvrtine trudnica sa hroničnom bakteriurijom
se javljaju recidivi infekcije.
Dugotrajno perzistiranje asimptomatske bakteriurije zahteva dodatna urološka ispitivanja.
S obzirom na celokupan značaj asimptomatske bakteriurije za zdravlje pacijenta kao i tok i ishod trudnoće,
neophodna su redovna laboratorijska ispitivanja u toku
trudnoće, pored kliničkog i UZ pregleda.
Trudnoca
8
Milanka Šetina
dipl. molekularni
biolog i fiziolog
M.Sc primenjene genetike
’’Upoznaj samoga sebe’’
Sokrat
Verne sluge našeg organizma
U osnovi života svake ćelije su brojne biohemijske
reakcije kojima se ostvaruje rast i razmnožavanje,
bazalne odlike svih živih bića. Važnu ulogu u ovim
reakcijama imaju proteini. Reč „protein“ ima korene
u grčkom jeziku i znači „prvi i najvažniji“. Kroz članak
ću vas uveriti da sa punim pravom to ime i zaslužuju.
Proteini su esencijalni delovi života, obavljaju mnogo
bitnih i raznovrsnih funkcija u organizmu. Oni su gradivni blokovi našeg tela - izgrađuju mišiće, učestvuju u
odbrani organizma od infekcija (antitela), prenose kiseonik (hemoglobin), hormoni ili glasnici kojima se prenose važne poruke, enzimi...
nog njegovom funkcijom, a sve je pod kontrolom programa zapisanog u DNK.
Iako sve ćelije jednog organizma imaju isti DNK
zapis, one nemaju isti izgled i funkciju. Naprotiv, razlike
su evidentne, primer ćelija jetre i ćelija srca. Razlog leži
u činjenici da u svakoj ćeliji nisu aktivni svi geni. U ćeliji
jetre su aktivni, tj. prevode se u odgovarajući protein
specifični geni u odnosu na one koji se prevode u ćeliji
koja izgrađuje srčani mišić.
Pitaćete me ko određuje koji će geni biti aktivirani a
koji deaktivirani. Život u tom smislu je pod kontrolom
svevišnjeg “programa”. Dublje zadiranje u reč “program”
nas uvodi u vode filozofije, religije, istorije... a ja ću se
ovde zadržati na polju molekularne biologije.
DNK-----------RNK---------PROTEIN
PROTEINI - SLUGE DNK
Analogno osnovnim jedinicama u DNK, nukleotidima
ili slovima su osnovne jedinice proteina a to su aminokiseline. Nanizane aminokiseline grade polipeptidni lanac, a jedan ili više njih grade protein. Svi proteini našeg
tela se grade kombinacijama 20 različitih aminokiselina,
koje se mogu kombinovati na neograničen broj načina.
Anemija
Postoje jasna pravila prilikom prevođenja šifre iz
DNK u redosled aminokiselina u proteinu, pa svaka
promena u redosledu nukleotida u genu izaziva ogromne razlike u sintezi proteina. Dovoljna je promena u
samo jednom slovu u DNK, tačkasta mutacija, pa da se
dobije posve drugačiji protein od prvobitnog.
Primer: krvno oboljenje, anemija srpastih ćelija, koja
je teška nasledna anemija.
U genu koji nosi šifru za sintezu normalnog hemoglobina (koji je zadužen za prenos kiseonika od pluća
do svih tkiva), događaju se promene u samo jednom
slovu, što rezultira izgradnjom abnormalne forme hemoglobina.
Ovakav hemoglobin dovodi da crvene krvne ćelije eritrociti, zadobiju izgled srpa. Kod zdravih osoba eritrociti imaju okrugao oblik. Srpasti eritrociti zbog svoje
forme teže prolaze kroz kapilare i imaju skraćen životni
vek koji iznosi svega 16 dana, za razliku od životnog
veka normalnih, zdravih eritrocita koji je 120 dana. Zbog
ovako kratkog životnog veka srpastih eritrocita, krv postaje deficitarna sa crvenim krvnim ćelijama u krvotoku, a
to je stanje anemije.
Veliku nadu nam daje terapija matičnim ćelijama koja se pokazala delotvorna i u slučaju lečenja ove bolesti.
Proteini izvršavaju naredbe DNK
Postoji čitava lančana reakcija, od nastanka proteina
u ćeliji, njegove distribucije do “radnog mesta” uslovlje-
Kako se nasleđuje ovo krvno oboljenje?
Obolela osoba će biti samo ona koja primi oba defektna zapisa za sintezu hemoglobina (tj. alela), i od oca
DNK KOD JE ZAPOVEST
Geni su osnovne jedinice nasleđivanja, prenose naslednu poruku od roditelja na potomke, tj. iz generacije u generaciju. U anatomskoj građi DNK, tj. u redosledu baza ili slova u genu je sadržan “recept” za sintezu jednog proteina.
DNK jezik je kodiran
DNK jezik je kodiran ili šifrovan. Ćelija je mudrica, poseduje sistem za čitanje i prevođenje šifre, tj. genetičkog koda, pa se redosled nukleotida iz DNK prevodi u tačno definisan redosled aminokiselina, a koje grade diktirani protein.
9
i od majke. Ovakvo nasleđivanje se zove recesivno
nasleđivanje. U slučaju da osoba nasledi jedan defektan i jedan zdrav alel, tj. kopiju gena za hemoglobin,
osoba ostaje zdrava, ali je prenosilac. Biti prenosilac
znači da niste bolesni već da ste nosilac promenjene i
normalne kopije gena za hemoglobin.
Nasleđivanje gena je nasumično, pa ako su roditelji
prenosioci, njihovo dete može naslediti promenjenu ili
normalnu - zdravu kopiju gena. Potomci prenosioca
mogu biti: zdravi, oboleli ili prenosioci.
Ljudi sa porodičnom istorijom recesivnih genskih
bolesti bi trebalo da imaju moralnu obavezu da naznače
partneru da su oboleli ili nosioci mutiranog gena, što je
veoma važno prilikom planiranja trudnoće. Partner bi u
ovom slučaju trebalo da obavi testiranje krvi kojim se
utvrđuje da li je i on sam nosilac ili oboleli. Postoje i testovi kojima se u trudnoći može utvrditi da li je dete nasledilo bolest. U navedenim slučajevima bi trebalo potražiti pomoć stručnog tima genetskog savetovališta da
bi se osiguralo zdravo potomstvo.
Trudnoca
Na ovom primeru se vidi koliko svaki nukleotid u
genu i DNK ima važan doprinos za život jedinke. To je
bio razlog što smo u prethodnom broju rekli da je DNK
molekul života, a njegov “produžetak” su proteini.
Porođaj
Vežbe za grudi
nakon porođaja
U epohi lepog izgleda žene, i to u svim
fazama njenog života, postoji bojazan
kod mnogih žena da im grudi više neće
izgledati lepo i čvrsto nakon porođaja i
perioda dojenja, tako da se često nađu
pred dilemom da li da doje ili ne.
Međutim, stručnjaci su ustanovili da grudi mogu da
se opuste bez obzira da li žena doji ili ne. Period u
kojem dolazi do toga, u velikoj meri zavisi od anatomije
dojki, životnih navika žene (indeks telesne težine), genetskih predispozicija (veličina grudi pre trudnoće),
broja trudnoća, pušenja i starosti žene tokom graviditeta. Što su žene starije u trenutku začeća, grudi se
teže odupiru trajnijim promenama.
Fiziološke promene na grudima tokom
trudnoće i perioda dojenja
Pravi razlozi promena na grudima su zbog same
trudnoće. Od trenutka kada žena zatrudni - mlečne
žlezde već tokom trudnoće dožive brojne promene pod
uticajem hormona i postepeno postaju napete i pune,
što rezultira povećanjem grudi čak i do dva broja, a
koje se ubrzo nakon prestanka dojenja vraćaju u prvo-
10
Dragana Kolaković
viši fizioterapeut
i fitnes instruktor
LIFE CENTAR ZIRA,
Ruzveltova 35
Mob: 063/ 44 84 57
bitan oblik. Iz tog razloga gotovo sve žene imaju osećaj
da neposredno nakon prestanka dojenja imaju opuštenije grudi. Oblik grudi pre i tokom trudnoće pre
svega zavisi od čvrstoće vezivnog tkiva i medicinski je
sasvim uobičajeno da se grudi nakon prestanka dojenja vrate na svoju pređašnju veličinu, ali često promene oblik. Razlog nisu promene u žlezdama dojki,
već na koži i potkožnom masnom tkivu.
Ipak, novija istraživanja pokazuju da taj proces
može znatno da se odloži i uspori, pre svega pravilnom
negom, izbalansiranom ishranom i odgovarajućim vežbama. Što su bolje prokrvljeni koža i vezivno tkivo, jači
grudni mišići, samim tim je i lepši oblik dojki. Grudne
mišiće najbolje ćete napipati ako stisnete šake jer ćete tada moći da osetite kako je očvrsnula pazušna
jama, dok same dojke nemaju mišiće, jer se sastoje od
mlečnih žlezda vezivnog i masnog tkiva.
Vežbe za učvršćivanje grudnih mišića
Često se postavljaju pitanja:
1. Kada početi sa vežbama grudi?
2. Da li treba izbegavati vežbanje tokom
perioda dojenja?
3. Da li vežbe mogu uticati na gubitak
majčinog mleka?
11
Sa vežbama se može početi nakon prvog pregleda
ginekologa, 6-8 nedelja, ukoliko nema nikakvih komplikacija tokom dojenja i kada se dojenje ustali.
Najbolje je vežbati posle podoja, jer mlečna kiselina
koja se stvara kao produkt metabolizma odlazi u krv, a
odatle odmah i u mleko, koje može biti blago kiselog
ukusa nakon toga, ali bebi to ne šteti. Neke bebe mogu
biti jednostavno probirljive, pa da odbijaju sisu nakon
vežbanja, i iz tog razloga obratite pažnju na vreme
kada vežbate. Samo vrlo intenzivne i naporne vežbe
mogu dovesti do smanjenja količine mleka, pa čak i
gubitka mleka kod nekih žena, ali kod vežbi umerenog
intenziteta to se ne dešava. Ipak, uvek potražite savet
ginekologa kada započinjete sa vežbama.
Saveti: Izaberite adekvatan grudnjak, specijalno
namenjen trudnicama ili dojiljama - daće bolji oslonac grudima i sprečiti dodatno istezanje kože.
Vežbe:
Vežba broj 1
Lezite na leđa, uzmite male tegove i raširite ruke.
Udahnite i polako dižite tegove iznad glave dok ne
spojite ruke, potom ih spustite i izdahnite. Ponovite
vežbu 15-20 puta.
Porođaj
Vežba broj 2
Lezite na leđa, savijte kolena, stopala oslonite na
pod. Uzmite male tegove, postavite ruke iznad glave,
otvarajte ruke sa strane ka podu savijajuci laktove do
90 stepeni i potom vraćajte ruke u prvobitni položaj.
Vežbu ponovite 12-15 puta.
Vežba broj 3
Stanite na metar ispred zida. Ruke ispružite napred
i dlanovima se oslonite o zid (postavite ih u širini ramena ili malo šire. Gurajte telo prema zidu savijajući
laktove, a potom ih ispravite. Ponovite vežbu 15-20
.
puta.
Vežba broj 4
Sedite, stavite ruke ispred grudi, a dlanove spojite.
Jako pritiskajte dlanom o dlan i opuštajte. Vežbu ponovite 15 puta. Ovu vežbu možete izvoditi sa loptom tako
što ćete stiskati loptu dlanovima. Kombinujte set brzih i
sporih vežbi.
Vežba broj 5
Zauzmite četvoronožni položaj na kolenima, dlanove postavite na pod raširene više od širine ramena i
vodite računa da vam stomak i leđa budu zategnuti,
karlicu spustite u ravnu liniju tela (posmatrano iz profila
telo zauzima jednu pravu liniju od kolena ka potiljku).
Radite sklekove dodirujući grudima pod. Vežbu ponovite 5-10 puta.
Alternativa
12
Mr ph spec Danijela Pecarski
Mella Cosmetics, 011/397 08 92
E-mail: [email protected]
Najvažniji saveti kako da na
ˇ
prirodan naCin
vratite
sjaj i lepotu vaše kože
nakon poroðaja
U toku trudnoće celokupan organizam
žene dolazi pod uticaj hormona kroz
različite procese i promene, koje se
odražavaju i na kožu. Naše tržište nudi
razne preparate za negu kože i konstantno smo u dilemi: šta izabrati i zašto?
Trenutni svetski trendovi sve više u prvi plan stavljaju
vraćanje prirodi, kako u lečenju tako i u nezi kože. Smanjuje se upotreba sintetskih i polusintetskih supstanci (parafin, vazelin, veštačke boje i mirisi, itd.), jer dovode sve
češće do alergijskih reakcija (hipersenzitivna koža, eritem,
kontaktni dermatitis), zbog nastanka neodgovarajućeg
imunog odgovora kože na ove supstance. O ovome treba
naročito misliti u toku trudnoće i nakon porođaja kada je
dodatno povećana osetljivost kože pod uticajem hormona.
Drugi razlog za upotrebu prirodnih preparata (ulja,
kremova, masti) je njihovo kompletno prodiranje u dublje
slojeve kože, koju na taj način hrane i neguju, povećavajući
joj tonus i elastičnost. Prirodne podloge omogućavaju i
prodiranje aktivnih supstanci (kolagena, elastina, vitamina, alantoina, itd.) iz preparata u dublje slojeve kože.
Najveći broj preparata koji sadrži veštačke podloge zapušava pore, masti i ne dovodi do prodiranja aktivnih supstanci u dublje slojeve kože. Iz pomenutih razloga važno
je odabrati preparat sa odgovarajućom podlogom, koja
neće stvoriti film-barijeru na koži, već će omogućiti penetraciju supstanci u kožu i time ispoljavanje željenog efekta.
Ispitivanja poslednjih godina su pokazala da kombinovana
primena različitih prirodnih supstanci, tj. prirodnih ulja
(maslinovo, bademovo, jojoba) i voskova (cacao butter,
shea butter), biljnih ekstrakata (neven, kamilica, aloja) i
etarskih ulja, dovodi do najboljih efekata.
Strije
Većina promena na koži do kojih dolazi u toku trudnoće
nestaje već nekoliko nedelja nakon porođaja. Međutim,
strije (striae gravidarum) ne nestaju nakon porođaja.
Stoga je neophodna blagovremena nega kože stomaka
prirodnim preparatima u toku trudnoće kako bi se povećala elastičnost kože i sprečio nastanak strija. Takvi
preparati treba da sadrže, pored prirodnih voskova i biljnih ulja, umirujuće biljne ekstrakte (nevena i kamilice) i
etarska ulja (lavande, mandarine i ružinog drveta). Pored
pomenutih supstanci, neophodan je i sadržaj elastina i
kolagena (povećavaju elastičnost kože) u preparatima, jer
se njihova količina smanjuje pod uticajem hormona u toku
trudnoće. Ukoliko je, međutim, već došlo do pojave strija,
važna je adekvatna nega u cilju ublažavanja vizuelnih efekata već postojećih strija.
Opuštena koža
Nakon porođaja neophodno je intenzivno nastaviti sa
negom kože, jer je istegnutoj koži potrebno vratiti energiju i podići tonus upotrebom preparata za učvršćivanje
kože. Poželjno je da i ovi preparati sadrže supstance prirodnog porekla, koje sprečavaju opuštanje kože i povećavaju joj elastičnost. Takvo dejstvo imaju preparati čije su
podloge prirodni voskovi i biljna ulja (shea butter, maslinovo ulje, jojoba itd.), u koje su inkorporirani ekstrakti i
etarska ulja biljaka (ginko biloba, zova, ruzmarin, geranijum, žalfija, bor, itd.), koje pojačavaju mikrocirkulaciju
u potkožnom tkivu i podižu tonus kože.
Linea negra
U toku trudnoće može doći i do pojave tamne linije na
stomaku (linea nigra), koja se proteže od pupka do pubične kosti i najčešće nestaje nekoliko nedelja nakon porođaja. Međutim, u slučaju da ona ostane i posle porođaj,
preporučuju se uljani pilinzi bogati biljnim ekstraktima,
koji imaju regenerativno i antizapaljensko dejstvo.
Nega grudi nakon poro�aja
Nakon porođaja u toku dojenja može doći do pojave
suvih bradavica i nastanka bolnih ragada na bradavicama.
Ova pojava je najčešće posledica izuzetno suve kože bradavica, ili nepravilnog položaja bebe dok sisa. Veoma je
važno ragade tretirati odgovarajućim preparatima, pri
čemu se preporučuju preparati na bazi prirodnih biljnih
ulja obogaćeni vitaminima i etarskim uljima.
U toku dojenja može doći do začepljenja kanala
mlečnih žlezda usled njihovog nedovoljnog pražnjenja, što
uzrokuje pojavu otečenih i bolnih grudi. Ova pojava se
može sprečiti ili ublažiti redovnom masažom grudi pre,
kao i za vreme dojenja. Za masažu grudi se preporučuju
biljna ulja, posebno maslinovo ulje, koje povećavajući
elastičnost kože deluje i protiv nastanka strija. Ovim uljima
se često dodaju etarsko ulje nane, koje poseduje hladeći
efekat, čime smanjuje bol u grudima, kao i etarsko ulje
geranijuma, koje je poznato po svom blagotvornom dejstvu u vreme laktacije, jer stimuliše pravilan rad mlečnih
žlezda.
Savet pedijatra
14
Dr Miroslava Šarac
spec. pedijatrije
DZ Jedro, Jurija Gagarina 14
tel: 011/715 -0715
´
NOCNO
UMOKRAVANJE
(Enuresis nocturna)
Dečja enureza se definiše kao nevoljno,
kompletno pražnjenje mokraćne bešike u
snu kod zdrave dece posle pete godine.
Umokravanje je jedan od najvećih problema u
dečjem uzrastu. Većina dece uspostavi kontrolu mokrenja izmedju druge i treće godine života, ali ni povremeno umokravanje noću do pete godine se ne
smatra poremećajem. Dečja enureza se definiše kao
nevoljno, kompletno pražnjenje mokraćne bešike u
snu kod zdrave dece posle pete godine. Česta je pojava i češće se javlja kod dečaka. U uzrastu od pet
U tim slučajevima se kasni sa početkom lečenja, izgodina svako četvrto, peto dete ima ovaj problem lečenje je teže, zahteva multidisciplinaran pristup, pa
sa uzrastom se broj dece sa enurezom smanjuje,
se pored pedijatra u lečenje uključuju i psiholog,
tako da u 12-oj godini 5% dece ima ovaj problem.
psihijatar i defektolog. Dužina trajanja lečenja je indiOko 1-2% dece i u odraslom dobu ima noćno
vidualna. Uz dobru saradnju roditelja i dece može se
umokravanje.
uspešno završiti za relativno kratko vreme.
Ovde će biti reči isključivo o deci koja imaju samo
noćno umokravanje, bez simptoma i znakova poZBOG ČEGA NASTAJE I KO BOLUJE
remećaja u funkciji donjih urinarnih puteva, dakle o
OD NOĆNOG MOKRENJA
tzv. monosimptomatskoj noćnoj enurezi. Kod ove
- češće se javlja kod dece u čijoj porodici je neko
dece bešika je potpuno normalna, prilikom mokrenja
već imao isti problem - genski faktori
potpuno se isprazni, danju se ne umokravaju i ne- čvrst san - ova deca se teško spontano bude,
maju problem sa urinarnim infekcijama. Umokraimaju dubok san
vanje se dešava isključivo u snu i mimo
- povećano stvaranje mokraće u snu što je povolje deteta. Vrlo često u porodici već
Deca
koja
žive
vezano sa smanjenim lučenjem antidiuretskog
postoji neko ko je imao isti problem.
hormona
Bitno je istaći da su ova deca
uz pohvale,
relativno smanjen kapacitet mokraćne bešike
zdrava, ali da postojanje ovog probuče da budu
lema dovodi do nastanka zdravstmože biti povezano sa emocionalnim teškoćama
zahvalna.
venih tegoba, psihičkih, emotivnih i
socijalnih smetnji kod deteta. ZdravstKAKO DETE REAGUJE NA OVAJ POREMEĆAJ
vene tegobe su pre svega mogućnost nastanka uriOvaj poremećaj izaziva kod dece stalnu frustraciju,
narnih infekcija. Emotivne smetnje – uznemirenost,
osećaj da nisu kao ostali i da su manje vredni. Ova
povučenost i potištenost deteta. Socijalne smetnje
deca su svake večeri uznemirena i napeta zbog
se ogledaju u izbegavanju deteta da spava van svoje
predstojeće noći, imaju izražen osećaj stida, krivice i
kuće i kreveta, iz straha da se ne umokri u postelji.
odbačenosti, tako da je kvalitet njihovog života lošiji
Pored ovih, javljaju se i pedagoške smetnje koje
nego kod njihovih vršnjaka. Najvažnije im je da njinastaju sa polaskom deteta u školu, odlaskom na rehovi vršnjaci ne saznaju za njihov problem, pa zbog
kreativnu nastavu, letovanje ili zimovanje. Zbog toga
toga pribegavaju lažima. Postaju majstori u sakrilečenje treba započeti što ranije, u svakom slučaju
vanju svog problema, prvo od druge dece, a kasnije i
pre polaska u školu. Roditelji često misle da će
od samih roditelja. Mlađa deca često pokušavaju da
problem proći sam od sebe sazrevanjem i rastom desakriju mokar veš, a starija ga čak krišom peru. Neka
teta ili pokušavaju lečenje raznim čajevima i “bapdeca su ravnodušna prema svom stanju, dok druga
skim lekovima” i pri tom gube dragoceno vreme.
postaju depresivna.
15
KAKO RODITELJI REAGUJU
I roditelji imaju dosta poteškoća - osećaju se bespomoćno, krive sami sebe. Stalno su umorni jer bude
dete tokom noći da mokri, ili ga presvlače i menjaju
posteljinu. Osim toga, stalno su suočeni sa problemom organizovanja odlaska na putovanje, godišnji
odmor, poseta prijateljima i rođacima, a i finansijski
izdaci nisu zanemarivi - veći su troškovi zbog stalnog
pranja veša, menjanja posteljine, dušeka... Ukoliko se
ne potraži pomoć, prvobitna podrška detetu može
postepeno da preraste u neshvatanje; pribegava se
kažnjavanju, prebacivanju, dolazi do ispoljavanja negativnih emocija i osećanja prema detetu.
ZAŠTO LEČITI NOĆNO MOKRENJE
- jer loše utiče na samopouzdanje deteta
- utiče na njegove socijalne aktivnosti - noćenje
kod drugova, ekskurzije
- kako dete raste, javljaju se problemi u ponašanju
- veliko je opterećenje za celu porodicu
- predstavlja dodatni novčani izdatak
ŠTA REĆI DETETU
“Nisi ti kriv ukoliko se umokriš u toku noći”
“Mnogo tvojih vršnjaka ima isti problem - nisi sam”
“Verovatno će proći uskoro, ali u međuvremenu
postoji rešenje - idemo lekaru”
“Uvek pre spavanja obavezno idi u WC”
“Tvoja puna bešika te ne probudi tokom noći jer
čvrsto spavaš”
“Da bi se rešio problem, poslušaj roditelje i lekara”
Savet pedijatra
ŠTA REĆI RODITELJIMA
- Noćno mokrenje je učestali problem
- Uzroci nisu psihološki ili mentalni problem vašeg
deteta
- Uzrok nije socijalne prirode - razvod braka, preseljenje, novi član porodice
- Genetski je nasledno
- Krivica nije detetova, niti vaša
- Bez obzira na teškoće - nemojte kriviti dete zbog
mokrog kreveta
- Ne obećavajte poklone ili nagrade ukoliko se
dete ne umokri u toku noći - to se još lošije odražava
na samopouzdanje deteta
- Nikada ne kažnjavajte dete
- Pričajte sa detetom o problemu - pružite mu
podršku
- Potražite pomoć pedijatra što pre, jer je važno
započeti terapiju što ranije
- Ne gurajte svoju decu u ruke šarlatanima
TERAPIJA MONOSIMPTOMATSKE
NOĆNE ENUREZE
Osnov uspešne terapije je precizna dijagnostika isključivanje organskog oboljenja. Neophodno je da
postoji motivisanost deteta za lečenje i uspostavljen
dobar odnos poverenja na relaciji dete – roditelj - pedijatar. Zbog svega prethodno iznetog, lečenje treba započeti što ranije. Roditelji bi trebalo da posebno obrate
pažnju na sledeće:
- smanjiti unos tečnosti pre spavanja
- usvojiti dijetetsko-higijenski režim života sa određenim režimom ishrane, uzimanja tečnosti i spavanja
- obavezno ohrabrivati dete da mokri pre spavanja
- buditi dete tokom noći da mokri
- pohvaliti ga ukoliko se ujutru probudi suvo, a ne
kriviti ga ako se umokrio
- sprovođenje vežbi za relaksaciju
- pružati stalnu podršku detetu
Upotreba Enureza alarma ima takođe svoju primenu
i uspešno vodi potpunom izlečenju u oko 40% dece.
Ovaj tretman se sprovodi kod dece koja imaju smanjen
kapacitet bešike u snu. Uporedo sa alarmom može se
sprovoditi i farmakološko lečenje. Prema preporuci SZO
- sprovodi se lekovima koji nadoknađuju nedostatak vazopresina tokom noći. Lek izbora danas je Minirin. On
deluje tako što smanjuje produkciju noćnog urina. Njegova primena je jednostavna - jednom dnevno pre spavanja i obično se daje u toku 3-6 meseci. Efekat je vidljiv
ubrzo nakon početka korišćenja, dolazi do prestanka
umokravanja, što kod dece dovodi do većeg samopouzdanja i bolje saradnje pri lečenju. Uspešnost potpunog izlečenja sa ovakvim tretmanom je oko 70%.
Noćno umokravanje je ozbiljan problem čijem rešavanju treba pristupiti čim dete bude spremno i motivisano, a to je obično u uzrastu od 6 godina.
Savet pedijatra
16
Dr Ljiljana Koljaja
specijalista pedijatrije
ordinacija “Dečiji lekar”
Dubrovačka 6, Zemun
063/844 1909
011/2191 287
TROVANJE HRANOM
Leto je i vrlo je česta pojava proliva
i povraćanja. U ovom periodu treba
izuzetno obratiti pažnju na pravilno
rukovanje i pripremanje hrane.
Treba razlikovati trovanje hranom koje nastaje delovanjem otrova oslobođenih iz bakterija (stafilokok, botulinski bacil), što se javlja nešto ređe, i delovanjem živih
bakterija, virusa, parazita unetih zagađenom hranom ili
vodom, što je čest uzrok oboljevanja, pa i smrti u svetu.
Trovanje nastaje uzimanjem zagađene hrane i pića vode, nedovoljno kuvanog ili pečenog mesa, jaja, mlečnih proizvoda i mleka. Svi prehrambeni proizvodi mogu
biti i naknadno zagađeni preko posuđa, predmeta ili
ruku osoba koje su bolesne ili kliconoše, a učestvuju u
spremanju hrane.
Najčešći uzročnici su bakterija salmonela, šigela,
ešerihija koli, kampilobakter, rota virus, crevni paraziti.
Zavisno od uzročnika, nakon kratke inkubacije od
nekoliko sati (2-6-8) do tri dana, razvija se bolest koja
počinje naglo, sa povišenom, do veoma visokom temperaturom, povraćanjem, prolivom, bolovima u trbuhu,
glavoboljom, malaksalošću. Poremećaj vida, smetnje u
govoru, gutanju, sreću se kod trovanja botulinskim otrovom. Stolice su brojne, vodenaste, promenjene boje sa
primesama sluzi, sukrvice i krvi. Bolest je kratkotrajna;
za 3-4 dana se telesna temperatura normalizuje. Međutim, kod dece, posebno mlađe (a učestalost je posebno izražena u uzrastu od 6 meseci do 2 godine),
stanje može biti teško, jer gubitak tečnosti i soli (elektrolita), uz nedovoljan unos hrane, može izazvati ozbiljan poremećaj i ugroziti rad bubrega, srca, mozga.
Ovi simptomi nastaju naglo, burno. Najčešće imaju
sezonski karakter („letnji talas“), kada je zbog neadekvatnog čuvanja hrane mogućnost razvoja bakterija
veća. Takođe, u područjima sa lošom sanitarnom situacijom i lošim kvalitetom vode su prisutne „eksplozije“
akutnih crevnih bolesti.
Osnovni simptom bolesti je retka stolica (proliv, dijareja), odnosno iznenadno povećanje broja stolica
(više od tri dnevno) praćeno smanjenjem gustine stolice, pri čemu se javlja nelagodnost u trbuhu i čije je trajanje kraće od dve nedelje. Pored retke stolice, akutne
infektivne crevne bolesti su praćene povišenom telesnom temperaturom, povraćanjem, glavoboljom i uvek
postoji podatak o konzumiranju hrane koja može dovesti
do opisanih simptoma. Takođe, veštačka ishrana odojčeta (zagađena voda, nedovoljno čisto posuđe, prljave
ruke), čuvanje hrane na neadekvatnoj temperaturi, nepravilno rukovanje priborom za hranjenje dece, upotreba nečiste vode za spremanje hrane i pića, loša lična
higijena i nehigijensko odlaganje fekalija mogu dovesti
do znakova crevne infekcije. Odojčad koja su dojena su
u najmanjem riziku od oboljevanja.
Kada nastane takvo stanje, najvažnije je obezbediti
dovoljan unos tečnosti, posebno kod mlađe dece kojoj
nakon svake retke stolice treba ponuditi 50-100 ml tečnosti (obične vode, rehidracijske soli, voćnog soka, supe, čorbe). Ukoliko je povišena telesna temperatura,
dati detetu sredstvo za sniženje temperature. Deca se
hrane prema želji (ad libitum), u skladu sa uzrastom i
principima pravilne ishrane, uz dodatak nekog obroka
više i dve nedelje po prestanku bolesti.
Lekaru se javiti ako je u pitanju malo dete (posebno
odojče) sa visokom temperaturom i znacima teškog
opšteg stanja (sepsa). Takođe, posebno su ugrožena
deca koja primaju imunosupresivne lekove, hemioterapiju, pothranjena deca, gde postoji krv u stolici. Razlog
za javljanje lekaru je i veliki gubitak tečnosti i soli, posebno ako ga je nemoguće nadoknaditi unosom na usta
što se ogleda u znakovima kao što su žeđ, pospanost ili
razdražljivost, suve sluznice (suv, obložen jezik, suve,
ispucale usne), „upale oči“, nedostatak suza, smanjeno
mokrenje.
NOVO na tržištu!
BABY BOUM posteljina
Ekskluzivno dizajnirana posteljina
od visokokvalitetnih materijala koje
smo ovoga puta izabrali iz ponude
na tržištu je oprema za bebinu sobu
kolekcija BABY BOUM.
Prepoznatljiva po šarenim dezenima i vedrim bojama, posteljina će oplemeniti
prostor i doprineti još većem uživanju u odrastanju bebe. Veliki izbor modela i
kombinacija boja omogućava vam da izaberete odgovarajuću ogradicu, dopunite je mekanim softy ćebencetom i čaršavom koji se lagano navlači na dušek.
Zaštitne ogradice, jorganske navlake, kao i čaršav za krevece, izrađeni specijalnim metodama od veoma mekanog pamuka, pružaju sigurnost vašim bebama
u krevecu. Baby boum posteljine podvrgnute su visokim kontrolama kvaliteta.
Novitet na tržištu je i univerzalni model ćebenceta sa 5 tačaka namenjen za bebinu šetnju. Daje izuzetan osećaj topline, mališani su prijatno ušuškani dok im sigurnosni kaiševi, za koje postoje prorezi u
ćebencetu, u kolicima ili auto-sedištu pružaju dodatnu sigurnost.
Mogu se naći u veselim pastelnim bojama dvostrano dizajniranog
ćebenceta veličine 90x90 cm.
Idealno za auto-sedišta
U Beogradu u Zira centru
- Bebolog radnja možete
dobiti više informacija ili
na tel: 069/695 125.
Humanitarna akcija „Bitka za bebe“
Svaki dan, daleko od oèiju javnosti, odvija se
najteža bitka za život. U njoj se bore najmanji i
najmlaði borci koje je svet ikada video - prevremeno roðene bebe. Oni ne plaèu, oni se ne žale,
oni samo traže svoju šansu da prežive.
Inkubatori u Srbiji su stari i po 40 godina. Njima je odavno istekla garancija,
potraga za rezervnim delovima je uzaludna, a servisiranje postaje nemoguæa
misija. Smrtnost novoroðenèadi teške do 999 grama u Srbiji iznosi 60%. Situacija
je kritièna, jer je u pitanje dovedeno osnovno ljudsko pravo – pravo na život.
1. septembra 2011.godine biæe pokrenuta
humanitarna akcija pod nazivom „BITKA
ZA BEBE“ èiji je cilj prikupljanje sredstava
za kupovinu 100 novih inkubatora za naše
najugroženije sugraðane. Ukljuèite se i glasajte za kompaniju u koju imate poverenja
da æe uzeti uèešæe i pokazati se kao heroj.
Potrebni su nam hrabri ljudi i hrabre kompanije da pokažemo našim herojima da
nisu sami i da uèinimo sve da iz ove bitke
izaðu kao pobednici. www.bitkazabebe.rs
Doktori heroji
Jesen je vreme kada je
opasnost od prehlada i
infekcija disajnih puteva česta.
Esensini heroji, Lunac, Zmajac,
Dasa i Prospera izuzetno
su efikasni u borbi protiv svih
vrsta kašlja i zato su
postali najbolji drugari
vaših mališana.
Prospera sirup bršljana,
hrabri puž koji pobeđuje
svaki kašalj.
Lunac sirup belog sleza,
brani najmlađe od suvog
kašlja i bola u grlu.
Dasa sirup bokvice, snažnog stasa,
nenadmašan u
borbi sa gustim
sekretom.
Zmajac sirup
jagorčevine, heroj u borbi
protiv upornog
produktivnog kašlja.
Chicco
kolica Liteway
3.564
2.851
5.790
4.632
Chicco
grejač za flašice
3.990
3.192
7.990
Chicco
grejač za flašice
Tricikl SMART TRIKE
Prvi 15-36m
4.590
3.672
Tricikl
SMART TRIKE
Dx sport
crveni 10m+
Chicco
sterilizator za 7 flašica
3.990
3.192
14.990
11.992
Tricikl SMART TRIKE
Prvi 15-36m
14.990
11.992
Tricikl SMART TRIKE
CLASSIC
Tricikl
SMART TRIKE
Plus fresh
roze 10m+
12.490
9.992
7.990
6.392
Tricikl SMART TRIKE
Dx sport zeleni 10m+
12.490
9.992
ELEKTRIČNI APARATI AKCIJSKA PONUDA
CENE NIŽE 20% SAMO U SEPTEMBRU U CHICCO I ENCI MENCI RADNJAMA!
AKCIJA - SPECIJALNA PONUDA SMART TRIKE TROTINETA i TRICIKALA
CENE NIŽE 20% SAMO U SEPTEMBRU U ENCI MENCI RADNJAMA!
TC Vidikovac, Kneza Višeslava 63, Beograd, 011/356 55 20;
Bul. Kralja Aleksandra 199b, Beograd, 011/241 38 89;
TC Ušće, Bul. Mihajla Pupina 4, N. Beograd, 011/314 87 33;
Bul. Kralja Aleksandra 244a, Beograd, 011/242 31 21;
TC Kalča, Niš, 018/257 915;
TC Roda, Grada sirena bb, Kragujevac, 034/364 836;
TC M-Rodić, Nikole Pašića 2, I sprat, Požega, 031/715 414;
Laze Telečkog 28, Novi Sad, 021/525 322;
Veselina Masleše 20, Bačka Palanka, 021/751 987;
Korzo 7a, Subotica, 024/559 262.
Tricikl
SMART TRIKE
Plus fresh
plavo zeleni 10m+
uvek uz dete
Delta City, Jurija Gagarina 16, N. Beograd, 011/220 37 08, 011/220 37 09;
TC Merkator, Bul. Umetnosti 4, N. Beograd, 011/311 83 40;
Trg Nikole Pašića 8, Beograd, 011/323 44 88;
TC Ušće, Bul. Mihajla Pupina 4, Beograd, 011/314 87 33, 011/314 86 58;
TC Banjica, Paunova 24, Beograd, 011/367 15 21;
Korzo 7a, Subotica, 024/559 262;
Karađorđeva 24, Šabac, 015/341 083;
Grada Sirena bb, Kragujevac, 034/364 835;
Gradsko Šetalište bb, Čačak, 032/341 349.
472
Avent flašica 260 ml
Popust 25% za reciklažu
vaše stare plastične flašice!
Letoshop
73.000
Gaucho Rock’in
Za uzrast 3+
Letoshop
47.369
31.400
Vespa Winx
Za uzrast 3+
Letoshop
SWITCH completo
Ograničena količina!
Baby Graziella
Beograd, Sarajevska 56
Tel. 011/2644-375
Stokke Sleepi
krevetac+dušek
+držač za baldahin
Letoshop
Pliko P3 Completo Kiwi
Snupy t.r.
Njegoševa 2, Pančevo
065/666-2323
Viaggio1 Duo Fix Black
Snupy t.r.
Njegoševa 2, Pančevo
065/666-2323
31.050
24.900
34.800
24.999
5.600
19.700
2.214
Graco ljuljaška
Sweetpeace 2010
Aksa prodavnice
Torba
Baby Graziella
Beograd, Sarajevska 56
Tel. 011/2644-375
Munchkin Mocart
magična kocka
Aksa prodavnice
Blue Seven haljinica
Aksa prodavnice
2.449
Auto sedište SYNTEZIS Tri fix
Baby Graziella
Beograd, Sarajevska 56
Tel. 011/2644-375
Dečija robna kuća Letoshop,
Auto put Beograd-Niš
Tel. 011/3478 021
15.590
Esprit prenosivi krevetac
Baby center-navy
Aksa prodavnice
Napomena: Sve cene su formirane u trenutku
pripreme časopisa i podložne su promenama.
Beograd:
Nikolaja Gogolja 17,
Banovo Brdo,
011/354 39 00, 354 39 02;
Nova Mokroluška 3, Voždovac,
Medaković naselje, 011/347 13 18;
N. Beograd, Bul. Mihajla Pupina 181;
Novi Sad, Bul. Vojvode Stepe 74,
Novo naselje, 021/640 29 68;
Niš, Kralja Stefana Prvovenčanog 14.
Saveti
20
Kako da pomognete detetu
da prevaziđe strah
Posle ljubavi
od razdvajanja
bebi su od vas
Molim te, nemoj da ideš!
potrebne
dve stvari...
... koreni i krila.
Veliki broj vas je prošao kroz bolan
roditeljski momenat razdvajanja od
deteta. Možda je to bilo onda kada ste ostavili dete
u vrtiću i kada vam je visilo oko vrata kao ogrlica
preklinjući vas: “Ne ostavljaj me, mamice, molim
teeee!“ Osećali ste se više nego užasno dok ste
odlazili. Ali to što se vaše dete rasplače kada
pokušate da ga ostavite negde, ne znači da će uvek
biti tako. Strah od razdvajanja je normalan deo
razvoja svakog deteta i on dođe i prođe. Često je
to pozitivan znak jer to znači da je dete vezano za
vas, ali pošto želite da u trenutku razdvajanja ne
bude suza ili besa, čak i onda kada želite da
izađete uveče sa prijateljima, ili kada samo želite
da izađete iz prostorije bez pitanja „Gde ideš?“,
evo kratkog vodiča za bolje razumevanje kako
vaše dete doživljava razdvajanje u svakom
uzrastu i kako da učinite rastanak manje bolnim.
Beba od 6 - 9 meseci
Tada vaša beba ne razume da nešto postoji
ako joj nije u vidnom polju. Na primer, ako joj sakrijete igračku ispod pokrivača, ona je neće tražiti jer
misli da je zauvek nestala. Zamislite samo kako se
vaše dete oseća kada vi nestanete, čak i ako samo
odete do frižidera. Šest meseci je i momenat kada
vaše dete počinje da shvata da je odvojena ličnost
od vas. Njegov svet zavisi od vas i kada oseti
prekid u toj vezi, može da se uspaniči.
 Šta vaše dete misli: „Moja mama se malopre
igrala sa mnom, a sada ne. Bojim se.“ „Mama me
je ostavila samog u krevecu. Neću da spavam.
Hoću da me drži!“
 Kako da ga umirite: Vežbajte kratka razdvajanja svakog dana da bi dete kasnije bilo spremno
za duža razdvajanja. Ako treba da uključite mašinu
za veš ili da izbacite smeće, dozvolite bebi da iskusi momenat samoće i da shvati da ćete se vratiti. Kada odlazite, umirite je nežnim pozdravom.
Iako vas vaša beba ne razume, ona ipak razume
ton vašeg umirujućeg glasa. Recite: „Mama će
sada da izađe iz sobe. Brzo se vraćam kod tebe.
Mama se uvek vraća“. To je i dobro vreme da
počnete da ostavljate vašu bebu sa bebisiterkom
na nekoliko sati da bi se privikla da joj je prijatno i
sa drugim odraslim osobama. Ako se rasplače kad
pokušate da se rastavite, možete joj dopustiti da
plače – većina dece sama prestane posle 10 minuta. Ako trčite nazad da je utešite, to vas čini
krivcem.
Beba od 1 - 2 godine
Vaše dete uživa u uzbuđenju što je nezavisno
sada kada slobodno može samostalno da hoda i
istražuje oko sebe. Odvaja se od vas (bukvalno i
figurativno) – ponekad i malo predaleko. Na primer,
možda će mu nešto privući pažnju pa će malo odlutati, ali čim shvati da više niste u blizini, uspaničiće se. Takvo ponašanje je tipično za ovaj uzrast. Deca čeznu za mogućnošću da se kreću samostalno, ali vole da znaju da ste im dostupni u
svakom trenutku.
21
Saveti
opraštanja kod kuće da biste sprečili da se dete
rasplače kad se zaista budete opraštali. Neka
dete bude roditelj i neka glumi kako odlazi i vraća
se po vas. Igranje obe uloge pomaže deci da
shvate da oproštaj nije zauvek.
PET POGREŠNIH NAČINA DA SE OPROSTITE
1
 Šta vaše dete misli: „Sada mogu da hodam
sam, ali šta ako mi zatreba mama, a nema je u
blizini? Ako ostanem sam sa bebisiterkom, hoće
li mama i tata zaboraviti na mene?“
 Kako da ga umirite: Ne budite iznenađeni
ako vaše dete počne da se vezuje za neku omiljenu stvar. Ćebe ili plišana igračka mu mogu
pomoći da se oseća sigurnim i povezanim sa
vama bez obzira gde se nalazi. U redu je da
ohrabrujete tu naviku kako biste se lakše rastajali. Stručnjaci naglašavaju da je ta privrženost
zdrava. Kada ste kod kuće, provodite nekoliko
minuta odvojeni od deteta. Na primer, ohrabrite
ga da se igra u sobi pored kuhinje dok spremate
večeru (da biste se uverili da je bezbedan, provirite krišom, da vas ne vidi.) Naučiće da je u
redu biti nakratko odvojen od vas.
Dete od 3 - 4 godine
Deca u ovom razdoblju postaju samopouzdanija i bolje se snalaze u okruženju. Ali polazak
u vrtić može biti poražavajući za dete i učiniti da
još više čezne za roditeljima. Za neku decu ovo
je prvo iskustvo dužeg odvajanja, zato nemojte
paničiti ako se njihovo privikavanje oduži na nekoliko meseci.
 Šta vaše dete misli: „Šta ako mi se ne svidi
ovde i ako budem tužan? Šta ako niko ne dođe
po mene?“
 Kako da ga umirite: Zakačite mu za ranac
privezak sa slikom ili nešto drugo što podseća na
dom - na primer, možete mu upakovati neku igračku u ranac koju će nositi svaki dan.
Takođe je od velikog značaja da održavate
obećanja. Budite tačni kad dolazite po dete, što
će mu ulivati sigurnost jer će vam verovati da
ćete biti tu kao što ste obećali. Vežbajte scenu
Iskradanjem bez pozdrava izdajete detetovo poverenje i možda još više pogoršavate
buduća razdvajanja.
2 Zadržavanje u prostoriji da biste proverili da
li je dete u redu ga sprečava da bude obuzeto
drugim aktivnostima, što mu konačno i pomaže
da zaboravi na strah.
3 Pravite tužne izraze lica, što će uplašiti dete
da ga ostavljate na nebezbednom mestu.
4 Menjate rutinu, što čini razdvajanje još težim.
Deca računaju na predvidljivost kad su rastanci u pitanju, pa se zato držite vaših uobičajenih rituala.
5 Naljutite se kada dete ne može da se rastane od vas, što će samo još više pojačati njegov plač. Zato ne pokazujte bes.
Dete od 5 - 6 godina
Vaše dete je konačno spremno za odlazak u
„veliku školu“ (predškolsku ustanovu) sa „velikom decom“. Možda će biti problematično – ali
ono samo želi još uvek da bude mamin mali sin/
ćerka. Pomisao na nove, velike drugare, na novo,
veće okruženje, učenje novih stvari, može izazvati zebnju što vas napušta. Roditelji treba da
paze da ne preteruju sa upotrebom reči „veliki“.
Neku decu to može uplašiti da to znači da sad
moraju da se ponašaju kao odrasli.
 Šta vaše dete misli: „Ovo je baš velika
zgrada – šta ako se izgubim? Šta ako ne budem
mogao da se setim gde treba da idem?“
 Kako da ga umirite: Pre prvog dana, pokušajte da odvedete dete da upozna vaspitačicu, da vidi prostoriju u kojoj će boraviti i da
pronađe toalet. Biće manje prestrašen prvog
dana ukoliko mu okruženje ne bude bilo potpuno
novo.
Ukoliko vaše dete brine zbog domaćeg zadatka, ohrabrite ga da iako je škola za učenje,
svako uči na svoj način i da je najvažnija stvar
uraditi ono što vaspitačica traži. Recite: „Odrasli
su tu da ti pomognu i sve će biti u redu. Učenje
nije strašno, već je zabavno“. Nemojte vršiti pritisak na dete - ono treba da zna da je i dalje ipak
samo malo dete.
Danka T.
Ishrana
22
Živka Vlajković
diplomirani nutricionista
autorka knjige “Bebi kuvar”
DZ Zemun
VOĆE
- BEBINA
POSLASTICA
Voće svojim ukusom i mirisom utiče povoljno na apetit odojčeta. Voće se uvodi u bebin jelovnik
tokom 5-og i 6-og meseca života. Može se dati u obliku voćnog soka (razblaženog), ili u obliku
voćne kaše - od voća koje je termički obrađeno (kuvano, pečeno, razmekšano na pari).
Voće sadrži veliku količinu vode, ugljenih hidrata, minerala, vitamina i mineralnih materija.
Ima malo belančevina i masti (osim jezgrastog
voća - orah, lešnik, badem, koje se inače ne
daje deci pre 3. godine života).
Za početak dohranjivanja preporučuje se davanje sezonskog voća
koje uspeva na našem tlu: jabuke, kruške, kajsije, šljive, breskve. Nabrojano voće odojčad lako
podnosi. Citrusno voće, kao i jagode, maline i kupine, zbog rizika od alergijskih reakcija ne
treba davati u prvoj godini života.
Voće pripremamo tako da ga odmah damo detetu, naročito voćni sok,
jer se stajanjem gube vitamin C i
neke kiseline, te menjaju boju i
ukus soku ili kašici.
Voćni sok se daje razblažen
sa prokuvanom vodom, u početku u maloj količini (2 kašičice). Količina soka se postepeno povećava do 50 ml na
dan. Vreme davanja soka je
između dva podoja (mlečna obroka). Kasnije se od istog voća
počinju davati voćne kaše, prvo
od kuvanog ili pečenog
voća, a zatim od svežeg, kao zamena
za jedan podoj ili
mlečni obrok.
U početku se
daju sokovi od
jedne vrste voća,
a kada se utvrdi
podnošljivost, mo-
gu se davati kokteli od više vrsta voća. Preporučujem da počnete sa bistrim voćnim sokovima,
sveže ceđenim, a kasnije davati kašaste.
Nakon što se beba navikla na voćni sok,
možete joj ponuditi pire od voća (kuvano, pečeno ili na pari). Bebi davati samo sveže skuvane kompote, obavezno na kašičicu.
Voćni pire ili kašica postepeno će zameniti jedan mlečni
obrok. Savetujem da to bude
popodnevni obrok.
Danas se na tržištu nalaze
bebi sokovi i voćne kaše od
organski uzgajanog voća, koji
su za bebu zdraviji od istih
uzgajanih na konvencionalan način. Ako možete,
nabavite voće uzgajano
bez pesticida, pa kod
kuće pripremajte sokove
i kašice. Svakako da je
sveže pripremljeno najbolje za vašu bebu.
23
Ishrana
Recepti:
SOK OD JABUKE
30 ml soka od jabuke, 30 ml vode
Zrele, neprskane jabuke oprati i oljuštiti,
ponovo oprati, izrendati i procediti sok kroz sterilnu
gazu ili cediljku. Pomešati istu količinu soka
od jabuke i prokuvane vode.
KOMPOT OD JABUKE
100 g narezanih jabuka, 100 ml vode
Dobro oprane i oguljene jabuke isitniti. Staviti u sud
(bebin sud), dodati vode da ogrezne, dodati nekoliko kapi limunovog soka (da jabuke
ne potamne), poklopiti i kratko kuvati dok ne omekšaju. Skuvane i ohlađene jabuke
propasirati ili izmiksati u blenderu, dodajući tečnost od kuvanja.
U ovaj pire se mogu dodavati žitarice (pirinčane pahuljice, žitne pahuljice, mleveni bebi
keks i sl.), zavisno od starosti bebe.
VOĆNE KAŠICE SA KEKSOM
80 gr izmiksanog voća
15-20 gr (3-4 kašičice mlevenog keksa + 100 ml vode)
Voda se prokuva i njome prelije keks. U prohlađen keks
doda se voće. Zbog sadržaja keksa ova kašica se daje
odojčetu posle devetog meseca starosti.
Recepti su preuzeti iz knjige BEBI KUVAR
nutricioniste Živke Vlajković.
Knjigu možete poručiti na telefon: 064/178-2252.
Stigla je nova CHICCO kolekcija
za jesen-zimu 2011/2012
nim komadima, poput kaputa “đubretarca” i kariranim
pantalonama na tregere, interesantnim retro kačketom,
duksevima.
U CHICCO radnje stigla je nova kolekcija za jesen-zimu U kolekciji za devojčice, Kids,
2011/2012. Za najmlađe tu je kolekcija NURSERY, name- tu je kolekcija”Fleur d’hinjena bebama. Za svakodnevnu upotrebu, izuzetno meka- ver”. Grafika je inspirisana i udobna, sa nežnim tonovima za devojčice, ali i za dečake. Ceo asortiman prati kompletna linija odeće, od bodića,
štrampli, haljinica za devojčice, pantalona, majičica, pa sve
do džempera, jaknica i skafandera. Dominiraju nežni, pastelni tonovi: prljavo lila, roze, melirano siva, bež, svetlona cvećem, sjajem, svetlucavim printom. Liniju
prate pantalone izuzetnog kroja u kombinaciji sa sakoima od
istog materijala. Tu su i džemper sa neobičnim duplim kopčanjem, jakna sa krznom,
pantalone i suknja od džinsa sa printom i svetlucavim
detaljima.
CHICCO kolekciju uvek prate neophodni aksesoari, kao što
plava. Kolekciju upotpunjavaju su kape, šalovi, čarape, linija veša, kao i kolekcija cipelica
mekani ćebići, peškiri, portikle, do broja 34.
mekane patofne, čarapice.
CHICCO cipelice prate četiri osnovne karakteristike:
Za nešto stariju decu tu su kolek- SLOBODA pokreta, FLEKSIBILNOST, STIMULACIJA
cije Infant i Kids, za decu do 7 go- i LAKOĆA. Izaberite tople i pouzdane
dina. U kolekciji Infant izdvaja se modele CHICCO, koji su udobni i
linija “Modern Blues” sa moder- omogućuju bebi slobodu pri pokretu.
uvek uz dete
composit chicco con trapping sul pallino rosso
rosso:
100% magenta
81% giallo
4% nero
logo chicco con trapping sul pallino rosso
blu:
100% Ciano
85% magenta
13% nero
logo chicco senza trapping sul pallino rosso
OBRADUJTE VAŠE MALIŠANE NOVIM CHICCO IGRAČKAMA
U CHICCO radnje pristigle su nove CHICCO igračke, koje će sigurno obradovati vaše mališane.
Zabavite ih, obradujte, nasmejte se zajedno!
Sa novim CHICCO video telefonom, telefoniranje postaje lakše i zabavnije: pritiskom na dugmiće
beba vidi sliku svog prijatelja na ogledalastom displeju ili šalje „MMS“. Beba može slušati 6
različitih melodija i telefonskih zvukova. Za decu od 6 m+.
Multiaktivni vibrirajući majmunčić – zabavni mali majmunčić, koji se lako može zakačiti na kolica,
sa mnogo različitih zabavnih aktivnosti: povucite ga za nogu koja u tom trenutku počinje da vibrira. Ima providan prsten koji zvecka, bananu koja šušti i
stopala koja mogu poslužiti kao glodalica. Za decu od 3 m+.
Baby piano Do Re Mi – ovaj baby piano ima dva načina za igru koje dete bira
okrećući stranicu knjižice na vrhu piana. Kod
prvog načina igre otkriva muzičke note, a kod
drugog melodije. Uz ovaj piano uživaće mnoge
bebe i naučiti prve ritmove. Za decu od 6m+.
Uz ove i još mnogo novih CHICCO igračaka,
uživaćete zajedno sa vašim mališanima i sjajno
ćete se zabaviti.
Nove CHICCO igračke očekuju vas u svim
CHICCO i ENCI MENCI radnjama.
composit chicco con trapping sul pallino rosso
rosso:
100% magenta
81% giallo
4% nero
logo chicco con trapping sul pallino rosso
blu:
100% Ciano
85% magenta
13% nero
uvek uz dete
logo chicco senza trapping sul pallino rosso
TOMMEE TIPPEE flašica protiv grčeva
Tommee Tippee flašica protiv grčeva poseduje zatvarač,
indikator za merenje toplote mleka, koji omogućava
optimalan protok mleka tokom hranjenja. Anti Colic
Plus cucla, laka je za korišćenje, napravljena od mekog
silikona koji bebi pruža prijatan osećaj. Tommee Tippee
flašica je bez štetne materije bisfenol A.
Može se nabaviti ekskluzivno u Enci Menci radnjama u
pakovanju pojedinačno ili dve u pakovanju.
bebac.com
26
www.bebac.com, [email protected]
Hlamidija
Hlamidija može da
bude uzrok steriliteta
Šta je hlamidija?
Hlamidija je polna bolest, koja ako se ne leči,
može trajno da ošteti polne organe i da dovede do
steriliteta i kod žena i kod muškaraca. Uzročnik
hlamidije je bakterija Chlamydia trachomatis, a
svaka seksualno aktivna osoba je može dobiti.
Posledica nelečene hlamidije
može biti sterilitet
Kako se prenosi hlamidija?
Hlamidija se prenosi polnim odnosom, a potencijalni prenosioci su i muškarci i žene. Što je veći
broj seksualnih partnera, veći je i rizik od infekcije.
Zato i muškarci i žene s vremena na vreme treba
da se testiraju na ovu bolest.
Koji su simptomi hlamidije?
Simptomi hlamidije mogu da budu toliko blagi
da ih ni ne primetite. Studije su pokazale da u 7080% slučajeva zaraženi ne osećaju nikakve promene u organizmu. Ipak, prvi simptomi bi trebalo
da se pokažu već posle jedne do tri nedelje nakon
seksa sa zaraženom osobom, a to su:
• Peckanje prilikom mokrenja
• Pojačan vaginalni sekret
• Bol u donjem delu leđa
• Neuobičajen bol prilikom seksa
• Vaginalno krvarenje između ciklusa
Kako se leči hlamidija?
Ako bakterija koja izaziva hlamidiju nastavi neometano da se razvija u vašem organizmu, posledica može biti sterilitet. Zato je neophodno da se
jednom godišnje testirate na hlamidiju.
Ukoliko test pokaže da imate ovu bolest, lekar
će vam najverovatnije prepisati jedan od odgovarajućih antibiotika. Iako se hlamidija može relativno lako izlečiti, isto tako je ponovo možete dobiti
ukoliko se vaš partner nije izlečio. Zato je potrebno
da se oboje testirate i pristupite lečenju.
Koje posledice hlamidija
može da ostavi na trudnoću?
Infekcija hlamidijom je potencijalna opasnost i
za ženu i za plod jer može da izazove vanmateričnu
trudnoću, spontani pobačaj, ali i prevremeni porođaj ili infekciju posteljice.
Takođe, zbog hlamidije beba može da ima
nisku porođajnu težinu ali i da se inficira prolaskom
kroz porođajni kanal. Zbog toga je neophodno da
se pre začeća testirate na ovu bolest, a ako je
imate, da je na vreme izlečite.
Da li hlamidija može
da se prenese na bebu?
Skoro 50% beba koje dođu na svet vaginalnim
porođajem dobiće hlamidiju od majke. Osim toga,
u prvih šest meseci po rođenju od 50-70% inficirane dece najčešće oboli od konjuktivitisa ili zapaljenja pluća. Međutim, primena antibiotika u toku
trudnoće može efikasno da spreči infekciju deteta.
Iako ove infekcije mogu biti veoma ozbiljne, bebe
koje se blagovremeno leče antibioticima uglavnom
prolaze dobro.
27
Policistični jajnici
Policistični jajnici uzrokuju izostanak ovulacije
Šta su policistični jajnici?
Sindrom policističnih jajnika je najčešća hormonska bolest žena i najčešći uzrok izostanka
ovulacije. Naziv dolazi od izgleda jajnika na kojem
se nalaze brojne ciste. Osim toga jajnici su obično
dvostruko veći od normalnih, napete sivobele površine ispod koje se u kori nalaze cistice veličine
od 5-15 mm. Procenjuje se da 5-10% žena u
plodnom razdoblju boluje od ove bolesti.
Kako se uspostavlja
dijagnoza policističnih jajnika?
Dijagnoza policističnih jajnika se postavlja kombinacijom kliničkih, ultrazvučnih i laboratorijskih
nalaza hormona. Klinički nalazi obuhvataju informacije o simptomima žene, njenim ranijim i porodičnim bolestima, te pregledom. Ipak, za postavljanje sigurne dijagnoze najpouzdaniji je ultrazvučni pregled. Transvaginalnim ultrazvukom (ultrazvučni pregled sondom) pouzdano se mogu
izmeriti i analizirati detalji u jajniku.
Koji su simptomi policističnih jajnika?
Simptomi koji mogu da ukazuju na policistične
jajnike su:
• smanjen broj menstruacija ili njihov izostanak
bebac.com
• nakupljanje masnog tkiva u predelu stomaka
(tzv. muški tip debljine)
• pojačana dlakavost
• akne
• opadanje kose
• masna koža
• gojaznost
Ako želite da ostanete u drugom stanju,
treba da smanjite telesnu težinu
Da li policistični jajnici ometaju začeće?
Pojedine žene koje imaju policistične jajnike
mogu imati smanjenu mogućnost začeća, dok drugima to ne predstavlja nikakav problem. Međutim,
ukoliko zbog ovog oboljenja imate problem sa plodnošću, uspešno možete doći do željenog potomstva vantelesnom oplodnjom.
Koji su rizici od policističnih jajnika?
Ako imate policistične jajnike treba redovno da
odlazite na ginekološke i druge lekarske preglede jer
je ovo oboljenje u vezi sa nizom rizika, kao što su:
• spontani pobačaji su dva do tri puta češći
• bolesti srca i krvnih sudova su 7 puta češći
• rizik od obolevanja od šećerne bolesti
je 16% veći
• povišen krvni pritisak se javlja
kod 40% pacijentkinja
• veći je rizik za dobijanje tumora jajnika
• kasnija menopauza
• različita krvarenja iz materice
• poremećaj nivoa masnoće u krvi
• anemija
Kako se leče policistični jajnici?
Pristupi lečenju policističnih jajnika su različiti jer
se razlikuju i simptomi od žene do žene. Ipak, ukoliko imate policistične jajnike i želite da ostanete u
drugom stanju, najvažnije je da smanjite telesnu
težinu. Dokazano je da smanjenje mase od 5%
može dovesti do normalizacije menstrualnog ciklusa
i ponovnog uspostavljanja ovulacije, čime se povećava plodnost. Uz to, treba da povećate fizičku aktivnost, prestanete da pušite i pijete alkohol.
Policistični jajnici se mogu lečiti i određenim lekovima, koje će vam, u zavisnosti od kliničke slike,
preporučiti vaš ginekolog. Takođe, policistični jajnici se mogu lečiti i hirurškim putem, tj. odstranjivanjem dela ili celog jajnika. Postoji i postupak
elektrokauterizacije jajnika gde se elektrodom
spaljuje tkivo jajnika.
Tekst je preuzet sa: www.bebac.com
Halobeba
28
Dežurni centar Halo za zdravu bebu,
je
ili kraće “Halobeba“, za vaše pozive
ecu
otvoren 24 sata svakoga dana u mes
– godini 011/3237 357 i 011/3237 358
RANI RAZVOJ
Preporuke za bebu od
9
Ukoliko želite da dobijete odgovore na pitanja koja se tiču
bebe uzrasta od 9 meseci, pogledajte upitnik koji smo pripremili za vas:
meseci
Isecaj slike iz časopisa i koristi ih da napraviš knjigu za
mene.
Kada sam na podu mogu da se pomeram na mnogo
različitih načina. Stavi igračke van mog domašaja i podstiči me da se pomeram ka njima.
DA LI VAŠA BEBA sa devet meseci radi sledeće:
Dopusti mi da se penjem. Stavi jastuke na pod. Stavi
da ne
jednu
od mojih omiljenih igračaka na vrh jastuka i ja ću
  1. Traži sakrivene igračke?
pokušati
da je dohvatim. Kada ležiš na podu pusti me
  2. Imitira izraze lica?
da
se
penjem
po tebi.
  3. Skreće pogled ka izvoru zvuka?
Kada
sam
u krevecu ili blizu kauča želeo bih da pro  4. Razume kratke instrukcije
bam
da
stojim.
Zapamti, daleko sam od toga da mogu
(npr: »gde je lopta«, »kaži pa-pa«)?
da
stojim
sigurno,
bez pomoći.
  5. Brblja u nizu različite zvuke
Kada
sedim
sam
podstakni me da se podignem i
(npr: »ba-ba«, »da-da«)?
dohvatam
igračke.
Volim
kada se sam podižem i vra  6. Pravi zvuke da privuče pažnju?
ćam
u
sedeći
položaj.
  7. Sedi bez pridržavanja nekoliko minuta?
Dopada mi se da držim predmete i udaram njima.
  8. Pokušava da se pomera puzeći, gega se
Volim
plastične flašice, posude, tiganje i kocke. Daj mi
ili se obrće na stomak?
kašiku
ili plastični čekić i pokaži mi kako da lupkam po
  9. Stoji uz pridržavanje?
poklopcu
od šerpe, plastičnoj kutiji ili podu.
  10. Prebacuje predmete iz jedne ruke u drugu?
Pomozi
mi da vežbam korišćenje svojih prstiju. Daj
  11. Podiže male stvari koristeći palac i kažiprst
mi
šansu
da
se hranim sam, da prstima uzimam hranu
(npr: mrvice, trešnje, pirinač, itd.)?
sličnu
mekinjama
ili suvim cerealijama. Stavi ih u male
  12. Udara predmetom o predmet?
činije
i
podstakni
me
da ih pažljivo vadim iz njih.
  13. Osmehuje se na poseban način odraslima
Pomozi
mi
da
ubacim
igračku u veliku posudu kao što
koji su joj bliski?
je
dubok
tiganj,
kutija
od
cipela ili plastična kofa. Pokaži
  14. Uznemiri se ili plače ako je bliska osoba
mi
kako
da
ih
izbacim
odatle
i da ih ponovo vratim.
(ili ona koja je čuva) gleda ili se prema
Zagrli
me
i
mazi
često,
u
svako doba dana. Reci mi
njoj ponaša drugačije?
koliko
sam
divan.
  15. Traži da je podignete ili držite?
Stalno razgovaraj sa mnom o mom svetu. Učini da
se
osećam
sigurno i bezbedno, drži me, pevaj mi i posAKO JE 1 ILI VIŠE ODGOVORA »NE« POZOVITE:
veti
mi
svoje
slobodno vreme. Često se osećam nesi- patronažnu sestru svog deteta
gurno
u
društvu
novih osoba, pa čak i onih koje već
- pedijatra svog deteta
poznajem
- dežurni centar »Halo za zdravu bebu«
Voleo bih da ti se pridružim za stolom. Stavi
me
da sedim sa tobom za porodičnom trpezom.
9 MESECI
Najbolji
deo
Učestvujem u svemu. Vreme posvećeno deVaše dete očekuje da sprovodite sledeće aktetu
je osobina moje porodice.
tivnosti, jer je to vaša uloga u njegovom razvoju
je uvek
Tekst je preuzet sa: www.halobeba.rs
Možeš da me naučiš kako da pratim
pred vama.
kratke instrukcije, tako što ćeš mi pokazati
kako. Pomozi mi: »kaži pa-pa«, »daj poljubac« i pljeskaj rukama.
Pusti me da oponašam tvoje radnje i mimiku, igraj
se sa mnom licem u lice i sačekaj me da se oglasim.
Ponovi to nekoliko puta. Jedanput ću i sam to moći da
uradim. Pusti me da uradim sam i imitiraj me.
Dopadaju mi se knjige sa kratkim rečenicama i jednostavnim slikama. Pusti me da držim knjigu i okrećem
stranice. Pričaj mi šta je na slikama. Ne plaši se da
neke knjige čitaš ponovo, od početka. Volim ponavljanje. Čitaj knjige o životinjama i imitiraj njihove zvuke.
Admin: Danka T.
Mini Facebook 30
Ček’ da
se poč’šem...
Jedva čekam da zasadim
cveće u proleće..
Stefan Jasarević iz Niške Banje,
rođen 29.03.’10.
Maksim Kovačević iz Novog Sada,
rođen 03.12.’10.
Ma naći ću
ja to skriveno
blago...
Mia Jocić iz Knjaževca,
rođena 07.07.’09.
Uglješa Sofrenović iz Novog Sada,
rođen 07.08.’09.
Ma volim ih,
iako su ćelavi...
Koja mi bolje stoji?
Milica Nikolić iz Ćuprije,
rođena 16.09.’09.
Jana Đušić iz Požarevca,
rođena 18.10.’07.
...a ovde sam
lep i zamišljen.
Bi-bi!
Ovde sam lep
i nasmejan...
Maksim Cvetković iz Smedereva,
rođen 19.03.’10.
Aleksa Glodić iz Ugrinovaca,
rođen 18.09.’10.
Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar, ul. Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd,
ili na e-mail: [email protected] Minimalne dimenzije slika treba da budu 800x600 (150 dpi), u formatu JPEG.
Molimo vas da uz fotografiju naznačite ime, prezime, mesto i datum rođenja deteta.
Rodila se beba!
ZU PHARMACITY
savetuje srećnog tatu:
Potražite vaš primerak ``Bebinog izbora``
u apotekama Z.U. Pharmacity``
BEOGRAD
KOSOVSKA, Kosovska 4, 011/323-97-46
Radno vreme: 8.00-21.00, subotom 8.00-17.00
TAKOVSKA, Takovska 7, 011/322-27-83
Radno vreme: 8.00-20.30, subotom 8.00-15.00
SVETI MARKO, Resavska 2, 011/323-65-46
Radno vreme: 8.00-20.30, subotom 8.00-20.00
ŽARKOVO, Dom Zdravlja Žarkovo,
Spasovdanska 4a, 011/251-15-83
Radno vreme: 7.00-18.30, subotom 8.00-15.00
ZVEZDARA, Dimitrija Tucovića 154,
011/241-2072
Radno vreme: 8.00-20.30, subotom 8.00-15.00
KONJARNIK, Olge Alkalaj 2, 011/347-89-32
Radno vreme 8.00-21.00, subotom 8.00-15.00
NOVI BEOGRAD, Bul. umetnosti 3,
011/213-3368
Radno vreme 7.30-20.00, subotom 8.00-15.00
BANOVO BRDO, Blagoja Parovića 102g,
011/3540-733
Radno vreme 7.30-20.00, subotom 8.00-15.00
Potrebno je da srećni tata ima spremljenu torbu kad beba i mama stignu
iz porodilišta. Umesto da trči do
apoteke, torba za bebu i mamu treba
da je spremna, a u njoj:
ZA BEBU: AD vodene kapi, čaj
protiv grčeva, komprese 5 x 5cm,
Pavlovićeva mast, bebi sapun i
šampon, Povidon jod ili Octenisept,
hrana za bebe (po preporuci lekara
ako beba neće da sisa), pelene Pampers “New born”, papirni (svileni)
flaster, vlažne maramice za bebe,
flašice, četka za pranje flašica, štapići
sa graničnikom, ampule fiziološkog
rastvora (npr. Bebisol), digitalni
toplomer, termometar za vodu,
makazice za nokte, aspirator za nos,
češalj i četka od prirodne dlake,
varalice i kutija za varalice.
ZA MAMU: mrežaste gaćice, mrežasti
ulošci, ulošci za grudi, Multi-Mam
Lanolin, AD uljane kapi za grudi, čaj za
dojilje, rivanol rastvor , hidrogen 3%,
pumpica za izmuzavanje mleka
(po potrebi).
Želimo vam puno sreće!
www.apotekapharmacity.rs
Pharmacity PIJACA, Somborski put 77,
024/562-528
Radno vreme 7.00-15.00, ponedeljak
8.00-13.00, subotom i nedeljom 8.00-15.00
BAJMOK, Pharmacity BAJMOK,
Put JNA, 024/762-028
Radno vreme 7.00-15.30, subotom od
8.00-13.00, nedeljom od 08.00-12.00
NOVI SAD
BAČKA TOPOLA, Pharmacity BAČKA TOPOLA,
STARI GRAD 1, Stražilovska 19a, 021/520-240
Radno vreme 7.30-21.00, subotom 8.00-15.00 Glavna 21a, 024/711-166
Radno vreme 7.00-20.00, subotom 7.00-14.00
STARI GRAD 2, Hajduk Veljkova 8,
LAZAREVAC, Dimitrija Tucovića bb, 011/8111- 503
021/661-60-43
Radno vreme 7.00-20.00, subotom 8.00-15.00 Radno vreme 8.00-20.00, nedeljom 9.00-16.00
PANČEVO, Miloša Obrenovića 12, 013/335-061 KRAGUJEVAC, Josifa Šnersona bb, 034/353-973
Radno vreme 8.00-20.00, nedeljom 9.00-16.00 Radno vreme 8.00-21.00, nedeljom 9.00-16.00
SREMSKA MITROVICA, TC TUŠ,
JAGODINA,
Naselje Marko Percin, 022/641-636
TC TUŠ, Radmila Đorđevića 1, 035/250-969
Radno vreme 8.00-20.30, nedeljom 8.00-15.00 Radno vreme 8.00-20.30, nedeljom 8.00-15.00
SUBOTICA
DIS, Filipa Stankovica bb, 035/882-03-35
Pharmacity KORZO, Korzo br. 1, 024/524-439
Radno vreme 8.00-20.00, subotom 8.00-16.00
Radno vreme 8.00-20.00, subotom 8.00-15.00 POŽAREVAC, Bože Dimitrijevica 26, 012/531-961
Pharmacity CENTAR, Trg žrtava fašizma 5,
Radno vreme 7.30-20.30, subotom 8.00-15.00
024/539-134
Radno vreme 8.00-20.00, subotom 8.00-15.00 SMEDEREVO DIS, Šalnački put bb, 026/618-807
Pharmacity RODIĆ, Segedinski put bb, 024/645-672 Radno vreme 8.00-20.00, nedeljom 9.00-16.00
Radno vreme 8.00-21.00, nedeljom 9.00-16.00 KRUŠEVAC, Apoteka Kruševac DIS,
Pharmacity BOLNICA, Izvorska 1, 024/553-707 Kneza Miloša bb, 037/449-501
Radno vreme 7.00-20.00, subotom 8.00-15.00 Radno vreme 8.00-21.00, nedeljom 9.00-16.00
YUBC, Bulevar Mihajla Pupina 10b, 011/3131-816
Radno vreme 8.00-20.30, subotom 9.00-16.00
BLOK 62, TC TUŠ, Nehruova 56b, 011/2282177
Radno vreme 7.30-21.00, nedeljom 8.00-15.00
BLOK 44, Nehruova 51, 011/318-59-44
Radno vreme 7.30-19.00, subotom
7.30-14.30, nedeljom 7.30-13.30
Savetovalište za trudnice u DZ Rakovica
organizovano je kao Psihofizička priprema
trudnica za porođaj i Škola roditeljstva.
Postoji od 2006. godine. Kroz ovaj vid
obuke prošlo je oko 1000 trudnica.
Psihofizička priprema trudnica za porođaj:
- Održava se svakog radnog dana u dve smene
- Počinje najranije od 26. nedelje trudnoće
- Potrebna je dozvola ginekologa
Program psihofizičke pripreme trudnica:
- Kondicione vežbe
- Vežbe za jačanje plućnog kapaciteta
- Predavanje o
toku porođaja
- Vežbe mišićne
relaksacije i
pravilnog disanja
za vreme porođaja
Škola roditeljstva:
Počinje sa radom formiranjem grupe od najmanje 5 trudnica prema unapred utvrđenom redosledu predavanja.
Predavači su ginekolog, pedijatar, psiholog, patronažna
sestra i preventivna stomatološka sestra. Održava se
četvrtkom u 17h u sali za predavanja. Moguća je poseta
porodilišta (IGA, KCS i Dr Dragiša Mišović)
Babice u savetovalištu za trudnice:
Tanja Kaličanin i Nataša Gavrilović
Telefoni: 011/2561-322, 011/2561-156/4, 011/3515-003
Knjige za decu
Kreativni centar
Karlson s krova ponovo leti
Autor: Astrid Lindgren
Sa švedskog prevela: Slavica Agatonović
Ilustrator: Maja Veselinović
32
Astrid Lindgren jedna je od najpoznatijih i najvoljenijih književnica za decu
svih vremena i bila je poznata kao veliki
borac za dečja prava, za zaštitu i prava
životinja. Njeni likovi – poput Emila iz
Leneberje, Karlsona s krova i riđokose
pegave devojčice sa šašavim kikicama,
Pipi Duge Čarape, neobični su i posebni
u svetu književnosti za decu.
Pripremila: Irena Spasović
Mono i Manjana
Čarobnjak iz Oza
– POP UP (3D) zvučna
Autor: L. Frenk Baum i Pol His
Evro-Giunti
MALE AVANTURE
(za decu 3-6 god.)
Naslovi iz edicije:
Bojanov vozić, Aleksin bager,
Mikijev brodić, Markov automobil
Tvrd povez, ćirilica
Bata ima osam godina i živi s mamom,
tatom, Buseom i Betan u jednoj sasvim
običnoj ulici u Stokholmu, a s njima živi
i pas Bimbo. Batin najbolji prijatelj je neobičan gospodin Karlson, lep, hrabar,
elegantno popunjen i povrh svega prepametan, zato što uvek smisli najbolju
zabavu na svetu. Kad se kod Bate doselila guvernanta, gospođica Kućni Jarac,
Bata i Karlson malo su je iritirali i baš su
se dobro zabavili.
Otputujte u čarobnu zemlju – razgledajte Smaragdni Grad, neka vas uhvate leteći majmuni i otkrijte istinu o
čuvenom čarobnjaku iz Oza. Divne ilustracije Pola Hesa, čarobne iskakalice,
zvuci koji dočaravaju atmosferu i način
na koji je prepričana priča L. Frenka
Bauma oživeće vam zemlju Oz u rukama.
СИЛ BOOKS
Mjesec i njegova baka
Nestašluci Emila iz Leneberje
Edicija “BAKINE PRIČE“
Autor: Branko Ćopić
Ilustrator: Kosta Zdravković
Pun kolor, broširan povez
Autor: Astrid Lindgren
Sa švedskog prevela: Slavica Agatonović
Ilustrator: Bjorn Bern
Emil iz Leneberje pravi više nestašluka
nego što ima dana u godini. Retko se
desi da prođe dan a da on nije napravio
nestašluk i bez obzira na to njegova
mama kaže da je on dobar dečak. Ipak,
prošao je jedan dan i bez toga kada je
imao temperaturu, ali već sutradan mu
je bilo bolje i krenuo je u novi podvig.
Ako uzmete da čitate tu knjigu, nećete
pogrešiti, jer pruža dobru zabavu.
Nova edicija rimovanih pričica za decu uz koje će se ona lako poistovetiti sa
glavnim junacima koji prolaze kroz najrazličitije pustolovine sa svojim vozićima, brodićima, autićima....
Ovo je priča Branka Ćopića o pustolovinama nestašnog Mjeseca, koji se
noću iskrada i skita po nebu i njegove
nepoverljive bake. Da li će baka da bije
unuka kada otkrije da je jagnjetu u noći
osvetleo put i da je junaku otkrio razbojnike, saznaćete čitajući ovu prelepu
poemu uz izuzetne ilustracije.
Pripremila: Irena Spasović
33
Filmovi za decu
Pripremila: Irena Spasović
7. KIDS FEST
Sedmi po redu Dečiji filmski festival
KIDS FEST održaće se u Beogradu, Podgorici i Banjaluci od 17. do 23. oktobra,
a u Novom Sadu od 3. do 9. oktobra.
da o kung fu zeki“, „Mačka u Parizu“,
„Lote i tajna mesečevog kamena”, „Titef“. Osim filmskog programa, kao i
svake godine, deo KIDS FESTA su i mnogobrojne zabavne i edukativne radionice, tako da je to i najposećenija manifestacija za decu u zemlji.
U Beogradu se ovaj festival najboljih
svetskih filmskih ostvarenja za decu
održava u Domu sindikata (17 - 21. oktobar), i bioskopima „Roda Cineplex“
(17 - 23. oktobar), „Multiplex Kolosej“ i
„Ster Cineplex“ (20 - 23. oktobar).
U Novom Sadu pozornica KIDS FESTA je
„Arena Cineplex“, u Podgorici „Ster Cinemas“, a u Banjaluci „Multipleks Pa-
AUTOMOBILI 2 (CARS 2)
las“. Paralelno ili u toku narednih meseci ovaj festival će, tradicionalno, biti
održan i u preko 30 gradova u Srbiji, a
na ovogodišnjem festivalu gledaoce
očekuje 15 filmskih premijera iz raznih
zemalja, među kojima su i najbolja 3D
ostvarenja.
Najveći broj ostvarenja iz programa biće
sinhronizovan na srpski jezik, a neki od
naslova koji će biti prikazani su „Legen-
U bioskopima od 8. septembra 2011.
Režija: John Lasseter
Ko-reditelj: Brad Lewis
Glasovi: Owen Wilson, Larry the
Cable Guy, Michael Caine, Emily Mortimer, Bonnie Hunt, Joe Mantegna...
Žanr: animirana komedija/avantura
Web: disney.go.com/cars/
Zvezda, trkački automobil Munja Mekvin (Oven Vilson) i njegov najbolji prijatelj, kamion za tegljenje automobila
koji se ne može porediti s njim, Mejter
(Leri Kejbl Gaj) započeće novu avanturu
po egzotičnim lokacijama širom sveta.
Kada se budu uputili preko okeana da bi
se takmičili za prvi svetski Gran Pri u
kome će se odlučiti koji je automobil
najbrži na svetu, njima će se pridružiti i
mehaničarska ekipa iz rodnog grada
Radijator Springsa. Put do šampionata
biće prepun prepreka, zaobilaznica i
smešnih iznenađenja kad se Mejter
upetlja u internacionalnu špijunažu.
Rastrzan između asistiranja Munji u izuzetno bitnoj trci i snalaženja u strogo
poverljivoj špijunskoj misiji koju vodi
najbolji britanski super špijun Fin Projektil (Majkl Kejn), Mejtera će ovo putovanje odvesti do eksplozivne potere
kroz ulice Japana, Italije, Francuske i
Engleske. U tome će ga pratiti prijatelji,
a posmatraće ga ceo svet. Dodatak ovoj
uzbudljivoj priči predstavlja i šarolika
nova ekipa automobila, brodova, vozova i aviona, zajedno sa strašnim zlikovcima i internacionalnim takmičarima u
trkama.
Priča o delfinu 3D
(Dolphin’s Tale 3D)
Režija: Charles Martin Smith
Uloge: Morgan Freeman, Ashley Judd,
Harry Connick Jr., Kris Kristofferson
Žanr: Porodična avantura
Web: DolphinTalemovie.com
Film “Priča o delfinu” inspirisan je neverovatnim istinitim događajem. Ovo je
priča o hrabrom delfinu po imenu Zima
(Winter) i brižnim ljudima koji su dali
sve od sebe kako bi mu spasili život.
Dirljiva priča o prijateljstvu između dečaka i delfina koji je izgubio rep. Start
prikazivanja je 6. oktobar.
Priča o brendu
brend posvećen majkama sveta
Made in Italy za Peg Perego znači
‚‚nastavljamo da radimo ono što najbolje
znamo da radimo“, kako kaže generalni
direktor, Lusio Perego.
Posle Drugog svetskog rata, u Italiji nije bilo velike
serijske proizvodnje bebi kolica. Postojale su takozvane male ‘’vikend radionice’’ zanatlija koje su od
lima i pletenog pruća povremeno izrađivali mali broj
bebi kolica. Takva kolica su bila skupa i prilično
nepraktična, bila su robusna i teško su se održavala.
Brend Peg Perego je rođen 1949. godine kada je
Giuseppe Perego, osnivač današnje kompanije Peg Perego,
ručno napravio za svog sina ram bebi kolica, a njegova žena primenila revolucionarno rešenje u to doba, gumiranu tkaninu
umesto lima i pletenog pruća kako bi formirala kolica.
U čestim šetnjama sa sinom u kolicima potpuno inovativnog dizajna, Giuseppe Perego je kod mnogih roditelja pobudio radoznalost i znatiželju o nastanku kolica. Pošto je interesovanje i
zahtevi za izradu kolica bilo veliko, mladi Giuseppe se odlučuje
da počne da dizajnira i pravi kolica.
Zahvaljujući svom avangardnom pristupu svakom poslu, pa i
kreiranju bebi kolica, počeo je da kod svakih novih sledećih kolica
primenjuje sve inovativnije ideje, kako u pogledu funkcionalnosti,
tako i u pogledu estetike, po čemu su Italijani najpoznatiji u svetu.
Peg Perego je zaživeo 1949. godine.
Na svom razvojnom putu kroz inovativne procese, Peg Perego je
od standardnih kolica, kišobran kolica, preko stolica za hranjenje,
dupka i auto-sedišta, šezdesetih godina počeo da proizvodi i
igračke na pedale i električni pogon.
Danas je Peg Perego lider na svetskom tržištu bebi i dečije opreme i jedna je od vrlo retkih firmi koja je zadržala proizvodnju u
matičnoj zemlji Italiji. Većina ‘’evropskih’’ brendova ima samo direkciju u zemljama Evrope, dok im se celokupna proizvodnja
najčešće obavlja u Kini. Odluka da se kompletan proces, od dizajniranja do finalnog proizvoda obavlja u Italiji, donešena je
iz razloga održavanja kontrole visokog kvaliteta kao i boljeg
unapređenja svakog artikla. Poseban tim stručnjaka nadgleda
ceo proces proizvodnje, od baznih materijala do završnog proizvoda. Moto zaposlenih u Peg Perego-u je ‘’u svemu što radimo
uvek imamo u vidu da su korisnici naših proizvoda roditelji i njihova - naša deca’’. Dobri rezultati i kvalitet proizvoda proizilazi iz
filozofije poslovanja i dan danas porodične firme Peg Perego, da
izuzetno vodi računa kako o svojim kupcima, tako i o svojim zaposlenim radnicima koji učestvuju u procesu proizvodnje. U okviru firme postoji vrtić i obdanište za decu zaposlenih što
omogućava roditeljima bezbrižan rad u firmi, znajući da im je dete
sigurno i u njihovoj blizini. Poslovnost i briga se ogledaju i u
odnosu prema korisnicima proizvoda, gde im posle kupovine
pružaju sigurnost kroz korisnički servis koji pruža usluge servisiranja i održavanja, kao i savetovanja korisnika u vezi sa
korišćenjem artikala.
Obraćajući pažnju na bezbednost dece, svi proizvodi imaju sertifikate kvaliteta po najstrožim svetskim kriterijumima, kao što je
ISO 9001. Igračke, kao i ostali proizvodi, premašuju zadate kriterijume Saveta Evropske ekonomske zajednice i u skladu su sa
njima po direktivi 88/378/CE, kao i sa Međunarodnim Savetom
industrije igračaka (ICTI).
Zbog izuzetnog dizajna i kvaliteta, mnoge kompanije pokušavaju
da kopiraju Peg Perego, na šta posebno skrećemo pažnju roditeljima. Niža cena kod kopija vam pruža moguću uštedu, ali
vam ne omogućava uvek kvalitet ni servis. Kako bi kopija bila
konkurentna na tržištu, proizvođač kopije nauštrb kvaliteta koristi
jeftinije i lošije materijale i tehnička rešenja, što dovodi kasnije do
čestih problema. Kupac dobija izgled ali ne i kvalitet Peg Peregoa, kvalitet koji je plod konstantnog ulaganja u istraživanje, dizajn i
proces proizvodnje.
Ako tražite ‘’made in Italy’’, stil, eleganciju, sigurnost, savršenost
u detaljima kod proizvoda, što je sve zaokruženo idejom vodiljom
o brizi naših najmlađih, onda je izbor vrlo lak: Peg Perego - Made
in Italy.
Stojković R.
Download

Preuzmite broj 18.