Napomena: Izjavu dati na memoradumu firme
IZJAVA
POD PUNOM MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU
ISPRED FIRME _____________________________________
IZJAVLJUJEMO DA SE GORE NAVEDENA FIRMA NIJE
PRIJAVILA U SISTEM PDV-A.
_____________
(Datum)
MP
__________________
( Potpis direktora)
Download

Izjava da preduzece nije u sistemu PDV-a