UPUTSTVO ZA SPY ALARM
LC209/LT499
FUNKCIJE TASTERA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
Naoružaj alarm
Razoružaj alarm
Otvori prtljažnik
NAORUŽAVANJE ALARMA
Pritisnuti taster
jednom na daljinskom upravljaču , javiće se sirena jednim tonom, migavci se javljaju jednim
blinkom, centralna brava se zaključava automatski i električni prozori se zatvaraju automatski. Nakon 8 sekundi LED
počinje da blinka što označava da je alarm naoružan.
RAZORUŽAVANJE ALARMA
1.
Pritisnuti
taster jednom za razoružavanje alarma, migavci blinkaju dva puta, sirena se javlja sa dva tona i
centralna brava se otključava. Ukoliko je alarm razoružan a vrata se ne otvaraju u roku od 30 sekundi alarm se
automatski naoružava.
2.
Ukoliko se taster
3.
Pritiskom na taster
zadrži u trajanju od 2 sekunde prtljažnik se automatski otvara.
u trajanju od 2 sekunde takođe se prtljažnik otvara.
LOCIRANJE AUTOMOBILA
U naoružanom stanju pritisnuti taster
u trajanju od 2 sekunde radi lociranja automobila, migavci blinkaju u
trajanju od 15 sekundi i sirena svira 15 sekundi. Pritisnuti taster
ponovo radi zaustavljanja procesa lociranja
automobila. Alarm ostaje u naoružanom stanju.
FUNKCIJE ALARMA
1.ALARMIRANJE
U naoružanom stanju, ukoliko neko pokuša da otvori vrata ili haubu, pokuša nasilno startovanje motora, alarm će se
aktivirati i oglasiti sirenom i migavcima u trajanju od 60 sekundi. Nakon 60 sekundi alarm se isključuje i vraća u
naoružano stanje.
2.PAUZIRANJE SIRENE
Kada se alarm aktivira sirena se oglašava jakim zvukom. Pritiskom na taster
alarm idalje ostaje naoružan.
zaustavlja se sviranje sirene dok
3.ULTRAZVUČNI SENZOR (OPCIONO)
Pritiskom na taster
alarm se naoružava i nakon 6 sekundi ultrazvučni senzor postaje aktivan.
4.ŠOK SENZOR
A.
U naoružanom stanju, ukoliko dođe do lakšeg udarca u karoseriju automobila, alarm će se oglasiti isprekidanim
tonom sirene i migavcima u trajanju od 10 sekundi i aktiviraće se blokada motora.
B.
U naoružanom stanju, ukoliko dođe do teškog udarca u karoseriju automobila, alarm će se oglasiti jednoličnim
tonom sirene i migavcima u trajanju od 60 sekundi i aktiviraće se blokada motora.
AUTOMATSKO ZAKLJUČAVANJE
A.
U toku vožnje, pritiskom na taster
ili
naoružavanja ili razoružavanja alarma.
doći će do zaključavanja ili otključavanja automobila bez
B.
Kada su vrata na automobilu zatvorena i kada je dat kontakt (ACC ON) pritiskom na pedalu kočnice doći će do
automatskog zaključavanja automobila.
C.
Kada se automobil parkira i kontakt isključi (ACC OFF) doći će do automatskog otključavanja automobila.
Programirnje automatskog zaključavanja: Dati kontakt (ACC ON) zatim pritisnuti taster
u trajanju od 2 sekunde, sirena
će se javiti sa dva tona kao potvrda da je funkcija automatskog zaključavanja uključena. Ponovnim pritiskom na isti taster
sirena će se javiti sa jednim tonom kao potvrda da je funkcija automatskog zaključavanja isključena. (samo za opciju B)!
STATUS LED INDIKATORA
A.
Alarm naoružan— LED blinka
B.
Alarm aktiviran— LED svetli kontinualno
BLOKADA MOTORA
Putem relea za blokadu motora koji dolazi u kompletu alarma, aktivira se imobilizacija motora kada dođe do aktiviranja
alarma.
KAŠNJENJE SVETLA KABINE (DOME LIGHT DELAY)
A.
Pritisnuti
taster radi naoružavanja alarma, nakon 8 sekundi, sistem će detektovati signal sa vrata i ukoliko su
vrata otvorena sirena će se javiti sa 3 bipa kao podsetnik da su vrata otvorena i aktiviraće se kašnjenje
naoružavanja u trajanju od 55 sekundi.
B.
Ukoliko se pritisne taster
radi razoružavanja alarma i istovremeno otvore vrata u roku od 1 sekunde a ne
startuje se automobil u roku od 55 sekundi sistem će otvaranje vrata detektovati kao lažno i izvršiće automatski
zaključavanje
MEMORIJSKI EFEKAT
Ukoliko dođe do prekida napajanja strujom centralne jedinice alarma (usled zamene akumulatora ili pregorevanja
osigurača) a potom se napajanje ponovo dovede, alarm će zadržati status u kome je bio pre nestanka napajanja.
BAJPAS ŠOK SENZORA
Pritisnuti taster
za naoružavanje alarma a zatim u roku od 5 sekunde pritisnuti ponovo isti taster za deaktiviranje svih
senzora. Migavci blinkaju 3 puta. Šok senzor i ostali senzori biće aktivni tek nakon novog ciklusa naoružavanja alarma.
PRINUDNO RAZORUŽAVANJE ALARMA
Ukoliko iz nekog razloga nije moguće razoružavanje alarma putem daljinskog upravljača (gubitak daljinskog), otvorite vozilo
ključem, uđite u njega i razoružajte alarm na sledeći način:
A.
Dati kontakt (ACC ON) i pritisnuti reset taster, sirena će se javiti sa dva tona i migavci sa dva blinka,nakon toga alarm
je razoružan.
B.
Naizmenično dajte i oduzmite kontakt (ACC) 10 puta za redom,sirena će se javiti sa dva tona i migavci sa dva
blinka,nakon toga alarm je razoružan.
UPOZORENJE NA OTVORENA VRATA
A.
Ukoliko vrata nisu zatvorena migavci će blinkati 30 sekundi kao upozorenje ostalim učesnicima u saobraćaju.
B.
Ukoliko vrata nisu zatvorena a dat je kontakt (ACC ON) migavci će blinkati sve do trenutka zatvaranja vrata.
Kako isprogramirati upzorenje na otvorena vrata: Dati kontakt (ACC ON), pritisnuti pedalu kočnice a zatim pritisnuti taster
u tajanju od 2 sekunde, sirena će emitovati dva tona kao potvrdu aktiviranja ove funkcije. Ponovnim pritiskom na isti
taster sirena će emitovati jedan ton kao potvrdu da je ova funkcija deaktivirana.
ELEKTRIČNA / VAKUUM BRAVA
Fabričko podešavanje je za električnu bravu i vreme trajanja impulsa je 0.5 sekundi. (Džamper JP1 je na 0.5 s poziciji).
Prebacivanjem džampera JP1 na poziciju 3.5S vršimo setovanje sistema za vakuumsku bravu.
NEGATIVNI / POZITIVNI IMPULS PRTLJAŽNIKA
Fabriko podešavanje impulsa za otvaranje prtljažnika je +. Kada je džamper JP3 na poziciji + to znači da je signal za
otvaranje prtljažnika pozitivan, a kada je JP3 na poziciji— znači da je signal negativan.
USNIMAVANJE DALJINSKIH UPRAVLJAČA
Postoje dva načina za usnimavanje daljinskih upravljača:
A.
Dati kontakt (ACC ON) zatim pritisnuti i držati reset taster u trajanju od 5 sekundi, sirena će se javiti jednim tonom i
migavci se javljaju jednim blinkom, zatim , pritisnuti bilo koji taster na daljinskom upravljaču sve dok se sirena ne
javi jednim tonom za potvrdu da je operacija usnimavanja daljinskog upravljača uspešno izvršena. Zatim pritisnuti
taster na sledećem daljinskom upravljaču......Maksimalno se može usnimiti 4 daljinska upravljača.
B.
Kada je alarm razoružan pritisnuti i držati taster za usnimavanje daljinskih upravljača na centralnoj jedinici u
trajanju od 1 sekunde, sirena će se javiti jednim tonom i migavci će se upaliti, zatim, pritisnuti bilo koji taster na
daljinskom upravljaču, sirena će se javiti jednim tonom kao potvrda je izvršeno uspešno usnimavanje daljinskog
upravljača. Ponoviti postupak za ostale daljinske upravljače.
Pažnja: Uvek se moraju usnimiti svi daljinski upravljači istovremeno!
Download

uputstvo za spy alarm lc209/lt499