UPUTSTVO ZA KORISNIKA
SRBIJA
FRIŽIDER
SXS
Molimo da se detaljno upoznate sa ovim uputstvom, pre nego što počnete da koristite uređaj i
da ga sačuvate za kasnije.
www.lg.com
3
3
5
7
8
9
9
10
11
11
Kako se koristiti posluživačem vode ili leda (samo neki modeli)
17
Deo sa dve zvezdice (samo neki modeli)
20
20
Led i voda bez priključivanja cevi (samo neki modeli)
21
22
22
22
23
SRBIJA
23
V Fresh (Ova opcija nije dostupna kod svih modela)
23
U Fresh '0' zoni (Važi samo kod nekih modela)
24
Korišćenje polica na vratima (samo neki modeli)
24
Komande za promenu temperature u zoni Opti Temp (samo neki modeli) 25
Promena temperature u zoni Opti Temp (samo neki modeli)
25
Zona Opti Temp (samo neki modeli)
25
26
27
Predlozi za uštedu energije
27
28
30
30
31
Uvod
Unos podataka
Naziv modela i serijski broj aparata sme‰teni su u unutra‰njosti friÏidera.
Ovi su brojevi jedinstveni za ovaj aparat i ne odnose se ni na koji drugi
aparat. Preporuãamo Vam da ovde unesete traÏene informacije i saãuvate
ovaj priruãnik kao dokaz kupovine. Ovde tako√e priloÏite i svoj raãun.
Datum kupnje
Kupljeno kod
Adresa prodavca
Telefonski broj prodavca
Broj modela
Serijski broj
:
:
:
:
:
:
VaÏna uputstva vezana za bezbednost
Ako je moguçe, prikljuãite friÏider na njegovu sopstvenu elektriãnu utiãnicu, kako biste
spreãili da ne do√e do preoptereçenja i nestanka struje usled rada friÏidera, drugih
aparata ili svetiljki.
Nemojte da
koristite
produÏne kablove
Dostupnost
kabela za struju
Hladionik sa zamrzivaãem treba tako da budu postavljeni kako biste u sluãaju
nezgode mogli brzo da iskljuãite kabel za struju.
Zamena kabela
za struju
Ako je kabel za struju o‰teçen, treba da se zameni kabelom od istog izra√ivaãa,
servisera ili sliãnog kvalifikovanog kadra kako bi se izbegle opasnosti.
Nemojte menjati ili produÏavati energetski kabl.
To moÏe prouzrokovati elektriãni udar ili poÏar.
Upozorenje
3
SRBIJA
Pre kori‰çenja aparata, friÏider trebate propisno da postavite i instalirate u skladu sa
uputstvima o postavljanju u ovom priruãniku.
FriÏider nikad nemojte da iskljuãujete povlaãenjem kabela za struju. Uvek ãvrsto
primite utikaã i povucite ga ravno iz utiãnice.
Prilikom pomeranja aparata dalje od zida, ãinite to oprezno kako aparat ne bi pre‰ao
preko kabela za struju i kako ne bi do‰lo do bilo kakvog o‰teçenja kabela ili friÏidera.
Nakon ‰to friÏider poãne sa radom, nemojte da dirate hladne povr‰ine unutar
zamrzivaãa, posebno ne onda kada su vam ruke mokre ili vlaÏne. KoÏa bi mogla da
vam se prilepi za ovu ekstremno hladnu povr‰inu.
Iskopãajte kabel za struju iz utiãnice kako biste mogli da oãistite aparat ili zbog nekih
drugih zahteva. Nikad nemojte da primate kabel za struju sa vlaÏnim rukama, jer
moÏe da do√e do strujnog udara ili se moÏete ozlediti.
Nikad nemojte da o‰teçujete, menjate, previ‰e iskrivljavate, vadite ili savijate kabel za
struju, jer o‰teçeni kabel moÏe da uzrokuje poÏar ili strujni udar. Nikad niste sigurni
da li je aparat propisno uzemljen.
Nikad nemojte da stavljate staklene ãa‰e ili sudove u zamrzivaã, jer mogu da puknu
usled ‰irenja njihove sadrÏine za vreme zamrzavanja.
Nikad nemojte da stavljate ruke u spremnik za led koji pravi automatski izra√ivaã leda.
Mogli biste da se pozledite zbog rada automatskog izra√ivaãa leda.
Ovaj aparat nije namenjen kori‰çenju od strane male dece ili starijih osoba bez
nadzora.
Mala deca treba da budu pod nadzorom odraslih prilikom kori‰çenja aparata kako bi
se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.
Uvek pazite da se nitko ne penje, sedi, stoji ili ve‰a za sredi‰nja vrata friÏidera. U
protivnom moÏe da do√e do o‰teçenja friÏidera ili ãak do njegovog prevrtanja, te do
ozbiljnog pozle√ivanja osobe.
senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, sve
dok nisu pod nadzorom ili dok ih oni koji su odgovorni za njih ne upute na instrukcije za
korišćenje uređaja.
Deca treba da budu pod nadzorom da se ne bi igrala uređajem.
Nije dozvoljeno zatvaranje (niti pritvaranje) ventilacionih otvora ugrađenih
u uređaj ili onih koji se nalaze na njegovom kućištu.
Nije dozvoljena upotreba mehaničkih alata, kao ni metoda za ubrzavanje
razmrzavanja, osim onih koje preporučuje sam proizvođač.
Pazite da ne oštetite sistem u kome cirkuliše rashladna materija.
Nije dozvoljena upotreba električnih uređaja u delu namenjenom za čuvanje
prehrambenih proizvoda, osim ako njihovu upotrebu preporučuje sam proizvođač.
SRBIJA
Rashladna materija i izolacioni gas koji su upotrebljeni u uređaju zahtevaju posebnu
proceduru za uništavanje. Pred uništavanjem treba se konsultovati sa servisom
ili specijalno obučenom osobom.
Ovaj uređaj sadrži malu količinu rashladne materije sa izobutanom (R600a),
zemnim gasom koji nije štetan za prirodnu sredinu, ali je lako zapaljiv.
Za vreme transporta i instalacije uređaja treba paziti da se ne ošteti nijedan
deo rashladnog kola. Rashladna materija, koja curi iz vodova može da se zapali ili
da izazove povrede očiju. U slučaju da se otkrije curenje, treba izbegavati otvoreni
plamen ili izvor potencijalne vatre, kao i nekoliko minuta vetriti prostoriju u kojoj se
nalazi uređaj.
Da bi se izbeglo stvaranje lako zapaljive mešavine gasa i vazduha, u slučaju da dođe do
curenja u okviru rashladnog kola, treba ispravno odabrati prostoriju u kojoj će biti smešten uređaj.
Njena površina bi trebala da ima 1m2 na svakih 8 g rashladne materije R600a koja se nalazi
unutar uređaja. Nije dozvoljeno pokretanje uređaja koji pokazuje simptome oštećenja.
Za sve nedoumice javite se prodavcu.
Uvod
* Model bez dispenzera - Typ 1
Lampa (sijalica) /
Displej LED (mogućnost)
Lampa (sijalica) /
Displej LED (mogućnost)
*
Ice Maker
* Model bez dispenzera - Typ 2
Lampa (sijalica) /
Displej LED (mogućnost)
Lampa (sijalica) /
Displej LED (mogućnost)
Lampa (sijalica) /
Displej LED (mogućnost)
SRBIJA
*
Zona vakumske svežine
Opti Temp zoni (opcija)
U Fresh '0' zoni (opcija)
* Proces zamrzavanja se odvija najbrže na označenoj polici.
Uvod
Installation
*Model sa dispenserom - Typ 1
Space plus
Lampa (sijalica) /
Displej LED (mogućnost)
Ledomat
Lampa (sijalica) /
Displej LED (mogućnost)
*
Guide Pitcher
Led i voda bez cevi (opcija)
*Model sa dispenserom - Typ 2
Element za montiranje
dodatnih vrata (opcija)
Zamrzivač
Frižider
Mesto za mlečne proizvode
Lampa (sijalica) /
Displej LED (mogućnost)
Polica
Plastični ili žičani držač za vino
(opcija)
Polica na vratima
Polica
Distributor konzervi (opcija)
Polica za zakuske (opcija)
Prostor za zakuske (opcija
Automatyki
ledomat
SRBIJA
Lampa (sijalica) /
Displej LED (mogućnost)
Lampa (sijalica) / Displej LED (mogućnost)
Polica sa ramom
(opcija)
*
Polica (sklopiva ili obična)
Led i voda bez cevi (opcija)
Kutija za jaja (opcija)
Fioka
Polica na vratima
Zona vakumske svežine
Regulacija vlage
Fioka
Opti Temp zoni (opcija)
U Fresh '0' zoni (opcija)
Fioka na vratima
Sveži proizvodi (opcija)
Donji poklopac
5
•
Delovi, osobine i opcije su različite za različite modele.
Dotični model može da ne poseduje sve opcije.
* Proces zamrzavanja se odvija najbrže na označenoj polici.
Rukovanje



çç

ã

Ïã

ã




Ï °Ïã

√
√Ïã√√

Ï
ç
‰
SRBIJA
Rukovanje
SRBIJA
Demontuj donji poklopac odvrtanjem svih šarafa.
Zatim treba izvući cevčicu napajanja vode, istovremeno s pritiskanjem na mestu desno označeno na
nacrtu kao .
Unesite
hladionik
Boãno unesite friÏider kroz ulazna vrata prostorije
kako je prikazano na slici desno.
Max
5
4
3
2
1
Min
1
FRZ
TEMP
2
REF
TEMP
3
4
5
Max
Zamenjivanje vrata
Namestite ih u suprotnom redosledu od redosleda kojim ste ih odvojili, nakon ‰to ste
ih uneli kroz ulazna vrata prostorije.
Instalacija cevi za dovod vode
(* VaÏi samo za model sa dispenzerom)
Pre
name‰tanja
Ako je pritisak vode u proseku niÏi od 147 kPa (1.5 kgf/cm2), potrebno je da
nabavite posebnu pumpu za pritisak za normalno automatsko pravljenje leda i
ledeno hladnu vodu.
Pazite da cev za vodu ne bude istegnuta vi‰e od 8 m, i nemojte da je savijate. Ako
je cev duga 8 m ili vi‰e, to moÏe da uzrokuje probleme kod protoka vode zbog
preslabog pritiska.
Postavite cev za vodu na mestu gde nema toplote.
Prikljuãite cev iskljuãivo na izvor pitke vode.
Vidi uputstva vezana za pribor za postavljanje filtera za vodu.
SRBIJA
Upozorenje
Automatski izra√ivaã leda za rad treba pritisak vode od 147~834 kPa
(1.5~8.5 kgf/cm2) (To jest, papirna ‰olja za jednokratno kori‰çenje (180 cc) napuniçe
se do kraja za 3 sekunde).
Rukovanje
Pode‰avanje visine
Ako su vrata
zamrzivaãa
niÏa od vrata
friÏidera
Poravnajte ih umetanjem odvijaãa s plosnatim krajem u Ïleb ili utor levog vijka za
pode‰avanje visine i okretanjem vijka u smeru kazaljke na satu ().
Ako su vrata
zamrzivaãa
vi‰a od vrata
friÏidera
Poravnajte ih umetanjem odvijaãa s plosnatim krajem u Ïleb ili utor desnog vijka za
pode‰avanje visine i okretanjem vijka u smeru kazaljke na satu ().
SRBIJA
Nakon
izjednaãenja
visine obaju vrata
Sledeçe
Vrata friÏidera zatvaraçe se glatko nakon podizanja prednje strane i okretanja vijka za
pode‰avanje visine. Ako vrata ne mogu dobro da se zatvore, to moÏe da utiãe na
funkcionisanje aparata.
1. Obri‰ite svu pra‰inu koja se nakupila za vreme isporuke i temeljito oãistite ceo
aparat.
2. Instalirajte sve dodatne delove kao ‰to je kutija za led, itd., na za njih
predvi√eno mesto. Ti su delovi upakovani zajedno kako bi se spreãilo moguçe
o‰teçivanje za vreme isporuke.
3. Prikljuãite kabel za struju (ili strujni utikaã) u utiãnicu. Nemojte da istodobno
prikljuãujete vi‰e aparata na istu utiãnicu.
-Typ 1
SRBIJA
SRBIJA
Displej funkcioniše na dodir. Prekomerna vlaga može izazvati greške u radu.
Displej mora biti čist i suv.
Rukovanje
SRBIJA
-Typ 2
Displej funkcioniše na dodir. Prekomerna vlaga može izazvati greške u radu.
Displej mora biti čist i suv.
*Model sa dispenzerom - Typ 1
Opciono
Typ-1
SRBIJA
Typ-2
Displej funkcioniše na dodir. Prekomerna vlaga može izazvati greške u radu.
Displej mora biti čist i suv.
11
Rukovanje
*Model sa dispenzerom - Typ 2
Opciono
SRBIJA
Typ-1
Typ-2
Displej funkcioniše na dodir. Prekomerna vlaga može izazvati greške u radu.
Displej mora biti čist i suv.
11
*Model sa dispenzerom - Typ 3
Opciono
Typ-1
SRBIJA
Typ-2
Displej funkcioniše na dodir. Prekomerna vlaga može izazvati greške u radu.
Displej mora biti čist i suv.
11
Rukovanje
SRBIJA
Ова функција се укључује аутоматски после 20 секунди од укључивања
напајања. За време рада у штедљивом моду сви LED/LCD дисплеји остају
угашени до следећег отварања врата. Касније се пале код сваког отварања
врата или притискања дугмета и остају упаљени 20 секунди од последњег
отварања врата или притискања дугмета.
18
SRBIJA
SRBIJA
Rukovanje
18
▪ Код неких модела симбол
је увек укључен,
осим у режиму смањене потрошње енергије.
Rukovanje
Ostale funkcije
Upozorenje da su vrata otvorena
Ako vrata friÏidera ili zamrzivaãa ostanu otvorena duÏe od ‰ezdeset sekundi onda çe
se ãuti zvuk alarma 3 puta u intervalima od trideset sekundi.
Ako se desi da se alarm ne iskljuãuje i nakon zatvaranja vrata, onda kontaktirajte
lokalni servis da vidite o ãemu se radi.
Funkcija dijagnoze (detekcija kvarova)
Funkcija dijagnoze problema automatski otkriva kvarove kada se koji kvar otkrije u
aparatu za vreme funkcionisanja friÏidera.
Ako se pojavi kvar na samom aparatu, neçete moçi da ga otklonite pritiskom na neko
dugme niti çe da se pojavi normalni indikator kvara. U tom sluãaju, nemojte da
iskljuãite aparat nego se odmah obratite lokalnom serviseru. Ako aparat iskljuãite,
serviseru çe biti potrebno mnogo vremena dok ne prona√e deo koji se pokvario.
Naãin na koji
funkcioni‰e dovod
leda/vode
Voda se hladi dok se nalazi u spremniku za vodu u odeljenju friÏidera, a zatim se
‰alje u posluÏivaã za vodu ili led.
Led se pravi u automatskom izra√ivaãu leda, a zatim se ‰alje u posluÏivaã podeljen
na izdrobljeni led i kocke leda.
PRIMEDBA
•
Upozorenja
Normalno je da voda isprva nije veoma hladna. Ako Ïelite da voda bude
hladnija, dodajte leda u ãa‰u.
SRBIJA
Bacite sav led (otprilike 20 kocki) i svu vodu (oko 7 ãa‰a) koji se naprave prvi
puta nakon postavljanja i instaliranja friÏidera.
Led i voda koji se prvi puta naprave mogu da sadrÏe ãestice ili miris cevi za vodu ili
kutije za vodu. Ovo je tako√e potrebno da se uãini u sluãaju da se friÏiderom niste
sluÏili jedno duÏe vreme.
DrÏite decu podalje od posluÏivaãa za vodu ili led.
Deca mogu pogre‰no i nepropisno da pritisnu
posebno dugme ili da uni‰te lampice.
Pazite da namirnice ne blokiraju put prolasku leda.
Ako ste stavili namirnice na sam ulaz za dovod leda, neçete moçi da ga dobijete. Prolaz
za led tako√e moÏe da bude prekriven sa sitnim ãesticama ako koristite samo komadiçe
leda. U tom sluãaju, uklonite ãestice leda koje su se nakupile.
Nikad nemojte da stavljate konzerve sa napicima ili namirnice u spremnik za led
kako biste ih brzo rashladili.
To moÏe da uzrokuje o‰teçenje automatskog izra√ivaãa leda.
Nikad nemojte da koristite kristalne ãa‰e ili predmete od kuhinjskog porcelana
za uzimanje leda.
Takve ãa‰e ili predmeti mogu da se slome.
Prvo u ãa‰u stavite led, a zatim je napunite vodom ili nekim drugim napitkom.
MoÏe da do√e do prskanja vode ako se led doda u veç napunjenu ãa‰u.
Nikad nemojte da dirate ruãku ili bilo ‰ta drugo na otvoru gde izlazi led.
Dodirivanje moÏe da prouzrokuje lomljenje delova ili ozle√ivanje ruke.
Nikad nemojte da skidate za‰titni deo izra√ivaãa leda.
Ponekad izravnajte povr‰inu tako da spremnik za led bude u potpunosti pun leda.
Led se skuplja u samoj blizini izra√ivaãa leda. Tako se izra√ivaãu leda moÏe ãiniti da
je spremnik za led potpuno pun i u tom sluãaju se prekida daljnje pravljenje leda.
Ako iz otvora izlazi led izmenjenje boje, smesta se obratite servisnom centru i
prekinite kori‰çenje aparata.
Nikad nemojte da koristite preuske ili preduboke ãa‰e
Led moÏe da se zaglavi u svom prolaÏenju, i na taj naãin friÏider moÏe da se o‰teti.
DrÏite ãa‰u na propisnoj udaljenosti od otvora za led.
âa‰a koja se nalazi preblizu otvora moÏe da blokira izlaÏenje leda.
Rukovanje
Deo sa dve zvezdice **
(Odnosi se samo na izabrane modele)
Korpa zamrzivača
(deo sa dve zvezdice)
Deo sa dve zvezdice označava temperaturu -12°C~-18°C
Hrana zamrzavana na kratak rok
Centar za osveÏenje
(dostupno samo za odre√ene modele)
Naãin kori‰çenja
Otvorite vrata centra za osveÏenje.
MoÏete da otvorite centar za osveÏenje
bez otvaranja vrata friÏidera, i na taj naãin
u‰tediti na elektriãnoj energiji.
Unutarnja svetiljka odeljenja friÏidera upaliçe
se prilikom otvaranja vrata centra za
osveÏenje.
Na taj naãin lako moÏete da vidite ‰ta se u
njemu nalazi.
Koristite
vrata centra za
osveÏenje kao
posluÏavnik
Nikad nemojte da koristite vrata centra za
osveÏenje kao podlogu za rezanje i pazite
da ga ne o‰tetite o‰trim predmetima.
Nikad nemojte rukama da se naslanjate ili
priti‰çete vrata centra za osveÏenje.
SRBIJA
Nikad nemojte da
vadite unutarnji
poklopac centra
za osveÏenje
Centar za osveÏenje ne moÏe normalno da
funkcioni‰e bez za‰titnog poklopca.
Samo modeli sa poklopcem na unutrašnjem kontejneru.
Nemojte da
stavljate te‰ke
predmete na
vrata centra za
osveÏenje
i nemojte
dozvoliti
deci da se o
njega ve‰aju.
16
Ne samo da vrata centra za osveÏenje
mogu da se o‰tete, nego i deca mogu da
se povrede.
Rukovanje
Led i voda bez cevi
(Odnosi se samo na izabrane modele)
Da bi se koristila funkcija Automatskog ledomata ili Dispensera vode može se koristiti
da se frižider priključi na cevi s vodom.
Kako to uraditi
Skidanje rezervoara za vodu
Premestiti sigurnosnu polugu u položaj "OTVORENO",
kao što je pokazano na sl. ①. Zatim uhvati osnovu
rezervoara za vodu (sl. ②) i povuci da bi se
rezervoar oslobodio.
Punjenje rezervoara vodom
Podignite zatvarače sa obe strane da biste skinuli
poklopac i napunili rezervoar vodom. Zatim stavite
poklopac rezervoara i pričvrstite ga sa obe strane.
Vodu sipajte do linije (3ℓ/2.1ℓ).
Instaliranje rezervoara
Namesti poklopac rezervoara tako da se cev pumpe
nađe u središnjoj poziciji, a zatim stavi i pritisni
rezervoar za vodu, kako je to pokazano na sl. ③.
Premesti bezbednosnu polugu u položaj
"ZATVOTRENO" (sl. ④).
da bi se koristila umesto rezervoara za vodu.
Okrenite poklopac rezervoara ulevo da bi se odvrnula.
PAŽNJA
•
Za vreme postavljanja ili skidanja rezervoara za vodu budite pažljivi i ne
koristite preteranu silu da ga ne biste oštetili.
Ako u rezervoaru nema vode, neće biti moguće da se koristi automatski
ledomat niti dispenser vode.
Korišćenje drugih tečnosti može dovesti do problema sa pumpom.
Ako je nivo vode u rezervoaru nizak, kockice leda mogu biti manje.
Pre nego što sipate vodu dobro je da pre toga odstranite ostatke vode iz dispensera.
•
Način korišćenja dispensera i ledomata je isti kao kod drugih popularnih modela frižidera.
•
•
•
•
•
•
19
•
S obzirom da rezervoar za vodu može da bude težak, ne dozvolite da ga
podižu deca, posebno ne jednom rukom.
9 - 10 puta dnevno može da se čuje zvuk rada vodene pumpe.
SRBIJA
(35cm).
SRBIJA
Rukovanje
Redovno korišćenje dugmeta V Fresh zadržava svežinu voća i povrća. Mala količina
vazduha se privremeno ispušta iz pregrade, čime
se stvara vakuum u delimično zatvorenoj pregradi.
Uputstvo za upotrebu
Pritiskom na dugme na fioci ispušta se vazduh iz
pregrade, čime se privremeno smanjuje pritisak
vazduha u pregradi.
Da biste otvorili fioku,  uhvatite ručicu i pritisnite
prema spolja i  povucite fioku da se otvori. Da biste
zatvorili fioku, gurnite fioku prema unutra dok ne čujete
klik. Zatim pritisnite dugme za V Fresh.
SRBIJA
V Fresh (Ova opcija nije dostupna
kod svih modela)
Rukovanje
U Fresh '0' zoni (Važi samo kod nekih modela)
Temperatura ÜFresh 0 Zoneá se moæe menjati
postavkama koje su dole prikazane.
Kada je friæider postavljen na 6∞C, FRESH
0 ZONE ima 4 2∞C.
Kada je friæider postavljen na 3∞C, FRESH
0 ZONE ima 0 2∞C.
Kada je friæider postavljen na 0∞C, FRESH
0 ZONE ima -3 2∞C.
Napomena
Čuvajte samo meso i ribu.
Ako se tu čuvaju voće i povrće, mogu da se zamrznu.
Korišćenje polica na vratima (opcionalno).
Ako se ne koristi ledomat dobija se više prostora za hranu.
Razmontirajte i ispraznite automatski ledomat.
Isključiti ledomat.
Montirajte oprezno policu na vratima.
1
2
SRBIJA
3
Umetnuti (2) u donji otvor (3).
Ne držati hranu na takav način da lako može pasti na pod kada
otvorite vrata.
ZamrzivaË
(Ova opcija nije dostupna kod svih modela)
Ako treba staviti veću količinu hrane u zamrzivač:
hranu direktno na žičanu policu.
Žičane police u odeljcima zamrzivača omogućuju maksimalno
povećanje kapaciteta skladištenja. Fioka olakšava rad s
vodnjikavim mesom i kašastom hranom.
Komande
za promenu
temperature
zone Opti
Temp
Oblast prelaza
temperature
u âudesnoj
zoni
(dostupno
samona
zaizabrane
odre√ene
modele)
(Odnosi
se samo
modele)
Pritiskom na dugme ostavlja se povrçe, voçe
ili druga vrsta hrane, kao ‰to je meso da se
odledi, sirova riba itd.
Menjanje temperature
Opti Temp
Promene
temperatureuuzoni
âudesnoj
zoni
(Odnosi se samo
modele)
(dostupno
samona
zaizabrane
odre√ene
modele)
Naãin rada
Može seda
podesiti
raspon
idealne
MoÏete
izaberete
optimalni
temperature uopseg
zavisnosti
od od vrste
temperaturni
zavisno
vrste proizvoda
koji se čuvaju.
hrane
koju ste ostavili.
- moÏete da izaberete izme√u 3
Dostupna
su tri nivoa temperature:
razliãite temperature,
i to su -3°C,
-3°C,
-1°C
i
Povrće/voće
-1°C i 4°C.4°C.
Povrçe,
voçe, kao i hrana
ikoja
proizvodi
kojiodrÏavanje
se čuvaju u hladnom,
zahteva
vlage,
ameso/ribe,
koji zahtevaju
vlažnost,
kao i meso
mogu
da ostanu
sveÏe
iizborom
riba, sačuvaće
veću svežinu
u
odgovarajuçe
temperature
zavisnosti
od vrste proizvoda.
za tu hranu.
Opti Temp
Prilikom kori‰çenja Zone
âudesne
zone za skladi‰tenje mesa, moÏe se desiti da se voçe ili
povrçe zamrznu.
Prilikom kori‰çenja Zone
Opti Temp
âudesne
zone za skladi‰tenje mesa, da se ono ne bi pokvarilo
treba ga ãuvati u F-delu (freezer-zamrzivaã).
Ako se otvaraju vrata R-dela (refrigerator-friÏider), lampica se ukljuãuje u selektovani
status, a ako se vrata zatvaraju onda se lampica iskljuãuje.
(Vegetable/Fruit) ➔ (Cold storage while maintaining humidity) ➔ (Meat) se ponavlja
kad god se pritisne dugme ''Selection''.
Demontiranje
pregrade
zone Opti Temp
Name‰tanje
posude
Instaliranje
pregrade
zone Opti Temp
Posle malog podizanja âudesne zone , uhvatite
Izvaditi kutiju za povrće.
unutra i povucite spolja .
Podići zatim malo pregradu zone Opti Temp (1),
uvući ruku i izvaditi zonu Opti Temp (2).
Namestite kutiju âudesne zone u leÏi‰te i polako
gurnite da klizne unutra .
Staviti pregradu zone Opti Temp na policu (1) i
Ako se ovo radi na silu spojni delovi se mogu o‰tetiti.
nežno je uvući (2). Prevelika snaga može da izazove oštećenja
Prevelika snaga može da izazove oštećenja
SRBIJA
Uklanjanje posude
âudesna zona
(dostupno
samo(Odnosi
za odre√ene
modele)
Zona
Opti Temp
se samo
Prvo
sklonite posudu
za povrçe.
na
izabrane
modele)
Saveti za spremanje hrane
Mesto za hranu
(Vidi pod Identifikacija delova)
DrÏaã za vino
Ladica za male
obroke
Spremanje malih namirnica kao ‰to je hleb, mali
obroci, itd.
Polica
odeljenja
zamrzivaãa
Spremanje razliãitih zamrznutih namirnica kao
‰to je meso, riba, sladoled, smrznute male
namirnice, itd.
Polica na vratima
odeljenja
zamrzivaãa
Ladica
odeljenja
zamrzivaãa
Odeljenje za
mleãne proizvoda
Kutija za jaja
SRBIJA
Mesto za odlaganje vina.
Spremanje malih pakovanja smrznute hrane.
Temperatura moÏe da se povisi kada se
otvaraju vrata.Zato, nemojte ovde da odlaÏete
dugotrajne namirnice kao ‰to je sladoled.
Spremanje mesa, ribe, piletine, itd., nakon
umatanja u folije od aluminijuma.
Spremajte suhe namirnice.
Spremanje mleãnih proizvoda kao ‰to je
maslac, sir, itd.
Stavite kutiju za jaja na odgovarajuçe
mesto.
Centar za
osveÏenje
Spremanje namirnica koje se ãesto uzimaju,
kao ‰to je piçe, itd.
Polica
odeljenja
friÏidera
Spremanje sudova sa hranom ili ostalih
namirnica na dovoljnoj udaljenosti jedni od
drugih.
Polica na vratima
odeljenja
friÏidera
Spremanje malih pakovanja hrane ili piça
kao ‰to je mleko, sokovi, pivo, itd
Ladica za povrçe
Spremanje povrça ili voça.
Ladica za
povrçe
/ladica za meso
dvostruka
namena
Spremanje povrça, voça, mesa za
odle√ivanje, ribe, itd. i name‰tanje dugmeta
za konverziju/prenamenu veç prema
potrebi.
Proverite za koje je namirnice pode‰eno
dugme za konverziju pre odlaganja hrane.
za spremanjehrane
hrane
SavetiSaveti
za spremanje
Odlaganje namirnica
Spremite sveÏe namirnice u odeljenje friÏidera. Naãin na koji se namirnice zamrzavaju
i odmrzavaju vaÏan je faktor u oãuvanju sveÏine i ukusa hrane.
Nemojte da spremate namirnice koje se lako kvare na niskim temperaturama, kao ‰to
su banane i dinje.
Ostavite vrelu hranu da se prvo ohladi pre nego je stavite u friÏider, jer spremanje
vrele hrane moÏe nepovoljno da deluje na ostale namirnice i dovede do veçe
potro‰nje elektriãne energije.
Prilikom odlaganja namirnica, umotajte ih vinilom ili ih stavite u spremnik sa
poklopcem. To spreãava isparavanje vode i pomaÏe u oãuvanju ukusa i hranjivih
sastojaka hrane.
Nemojte hranom da blokirate dovode vazduha. Neprekidno strujanje rashla√enog
vazduha odrÏava temperaturu u friÏideru stalnom.
Nemojte preãesto da otvarate vrata friÏidera. Otvaranjem vrata omoguçava se ulazak
toplijeg vazduha u friÏider ‰to uzrokuje povi‰enje temperature.
Nikad nemojte da drÏite mnogo namirnica u polici na vratima, tako mogu da odguruju
unutarnje police pa onda vrata friÏidera ne mogu potpuno da se zatvore.
Odeljenje
zamrzivaãa
Odeljenje
friÏidera
Nemojte da odlaÏete boce u odeljenje zamrzivaãa – jer mogu da puknu kada se
teãnost u njima zamrzne.
Nemojte ponovo da zamrzavate namirnice koje su se veç jednom odmrznule. To
moÏe da uzrokuje gubitak ukusa i hranjivih sastojaka.
Prilikom odlaganja zamrznutih namirnica kao ‰to je sladoled, na duÏe vreme,
odloÏite ih na policu zamrzivaãa, a ne policu na vratima.
Nemojte hvatati mokrim rukama hladnu hranu ili posude – naroãito one od metala –
i ne stavljajte staklene predmete u delu za zamrzavanje.
- To je zbog toga da ne biste dobili promrzline na rukama i da se ne bi slomile
staklene posude kada se njihova sadrÏina zaledi, ‰to moÏe dovesti do toga da se
poseãete.
Nemojte da odlaÏete vlaÏne namirnice na gornje police friÏidera, jer mogu da se
zamrznu zbog direktnog kontakta sa hladnim vazduhom.
Uvek oãistite namirnice pre odlaganja u friÏider. Povrçe i voçe treba da se opere i
obri‰e, a upakovana hrana obri‰e, kako se susedne namirnice ne bi pokvarile.
Prilikom spremanja jaja u za njih predvi√enu kutiju ili policu, proverite da su sveÏa, i
uvek ih spremajte u uspravnom poloÏaju, jer tako duÏe ostaju sveÏa.
Ako se va‰ friÏider nalazi na toplom i vlaÏnom mestu, i ako ãesto otvarate vrata
friÏidera ili drÏite u njemu velike koliãine povrça, u friÏideru moÏe da se stvori vi‰ak
vlage koji nema nikakvog efekta na funkcionisanje aparata. Jednostavno obri‰ite
vlagu sa suhom krpom.
Predlozi za uštedu energije.
Ne ostavljajte vrata uređaja otvorena duže vreme.
Smeštanje previše hrane se ne preporučuje, jer treba ostaviti prostora za cirkulaciju vazduha.
Ne nameštajte frižider na temperaturu nižu nego što je potrebno. Ne stavljajte
hranu u blizinu indikatora temperature. Držite rastojanje barem 5 mm od senzora
Toplu hranu ohladite pre nego što je stavite u frižider-zamrzivač Smeštanje tople
hrane u uređaj može da utiče na druge proizvode i dovodi do veće potrošnje
energije.
Ne blokirajte ventilacione otvore. Slobodan protok vazduha održavaće ispravnu
temperaturu.
Ne otvarajte vrata previše često jer to dovodi do grejanja hladnjaka-zamrzivača i
uzrokuje porast temperature.
obzirom na uštedu energije.
SRBIJA
PRIMEDBA
•
Опција 1. Морате користити сијалицу од 40 вати
(максимално), која може да се купи у сервису.
Опција 2 - LED. Треба да користите само LED-сијалице
од 12V DC које могу да се купe у сервису.
Опција 1. Да бисте уклонили поклопац са сијалице морате да гурнете
напред испуст који налази под штитником лампице, а затим уклоните
поклопац.
Одврните сијалицу у супротном смеру. Користите сијалице од 40 вати
(максимално), које могу да се купe у сервису.
Опција 2 - LED. За замену LED-дисплеја обратите се сервису.
SRBIJA
SRBIJA
Posle kori‰çenja
posluÏivaãa za
vodu ili led
Sakupljaã vode nema funkciju
samoisu‰ivanja. Zbog toga treba da se
redovno ãisti. Sklonite poklopac povlaãenjem
prednjeg dela i osu‰ite ga krpom. Izvuãite
poklopac skroz napolje (➀) i lagano povucite
nagore zadnji kraj poklopca (➁) da biste ga
izvukli (➂). Obri‰ite dno i poklopac suvom
krpom.
V Fresh
(Ova opcija nije
dostupna kod
svih modela)
Space plus
(Dodatni prostor)
Podignite «space plus» (1) i izvadite u pravcu (2)
2
1
Uhvatite posudu za led na način koji se vidi na crtežu
i izvadite je (2) podižući malo uvis (1).
Ne preporučuje se demontiranje posude za led
osim ako to nije zaista neophodno.
Držite posudu za led sa obe ruke da je ne biste
ispustili za vreme vađenja.
Ako posuda za led ne ulazi u vođicu, okrenite
malo pokretni deo.
Ledomat
Ukoliko dođe do duže pauze u korišćenju ili ukoliko se ne koristi funkcija pravljenja leda,
isključite uređaj za pravljenje kockica leda posle vađenja «space plus»-a.
Kada led bude potreban, uključite uređaj za pravljenje kockica leda.
SRBIJA
Posuda za led
Da biste skroz izvadili fioku sa povrćem,
izvucite fioku napola i zatim () podignite
poklopac spoljašnjeg odeljka dok ()
izvlačite fioku.
SRBIJA
Značenje zvukova koji mogu da
se čuju
Frižider može da proizvodi zvuke koje nisu proizvodili stariji modeli. Pošto ti zvukovi mogu
da predstavljaju novost, oni mogu i da uznemiruju. Većina novih zvukova je normalna.
Tvrde površine poda, zidova i komora mogu da utiču da se zvuk učini glasnijim. Evo tih
zvukova i njihovih mogućih izvora:
•tajmer razmrzavanja klikne kada počne ili se završi krug automatskog razmrzavanja.
Termostat (ili termoregulator u zavisnosti od modela) takođe će kliknuti za vreme paljenja i
gašenja;
•zvuk zveckanja može izazivati protok rashladnog sredstva ili vode ili predmeti koji se
čuvaju u delu za zamrzavanje;
•frižider je dizajniran tako da omogućuje čuvanje prehrambenih proizvoda u zahtevanoj
temperaturi sa velikom efikasnošću. Kompresor sa velikom efikasnošću može prouzrokovati duži rad frižidera i može proizvoditi pulsirajuće ili visoke zvuke;
•može se čuti motor ventilatora isparivača koji isteruje vazduh kroz komore dela za
hlađenje i dela za zamrzavanje.;
•na kraju kruga može se čuti klokotanje izazvano protokom rashladnog sredstva kroz
frižider.Skupljanje i širenje zidova može prouzrokovati treštanje;
•voda koja kaplje iz grejača odmrzivača za vreme kruga odmrzavanja može proizvoditi zvuk
cvrčanja;
•može se čuti vazduh koji ventilator kondenzatora produvava kroz kondenzator;
•za vreme trajanja kruga razmrzavanja može se čuti voda koja otiče u odvodni rezervoar.
Чишћење аутомата за воду и резервоара за воду.
Учесталост чишћења: свака 2 месеца или по потреби.
Поступак:
Поступак:
1. Пре чишћења испустите воду из резервоара за воду.
2. Помешајте 0,5l воде са одговарајућом количином средства за чишћење аутомата за воду
(а затим је успите у резервоар за воду). Не користите никакве грубе хемикалије.
3. Испустите 1 чашу раствора, а остатак оставите у систему аутомата онолико дуго колико
је назначено на етикети средства за чишћење. Немојте пити воду из аутомата док је
поступак чишћења у току!
4. Испустите остатак раствора док и испразните резервоар.
5. Очистите резервоар за воду меким сунђером и исперите га под чесмом.
6. Напуните резервоар за воду свежом водом. Испустите 3 чаше воде, једну за другом, са
паузама од по 20 секунди између испуштања. Напуните резервоар за воду прокуваном
водом и испустите једну чашу.
7. Проверите укус воде. Ако укус није исправан поновите радње под бројем 6. док не
добијете беспрекоран укус воде.
Препоручујемо да воду не остављате да лежи у резервоару дуже од 2 дана.
Наслаге у резервоару Врста довода воде или аутомата за воду
за воду којима је потребно чишћење
SRBIJA
Одбојан мирис и
укус воде
Вода се не испушта дуже време.
Очистите резервоар за воду. Увек прокувајте
воду пре него што је успете у резервоар за воду.
Испустите стару воду. Очистите резервоар
за воду. Напуните резервоар за воду
новом водом.
SRBIJA
Mali nagib frižidera unazad je
ispravan.
Pojava
Kompresor
friÏidera
ne radi.
Moguçi uzrok
Re‰enje
Termostat odrÏava friÏider
na konstantnoj temperaturi.
To je normalna pojava. friÏider se pali i
gasi kako bi temperatura uvek bila
konstatna.
Kontrola zamrzivaãa name‰tena je na
prenisku temperaturu.
Namestite kontrolu zamrzivaãa na toplije
pode‰enje sve dok temperatura
zamrzivaãa nije zadovoljavajuça.
Temperatura
friÏidera je preniska ali
je temperatura
zamrzivaãa
zadovoljavajuça.
Kontrola friÏidera name‰tena je na
prenisku temperaturu.
Namestite kontrolu friÏidera na
toplije pode‰enje.
Hrana odloÏena u
ladicama se zamrzava.
Kontrola friÏidera name‰tena je na
prenisku temperaturu.
Vidi prethodno re‰enje.
Meso bi trebalo da se drÏi na temperaturi
malo niÏoj od taãke zamrzavanja vode
(32°F, 0°C) za maksimalno dugo
odrÏavanje sveÏine
Normalno je da se znaju stvoriti kristali
leda usled vlage koja se nalazi u mesu.
Kontrola zamrzivaãa name‰tena je na
previsoku temperaturu.
Namestite kontrolu zamrzivaãa ili friÏidera
na hladnije pode‰enje sve dok temperatura
zamrzivaãa ili friÏidera nije zadovoljavajuça.
Kontrola friÏidera name‰tena je na previsoku
temperaturu. Kontrola friÏidera ima delimiãan
uticaj na temperaturu zamrzivaãa.
Namestite kontrolu zamrzivaãa ili friÏidera
na hladnije pode‰enje sve dok temperatura
zamrzivaãa ili friÏidera nije zadovoljavajuça.
Vrata se preãesto otvaraju ili predugo
ostaju otovorena.
Topao vazduh ulazi u friÏider/ zamrzivaã
svaki put kada otvarate vrata.
Otvarajte vrata re√e.
Vrata su delimiãno otvorena.
U celosti zatvorite vrata.
Moguçe je da je nedavno stavljena
veça koliãina tople ili vrele hrane.
Priãekajte sve dok friÏider ili zamrzivaã
ne postigne temperaturu koju ste
odredili.
FriÏider je do nedavno bio
iskljuãen na jedno duÏe vreme.
FriÏideru je potrebno nekoliko sati kako
bi se rashladio u celosti.
Kontrola friÏidera name‰tena je na
previsoku temperaturu.
Namestite kontrolu friÏidera na hladnije
pode‰enje.
Tamperatura je
preniska
Temperatura u
zamrzivaãu je preniska
ali je temperatura
friÏidera
zadovoljavajuça.
Meso odloÏeno u
ladicu sa sveÏim
mesom
se zamrzava.
Temperatura je
previsoka
SRBIJA
Temperatura
friÏidera ili
zamrzivaãa je
previsoka.
Temperatura
friÏidera je
previsoka ali je
temperatura
zamrzivaãa
zadovoljavajuça.
Mali nagib frižidera unazad je ispravan.
SRBIJA
SRBIJA
Mali nagib frižidera unazad je ispravan.
"Режим рада фрижидера је демонстрациони. Тај начин рада искључује систем за
хлађење. Само осветљење и дисплеј раде нормално. За деактивирање
демонстрационог режима рада отворите врата и држећи тастер Fridge
притисните три пута тастер EXPRESS F."
Када искључите демонстрациони режим рада појавиће се претходно постављене
вредности.
36
SRBIJA
Дисплеј приказује реч
OFF. (Након 20 секунди
реч OFF нестаје, али је
режим рада у коме
ради фрижидер још
увек демонстрациони DEMO).
Download

Uputstvo za korisnika