Glosofaringealna neuralgija
Definicija
Glosofaringealna neuralgija (GFN) je unilateralni bolni poremećaj, koji se odlikuje kratkim bolom, sličnim
elektičnom šoku, iznenadan u početku i završetku, lokalizovan u uvu , bazi jezika, tonzilarnoj fosi, ili ispod
ugla donje vilice. Ima mnogo istih karakteristika kao trigeminalna neuralgija (TN).
Epidemiologija
GFN je vrlo retka bolest i ima malo studija o prevalenciji. Njena incidencija u opštoj populaciji je 0,2 na
100.000 ljudi godišnje. Može koegzistirati sa TN.
Pathofiziologija
Sadašnji stav je da je GFN uzrokovana kompresijom korena glosofaringealnog živca blizu moždanog stabla
(dorsal root entry zone) vijugavim krvnim sudom (arterija ili vena),dovodeći do mehaničkog uplitanja
nervnih vlakana i sekundarne demijelinizacije, verovatno posredstvom mikrovaskularnog ishemijskog
oštećenja. Ove promene snižavaju prag ekscitabilnosti aficiranih vlakana i promovišu ukrštanje veza
između susednih nervnih vlakana. Tako taktilni signali, koji dolaze iz brzih mijelinskih (A-beta) vlakana
mogu direktno aktivirati spora nociceptivna (A-delta) vlakna, ponekad i C vlakna, rezultujući visoko
frekventnim pražnjenjenjem karakterističnim za GFN.
Copyright © 2013 International Association for the Study of Pain
Klinički nalazi
Lokacija, radijacija: Bol je unilateralan i može se osećati u jednoj ili u svim sledećim lokacijama: uvo, baza
jezika, zadnja strana ždrela (naročito tonzilarna fosa) i ispod ugla donje vilice, a može zračiti dole u vrat.
Karakter: električnom šoku sličan bol, oštara, ubadajući, cepajući.
Jačina: Blag do umereno jak.
Trajanje, periodičnost: Svaki atak bola traje nekoliko sekundi do dva minuta i može brzo biti praćen novim
atakom. Periodi spontane remisije mogu se dešavati i inicijalno trajati mesecima ili godinama, ali vreme
remisije postaje kraće i ataci se pojačavaju.
Faktori koji pogoršavaju: gutanje, govor. kašalj.
Udruženi nalazi: Kardijalne aritmije i sinkopa nastaju kao posledica stimulacije vagusa.
Ispitivanja
Kompjuterizovana tomografija (CT) ili magnetna rezonanca imiđžing (MRI) mogu otkriti lezije kao i
neurovaskularnu kompresiju. Neki pacijenti mogu takođe pokazati elongiran stiloidni nastavak , koji retko
može izazvati isti bol, označen kao Eagle-ov sindrom.
Terapija
Nema studija, koje su sprovedene u pacijenata sa GFN,tako da je tretman isti kao kod TN. Prva terapijska
linija treba da je carbamazepine (200–1200 mg/dnevno) ilir oxcarbazepine (600–1800 mg/dnevno).
Copyright © 2013 International Association for the Study of Pain
Hirurški tretman
Ako medikalni tretman nije uspešan, hirurške procedure se razmatraju. Mikrovaskularna dekompresija
glosofaringealnog nerva tehnički je teža nego za TN, ali rezultati su slični. Glavne komplikacije: disfagija,
promuklost i facijalna pareza.
Literatura
[1]
Katusic S, Williams DB, Beard CM, Bergstralh E, Kurland LT. Incidence and clinical features of glossopharyngeal
neuralgia, Rochester, Minnesota, 1945–1984. Neuroepidemiology 1991;10:266–75.
[2]
Patel A, Kassam A, Horowitz M, Chang YF. Microvascular decompression in the management of glossopharyngeal
neuralgia: analysis of 217 cases. Neurosurgery 2002;50:705–10.
Online Izvori
Grupe pacijenata: http://www.tna.org.uk; http://www.endthepain.org; http://www.tnaaustralia.org.au
Copyright © 2013 International Association for the Study of Pain
Download

Glosofaringealna neuralgija Definicija Glosofaringealna neuralgija