805-super cut
806-power polish
805
806
Brz i
Efikasan metod
poliranja
®
AUTO REFINISHING PRODUCTS
806-power polish
PASTA ZA POLIRANJE - GRUBA
PASTA ZA POLIRANJE SREDNJE FINE GRANULACIJE
Gruba polir pasta, izuzetnog kvaliteta namenjena za
ma‰insku obradu, sa moguçno‰çu da ukloni tragove ili
o‰teçenja nastala obradom brusnim papirom granulata P1500
i finijim. Ova pasta je takoße pogodna kako za uklanjanje
ogrebotina nastalih ma‰inskim pranjem tako i za uklanjanje
takozvanog efekta narandÏine kore, pritom dajuçi dubok i
trajan sjaj. Proizvod bez silikona, namenjen svim zavr‰nim
podlogama ukljuãujuçi kako stare-matirane tako i nove
lakirane povr‰ine.
Izuzetno kvalitetna polir pasta srednje fine granulacije namenjena
za ma‰insku obradu. HB BODY 806 - power polish predstavlja
kako sledeçi korak posle upotrebe polir paste HB BODY 805 super cut tako ujedno i zavr‰ni korak u samom procesu poliranja.
Proizvod bez silikona, namenjen svim zavr‰nim podlogama
ukljuãujuçi kako stare-matirane tako i nove lakirane povr‰ine. HB
BODY 806 - power polish uklanja i ãisti i najfinije nepravilnosti u
strukturi podloge koja se obraßuje dajuçi savr‰en sjaj i pritom ne
ostavljajuçi nikakve tragove predhodne obrade.
SUNDER ZA POLIRANJE: HB BODY pasta za
poliranje HB BODY 805 - super cut se treba koristiti sa HB
BODYsunßßerom bele boje (HB-Pad - 020.06.0700.1), kako
bi se postigli najbolji rezultati. U sluãaju da pasta postane
suva u toku samog poliranja, primeniti proces kva‰enja
podloge. Potrebno je redovno ãi‰çenje sunßera posle
upotrebe, da bi se izbeglo nagomilavanje same paste na
sunßeru. Ovo çe omoguçiti da osu‰eni sloj paste neo‰teti
lakiranu povr‰inu. MoÏete upotrebiti vodu da rashladite
povr‰inu.
SUNDER ZA POLIRANJE: HB BODY pasta za poliranje
HB BODY 806 - power polish se treba koristiti sa HB
BODYsunßßerom Ïute boje (HB-Pad - 020.06.0700.2), kako di se
postigli najbolji rezultati. U sluãaju da pasta postane suva u toku
samog poliranja, primeniti proces kva‰enja podloge. Potrebno je
redovno ãi‰çenje sunßera posle upotrebe, da bi se izbeglo
nagomilavanje same paste na sunßeru. Ovo çe omoguçiti da
osu‰eni sloj paste neo‰teti lakiranu povr‰inu. MoÏete upotrebiti
vodu da rashladite povr‰inu.
Broj Proizvoda
Pakovanje
Polir pasta 805 - super cut
Polir sunßer HB BODY - Beli
805.01.0000.1
020.06.0700.1
1Kg
1
kom /
paketu
6
12
Polir pasta 806 - power polish
Polir sunßer HB BODY - Îuti
806.03.0000.1
020.06.0700.2
1L
1
6
12
Proizvod
Metoda primene: Potrebno je proizvod dobro promuçkati pre upotrebe. Naneti manju koliãinu polir paste na
tretiranu povr‰inu ili direktno na sam sunßer. Za dobijanje optimalnih rezultata koristiti malu koliãinu vode. U sluãaju
kori‰çenja potpuno novog ili totalno suvog sunßera, preporuãuje se da se sunßer potopi u vodu l potom dobro iscedi
pre upotrebe. Polirati povr‰inu sa blagim do srednje jakim pritiskom na polir ma‰inu. Postepeno smanjivati pritisak
na polir ma‰inu kako se pasta su‰i l potom oãistiti povr‰inu polir krpom. Preporuãuje se broj obrtaja na ma‰ini: do
2500 rpm. Da bi se izbeglo suvi‰no prskanje netreba koristiti preveliku koliãinu paste. Predhodno razmazivanje paste
polir ma‰inom po povr‰ini çe takoße umanjiti prskanje paste. Nepreporuãuje se poliranje na suncu. Spreãiti
smrzavanje proizvoda.
HB BODY S.A. 570 22 SINDOS IND. AREA - THESSALONIKI - GREECE
Tel.: +30 2310 790 000 Fax: +30 2310 790 010 http://www.hbbody.com ñ e-mail: [email protected]
SRB,HR
805-super cut
MAR 2011 - 031050
Brz i
Efikasan
metod
poliranja
Download

805-super cut 806-power polish