Naslov originala Sela Bration FORTUNE LOVERS
Sveĉana dvorana hotela „Hilton― bila je ispunjena najuglednijim
zvanicama iz Los AnĊelesa, pozvanih da prisustvuju aukciji ĉiji je
prihod namenjen u dobrotvorne svrhe kao pomoć kalifomijskim
beskućnicima. Ugledni poslovni ljudi ĉesto i rado su se odazivali
aukcijama, na kojima su prodavani retki i skupoceni umetniĉki
predmeti, obiĉno dostupni samo kupcima dubokog dţepa.
Predmeti bi bili izlagani na improvizovanoj bini, organizator
prodaje bi najavio njihovu poĉetnu cenu, a onda bi potencijalni
kupci, principom licitacije, dolazili do ţeljenih predmeta.
MeĊutim, tog prvog avgustovskog dana u hotelu „Hilton―, na
prodaju su bili izloţeni upravo oni, koji su do juĉe sedeli sa suprotne strane bine: ugledni i poslovni muškarci! Oni su bili spremni da prodaju svoje vreme zainteresovanim damama!
Akciji su se dobrovoljno prijavili biznismeni, javne liĉnosti,
glumci i pevaĉi, kao i lokalni politiĉari voljni da uĉešćem napune
fond za pomoć kalifomijskim beskućnicima.
Njih su mogle da biraju podjednako ugledne i iznad svega bogate
dame, spremne da potroše veliki novac, kako bi provele par sati u
drušvu atraktivnih sugraĊana. Te dame su se sada, maksimalno
doterane, tiskale ispred bine sa nadom da će imati dovoljno novca
za iznajmljivanje svojih ljubimaca i favorita. Njihova starosna
struktura je bila raznolika, ali je to bio sluĉaj i sa muškarcima, koje
su ţelele da iznajme. Na bini su stajali sasvim mladi, razuzdani
rokeri, kao i prosedi, moćni politiĉari.
Akcija je izazvala veliko interesovanje elitnog gradskog društva,
zbog svoje atraktivnosti i zabavnog karaktera. U sveĉanoj dvorani
hotela „Hilton― bilo je prisutno oko hiljadu zvanica, a bar pet stotina ţena se prijavilo za uĉešće na licitaciji. Sve su bile uzbuĊene
pred poĉetak aukcije, i, sve su bile spremne na visok trošak. Ipak,
većina njih je znala kako će morati da se vrati kući bez omiljenog
ljubimca, s obzirom daje u ponudi bilo tek trideset muškaraca. Na
uspešnu kupovinu su mogle da raĉunaju samo one najbogatije pripadnice lepšeg pola.
Sa strane, za okolnim stolovima, seĊeli su muţevi i pratioci tih
dama, bez ijeĊnog znaka negodovanja na licima. Oni su bili svesni
bezazlenosti ĉitavog poduhvata, organizovanog iskljuĉivo iz humanitarnih pobuda. Zbog toga su lako podnosili ĉinjenicu da im se
devojke i supruge spremaju da iznajme drugog muškarca. Uostalom, većina parova je i planirala da zajedniĉki provede veĉe sa
nekom od poznatih liĉnosti, u razgovoru, veĉeri ili porodiĉnom
fotografisanju.
U trenutku kada je voditelj programa uzeo mikrofon u ruke i
stao ispred raspoloţenih kandidata, spremnih za iznajmljivanje,
sveĉanom salom se prolomio urnebesni aplauz. Nekoliko mlaĊih
dama iz publike je ĉak i muški zviznulo, što je izazvalo smeh svih
prisutnih.
Dobro veĉe, dame i gospodo! - gromko je uzviknuo poznati
televizijski voditelj, Skot Ĉembers. - U ime humanitarne
organizacije „Kuća za sve―, ţelim da vam se zahvalim na uĉešću u
ovoj dobrotvornoj akciji. Svi znate da će novac, prikupljen ove
veĉeri, otići u fond za izgradnju prihvatilišta, namenjenog
beskućnicima našeg grada, ali i ĉitave savezne drţave. Moja
preporuka je - ne štedite novac! Uostalom, zar većina vas ne bi dala
sve što ima, za nekoliko sati provedenih u društvu ovih lepotana?!
Ĉembers je pokazao rukom na okupljene dobrovoljce, nakon
ĉega se salom iznova prolomio aplauz odobravanja. Ţene su
oduševljeno pljeskale, dobacivale slobodne komentare, zviţdale.
Grupa muškaraca na bini se slatko smejala, išĉekujući da vidi kome
će pripasti, koja će dama biti najgalantnija i najupornija da ih
iznajmi.
Kao što vidite, drage naše dame... - nastavio je Skot
Ĉembers, kada se buka stišala - pred vama su sve sama slavna
imena našeg grada. Tu su gospoda iz sveta filma, estrade, sa
politiĉke scene, kao i iz javnog ţivota! I, svi su oni poznati kao
veliki poznavaoci i ljubitelji ţena! To je bila njihova osnovna
preporuka za naš odabir. Nadam se da ste zadovoljne ponudom!
Dobio je aplauz odobravanja, od ĉega su se osmesi grupe muškaraca još više raširili. Svi oni su već navikli na oboţavanje ţena i,
svi su bili zavisni od toga.
Mnoge od njih ste do sada gledali samo na televizijskim
ekranima, a sada vam organizatori aukcije omogućavaju da svoje
idole odvedete gde god ţelite! - Ĉembers je znaĉajno najavio. - Oni
su tu da provedu vreme sa vama sve do narednog jutra! Moţete ih
odvesti kući, u restoran, na piknik, upoznati ih sa decom i rodbinom, ali vam mi preporuĉujemo da ĉitavo vreme sa svojim ljubimcem provedete ovde, sa nama, u sveĉanoj dvorani hotela „Hilton―!
Obećavamo nezaboravnu zabavu, sa orkestrom „Nostalgija―, sa
ukusnim specijalitetima i sve to u ovom divnom ambijentu! Razmislite o našoj ponudi, pre nego sa svojim plenom napustite poprište ove aukcije!
Svi su se nasmejali voditeljevoj poslednjoj reĉenici. I, sve su znale daje on u pravu! Dame su zaista bile pomalo ratniĉki raspoloţene, s ozbirom da je svaka ţelela da odnese pobedu nad svojim
suparnicama. MeĊu ţenama, spremnim za kupovinu, već su se
formirale grupe onih, koje su zainteresovane za iste muškarce.
MlaĊe su se prepoznale kao publika popularnih rokera i glumaca,
ţene srednje generacije bile su naklonjene poznatim lekarima i
advokatima, dok su starije dame ĉeznule za društvom politiĉara i
biznismena.
MeĊu njima je nastalo komešanje, kada je Skot Ĉembers najavio
poĉetak licitacije. Voditelj je pred mikrofon i pred reflektore izveo
poznatog sportskog novinara, Dena Felmana, nekadašnjeg ragbistu koji je, zbog svoje graĊe, izmamio uzdahe prisutnih ţena.
Poĉetna cena od hiljadu dolara za Felmana je zaĉas oborena, a
nakon nekoliko minuta licitiranja, novinar je iznajmljen jednoj
sredoveĉnoj dami za ĉitavih deset hiljada dolara.
-
Voditelj ju je pozvao da priloţi ĉek, da se predstavi i, usput,
objasni ostalim gostima kako namerava da provede predstojeću noć
sa poznatim novinarem.
-Ja sam Nela Voters - predstavila se uzbuĊena dama, kada joj je
Ĉembers ponudio mikrofon. - Moj suprug je bio veliki poklonik
gospodina Felmana, dok je trajala njegova sportska karijera. Danas
mu je roĊendan i ja ţelim da mu na sveĉanu veĉeru dovedem
njegovog idola. Tako će moći da razgovara sa njim o svim onim
meĉevima, u kojima je navijao za njega - objasnila je zadovoljna
dama.
GospoĊo Voters, vi ste pravi uzor paţljive supruge! pohvalio ju je Skot Ĉembers. - Ipak, iskoristiću priliku da nešto
poruĉim svojoj supruzi, koja je, takoĊe, meĊu nama, u ovoj sali:
mila, kada doĊe moj roĊendan, dovedi mi na sveĉanu veĉeru jednu
mladu i lepu plavušu! Dogovoreno?!
Ţene su ga šaljivo izviţĊale, a muškarci za okolnim stolovima su
zapljeskali u znak odobravanja.
To je bila šala! - umirio ih je Ĉembers raspoloţeno i prineo
mikrofon Denu Felmanu. - Gospodine Felman, da li ste zadovolji
što odlazite sa gospoĊom Voters?
Zavisi šta ima za veĉeru! - Felman je odmah odgovorio i
izazvao salve smeha kod svih prisutnih.
GospoĊa Voters je otišla sa bine, drţeći pod raku Dena Felmana,
a Skot Ĉembers je pred nestrpljive dame izveo novog kandidata za
licitiranje.
*
Barbara Mejson je stajala sasvim po strani, pod okriljem prigušenog svetla, i mirno ispijala svoj prohladni šampanjac. Za
razliku od ostalih ţena, ona nije vrištala, skakala, mahala ĉekovnom knjiţicom ili dovikivala lascivne komentare. Pratila je ĉitavo
dešavanje sa velikom pribranošću, drţeći se otmeno i gledajući
koncentrisano ka bini.
Pored tako uzdrţanog stava i ona je, poput većine ostalih
ţena, došla po svog ljubimca. Na tu nameru ju je odavao
program koji je imala u rukama, kao i znaĉka organizatora aukcije.
Barbara je zaista delovala spokojno, ali je iznutra kiptela od nervoze. Jer, Skot Ĉembers je upravo objavio da će poznati glumac
Đilan Rouĉ, koga je ona nameravala da iznajmi, kasniti nekoliko
minuta.
Problem je bio u tome što ona nije imala nekoliko suvišnih
minuta na raspolaganju. Uprkos tome što se aukcija odrţavala u
subotnje veĉe, pred njom je bio veoma mnogo posla, s obzirom
daje za naredni ponedeljak zakazala sastanak upravnog odbora
svoje kompanije. A to je podrazumevalo borbu sa kilogramima
dokumentacije, kao i sa beskonaĉnim nizovima statistiĉkih
podataka.
Zapalila je cigaretu, tek da bi umanjila nervozu, i bacila još jedan
u nizu pogleda na ruĉni sat. Na raspolaganju su joj bili muzika,
ukusna hrana, atraktivne zvanice hotela, kao i nekolicina momaka
koji su je sve vreme uporno posmatrali, oklevajući da joj priĊu.
Ipak, bilo je oĉigledno da se ona dosaĊuje i pored grotla dešavanja,
od kojih je sve oko nje vrilo.
Izgledala je predivno u sveĉanoj, beloj haljini, skrojenoj tako da
prati linije njenog vitkog, savršeno graĊenog tela. Inaĉe dugu i
ravnu plavu kosu te veĉeri je savila u punĊu, jer je veĉe bilo sparno, a ona previše nervozna da bi podnosila teţinu kose na vratu.
Time je otkrila obrise svojih ramena, baš koliko i linije dugog
vrata.
Barbarino lice je bilo pravilnih crta, sa plavim oĉima i lepim
usnama, ali previše strogo i odbojno za muški ukus. Muškarci su
voleli lutkaste devojke susretljivog izgleda, koje nisu delovale
previše pribrano ili racionalno, poput Barbare. Klonili su se
devojaka ; poput nje, strahujući da će biti odbijeni ili nadmudreni,
ĉega su še podjednako plašili.
Dilan Rouĉ je iznenada banuo na binu, doĉekan cikom
oduševljenih oboţavateljki. Otpozdravio im je mahanjem ruke,
prišao mikrofonu da bi se izvinio organizatorima zbog kašnjenja, a
potom stao pored preostale dvojice muškaraca, kandidata za
iznajmljivanje.
I, odjednom je preuzeo paţnju apsolutno svih ţena samo za sebe!
Na bini su stajali jedan ugledan advokat, Kent Drajfuz, kao i vlasnik hotelskog kompleksa u Santa Barbari, Stjuart Preskot, obojica
zgodni i šarmantni muškarci. MeĊutim, za njih više niko nije ţeleo
da ponudi nijedan dolar! Preostale dame su ĉekale da se proglasi
poĉetak licitacije za popularnog glumca, koji je svojim izgledom
zasenio preostala dva konkurenta.
Mikrofonu je tada prišao Sjutart Preskot i pogledom preleteo
preko šarolike gomile ţena. - Onoj dami, koja bude uloţila neki
bedni dolar kako bi obezbedila moje društvo, obećavam besplatno
letovanje za ĉitavu porodicu u jednom od mojih hotela - jedva je
izgovorio, upinjući se da obuzda smeh.
Ipak, njegova taktika je upalila, nakon ĉega se nekoliko ţena
ponudilo da ga iznajmi, apobeduje odnela jedna atraktivna, mladolika brineta.
Na sliĉan potez je bio prinuĊen i advokat, Kent Drajfuz. - Ja,
takoĊe, besplatno nudim svoje usluge! Mislim na usluge pravne
prirode, naravno! - dodao je, i izazvao buru smeha.
Ponudu je sa oduševljenjem prihvatila jedna starija gospoĊa, koja
je za hiljadu dolara obezbedila sebi društvo poznatog advokata, ali i
njegove pravne usluge.
Kada je na bini ostao samo Dilan Rouĉ, nastalo je pravo komešanje meĊu ţenama, koje su se upinjale da priĊu što bliţe poznatom glumcu, ne bi li privukle njegovu paţnju.
Došli smo do samog kraja ove spektakularne aukcije! objavio je voditelj, Skot Ĉembers. - Nadam se da mi ostala,
licitirana gospoda neće zameriti, ako kaţem daje ovo ujedno i
kulminacija aukcije. Jer, pored mene stoji jedan zaista atraktivan
gospodin, ĉija se glumaĉka karijera nalazi na vrhuncu. Dame i
gospodo, ĉast mi je da vam predstavim Dilana Rouĉa, dobitnika
više najznaĉajnih glumaĉkih nagrada!
Nekolicina ţena je oduševljeno vrisnulo, što je nateralo Barbaru
da ih odmeri sa izrazom prezira na licu. Prišla im je i umešala se
meĊu njih, iako joj se nije napuštalo mesto, na kojem je do tada
stajala.
Tek da bi prekratila vreme, zagledala se paţljivije u ĉuvenog
glumca Dilana Rouĉa, koga su ostale ţene prosto gutale pogledima.
Prvo što je primetila, bilo je njegova garderoba. Dilan Rouĉ
je na sebi imao crno odelo, ali sasvim poguţvano, kao i belu košulju, ĉija su dva gornja dugmeta bila raskopĉana, baš kao i man-
ţetne na oba nikava. Pertle na skupim, koţnim cipelama su bile
rašnirane, crna kosa rašĉupana, brada vidno izrasla.
Delovao je kao upravo probuĊen i to iz nekog košmarnog sna, a
takoĊe je odavao utisak osobe koja ne zna baš najtaĉnije gde se
nalazi.
Uprkos svemu tome, Dilan Rouĉ je bio upravo - neodoljiv! Visok
oko 185 centimetara, krupne graĊe i sa modroplavim oĉima, Dilan
Rouĉ je predstavljao magnet za ţenske poglede. Ĉak je i Barbari
odmah postalo jasno zbog ĉega je on toliko pupularan. Njegova
muţevnost je bila vrišteća!
Ipak, ostavio ju je ravnodušnom. Jedino što joj je bilo interesantno, ticalo se njegove smelosti da se poguţvan i, oĉigledno, tek probuĊen, umeša meĊu ostale elegantne ibesprekomo doterane goste.
U tom ĉinu ju je podsetio na nju samu, s obzirom da se i ona najĉešće oglušavala na društvene protokole i standarde visokog
društva.
Ako zapoĉnemo licitaciju sa cifrom od hiljadu dolara, bojim
se da nećemo ništa postići - rekao je voditelj Skot Ĉembars,
pravilno prosuĊujući da će sve ţene podići uvis svoje programe, što
je bio znak da su zainteresovane za kupovinu. - Zato prelazimo na
cifru od pet hiljada dolara!
Ponovo je dobio znak od strane svih prisutnih dama.
Deset hiljada dolara! - mudro je udvostruĉio cifru.
I, postigao je ţeljeni efekat. U trci za društvo Dilana Rouĉa osta
lo je svega Ċestak dama.
Dvadeset hiljada dolara! - odjeknulo je sa bine, nakon ĉega
se ĉulo nezadovoljno gunĊanje većine prisutnih.
Barbara je podigla svoj program; istovremeno primećujući kako
je Dilan Rouĉ zapanjen otkrićem daje neko spreman na toliki trošak, samo da bi proveo par sati u društvu sa njim.
Svoj progaram je uvis podigla još jedna ţena, što je privuklo Barbarinu paţnju. Uzdahnula je mrzovoljno, prepoznavši crnokosu
Amandu Fontejn, njenu dugogodišnju rivalku na polju kozmetiĉke
industrije, kojom su se obe bavile. Amanda je imala dosta novca, a
to je znaĉilo da će njih dve u beskraj voditi bitku za Rouĉa. Obe su
bile spremne da daju veliki novac za ono što ţele. I, još više, obe su
bile spremne da daju veliki novac za ono što ona draga ţeli.
Vidimo da je na pomolu opasan duel! - objavio je Skot
Ĉembers, manirom iskusnog voditelja, koji lako prepoznaje
dolazak sen
zacije. - Nova cena, za nekoliko ĉasova u društvu gospodina
Dilana Rouĉa je dvadeset pet hiljada dolara!
I Barbara i Amanda su podigle svoj program, zbog ĉega je salom
prostrujalo brujanje. Još više su se uskomešali, kada su dve ţene
razmenile uljudne, ali hladne poglede, i potom klimnule glavom
jedan drugoj. Tada su svi otkrili da se one poznaju i daje pred njima
zaista interesantan duel.
Trideset hiljada dolara! - uzviknuo je sa bine Skot Ĉembers.
Dobio je odgovor obe dame.
Trideset pet hiljada dolara! - objavio je novu cenu.
Barbara je tada prišla Amandi i dugo joj nešto šaputala na uvo.
U salije tog trenutka zavladala mrtva tišina, svi su ĉekali da vide
ishod njihovog intimnog dogovora.
Kada je cmokosa lepotica nezadovoljno iskrivila usne, shvatili su
ko će biti pobednik licitacije. Barbara je tada jedina uvis podigla
program, dok je Amanda besno ukrstila ruke preko grudi.
Dilan Rouĉ je prodat plavokosoj gospoĊici! - zakljuĉio je
voditelj, nakon ĉega je zatapšao, zajedno sa ostalim uĉesnicima
aukcije. - Molio bih lepu gospoĊicu da nam se pridruţi na bini!
-
II
Barbaru je nervirao nametnuti joj publicitet i to joj se videlo na
licu. Delovala je krajnje mrzovoljno, dok se rukovala sa Ĉembersom i preuzimala od njega mikrofon.
-Ja sam Barbara Mejson - rekla je neljubazno, mršteći se na
svetio reflektora, koje joj je sijalo pravo u oĉi.
GospoĊa ili gospoĊica? - vragolasto je pitao voditelj, znajući
šta je ono, što najviše interesuje prisutne muškarce.
Zbog ĉega je to vaţno? - odvratila je Barbara neljubazno,
vrpoljeći se nestrpljivo na bini.
Iza leĊa je osećala blizinu Dilana Rouĉa, kao i snagu njegovog
pogleda na svom telu, što ju je ĉinilo još više razdraţljivom. Ok-
renula se na trenutak ka njemu, tek da bi otkrila kako mu je pogled
usmeren na ispupĉenje u dnu njenih leĊa.
Kako nameravate da provedete veĉe sa gospodinom
Rouĉom?
pitao ju je dalje Ĉembers, primoravajući je da se iznova
okrene ka njemu.
Podvrgnuću ga nezamislivim telesnim aktivnostima uzvratila je ironiĉno i bez oklevanja, izazivajući ĉuĊenje zavidnih
ţena i negodovanje njihovih muţeva. - Šta ste oĉekivali da ću
raditi sa njim?
nadovezala se nabusito. - Voditi filozofske rasprave?
-Izvolite, ovde ćete predati ĉek - voditelj joj je odmah pokazao
na improvizovani pult za kojim je sedeo njegov pomoćnik, ţeleći
da spreĉi mogući skandal.
Barbara je prišla pultu i krenula da ispisuje ĉek.
Moram li ja da pristanem da ovu smejuriju? - ĉula je iza
svojih leĊa, kako se Dilan Rouĉ tiho obraća Ĉembersu.
Morate! - odgovorila je umesto voditelja, okrećući se ka
poznatom glumcu. Malo je zastala, suoĉivši se sa modrim
plavetnilom njegovih oĉiju, ali je i dalje bila odluĉna da sprovede
zamišljeni plan. - Plaćam vas trideset pet hiljada dolara.
Taj novac ne ide meni - uzvratio je besno, kroz zube. - Ĉak
i da ide, glatko bih ga vratio, jer ne ţelim ni minut da provedem sa
vama.
Prihvatili ste rizik da vas iznajmi kome se prohte onoga
trenutka, kada ste se prijavili za uĉešće na aukciji - Barbara mu je
hladno sasula u lice.
Prijavio me je moj agent - izjavio je Dilan Rouĉ, kod koga
je bila primetna rastuća nervoza. - Taj bednik je zasluţio da ga
otpustim.
Zar ne ţelite da pomognete beskućnicima? - ironisala je
Barbara i dalje, zatvarajući svoju torbicu. - Idemo li? - upitala gaje
potom, pokazavši mu izlaz sa bine.
Kada je shvatila da on okleva, pošla je ispred njega i grubo ga
povukla za rukav. - Dugujete mi noć, gospodine Rouĉ. Nemam nameru da doĉekam njen kraj u ovom hotelu.
Dilan je bacio još jedan pogled ka voditelju, ali je on već krenuo
sa odjavom aukcije. Nije mu preostalo ništa drugo, sem da sledi
ratobornu plavušu.
Kada su sišli sa bine i umešali se meĊu oţalošćene ţene, koje su
ostale bez društva svojih ljubimaca za tu noć, Dilan je ugledao
cmokosu devojku, sa kojom se Barbara Mejson nadmetala u borbi
za njega. Da bi doskoĉio onoj koja gaje dobila, namemo se nasmejao njenoj suparnici i uputio joj zavodljiv pogled.
Amanda Fontejn je odmah reagovala, prišla mu i pruţila mu
ruku. - Ja sam Amanda Fontejn, gospodine Rouĉ. Ţelim da znate
da sam odustala od borbe za vas iskljuĉivo zbog viših ciljeva.
Zbog toga ćete biti nagraĊeni, gospoĊice Fontejn - Dilan joj
se namemo upadljivo udvarao, s obzirom daje osetio kako ih Barbara oboje podozrivo posmatra. - Ako ţelite, biće mi drago da jednom veĉeramo zajedno.
U restoranu, ili... - upitala je iskusna Amanda, naviknuta na
mušku paţnju.
Ili, u mojoj vili... - nadovezao se Dilan, izgovarajući upravo
ono, što je njegova lepa sagovornica ţelela da ĉuje. Odmah joj je
pruţio i svoju vizit kartu, na kojoj je bio ispisan privatan broj
telefona.
Prihvatam vaš ljubazan poziv - odvratila je Amanda, a onda
se pobedonosno nasmejala, shvativši da joj Dilan uzima ruku, kako
bi joj poljubio nadlanicu.
Uputila je Barbari hladan pogled, prkosno izdigla bradu, okrenula im leĊa i izmešala se sa gomilom.
*
Gde me vodite? - upitao je Dilan Barbaru, kada su seli u
njen luksuzni audi i krenuli u noć.
Negde, gde će vam biti meko i udobno - uzvratila je ona
nehajno, paţljivo se ukljuĉujući u ţiv saobraćaj na prometnoj ulici.
Kako to mislite? - nastavio je Dilan da se nelagodno
meškolji u svom sedištu, oĉigledno nezadovoljan pozicijom
suvozaĉa, kada je za volanom ţena.
Ništa ne brinite, gospodine Rouĉ - Barbara je dobila ţelju
da ga ućutka, s obzirom da su joj na pameti bile neke sasvim drage
stvari. - Ujutru ćete otići kući i ţivi i zdravi. Moţda ćete biti pomalo iznureni i malaksali, ali, to se obiĉno tretira kao slatki umor!
Dilan je neko vreme ćutao, zagledan u Barbarin profil. - Ova
aukcija nije zamišljena kao trgovina ljudskim telima u seksualne
svrhe - rekao je nadureno. - Bar, kada je meni objašnjeno.
Barbara umalo nije prasnula u smeh. Bilo joj je gotovo nezamislivo da Dilan Rouĉ nije osetio i pravilno protumaĉio sarkastiĉan
ton njenog glasa, dok je razgovarala sa njim. To je tumaĉila njegovom neizmemom sujetom i zaslepljenošću sopstvenom veliĉinom!
Dilan Rouĉ je jednostavno navikao da ga ţene gledaju kroz prizmu
seksualne privlaĉnosti i verovao je da su njeni motivi identiĉni
motivima ostalih ţena.
Ovo je Los AnĊeles, gospodine Rouĉ! - nastavila je Barbara
da se izmotava, svesna da joj je koncentracija narušena i da će o
poslovnim temama moći da razmišlja tek kada se povuĉe u svoju
radnu sobu. - Kalifornija! Ovde je sve moguće! Vaša je krivica, što
ste pogrešno protumaĉili karakter ĉitave akcije! Ali, sada je kasno
za povlaĉenje. Ja sam u hotelu ostavila ĉek na trideset pet hiljada
dolara, a za taj novac sam mogla da kupim sebi, na nekom drugom
mestu, mnogo, mnogo uţivanja.
Pa, zašto niste? - Dilanu se sve manje dopadala uloga
plaćenog ţigola.
Zato što sam ţelela vas i samo vas - odvratila je Barbara,
upućujući poznatom glumcu komiĉan osmeh prepun odglumljene
zaljubljenosti.
Ipak, on je to protumaĉio na svoj naĉin. - Ĉudno... Ne delujete
kao osoba koja se zaljubljuje u nepoznate muškarce sa filmskog
platna...
Pa i ne zaljubljujem se! Vi ste izuzetak! Ja već duţe vreme
ĉeznem za vama, gospodine Rouĉ. Jedva ĉekam da ostanemo sami i
da...
Meni je nametnuto da se ukljuĉim u ovaj cirkus! - Dilan je i
dalje verovao daje Barbarin predmet oboţavanja. - Molim vas,
dozvolite mi da se iz njega povuĉem.
A ja vas molim da me ne odbijate! - Barbara se svojski
predala ulozi zaljubljene oboţavateljke. - Umirem za vama.
Uĉiniću sve što ţelite. Ĉak i nešto nevaljalo. Dozvoliću vašoj mašti
da se ispolji u najekstremnijem obliku. Obećavam da se nećete
pokajati.
Barbara je iskosa pogledala u lice Dilana Rouĉa i još jednom
uloţila sav napor da ne prasne u smeli. Lako je uvidela njegovu
borbu, znala je da ga je stavila na iskušenje. On, moţda, jeste bio
poznati glumac sa notesom punih ţenskih imena spremnih na
svakojaka ugaĊanja, ali je pri tom bio i muškarac kome je upravo
ponuĊeno da pusti mašti na volju.
GospoĊice Mejson...
Zovite me imenom - predloţila je nonšalantno. - Ili još
bolje, nemoj da mi persiraš.
A, ne, ne, hvala na ponudi. Radije ću zadrţati distancu
meĊu nama, što isto oĉekujem i od vas, gospoĊice Mejson.
Nema problema, gospodine Rouĉ - saglasila se ona, zauzevši
iskarikirano zvaniĉan ton. - Hteli ste nešto da mi kaţete?
Da... Vidite, ja zaista mislim da ste vi neodoljiva dama, u
ĉijem bi društvu svaki muškarac mogao da se oseća kao
prvorazredni srećnik. Ne bih ţeleo da se osetite povreĊeno, s
obzirom da name- ravam da vas... da vas odbijem...
Šta?! - Barbara se prostaĉki prodrala. - Kakav ste vi to
dţentlmen kada odbijate jednu damu? Zar ne razmišljate o mojim
oseća- njima?! Pa ja sam imenom, prezimenom i zanimanjem vaša
oboţa- vateljka! Da ne spominjem trideset pet hiljada dolara! Kako
moţete da me odbijete?
Polako... Polako... - smirivao ju je on. - Upravo ste
izgovorili teške reĉi. Odnosno, teško mi je da vas prihvatim kao
ţenu, ĉije je zanimanje da bude moja oboţavateljka. Vi ste mladi i
lepi, verovatno ste i obrazovani, moţda biste mogli da pronaĊete
neka druga interesovanja. Moţda bih ĉak i ja mogao nešto da vam
ponudim.
-Je li? - ironisalaje Barbara, ne verujući daje njeno prenemaganje
još uvek neshvatljivo Dilanu Rouĉu. - Ipak, ja ne ţelim da radim.
Ţelim samo da gledam vaše filmove, vaše predstave, vaše...
Predstave? - zaĉudio se on. - Ja nikada nisam glumio u pozorištu.
To ne znaĉi da jednoga dana nećete glumiti i tamo - brzo se
snašla Barbara, koja nikada nije pogledala nijedan Rouĉov film.
-
Verujem da biste uţivo bili još ubedljiviji nego na filmskom
platnu.
Da... da... - uzvratio je on rasejano, povukao se sasvim do
vrata i umorno se naslonio za njih.
Mislim da znam zašto me odbijate, gospodine Rouĉ Barbara je odluĉila da svog sagovomika zaista nauĉi pameti, s
obzirom daje primetila kako mu je slava potpuno isprala mozak,
što ga onemogućava da racionalno razmišlja.
Dilan je otvorio do tada sklopljene oĉi i zagledao se u Barbarin
lepi profil. - Zaista? Jedva ĉekam da ĉujem... - sada je i on ironisao.
-Vi se jednostavno bojite neuspeha. Odnosno, bojite se da se
pokaţete lošim i da ja to plasiram u novine. Tada bi vam drastiĉno
opao rejting uspešnog ljubavnika, zbog koga vam sada isplaćuju
hiljade i hiljade dolara za glavne uloge u filmovima.
Miliona.
Molim?
Kaţem, isplaćuju me u milionima dolara.
Mora da su u Holivudu svi poludeli, pomislila je Barbara,
gledajući u poguţvanog lepotana pored sebe.
-A što se tiĉe tog straha, koga ste pomenuli... - Dilan se uspravio
u sedištu. - Niste ni svesni koliko grešite. Ipak, rado ću vas uveriti
u suprotno. Posle toga moţete da priĉate novinama šta ţelite. Ako
budete uopšte imali snage da priĉate - završio je razmetljivo.
Opa! - Barbara se već odliĉno zabavljala, mada nije bila baš
potpuno opuštena, zbog obaveza koje je morala neizostavno da završi te noći. - Vidim da mojih trideset pet hiljada dolara neće biti
baĉeno uzalud!
Ne, neće. To mogu da vam garantujem. Bez laţne
skromnosti.
Skromnost... - promrmljala je Barbara, ĉudeći se kako Dilan
Rouĉ uopšte ume i da izgovori tu reĉ.
Nastavila je da vozi ćutke, sve dok nije skrenula ka svojoj dvospratnoj vili u elitnom delu grada. Daljinskim upravljaĉem je otvorila veliku gvozdenu kapiju i bešumno se parkirala pred samim
vratima vile.
-
Stigli smo, gospodine Rouĉ - kratko mu je rekla i pogledala
ga provokativno. - Volela bik da kaţem kako još uvek imate šanse
da se predomislite, ali, bojim se da me onaj izdati ĉek primorava da
vas zadrţim preko noći.
-I mene vaša lepota primorava da ostanem sa vama preko noći...
-mrmljao je Dilan, primiĉući joj se polako.
Kada joj se sasvim pribliţio, Barbara je osetila njegov liĉni,
intenzivni miris, od kojeg joj se krv pomalo uzburkala. IznenaĊena
svojom reakcijom, nije stigla da odmakne glavu, tako da su
Dilanove usne skoro lagano prekrile njene. Usne su mu bile tople i
vlaţne, osetila je njihovu mekoću, njihovo pomeranje.
Osetila je i trenutak u kojem su zahtevnije pritisnule njene, zbog
ĉega se izmakla van njihovog domašaja. - Kao što sam rekla, preći
ćemo negde gde će nam biti udobno i meko - hladno gaje obavestila, izlazeći iz automobila.
Dilan je uĉinio isto, ali je prethodno progunĊao nešto nerazgovetno sebi u bradu. Ideja da noć provede sa Barbarom Mejson mu
se sve više dopadala, šta više, već je postao nestrpljiv da ta noć
otpoĉne. Dopao mu se ukus njenih usana, kao i njena uzdrţanost,
koju je smatrao intrigantnom.
Sledio ju je kroz ulazni hol velelepne vile, diveći se ukusu
onoga, ko ju je opremio. Ćutke su se popeli na sprat, a potom se
uputili hodnikom ka sobi u njenom dnu.
Barbara je zastala pred vratima sobe i još jednom pogledom
odmerilaDilanovu poguţvanu garderobu. Pre nego je mogao daje
spreĉi, ona mu je ravnala revere na sakou, nameštala kragnu, ĉak se
i sagla da mu zaveţe pertle na cipelama.
Hej! - povikao je on zaĉuĊeno. - Zar ne bi trebalo sada da se
svlaĉimo?!
Šta ste radili uoĉi dolaska u hotel, gospodine Rouĉ? upitala ga je Barbara iznervirano, spremajući se da uĊe u sobu. Leĉili se od mamurluka?
Dilan je imao spremljenu repliku, meĊutim, nije stigao daje
izgovori. Barbara je već širom otvorila vrata, nakon ĉega je on, od
ugledanog prizora, sasvim zanemeo.
Umesto raskošne spavaće sobe, širokog kreveta i prigušenog
svetla, naišao je na sobu ispunjenu igraĉkama, na uzani krevet i na
-
desetogodišnju devojĉicu u njemu, obuĉenu u piţamu, ĉije su se
plave okice širom rastvorile kada ga je ugledala.
Kristi, imam za tebe iznenaĊenje! - uzviknula je Barbara i
teatralno pokazala na Dilana. - Pogledaj koga sam ti dovela!
III
Kristi je ciknula oduševljeno i radosno zapljeskala rukama. MeĊutim, njena sreća je kratko trajala. Shvativši daje nasamaren,
izrugan i izmanipulisan, Dilan je bez reĉi izgurao Barbaru iz sobe u
hodnik i potom zatvorio vrata za njima.
Šta ovo treba da znaĉi?! - zareţao je potmulo, sevajući
svojim moĊroplavim oĉima na Barbaru.
Ona je hladnokrvno ukrstila ruke preko grudi, ne uzmiĉući pred
Dilanovim razjarenim licem. - Pravo pitanje je šta ste vi oĉekivali,
gospoĊine Rouĉ? - obratila mu se podsmešljivim tonom, prepunim
poruge.
Ja? Ja sam oĉekivao da se ove veĉeri pošteno ispavam, ali
sam bio dovoljno glup i lud da pristanem na ovaj cirkus!
Mm, ĉini mi se kako ste maloĉas ţeleli da vodimo ljubav...
Verovao sam da je to moja obaveza, s obzirom da ste me
platili trideset pet hiljada dolara!
Barbara je zabacila glavu unazad i gromko se nasmejala. - Ah,
kako ste vi jedan beskrajno uobraţen ĉovek... Zar zaista verujete da
noć sa vama vredi toliko?
Vredi... - Dilan je besno procedio. - Vredi svaki cent. Ako
ne verujete, gospoĊice Mejson, stojim vam na raspolaganju da se
uverite u suprotno.
Hvala na ponudi - uzvratila je ona prezrivo i sa vidnim
omalovaţavanjem na licu. - Nisam vas zbog toga iznajmila veĉeras.
Nego zbog ĉega, ako smem da pitam?
Moja mlaĊa sestra, Kristi je prosto luda za vama od kada je
gledala film „Najdraţi dedica―. Ona.
„Najdraţi tatica― - Dilan ju je uvreĊeno ispravio.
Ah, oprostite... Dakle, vi za nju niste glumac Dilan Rouĉ,
već Bebisiter Bili, lik iz tog filma, koga je gledala najmanje
dvadeset puta. Kristi je, naţalost, pre nekoliko dana imala ozbiljan
prelom desne noge, zbog ĉega će morati naredna tri meseca da leţi
u krevetu. Kako se jako teško privikava na mirovanje, odluĉila sam
da joj, vašim dovoĊenjem, obezbedim malo radosti i razonode.
Zbog toga sam vas iznajmila veĉeras, gospodine Rouĉ. Samo zbog
toga...
Dilan je duboko uzdahnuo, priznajući sebi daje zaistaverovao u
sasvim drugaĉiji ishod poznanstva sa Barbarom Mejson. Ipak, nije
bio previše iznenaĊen onim, što je ona oĉekivala od njega. Od kada
je snimio film u kojem glumi dadilju dece, u ĉiju je majku
zaljubljen, neprestano dobija pozive da uĉestvuje u deĉijim emisijama, da prisustvuje deĉijim festivalima i posećuje deĉije bolnice.
Zahvaljujući toj ulozi, postao je idol mnogoj deci razliĉitog uzrasta,
on je za njih bio briţan, neţan i zabavan prijatej, nikako slavni i
uobraţeni glumac.
Šta da kaţem... - kratko je slegao ramenima. - PrinuĊen
sam da odgovorim na sve vaše zahteve, gospoĊice Mejson.
Drago mi je da ste toga svesni. Zato ću insistirati da pred
Kristi odglumite par scena iz tog filma, da koristite replike
prepoznatljive za vašu ulogu, da joj ispriĉate sve o ostalim
likovima, da joj otpevate pesme koje su korišćene za špicu filma,
kao i da...
Oh, nema potrebe da mi dalje objašnjavate šta je potrebno
da ĉinim - prekinuo ju je Dilan zajedljivo. - Odliĉno znam šta se od
mene oĉekuje. Dakle, potrebno je da priĉam, igram i pevam, a kada
sve to završim, verovatno ću morati da vam popravim ogradu,
pokosim travu i pripremim veĉeru. Ja sam glumac, gospoĊice Mejson! - uzviknuo je Dilan besno, unoseći joj se u lice. - Glumac,ne
vaš privatni rob!
Veĉeras ste moj privatni glumac i radićete ono što od vas
oĉekujem - Barbara je odvratila neumoljivo. - U protivnom ću traţiti da mi vrate novac, a to će biti veoma loša reklama za vas,
gospodine Rouĉ.
Dilaa se odmakao par koraka od Barbare i sate distance je paţljivo odmerio. - Ko ste vi, gospoĊice Mejson? - jednostavno ju je
upitao, oĉigledno, zapanjen tretmanom kojeg je dobio od nje.
To vama ne treba da bude vaţno. U svakom sluĉaju, moje
zanimanje nije da budem vaša oboţavateljka, kako ste glupo malo-
ĉas poverovali. I, svakako, mi ne treba posao, koji ste mi ljubazno
punudili. Da ste samo na jedan trenutak otvorili oĉi zaslepljene
sujetom, shvatili bi da svako ko vozi audi i ima na raĉunu trideset
pet hiljada dolara nije besposliĉar, koji provodi vreme pred filmskim ekranom, u oboţavanju nekog glumca.
Tako dakle... - Dilan je znaĉajno zaklimao glavom.
- Pretpostavljam da vi, u stvari, niste odgledali nijedan moj film?
Ne, nisam. Ali, odmah da kaţem, nisam previše ponosna na
to. Volela bih da imam vremena za gledanje filmova. Naţalost, to
je već duţe vreme luksuz koji sebi ne mogu da priuštim.
Ne ĉekajući Dilanov odgovor, Barbara je spustila ruku na kvaku
od vrata Kristine sobe, spremajući se da ih otvori. - Ne zaboravite,
gospodine Rouĉ. Vi ste za Kristi samo lik iz filma „Najdraţa tetkica―.
Tatica, do Ċavola! - besno se prodrao on, hvatajući Barbaru
za ruku. -Film se zove „Najdraţi tatica―! Zar vam je to toliko teško
da upamtite?
Vidite, ja to uopšte ne moram da pamtim - Barbara j.e
hladno odvratila. - Jer, nakon ove veĉeri, to mi nimalo neće biti
vaţno.
Oboje su tada razmenili direktne poglede, istovremeno se pitajući da lije to zaista njihov poslednji susret. Uprkos svaĊi, kojom je
otpoĉelo njihovo poznanstvo, bilo je oĉigledno da se nijednom od
njih dvoje ne dopada ideja da se nakon te veĉeri rastanu zauvek.
Kada Kristi zaspi, pozvaćete sobaricu, koja će vas ispratiti iz
kuće - Barbara se prva pribrala. - Dugme za poslugu se nalazi iznad
kreveta. Uostalom, Kristi će vam to objasniti. Ako vam još nešto
bude potrebno, hrana ili piće, takoĊe se obratite posluzi. Oni su
već dobili instrukcije o svom ponašanju, dok ste vi ovde.
A vi? Gde ćete vi da budete? - Dilan je zainteresovano
upitao.
U svom radnom kabinetu - odvratila je Barbara, otvarajući
vrata Kristine sobe. - Do viĊenja, gospodine Rouĉ. Hvala vam na
ovoj veĉeri. Ne sumnjam da će se moja sestra odliĉno zabaviti sa
vama.
A ja ne sumnjam da bih se odliĉno zabavio sa vama,
gospoĊice Mejson - promumlao je Dilan prigušeno, dok se na
vratima mimoilazio sa Barbarom.
Kada gaje on pogledala iznenaĊeno, jednostavno joj je zatvorio
vrata pred nosem i odmah se veselo obratio Kristi.
-
*
Nakon uzbudljivog duelisanja sa Dilanom Rouĉom, kao i nakon
nekoliko razmenjenih reĉenica provokativnog prizvuka, Barbara
nije mogla da se koncentriše na posao. Sedela je u svom radnom
kabinetu, u udobnoj, koţnoj fotelji i razmišljala o onome, što se
izdešavalo u proteklim satima.
TakoĊe je pokušala da zamisli Dilana sa Kristi, kako je zabavlja
prepriĉava joj filmske replike. Poţelela je da im se pridruţi,
da se zajedno smeju i šale se. Tako nešto joj je, uostalom, i bilo potrebno. To je zakljuĉila odmak nakon rastanka od Dilana, kada je
priznala sebi da joj je ţao što ga više nikada neće videti.
Kako bi spreĉila sebe da razmišlja o njemu u beskraj, pozvala je
telefonom svogverenika, Rida Krombvela. Zatekla gaje kod kuće,
gde se i on sam, poput nje, pripremao za vaţnu sednicu upravnog
odbora njene kompanije. Rid je bio direktor marketinga u toj kompaniji, a ujedno je obavljao i duţnost potpredsednika upravnog odbora.
Dok je razmenjivala pozdravne reĉenice sa Ridom, Barbara ga je
nesvesno uporedila sa Dilanom. Od svog verenika nikada nije
mogla da oĉekuje dvosmislene šale ili nadmudrivanje sa notom
erotike, kao što je to bio sluĉaj sa slavnim glumcem. Razgovor sa
njim je najĉešće bio informativan i suvoparan, uz razmenu tek
poneke ljubavniĉke poruke, na koje je ostajala sasvim ravnodušna.
Kako teku pripreme za sednicu? - upitala gaje tek reda radi,
s obzirom daje odliĉno znala obim poslova, za koji je njen verenik
bio zaduţen.
Mislim daje preda mnom besana noć - odgovorio je Rid uz
protezanje. - Ali, ostavimo sada posao po strani. Reci mi da li si
uspela da dovedeš Kristi onog glumca, kako se zove...?
Zove se Dilan Rouĉ i upravo pred mojom sestrom izigrava
Bila Bebisitera - Barbara je primetila kako joj se usne nesvesno šire
u osmeh. - Koštao me je trideset pet hiljada dolara, ali verujem
da vredi svaki cent.
Koliko si ga platila? - Rid nije mogao da sakrije svoje
ĉuĊenje.
Za te pare si mogla da iznajmiš bar stotinak klovnova,
maĊioniĉara i ko zna koga sve ne!
Slaţem se da sam bila malo, pa... široke ruke. Planirala sam
da platim za Rouĉa najviše pet hiljada, koliko se plaćalo za ostale
kandidate. MeĊutim, na aukciji se pojavila Amanda Fontejn, koja
je, takoĊe, ţelela da iznajmi Rouĉa.
Amanda je bila na aukciji?
Da. Ona i ja smo otpoĉele beskrajno licitiranje. Na kraju
sam joj prišla i objasnila joj da iznajmljujem Rouĉa zbog Kristi, koja
leţi u krevetu sa slomljenom nogom. Zaĉudo, prihvatila je da
prepusti svog ljubimca bolesnom detetu.
Dobra duša, nema šta - ironisao je Rid. - Svaki put kada ta
ţenska persona uĉini nešto ĉoveĉno delo, ja pomislim da ovoj
planeti preti apokalipsa.
Barbara je, po prvi put u ţivotu, pomislila kako je njen verenik
duhovit samo kada blati i kritikuje druge ljude, najĉešće svoje suparnike. Kada gaje upoznala, bio je uljudan i kulturan, ali je vre
menom postao kritizerski nastrojen, što se njoj nikako nije dopadalo.
U redu, Rid - naglo je odluĉila da prekine razgovor. - Htela
sam samo da ti javim da sam kod kuće i da nameravam da radim
ĉitave noći. Ako ti zatreba neka informacija, ne ustruĉavaj se da
me pozoveš. Sigurno ću biti budna.
A Rouĉ? Kada će on napustiti tvoju kuću?
Ne znam. Verovatno oko ponoći, kada Kristi zaspi. Mislim
da ga više neću videti. Zašto to pitaš?
Bez nekog posebnog razloga... Taĉnije... - Rid se potmulo
nasmejao. - Reci mi kako izgleda taj glumac? Nikada ga nisam
video, ali su glumci obiĉno mladi, zgodni i šarmantni. Da ne govorim o tome da su veliki zavodnici.
-
Barbari se oteo uzdah, dok je zakljuĉivala kako je Dilan Rouĉ i
dovoljno mlad i dovoljno zgodan, previše šarmantan i još više zavodljiv. - Mislim da Rouĉ ima oko 35 godina... - poĉela je nehajnim
glasom. - Za većinu ţena je, verovatno, zgodan, zbog fatalne
kombinacije u vidu crne kose i plavih oĉiju. Naravno daje šarmantan, ali ja to tretiram kao deo njegovog javnog imiĊţa.
Zaboravila si da mi odgovoriš na najvaţniju stvar. Da lije
pokušao da te zavede?
Naravno da nije - glatko ga je slagala. - Kladila bih se da me
je ĉak i prezreo, kada sam mu priznala da nisam gledala nijedan
njegov film. Time sam zadala smrtni udarac njegovoj sujeti, što mi
pouzdano nikada neće oprostiti.
Ali, ti ga više nikada i nećeš videti, zar ne? - Rid je navaljivao da se Barbara do kraja izjasni oko stava o poznatom glumcu.
Nju je to iznerviralo, s obzirom daje oduvek mislila sve najgore o
muškarcima koji se boje konkurencije, koji nisu sigurni u sopstvene kvalitete.
Ništa se nismo dogovorili - namemo je odgovorila
neodreĊeno.
Uostalom, trenutno me jedino interesuje ta sednica
upravnog odbora. Zbog toga ću prekinuti razgovor, kako bi se
posvetila poslu. Laku noć, Rid. Javi mi se ako ti nešto bude nejasno.
Laku noć, Barbara - ĉula je Ridov sumorni pozdrav.
*
Ĉim je spustila slušalicu, Barbara se nakon duţeg vremena zapitala o istinskom karakteru njene i Ridove veze. Radili su zajedno,
provodili dosta vremena u kompaniji, izlazili u restorane i
posećiva- li zabave, ali je meĊu njima bilo premalo strasti, premalo
ljubavi.
Oboje su prihvatili takav odnos, jer je bilo previše komplikovano
raskidati ga. On se odrţavao radi poslovnih interesa, kao i zbog
dugogodišnjih navika, koje se teško menjaju.
Kada je bacila pogled na papire pred sobom, Barbara se suoĉila sa
još jednom novom istinom o sebi: radije je provodila noći u
iscrpljujućem radu, nego u Ridovom zagrljaju. TakoĊe joj je bilo
lakše da se preda poslu, nego razmišljanju o svom vereniĉkom statusu koji je, po prirodi stvari, trebalo preinaĉiti u braĉni.
Nije joj trebalo predugo vremena da zakljuĉi kako je Dilan Rouĉ
nehotice napravio malu pometnju u njenom dobro organizovanom
ţivotu. Ona gaje ţivela stihijski, brzim tempom, bez osvrtanja unazad i bez previše misli o budućnosti. Najednom je uvidela kako joj
je, sve te godine, nedostajalo da uĉestvuje u onim tipiĉno muš- koţenskim igrama, koje razgaljuju srca i unose nemir u dušu.
Nemir je, te noći, bio luksuz koji sebi nije mogla da dopusti.
Vreme je, inaĉe, bilo nešto najdragocenije u njenom ţivotu. Nije ga
imala previše, zahvaljujući svojoj potrebi da sve drţi pod kontrolom, da u sve ima uvid.
Zato je naterala sebe da se baci na posao.
Radila je neumorno nekoliko ĉasova i bila toliko zadubljena u
poslovne spise, da se uplašeno trgla, kada je neko zakucao na
vrata njenog kabineta.
Da? - brzo je odgovorila i istovremeno pogledala na zidni
ĉasovnik. Kazaljke su pokazivale jedan ĉas iza ponoći.
U kabinet je ušla Lidija, jedna od sobarica, koja je te noći bila
zaduţena da isprati Dilana Rouĉa. - GospoĊice Mejson, htela sam
da vas obavestim kako me još uvek niko nije pozvao da ispratim
onog glumca, koji je kod vaše sestre. Kristi nikada ne ostaje budna
iza ponoći i zato sam došla da vas pitam sta da uradim.
Barbara se namrštila, pitajući se da li je moguće da su Kristi i
Dilan Rouĉ još uvek budni. - Da li si bila u Kristinoj sobi, Lidija?
Da, oko deset ĉasova - potvrdila je sobarica. - Odnela sam
kafu za gospodina Rouĉa i sok za Kristi.
Da li si stekla uvid u to kako se njih dvoje zabavljaju?
Lidija ne snaţno zaklimala glavom. - Rekla bih da se odliĉno zabavljaju. Još pred vratima sam ĉula kako se Kristi smeje, a kada sam
ušla u sobu, zatekla sam gospodina Rouĉa na kolenima, kako izvodi
neki skeĉ. Atmosfera je bila sjajna. Gotovo da sam poţelela da
ostanem sa njima.
Ţao mi je, Lidija, što sam morala da izdam nareĊenje
posluzi za krajnju diskreciju, kada je gospodin Rouĉ u pitanju.
Jednostavno, nisam ţelela da se on oseća nelagodno u ovoj kući, s
obzirom da mi je poznato koliko ga svi vuku za rukav i insistiraju
da borave u njegovom društvu.
To mogu da razumem, gospoĊice Mejson - sloţila se
sobarica.
Mislim da ste ispravno postupili.
Idi da spavaš, Lidija - Barbara je izdala nalog umornoj
sobarici, koja je bila vidno pospana. - Ja ću obići Kristi i gospodina
Rouĉa.
Laku noć, gospoĊice Mejson - pozdravila ju je devojka i
odmah izašla iz kabineta.
Barbara je krenula za njom, nestrpljiva da se uveri kako je sa
njenom mlaĊom sestrom sve u redu. Lako je ustrĉala uz stepenice i
zastala pred vratima Kristine sobe. Kako se iznutra nije ĉuo
nikakav zvuk, lagano je pritisnula bravu i bešumno otvorila vrata.
Prizor na koji je naišla uĉinio je da joj se u grlu formira grudva
vazduha. Kristi je uveliko spavala u svom krevetu, topla i rumena,
sa omiljenim medvedom na jastuku. Izgledala je tako neţno da bi
svakom ĉoveku mogla da razgali srce.
MeĊutim, Kristi nije bila razlog zbog kojeg je Barbari grudva
vazduha u grlu omela normalan tok disanja. Razlog je bio Dilan,
slavni glumac i iznad svega privlaĉni muškarac, koji je kao dete
spavao u fotelji pored Kristinog kreveta.
Poloţaj njegovog tela je ukazivao na to da ga je san prevario, da
gaje zatekao i neplanirano ga savladao. Glava mu je bila zabaĉena
unazad, ruke su mu visile preko ruĉki fotelje, noge ostale skupljene
u kolenima.
Barbara gaje dugo i uporno posmatrala, osluškujući njegovo tiho,
ujednaĉeno disanje. Ĉak i u tom poloţaju, za koji bi teško moglo da
se kaţe daje seksi, delovao je muţevno i pomalo divlje. Odavao je
sliku iskusnog plejboja, pred kojim se muškarci poraţeno povlaĉe,
a ţene se rado povinuju.
Zainteresovao ju je, kao nijedan muškarac pre njega. I, iako se
upinjala da sve zaboravi, još uvek je osećala otisak njegovih toplih
usana na svojima.
Bez dvoumljenja je klekla pored njega, da bi mu paţljivo
razvezala pertle i skinula mu cipele sa nogu, kako bi mu san bio
prijatniji. Nije ţelela da ga budi, jer je bilo oĉigledno da mu je san
preko potreban, da je na aukciju došao premoren i nedovoljno
ispavan.
Potvrdu svojih sumnji dobila je u ĉinjenici da se Dilan nije ĉak
ni promeškoljio, dok mu je ona skidala cipele sa stopala. TakoĊe
nije reagovao ni kada gaje pokrila lakim prekrivaĉem. Nastavio je
da spava, duboko i neĉujno.
Barbara je sa uzdahom ugasila svetio u sobi, pre nego je izašla u
hodnik. Na trenutak se zapitala kako se oseća ţena, koja ima pored
sebe muškarca kakav je Dilan Rouĉ. Zamislila ju je kao priliĉno
hrabru i samouverenu osobu, jer, kakva bi drugaĉija mogla da
bude, pored glumca na meti hiljada ţena.
Istuširala se još jednom te veĉeri, toga puta hladnom vodom,
preko potrebnoj da joj razbistri misli i odagna pospanost. Obukla je
satenski komplet boje vina, u vidu duge spavaćice i odgovarajućeg
ogrtaĉa. U kompletu se osećala komotno, sem toga, noć je bila
topla i nije zahtevala dodatnu garderobu.
Kada je iznova sela za radni sto, bila je rešena da ne ustaje od
njega pre nego završi posao.
Tako je budna doĉekala i jutro.
IV
Nekoliko minuta nakon šest sati, Barbara je izašla na terasu,
kako bi protegla noge i udahnula jutarnji vazduh pre odlaska na
spavanje. Uspela je da dovrši pripreme za sednicu upravnog odbora, ali je cena za to bila neprospavana noć, ukoĉeno telo, kao i
veliki umor.
Jedva je imala snage da se kreće, kada je krenula nazad u kuću.
MeĊutim, na terasu je neoĉekivano izašao Dilan Rouĉ, koji je,
oĉigledno, bio u potrazi za izlazom, s obzirom da je u ruci nosio
cipele, kao i svoj sako.
Oboje su bili iznenaĊeni tim nenadanim susretom i na trenutak
su zastali, ne znajući šta da kaţu jedno drugom. Nemo su se gledali,
sve dok Dilanov pogled nije skliznuo na ĉipku Barbarine spavaćice,
koja je nudila nagoveštaj njenih grudi. Ona je, istovremeno,
ţudnim pogledom posmatrala Dilanov goli torzo, s obzirom daje
njegova raskopĉana košulja to dozvoljavala.
Izgledao je veoma seksi, zbog ĉega je Barbara osetila zov sopstvenog nagona. Ljutnula se na sebe zbog te slabosti, ali ubrzo je
otkrila da tu razum nije imao šta da traţi.
Barbara nije ni slutila da Dilan razmišlja o njoj na sliĉan naĉin.
Nije mogla da zna koliko, zbog neispavanosti i iscrpljenosti, deluje ranjivo. Kao takva, više nije liĉila na ţenu iz prethodne noći,
više nije bila ledena lepotica savršene samokontrole.
Istovremeno su se spontano nasmešili jedno drugom.
Dobro jutro - pozdravila ga je ona tiho, glasom napuklim
od umora i nespavanja.
Šta bi ja vama trebalo da kaţem, gospoĊice Mejson? Laku
noć?
Dilan je pravilno procenio.
Upravo sam krenula na spavanje - potvrdila je ona sa osmehom.
A šta ste radili ĉitave noći, ako smem da pitam?
Pa, nisam imala tu privilegiju da spavam poput vas,
gospodine Rouĉ - uzvratila je bez prebacivanja. - Ja sam, naime,
radila.
Ne smem ni da pitam šta - odvratio je on vragolasto i podigao cipele uvis. - Kome mogu da zahvalim za ovo? Vama ili...
Meni.
Bogami... - Dilan se tromo spustio na stolicu od pletenog
pruća i krenuo da obuje cipele. - Bićete divna supruga jednoga
dana. Priznajem da mi nijedna od mojih, hm, poznanica nikada
nije skinula cipele, ili razvezala mi pertle, a to sam doţiveo sa vama
i to tokom samo jedne noći.
Ne zavaravajte se previše, gospodine Rouĉ - opomenula ga
je Barbara. - Sinoć sam vam zavezala pertle kako biste pred Kristi
izašli uredni, s obzirom da vaš ukupni izgled nije mnogo obećavao.
To nije bio nikakav znak poniznosti, jednostavno nisam ţelela da
se moja sestra razoĉara u vas.
A to što ste mi skinuli cipele? Kakvo objašnjenje imate za
to?
Osetila sam se odgovornom za vaš umor i htela sam da vam
omogućim što ugodnijim. To je sve.
Dilan joj je uputio neţan pogled. - Ako mene pitate, to je dovoljan razlog da vam budem zahvalan.
Ćutala je, posmatrajući ga dok je obuvao cipele. Bio je tako opušten i spontan, ni nalik arogantnoj i hirovitoj filmskoj zvezĊi,
kakvu je oĉekivala da sretne.
Sve u njoj se pobunilo, kada je ustao, spremajući se da krene.
Bojim se kako ćete morati da me ispratite, gospoĊice
Mejson - primetio je, pokazujući prstom na dnevnu sobu, odakle je
izašao na terasu. - Nisam smeo ni da dotaknem bravu ulaznih
vrata, da ne bih aktivirao alarm. Potraţio sam neki drugi izlaz i
tako dospeo na ovu terasu. Ali, nimalo ne ţalim zbog toga - dodao
je, uz tipiĉno muško odmeravanje Barbarinog tela u lakom,
satenskom kompletu.
Gospodine Rouĉ, da li ţelite da popijete kafu? - Barbara je
iznenada predloţila, osetivši kako ne ţeli da se njen i Dilanov
susret tako brzo završi.
On se slatko nasmejao i zavrteo glavom. - Kao što sam rekao,
jednoga dana ćete nekom srećniku biti divna supruga. Jer, upravo
ste mi proĉitali misli! Ja umirem za jednom kafom, gospoĊice
Mejson! Još ako je vi skuvate, obećavam da od ţivota neću traţiti
apsolutno ništa više. Smatraću se miljenikom sudbine!
Naravno da ću nam ja skuvati kafu, s obzirom da moja
posluga još uvek spava. A dok budem boravila u kuhinji, zamoliću
vas da razmislite o tome da li mi je potrebno da slušam vaše jeftino
laskanje, gospodine Rouĉ.
Nakon tog izreĉenog naloga, Barbara je napustila terasu, ostavljajući Dilana da razmišlja o onome, što je traţila od njega.
-
*
Kafu je sipala u dve keramiĉke šolje ţivih boja, koje je iznela na
terasu zajedno sa posudom za med i ĉašama vode. Dilan se
zahvalno posluţio medom i odmah ţeljno otpio veliki gutljaj kafe.
Nakon toga se zadovoljno zavalio na stolicu i usmerio pogled svojih modroplavih oĉiju na Barbaru, koja je sedela nasuprot njemu.
-Imate divnu sestru, gospoĊice Mejson - izjavio je Dilan iskreno.
– Kristi je zaista sjajno dete. veoma je inteligentna i promućurna
za svoj uzrast, mada je pomalo detinjasta, ako dozvoljavate da
primetim.
Da, u pravu ste. Kristi ima deset godina, ali još uvek spava
sa plišanim medom, gleda crtane filmove do iznemoglosti i igra se
sa Barbikama. Ja joj ne osporavam takvo ponašanje, naprotiv,
podrţavam ga. Detinjstvo traje veoma kratko, imaće mnogo vremena pred sobom da bude odrasla.
Kako to da je izmeĊu vas i Kristi napravljena tolika razlika
u godinama?
Vrlo prosto - Barbara je morala da se nasmeje. - Mama je
rodila mene u svojoj dvadesetoj godini, a Kristi u svojoj ĉetrdesetoj.
Kristi nije planirana, što ne znaĉi da nije i voljena. Naprotiv.
U to mogu lako da poverujem. Jer, vaša sestra je već
osvojila moje srce.
Da li to znaĉi da ste se sinoć lepo proveli?
Dilan je otpio još jedan gutljaj kafe i poĉešao se po bradi. - Sećam se da sam bio veoma opušten sa Kristi, da se nisam osećao
usiljeno, kao da mi je duţnost da je animiram. Zbog te opuštenosti
sam i zaspao u trenutku kada sam joj priĉao priĉu pred spavanje.
Hvala vam, gospodine Rouĉ - rekla je Barbara nadahnuto. Ne sumnjam daje Kristi uţivala sa vama.
Da, hm... Kako je ona polomila nogu? Sinoć nisam ţeleo da
je pitam o tome.
Dobro ste uĉinili. Jer, Kristi je veoma besna na sebe, što joj
se to dogodilo na ĉasu jahanja, s obzirom da sebe smatra već iskusnim dţokejem.
Nadam se da će joj noga brzo zarasti. Mislim da vašoj sestri
veoma nedostaje jurcanje po sveţem vazduhu, gospoĊice Mejson.
Barbara je umorno preklopila kapcima. - I ja se nadam da će se
to ubrzo dogoditi. U protivnom ćemo svi izludeti od nervoze, koja
se sa Kristi prenosi na sve ostale.
A vaši roditelji? Gde su oni, ako pitanje nije previše
indiskretno?
Ne, nije. Moji roditelji i Kristi ţive u Filadelfiji. Kristi kod
mene provodi raspuste, kao i školske praznike. U Filadelfiji se,
inaĉe, nalazi vaţan ogranak naše porodiĉne kompanije, kojim moji
roditelji rukovode.
Vaše kompanije?
Da, moja porodica već generacijama unazad poseduje kozmetiĉku kuću „Formula mladosti―. Bavimo se proizvodnjom
krema, ali i drugih kozmetiĉkih preparata.
-Pretpostavljam da vi vodite ogranak kompanije u Los
AnĊelesu?
Da, ja sam direktor kompanije i predsednik upravnog
odbora. Sutra imamo seĊnicu odbora, zbog ĉega sam i ostala budna
ove noći. Morala sam da pripremim radni materijal.
Zar nemate saradnike, koji o tome vode raĉuna?
Imam, meĊutim, ja volim da drţim sve pod kontrolom.
Znaĉi, imate premalo poverenja u saradnike, ili, pak,
previše poverenja u sebe?
Nije to bilo pitanje koje je Barbaru oborilo na noge, ipak, morala
je da se nasmeje. - Verovatno ste u pravu i za jedno i za drugo. Ne
beţim od toga da previše verujem sebi. Na to, uostalom, imam i
pravo, kada se uzmu u obzir moji poslovni rezultati.
Ne smem ni da pomislim šta vaš momak misli o tom vašem
pravu, zbog kojeg mora da vas moli za minut slobodnog vremena.
Ta primedba nije bila izreĉena provokativnim tonom i zato je
Barbara odluĉila da ne odreaguje. - Olakšavajuća okolnost za mog
momka i mene je što radimo zajedno. Time on ima uvid u oskudnost mojih slobodnih minuta i ne moli me da se njihov broj
poveća.
-Vaš momak je budala! - Dilan je ostrašćeno povikao, ustaju- ći
sa stolice. - Da ste vi moja devojka, zabranio bih vam da uopšte
idete na posao! Sve vreme bi me ĉekali kod kuće, a kada bih došao...
Ne sumnjam'da u ovom trenutku bar milion ţena širom
sveta ţeli da ĉuje nastavak vaše reĉenice, gospodine Rouĉ - Barbara
ga je grubo prekinula. - MeĊutim, ja nisam jedna od njih.
To je zato što ne znate šta propuštate - uzvratio je on samouvereno.
Mislim da ću uspeti da nastavim ţivot i bez tog saznanja narugala se ona blago, ustajući da ga isprati.
U svakom sluĉaju, stojim vam na raspolaganju, gospoĊice
Mejson - Dilan se teatralno naklonio, još jednom odmerivši
Barbaru od glave do pete. - Siguran sam da biste se uverili kako
ĉinjenica da sam san milion ţena nije bez osnova.
Rado bih prihvatila vašu ponudu, gospodine Rouĉ, ali ne
ţelim da unesrećim neku od vaših vernih oboţavateljki - ironisala
je Barbara, idući ispred Dilana prema izlaznim vratima.
Onda se vi sami uvrstite u moje oboţavateljke - predloţio je
Dilan ozbiljnim glasom.
Do viĊenja, gospodine Rouĉ - pozdravila gaje Barbara,
otvarajući mu vrata. - Hvala, još jednom.
Do viĊenja, gospoĊice Mejson - nadovezao se on zajedljivo.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Još neko vreme su nemo odmeravali jedno drugo, a onda se Barbara povukla u kuću i zatvorila vrata za sobom.
-
V
Dugo nije mogla da zaspe od premora, ali i zbog intenzivnog
razmišljanja o Dilanu Rouĉu. Kada ju je umor konaĉno savladao,
zaspala je sa nesvesnim osmehom na usnama.
Probudila se u kasno popodne i odmah pomislila kako bi volela
da izaĊe na terasu i zatekne Dilana na njoj. Bilo joj je potrebno da
sa njim povede provokativan razgovor, u kojem će biti izazvana i
tokom kojeg će morati da se dokazuje. Već dugi niz godina je
ţivela sa navikom da joj Rid, njen verenik, odobrava svaku izgovorenu reĉ i hvali svaki potez. Takav odnos je za nju izgubio svaku
ĉar, gotovo daje poţelela da ga raskine.
Umesto Dilana, Barbara je na terasi zatekla sobaricu, kako zaliva cveće. - Dobar dan, Lidija. Gde je Kristi? - odmah ju je upitala,
gledajući preko terase u vrt.
Vaša sestra sedi pored bazena sa gospoĊom Bejkon odgovorila je sobarica i snebljivo se zagledala u Barbaru. - Kada je
otišao gospodin Rouĉ? Da li ste ga vi ispratili?
Lidijino pitanje je iznova izmamilo osmeh na Barbarino lice. Da, ja sam ispratila gospodina Rouĉa jutros oko šest sati. On je,
naime, zaspao u fotelji pored Kristinog kreveta, dok joj je priĉao
priĉu. Ja nisam htela da ga budim, i, tako je prespavao ĉitavu noć.
Razumem... Hoćete li da vam skuvam kafu, gospoĊice
Mejson?
Molim te, Lidija, skuvaj mi duplu, gorku kafu. I donesi je
kod bazena. Idem do Kristi, ona i ja još uvek nismo razmenile
utiske o gospodinu Rouĉu.
Lidija je klimnula glavom i povukla se u kuhinju, a Barbara je
otišla iza kuće gde se nalazio bazen, kao i poploĉani deo sa mnoštvom stolica za sunĉanje i izleţavanje. Kristi je sedela u jednoj od
tih stolica, zaklonjena u hladu velikog suncobrana. Noge su joj bile
opruţene i pokrivene lakom tkaninom.
Dobar dan, gospoĊo Bejkon - Barbara je prvo pozdravila
svoju kuvaricu, koja je veći deo vremena provodila u brizi oko
Kristi, s obzirom daje sa njom imala poseban odnos. - Kako ste? Da
li vas ova moja nevaljala sestrica previše zamara?
Ne, nikako! - kuvarica je spremno uzvratila. - Jutros smo se
malo posvaĊale oko doruĉka, sve drugo je bilo u redu.
Hej, malena... - Barbara je neţno poljubila Kristi u ĉelo. Kako si? Da li te svrbi noga ispod gipsa?
Molim te, ne podsećaj me na to - zatraţila je Kristi, gledajući u Barbaru sa jasnom ţeljom da se što hitnije ispriĉa sa njom.
Kada je Bili jutros otišao? Znaš li daje zaspao u mojoj sobi? krenula je nestrpljivo da postavlja pitanja.
Polako, Kristi... - Barbara ju je opomenula. - Prvo mi reci
koliko dugo već sediš napolju? Da li si umorna? Moţda bi htela da
legneš u krevet?
Maloĉas smo izašle iz kuće - objasnila je gospoĊa Bejkon
ustajući iz svoje stolice, kako bi dve sestre ostavila same. Stajala je
iznad Kristi i pomazila je po kosi. - Kristi svakoga dana sve više liĉi
na vas, gospoĊice Mejson - zakljuĉila je kuvarica sa odobravanjem.
- Jednoga dana će biti prava lepotica, poput vas.
To je sinoć rekao i Bebisiter Bih! - nadovezala se Kristi
oduševljeno.
Ko?! - zaĉudila se kuvarica i zbunjeno pogledala u Barbaru.
Ona se nasmejala zadovoljno, priznajući kako joj prija Dilanov
posredni kompliment. - U pitanju je onaj glumac, koji je bio
sinoć u poseti...
Ah, tako... - promrsila je kuvarica nezainteresovano i
uputila se ka kući.
Znaĉi, Bebisiter Bili je rekao da si lepotica? - Barbara je pokušala da lukavstvom izvuĉe od Kristi još neki Dilanov komentar.
Sela je na stolicu do nje i uputila joj nehajan pogled.
Kristi je zaista bila njena verna kopija. Imala je identiĉnu boju
oĉiju, tena i kose, sliĉnu graĊu, hod i drţanje tela. Razlikovale su se
po temperamentu, govoru, kao i po obliku zuba. Barbarini zubi su
bili ujednaĉeni i pravilni, dok je Kristi imala dva izraţena i pomalo
razdvojena sekutića, što je bio deo njenog liĉnog šarma.
Znaš šta, Barbi... - Kristi je znaĉajno zaklimala glavom. - Ja
mislim da se ti dopadaš Bebisiter Biliju. On se ĉitave veĉeri raspitivao o tebi. Igrao se sa mnom, zabavljao me, priĉao mi priĉe, ali te
je ĉesto spominjao.
U kom smislu? - Barbara se već mrštila, s obzirom da joj se
špijunska aktivnost Dilana Rouĉa nimalo nije dopadala.
Pa, na razne naĉine. Pitao me je da li voliš da gledaš
filmove, koji su ti omiljeni slatkiši, kakvu muziku slušaš...
To ipak nisu intimne sfere, zakljuĉila je Barbara sa olakšanjem,
ah i istovremenom prijatnošćm - I? Šta si mu ti odgovarala?
Govorila sam samo istinu. Ĉak sam mu i priznala da imaš
ve- renika! Prvo sam pomislila kako bih mogla da ga slaţem u vezi
toga da nisi slobodna, a posle...
Da ga slaţeš?! - Barbara je bila šokirana.
Pa, da... - priznala je Kristi snebljivo.
Zašto bi to uĉinila?
Zato što bih volela da se ti udaš za Bebisiter Bilija.
Ha, ha, ha... - Barbara se grleno nasmejala. - To je stvarno...
zanimljiva ţelja.
Ĉak sam pokušala i da ulepšam neke stvari o tebi, kako bi
mu se što više dopala.
Barbara se iskarikirano namrštila, glumeći daje uvreĊena. - Zar
zaista veruješ kako je potrebno da Bebisiter Biliju ulepšaš sliku o
meni, kako bih mu se dopala?
Da! On je tako zabavan! Zabavniji od tebe, Barbi! Mislim, ti
si stvarno fantastiĉna i ja bih volela da jednoga dana budem kao ti!
Ipak, Bili je interesantniji od tebe! '
Zašto? Zato što je jedne noći izigravao klovna?
Nemoj da ga vreĊaš! - Kristi se već durila. - On je sada moj
prijatelj.
Lidija im je tada prišla i posluţila ih kafom i sokovima. Kristi ju
je uhvatila za ruku i pogledala je sa puno poverenja. - Evo, Lidija
ga je upoznala! Lidi, kaţi mojoj sestri daje Bebisiter Bili
interesantniji od nje! Kaţi joj!
Sobarica je pocrvenela, ali se uzdrţala od davanja direktnog odgovora. - Oboje su podjednako interesantni - rekla je neodreĊeno i
odmah se povukla u kuću.
Kristi je ljutito pogledala za njom. - Ha, slušaj je kako sada priĉa,
a sinoć se umalo nije srušila, kada je. videla Bilija u mojoj sobi!
Pa, drago mi je da si se sinoć lepo zabavila, Kristi - Barbara
je srknula kafu, stavljajući taĉku na diskusiju o Dilanu Rouĉu. Ubrzo ću ti dovesti pravog klovna. Ili maĊioniĉara, još bolje.
Hvala ti, Barbi... - Kristi je bila iskreno zahvalna. - Kada
sam sinoć videla Bebisiter Bilija na vratima, mislila sam da sanjam.
Zaista je divno što si ga dovela da me zabavlja.
A ja mislim da je divno to što si ti jedna hrabra i poslušna
devojĉica - Barbara je briţno dodimula gips oko njene povreĊene
noge. - Bićeš još malo strpljiva, zar ne?
Hoću, ništa ne brini - Kristi je zrelo odgovorila. - Ali,
moraš nešto da mi obećaš!
Slušam!
Obećaj mi da ću ponovo jahati Martona, kada skinem gips!
Barbara ju je pogledala sa divljenjem u oĉima. - Zar se ne plašiš
ponovnog susreta sa konjima? - sumnjiĉavo ju je upitala.
Ne, ne plašim - Kristi je uzvratila bez oklevanja.
Hm, još ću i pomisliti da hĉiš na mene! - Barbara je
zadovoljno zakljuĉila, a potom skinula frotirski mantil sa ramena,
skoĉila u bazen i odmah zaronila do njegovog dna.
Sednica upravnog odbora kompanije „Formula mladosti― iscrpla
je iz Barbare poslednji gram preostale energije. Iza nje je bio naporan, ali i uzbudljiv vikend od kojeg još uvek nije stigla da se
-
oporavi i sasvim se preorijentiše na poslovni materijal. Pri kraju
sednice je ĉak bila i na iskušenju da je prekine i odloţi je za sutradan, ali se uzdrţala u poslednjem trenutku. Uloţila je ogromne
napore da odrţi koncentraciju na potrebnom nivou i potisne ţelju
za preko potrebnim odmorom, kao i samoćom.
Iz velike sale za sastanke izašla je bleda i zabrinuta, uprkos krajnje povoljnom ishodu sednice. Ipak, smešila se po navici i primala
ĉestitke za pozitivan poslovni izveštaj u proteklom šestomeseĉnom
periodu. Ona, kojaje najviše tome doprinela, odjednom je shvatila
kako je uspeh ĉini potpuno ravnodušnom.
Dok se pozdravljala sa ĉlanovima upravnog odbora, postala je
svesna svoje otupelosti i nedostatka zadovoljstva, koje je pratilo sve
njene dotadašnje poslovne uspehe. Idući ka svojoj kancelariji,
zapitala se šta nedostaje njenom, naizgled, savršenom ţivotu. I, više
od svega, zašto se to pitala baš tada, kada se nalazila na vrhuncu
karijere i pred vratima braka?
Dobila je odgovor već nakon nekoliko trenutaka. Ušla je u
kancelariju svoje sekretarice i na njenom stolu pronašla filmski
magazin sa slikom Dilana Rouĉa na naslovnoj strani!
Ruka joj je zadrhtala dok je sa nejasnim uzbuĊenjem podizala
ĉasopis i prinosila ga sve bliţe svojim oĉima. Zenice su joj se raširile od zainteresovanosti, a usne se i nehotice razvukle u osmeh.
Da li je u pitanju bio iskusni fotograf, vešta šminka, stilista koji
je poznavao slabosti ţena i prednosti fiziĉke privlaĉnosti Dilana
Rouĉa, Barbara nije mogla da odgonetne, ali je morala da zakljuĉi
kako je slavni glumac na slici ispao upravo fantastiĉno. Smešio se u
foto-objektiv otkrivajući savršeno bele, pravilne i blistave zube,
kao i lepotu i zavodljivost ĉulnih usana. Markantnost njegovog lica
joj je uskomešala dah, a pomisao na boravak u njegovoj blizini
naterala joj je srce u ludi ritam. Telo joj je odmah reagovalo u vidu
obuzetosti laganom jezom, prisetivši se svog podrhtavanja,
izazvanog muţevnošću tela Dilana Rouĉa.
Nema sumnje, takva vrsta telesne napetosti je predstavljala
sadrţaj, koji je nedostajao njenom ţivotu, Barbara je lako zakljuĉila. Na trenutak se uplašila svojih ţelja i novo otkrivenih potreba.
Jer, kako je mogla da ih zadovolji?
Da li je ovaj ĉasopis tvoj, Sara? - upitala je svoju sekretaricu,
veoma mladu, ali vrednu i ambicioznu devojku, kojaje znatiţeljno
posmatrala kako njena šefovica bez treptaja zuri u fotografiju
poznatog glumca sa naslovne strane.
Jeste... - uzvratila je Sara sa znaĉajnim smeškom. - I, znate
šta? Unutra ima još takvih sliĉica - dodala je vragolasto.
Barbara ju je ošinula pogledom, praveći se kako nije razumela
sugestivan ton svoje sekretarice. - Mogu li da ga pozajmim? Koliko
vidim, ĉasopis je izdat prošlog meseca. Ne verujem da ću ga pronaći na kisocima.
Naravno, gospoĊice Mejson - sekretarica se lako saglasila.
Smem li da kaţem kako mije neobiĉno vaše interesovanje
za, hm, laku literaturu? Obiĉno ĉitate poslovne i struĉne biltene.
Gospodin Rouĉ je omiljeni glumac moje sestre i rado bih joj
pokazala ovaj ĉasopis - objasnila je Barbara uţurbano, nestrpljiva
da se u samoći svoje kancelarije posveti tekstu o ţivotu slavnog
glumca u unutrašnjosti magazina, tekstu, koji je najavljen na
naslovnoj strani. - Ne prebacuj mi pozive narednih trideset minuta
- naloţila je svojoj sekretarici, osetivši potrebu za mirom.
Sa deĉijom radoznalošću je otvorila korice, u potrazi za intervjuom. Njeno zanimanje je bilo nagraĊeno još jednom slikom ţenskog idola, toga puta u nešto leţernijem izdanju, u kojem je bio
prosto neodoljiv.
Mora da sam preskoĉila neku fazu u odrastanju, tokom koje se
devojke neminovno zaljubljuju u javne liĉnosti, zakljuĉila je
Barbara samokritiĉno,"'pitajući se šta izaziva njeno neumereno interesovanje za poznatog glumca. Bio je zgodan i priliĉno seksepilan, ali, zar to nisu bili i mnogi od njenih ranijih ljubavnika?
Dilan Rouĉ ju je prosto opĉinjavao, ĉak i tad, dok se namontirano smešio sa fotografije, odštampane na papiru osrednjeg kvaliteta.
On je posedovao harizmu uroĊenog šarmera, kao i potrebnu dozu
provokativnosti. Ĉinjenica da ga priţeljkuju milioni ţena širom
sveta, ĉinilo gaje još atraktivnijim.
A Barbara je volela da se takmiĉi...
Intervju joj je otkrio dragocene podatke o Dilanovom ţivotu.
Rano je poĉeo da glumi, s obzirom da mu je otac bio vlasnik jedne
od vodećih televizijskih stanica u Denveru. Majka i stariji brat, ta-
koĊe, su poslovno vezani za šou-biznis i uĉestvuju u njemu na
kreativan naĉin. Brzo je napredovao, zahvaljujući umetniĉkom
okruţenju, u kojem je odrastao. Vaţi za glumca sa velikom moći
transformacije, zbog ĉega je traţen za najrazliĉitije uloge. ZaraĊeni
milioni su mu omogućili da se okuša u poslovima filmskih
producenata. Uprkos nespornom broju oboţavateljici, iza sebe
nema ljubavnih skandala, kao ni javnosti poznatih veza sa
partnerkama u filmovima ih nekom od poznatih glumica.
Otkriće da Dilanov ljubavni ţivot nije preterano eksploatisan u
medijima, navelo je Barbaru da pomisli kako on nije zakleti plejboj,
kakvim ga holivuĊski establišment naziva. Jer, da jeste, novinari
ţute štampe, veĉito ţeljni traĉeva, već bi izloţili ĉitavom svetu broj
njegovih ljubavnica, bile one poznate ili nepoznate široj javnosti.
Kada je zatvorila ĉasopis i iznova se suoĉila sa Dilanovom fotografijom sa naslovne strane, Barbara se osetila neobiĉno osveţenom. Njen umor je nestao, nadahnuo ju je novi talas energije.
Upravo u tom trenutku, u kancelariju je ušao njen verenik, RiĊ
Krombvel, kome ništa nije moglo da uništi sreću zbog usvojenog
poslovnog izveštaja, ĉiji je autor, većim delom, i sam bio. Prepun
egzaltiranog oduševljenja, prišao je Barbari i strasno je poljubio, jer
je ljubavni zanos za njega predstavljao logiĉan nastavak poslovnog
trijumfa.
Danas si bila upravo sjajna, draga - pohvalio ju je iskreno, s
obzirom da joj se oduvek divio bez prikrivanja. - Ovaj dan moramo
da proslavimo. Zasluţili smo da se malo opustimo i zabavimo. Šta
kaţeš na veĉeru kod „Eliota―, a posle na hidro-masaţu udvoje, u
mom Ċakuziju? - predloţio je zavodljivo.
Barbara je zaustila da ga glatko odbije, jer joj se pomisao na veĉe
u Ridovom društvu nije nimalo dopadala. Sve misli su joj bile
okupirane Dilanom Rouĉom i imala je potrebu da im pruţi oduška. A opet, kako će lepuškasti glumac provesti veĉe, zapitala se u
poslednjem trenutku? Sigurno ne u razmišljanju o njoj.
Prihvatam tvoj predlog... sa zadovoljstvom - dodala je
nakon kraćeg oklevanja, ne ţeleći da uvredi Rida svojom
malodušnošću.
Daj mi pet minuta da se ĉujem sa Kristi, nakon ĉega ću biti
spremna za polazak.
-
Ĉekaću te ispred lifta - najavio je Rid uz znaĉajno izdizanje
obrva.
Gledala je u Dilanovu fotografiju dok je tipkala brojeve svoje kuće i razgovarala sa sestrom. Zbog toga je bila posebno razneţena i
priliĉno popustljiva prema Kristi, kojoj je dozvolila da se ukljuĉi u
tinejdţersku telefonsku priĉaonicu, što joj je obiĉno branila.
O, znaš li da sam maloĉas razgovarala sa Bilijem?! - napomenula je Kristi pred kraj razgovora, naizgled nehajnim glasom.
Barbara je naglo stegla slušalicu i neprirodno se ukoĉila u fotelji.
Zaista? - upitala je, upinjući se da joj glas ne zvuĉi previše
zainteresovano.
Aha. I, znaš šta? Pitao je za tebe!
Prokašljala se, tek da bi suzbila nalet najsnaţnije moguće znatiţelje. - Sta... Šta je konkretno pitao?
Kako se slaţeš sa svojim verenikom!
Protrljala je vrat, na kojem su ţile bile napete do pucanja. - To
nije lepo od njega - pokušala je da zvuĉi strogo. - Ljubavne veze
spadaju u intimnu sferu svakog ĉoveka i drţe se u tajnosti.
Nepristojno je raspitivati se o njima. Sećaš se da smo već razgovarale o tome?
Da, ali Bili je baš ţeleo da zna da li ćeš se uskoro udati!
I? Šta si mu ti odgovorila?
Rekla sam mu da ti namemo odlaţeš venĉanje sa svojim
verenikom, zato što ga ne voliš, nakon ĉega se on zadovoljno
nasmejao. Sigurna sam da će sada poĉeti da ti se udvara. On je izjavio
nešto u tom smislu.
Šta je izjavio? - Barbara je već grcala od napetosti.
Ne mogu taĉno da se setim! Uostalom, ne mogu više ni da
razgovaram telefonom. Upravo poĉinje moja omiljena emisija na
televiziji! Ćao, Barbi! Lepo se provedi na veĉeri i ne misli na mene,
Ovde su Lidija i gospoĊa Bejkon. Obe će mi praviti društvo.
-Ja ću doći kući tek sutradan popodne, ali, ako ti nešto bude
zatrebalo, slobodno me pozovi na mobilni telefon. U redu?!
Ćao, Barbi! - odgovorila je Kristi raspoloţeno i spustila slušalicu.
Barbara je dugo zurila u telefonski aparat, pitajući se šta je pravi
cilj Dilanovih pitanja, upućenih Kristi. Moţda je samo Ijubopitljiv,
tajnisao joj se nametnula sama po sebi.
Ţelela je još da razmišlja o toj temi, ali je Rid sa izrazom negodovanja na licu provirio u njenu kancelariju i naterao je da ustane i
krene za njim. Time je prekinuo slatku nit njenih misaonih opsesija i naterao je da se vrati u realnost.
VI
Nakon veĉeri, i noći, tokom kojih je pokušavala da se za svoju
odsutnost i distanciranost opravda svom vereniku velikim umorom, Barbara se vratila kući sutradan oko podneva, sa namerom da
proveri Kristi, pre nego ode u kompaniju. Gušila ju je griţa savesti
zbog Rida, s obzirom daje u njegovom društvu razmišljala drugom
muškarcu i priţeljkivala ga pored sebe. Dugovala mu je korektno
objašnjenje, ako ništa drugo, a ona gaje izbegla. Tim ĉinom je
drastiĉno narušila njihov odnos, koji je oduvek bio iskren i
otvoren.
Umesto da potraţi Kristi, Barbara je otišla u svoju radnu sobu, u
zadnje krilo kuće, kako bi svojim uskomešanim mislima obezbedila bar nekakav logiĉan poredak. Ali, naĉinila je fatalnu grešku,
vadeći iz torbe ĉasopis, sa Dilanovom slikom na naslovnoj strani!
Ta fotografija ju je iznova poremetila i ona se nemoćno sruĉila u
koţnu fotelju, pitajući se kako da slavnog glumca potisne iz svojih
misli.
Tek što je zakljuĉila kako se ne snalazi baš najbolje u situaciji, u
kojoj nema dominantnu ulogu, na vratima njene sobe se zaĉulo
kucanje. Verujući daje Lidija, ugledavši njen automobil, krenula
daje potraţi, mahinalno ju je pozvala da uĊe.
I tada je, osim u misli, u njenu sobu ušao liĉno Dilan Rouĉ, vedar
i nasmejan, nepodnošljivo šarmantan i izazovan! Izgledao je kao
priviĊenje, kao ostvarenje tajnog sna, kao dokaz da se ţelje mogu
materijalizovati.
Zbunio ju je samim svojim prisustvom, a posebno neformalnom
garderobom, u vidu izlizanih farmerica i bele majice, koja gaje
ĉinila mlaĊim i seksepilnijim.
Dobar dan, gospoĊice Mejson! - pozdravio ju je Dilan
preterano srdaĉno, namerno karikirajući naĉin na koji ju je oslovio.
Oboje su znali kako je nepotrebno da persiraju jedno drugom i
kako je insistiranje na formalnom oslovljavanju samo deo zapoĉete
igre, koju nijedno od njih nije moglo da ospori.
Gospodine Rouĉ... - promrsila je Barbara nesigurno, kipteći
od nelagodnosti zbog ĉinjenice da ju je Dilan zatekao nespremnu i
nepripremljenu za svoj dolazak. Nesvesno je prešla rukom preko
plave kose, prikupljene u rep, nakon ĉega je povukla krajeve svog
kratkog bledoljubiĉastog bolera.
Izgledate odliĉno, ako mene pitate - Dilan je, oĉigledno,
odhĉno poznavao ţensku psihologiju i lako je prozreo njene
dileme, po pitanju sopstvenog izgleda. - Ali, ako bih već mogao
nešto da menjam na vama, bio bi to taj kostim. Smatram ga
suvišnim - dodao je šeretski.
Znaĉi, ni kostimografija vam, pored glume, nije slabija
strana?
Barbara je morala da preĊe u napad, kako bi intoniranom
agre- sivnošću prikrila svoju iznenadnu slabost.
Naprotiv - hladnokrvno je odmahnuo glavom, naslonivši se
pri tom nonšalantno ramenima na vrata. - O oblaĉenju ţena zaista
ne znam gotovo ništa. Što se za svlaĉenje ne bi moglo reći, podrazumeva se. Tu sam gotovo ekspert - izjavio je samouvereno,
uvlaĉeći šake u dţepove farmerica.
Barbari je zastao dah, dok gaje posmatrala tako drsko arogantnog, tako previše ubeĊenog u sopstvenu moć nad ţenama. Ali, na
tome nije mogla da mu zameri. Imao je sve pravo da se ponaša
tako, jer je zaista bio magnetiĉno muţevan i neizmemo seksepilan.
Tada gaje prvi put videla sveţe obrijanog, sa uredno zalizanom
kosom, i prosto nije mogla da odredi u kom izdanju je fatalniji po
nju.
Ako ste završili sa samohvalisanjem, moţda bi mogli da mi
objasnite zbog ĉega ste danas došli ovde - Barbara je namerno zvuĉala grubo.
Zar vam to Kristi nije već objasnila? - Dilan je bio iskreno
zaĉuĊen.
Sigurna sam da će sada poĉeti da ti se udvara, on je i izjavio
nešto u tom smislu, odmah se prisetila Kristinih juĉerašnjih insinuacija. Ipak, trebalo je biti oprezan. Šta ako je Dilan Rouĉ samo
lovac na ţenske suknje, kome nije vaţno kome poklanja ljubav, već
koga ostavlja bez odeće?
Po onome što mije Kristi objasnila, shvatam da ste
zloupotrebili naklonost jednog deteta, kako bi ostvarili ono što
ţelite - izjavila je pomalo uvijeno. - Moram da vam priznam kako
mi ta metoda veoma smeta, sem toga, ostavila me je priliĉno
ravnodušnom. Naime, ja nisam zainteresovana da prihvatim vaše
udvaranje.
Barbara je bila zadovoljna svojom prisebnošću dok je odbijala
potencijalno udvaranje jednog od najvećih svetskih zavodnika. Konaĉno je uspostavila savršenu pribranost i ponovo je bila ona stara,
moţda, bez suvišnih emocija, ali iznad svega stabilna i racionalna.
MeĊutim, naĉin na koji ju je Dilan pogledao, naterao je da
pomisli kako je, upravo, izgovorila glupost milenijuma. Ili, šta više,
humoresku milenijuma. Jer, Dilan Rouĉ se slatko cerio, kao da je
odneo pobedu i pre izlaska na bojno polje.
Kunem se da ne znam o ĉemu govorite, gospoĊice Mejson rekao je kroz smeh, diţući obe ruke uvis. - Ipak, obećavam da neću
zloupotrebiti vašu zabludu da bih vas zadirkivao. Znate, ja sam
dţentlmen.
Zabludu? - Barbara se već nelagodno meškoljfla u fotelji,
dok joj se u plavim oĉima raĊao strah od moguće blamaţe. - Zar
niste rekli mojoj sestri kako nameravate da mi se udvarate?
S obzirom da mi to ni izdaleka nije namera, siguran sam
kako to nisam mogao ni da izjavim - uzvratio je Dilan kroz teško
obuzdavam smeh, koji je u Barbarinoj glavi, nekim nedokuĉivim
zakonom, odzvanjao poput nesnosne buke. - Ĉak i da sam imao tu
nameru, što, ponovo podvlaĉim, nije taĉno, ne bih je izloţio
jednom desetogodišnjem detetu. Obiĉno mi ne trebaju konzultacije
-
ĉak ni sa daleko starijim osobama, kada odluĉim da osvojim neku
ţenu. Prema tome, draga gospoĊice Mejson, mora daje u pitanju
neka zabuna, na relaciji izmeĊu vaše sestre i vas. Ili je pomisao o
mom udvaranju samo odraz vaših ţelja, koje su uĉinile da vam
mašta malo podivlja?
*
Pa, jednom je i to, po zakonu verovatnoće, moralo da se dogodi,
zakljuĉila je Barbara poraţeno, dok joj se lice sve više rumenilo.
Jednom je neko i njoj morao da doskoĉi, da joj kaţe kako nije
neprikosnovena i kako se neke stvari odvijaju mimo njene kontrole.
Protrljala je ĉelo prstima, smišljajući taktiku za najbezbolnije
izvlaĉenje iz neprijatne situacije, u koju je zapala iskljuĉivo zbog
svoje arogancije, zbog nedovoljne promišljenosti. Jer, daje bar za
trenutak pomislila daje Kristi laţe, kako bije navela da se zbliţi sa
Dilanom, otkrila bi nelogiĉnost ĉitave priĉe. Ali, ona je zaista
ţelela da priĉa bude taĉna, zaista je ţelela da bude ona, kojoj je
Dilan nameravao da se udvara.
U pravu ste - priznala je konaĉno bez oklevanja. Iako je doţivela jedan od svojih retkih poraza, Barbara je oduvek znala da
ceni snagu i prednost protivnika, ma kakvi bili njeni gubici. - Moja
naivnost je uĉinila da poverujem u priĉu desetogodišnjeg deteta,
koje ima neke svoje detinjaste vizije. Dakle, sa mojom maštom je
sve u redu, gospodine Rouĉ, ali sa trezvenošću bih već mogla da se
pozabavim.
Kakve vizije ima Kristi? - Dilan je upitao zainteresovano.
Molim? - Barbara je odbila da poveruje kako je ponovo
samu sebe uvukla u ţivo blato.
Ona bi ţelela da nas vidi kao par, zar ne? - lako je zakljuĉio,
nasmejavši se priliĉno veselo.
Da! - Barbara je izveštaĉeno odmahnula rukom. - Kakva
glupost! To samo jedan desetogodišnji um moţe da smisli!
Znaĉi, Kristi vas je navela da mislite kako ţelim da vam se
udvaram?
Luckasta mala, nema šta!
Nastupila je kratka tišina, koja je Barbari bila preko potrebna.
Ona je po prvi put igrala jednu novu ulogu razoĉarane i izneverene
ţene, a kako nije imala baš nimalo glumaĉkog talenta, pretilo joj je
da doţivi zviţduke na otvorenoj sceni, nakon ĉega bi je trema
sasvim progutala. Zato su joj bili neophodni mirni trenuci, u kojima je mogla da se sabere i priseti se svojih zapostavljenih aduta.
Kada se Dilan neoĉekivano pokrenuo i uputio se ka njenom
stolu, shvatila je kako mora da improvizuje. Jer, bilo je kasno za
traţenje dţokera. Dilan Rouĉ je imao jaĉe karte od njenih, igru je
trebalo završiti sa što više ţetona, sa što bezbolnijim porazom.
Ne bih ţeleo da vas razoĉaram, gospoĊice Mejson, ali, pitali
ste me šta radim u vašoj kući i duţan sam vam odgovor - Dilan se
bez odobrenja spustio u fotelju, koja se nalazila sa druge strane
stola. - Dakle, tokom mog subotnjeg boravka kod Kristi, obećao
sam joj upoznavanje sa Dţimi Starom, deĉakom koji u filmu „Najdraţi tatica― glumi zajedno sa mnom. Ispostavilo se da smo i Dţimi
i ja danas slobodni, nakon ĉega sam odluĉio da organizujem dolazak kod Kristi. Juĉe sam je nazvao telefonom i samo joj nagovestio takvu mogućnost, s obzirom da još uvek nisam bio siguran ni u
svoj, ni u Dţimijev raspored. Insistirao sam da vas o svemu obavesti, što je ona, oĉigledno, propustila da uĉini. Uglavnom, Dţimi i
Kristi upravo luduju pored bazena, a ja sam bio toliko slobodan da
vas liĉno obavestim o našem prisustvu.
Kako to mislite, ne bih ţeleo da vas razoĉaram? - Barbara
je, od svega, ĉula samo poĉetak Dilanovog objašnjenja. - Zar vam
delujem razoĉarano? Zar verujete kako mi je ţao što ću biti lišena
vašeg udvaranja?
Pa, zar vam nije ţao? - Dilan ju je namemo provocirao.
Naravno da nije! - potvrdila je sa nepotrebnim ţarom.
Na njen uţas, Dilan je upravo u tom trenutku na stolu spazio ĉasopis sa svojom slikom na naslovnoj strani! Cerio se nadmoćno,
dok se protezao da uzme ĉasopis u ruke.
Ako me sreća posluţi, ipak ćete postati moja oboţavateljka
namemo ju je zadirkivao, listajući ĉasopis.
To sam kupila za Kristi! - brzo se Ċosetila bar nekog
izgovora.
Opĉinili ste siroto dete svojom ulogom idealne bebisiterke i
sada moram da vas zbog nje pronalazim po trafikama!
Na unutrašnjim stranama ovog magazina postoji jedna moja
fotografija koja nipošto nije za deĉije oĉi - Dilan je rastvorio poster
iz samog središta ĉasopisa, koji Barbara do tada nije ni primetila i
na kojoj je slavni glumac fotografisan gotovo bez odeće, zajedno sa
svojom golišavom partnerkom iz scene jednog od prošlogodišnjih
filmskih hitova. - Rekao bih da ova fotografija nije dovoljno
pristojna ni za starije tinejdţere, a posebno ne za vašu malolet- nu
sestru, gospoĊice Mejson.
-Ja... Tek sam kupila ĉasopis i... i nisam stigla da ga pregledam...
- mucala je zbunjeno, svesna ĉinjenice da dobija jedan nizak udarac
za drugim.
Gde ste kupili ovaj ĉasopis, kada sam od njegovog urednika
ĉuo informaciju daje razgrabljen prvi dan po objavljivanju? - Dilan
je odluĉio daje Ċotuĉe. - A ovo je izdanje iz prošlog meseca, ako se
ne varam.
Pa, mora da se taj primerak nekako zagubio - Barbara je već
osećala umor od napora da opravda postojanje jednog jeftinog
ĉasopisa u njenom vlasništvu.
Iznenada, Dilan je prestao da lista stranice i paţnju je usmerio na
jedan od poslednjih listova. Nasmejao se ironiĉno, nakon ĉega je
svoj pogled vragolastog sjaja usmerio na Barbaru. - Zar zaista ne
znate koja je najveća reka u Novom Meksiku, gospoĊice Mejson?
Molim? - zbunila se ona, ne shvatajući zbog ĉega joj je
postavljao takvo pitanje. - Naravno da znam! To je Rio Grande!
Pa zašto to onda niste upisali?! - ĉudio se Dilan, okrećući ka
njoj stranicu, na kojoj su bile poloviĉno rešene ukrštene reĉi.
Morala je da zaţmuri, jer je ĉitava soba poĉela da joj se okreće u
krug. Glava ju je zabolela, osetila je istinski zamor. Bilo joj je dosta
te zakulisane igre sa Dilanom Rouĉom! To nije bio njen stil! Njen
stil je podrazumevao igru otvorenih karata! Kada je napadala, išla
je direktno, kada se branila, ĉinila je to još direktnije! To je bio
naĉin na koji je funkcionisala! A evo je sada gde pokušava da se
opravda zbog svojh nejasnih i nedovoljno definisanih simpatija,
koje su je povlaĉile u sve sumanutiji vrtlog snaţnih emocija.
-
Otvorila je oĉi i uputila Dilanu jedan miran, usredsreĊeni
pogled, pogled ţene koja je prinuĊena da konaĉno, ah samo
privremeno, prepusti prednost jednom muškarcu.
Polako je ustala i duboko uzdahnula. - Hoćete li da se prikljuĉimo deci kraj bazena, gospodine Rouĉ? - namemo mu je postavila
neutralno pitanje, objavljujući kraj verbalnoj borbi, koju su do tada
vodili.
Naravno - spremno je prihvatio, odlaţući ĉasopis na sto.
Ustao je iz fotelje i propustio Barbaru ispred sebe. Kada je stigla
do vrata, neoĉekivano ju je sa leĊa uhvatio za ruku, najpre je okrenuo ka sebi, a zatim je i sasvim prislonio uz svoje telo. Istog trenutka je osetio njenu predaju, njenu podatnost, zbog ĉega nije
ţurio s poljupcem. Odugovlaĉio je sa osvajanjem njenih usana,
naslaĊujući se jasnom ţeljom u njenim oĉima, kao i blagim podrhtavanjem njenog tela.
Mogao je da joj uĉini staje ţeleo, mogao je ĉak i da joj se naruga
u lice i otvoreno joj pokaţe svoju nadmoć. Ona bi ostala mirna ĉak
i tada, bila je spremna da uĉini sve što je potrebno, da bi dobila
najavljeni poljubac.
Ipak, Dilan joj je samo neţno nasmešio, upivši svoj pogled u plavetnilo njenih ţenica. - Za sluĉaj da si, ipak, pomalo razoĉarana...
promrmljao je polurazumljivo, dok je spuštao svoju glavu
ka njenoj.
Usne su mu bile iskusne i vrele, uĉinile su da Barbara u grudima
oseti ţar neoĉekivano osloboĊene strasti. Zaĉudo, ta strast je nije
zbunila. Doĉekala ju je kao davno obećani poklon, ĉiji je slatki
sadrţaj tek trebalo da otkrije, ispod slojeva šarene, ukrasne hartije.
Kada se Dilan odmakao od nje, bila je sigurna da će otisak njegovih vatrenih usana zauvek ostati na njenima. Odmah joj je bilo
jasno kako ne ţeli da se samo seća ovog poljupca. Ţelela je njegovu
reprizu, što pre!
Dozvolila je da joj se otme uzdah iz grudi i da time kaţe Dilanu
sve što je potrebno da zna. S obzirom da se on još jednom osmehnuo, mogla je sa olakšanjem da konstatuje kako mu se dopala
njena poruka i kako ju je primio sa zadovoljstvom.
To ju je ohrabrilo i ona mu je spontano namignula. Potom je
otvorila vrata svog radnog kabineta i zajedno sa Dilanom izašla u
hodnik.
VII
Dţimi Star je bio simpatiĉni dvanaestogodišnji deĉak, koga je
uveliko tresla holivudska groznica. Ponašao se previše usiljeno i
izveštaĉeno, verujući kako mora da glumi i van filmskog studija.
Pazio je na svoje izraţavanje, na manire, drţanje tela. Nasuprot
prirodne i razdragane Kristi, delovao je izgubljeno i bezliĉno.
MeĊutim, sa protekom vremena, Dţimi je uspeo da se opusti i
pokaţe svoje pravo lice. Tome je najviše doprinela Kristi svojim
neumornim ispitivanjem, kao i bezazlenim zadirkivanjem. Kada je
Dţimi zbacio sa sebe oklop mlade holivudske zvezde, njegova vedrina i smisao za šale, uĉinili su da se društvo kraj bazena neprestano smeje i nadovezuje jednu anegdotu za drugom.
Sedeh su na udobnim baštenskim stolicama, zaštićeni suncobranom, i gostili se hladim sokovima, kao i voćnim salatama. Pored
njih se presijavala voda u ovalnom bazenu, dok se na samo nekoliko metara udaljenosti prostiralo mirisno grmlje divljih, crvenih
ruţa.
Barbara je odustala od odlaska u kancelariju, jer se osećala
nestvarno lepo u društvu svoje mlaĊe sestre i njihovih gostiju. Iako
nije direktno razgovarala sa Dilanom, s obzirom da su sporazumno
prepustili deci da vode razgovor, bila je svesna svakog njegovog
pokreta, svake reĉi, razdraganog smeha. Uţivala je sedeći pored
njega nadovezujući se na njegov smeh i povremeno ga sluĉajno
dodirujući.
Taĉno u dva sata po podne, Kristi i Dţimi su ušli u kuću, kako bi
odgledali svoju omiljenu televizijsku emisiju. Odmah po njihovom
odlasku, Barbara je osetila silno ushićenje zbog mogućnosti da još
neko vreme nasamo uţiva u Dilanovom društvu.
Pogledala gaje direktno, nakon ĉega su joj se usne odmah razvukle u osmeh. Otkrila je daje i on nju posmatrao, a instinktivno je
osetila kako je i on srećan zbog okolnosti, koje su im omogućile da
ostanu sami.
Ţivela televizija! - izjavila je veselo, ispustila dubok uzdah i
podigla noge na stolicu, na kojoj je do maloĉas sedela Kristi. - Konaĉno moţemo da se odamo porocima!
Dilan juje naglo pogledao, sa vesto odglumljenim zaprepašćenjem. - Šta?! Zar ovde?! Pod vedrim nebom?! Pa svakog trenutka
moţe neko da naiĊe!
Ha, ha... - ironisala je Barbara. - Mislila sam na alkohol,
podrazumeva se. Hoćeš li da mi praviš društvo u ispijanju viskija,
pred ruĉak?
Prvo mi reci koje su ti namere - Dilan se pravio nevešt, ali
je uţivao u njihovoj dvosmislenoj konverzaciji. - Ako nameravaš
da me napiješ, a potom me iskoristiš, morao bih da te odbijem.
Znaš, ja ipak imam neko dostojanstvo.
Pored mene si sasvim bezbedan - nastavila je da se smeljuji.
Nemam ţelju da testiram cenu tvog dostojanstva. Mada,
sumnjam daje ona preterasno visoka.
Tako znaĉi... Smatraš me za liĉnost sumnjivog morala?
Tebe, ali i sve ostale pripadnike muškog roda. Kada krenete
da razmišljate šlicem, tu se teško dolazi do etiĉkih vrlina. Uz pomoć alkohola ili bez njega, seks je nešto o ĉemu nemate previše
dilema, i u ĉemu ne teţite za dostojanstvom.
Dilan se naglo uozbiljio. - To su teške optuţbe. Ţao mije ako su
tvoja iskustva sa muškarcima tako neromantiĉna. Ja razmišljam i
ponašam se na sasvim drugaĉiji naĉin, ali sada nemam/ na- meru da
te ubeĊujem u suprotno. Bar ne na verbalni naĉin - dodao je uz
mangupsko namigivanje.
Barbara je odluĉila da preĉuje Dilanovu poslednju primedbu. Oh, šta sada pokušavaš da mi saopštiš? Kako imaš neke standarde
pri odabiru partnerki za seks? Izvini, ah, u to mi je veoma teško da
poverujem.
Zbog ĉega?
Zbog toga što muškarce prosto mrzi da obleću oko ţena i
što oni radije idu preĉicom do ţeljenog cilja. Romantika se smatra
prevaziĊenom, na ceni je veština što brţeg odobrovoljavanja ţena
na ljubavni ĉin. Smatram da si ti dodatno hendikepiran ĉinjenicom
da ti je ĉak i uskraćena mogućnost da se udvaraš devojkama. Jer,
one ti same uleću u naruĉje. Izvinjavam se ako grešim, meĊutim,
trenutno mije veoma teško da poverujem u nešto drugo.
Da li još uvek vaţi ona ponuda za viski? - Dilan je neoĉekivano skrenuo temu.
Da, naravno - potvrdila je Barbara i pritisnula zvono, kojim
se doziva posluga.
Ćutali su sve dok Lidija nije došla do njih i stala pored stola sa
upitnim izrazom na licu.
Dupli viski! - izgovorili su istovremeno, potom razmenili
brz pogled i odmah prasnuli u smeh.
Barbara je odmahnula rukom i otpustila Lidiju, koja je iznova
pocrvenela pred slavnim glumcem.
Pa, ako smo ovako vruć razgovor vodili u apsolutno
treznom stanju, ne smem ni da pomislim šta bi sve moglo da se
dogodi u blagom pijanstvu - rekao je Dilan kroz smeh, kada se
Lidija udaljila. - Znaš, Barbara... - meko ju je oslovio. - Moram
malo da korigujem tvoj stav. Taĉno je da sam ja hendikepiran
ĉinjenicom da mi se devojke, uglavnom, same nude. Ah,
povremeno naletim i na neki tvrd orah, na kojem polomim sve
zube. Dakle, dolazim i ja u situaciju da neumorno osvajam, a ipak
budem odbijen.
Pretpostavljam da govoriš o svojim koleginicama, koje
imaju veliki broj udvaraĉa?
Upravo tako!
Pa, ljubavni porazi dobro doĊu... S vremena na vreme... zakljuĉila je zamišljeno. - Oni nas upozoravaju kako je vreme da se
menjamo, svode nas na našu pravu meru. Ĉak i ljubavni bol moţe
biti podsticajan.
Da li si ga ti nekada osetila?
Ne, nisam - priznala je sa dubokim uzdahom. - Samo...
Samo osećam kako stvari funkcionišu... U toj sferi...
Govoriš kao da si ti iskljuĉena iz tih dešavanja.
I jesam, na neki naĉin, s obzirom da sam u vezi sa svojim
ve- renikom već pune tri godine.
Dilan je zamišljeno klimnuo glavom, ali je taktiĉki prećutao bar
desetak pitanja, koje je ţeleo da joj postavi u vezi njenog vere-
nika. Ubrzo je pristigla i Lidija sa naruĉenim pićima, što je produţilo pauzu u njihovom razgovoru.
Hvala ti, Lidi - Barbara ju je zahvalno pogledala. - Šta rade
deca? Da li si ih obišla?
GospoĊa Bejkon im je maloĉas odnela novu koliĉinu
sladoleda - objasnila je Lidija. - Kaţe da oboje netremice zure u
televizor.
U to ime - Dilan je podigao svoju ĉašu u znak zdravice i
ţeljno otpio gutljaj kvalitetnog viskija.
Barbara je sledila njegov primer, prepuštajući se snazi alkohola.
Hvala ti što si doveo Dzimija - konaĉno se setila onoga, što
je već trebalo da mu kaţe. - Kristi je, uz vas dvojicu, potpuno zaboravila na svoju polomljenu nogu. Naĉin, na koji ste joj pomogh,
zaista nema cenu.
Da li si nekada razmišljala o tome da imaš sopstvenu decu?
Dilan ju je iznenadio svojim pitanjem.
Najiskrenije - nisam. Potpuno sam preokupirana karijerom
i još uvek ne razmišljam o formiranju porodice. Sem toga, ja sam
imala dvadeset godina kada se Kristi rodila i na mnogo naĉina sam
uĉestvovala u njenom odrastanju. Mislim da se na taj naĉin zadovoljila moja ţenska radoznalost po pitanju toga kako je imati
bebu i biti odgovoran za njeno podizanje - tada ga pogledala i
otkrila notu sete na njegovom licu. - A ti?
O, da, razmišljao sam o tome mnogo puta! - priznao je bez
oklevanja. Uzvratio joj je pogled i pomno ga usredsredio na njene
ţenice. - Ako bih bio do kraja iskren, rekao bih da ţudim za sopstvenom porodicom. Moji roditelji su još uvek ţivi i sa njima sam u
sjajnim odnosima. Ipak, osećam snaţnu potrebu za sopstvenim
utemeljenjem, za mirnom lukom, da se izrazim patetiĉno. Moj profesionalni i javni ţivot je priliĉno haotiĉan, a to je razlog više koji
me navodi na potrebu za stabilnošću.
Barbara je tada svoju ĉašu podigla ka njemu. - Nazdravljam tvojoj potrebi za formiranjem porodice, Dilane, i ţelim ti daje što pre
ostvariš.
Uputio joj je pomni pogled, dok je odgovarao na njenu zdravicu.
Oĉi su im dugo ostale prikovane jedne uz druge. U istom trenutku
oboje su zakljuĉili daje njihov odnos prešao u novu fazu, koja je
podrazumevala nastavak zapoĉetog druţenja. I, oboje su osetili
izuzetnu prijatnost i zadovoljstvo zbog toga.
Ćutke su ispijali viski, udubljeni u sopstvene misli i zagledani u
mirnu površinu vode u bazenu, u njen plaviĉasti odsjaj. Tišina im
je prijala, ona ih je povezivala, davala im mogućnost da uţivaju u
uzajamnom društvu, u ĉinjenci da su ostvarili normalnu komunikaciju, bez zajedljivih opaski.
Barbara se nije previše iznenadila, kada joj je Dilan nagoves- tio
da će je uskoro pozvati, sa idejom da se sastanu negde nasamo. To
je izgovorio uoĉi izlaska iz njene kuće, prilikom pozdravljanja sa
njom i sa Kristi. Kako je svoju nameru izloţio pred dvoje dece, ona
nije zazvuĉala preterano ozbiljno, niti je upućivala na smisao
poziva, ali je pogled, koji joj je tom prilikom uputio, dovoljno
otkrivao sve njegove motive.
Oni su Barbaru obradovali u tolikoj meri, da se na trenutak
osetila kao šiparica, pred svojim prvim ljubavnim sastankom.
Najednom je postala neizmemo nestrpljiva da do tog poziva što pre
doĊe, usled ĉega joj se svaka druga misao ukazala kao suvišna,
neţeljena. Sve ĉemu je ţelela da se posveti, bilo je slatko išĉekivanje Dilanovog poziva.
*
Barbara je liĉno smestila Kristi u njen krevet, na popodnevnu
dremku, kako bi se devojĉica odmorila od burnih dnevnih dogaĊanja. Navukla je zavese na njene prozore, ukljuĉila klima ureĊaje i
prekrila je lakim prekrivaĉem, praveći joj prijatnu atmosferu. Kristi
je bila veoma uzbuĊena i izgledalo je da neće zaspati, zbog ĉega se
Barbara smestila na krevet do nje i provukla joj ruku ispod glave.
Ti si moja hrabra sestrica - pohvalila ju je neţno, ljubeći je
u ĉelo. - Ne smem ni da zamislim kako ti je sa tim gipsom na ovim
temperaturama.
Danas mi gips uopšte nije smetao. Nisam ni obraćala paţnju
na njega. Toliko mi je dan bio zabavan. Jedino mi je bilo ţao što
nisam mogla da plivam sa Dţimijem u bazenu.
E, pa, laţljivice jedna mala, sada je pravo vreme da mi
objasniš zašto me nisi obavestila o Dţimijevom i Dilanovom
dolasku? Zar misliš da bih ti uskratila njihovu posetu?
-
Da.
Ali, zbog ĉega bih uradila tako nešto?!
Zbog onog tvog Rida - odgovorila je Kristi uz prezrivi izraz
lica.
Aha... Tako znaĉi... Ti misliš kako ja ne bih dozvolila da
Rid postane ljubomoran?
Upravo tako.
Ah, Rid je moj verenik, dok mi Dilan, odnosno Bili, nije
ništa.
Ja bih volela da ti postane nešto - izjavila je Kristi stidljivo,
meškoljeći se u Barbarinom zagrljaju.
Verovatno si zbog te ţelje izmislila kako je on najavio da će
mi se udvarati, što uopšte nije istina?
Pa, htela sam malo da vas zbliţim... A, je li uspelo? Mislim,
da li ti se Bili udvarao?
Nije. I ne treba da mi se udvara. Kristi, volela bih da
prestaneš sa priĉanjem izmišljotina - saopštila joj je Barbara strogo.
- Ti nikada nisi bila takva. Laganje je nepristojno. Sem toga,
zbliţavanje dvoje odraslih ljudi nije baš tako jednostavno, kako ti
zamišljaš. Ipak, za jedno si u pravu: nije fer prema RiĊu da mi se
neki muškarci motaju po kući. Zamisli daje on danas došao sa
mnom i zatekao vas troje kako se baškarite pored bazena i ĉekate
da vam se ja pridruţim! Ne bi mu bilo pravo, posebno zbog toga što
je Bih slavan glumac i što je onako zgodan.
Znaĉi, ipak ti se on dopada!
To nisam rekla. Primetila sam da dobro izgleda, to je sve.
Nemoj da izvrćeš moje reĉi i da navijaš za nešto, što se nikada neće
dogoditi. Ja planiram da se udam za Rida i...
Ako se stvarno budeš udala za njega, ja nikada više neću
doći kod tebe - izjavila je Kristi nadureno i demonstrativno
ukrstila ruke preko grudi.
Barbara se zamislila i prislonila svoju glavu uz Kristinu. - Zašto
ga ne voliš, Kristi? On je oduvek bio fin prema tebi.
- To što je fin, nije razlog da ga vohm. Ja mislim daje on previše
drven i da su mu samo dolari u glavi. Uopšte nije zabavan, ne ume
da se šah sa mnom, a poĉeo je i da ćelavi!
-
Bio je to rezon jednog desetogodišnjeg deteta, ali, veoma precizan rezon. Barbara je sa tim morala da se sloţi. Rid Krombvel je
zaista bio pomalo krut, a pri tom previše ambiciozan. Nije bio
materijalista u klasiĉnom smislu, novac je pre doţivljavao kao
dokaz uspešnosti.
Imao je bezbroj pozitivnih osobina, bio je muškarac pored koga
je ţena mogla da uţiva. Nedostajala mu je duhovnost i vedrina,
njegovo razmišljanje se odvijalo na gotovo tehniĉki naĉin, bez
primesa kreativnosti.
Dok je Kristi polako tonula u san, Barbara je vodila borbu sa samom sobom. Pitala se koliko je pošteno da nastavi vezu sa RiĊom i
povreĊuje ga svojom posvećenošću drugom muškarcu. On joj je
oduvek bio veran, vemost je predstavljala jednu od njegovih osnovnih vrlina. Izdaja mu je bila nešto nezamislivo. Tako se ponašao na profesionalnom i privatnom planu. Ĉasnost mu niko nije
mogao osporiti.
U kovitlacu sve većeg broja dilema, Barbara je uspela da zakljuĉi
kako je najbolje da ga zamoli za kratku pauzu u njihovom liĉnom
odnosu, za malo vremena, tokom kojeg bi oboje mogli da
porazmisle o karakteru njihove veze. Otišla je u radni kabinet,
pozvala ga telefonom i izloţila mu svoju ţelju. Bio je neprijatno
iznenaĊen, ah veoma pribran i dostojanstven. Bez protivljenja je
prihvatio ono što se traţilo od njega, izraţavajući nadu da će se sve
okonĉati na najbolji naĉin, njihovim brakom.
Kada je spustila slušalicu, Barbari se nametnula sumnja da je to
bio njihov oproštajni razgovor. Ali, nije osetila gorĉinu zbog toga.
Samo jedna pomisao na Dilana bila je dovoljna da potisne bujicu
nadolazećih dilema i potencijalnu griţu savesti. Ta pomisao joj je
izazvala osmeh na licu i naterala je da ţivot posmatra na lepši i
vedriji naĉin.
Takav doţivljaj bezrazloţnog optimizma Rid Krombvel nikada
nije uspeo da joj probudi.
VIII
Naredni dani, u kojima su njena osećanja prema Dilanu sve više
jaĉala, dali su Barbari za pravo da veruje kako je ispravno postupila, traţeći od Rida malo vremena za sebe. Dok je sa gotovo detinjastim nestrpljenjem išĉekivala Dilanov poziv, nije uspevala da
savlada sopstvena nadanja, po pitanju onoga, što će im sledeći
susret doneti. Već je ozbiljno bila ţeljna Dilanovih usana, a od
same pomisli na njegov zagrljaj treperila je više nego što je mislila
daje moguće.
Dilan ju je pozvao telefonom jedne veĉeri, zatekavši je u radnom
kabinetu, kako zamišljeno zuri u njegovu sliku. Spoj Dilanovog
baršunastog glasa, koji je prijatno odzvanjao iz telefonske slušalice,
kao i pogled na njegovu fotografiju, uĉinio se Barbari gotovo
nadrealnim. Tada je priznala sebi daje zaljubljena u Dilana, da je
spremna da podnosi ţrtve u ime te ljubavi.
Naĉin na koji je razgovarao sa njom još više je pothranio njenu
ljubav. Bio je duhovit, šarmantan, zavodljiv. Naterao ju je da se
topi od miline, dok se sva predavala melodiĉnosti njegovog glasa.
Dobila je nemerljivo jaku ţelju da se stvori pored njega i navede ga
da joj odšapuće nauvo sve što je imao da joj kaţe.
Dilan joj je zaista predloţio da se vide, pozivajući je na svoju
zabavu, koju je prireĊivao u sveĉanoj sali njegove producentske
kuće. Taj poziv nije preterano obradovao Barbaru, jer se ona nadala
izlasku udvoje. Dodatno ju je oneraspoloţila Dilanova sugestija da
na zabavu povede verenika. Time joj je, na posredan naĉin, stavio
do znanja kako je smatra zauzetom.
Barbara je verovala da će mu, kada se na zabavi pojavi bez verenika, takoĊe, na posredan naĉin staviti do znanja daje slobodna.
Zato se za zabavu pripemala veoma paţljivo, ţeleći da izgleda lepše
nego ikada. Odrekla se svog standardnog stila, koji je podrazumevao strogu eleganciju, i odluĉila se za leţerniju varijantu u vidu
kratke haljine od guţvanog muslina, na kome su se šare mešale kao
u izmaglici. Zbog talasastog ruba haljine, obula je lagane sandale,
ĉije su se pantljike vezivale sve do kolena. Ta kombinacija je bila
skladna i dala je poseban nagoveštaj lepoti njenih listova i stopala.
Kosu je raspustila, ali ju je dodatno natapirala, ĉineći je
pomodno isfeniranom. Uz briţljivo nanetu šminku i pozitivno
raspoloţenje, smatrala se podobnom za društvo jednog iskusnog
muškarca, koji je bio u prilici da bira samo najbolje.
U producentsku kuću „Notorius― je došla oko deset ĉasova, noseći u sebi tremu tipiĉnu za zaljubljene ţene. Tako uzbuĊena i
ustreptala bila je smešna samoj sebi, jer se njeno tadašnje izdanje
bitno razlikovalo od onog, kojim je obiĉno nastupala.
Nije se previše brinula zbog male nesigurnosti, izazvane nesnalaţenjem u ulozi zaljubljene ţene. Verovala je da će joj Dilan prići
ĉim je ugleda na ulazu sveĉane sale, uzeti je pod ruku i pokazati joj
koliko je srećan što je došla sama i što će ostatak veĉeri provesti
iskljuĉivo sa njim.
A onda će njena nesigurnost nestati, nakon ĉega će joj nastupajuće veĉe doneti odgovor na pitanje da li je Dilan ţivotno zainteresovan za nju, kao što je ona bila za njega!
Sa mišlju daje od ţeljenog odgovora dele samo minuti, odluĉila
je da ih provede dostojanstveno, u išĉekivanju da Dilan registruje
njen dolazak. Stajala je na brisanom prostoru, kraj samih vrata i
uţarenim oĉima posmatrala šarenilo mase ljudi pred sobom. Jedva
je registrovala desetine atraktivnih i moderno odevenih ljudi,
luksuzno opremljenu salu, primamljivo posluţenje na stolovima i
nekolicinu muziĉara u crnim frakovima. Sala je bleštala, muzika je
bila diskretna, prisutni gosti buĉni, raspoloţeni i ţeljni zabave.
Ĉak i da su slonovi plesali na podijumu, Barbari bi bilo svejedno.
Da su svi prisutni muškarci krenuli da izvode striptiz, takoĊe bi
ostala imuna na taj prizor.
Nju je interesovao Dilan, niko više i ništa više. Ĉekala gaje da joj
priĊe, uzme je pod ruku i odvede je na neko usamljeno mesto, gde
će joj priznati kako je ĉeznuo za njenim usnama.
I, ubrzo gaje primetila u razuzdanoj gomili njegovih prijatelja i
poznanika! Pozvala gaje pogledom, a on je na to odgovorio. Odmah
je okrenuo glavu ka njoj i sa velike razdaljine joj poslao predi- van
osmeh.
Krenuo je da joj se primiĉe, probijajući se kroz masu, koja ga je
spreĉavala da joj što pre priĊe. Zaustavljali su ga, zapitkivali, lupali
po ramenima, nudili piće.
U jednom trenutku, Barbara je jasno videla da Dilan drţi jednu
cmokosu ţenu za ruku i vodi je sa sobom, zbog ĉega ju je obuzela
paniĉna slutnja. Da lije moguće da Dilan već ima vezu sa nekom
ţenom, pitala se bojaţljivo, dok joj je rasla teskoba u grudima. MeĊutim, taj neprijatni osećaj je bio krajnje bezazlen, nasuprot onom,
koji ju je obuzeo, kada je otkrila daje ta ţena, niko drugi do Amanda Fontejn!
*
Kakav je to neprijatan šok bio! I kako gaje ona teško podnosila!
Ĉitava sala je poĉela da joj se okreće u krug, uplašila se da će se
srušiti.
U trenutku kada su i Amanda i Dilan stali pred nju, nije mogla
da odredi šta joj se manje dopada: otkriće da Dilan već ima uz sebe
ţenu koju drţi za ruku, ih saznanje daje ta ţena njena najveća
rivalka na profesionalnom planu.
Nije se ni trudila da prikrije svoje nezadovoljstvo ugledanim prizorom. Sa ledenim prezirom je naizmeniĉno posmatrala dva
nasmejana lica pred sobom i pitala se kome pre da objavi rat.
Barbara... - Dilan ju je prvi meko oslovio, gledajući je na otvoren, prijateljski naĉin. - Hvala ti što si došla. Treba da znaš da to
veoma cenim. Nadam se da ćeš se obilato posluţiti šampanjcem i
raznim Ċakonijama, a iznad svega oĉekujem da se opustiš i zabaviš.
I, svakako, jedan ples ţelim da pokloniš samo meni.
Jedan ples! Jedan ples! Barbara je vrištala u sebi. Jezik joj je bio
utmut od gorĉine, što ju je onemogućilo da mu propisno odgovori
šta misli o njegovoj ponudi za jedan ples.
Odmerila gaje sa gnušanjem, osetivši se izdanom, izneverenom.
Kada je shvatila da Dilan u belom smokingu i sa zalizanom kosom
deluje potpuno neodoljivo, to je još više raspalilo njen bes.
Amanda je taj bes, ţenskim instinktom, odliĉno osetila, što joj je
dalo za pravo da pobedonosno likuje. - Treba da znaš nešto, draga
moja... - obratila joj se nadmeno. -I taj jedan ples ćeš odigrati
zahvaljujući mojoj dobroj volji. Iako sam planirala da Dilana ĉitavo
veĉe zadrţim samo za sebe, prepustiću ti ga na pet minuta. Ne više!
Barbara... - Dilan se nakašljao, ne prestajući da se
zadovoljno smejulji. - Koliko sam shvatio ti i Amanda se odliĉno
poznajete. Nema potrebe da vas predstavljam jedna drugoj.
Šta je smešno? - Barbara je direktno pogledala u Dilana,
potpuno ignorišući svoju rivalku.
A, ne, ništa mi nije smešno - spremno je odmahnuo rukom.
Ova situacija mije prosto... simpatiĉna! Ne dogaĊa mi se
svakoga dana da dve prelepe ţene ĉekaju u redu da bi plesale sa
mnom.
Ne sećam se da sam rekla kako ţelim da plešem sa tobom Barbara mu je jetko uzvratila. - Ako mogu da biram, radije bih tih
pet minuta sa tobom, koje mi Amanda ljubazno poklanja, provela
na neki drugi, primamljiviji naĉin.
Ne budi na kraj srca, draga moja- Amanda ju je prisno
dodirnuh. po mišici. - Znam da goriš od nestrpljenja da saznaš šta
je spojilo Dilana i mene.
Oh, ja gorim, gorim! Donesite protivpoţami aparat! ironisala je Barbara, koja je uspela da se povrati od prvobitnog
šoka.
Dilan se veselo nasmejao pogledavši Barbaru ispod oka. Ipak,
ništa joj nije odgovorio. Samo se poĉešao iznad gornje usne, obuzdavajući jaĉi smeh.
U svakom sluĉaju... - Amanda je pljesnula rukama. - Dilan i
ja smo jutros potpisali jedan poslovni ugovor. Naime, on će biti
glavni proinoter reklamne kampanje za novi tip muškog losiona,
koji će proizvoditi moja kompanija! Zar to nije divno, Barbara?!
Znam da si šokirana, ali isto tako znam i da ćeš biti dovoljno
kolegijalna da nam poţeliš uspešnu saradnju.
Ovo je veĉe uţasa, zakljuĉila je Barbara, pitajući se kako je dozvolila sebi da se naĊe usred horor filma, u kojem baš nimalo nije
ţelela da uĉestvuje. Ono što joj se dogaĊalo, ni izdaleka nije liĉilo
na ono što je oĉekivala, a sve što je mogla da uĉini, bilo je da u
svojstvu gledaoca odgleda. film strave do kraja. Jer, oĉigledno, joj je
nedostajala moć, ili inventivnost da nešto promeni.
Kada sve tako lepo znaš, Amanda, veoma mi je neprijatno
da te razuveravam u suprotno, posebno pred nekim drugim Barbara je hladnokrvno slegla ramenima, ali je bilo jasno da
iznutra prosto kipti od dobro kontrolisanog gneva. - Ostavljam te u
tvom sveznanju, a ja moram pod hitno na jedno mesto. Ti
verovatno znaš na koje!
-
Okrznula je Dilana ramenom, dok je prolazila pored njega uzdignute glave. Umešala se meĊu razdragane posetioce zabave, lako
se provukla do dna sale, a onda potraţila toalet.
Sama, ţelela je bar na minut da ostane sama.
Kada je stala pred veliko ogledalo u luksuznom toaletu i zagledala se u svoj neveseli lik, gorko je zaţalila zbog sopstvene slabosti prema Dilanu, zbog ĉinjenica daje dopustila emocijama da je
vode. To je bio nedopustivi ustupak zaljubljenosti, za koju je
verovala da će moći da raste i razvija se.
MeĊutim, upravo joj je grubo saopšteno kako će tu svoju zaljubljenost morati da sputava. Rastuću ljubomoru je pothranio osećaj samoprekora, kao i pritajenog besa zbog Amande, što se sve
pretvorilo u kompletni poraz.
Najteţe od svega, bilo je odricanje od Dilana. Sa tim nikako nije
uspevala da se pomiri.
Prividno umirena, vratila se u salu i sela na prvu slobodnu stolicu. Odmah je posluţena rashlaĊenim šampanjcem, koji joj je
dodatno pomogao da ponovo uspostavi narušenu ravnoteţu.
Njen mir je trajao tek desetak sekundi. Jer, tada je Dilan iskoĉio
pred nju, što je bilo dovoljno da se, iznova, sva poremeti. Dodatno
ju je zbunio ozbiljan izraz njegovog lica, kome nije mogla da parira
svojim besom.
PoĊi sa mnom - pozvao ju je jednostavno. - Znam iza koje
zavese se krije izlaz na terasu.
Ţelela je da poĊe sa njim. A onda je poţelela da ga odbije. Šta
ako mu se na terasi obesi oko vrata i prizna mu daje luda za njim?
Ti si zrela i samostalna osoba, podsetila je sebe, pruţajući Dilanu
ruku. Moţda je bila malo zaljubljena, priliĉno ljubomorna i previše
ozlojeĊena, ali je, svakako, bila zrela. Ta zrelost je podrazumevala
sposobnost za podnošenje i preţivljavanje poraza. I, upravo ju je
iskušavala da istraje i bar se sa ringa, u kome se neoĉekivano našla
sa Amandom, povuĉe dostojanstveno.
IX
Verovala je da će uspeti u nameri da pred Dilanom ponovo demonstrira vrhunsko samopouzdanje i ukaţe mu se u izdanju, u
kakvom je navikao daje viĊa. MeĊutim, ĉim je izašla na terasu i
našla se nasamo sa njim, zaboravila je na ponos, kao i na opasnost
od mogućeg raskrinkavanja.
Umesto preĊivnog parka pod njima koga su osvetljavale rustiĉne
svetiljke, umesto impresivne fasade na zidovima producentske kuće i zvezdanog neba, Barbara je pred oĉima imala samo Amandin
lik i njen trijumfalni osmeh, sa ukusom pobede. Bes ju je iznova
nepovratno savladao.
Okrenula se ka Dilanu i pogledala ga ratoborno, nemo ga optuţujući za izdaju, koju joj je, i nehotice, priredio te veĉeri.
Pucaj! - Dilan je spokojno raširio ruke, pokazavši joj tim
gestom kako je spreman da primi kritiku bilo koje vrste.
Ne znam o ĉemu govoriš - Barbara je jetko procedila,
naterav- ši sebe da se još malo uzdrţi od provale nagomilane
srdţbe.
Govorim o tome da smo Amanda i ja maloĉas izbegli teške
telesne povrede.
Nije ţelela da mu poveri ono što misli i oseća. Ali, kada se po
drugi put suoĉila sa njegovim otvorenim pogledom i prijateljskim
licem, naslutila je kako njeno iskreno priznanje neće biti
zloupotrebljeno.
Do Ċavola, Dilane! - konaĉno je provalilo iz nje. - Kako si
mogao da prihvatiš Amandin poziv da uĉestvuješ u njenoj reklamnoj kampanji?!
On je dugo posmatrao Barbarino izobliĉeno lice, ne shvatajući
teţinu i smisao upućene mu optuţbe. - Zaista te ne razumem, Barbara. Ne vidim šta je loše u Amandinoj reklamnoj kampanji. Ona,
svakako, neće biti prva u kojoj ću uĉestvovati.
Šta je loše?! Šta je loše?! - ponavljala je izbezumljeno, sve
više gubeći pribranost. - Sve, prokletstvo! Sve je loše! Najpre to što
su losioni Amandine kompanije veoma lošeg kvaliteta, a potom i...
Kako to misliš - lošeg kvaliteta? - Dilan se upitno namrštio.
Zar njena kompanija nije jedna od najpoznatijih na našem
trţištu?
-Jeste, ali samo zahvaljujući basnoslovno skupim reklamnim
kampanjama, kao i prostaĉki razmetljivom i luksuznom pakovanju
kozmetiĉkih proizvoda! Amandina kompanija insistira na formi,
Dilane, zanemarujući pri tom suštinu! Oduvek su tako poslovali!
Jednoga dana će potrošaĉi to shvatiti, a onda ćeš ti biti proglašen
gubitnikom, jer si ih obmanjivao sa reklamnih panoa!
Ĉekaj malo, Barbara - Dilan je podigao ruke, pozivajući je
da se primiri. - Ĉak i daje sve to taĉno, zašto se toliko ţestiš? Zar ti
je toliko stalo do moje reputacije?
Ne, samo sam pomislila kako si svoje slobodno vreme
mogao da posvetiš reklamiranju nekih kvalitetnijih proizvoda rekla je daleko mirnijim glasom, polako uspostavljajući narušeni
mir.
Tvojih, na primer?
Naĉin na koji je Dilan izgovorio to pitanje, nateralo je Barbaru
da ga naglo pogleda. Zaĉudila ju je kombinacija ironije i prebacivanja u njegovom glasu, to je bilo nešto što nije mogla da razume.
Priznaj da me ti nikada ne bi angaţovala za reklamiranje
proizvoda tvoje kompanije, Barbara - Dilan joj je prišao polako,
gledajući je u lice i traţeći od nje da mu uzvraća pogled. - Ti me ne
poštuješ kao glumca, ti ne misliš da moje široko poznato lice moţe
da proizvede poverenje potencijalnog kupca onih proizvoda, iza
kojih bi stajalo moje ime. Ti ĉak nisi odgledala nijedan moj film.
Ismejavala si moju popularnost. Zato mije sada teško da razumem
tvoj gnev.
Barbara je u aktu nemoći podigla ruku. - Ali, Amanda! Pa, ona
je... ona je..
Znam da je tvoja rivalka. Na profesionalnom planu - dodao
je provokativnim tonom, i dalje je gledajući direktno. - Mada... lenjo se poĉešao po bradi - nakon ove veĉeri ću poĉeti da sumnjam
kako vaše rivalstvo prelazi i u sfere privatnosti.
Šta to treba da znaĉi? - Barbara je naslutila nedoreĉenost u
Dilanovom iskazu.
Znaĉi da tebi pouzdano smeta prizor Amande i mene na
bliskom rastojanju, a njoj smeta mogućnost da sa zabave odem sa
tobom.
Zar... zar takva mogućnost postoji? - upitala gaje
znatiţeljno, tek kad je u Dilanovim oĉima viĊela vragolasti,
iskriĉavi plamiĉak, uvidela je koliko je pogrešila što je poţurila da
udovolji sopstvenoj znatiţelji.
To zavisi od toga šta je sa tvojim verenikom - odgovorio joj
je toplim glasom, gledajući je direktno.
Barbara se na trenutak sva ukoĉila, prestala je da diše. Dve
poslednje reĉenice, razmenjene sa Dilanom, oznaĉavale su i najavljivale novu fazu u njihovom odnosu. Iako je tako nešto
priţeljkivala, njegova izjava ju je doĉekala nespremnom.
Jer, veĉe je zapoĉelo na katastrofalno porazan naĉin i ona je oĉekivala da se tako i završi.
Moj verenik... - konaĉno je uspela da povrati glas, glas koji
je treperio od nagoveštaja nadolazeće sreće. - Mislim da ne znam
šta je sa njim... veĉeras... - dodala je, za svaki sluĉaj.
Znaĉi, ako te ukradem ove veĉeri, on će to muški preţiveti?
Dilan je već sasvim prišao Barbari i obavio joj svoje ruke iza
leĊa.
Priliĉno zvuĉno je uzdahnula, spuštajući svoje dlanove na njegove mišice. Gledala gaje grozniĉavim pogledom, ne uspevajući da
odvoji oĉi od njegovih. Usne su joj zadrhtale, grudi su joj se
ubrzano nadimale, u nogama je osetila slabost.
Dilan je, takoĊe, istraţivao njeno lice, uţivajući u otkriću da
deluje veoma uzbuĊujuće na nju. Pod rukama je osećao
podrhtavanje njenog tela, koţu mu je grejao njen topli dah, znao je
da ga ona ţeli.
Namerno je odugovlaĉio sa poljupcem, jer je ţeleo da uţiva u tim
ĉarobnim trenucima, u kojima su postajali tako vaţni jedno drugom, tako bliski, tako potrebni. Znao je da dele taj osećaj, da je on
zajedniĉki, jedinstven. Bilo je to nešto što nikada ranije nije
doţiveo.
Da budem sasvim iskren, Barbara Mejson... - mnnljao je,
milujućijoj usne kaţiprstom. –Ni u snu se nisam nadao da bi od
jedne ledene lepotice, kakvom sam te ispoĉetka smatrao, mogla da
postaneš tako vatrena ţena. Znaš li da sam uţivao, dok sam te posmatrao kako kiptiš od ljubomore? Izgledala si tako...
-
Oh, umukni! - zavapila je Barbara i odmak ţeljno utisnula
svoje usne na njegove.
Dilan je ubrzo preuzeo inicijativu i krenuo da je ljubi na naĉin,
od kojeg je izgubila stabilnost u nogama. Morala je da se prisloni
ĉitavom duţinom tela uz njega, što je on prokomentarisao
dubokim uzdahom. Snaţno ju je zagrlio, nezasito joj mrveći usne.
Kada je nakon dugog poljupca odmakao svoje lice od njenog,
oboje su bili zadihani i zajapureni, ali i veoma iznenaĊeni koliĉinom strasti, koja se probudila meĊu njima. Svesni znaĉaja tog
otkrića, nemo su se posmatrali, pitajući se hoće li ih ţivot odvesti
ka jedinom logiĉnom ishodu.
Moram da ostanem na zabavi još sat ili dva... - izjavio je
Dilan sa ţaljenjem, gledajući u Barbarine nateĉene usne. - Ali, mi i
ne moramo da ţurimo, zar ne?
Ne, ne moramo - uzvratila je, znajući da Dilana interesuje
njen status kod verenika.
Poljubio je još jednom i osmehnuo joj se vedro. - Treba da znaš
da sam trenutno lud od sreće, Barbara... Jednostavno sam lud.
Sva se ozarila zbog Dilanovog priznanja. Gotovo je zaustila da
mu kaţe da ga voli, meĊutim, naterala je sebe da se uzdrţi. Još
uvek je bilo rano za tako delikatne izjave, mada je razvoj njihovog
odnosa najavljivao razmenu istovetnih emocija.
-
*
Radosno je prihvatila ruku koju je Dilan pruţio ka njoj.
Uzvratila mu je stisak i odliĉno raspoloţena, krenula nazad u salu,
osećajući se potpuno spremnom za susret sa Amandom Fontejn. U
sebi je imala snage za suoĉenje ne samo sa svojom rivalkom, već i
sa svim Dilanovim oboţavateljkama, makar se njihov broj
izraţavao i u milionima.
Kada su otvorili vrata sveĉane sale, otkrili su daje ţamor potpuno zamro i da orkestar svira laganu muziku za ples. Većina parova
se već predala taktovima popularne balade, prekidajući svaki
razgovor.
Pa, da li si za jedan ples? - upitao ju je Dilan zavodljivo,
savijajući joj ruke oko struka.
Jedan ples? - ponovila je ona šaljivo, oboje ih podsećajući
na deo dijaloga sa poĉetka veĉeri.
Da, ali nisam rekao dokle će da traje... - nastavio je Dilan da
mrmlja, privlaĉeći je sebi i krećući da se njiše u laganom ritmu
muzike.
Oboje su instinktivno osetili da su se našli pred vratima još
jednog velikog priznanja, koje nisu ţeleli da ishitreno izgovore.
Zato su nastavili da plešu u tišini, osluškujući radosno bubnjanje
dva srca ispunjena ljubavlju.
Barbara je bila veoma opuštena u Dilanovom zagrljaju, tako da
se silno iznenadila, shvativši da se on naglo razdvojio od nje.
Trenutak kasnije, ugledala je Amandu kako ga goropadno vuĉe ka
sebi, dokazujući tim gestom svoju naviku da se bespoštedno bori za
ono što poţeli.
Dilane! Traţim te već nekoliko minuta po ĉitavoj sali! obratila mu se prisno, ignorišući Barbaru. - Pogledaj, ovde je ekipa
Osmog kanala, na kome će se vrteti moje reklame. Oni insistiraju
da odmah odemo u njihov studio, kako bi uĉestvovali u jednoj
zabavnoj emisiji, koja ima marketinški karakter. Tamo ćemo da
najavimo poĉetak naše saradnje.
I zaista, pored nje su stajala tri mlaĊa momka, sa kompletnom
opremom u rukama. Reporter je drţao mikrofon, snimatelj
kameru, tonac pomoćnu opremu. Bilo je više nego oĉigledno da se
na zabavi nisu našli sluĉajno i da su spremni da zapoĉnu snimanje
svakog trenutka.
Ko je pozvao televizijski ekipu na moju zabavu? - Dilan je
direktno upitao Amandu, ah se ona oglušila na preteći ton
njegovog glasa.
To nije televizijska ekipa, to su moji prijatelji! - izjavila je
Amanda euforiĉno. - Osmi kanal i ja već godinama imamo uspešnu
saradnju, a emisija, na koju te sada vodim, je jedna od najpopularnijih. Uĉešće u njoj će ti veoma pomoći u karijeri.
Verujem da bi bilo tako, ali ja ne mogu da uĉestvujem u toj
emisiji - odgovorio je Dilan hladno i istrgao svoju ruku iz Amandine. - Zamoli svoje prijatelje da mi predaju materijal koji su već
snimili, s obzirom da se ovde nalazi mnogo poznatih liĉnosti, kojima sam obećao zabavu bez prisustva medija.
-
Amanda je jednim kratkim, besnim pogledom ošinula Barbaru,
koja je ĉitav prizor posmatrala priliĉno mirno, sa uverenjem da će
Dilan postupiti po njihovom dogovoru.
Ne bih volela da budem gruba, ali, prinuĊena sam da te
podsetim na jednu klauzulu našeg ugovora, Dilane... - Amanda se
izveštaĉeno osmehivala. - U njemu piše kako si duţan da odgovoriš
na sve pozive za javne prezentacije mog proizvoda u narednih
mesec dana. Ako odbiješ ovaj poziv, biću prinuĊena da tvom
advokatu uruĉim tuţbu za nepoštovanje potpisanog ugovora. Nema
sumnje da bih spor dobila i da bi te to koštalo priliĉnu koliĉinu
dolara. Da ne spominjemo kako bi izgubio onaj novac, koji je već
uplaćen na tvoj raĉun...
Barbara je bila sigurna da će Dilan oterati do Ċavola i Amandu i
njene prijatelje, upućujući je da se obrati njegovom advokatu ili
kome već ţeli. Ona bi bar tako uĉinila. Ne bi dozvolila da joj bilo
kakva pretnja pokvari planove za noć, koja je bila pred njom i
Dilanom. Ta noć nije imala cenn i nije se mogla meriti nikakvim
troškovima raskinutog ugovora.
MeĊutim, sekundi su proticali, a Dilan se nije izjašnjavao. Barbari se srce polako stezalo, jer ju je vreĊalo već i samo njegovo
oklevanje da odbrusi Amandi. Time je bacio senku na sve ono, što
je poĉelo da se raĊa meĊu njima.
U redu, Amanda... - do njenih ušiju je konaĉno dopro
Dilanov neshvatljiv pristanak na uĉenu. - Pristajem na gostovanje
u tvojoj emisiji. Budi ljubazna i saĉekaj me na parkingu, ţelim da
razgovaram sa Barbarom.
Istog trenutka, kamerman televizijske ekipe je ukljuĉio kameru,
otpoĉinjući da snima Amandu i Dilana.
Gospodine Rouĉ...- oslovio gaje reporter, gurajući mu
mikrofon pod nos. - Molimo vas da nam date jednu kratku izjavu
neformalne prirode. Naime, interesuje nas šta mislite o gospoĊicei
Fontejn, s obzirom da ste sa njenom kozmetiĉkom kućom
zakljuĉili poslovnu saradnju?
Verujem da delim mišljenje svih pripadnika muškog pola u
oceni daje gospoĊica Fontejn veoma lepa i izvanredno negovana
ţena - Dilan je spremno odgovorio, smešeći se na Amandu. - Ona
je hodajuća reklama za sve svoje proizvode. Moram da kaţem da
sam posebno srećan zbog mogućnosti da se prikljuĉim armiji
milionskih potrošaĉa, koji koriste preparate proizvedene u kompaniji gospoĊice Fontejn. Nestrpljiv sam da što pre uradimo spotove
-reklamne fotografije povodom novog losiona za muškarce, što će
predstavljati krunu naše saradnje.
Hvala vam gospodine Rouĉ — reporter se odmah povukao,
zadovoljan dobijenom izjavom.
Dilan je hteo da se okrene ka Barbari, ali ga je u tome spreĉila
Amanda iznova ga napadno okrećući ka sebi. - Vozaĉ nas ĉeka
pred zgradom, Dilane - obratila mu se koketno. - Nema potrebe da
se zadrţavaš ovde. Uostalom, Barbara mije duţna malu uslugu, s
obzirom da sam te pre izvesnog vremena prepustila njenoj bolesnoj
sestrici.
Ne ţeleći da se Amanda i Dilan uvere u stepen njenog razoĉarenja i emotivnog rastrojstva, Barbara se suvo nasmejala, obarajući
potpuno bledo lice ka podu. - U pravu si, Amanda, zaista ti dugujem uslugu. Prema tome, ţelim vam uspešno gostovanje u emisiji.
Do viĊenja!
Okrenula se na peti i htela da hitro izaĊe iz sveĉane sale, ali, bila
je potpuno Ċezorijentisana. Nije znala na koju stranu da se uputi.
Sem toga, suze su joj već zamutile vid i ona je nemoćno stajala u
mestu, uprkos snaţnoj ţelji da što pre pobegne odatle.
Barbara... - ĉula je kako je Dilan oslovljava i istovremeno je
neţno hvata za mišicu.
Istrgla je svoju ruku iz njegove i nasumiĉno se uputila napred.
Srećom, naišla je na toalet, u koji je uletela kao daje progone
Ċavoli. Pohitala je do lavaboa i oslonila se o njegovu ivicu sa obe
ruke. Disala je duboko, upinjući se da obuzda navalu plaĉa.
Šta se to dešava sa mnom, zapitala se muĉno, uviĊajući da se prvi
put u ţivotu našla u nezavidnoj situaciji. I, što je bilo najgore, nije
znala kako bi sebi mogla da pomogne. Boljoj je kidao grudi, a ona
mu je dozvoljavala daje potpuno savlada, da joj obesmisli ĉitav
ţivot, da joj pokaţe kako on okrutan moţe biti.
Nakon nekoliko minuta, usudila se da podigne glavu i suoĉi se sa
sopstvenim odrazom u ogledalu. Prvo što je pomislila, kada je
ugledala svoje plaĉne, tuţne oĉi, bilo je otkriće da su je od sreće
delili samo minuti, dok su joj se sada i godine ĉinile malim vremenskim periodom, tokom kojeg bi mogla da izleĉi svoj bol.
U toalet je tada ušla jedna ţena i pogledala je briţno. Barbara joj
nije dozvolila da joj se obrati, već se hitro provukla pored nje,
nakon ĉega je oprezno ušla nazad u salu.
Nije znala da li da oseti olakšanje ih još teţe razoĉarenje, otkrivši
daje Dilan otišao sa Amandom. Jedino što joj je preostalo, bilo je da
i ona sama napusti zabavu, koja se, po nju, završila neslavno.
*
Uspela je da odrţi nivo koncentracije, dovoljan da sopstvenim
kolima bezbedno stigne kući. MeĊutim, kada se našla iza vrata
svoje spavaće sobe, tek tada je dozvolila svom bolu da se ispolji u
najjaĉoj meri.
Plakala je gorko i neutešno, ne prestajući da razmišlja o tome
koliko je bila srećna, dok ju je Dilan drţao u uverenju da oseća
nešto snaţno prema njoj. Prisećanje na tu sreću samo ju je još više
teralo na plaĉ, a kako joj plakanje nije bilo svojstveno, nije znala
kako bi utešila samu sebe.
Ţivot joj se uĉinio potpuno praznim bez Dilana. Dok se nije
zaljubila u njega, verovala je da ima sve, ĉak i mnogo više od
onoga, što sudbina obiĉno nudi ljudima. Sada, kada je osetila sreću
istinske ljubavi, a potom je i izgubila, znala je da nema ništa, daje
sve bezvredno ako se ljubav ne ostvari, ne realizuje.
Više joj nije bilo vaţno da lije Dilan otišao sa Amandom Fontejn,
njenom zakletom rivalkom, ili bilo kojom drugom ţenom. Bolelo
ju je što nije njen, što sada nije sa njom, kako je obećao da će biti.
Kada se osetila već potpuno iscrpljenom, naterala je sebe da ode
do kupatila i osveţi se hladnom vodom. Kako je za sobom ostavila
otvorena vrata, zaĉula je zvonjavu telefona i brzo poţurila da se
javi.
Halo? - pokušala je da zvuĉi pribrano, jer je pretpostavljala
daje na vezi Rid.
Barbara... - ĉula je Dilanov dragi glas. - Zovem te u pauzi
emisije, jer se trenutno emituje jedna muziĉka numera. Ne ţelim
predugo da te ostavim u uverenju da si izneverena ili
zapostavljena.
Ne znam odakle ti ideja da se tako osećam? - pokušala je da
mu prkosi, ne ţeleći da mu prizna kako se istinski oseća.
To je valjda zato što bili ja voleo da se ti tako osećaš.
-Molim?
Bilo bi mi uţasno kada bi mi rekla da ti je sasvim svejedno
zbog toga što sada nismo zajedno.
Sasvim mi je svejedno!
Za kratko je nastupila tišina, a onda se zaĉuo Dilanov duboki
uzdah. - U svakom sluĉaju, duţan sam ti objašnjenje.
Ništa mi nisi duţan!
Zbog ĉega onda urlaš u slušalicu?
Moţda malo zbog javne blamaţe, ništa drugo - ironisala je.
Ti, oĉigledno, nisi u stanju da proceniš šta je dobra gluma, a
šta iskreno izjašnjavanje - blago ju je ukorio. - Ono što sam izjavio
pred kamerama, predstavljalo je sastavni deo mog pojavljivanja u
javnosti, kao i sastavni deo nastupajuće kampanje. Veruj mi, s obzirom da imam više iskustva sa medijima od tebe, da sam odbio
da dam izjavu, Amanda bi napravila mali skandal, a onda bi i ti
bila u kadru, i ne samo u kadru, već na svim naslovnim stranicama
ţute štampe. Nijedna ţena, koja se bilo kada zatekla u mom
društvu, nije ostala nezabeleţena. Kada su navalentni reporteri u
pitanju, najbolje je zadovoljiti ih i uĉiniti im ustupak, u protivnom
se spremi da trpiš dugoroĉne posledice. Ja jednostavno nisam ţeleo
da te izlaţem riziku, zato sam ispevao hvalospev o Amandi. Još
jednom, to je bila moja gluma, ništa više.
Ah, zašto si uopšte sklapao bilo kakav ugovor sa njom?
Ponovo je nastupila kratkotrajna tišina. - Reći ću ti zašto, unapred
prihvatajući rizik da mi ne poveruješ. Dakle, bio mije potreban
posao, jer sam nedavno kupio kuću, ĉije su rate basnoslovno
visoke. Sem toga, sav raspoloţivi novac sam uloţio u nove, produkcijske poslove, zbog ĉega sam zapao u finansijsku krizu. Imao
sam ponude za snimanje filmova, ali su snimanja planirana da se
odvijaju van Kalifornije. Zato sam prihvatio ne toliko zahtevan, a
istovremeno odliĉno plaćen posao ovde, u Los AnĊelesu.
Zašto... zašto nisi ţeleo da napuštaš Kaliforniju? - Barbari je
glas zatreperio od nade.
Zbog tebe.
-
Dobila je odgovor koji je svim srcem ţelela da ĉuje. MeĊutim,
nije mogla ni reĉ da ispusti iz sebe i kaţe Dilanu da mu veruje. Na
poverenje ju je navodio intenzitet njegovog glasa, kao i njegovo
logiĉno objašnjenje sporne situacije kojeg sama nije uspela da se
predvidi, jer joj je razum, u proteklim satima, bio potpuno
zablokiran.
Od onog jutra u tvojoj kući, kada sam saznao da si mi
skinula cipele da bi udobnije spavao, znao sam kako ţelim da
provedem izvesno vreme sa tobom i bolje te upoznam - nastavio je
Dilan sa svojim priznanjem, uviĊajući da Barbara uporno ćuti. - Da
bih sproveo tu ţelju, morao sam da odbijem ponuĊene poslove. A
da bih otplatio ratu za kuću, morao sam da prihvatim Amandinu
ponudu.
Ponovo je Barbara ostala bez glasa, toga puta jer joj se grlo steglo od radosnog uzbuĊenja.
A da bi se ti sasvim uverila kako te ne laţem... - Dilan je
nastavio da priĉa daleko opuštenije i raspoloţenije - pozivam te da
me posetiš u toj mojoj, tek, kupljenoj kući. Videćeš daje potpuno
nova, daje sveţe okreĉena i da se u njoj nalazi veoma malo
nameštaja.
Umesto da odgovori, Barbara se bacila na krevet i prislonila
slušalicu na svoje grudi.
Barbara? - ĉula je kako je Dilan zabrinuto doziva.
Ponovo je prislonila slušalicu na uho, srećno se osmehujući. - Šta
to znaĉi „veoma malo nameštaja―? - vragolasto je upitala, topeći se
od miline.
Jasno je ĉula kako se Dilan smejulji sa olakšanjem. - Znaĉi malo,
ali dovoljno - uzvratio je srećno. - Uostalom, sutra je subota, što
znaĉi da su prodavnice nameštaja otvorene bar do tri sata po
podne.
Nema potrebe da kupuješ nešto novo. Verovaću ti na reĉ.
Ljubim te, Barbara... - poruĉio joj je Dilan neţno. - Umro
bih, da sada nisam uspeo da povratim tvoje poverenje. Kada ćeš
doći sutra?
Kada ti odgovara?
U osvit zore?
Oboje su se nasmejali, a potom je Dilan Barbari izdiktirao svoju
adresu. - DoĊi kada ţeliš - poruĉio joj je na kraju. - Ja ću biti ĉitavog dana kod kuće.
Uputila mu je pozdrav i prekinula vezu, nakon ĉega je duboko
udahnula, a potom i izdahnula vazduh, ispuštajući sa tim izdahom
svu nagomilanu napetost iz grudi.
Ţivot je ponovo bio lak i lep.
X
Sutradan je izdrţala do pet ĉasova popodne, a onda je najvećom
brzinom odjurila do Dilanove kuće. Još sa ulice je stekla dokaz o
tome daje kuća lepa i potpuno nova. Kako joj se primicala, sve više
je osećala miris sveţine i ĉistote, koji je izbijao iz zidova.
Pre nego je uopšte stigla da pritisne zvono, Dilan je širom otvorio ulazna vrata. Stajao je na pragu, mirisan i nasmejan, obuĉen u
leţerni dţins i jednostavnu majicu. Trenutak u kojem su im se
pogledi sreh, doneo im je uverenje da su nepovratno i snaţno emocionalno povezani i da se meĊu njima rodila još ubedljivija prisnost.
U zenicamaim je, ujedno, naglo sevnula poţuda, ah su oboje prećutno odluĉili da je na kratko obuzdaju, kako bi bez ţurbe i što
lagodnije ostvarili intimnost.
Dobro došla u moju kuću, Barbara... - Dilan je prvi
progovorio, pruţajući ruke ka svojoj gošći. Obuhvatio ju je oko
struka, neţno joj poljubio usne, a potom je uveo u sveţe okreĉeni,
ulazni hol.
Ona se zbunjeno osvrnula oko sebe, jer je hol bio potpuno
prazan, bez ijeĊnog komada nameštaja, ili nekog dekorativnog
elementa. - Nadam se da imaš bar friţider - rekla mu je sa
smeškom, pruţajući mu skupoceno, francusko vino.
Kao što sam najavio, imam sve što nam je potrebno... promrsio je šeretski, uzimajući vino iz njene ruke i iznova je
ljubeći. - Dopada mi se tvoj poklon, ah sam se nadao neĉemu
sasvim drugaĉijem.
Ĉemu? - upitala gaje zbunjeno.
Saopštenju da si raskinula svoju veridbu.
Lice mu je bilo pomalo napeto i ona gaje pomazila po obrazu.
Zar bih došla ovde, da to nisam uĉinila? - uzvratila mu ie
pitanjem.
Dilan je zvuĉno odahnuo, za ĉas zatvorivši oĉi. - DoĊi da ti pokaţem svoju kuću, dok smo još trezni.
Povukao ju je u unutrašnjost kuće, koju su obilazili narednih desetak minuta. Barbara je zaista mogla da se uveri kako su sve sobe
prazne, sem jedne, u kojoj se nalazio jedan orman, razvuĉeni kauĉ,
televizor, video rekorder, kao i gomila video kaseta.
Dilan je razbacao jastuĉiće na pod, ispred televizora i pozvao
Barbaru da sedne na njih. - S obzirom da si se, dolazeći u moju
kuću, svesno odrekla komfora, nadam se da ćeš prihvatiti da sedimo na podu.
Mogla bih da sedim i na hladnim ploĉicama u kupatilu, pod uslovom da si ti pored mene, poruĉile su mu njene oĉi kada ga je
pogledala. - Pod je sasvim u redu, što se mene tiĉe - prihvatila je
bez protivljenja.
U tom sluĉaju ti sedi, a ja idem po posluţenje.
Barbari je bilo drago što se, u poslednjem trenutku, odluĉila da
kod Dilana doĊe u farmericama i pamuĉnoj košulji muškog kroja.
Ta garderoba joj je omogućila da sedne na podno jastuĉe i ne
razmišlja o tome kakvu je pozu zauzela.
Dilan joj se ubrzo pridruţio, noseći na posluţavniku vino,
kokice, kao i pomirit preliven keĉapom.
Oh, osećam se kao pred poĉetak bioskopske projekcije primetila je Barbara veselo, prihvatajući pruţenu ĉašu vina.
Ja sam te i pozvao na projekciju, ali ne bioskopsku, već
video- objasnio je Dilan, paleći televizor. - Da li si zainteresovana
da pogledamo kasetu sa gafovima, koji su se dešavali tokom
snimanja filma „Najdraţi dedica―? Ona se nikada neće naći u
slobodnoj prodaji, jer je pravljena iskljuĉivo za privatno
prikazivanje.
Mm? Zar se film ne zove „Najdraţi tatica―?
Jupi! - Dilan je podigao uvis i noge i ruke. - Zapamtila si!
To mora da se proslavi! Ţiveli! - kucnuo je svoju ĉašu vina o njenu
odmah popio polovinu sadrţine.
-
Baš si šaškast... - Barbara gaje neţno ukorila. - Naravno da
me interesuje ta kaseta. MeĊutim, rasploţena sam da pogledam ceo
film.
Dilan ju je najednom ozbiljno pogledao. - Da li si sigurna? - upitao ju je promuklim glasom. - Film traje dva sata, a kaseta sa
gafovima tek dvadesetak minuta.
Mogla se zakleti daje delovala veoma glupo, dok je zbunjeno
zurila u Dilanovo lice.
Sem toga... - nastavio je on - u jednoj sceni filma na sebi
imam samo peškir, kojeg moj pas pokušava da svuĉe sa mene. Na
kaseti sa gafovima mu to i uspeva.
U tom sluĉaju, definitivno ţelim da vidim kasetu sa
gafovima... -saopštila mu je tiho, ne prestajući da mu posmatra lice.
Narednih dvadesetak minuta, proveh su smejući se zgodama ekipe filma „Najdraţi tatica―. Pili su vino, grickali kokice i pomirit jeli
prstima. Sa prvim kadrom odjavne špice, tela su im se istovremeno
napunila energijom seksualnosti, koja je spontano prostrujala meĊu
njima. Ispustili su sve iz ruku i posegnuli jedno za drugim.
Ubrzo su se našli na kauĉu, gde su, meseĉarski zaneseni, otpoĉeli
senzualno da se ljube, namemo obuzdavajući jaku navalu strasti.
Tek kada se ona nepovratno zahuktala, oslobodili su se odeće i
"sjedinili svoja tela u jedno.
VoĊenje ljubavi je samo upotpunilo njihovu bliskost, samo ju je
rasplamsalo i uĉinilo neuništivom. Vrhunski osećaj telesnog zadovoljstva, doţivljenog u istom trenutku, bio je sveproţimajući, bio
je kompletan. On ih je zauvek sjedinio kao par, kao ljubavnike.
Spojeni u ĉvrst, neraskidiv zagrljaj, dugo su ćutali, ali je tišina
meĊu njima bila usaglašena. Reĉi nisu bile potrebne, oboje su znali
šta osećaju jedno za drugo.
Oh, boţe! - Dilan se iznenada neĉega dosetio, odmakao se
od Barbare i rukama prekrio hce.
Ona ga je pogledala uplašeno i odmah mu prodrmusala ruku.
- Šta se dogodilo?
Ako moje oboţavateljke saznaju da sam se zaljubio u ţenu
koja nije odgledala nijedan moj film, osetiće se izneverenom!
-
Barbara je zvuĉno odahnula, ne pronalazeći u Dilanovoj izjavi
ništa strašno. Naprotiv, veoma joj je godilo njegovo priznanje da je
zaljubljen u nju.
Slušaj me, ljubavi... - Dilan ju je ponovo zagrlio. - Do našeg
venĉanja moraš da odgledaš sve moje filmove. Jer, ako to ne uĉiniš...
Do našeg venĉanja?! - sada se Barbara odmakla od njega. Ko je rekao da ću se udati za tebe?
Dilan je istog trenutka prebledeo. - Zar nećeš?
To nisam rekla - poţurila je ona da objasni. - Samo, mislim
da je bio red da me zaprosiš.
Hteo sam to da uradim, ali pred Kristi.
Zašto pred njom?
Zato što pred njom ne bi mogla da me odbiješ. Poznato
mije koliko ona ţeli da se udaš za mene.
-To je taĉno, baš koliko i moja odluĉnost da ne udovoljavam
svakoj ţelji jednog razmaţenog deteta.
A meni? - Dilan ju je sasvim privio uz svoje toplo telo. - Ja
sam odrastao ĉovek. Hoćeš li udovoljiti mojoj jedinoj ţelji da se
udaš za mene?
Šta? Da se udam za ĉoveka koji ima samo kauĉ i televizor?
Ne dolazi u obzir!
Ah, već sutra ću kupiti ostatak nameštaja!
Sutra je nedelja!
Nisi fer, Barbara! - durio se Dilan. - Tamo gde postoji
ljubav, nije vaţno gde supruţnici spavaju i obeduju.
Ko je rekao da te volim?
Zar me ne voliš?
Barbara više nije mogla da izdrţi i prasnula je u smeh. - Naravno
da te volim! Toliko si ponekad naivan, daje pravo zadovoljstvo
zadirkivati te! I danas bih mogla da se smejem pri prisećanju na naš
prvi razgovor, voĊen u mojim kolima. Tada si bio tako simpatiĉno
uobraţen, da mije bilo ţao da srušim tvoje slatke zablude...
Tako znaĉi... - Dilan je, glumeći uvreĊenost, znaĉajno
klimao glavom. - Mishš da sam naivan, uobraţen i u zabludi. A, što
je najgore, potcenjuješ moj kauĉ. Preko toga zaista ne mogu
dapreĊem.
Pre nego je Barbara mogla da shvati šta se dešava, Dilan ju je
šĉepao u naruĉje, podigao je sa kreveta i spustio je na tepih. Odmah
ju je zarobio svojim telom, tako da ona nije mogla da se pomeri ni
milimetar.
Kladim se u trideset pet hiljada dolara, da ćeš ubrzo
zaboraviti na sve udobnosti, koje nameštaj pruţa...
Ona mu je uvukla sve prste u kosu i neţno mu se osmehnula.
Ne mogu da prihvatim tu opkladu... Ona je za mene u
startu izgubljena...
Volim te, Barbara... - priznao je Dilan zaneto. - Volim te od
našeg prvog susreta, kada si mi se narugala pred vratima Kristine
sobe. Ne moţeš ni da zamisliš koliko mi je, u tom trenutku, bilo
potrebno otreţnjenje takve vrste. Mnogim ţenama sam bio dovoljan i ovakav, slavan i veĉito u nekom svom pobedniĉkom zanosu.
Jedino sam zbog tebe morao da izvuĉem maksimum svog šarma,
kako bih te osvojio.
I ja tebe volim, Dilan... - uzvratila mu je Barbara na isti
naĉin.
Da sam znala da ću doţiveti ovakvu ljubav sa tobom, platila
bih te, one veĉeri i celih trideset pet miliona dolara. I, ne bih ţalila
ni centa.
Pa, bez laţne skromnosti, rekao bih i da vredim, otprilike,
toliko - Dilan je izvio donju usnu, u iskarikiranom stavu samodopadljivosti.
Barbara ga je privukla sebi i obavila mu bokove svojim uţarenim
bedrima. - Dokaţi! - zatraţila je odluĉno, grleći ga oko vrata.
Dilan ju je tada pogledao muški, sa jasnom ţeljom u oĉima.-To je
izazov kome ne smem odoleti... - primetio je muklo, krećući u
novo osvajanje njenog podatnog tela.
KRAJ
By Voki
Download

Naslov originala Sela Bration FORTUNE LOVERS