Ispovijest jednog izvanzemaljskog bića –
INUAKI, REPTIL KOJI ŢIVI U MENI – 2. dio
Originalni naslov: Inuaki, reptilianul din mine
Potresna ispovijest o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
Zemlje
Aryana Havah
Skini masku, jer si sam sa sobom.
Zatvori oči, nemoj gledati. Zaboravi sve što su te drugi učili.
Svuci svoj ego i uroni u more u sebi.
Nijem i gluh stojiš tamo i čvrsto vjeruj u to što osjećaš.
Otvori svoju dušu, da bi se cvijet Istine otvorio u tvom srcu.
Samo tako moţeš postati Ljudsko Biće.
Nepotrebno je da ponovno govorim o Davidu. Njegova čistoća Duše i točnost
njegovih poruka je učinila da je postao poznat i da su ga zavoljeli. Potvrda tome je
bezbroj pristiglih pisama u uredništvo. Interesantno je da su se svi koji su u vezi sa
knjigom, pozitivno izrazili o njoj. Nasuprot tome što sam u početku vjerovala da je
knjiga proturječna, da se bavi nerazumnom temom, iznenadilo me je što su sve
povratne informacije pokazale da je potrebna nova informacija, koja je stavljena
iznad sada postojećih. Ova činjenica me je prinudila da si postavim pitanje jesu li su
se stanovnici naše drţave počeli buditi.
Moţda je Nebo nekim čudom podiglo debeli veo osjećaja usamljenosti i nekako nas,
na samo Njemu poznat način, probudilo da naĎemo svijest i duševno, kao i naš
ljudski integritet. Razgovor koji se odvijao sa ovim svjetlosnim bićem prije nekoliko
susreta sa njim, podjelila sam u tri dijela, da bih informacije povezala u odreĎena
poglavlja. David poručuje slijedeće i to vam, kako sam od njega primila i predajem:
"Mi ljudi smo naučeni istinu traţiti u ustima onih koji su oko nas. Boga traţimo na
Nebu. Smatramo sebe ljudima koji griješe. Pogrešno postupamo i zatim molimo za
oproštaj. Stavljamo maske da bi se drugima svidjeli. Ovim učenjima je sada kraj, jer
Istina je u nama, isto kao i Bog. Ljudska smo bića, ali stupili smo na put
usavršavanja. Moramo postati dobri da bi se dobro okrenulo prema nama. Moramo
postati svoji, kako bismo postali ono što smo bili. Nikoga više ne treba slijepo slušati.
Ni mene, niti druge. Riječi moraju proći kroz naš um i dušu, jer u srcu se nalazi Sveto
Mjesto Istine. To mjesto je umu nedostupno i nijedan um ne moţe tu prodrijeti. Zato
vam kaţem da me slušate dušom, razmišljajte srcem i ţivite u Bogu."
A: Pozdravljam te, Davide.
D: Znao sam da ćeš me potraţiti. Usnuo sam to i upitao Aghtona da li je to istina, a
on je rekao da je. Rekao je da se trebamo nešto vaţno dogovoriti.
A: Istina je da sam od izdavača dobila obavijest da su mu se javili mnogi čitatelji. To
je dovelo do ove ideje. Čak što više, preko jednog svog prijatelja, koji raspolaţe
posebnim sposobnostima, prekontrolirala sam potrebu ponovnog povezivanja sa
tobom i to se potvrdilo, tako da to nije moja zasluga. Ja sam se oprostila sa tobom
mišlju da ćemo se sresti tek poslije 2012-e.
D: Da, ali sve je u pokretu, u promjeni. Sve se širi. Sve se moţe mjenjati i
prilagoĎavati. Mislio sam da si razumjela tu pojavu! Ako bi me sada upitala, tada bih
ti rekao da je ovo naš posljednji susret, ali tko to točno zna ?
A: Trebala sam mnogo što šta razumjeti, ali ... ljudske stvari. Samo toliko mogu reći
da je prva knjiga bila uspješna. U tom smislu, mnogi su je pročitali. To kaţem u
pozitivnom smislu, ali sam se iznenadila da su razumjeli i shvatili njen pravi smisao.
D: Naravno, jer su to istiniti i stvarni podaci, koji su u stanju prodrijeti kroz logiku i
racionalno razmišljanje i tako stići do duše. Ljudsku dušu ne moţeš prevariti riječima i
zavaravati ju. Ona poznaje istinu. Kad bi uspjeli slušati samo dušu, tada bi sva naša
djela obavili u skladu sa Kodexom jedinstvenog Zakona i u suglasnosti sa Matrixom.
To bi značilo da bi se na Zemlji stvorio Raj.
A: Misliš na Bibilijski raj?
D: Neka vrsta Biblijskog. Raj će biti tada kada ljudsko biće postane Bog ili postane
boţansko ljudsko biće, kada sve budemo obavljali prema Nebeskim Mislima, kada
podatke koje materijaliziramo budemo uzimali izravno iz Matrixa, kada svi budemo
postupali jednoglasno, tada će i Raj postati dostupan Zemlji.
A: Doći će to vrijeme?
D: Mnogo ranije nego što misliš i to usprkos tome što neki deluju u tom smjeru da se
ništa ne mjenja. U vezi Raja je u školi pop govorio o izgnanstvu Adama i Eve iz
njega. Naravno, to je samo primjer.
A: Znači, trebamo to razumjeti u prenesenom značenju?
D: Da. Zašto misliš da je na planeti od svih ţivotinja odabrana jedna zmija, odnosno
jedan gmizavac? Zašto ne jedan lav, slon ili lisica?
A: Nisam mislila o tome!
D: Vidim da skoro nitko o tome nije razmišljao! Baš jedan gmizavac da je prevario
dušu? Preci su to opisali i predali nam tako kako su znali, da bismo bili informirani, ali
mi nismo razumjeli poruku.
A: Koristio si riječ Bog. Pozivaš se na Boga kao na upravitelja Univerzuma, a ne na
Boga Stvoritelja?
D: Da, to sam htio reći.
A: Mi trebamo postati Bogovi, a ne Tvorci?
D: Bilo bi dobro ako bi postali Tvorci, ali to nije moguće. Tvorac je vrhovni Bog,
Porijeklo, Beskraj. Mi još ne moţemo biti takvi kao On. Moramo prvo postati Bogovi.
To je prvi korak.
A: Na kog Boga misliš?
D: Na upravljača našeg Univerzuma.
A: A Inuaki imaju svoga Boga Tvorca?
D: Oni se manifestuju kao Bogovi, ali ima ih već mnogo koji su počeli raspolagati
sposobnostima Tvorca, ali to je tema jednog drugog razgovora.
A: Znači, ne moţemo preskakati stepenice?
D: Ne. Kako bi znala skladati glazbu, ako ne poznaješ instrumente.
A: Baš prije par dana sam o tome razgovarala sa prijateljem. Pitali smo se što čovjek
moţe učiniti, ako jedan entitet, koji raspolaţe odreĎenim sposobnostima, uĎe u
njega.
D: Gdje je tu tvoj trud, tvoja zasluga? Razmisli. Entitet koji ti predaje ove poklone je
nekada bio čovjek i na nekom polju je usavršio sebe. Dakle, radio je.Moţda je mnogo
patio, moţda su ga ismijavali, moţda nije imao obitelj koja bi mu pomogla ovladati
ovim sposobnostima. Mnogo toga je trebao učiniti.
A: Postoje li entiteti koji imaju takve sposobnosti, ali nisu bili ljudska bića?
D: Ne, dostupni su samo oni koji su bili povezani sa frekvencijama Zemlje, odnosno
raspolaţu zemaljskim karakteristikama. Zato da bi to unijeli u Matrix, prvo su morali
usvojiti učenjem. Ako i doĎe jedan viši entitet i "posudi" ti samo privremeno,
moţeš ga koristiti, ali ne moţeš sa sobom ponijeti u Matrix, jer nije rezultat
tvoga truda.
A: Ali postoje takvi ljudi, koji su analfabete, a raspolaţu odreĎenim sposobnostima,
ljudi koji liječe, govore strane jezike ...
D: Ovim sposobnostima raspolaţu ljudi, jer su u nekom od ţivota usvojili ovo znanje i
privremeno se aktiviraju ili im u interesu ostvarenja svoga poslanstva pomaţu
odreĎena viša bića. U slučajevima kada odlaze, ne mogu znanja sa sobom ponijeti u
segment Matrixa, jer to nije njihovo, već im je darovano.
A: Pretpostavimo da je netko bio kirurg u neposrednom prethodnom ţivotu i sada
ponovno ţeli biti kirurg. Zar ne moţe osvjestiti svoja ranija iskustva?
D: Ne. Mora proći kroz proces učenja. Ako je jedan razvijeni entitet, tada moţe imati
ovakve ili onakve sposobnosti. Ako nije, tada mora učiti isto toliko kao i svaki drugi,
koji se prvi put sreće sa tim. Postoji jedna mala razlika. Ako su već nekada bili kirurzi
i ako su svoj posao u prošlim ţivotima savršeno obavljali, sada su mnogo privrţeniji
svom poslu. To je kao da su u milosti. Instiktivno osjete probleme svojih bolesnika i
znaju kako postupiti. MeĎutim, tvoj primjer nije dobar, jer kada bi ljudi razumjeli da
su bolesti samo upozorenja, tada ne bi imali potrebe za kirurzima.
A: Ali ako imaju potrebe, da li dobivaju pomoć?
D: Da, ako za to zamoliš i vjeruješ u to da ćeš dobiti.
A: Dakle, ako bi sutra ţeljela nekoga operirati i preuzmem energiju nekog kirurga,
tada mogu to učiniti?
D: Teoretski da, ali sada dolazi ispravna procjena. Ako si ţeljela biti liječnik, tada
si to trebala učiti. Trebala si stjecati iskustvo. Trebala si se truditi i ţrtvovati
energiju u to. Ti nisi učinila ništa od toga. Čekala si i čitala psihološke knjige, šetala
si, gledala TV, bila na odmoru i iznenada ti je došla ideja da ţeliš biti kirurg. Zašto je
roĎena ta ţelja? Treba to razmotriti. Ako je došla iz zavisti, ljubomore ili umišljenosti,
lijenosti ili iz bilo koje negativne frekvencije, tada ti ni jedan entitet neće pomoći.
A: Pretpostavimo da smo na jednom pustom otoku i jednom bih čovjeku ţeljela
pomoći.
D: Da, tada da. U tom slučaju Matrix će pomisliti da toj osobi treba pomoći i dobit ćeš
pomoć.
A: Ako bih ţeljela postati kirurg samo zbog ljubavi prema ljudima i da nemam
vremena za to i tada bih dobila pomoć?
D: Ako nemaš vremena za to, to znači da to nije tvoja misija. Ostavi to za one koji
su pošli po toj stazi. Prihvati da svaki entitet raspolaţe odreĎenim osobinama. Ne
moraš odjednom prakticirati sve zanate na Zemlji. U budućnosti će biti jasno definiran
svačiji zadatak. To će još jedno vrijeme potrajati, dok svi ne postanemo Bogovi.Samo
tada ćemo biti sposobni da bilo što i bilo kada učinimo. Ti misliš da meni ne bi bilo
lakše da sam sve pitao Aghtona, da napiše i nauči umjesto mene? To bi značilo da
samo tada mogu pisati kada je on prisutan. Zato sam ostao kod učenja. Ja takoĎer
imam potrebe za vjeţbom. Naučio sam kako upravljati svojom rukom, kako koristiti
oči i funkciju glave. Potrebno je učenje. Zemlja, kao i sve ostale planete su škole.
Zbog toga odlazimo na različite planete, učimo posebne stvari i razvijamo se.
Ništa nije bezrazloţno. Ako ne bi imali što učiti, tada se ne bismo više trebali
reinkarnirati.
A: Čime ćeš se baviti u budućnosti?
D: Volio bih se baviti proizvodnjom biljaka. Volio bih ljude na Zemlji naučiti kako
se uzgajaju biljke na Inuaki. Tako ćemo se valjda brţe osloboditi od toga da jedemo
našu braću.
A: Odnosno?
D: Ţivotinje. Zar ne vidiš koliko je štetno korištenje mesa?
A: Zbog uskladištenih vibracija?
D: Da. Razmisli. Kod transplantacija ljudi osjećaju neke stvari, a i prihvaćaju neke
osjećaje. Kod konzumacije mesa se dešava isto. Sadrţi genetsku frekvenciju
ţivotinje, njene doţivljaje. Jesi li pomislila koliko pati jedna zatvorena ptica u kavezu i
koliko je namučena. Kakve doţivljaje ima u trenutku smrti? Ako bi oni koji kolju
barem zamolili za oprost, razgovarali sa njima i zahvalili se, sve bi bilo
drugačije. Bilo bi isto loše, ali ne toliko. Trenutno ţivim izvan grada i imao sam sreće
biti na svinjokolji kod moje bake. Nisam prisustvovao samom klanju, ali sam slušao
razgovore prije klanja. Vaši, tako se zvala svinja,koja je bila moj prijatelj. Svaki dan
sam razgovarao sa njom. Svaki dan sam joj donosio višak ručka iz škole. Krao sam
jabuke iz podruma. Pokušao sam obitelji reći, objasniti im, ali su me ismijavali. Tako
sam otišao do nje i pokušao ju ohrabriti i zatraţiti oprost. To je bila jedna od
rijetkih prilika kada sam plakao i rekao sam da ţelim, da bih se volio vratiti na Inuaki.
Ţelio sam umrijeti, pa da se vratim na Inuaki. Molio sam Matrix da mi pomogne.
Aghton je bio taj koji mi je objasnio da ljude treba uvjeriti činjenicama i djelima. Oni
znaju samo to što su im njihovi preci ostavili i zato čine te stvari. On mi je obećao i to
da će se Vaši u jednom višem obliku reinkarnirati i više neće imati iskustava ove
vrste. To me je smirilo, ali jedan drugi problem se tada javio. Natjerali su me da
jedem njeno meso. Aghton mi je ponovno pomogao. Pomogao mi je da dobijem
zapaljenje ţeluca, pa sam skoro umro. Stigao sam do bolnice i jedan neobičan
liječnik me je liječio. On je raspolagao sličnim osobinama kao ti. Puno smo
razgovarali. Prepoznao me je i upitao da nije moţda napisana knjiga o meni. Rekao
je mojim roditeljima da od sada moram biti na strogoj dijeti. Cijeloga ţivota ću morati
biti na dijeti, a trebam povremeno otići kod njega na kontrolu. To je bila jedna dobra
stvar, jer je rekao roditeljima da će me nekoliko dana uputiti na ispitivanje u bolnicu.
Jesi li znala da je i ovo, vezano za meso, povezano sa Anunakima?
A: Da, rekao si da jedu samo meso.
D: Što bi ti osjećala ako bi došao jedan Anunaki, koji je mnogo jači od tebe i uzeo ti
dijete, pa ga zaklao za Boţić?
A: To nije isto. Ţivotinje postoje zbog toga da bi se mogle ţrtvovati.
D: Preko koga? Tko ti je to rekao?
A: To je jedno iskonsko pravilo koje se odrţava u ţivotu. Jako je staro.
D: Otprilike oko 6.500 godina, kada su se Anunaki dosjetili i stvorili neke ezoterične i
religijske pokrete kako bi lakše vama manipulirali.
A: Dobro, ali i ti si jeo meso kada si stanovao u Bukureštu.
D: Da, jer sam tada bio mali i nisam poznavao doţivljaje ţivotinja. Znao sam da je
meso štetno, ali da bi točno razumio morao sam naučiti lekciju. Bilo je jako
neugodno. I sada imam ţelju zaplakati. Ne bih volio još takvih lekcija! Imao sam
sreće sa tim liječnikom o kome sam govorio. Drugačije ne bih znao što da radim.
Jedan neobičan čovjek. U posljednjoj inkarnaciji je takoĎer bio liječnik u jednoj drugoj
drţavi, gdje su štošta otkrili. Ne mogu ti reći koliko je bio sretan što me je upoznao.
Skoro je plakao.
A: Mnogi ljudi bi te voljeli upoznati.
D: Upoznat će me kada doĎe vreijme za to. Za sada se treba boriti sa naslijeĎem
koje je predhodni David ostavio. Kada bude došlo vrijeme, tada ću govoriti sa svima.
Inače, tko bi me volio upoznati, moţe to učiniti i ovako.
A: Postoji jedan gospodin sa inicijalima I.B., koji ti je jako privrţen, a koji bi te volio
upoznati.
D: Kaţi tom čovjeku da se ne moramo upoznavati, jer mi se već poznajemo. Vrlo
često smo razgovarali. Pitao me je razne stvari i ja sam mu odgovorio.
A: Ti odgovaraš svima tko te pita?
D: Ne. U posljednje se vrijeme mnogo pitanja i likova pojavilo u mojoj glavi. Nisam
mogao svima istovremeno odgovoriti, jer sam često zauzet, pa sam zbog toga
zamolio Aghtona da to učini umjesto mene. Sa gospodinom B sam razgovarao
nekoliko puta. Posebno, jer se dobro poznajemo već dugo vremena.
A: Iz drugih ţivota?
D: Da. Ali ovi podaci su namjenjeni samo njemu i kada bude vrijeme, to će se i desiti.
Tada će saznati.
A: Znaš, on se bavi buĎenjem svijesti Daka. Ne znam da li si čuo o Dačima.
D: Ne baš, ali Aghton mi je pokazao neke slike.
A: Oni su nam preci. Rumunjsku su izvorno zvali Dačija.
D: Pusti da saznam više informacija, pa da mogu na ovo odgovoriti.
A: Da se vratimo na naš susret. Kaţeš da trebamo postati vegetarijanci?
D: Da, postat ćemo vegetarijanci.
A: Ali ima jako mnogo ljudi koji se ne mogu odreći mesa!
D: Ubrzo ćemo se odreći mesa. To je uprogramirano.Radi se o jednom novom stanju
svijesti, do kojeg trebamo doći. Kada doĎe vrijeme, svi ćemo to učiniti.
A: Oni koji to ne mogu učiniti?
D: Svatko tko ostane, znat će to učiniti, ali svatko u svoje vrijeme. Ništa se ne smije
raditi prisilom. Učinit će to tada, kada budu imali potrebu za tim i kada osjete podstrek
za to.
A: Ješćemo sirovo povrće?
D: Kako tko bude ţelio. Sirovo ili pripremljeno, nije bitno. Suština je što hrana
poručuje, a ne kako ju trošimo, ali do tada ima još vremena!
A: Ipak, meso predstavlja velike količine kalorija. Hranjivo je. Ljudi će morati trošiti
mnogo više povrća da bi nadomjestili razliku. To opet znači da ćemo morati imati više
plantaţa, a ja ne vidim kako je to moguće?
D: Zemlja raspolaţe sa dovoljno plodnog tla. Razmisli malo. Kad bi umjesto pašnjaka
uzgajali biljke i voće…. Inače, uskoro će ljudi sve manje i manje jesti.
A: I to je dobro?
D: Da, jer će ostalo dobivati izravno iz energije.
A: Odakle dolazi ova energetska hrana?
D: Izravno iz Matrixa. Ne da će dolaziti, već sada stalno dolazi. Mi ju ne ţelimo trošiti
i zato jedemo toliko hrane.
A: Jer ne znamo ništa o tome!
D: Jesmo li se interesirali?
A: Kako moţemo primiti ovu energetsku hranu?
D: Kada budemo jako gladni, molit ćemo Matrix da nam da hranu u tom vidu.
Moţemo učiniti i to da se podsjetimo što ćemo dobiti…. da li je to bolje nego što je
pečeni krumpir ili bilo koja druga hrana koju volimo, jer je energija u prirodnom obliku,
a to je mnogo bolje.
A: I Matrix će dati?
D: Sve daje što poţelimo. Nemoj zaboraviti da kada moliš, tada se stvarno moraš i
zahvaliti, kao da si već dobila. Matrix se raduje tome da moţe odgovoriti, isto
kao i Bog.
A: Zar tako vaţnu ulogu ima hrana koju jedemo?
D: Bitno je što unosimo u organizam, posebno u interesu budućih generacija. Tijelo
mora postati manje gusto i lakše. To će se prvenstveno ostvariti promjenom ishrane.
Trebamo početi sa eliminiranjem mesa i jaja, zatim mliječnih proizvoda i na kraju
ćemo se odreći i pripreme hrane. To su prvi koraci koje trebamo učiniti.
A: Ima i drugih koraka?
D: Zatim slijedi prelazak na tekuću hranu i zatim odricanje od hrane u potpunosti.
A: I to ću doţiveti?
D: Naravno! Mnogo je bliţe nego što misliš.
A: Kada misliš na tekuću hranu, tada misliš na vodu?
D: Da, ali mislim i na sokove od povrća i voća. Puno vremena trošit ćemo samo
tekuću hranu. Voda je veoma bitan element. Ako znamo kako to činiti, vrijedno
je. Moţe nam podići frekvenciju. Anunaki znaju za to i zato je voda najviše izloţena
kemijskim tretmanima.
A: A ona djeca, koja su pristalice brze hrane, što se dešava sa njima? Oni se neće
razvijati dalje?
D: Da, oni su najviše izloţeni raznim kemikalijama i oni imaju najteţi zadatak, jer
njima je od strane roditelja genetski unijet ovaj način ishrane i zavisnost od navika.
A: Kako?
D: Roditelji su bili podvrgnuti odreĎenim programima i to su proslijedili svojim
nasljednicima. Ako bi tako ostalo i dalje, tada bi slijedeće generacije pale 100% pod
utjecaj načina ishrane.
A Da, razumijem. Tako će se stvari promjeniti?
D: Već na kraju 2010. Vidjet ćete da će djeca sama promjeniti svoju dijetu.
A: Desit će se čudo?
D: Oni to čine uz pomoć Matrixa! Dobit ćemo jedan novi vid energije i to će nas
potaći da stvari vidimo drugačije. Promjene će doći iznutra, ali kod svakoga tek tada,
kada doĎe vrijeme. Znaj da je ovo jedan veoma teţak period. Svjetlosni radnici
djeluju sve snaţije i prisiljavaju nas da se probudimo i djelujemo, naročito tamo gdje
znamo da ne valja.
A: Odnosno?
D: Nasuprot tome, iako ne jedeš meso, moţeš se probuditi sa tim da ţeliš meso.
A: Što ja tu mogu učiniti?
D: Postavi sebi pitanje odakle dolazi ova ţelja za hranom, odnosno da li je prirodna ili
poticana. Upitaj Matrix da li moţeš jesti kobasicu, da li ima dobar utjecaj na tebe
i da li odgovara tvojoj volji u MATRIXU.
A: Svatko mora promjeniti svoje navike u ishrani?
D: Samo ako ţelimo. Kao što sam rekao, to je nešto što dolazi iznutra.
A: Htjela bih rasčistiti jednu stvar. Dobila sam neke odgovore na to. U prvoj knjizi si
rekao da se mi molimo onom Bogu, koga smo naslijedili. Stvoritelj je najviši, beskrajni
Bog?
D: Da.
A: I ne bi se trebali povezati izravno sa Izvorom?
D: Trebamo misliti na to da ako se ţelimo povezati sa vrhovnim Bogom, da se
povezivanje takoĎer dešava preko Boga. Vidiš tu su nas zaveli Anunaki. Oni su uveli
misao o jedinom Upravitelju, koga su nazvali Beskrajnim, zbog toga da to ne moţeš
ni zamisliti. Oni su rekli da je maximalno dostupan i da osim njega ništa ne postoji.
Zato,kada se ljudi mole, mole se jedinom Bogu, koji je stvorio Nebo i Zemlju.
A; Ne razumijem!
D: Što vidiš kada gledaš prema dolje?
A: Zemlju.
D: Kada gledaš gore?
A: Nebo.
D: I Kome se moliš? Upravitelju Neba i Zemlje! Sam sebe ograničavaš. Jedini,
Vrhovni Bog, kome bi se trebalo moliti je Vrhovni i Stvoritelj Beskrajnog
Univerzalnog Svepostojećeg, što je postojalo, postoji i postojat će. Samo se
razumijevanjem ovoga moţemo razvijati.
A: Ali kada se molim, tada oslovljavam Boga, samo toliko kaţem.
D: Da, jer su ti u školi rekli da je on stvoritelj Neba i Zemlje i u tvom umu je to ostalo.
A: U moje vrijeme o tom nisu raspravljali u školi, ali kao misao postoji iz mog
djetinjstva. U stvari, u pravu si. Ako me netko upita tko je Bog, odgovorila bih, da je
Stvoritelj Neba i Zemlje. Ne znam porijeklo ovoga izraza, ali činjenica je da je tako.
D: Da, to je to što su usadili u tvoju glavu. Jedan program iz prošlosti, jednu prijevaru.
A: Znači, treba se moliti Univerzalnom Bogu - Stvoritelju, a ne Bogu? Kako da to
definiram?
D: Nije riječ o definiciji, već o vjerovanju. Moraš razumjeti da iznad ovog Boga
postoji jedan mnogo moćniji, tako nešto moćno da su svi Univerzumi i Bogovi
njegov sastavni dio. U trenutku kada ovo shvatiš, tvoj um prodire dalje kroz
Upravitelja našeg Univerzuma (svemira. prim prev.)
A: I zaobiĎe ga?
D: Nikako! ProĎe kroz Njega i odatle dalje do Vrhovnog.
A: Dakle, trebam se moliti, pa da moja molitva stiţe do Boga, Upravitelja Zemlje i
odatle do Vrhovnog Boga?
D: Tako nekako, ali ne stiţe do Upravitelja. To si rekla kao da je riječ o Bogu
Univerzuma kao o nekom poštaru, koji proslijeĎuje molitve. To je jedno stanje
frekvencije. U molitvi se poveţeš sa Upraviteljom našeg Univerzuma i sa njim
zajedno ideš dalje prema Izvoru. To sama ne moţeš učiniti. U stvari moţeš se
povezati sa Matrixom, jer imaš te sposobnosti. Ne znam zašto se čudiš?
A: Jer sam pragmatična i očigledno imam potrebe za materijalnim dokazima.
D: Ali njegova energija u ovom trenutku ne moţe postati materija. Osjećaš ju kao
energiju ili ne?
A: Nisam na to mislila! Ako govorimo o jednom entitetu, moja očekivanja su da ga
mogu vidjeti i drugi!
D: Ali ako on ţeli da ga samo ti vidiš? Ako imaš jedan dobro definiran zadatak?
A: Nisam na to mislila, ali to djeluje povratno, jer misao moţe sve, a moţe se i
našaliti sa mnom.
D: Mislio sam da si najzad razumjela što je tvoj zadatak, ali sam moţda pogriješio.
Što si mislila, do kad će ovo trajati? Nema više mnogo vremena da se usaglasiš i
odlaţeš stvari.
A: Apropo vrijeme. Većina ljudi misli da se vrijeme skratilo, ja takoĎer. Nekada imam
osjećaj da ću zakasnuti, ali ne znam gdje!
D: Kasniš na susret sama sa sobom. Ostali isto tako. Vrijeme je kada svi
moramo učiniti izbor.
A: Što trebamo birati? Netko je istu tu stvar rekao meni.
D: Put moramo odabrati.
A: Kako?
D: Svatko neka si postavi pitanje da li bi Zemlji ţelio promjenu. Ako ţeli, tada prvo
mora sam sebe promjeniti. Ovo se moţe učiniti svjesnim priključenjem na energiju
koja je poslana prema nama. Flux će pomoći da se energetski podesi i upotpuni
fizički organizam, a tada počinje energetski osjećati pulsiranje Univerzuma. To je prvi
korak. Kada doĎe vrijeme, sa drugima zajedno će slati impulse Zemlji i tada će
porasti frekvencija Zemlje.
A: Kako izgleda ovaj puls?
D: Trenutno ljudi imaju jedan specijalan energetski krug. Kao jedan tok, koji ulazi
preko tjemena i preko tabana izlazi. Isto kao i kod Zemlje. Ona ima takav stalan tok
energije, koji ulazi na Sjevernom Polu, a izlazi na Juţnom. Sve se mjenja. Zemlja,
ljudi i sve što postoji na planeti počinje pulzirati.
A: Kako?
D: Kao jedno srce! U početku. Na kraju ćemo biti sposobni svjesno i trajno aktivirati
Mer-ka-ba polje. Tada ćemo stvarno početi osećati što znači biti ljudsko biće.
Mer-ka-ba je jedno aktivirano energetsko polje oko tijela ljudskog bića, preko čiste
ljubavi Univerzuma i postat će aktivan, osiguravajući savršenu obranu.
A: Interesantna je pomisao sa srcem. I kod bebe se prvo formira srce. Buduće dijete
je jedno srce.
D: Sve ima svog smisla, jer tako je stvoreno!
A: Kako moţemo pristupiti toj energiji?
D: Kaţi, kako bi ju voljela dobiti, kako ju osjetiti? Zamoli i dat će ti se, ali u
trenutku molbe moraš biti uvjerena u to da si već dobila.
A: Kako?
D: Recimo da bi se ţeljela promjeniti. Htjela bi biti bolja. Zamoli da se promjeniš, ali
molba je više zahvalnost za već obavljenu promjenu. Trebaš reći da si od tog
trenutka postala bolja. Trebaš osjetiti da si već usvojila tu naklonost.
A: Ako bi voljela nešto drugo, recimo novac?
D: Ne razumijem zašto svatko hoće novac! Bilo bi mnogo ispravnije kad bi zatraţila
razumijevanje, dobrotu, ljubav ... kada bi to ţeljeli.
A: Jednostavno iz tog razloga, jer novac osigurava mir i dobrobit!
D: Nije istina. Novac moţe stvoriti problem, bijes i bolest.
A: Da, ali nije obvezno! Nedostatak novca trenutno melje postojeće društvo. Zar ne
vidiš da ljudi nemaju novca za plaćanje računa, svoju hranu ....
D: Ako vole novac, onda ga moraju zatraţiti od Matrixa, jer u Matrixu postoji
sve što je neophodno.
A: Ali konkretno, kako trebamo to definirati?
D: Prvo moramo razumjeti što je razlog nedostatku novca? Pogledajmo da li smo
nekom nekada nešto loše učinili, da li smo povrijedili nekoga, uzeli nekome novac,
jesmo li rekli nešto, kao da novac znači zlo ili nešto slično tome. Ako konstatiramo da
je od ovoga nešto učinjeno, moramo usmeriti paţnju na to, zamoliti Matrix da nam
oprosti, kao i odgovarajuće biće kojem smo nanijeli zlo, čak i ako smo to biće
mi sami.
A: Kako?
D: Zahvali se Matrixu za mnogo novca koji je tvoj!
A: Iako u novčaniku imam samo 10 leja?
D: Moraš misliti na to da imaš 100.000 leja. Trebaš se radovati i zahvaliti se, biti
svjestan toga da je u novčaniku prisutan taj novac! Moţeš pomisliti i na to kako
ćeš potrošiti taj novac i kako ćeš pomoći drugima.
A: I to pomaţe?
D: Iskusi. Samo se tako moţeš uvjeriti. Na primjer, kada sam naučio pisati, imao sam
mnoge domaće zadatke. Učiteljica je zahtjevala pisanje po pet stranica. Umjesto da
razmišljam da li sam u stanju napisati tih pet stranica, zahvalio sam Matrixu u
trenutku prije nego što sam započeo, kao da je zadatak već gotov, kao da sam
znao šta ću raditi i što sam mnogo naučio zahvaljujući tome. Tako je i sa novcem ili
sa bilo čim. MeĎutim, bilo bi mnogo bolje da od Matrixa trţimo da postanemo ljudi.
Mislim da bi to bilo korisnije. U novoj energiji od novca nećemo imati mnogo
koristi!
A: Kako se manifestira nova energija?
D: Bit ćemo drugačiji.
A: To znači da se mjenjamo?
D: Da, točno to.
A: Hoće to imati utjecaja na svakodnevni posao?
D: Ako ti vjeruješ u to da će imati posljedice, tada će tako i biti.
A: Ne. Konkretno, ako čovjek radi u firmi čiji vlasnik pripada jednoj okultnoj
organizaciji i promjeni mu se vibracija, hoće li ga otpustiti?
D: Da, hoće. Sasvim sigurno, ali kao što sam rekao, moramo odabrati put. Sada, ne
sutra ili kasnije. Nema više vremena.
A: Dobro, ali kada čovjek ostane bez posla?
D: Treba zamoliti Matrix za jedno novo radno mjesto, gdje će biti poštovan,
poštovan za to što radi i što osjeća!
A: I dobit će?
D: Da, ako ispravno i iz srca to radi.
A: Ljubopitljiva sam. Gdje će raditi ljudi sa novim vibracijama! Da li razumiješ? Ako se
svi promjene, a voĎe ostanu iste takve, tada će biti nedostatka radnih mjesta?
D: Nema svaki poslodavac negativne vibracije. Postoje mnogi dobri ljudi. Ima još
nešto. Kada većina dobije novu frekvenciju, tada više neće biti potrebe za radnim
mjestima!
A: Da, ţivjet ćemo od zemljoradnje!
D: Od toga i mnogih drugih ispravnih delatnosti, koje su u suglasnosti sa Kodom
Zakona.
A: Voljela bih govoriti o nedjeljnim večernjim meditacijama. Čini mi se kao da imamo
smetnje.
D: Svjetlost nikome ne moţe smetati. Ako netko tako osjeća, tada je sam kriv.
A: Ali i ja to osjećam!
D: Počela si meditirati tako da si imala odreĎene misaono-energetske-forme, umjesto
da si ih isključila. Ne moţeš se priključiti na više energetske forme, ako si
napunjena negativnim energijama. To što si u stvari osjećala, to je bila energija
svjetlosti, koja te je dalje drţala da ne bi nekoga napala.
A: To je jedno od objašnjenja. Uopćeno, ja ne osjećam napade. Mene nitko ne
napada. Moţda sam nerazvijena?
D: Tama ne moţe napasti svjetlost, jer ako doneseš svjetlost u tamu, tada ona
nestaje i isto postaje svjetlost. Tebe ni u kakvom obliku ne moţe napasti tama.
Nije riječ o nerazvijenosti, već o obrani. Tvoje tijelo je obuhvaćeno jednim vatrenim
poljem, koje te štiti. Tebe mogu osjetiti kao da napadaš, meĎutim, tebe štiti tvoje polje
i na neki način štiti i druge oko tebe.
A: Poznavala sam duhovno puno razvijenije ljude, koje su napadali. Kada govorim o
napadima, tada govorim o stvarnim energetskim i duhovnim napadima.
D: To su njihove greške. Ljudi moraju uvijek birati izmeĎu svjetlosti i tame. Sami
odlučuju na koju će stranu. Ako odaberu obje strane, tada se naĎe jedno mesto koje
je slično sjenci, odnosno nije ni na svetlosti niti u tami.
A: To je loše?
D: Nije loše, ali nije ni dobro. To je njegov izbor. Jedini problem je u tome što dobiva
vibracije sa tri mjesta, odnosno, nekada je u svjetlosti, nekada u tami. Nema stabilno
mjesto.
A: Ni tada ako je razvijena duša?
D: Ni tada. Jer riječ je o slobodnoj volji. On ţeli biti tamo. Nitko ga ne prisiljava.
A: To je razlog što osjeća te jake šokove?
D: Zapamti jednu stvar. Svjetlost se ne moţe napasti, jer ona postaje vatra i gori.
Svjetlost se nikada ne moţe pretvoriti u tamu.
A: To sam razumjela, to mi je jasno.
D: MeĎutim, tama moţe postati svjetlost. Da to jasnije definiram. Nas su drţali u tami.
Svjetlost sada počinje biti jasnije prisutna, odnosno, mi ju počinjemo primjećivati. Još
malo vremena treba proći i osjetit ćemo ju u sebi. Neki već počinju to primjećivati.
A: Kada govoriš o svjetlosti, misliš na Boga?
D: Mislim na svjetlost, ali plamen Boga i svjetlost vode do Boga. Misliš, ako je Bog
svjesno prisutan u tebi, da ćeš tada ţudjeti vratiti se u tamu?
A: Ipak, oni ljudi o kojima sam govorila, zašto osjećaju napade drugih?
D: Jer ţele svjetlost, ali i tamu. Njima je tako dobro. Zato oni prihvaćaju obje vibracije.
Znaj da je jako teško tako ţivjeti. Mnogo je jednostavnije ako si na jednoj strani.
Nemaš suprotne vibracije, ne moraš se boriti. Shvaćaš kroz kakav suprotan proces
prolazi duša koja stupi u svjetlost, a zatim naglo u tamu?
A: Ne moţemo im pomoći?
D: To je njihov izbor. Mi im moţemo reći, ali izići iz tame, to moraju sami učiniti. I
samo da znaš da nedjeljne večernje meditacije štite posebni entiteti. Njih nitko
ne moţe prevariti. Ako se netko osjeća napadnuto, to znači da ih ovi entiteti drţe
daleko. Prvo moraš učiniti jednu kratku meditaciju i otpustiti negativne energije, a
poslije toga se priključiš zajedničkoj meditaciji.
A: Učinit ću tako. Jesi li čuo da te mnogi ljudi vole i osjećaju te.
D: Osjećaju energiju, ali to nije moje. Meni je to dano. Pogrešan je stav da ljudi imaju
takvu moć. Kako sam rekao, na nedjeljno večernjim meditacijama mnogi svetlosni
radnici sudjeluju. Aghton je takoĎer prisutan i još trojica od Inuakija.
A: Stvarno, jesi li o njima saznao još nešto?
D: Sa trojicom veoma jasno komuniciram. Sa ostalima povremeno.
A: Tkoo su ti svjetlosni radnici?
D: Razvijene duše iz gornjeg segmenta Matrixa. Svake nedjelje dolaze baš zbog toga
da nam pomognu.
A: Moţemo li zamoliti da ih vidimo?
D: Da, ali oni su energije, vibracije i glasovi. Nemaju takav oblik kao mi.
A: Ali moţemo li ih osjetiti?
D: Rado dolaze da bi nas prigrlili.
A: I što trebamo osjetiti?
D: Vidjet ćeš. Ne mogu ti to riječima opisati. To je kao da si koraknula u more ljubavi.
A: I ostali Inuaki su dobri?
D: Da. Jedan od njih je napredniji od mene, pa puno učim od njega.
A: U kom smislu je napredniji?
D: On je već počeo vibrirati zajedno sa pulsom Univerzuma. Mnogo mu pomaţu
roditelji. Stići ćemo i mi dotle, ali imamo još malo posla!
A: Da li to znači da je imao sreće?
D: To je bio uspjeh Matrixa, jer njegov zadatak pri dolasku na Zemlju u potpunosti je
ispunjen.
A: Da li i oni govore, posjeduju informacije?
D: Aghton je rekao da da, ali u veoma uskom krugu i nitko nije imao hrabrosti napisati
to što su čuli.
A: Čak ni roditelji za koje si rekao da su jako napredni?
D: Njih troje imaju drugi zadatak i oni to znaju. Oni moraju raditi zajedno i to će biti
dovoljno. Nemaju potrebe za vanjskom pomoći.
A: Da to razumijem tako da ti imaš potrebe za našom pomoći?
D: Svi imamo podjednako potrebe jedni za drugim. Kod mene je još malo
problematično, jer se još zanimam odraĎivanjem karme moga tijela. Samo poslije
toga mogu biti potpuno sam.
A: I ti još imaš mnogo toga?
D: Imam još točno toliko, koliko je potrebno. Ni mnogo ni malo.
A: Voljela bih te nešto pitati? U posljednje vrijeme susrećem se sa svakojakim
ljudima.Jedni su veoma razvijeni, barem ja tako osjećam i rekli su da vide razne
Univerzume u sebi. Što mi moţeš reći o tome?
D: Da vide Univerzume u sebi?
A: Kaţu da su osnivači dijelova Univerzuma.
D: Moţeš osnovati Univerzum samo onda kada raspolaţeš Boţanskim potencijalom
ili si i sam postao Bog, Stvoritelj. MeĎutim, jako je teško stvoriti jedan Univerzum, jer
poslije treba i upravljati njime. Ne moţeš stvoriti jedan Univerzum, pa da ga poslije
prepustiš sudbini. To bi bilo nepotrebno trošenje energije, a to Matrix ne bi dozvolio.
MeĎutim, tu objašnjenje moţe biti sasvim drugačije. Otprilike pet meseci Zemlju
bombardira jedna specijalna forma energije,koja se dešava u interesu našeg razvoja.
To znači da se sve više ljudi budi i počinje primjećivati razne stvari. Jesi li si ikada
postavila pitanje od čega smo napravljeni? Što nas čini različitim?
A: Da i mislim da su svih šest i po milijardi ljudi postavili ovo pitanje.
D: I jesi li saznala odgovor?
A: Ne. Odnosno, prema Kabali, sastojimo se iz elemenata i stvoreni smo iz Akaše,
odnosno od Svetoga Duha. Ne znam što nas čini različitim.
D: Ništa.
A: Kako to ništa?
D: Ništa nas ne razlikuje. Svi smo Jedno. Mi svi i sve oko nas što postoji smo
jedno, odnosno jedna cjelina. Ako bi sada Stvoritelj odlučio da se vratimo u Matrix,
mislim na sve što postoji, Zemlja, Univerzum, planete sve bi postalo Matrix, a Matrix
je jedno po svom obliku.
A: Hoćeš reći da je homogen?
D: Da. On je samo energija. Ako postoji jedna stolica, čovjek i mali pas uĎu i sjedine
se. Tada se sve pretvara u jednu energiju. Dakle, ne postoji nikakva razlika.
A: Što to onda omogućuje da stolica bude stolica, a čovjek bude čovjek?
D: Misao je osnovica stvaranja. To je kao kada uzmeš jednu količinu plastelina i od
toga prvo napraviš stolicu, zatim jednog psa i na kraju jednog čovjeka. Svi su oni od
istog materijala, ali izgledaju drugačije. Zatim ih moraš opskrbiti energijom i tako
im daješ ţivot. Jako je jednostavno.
A: Da, to je tvoje mišljenje.
D: Pogledaj, ako se posječe jedno drvo, moţeš od njega napraviti stolicu, moţeš ga
spaliti, ali je samo misao bitna, misao koja je bila osnova za sječu drveta. Tvoja
odluka je što ćeš učiniti s njim.
A: Ali daska ostaje samo daska.
D: Da, tu si u pravu, jer kada su ju zamislili, tada je predviĎena daska, ali ti moţeš
mjenjati fizičku formu. Razmisli samo kako bi to izgledalo ako bi imao jednu zamisao,
zamisao da uzmeš jednu količinu energije, isplaniraš i pretvoriš ju u jedan predmet ili
u jedno biće. Nije teško, samo treba vjerovati u to. Treba htjeti da se to desi i
desit će se.
A: Briga počinje kad bi poţeljela stvoriti jednog Tiranosaurus Rexa, dok bi susjed
ţelio jednog diva. To bi bio potpuni kaos. I što tada?
D: Matrix ima svoje odreĎene zamisli. To je razlog zašto nam ne da pravo doprinosa
za stvaranje. Mi ne moţemo stvoriti nov Univerzum na ovom osnovnom.
Trebamo sami modelirati Univerzum koji smo zamislili i u kome ţivimo. Samo
tako moţemo vršiti promjene, jer moţemo mjenjati samo ono u čemu ţivimo.
A: Ali ima i takvih ljudi koji savijaju kašike, odnosno snagom misli savijaju ili pomiću
stvari.
D: To da, jer postoji pojam plastelina, ali neka pokušaju Pterodaktil preobraziti u
metal.
A: Nekada su postojali Pterodaktili. Valjda se moţeš priključiti na staru sliku.
D: Postojali su, ali više ne postoje. Zamisao je izbrisana iz manifestacije. Ona postoji
u Matrixu, ali se više ne moţe materijalizirati tu na Zemlji.
A: Razumjela sam.
D: I u budućnosti ne moţemo stvoriti ništa, što postoji samo na nivou pojma.
A: Vezano uz budućnost, koja kako znam nije stalna. Na nju se moţe utjecati.
D: Da, ali samo izmeĎu odreĎenih ograda. Gledaj, mi se moramo razvijati duhovno.
To je naš zadatak. Recimo da to ţeliš ti, tvoj susjed i moţda još milijun ljudi. Ako je
cilj Tvorca da se Zemlja razvija i ako smo mi jedini koji prihvaćamo taj cilj, tada ćemo
biti prvi koji će otići dalje. Ostali će ići u svoj odgovarajući segment Matrixa. Oni će
dobiti drugačiji zadatak.
A: Zašto ne mogu ostati?
D: Jer samo Stvoritelj ima pravo intervencije i On donosi odluke. Mi smo samo
sudionici. Istina je da nas pitaju da li ţelimo ići dalje ili ne. Dalje se moţe ići samo
prema odreĎenim pravilima, a ne prema našoj glavi.
A: Kaţu da će se Zemlja promjeniti ...
D: Sigurno će se promjeniti.
A: Nisam to ţeljela reći! Postoji jedna teorija o katastrofi, koja kaţe da imamo mnogo
mogućnosti za jednu sjajnu budućnost. Jedna od mogućnosti je i globalna katastrofa,
jedna mnogo šira nego o čemu si ti govorio, ali to se moţe izbjeći ako se probudimo.
Da li to znači da imamo mogućnost?
D: Da, to je mogućnost izbora puta kojim ţelimo ići, ali ne i to gdje ćemo stići. Mi
odlučujemo samo o tome kako da stignemo tamo.
A: Prema tebi, koji ćemo put odabrati?
D: Mi smo već odabrali put! Nije bitno koji je, već to gdje vodi. Ne bih volio kada bi se
ljudi uplašili, jer mnogi to ne mogu razumjeti. Ako se plaše, tada pobuĎuju osjećaj
straha, a strah je došao od Anunakia. Bog svakoga podjednako voli. To znači da
on brine o nama i daje nam, ali samo to što misli da nam treba i što je dobro.
A: Dakle, ti kaţeš da čovek ne moţe stvoriti Univerzume ...
D: Čovjek, u stanju u kojem je trenutno, to ne moţe učiniti.
A: Što su tada ti unutrašnji univerzumi, koje neke osobe vide?
D: Aghton kaţe da to što oni vide, to je njihovo sjedinjavanje sa Najvišim Stvoriteljom.
A: Hoćeš biti malo jasniji?
D: Da. Zamisli da tvoja unutrašnjost liči na univerzum, da je tvoja koţa univerzum, a
tvoji organi su planete. Ti upravljaš njima kao Bog našim univerzumom. Ti si
odgovorna za ispravno djelovanje, za hranu, za energiju koju im daješ, što radiš sa
njima, što im govoriš i da li brineš o njima. Ako se koncentriraš na Vrhovnog
Stvoritelja, ako preko njegovih očiju gledaš na stvaranje, tada vidiš da oni imaju isto
tako svoje univerzume, sunce, planete, ljude, itd ...
A: Ista je stvar?
D: Da, u potpunosti. Kao što sam rekao, ako bi Matrix sve progutao, sve bi bilo jedno.
A: Da to razumijem tako kao da mi ne moţemo stvoriti jedan vlastiti univerzum?
D: Ne, nemamo pravo, ne znamo promjeniti, izbrisati ili preobraziti stvarnost
univerzuma u kojem ţivimo. Toliko. Samo toliko moţemo učiniti sada. Znaš zašto?
A: Ne.
D: Jer mi stvaramo umom, a ne dušom. Ako bi sve što volimo bilo sačinjeno od
ljubavi i sa ljubavlju, sa Nebeskom Namjerom i u skladu sa Zakonima
univerzuma, ako bi naša svakodnevna djelatnost to odraţavala, ako bi u našoj
djelatnosti bio prisutan Bog, tada bi imali prirodno pravo stvarati univerzum.
Znaš zašto?
A: Ne.
D: Jer tada bi shvatili da za to više nema potrebe!
A: Ne razumijem.
D: Ako bi bila Bog, tada bi znala da moţeš učiniti bilo što. Moţeš stvoriti i jedan
univerzum, ali to je suvišno, jer već postoje univerzumi i bilo bi nerazumno trošiti
energiju. Zar bi tada to činila?
A: Ne znam. Moţda da, da sebi potvrdimi da sam za to sposobna!
D: Vidiš, zato nama ljudima sada nije dozvoljeno. Ne treba ništa dokazivati. Niti
sebi niti drugima. Moramo naučiti ţivjeti u Istini.
A: Odnosno kako?
D: Kada ţiviš u Istini, ti si prva osoba koje za to zna. To znači da ne moţeš sebi
lagati.
A: To je logično, ali ipak ne vidim vezu!
D: Da li bi ti otišla na jedan skup, gdje će biti masovna tuča?
A: Ne.
D: …ali ipak ideš.
A: Ako treba.
D: Ne treba. To kaţeš jer sebi traţiš izgovor. Ideš tamo jer bi voljela da si tamo.
Laţeš sebi ili ne? Ili samo odeš, znajući za to da će se oni potući, a tebe to zabavlja.
S druge strane sramota te je to priznati.
A: Ali postoje i takve situacije, kada moramo traţiti kompromise.
D: Bile su. To je i bilo prihvaćeno, ali sada više nije.
A: Što mogu učiniti?
D: Ili ćeš reći da ne ideš jer će se tući ili to, da ćeš otići samo ako obećaju da će
umjereno piti. Ako ideš zbog toga što ti se sviĎa ako se tuku, barem to priznaj.
A: Ako se naljute na mene?
D: Ako se naljute, to je njihov problem. Ti si odabrala svoj put. Odlučila si da nećeš
više lagati. To je prvi korak. Slijedeći bi bio to da ne laţeš onima oko sebe. Istina se
moţe reći ma kako neugodno izgledala.
A: Ali u nekim situacijama se ne moţe reći. Ne moţe se samo tako nekome sasuti u
lice.
D: Ne izravno i grubo, ali moţeš naći takav oblik, u kojem smireno, sa strpljenjem i
ljubavlju izraziš Istinu. Moraš znati jednu stvar. Postoje ljudi koji će se naljutiti bez
obzira kako im saopćiš Istinu. Njih treba ostaviti na miru. Oni imaju vlastiti put.
Suština je da nikoga ne povrijediš i nikome ne činiš loše.
A: Ali ako znaš da će čovjek sutra umrijeti,da li je dobro to mu reći?
D: Ne, jer bi zvučalo jako nezgodno. To bi bilo kao da si ti iznad njega, jer imaš
mogućnosti saznati stvari iz drugog izvora.
A: Kako to treba definirati?
D: Moţeš prekontrolirati odakle dolazi informacija. Kako će ta duša moţda otići zbog
neke bolesti, moli se Matrixu pa ćeš mu tako osvjetliti put i pomoći da mu prijelaz
bude lakši. Ako bi tu osobu trebala zadesiti jedna iznenadna smrt, recimo jedan
nesretni slučaj, a ti znaš za to, moţeš mu reći da imaš loš osjećaj, da ne treba ići na
put i neka ne napušta stan. Od njega će zavisiti da li će te poslušati.
A: Ne mogu se ni na koji način umješati u njegovu karmu?
D: Ne, jer ako si dobila poruku, postoji mogućnost da su tebe zaduţili da ga upozoriš.
A: To je veoma komplicirano. Vidim da svatko u posljednje vrijeme, tu mislim na one
sklone ezoteriji, govore o vaţnosti istine i o potrebi uvoĎenja iste. Meni se to čini
dosta teško, posebno u današnjem društvu.
D: Kada ţiviš u istini, tada znaš što je ispravno i dobro reći. Ako ova upozorenja radiš
zbog ponosa i svog ega, tada nemaju veze sa istinom, a prvenstveno sebi činiš loše.
Ima još nešto čega se trebaš odreći.
A: Što je to?
D: Agresija. Agresivnost dolazi od Anunakia. Oni su nas naučili da budemo
agresivni. Čovjek nije takav stvoren.
A: Ali ima ljudi koji su bezrazloţno agresivni.
D: Agresivnost dolazi iz neznanja, nesigurnosti, nerazumijevanja i to je iskazivanje
mrţnje. Jedan čovjek koji je svjestan i stalno povezan sa Matrixom, ne moţe biti
agresivan. On ne zna tako mrziti, jer osjeća samo ljubav. Poznaje Zakone, zna
da smo svi Jedno i da ne moţe biti loš prema sebi. Zato da bismo postali Bogovi,
moramo se prvo sami promjeniti. To nitko ne moţe učiniti umjesto nas.
A: Ali bar moţemo dobiti objašnjenja!
D: Objašnjenja su dobra, ali tu je riječ o doţivljaju. Ako ne znaš što znači biti
drugačiji, ne moţeš stići do promjene. Sve je misao-energija-forma. Ti si taj koji je
ova stanja prouzročio, pa ti moraš to i osjećati. Nitko ti ne moţe pomoći.
A: Ipak ostajem pri svom mišljenju. Vaţno je da imaš pomoć, da imaš od koga dobiti
objašnjenja, da imaš koga pitati!
D: Ljudi su navikli priznavati tuĎa mišljenja. Tako su programirani! Naučeni smo
prihvatiti tuĎa mišljenja i to prihvatiti kao istinu. Zašto moramo Istinu traţiti izvan
sebe, kada se ona nalazi u nama? Ako čuješ neku informaciju na TV, tvoja duša će
točno reći da li je ta informacija točna ili ne. Zašto moraš provjeravti svoje uvjerenje?
Ako osjećaš da informacija nije istinita,a oni ti ipak uporno objašnjavaju i ti ju na kraju
prihvatiš, tada te tvoj um prisiljava da laţ prihvatiš kao istinu. To nije ispravno! Tvoja
duša je znala točan odgovor. Ţašto to provjeravaš?
A: Mislim da oni koji formiraju jedno mišljenje, znaju više od nas, spremniji su, zar
ne? Mislim da ne griješim.
D: Oni koji šire laţne vijesti, uglavnom se pozivaju na to da te drţe u snu, da
reagiraš samo na stvari. To je sve što ţele.
A: Ali zašto?
D: Misliš da oni nisu shvatili da se ljudi počinju buditi, da se mjenjaju? Nasljednici
Anunakija su jako uplašeni, jer se sa tim još nisu nikada suočavali. Njihovi preci im
nisu ostavili nikakve pisane tragove o tome kako bi trebali pristupiti ovim
promjenama.Počeli su nas bombardirati, ali kao što vidim, nemaju baš puno uspjeha.
A: Čime nas bombardiraju?
D: Prvo što su povećali energetske napade, posebno tamo gde ţivi mnogo ljudi.
A: Kako napadaju energetski?
D: Uglavnom preko onih obeliska o kojima sam već govorio, a primjetio sam da su i u
svemir nešto postavili, odakle emitiraju iste te valove, samo su oni mnogo jači i svuda
stignu. U zadnje vrijeme nas bombardiraju i kemikalijama iz zraka.
A: Odnosno?
D: Vidio sam avione koji nose kemikalije, koje bacaju na Zemlju.
A: To su za uništavanje insekata kao i protiv korova.
D: Otkud znaš? Aghton kaţe da su to otrovi i bacaju ih svuda po svijetu.
A: Zašto?
D: Aghton kaţe da se ljudi počinju mjenjati i traţe drugačije informacije i hranu. Sve
više ih je koji ţele preseliti na nezatrovana mjesta. To nije dobra vijest za one koji nas
vode, jer to znači da će nas se sve više probuditi i oni ne znaju šta da rade. Zato im
se rodila ideja da pojačaju ove napade, koji na sreću nisu toliko efikasni. Radoznao
sam koje će nove korake izmisliti!
A: Moţemo li se braniti protiv ovih energetskih napada?
D: Da.
A: Kako?
D: Trebamo zamoliti Matrix da nam poveća vibracije na nivo koji će nas zaštiti
od ove agresije. Sve je misao-energija-forma. Ako istupimo iz šablona ovih
posjedovanja, oni više neće imati utjecaja na nas.
A: Moţemo li što učiniti protiv kemijskim sredstava?
D: Da, ali trenutno je teško, jer ih gutamo i tako dospjevaju u naše tijelo. Mnogo je
lakše, ali još ne raspolaţemo tom sposobnošću, da negativnu energiju pretvorimo u
pozitivnu.
A: Znači, ne znamo klor pretvoriti u šećer?
D: Ne. Moţemo mu promjeniti ukus da postane sladak i da traje dok na to mislimo.
Trajno na to ne moţemo utjecati. Osobine klora ostaju, jer to je bila šablona koja je
posluţila kao osnova, ali to nismo mi stvorili.
A: Postoji li način da uklonimo štetan utjecaj otrova, koje smo prinuĎeni trošiti?
D: Da, postoji. Rekao sam već. Moramo podići nivo vibracija tijela. To moţemo
učiniti i na to imamo pravo, jer je tijelo naše. Mi odgovaramo za njega.
A: Daj jedan primjer.
D: Ako znam da jedem hranu zatrovanu kemikalijama kaţem: „Hvala Matrixe što si
nam pomogao da na prirodan način i u potpunosti odstranimo sve što je štetno
za moje tijelo.“
A: Ovo je jedna dobra ideja, jer tako se moţemo osloboditi i od masti i bilo kojih
štetnih materija.
D: Samo je riječ o programiranju. Trebamo naučiti moliti. Univerzum je spreman
pomoći bilo kada, a mi smo ti koji postavljamo prepreke i sve kompliciramo.
A: Tako smo naučeni!
D: Tako smo bili naučeni, jer nam je lakše uzeti to što nam drugi daju, nego
razmišljati vlastitom glavom. Srećom, ove stvari će se mjenjati.
A: Kada misliš da će se to promjeniti?
D: Ne bih volio o tome govoriti. Suština je da idemo prema svijetu gdje ćemo
ponovno postati ljudi.
A: Bit će zemljopisih promjena, katastrofa, strašnih stvari?
D: One će biti prisutne u mjeri kolikoj se ljudi ne budu ţeljeli mjenjati. Tada će Matrix
naći načina da ih odstrani. Odluku će donijeti u suglasnosti sa onima koji se budu
ţeljeli mjenjati.
A. Kako ti vidiš neposrednu budućnost?
D: Ako će sve biti tako kako je sada, ako neće biti promjene, tada se
moţe desiti da će na nekoliko dana nestati magnetnog polja Zemlje.
A: Što to znači?
D. Da će centar Zemlje stati. Ako se to desi, magnetno polje Zemlje će
postati nula. To će imati utjecaja na svako ţivo biće.
A: I na ljude?
D: Posebno na njih.
A: Kakav utjecaj moţe imati nedostatak magnetizma na ljude?
D: Aghton kaţe da je ljudsko biće u stanju 48 sati podnijeti nulti
magnetizam. Poslije toga čovek počinje ludjeti, postaje agresivan. Za 3
do 15 dana stanovništvo Zemlje bi poludjelo i sve zaboravilo.
A: 3 do 15 dana? I to zavisi od ljudi?
D: Da.
A: I koliko će trajati nedostatak magnetizma?
D: Ne znam. Ako se desi, moţe trajati 3 do 15 dana.
A: Postoji li na Zemlji takvo mesto gdje moţemo pobjeći i biti sigurni?
D: Ne. Ako se to desi, tada će svagdje biti isto.
A: Iz čega se sastoji sredina Zemlje?
D: Ja ju vidim kao jedan veliki komad stijene. Ovu stijenu prekriva jedan
omotač na kojem smo mi.
A: Što se dešava sa stijenom kada ista stane?
D: Stijena postaje tekuća. Ovaj proces će se odvijati max. 15 dana. Ako
sredina postane tekuća, tada se kora počinje kretati, a kontinenti
pomicati. To znači da će kontinenti i polovi Zemlje biti na drugom mjestu.
A: Stalno govoriš ako. Da uzmem ovo tako kao da nije sigurno?
D: Da, tako je. Budućnost je otvorena. Mi ju pišemo. Neke stvari su
sigurne, dok druge nisu. Zavise od nas.
A: Znači, promjena polova nije sigurna?
D: Polovi će se mjenjati, to je sigurno. Ne zna se za koje vrijeme.
A: Ali postoji i jedna optimistička prognoza?
D: Da, sve je optimističko, jer nas čeka novo vrijeme i nova Zemlja. To je
jedno novo doba sa novom rasom, novim sposobnostima i talentima.
Ljudima će biti dano da ţive u jednoj vrsti svijesti, koja je u suglasnosti
sa Zakonima Univerzuma i harmonijom Matrixa.
A: Da li je neophodno da se promjena polova desi u 3 do 15 dana?
D: Ne. To se moţe desiti i za 24 sata, ali o tom ne odlučujemo mi.
A: Što trebamo učiniti da se to ne desi?
D: Ne moţemo ništa učiniti drugo, osim da se iznutra promjenimo.
Što je nama ostavljeno da se desi, to će se i desiti. Trebamo se
povezati sa srcem Zemlje, preuzeti njenu vibraciju i energiju. Kada
stupimo u tu novu dimenziju, postajemo Bogovi. Zato će ući samo oni iz
čije duše zrači ljubav.
A: A ako se od današnjeg dana predamo ljubavi?
D: Oni koji daju ljubav, ljubav i dobijaju natrag.
A: To znači da ćemo biti zaštićeni?
D: Vidiš, tu je vaţna namjera. Ako pristupaš mislima i daješ ljubav s
namjerom da nemaš brige, ne mislim da će ti pomoći. Ljubav je jedna
čista energija, koja dolazi iz duše. To je energija koja je osnova svega
postojećeg. Kada daješ ljubav, to treba biti dar iz srca i bez namere.
Ljubav je čista i jednostavna. U njoj nema ničeg skrivenog.
A: Ako se, uz pomoć ljubavi uspijemo povezati sa srcem Zemlje, tada
moţemo nešto promjeniti?
D: Sasvim sigurno. Pomaţemo Zemlji i zahvaljujući tome, promjena će
biti lakša i brţa, jer tu je riječ o energijama. Ako mi dajemo vibraciju
ljubavi Zemlji, ona se preobraţava u čistu energiju, a Zemlja ju
dobiva kao višak energije. To doprinosi da se promjena obavi brţe i da
nema takvih posljedica. To je kao kada poguraš auto. Jedna je stvar
kada ga sama guraš, a sasvim druga ako ti pomaţu i drugi.
A: Da to razumijem da ako se većina ljudi probudi, tada će promjene biti
brţe?
D: Promjene će biti iste, samo će se obaviti brţe i lakše.
A: Kako ja vidim, nitko ništa ne ţeli mjenjati!
D: To ne mogu reći. Aghton kaţe da ljudi počinju vidjeti stvarnost. Moţda
još ne razumiju to što vide, ali bitno je da traţe odgovore. Kad bi samo
razumjeli da je istina u njima!
A: Rekao si da je sredina Zemlje kao stijena. Postoje teorije koje tvrde da je središte
Zemlje šupljikavo, da je kao sunce.
D: Ja središte zemlje vidim kao jednu ogromnu stijenu. Postoje ogromni prolazi, ali to
je nešto drugo.
A: Moţeš li reći što su to?
D: Da. Neki od njih postoje još od davnina i prirodni su. Neki postoje od onda kad su
prvi Anunaki došli na Zemlju, dok su druge izgradili sadašnji rukovoditelji.
A: Da li netko stanuje u njima?
D: Da, stanuje. One koje su sadašnji rukovoditelji gradili, imaju obrambenu namjenu,
da se u slučaju potrebe mogu sakriti u njima. MeĎutim, oni ne naslućuju da neće biti
upotrebljivi. U drugima stanuju oni koji su došli sa stranih nebeskih tijela.
A: Zna li netko o postojanju ovih stranaca?
D: Naravno. Oni koji nas vode sada. Oni ţive tu sa svojim znanjem.
A: Oni su isto loši?
D: Nisu loši. Inače ni Anunaki nisu loši, jer je moralo tako biti. Oni samo postoje. Oni
koji su u središtu Zemlje su jako razvijena bića. Veoma su često pomagali, a i sada
isto pomaţu ako je potrebno. Kada budemo spremni, moći ćemo komunicirati sa
njima.
A: To znači da će intervenirati ako Zemlji prijeti opasnost?
D: Činit će samo u toj mjeri, koliko im bude odobreno. Znaju Zakon i znaju da ako ne
dozvole da se razvijamo, tada bi to skupo platili. Kako sam rekao, oni su razvijena
bića.
A: Kako onda suraĎuju sa trenutnim vladama?
D: Da ih ostave tu, jer im tako pomaţu.
A: Jesu li meĎu najrazvijenijim u Univerzumu?
D: Ne, u Univerzumu ima mnogo razvijenijih od njih koji pomaţu, koji su čiste
energije i zato ne moraju ostati meĎu nama.
A: Oni samo povremeno dolaze?
D: Samo tada kada ima potrebe.
A: Jesu li oni u NLO-ima koji se povremeno vide?
D: Bića o kojima sam govorio nemaju potrebe za prijevoznim sredstvima da bi se
kretala. Oni su energije i zato bilo kada mogu biti bilo gdje.
A: Jesu li bili ljudi?
D: Ljudi postoje samo tu, na Zemlji. Na drugim mjestima postoje samo stvorene
forme. Svaki svijet ima svoj stvoreni oblik, ali svakoga je stvorio isti um. Treba
razumjeti da bez obzira što svijet drugačije izgleda, ista misao-energija-forma
ih je stvorila i sve je porijeklom iz Matrixa.
A: Moţeš li reći odakle dolaze ovi izvanzemaljci, koji su tu?
D: Većina ih dolazi iz okoline Siriusa. Drugi dolaze iz drugih sunčevih sustava.
A: Oni koji dolaze sa Siriusa, često se mješaju u evoluciju?
D: Svako biće koje se okrenulo ovdje na Zemlji, umješalo se u evoluciju. Svi oni koji
su tu ili dolaze povremeno, posebno oni o kojima sam govorio, najviše su pomagali
evoluciju.Zahvaljujući njima dospjeli smo do ovog nivoa razvoja tako brzo. Bez njih bi
ovo jako dugo trajalo.
A: Jesu li oni neprijatelji Anunakija?
D: U univerzumu se ne upotrebljava riječ neprijatelj. Sve što postoji, jednostavno
postoji, sa odreĎenim ciljem. Svaka ţivotna forma je stvorena sa jednom jasnom
namjerom. Pojam neprijatelj postoji samo na Zemlji i siguran sam da su to oni stvorili.
A: Dakle Anunaki?
D: Da.
A: Zašto to kaţeš?
D: Kada ti kaţeš neprijatelj, na šta pomisliš?
A: Mislim na ljude koji mi nešto oduzimaju, napadaju me ...
D: Dobro, razmisli malo. Ako bi umjesto neprijatelja došao neki prijatelj, jedna osoba
koju poznaješ i simpatiziraš, što bi tada činio?
A: Jedan prijatelj ne bi došao sa zlom namjerom, ali ako bi ipak učinio nešto loše,
razgovarali bi. Upitala bih ga,objasnila bih mu ...
D: Ispravno. Svi bi voljeli da ne moramo ništa dijeliti i uzimati tuĎe, kada bi sve bilo na
raspolaganju i kada bi znala da moţeš imati sve, u bilo kojim količinama, da li bi
postojala riječ neprijatelj?
A: Ne, ali to je utopija. Mi ţivimo u jednoj drugoj realnosti.
D: Ţivimo u jednom takvom realitetu, na koji su nas prisilili i koji smo prihvatili. To je
stvarnost naših predaka. To smo naslijedili, a od nas se očekuje da se ponašamo
slično i da ih predajemo dalje.
A: Tako je, ali mi tu ne moţemo ništa učiniti. Kada svako ljudsko biće bude znalo
kako se promjeniti, tada će valjda sve biti drugačije.
D: Zašto bi se svako ljudsko biće moralo promjeniti? Zašto se ne promjenimo prvo
mi? Vaţno je da se prvo promjeniš ti. Promjeni svoju vjeru i način razmišljanja.
Kada bi to svako mogao učiniti sebi, tada bi se u jednom trenutku probudili, a
stvarnost u kojoj ţivimo bi se odjednom promjenila.
A: Da se ipak vratimo na buduće promene koje će pogoditi Zemlju. Da li je sigurno da
će se to desiti?
D: Da. Promjenit će se i Zemlja, kao i ljudi. Programirano je da se to desi.
A: Znamo kada?
D: Do 2013-e. Točno kada, to ne znam. Ne vjerujem da netko zna točan datum.
A: Bit će katastrofe?
D: Ne bih volio da se to tako naziva. To su promjene. Treba gledati na njih kao na
neko dobro djelo. Zemlja se ponovno raĎa, a i ljudi sa njom. Bilo kako se desi, da li je
katastrofa ako čovjek postane ljudsko biće u pravom smislu ovih riječi?
A: Ljudi su navikli na jednu ravnoteţu, na jedno društvo, u stvari na jedno stanje.
D: Ljudi su stvoreni takvima, stvoreni da mogu naučiti bilo što. Ljudi su dobri.
Stvoreni su iz ljubavi i zato mogu dati ljubav, ali moraju se sjetiti kako to činiti.
Moraju se odvići od navika Anunakija, koji su nas tisućama godina vodili, usadili nam
misli i svoje doţivljaje. Sada je došlo vrijeme da se odreknemo tih vibracija i vratimo
se u izvorno stanje. Nema u tome ništa loše, ništa katastrofalno.
A: To je primjenljivo samo tada ako razumiješ ove stvari, ali kako većina nije
pripremljena, ne znam kako moţemo proglasiti dobrim jedno apokaliptično stanje.
D: Prvenstveno brisanjem ovih riječi.
A: Kojih riječi?
D: Katastrofa, apokalipsa, uništenje, kraj svijeta...
A: A kako da to kaţemo?
D: Promjena, ponovni početak, ponovno raĎanje, nova Zemlja ... Zar ne
razumiješ da je sve samo jedna misao, energija, forma, da je vaţna vibracija
namjere! Zar je bitno da kaţeš ili misliš kakve doţivljaje imaš, kada nešto kaţeš?
A: Mislim da si u pravu!
D: 2012-a je ta godina kada će se postojeće društvo trenutno promjeniti. To je točna
vremenska granica.
A: Da li je to naša greška?
D: Kada gledaš na Zemlju, na što misliš? Da li je čista, sreĎena, ispravna ili suprotno,
da je zaprljana, korumpirana ...
A: Pa druga varijanta.
D: I odgovara ti da se ovako nastavi?
A: Ne, voljela bih da se nešto promjeni.
D: To će se i desiti. To je jedina mogućnost, jer cijelo stvaranje pazi na nas.
A: Zašto?
D: Jer pokušavaju jednu stvar, koja se nikada prije nije desila. Planeta i sve što
je na njoj, prenijet će u jednu novu dimenziju.
A: Sa svim zajedno?
D: Da, ali prije nego što se to desi, planeta i sve što je na njoj mora se
promjeniti, kako energetski tako i vibraciono.
A: To se ne moţe učiniti odjednom?
D: Ne, jer bi sve eksplodiralo. Planeta i mi isto. Sve se mora desiti postupno. Ove
promjene su počele oko 2003. i zato ljudi osjećaju kao da imaju problema sa
zdravljem.
A: Stvarno su u porastu zdravstveni problemi.
D: Tako nas ţele prevariti. Svaki neugodan osjećaj, glavobolja, depresija ili grč,
posljedice su ovih promjena. Svemu ovome se još dodaje i čišćenje od kemijskih
supstanci.
A: Odnosno?
D: Kako frekvencija vibracije raste, tako se lakše i brţe odstranjuju otrovne materije,
koje su u nama.
A: Ali to je korisna stvar!
D: Bila bi kad ne bismo unosili nove količine, a odstranimo postojeće. Tada bi se
tijelo očistilo, ali ovako se čisti i zatim ponovno truje i tako u nedogled.
A: Što da radimo?
D: Kao što sam rekao, pomozimo procesu čišćenja svjesno odstranjujući sve
što je štetno, trošeći prirodnu hranu i programe čišćenja.
A: Da, ali ti vidiš da nas bombardiraju kemijskim sredstvima. Skoro da ne postoji
hrana bez otrovnih sastojaka, voda je zaprljana, zrak je pun zagaĎenja ...
D: Nemoj zaboraviti da um ne zna za granice. Sve moţeš učiniti, samo trebaš
htjeti, stvarno htjeti. Sposobni smo za čuda!
A: Voljela bih da malo govorimo o Dačima. Jesi li čuo nešto o njima?
D: Da, Aghton je mnogo govorio o njima.
A: Što si o njima saznao?
D: Bili su plemenitog roda. Porijeklom su od bića koja su bila prisutna od početka
stvaranja Zemlje, na zemlji svojih predaka.
A: Što podrazumijevaš pod tim da su plemenitog roda?
D: Prema nekim istraţivačima, nekadašnji zemaljski Raj je bio na zemlji Mu (bivši
kontinent u Tihom oceanu) otprilike prije 200.000 godina. To je bio Biblijski Raj.
Narod je sebe nazivao Majama. Oboţavali su sunce i bili na veoma visokom nivou
spiritualnog razvoja. Bili su i tehnički napredni. Svojim interplanetarnim vozilima su
obišli cijelu Zemlju i stvarali svoje kolonije od kojih je najveća i najbitnija bila
Atlantida, na sred Atlanskog oceana. Oni su osnovali i staroegipatsku civilizaciju, kao
i Carstvo Rame u Indiji. Ove informacije se mogu naći na Egipatskim hijeroglifama, u
spisima sačuvanim u Indijskim hramovima, u učenju Esena, kao i u bezbroj
Srednjoameričkih Piramida, zatim na juţnim otocima u Tihom oceanu, kao na primjer
i u djelima istraţivanja Dr. Brus Goldberga o prošlim ţivotima, koji je izvršio preko
deset tisuća regresija. Oni su preci AtlantiĎana, kao što su Daci nasljednici
AtlantiĎana. Aghton kaţe da su imali drugačiju krv.
A: Kao Anunaki?
D: Ne, drugačiju, ali sada to još ne moţe reći.
A: U toku vremena Anunaki su intervenirali?
D: Da, ali uz pomoć drugih zemaljskih bića i neposredno.
A: Kako?
D: Svoju su rasu pomješali sa drugim rasama.
A: Da li bi mi htio reći kako su fizički izgledali naši preci?
D: Bili su jako visoki. Imali su riĎo plavu kosu i plave oči, ali ne današnje plavo.
A: Kako plavo?
D: Slično kao Anunaki.
A: Dakle kao cvijet?
D: Nešto slično, ali ne baš takvo.
A: Jesu li bili razvijeni?
D: Bili su posebni, razvijeni i znali su kako se moţe materijalizirati ljubavlju.
A: Odnosno?
D: Bili su sposobni da od ljubavi stvore ljubav. To poslije njih više na Zemlji nije
postojalo, već samo pojedinačno i meĎu nekim narodima.
A: Kaţu da je postojao jedan voĎa po imenu Zamolx, koji je bio Bog.
D: Bio je ljudsko biće, ali kasnije se iskazao kao Bog, pa postao Stvoritelj.
A: Ti si ga vidio?
D: Vidim ga kao visokog, crvenkasto plave kose. Nosi neku vrstu bijele odjeće i
bundu. U ruci drţi zlatni simbol voĎe, koji gore završava salamanderom.
A: Dakle, jednim beskičmenjakom?
D: Salamander je sveta vatra, entitet zaštitnika boţje vatre i svjetlosti. On sam je
okruţen vatrenim poljem. Bio je čuvar čistog jezika, zlatnog boţanskog jezika.
A: Što je čist jezik?
D: To je uopćeni jezik stvaranja, sveto i istinito. U početku se na Zemlji govorilo tim
jezikom. Vidim da na glavi ima neki krug u obliku zmije.
A: Još jedan beskičmenjak?
D: Oni su imali bezbroj sličnih sredstava.
A: Zašto? Za što su to koristili?
D: Oni su znali o postojanju Anunakija. Koristili su to u obrani.
A: Štitili su se beskičmenjacima od njih?
D: Da.
A: Zašto?
D: Jer su znali da oblik poništava oblik.
A: Hoćeš li reći malo detaljnije?
D: Samo jedan isti oblik, ali oblik suprotnog polariteta ili energije moţe poništiti isti
oblik. To je jedan od Zakona stvaranja.
A: Kako?
D: Ako u tamu uneseš svjetlost, tada tama nestaje. Ako ljubav uneseš u mrţnju, tada
se i ona poništava. Ako u tugu uneseš radost i ona postaje radost.
A: Ali ako u ljubav uneseš mrţnju? Tada se neće promjeniti ljubav?
D: Ne, nikada. Ljubav i svjetlost se ne mogu ugasiti.
A: Kako se moţe uništiti utjecaj Anunakija? Mislim na one predmete o kojima si
govorio.
D: One stvari, krug u obliku zmije, u doba planiranja, kada je bio još metal bez
oblika, bio je ispunjen da štiti i pretvori svaku energiju u ljubav. Na taj način su
oni koji su ih nosili bili zaštićeni od svakog napada. Uz njihovu pomoć mogli su
prepoznati napadača. Postojali su i drugi programi, mnogo kompliciraniji, ali još nije
vrijeme da vam ih otkrijemo.
A: Postoji nekoliko narukvica koje su porijeklom iz istog doba, a koje imaju oblik
zmije. Jako su velike i moţda su bile namjenjene ljudima drugih dimenzija?
D: Tadašnji ljudi su bili mnogo viši od nas, tako da je sasvim razumljivo da su im
narukvice bile mnogo veće.
A: Da li nam je drţava u to vrijeme bila istih dimenzija?
D: Ne, bila je mnogo veća, skoro osam puta. Jedan dio je potonuo i više se ne vidi.
A: Da li to ima veze sa Atlantidom?
D: Sve ima veze. I današnji ljudi, ali nismo više ista rasa, jer naša krv je pomješana
sa drugom krvlju.
A: Jesu li to namjerno radili?
D: Da. Namjerno su radili. Nisu ţeljeli da ostane jedna tako čista i razvijena rasa,
meĎutim i uz to većinu osobina smo sačuvali. Ako bi ţeljeli, mogli bismo se toga
sjetiti. Sve je skriveno u našem DNK.
A: Moţeš li mi reći zašto su AtlantiĎani nestali kao rasa?
D: Oni nisu nestali. I sada su tu meĎu nama. Veliki dio njihove Zemlje je uništen, ali
oni koji su se trebali spasiti, znali su o tome i usmjerili se prema drugim zemljama.
A: Kojim razlogom su neki uništeni, dok su drugi spašeni?
D: AtlatiĎani su se iskazali kao Bogovi, odnosno bili su u stanju stvarati, samo je
problem bio u tome što su počeli koristiti um, a ne srce i to na štetu drugih. Tome je
doprineo utjecaj Anunakija, kojima je uspelo začarati ih.
A: Da li još postoje čiste krvne linije AtlantiĎana?
D: Poznate su u nekim istočnjačkim učenjima-filozofijama, koje mnogo pomaţu
degradiranju spiritualnih sposobnosti. Ljudi Atlantide bili su visoki 3-4 m i postajali su
sve niţi i niţi. Današnju su mjeru postigli tek prije 15-20.000 godina. Svi imaju
pomješanu krv. Ista krv se moţe danas naći u sjevernim zemljama, gdje je najveći
utjecaj Anunakija. Oni bi svim sredstvima konačno ţeljeli zaustaviti tu rasu. Tamo su
najjači energetski napadi. Kod nas su čistu krv imali Zamolx, isto kao i ostali koji su
ţivjeli u njegovo doba. Čiste krvne linije su postojale i dalje, ali se oko 1.600 godine
to prekinulo.
A: Zašto?
D: Jer su donijeli odluku o gašenju. I njih su prevarili Anunaki.
A: Zamolx je stvarao čuda?
D: Nije stvarao čuda, jer su mnogi znali raditi to što je on radio. Bio je čuvar Kodova
Zakona.
A: Što je bio Kod Zakona?
D: Jedna debela knjiga od metalnih ploča, kao što je kod Anunakija bio Kristal. U toj
knjizi je postojao odgovor na sva pitanja. Tko je imao neki problem, došao je i
konzultirao knjigu. Zamolx je bio čuvar te knjige.
A: Da li je mnogo znao?
D: Svatko je bio takav. RoĎeni su sa tako neobičnim sposobnostima. Kada su bili
mala djeca i postali mladići, uzeli su ih i obučavali.
A: Podjednako djevojke i dječake?
D: Da.
A: Što su učili?
D: Naučili su manifestirati Boga u sebi.
A: Svakome je to uspjelo?
D: Škole su imale tri stupnja. Prvi su svi poloţili. U drugi su mogli stupiti svi koji su
prošli odreĎene testove. Na treći stupanj su išli samo oni koji su ţeljeli biti voĎe ili
inicirani. Za inicirane je postojao još jedan stupanj, ali tamo ih je stiglo jako malo, jer
je to bio stupanj postajanja Stvoritelja.
A: Da li je netko postao Stvoritelj?
D: Zamolx je bio stvoritelj i još nekolicina njih. Oni su za nas još nepoznati, ali uskoro
će se desiti jedno otkriće, pa ćemo više o njima saznati. Postojale su i dvije ţene.
Jedna je bila setra Zamolxova. Da, oni su stvarali u parovima. Samo zajedno su bili
stvaratelji.
A: Kako su raspolagali ţenskom i muškom energijom?
D: Samo tako je energija mogla biti savršena, jer je takva bila potrebna za stvaranje.
A: Kaţu da je Zamolx imao jedno sveto mjesto zvano Kogain, koje je u stvari
ruševina utvrĎenja na području današnje Regije Sarmisegetuša?
D: TvrĎava o kojoj govoriš u doba Zamolxa nije postojala. Ona je kasnije izgraĎena.
Aghton kaţe da se Kogain moţe naći negdje u blizini Sfinxa u Bucegi. U isto vrijeme
je tamo postojala jedna tvrĎava, koju danas nazivaju Baba.
A: Gdje se točno nalazi?
D: Nemamo pravo znati ove stvari, jer je to jedan veoma vaţan energetski centar.
Tamo je ta škola o kojoj sam govorio.
A: Koliko je trajala obuka?
D: Prvi stupanj je trajao dok je bilo potrebno, odnosno dok mladić nije usvojio
materiju. Drugi stupanj je trajao oko 2 godine, treći oko tri, dok je četvrti trajao do
kraja ţivota.
A: Kako do kraja ţivota?
D: Onaj koji je iniciran, taj je cijeloga ţivota učio. Učenje nikada nije prestalo. Nikada
nisi postao savršen, sve dok si bio na Zemlji. Samo su te pripremali za savršenstvo.
A: Odnosno nikada nije postao Stvoritelj?
D: Da. On je bio Stvoritelj.
A: Dakle on je sam Stvoritelj.
D: Ne, on nije Stvoritelj, ali je stvaratelj.
A: Da to razumijem tako kao da ima vlastitu osobnost?
D: Da.
A: Što je on danas?
D: Jedna energija.
A: Ako bih ţeljela, da li ga mogu osjetiti?
D: Ako ţeliš, moţe biti u tebi.
A: Osjetit ću ga kao energiju?
D: Da, jer je on energija. Samo pazi, poveţi se sa tom energijom kada dostigneš
odgovarajuću svijest u kojoj se moţe izraziti tvoja ljubav, inače će te ta energija
uništiti.
A: Odnosno?
D: Ako ne odgovara tvojim vibracijama, moţeš umrijeti. To je kao kada bi vatru
stavila na bocu od umjetnog materijala. Vatra ju rastopi.
A: Postoji li mogućnost dostići stupanj inicijacije Zamolxa?
D: Aghton kaţe da je moguće, ali se ne odnosi na svakoga.
A: Znači da samo odreĎeni ljudi mogu to činiti?
D: Da.
A: Kakve sposobnosti trebaju imati ljudi koji bi ţeljeli ići ovim putem?
D: Aghton kaţe da trebaju ostati mirni i znati slušati. Spoznaja toga je jedna tajna,
koja je istaknuta kod onih koji su sposobni ţivjeti u skladu sa srcem i svjesnošću.
A: Odnosno, treba biti glup da bi to dobio?
D: Trebaš voljeti srcem i svješću.
A: Moţeš li pobuditi ovu spoznaju?
D: Imamo pravo na to, ali moramo naučiti kako to raditi i kome ćemo to prenijeti.
Vremenom će svima biti dostupno.
A: Moţeš li nam pomoći?
D: Aghton kaţe da. Razmislit ću još malo o tome, pa ću ti se javiti.
A: Bilo bi dobro kada bismo mogli završavati tečaje.
D: Još ne znam, vidjet ću.
A: Kaţu da su u to vrijeme postojali čarobni izvori, koji su davali ţivot?
D: Voda i sada daje ţivot. Suština je u tome kako ju programiraš. Imali su čarobnu
vodu, kako si rekla, jer su znali kako ju pretvoriti u čarobnu.
A: Da li im u to vrijeme Zamolx bio voĎa?
D: Više je bio u ulozi koordinatora. Postojali su mnogi koordinatori. Postojao je savjet
od deset iniciranih. Zamolx je bio odgovoran za njih. VoĎe su bili ostali.
A: Jesu li imali neko zborno mjesto, nešto kao glavni grad?
D: Glavni grad je bio negdje pokraj mora. Tamo je bila i jedna pećina u blizini svete
planine.
A: Da li je pećina bila na posebnom mjestu?
D: Pećina, sveta planina i škola četvrtog stupnja su bile na mjestima sa posebnim
osobinama. To su takva zemljopisna mjesta, koja i sada raspolaţu odreĎenim
geomagnetskim osobinama. To je moguće mjeriti.
A: Zašto su drţali sastanke na mjestima sa geomagnetskim posebnostima?
D: Aghton kaţe da čovjek na tim mjestima moţe stupiti u vezu sa Stvoriteljem,
jer moţe napustiti svoje tijelo i Zemlju. Oni su to znali činiti bilo gdje, ali tu su se
izravno sjedinili sa Stvoriteljem. Bilo je kao da je Stvoritelj došao meĎu njih, tu na
Zemlju.
A: Zašto su to radili?
D: Da bi interese vezane za čovječanstvo i za svijet donio sam Stvoritelj. Oni u tim
trenucima više nisu bili ljudi.
A: Ali zadrţali su svoju osobnost-jedinstvenost?
D: Da i ne. Oni su postali svoje Ja, kada su otišli odatle.
A: Odnosno ponovo su se pretvorili u ljude?
D: Ne, postali su Bogovi.
A: Da, razumijem. Tako da su u svakodnevnom ţivotu postali Bogovi?
D: Da, ali je samo Zamolx meĎu njima bio Stvoritelj.
A: Kako je umro Zamolx?
D: On nije umro, jer je energija. U datom trenutku pokušali su ga ubiti, ali on je
uskrsnuo. Pomogla mu je sestra.
A: Kako?
D: Ne moţeš ubiti Boga!
A: Dobro, ali kako je napustio Zemlju?
D: On je tu prisutan. Nikada nije napustio Zemlju. Tu je i svuda.
A: Razumijem. Volela bih, ako smiješ,da mi kaţeš što se desilo sa njim? Zašto nije
ostao i dalje u vidljivom obliku i koordinator?
D: Dostigao je visinu svijesti, potrebnu da bi postao sposoban otići na viši nivo i
sjediniti se sa Stvoriteljem. Tako je postao su-stvaratelj. Zato je odlučio da nam i
nakon odlaska bude od pomoći. To je bila njegova volja.
A: Dakle, istupio je iz uloge koordinatora da bi postao Bog?
D: On je Bog, a ujedno i Stvoritelj.
A. Da li bi mi mogao nešto reći O BU Rebistri?
D: I on je bio jedan od iniciranih, koji je znao tajne Svete Planine i Zakon Kodova. On
je bio taj koji je sagradio tvrĎavu o kojoj smo govorili.
A: Mjesto gde je sagraĎena tvrĎava je jedno posebno mjesto?
D: Da, duboko ispod tvrĎave postoje prolazi koje su još AtlantiĎani gradili, koji čuvaju
njihovo znanje.
A: U kom obliku je to znanje?
D: Vidim mnoge metalne knjige. Smještene su u udubljenjima u zidovima. Neke od
prostorija su na ţalost nepristupačne, zaronjene su. Tamo je opisan dolazak
AtlantiĎana. Vidim još mnoge tekstove ispisane na zidovima. Na sredini jedne
prostorije vidim veliki zeleni kameni sarkofag, a u njemu su sadrţaji u vidu zlatne
prašine, kao veliki kristali. Vidim još nešto što liči na neku konstrukciju.
A: Za što su koristili ove stvari?
D: Pomoću konstrukcije moţeš čitati zapise u kristalima. Aghton neće reći za što se
koristio prah.
A: Kako su iskopani ti prolazi?
D: Pomoću nekih ureĎaja. Nisu kopali, već su na neki način topili stijene. Skoro
izgledaju kao na Inuaki.
A: Da li je tamo nekada netko ţivio?
D: Da, jako dugo.
A: Odakle im zrak?
D: Postojalo je bezbroj vertikalnih prolaza raznih dimenzija, posebno tamo gdje se
hodnici spajaju. Oni su upijali zrak sa površine i na poseban ga način slali dolje kroz
prolaze, koji su isprepletali cijelu graĎevinu. Zbog jednog takvog prolaza je došlo do
urušavanja o kojem sam govorio.
A: Zašto?
D: Jer se jedna stijena odrunila i zatvorila prolaz vodi koja je podrivala teren, a poslije
jednog potresa se sve urušilo.
A: Ako bismo kopali, da li bi stigli do ovih prolaza?
D: Ne znam. Ako bi imali pravo, vjerojatno!
A: Sarmisigetuza je bio jedno posebno mjesto ili uobičajeno utvrĎenje?
D: Jedno specifično mjesto. To je bilo mjesto sastanka ratnika. Imali su tu i pričuve
hrane. U teškim vremenima, ljudima koji su pobjegli, sluţilo je i za obranu. TvrĎava je
sagraĎena na jedan poseban način. Oni koji su ušli, bili su branjeni od vanjskih
utjecaja.
A: Misliš na fizičke napade?
D: Od svih oblika napada.
A: Kakav oblik ima tvrĎava?
D: Kruţnog je oblika, jer je izgraĎena na jednoj od čakri Rumunjske. Oni koji su ju
gradili, to su znali. U sredini je jedan ogroman stup, na čiji vrh je postavljen jedan
poseban ureĎaj. On je primao energiju iz srca Zemlje i slao ju dalje. Tu su odrţavani
rituali u svrhu dobivanja bogatog uroda, da imaju kišu i slično. Zato je u sredini
tvrĎave postojao ogroman sunčani sat. Uz pomoć sata su pratili kretanje Zemlje i
ostalih planeta.
A: Hoćeš reći da su poznavali pojam vremena i dijelova?
D: Da, ali to nisu znali samo oni. Ne razumijem zašto se čudiš?
A: Jer mi znamo da su naši preci bili barbari, nerazvijeni i primitivni ...
D: Bili su mnogo bliţi Bogu nego što smo mi sada!
A: Kada sam rekla nerazvijeni, mislila sam na materijalni razvitak.
D: To nije bitno, bitan je duh.
A: Bu Rebistra je nasljednik AtlantiĎana?
D: Da.
A: Koliko dugo je postojalo carstvo AtlantiĎana?
D: Aghton kaţe da je u izvornom stanju trajalo16.000 godina.
A: I Daci su bili njihovi nasljednici?
D: Da.
A: Zašto su dozvolili asimilaciju?
D: Oni se nisu mješali sa drugim narodima. Dugo su zadrţali svoju genetsku liniju, ali
su bili kaţnjeni. Tako je bilo odlučeno.
A: Zašto?
D: Jer su naučili ubijati iz mrţnje i zbog osvete. Na to nisu imali pravo. Upozoreni su,
ali nisu obraćali paţnju na to. Pojavile su se i takve obitelji, koje su djeci zabranile
učenje, posebno viših stupnjeva.
A: Ali zašto?
D: Bilo je potreba za radnom snagom kako bi sačuvali svoja materijalna dobra. U
jednom odreĎenom dobu su bili izloţeni veoma ţestokim napadima.Tako su
zatvorena vrata spoznaje istine. Znanje je ostalo dostupno samo nekolicini. U stvari,
tu su pogriješili, jer Znanje i postoji da bi se predalo dalje. Njihovi preci su ţeljeli
zadrţati znanje samo za sebe. Da su učinili što su trebali, sve bi bilo drugačije.
A: Da to razumijem kao da su naši preci krivi za sudbinu Zemlje?
D: Oni, ali i drugi narodi.
A: Ali zašto?
D: Svatko je imao pristup znanju. Da su se sjedinili, bila bi stvorena jedna nova
religija, a mi bi danas već bili na jednoj sasvim drugoj točki. To je jedan od razloga
što moramo proći kroz odreĎene dogaĎaje. MeĎutim, ne trebamo to smatrati
greškom. Imali smo mogućnost birati put i tako smo odabrali.
A: Odnosno, oni su odabrali za nas?
D: Ne, mi smo odabrali za sebe, jer oni, to smo i mi.
A: To je malo interesantan pogled!
D: Zašto? Mi smo ti koji smo bili, koji smo sada i koji ćemo biti. Razmisli malo.
Odluke koje sada donosimo, kreiraju budućnost za sto godina. Kada se ti ponovo
reinkarniraš, čije odluke te čekaju? Moraš se suočti s tim.
A: To je samo jedna mogućnost.
D: Ali to je istina. Kada bi razumjeli, već bismo bili veoma daleko. Ne bismo se trebali
inkarnirati ponovno, a i ne bi bilo toliko novih dogaĎaja.
A: Pokušaj to objasniti ljudima!
D: Veoma je jednostavno za razumjeti. Kada bi svatko donosio odluke i imao
spoznaju o tome kako utječu na budućnost, da li bi te odluke bile u interesu planete i
ljudi? Kada bi se upitali kakav će utjecaj u budućnosti imati trenutne odluke, mislim,
čak sam siguran da ljudi ne bi donosili pogrešne odluke.
A: Nas su učili da uţivamo u sadašnjem trenutku!
D: Hoćeš li ti u budućnosti biti zadovoljna tom odlukom? Hoćeš li razmisliti o tome da
li si dobro postupila?
A: Naravno da ne. Moja je sreća što u budućnosti neću znati tko sam bila i kakve
sam odluke donosila.
D: Ali ako bi u budućnosti otkrili nešto ili bi imala razvijeniju svjesnost, tada bi ljudi
oko tebe znali tko si bila i što si radila?
A: Znaš da mi se to ne bi svidjelo!
D: Zašto onda ne bi ţivjela u svjetlosti? Zašto ne bi radila samo takve stvari, na
koje bi bila ponosna?
A: To je tako, ali kaţi mi da li je istina da su Daci plakali kada su se raĎali, a smijali se
kada su umirali?
D: I da i ne. Radovali su se jer su znali da ljudi odlaze i sjedinjuju se s Bogom. Kada
to znaš, naravno da se raduješ dogaĎaju. Oni su raĎanje smatrali svetim dogaĎajem.
Sjedinjavanje dva ljudska bića u interesu savršenstva. Muško i ţensko su samo u
sjedinjenju u stanju manifestirati Stvaranje. Vezano za raĎanje, Aghton kaţe da nisu
bili tuţni. Radovali su se kao i svi mi.
A: Ali ostali su zapisi koji to potvrĎuju.
D: Ja ih ne vidim takve. Ja ih vidim vesele. Pogledaj. Aghton mi pokazuje jednog
muškarca koji u svojoj radosti podiţe dijete i njiše ga. Ne vidim da bi on plakao. Jako
se raduje.
A: Neobično.
D: Vidim da prislanja jedan amulet na grlo djeteta.
A: Kaţu da je u doba Buberista postojao jedan pop, koji je bio iniciran. Zvali su ga
Decenijus. Moţeš li nešto reći o njemu.
D: Buberista je bio isto posvećen. Aghton kaţe da ga je izdao Decenijus, koji je izdao
i svoj narod.
A: Zašto?
D: Kako ja vidim, bio je ljubomoran na Buberistu. Nije htio priznati ga kao boţanstvo.
A: Ali Decenijus je bio prosvjećen?
D: Da, ali ne toliko kao Buberista. Decenijus je završio samo prva tri stupnja
inicijacije. Nije imao pravo ići dalje. Zbog toga je bio ljubomoran na Buberistu. Aghton
kaţe da je Nalog za ubojstvo Buberiste dao Decenijus, ali ne smiješ ga osuditi.
Njegova uloga je bila da izvrši ovaj zadatak.
A: Da izda svoj narod?
D: Da.
A: Što znaš o jednom drugom velikom Daku Dečebalu?
D: I on je bio prosvjećen. Bio je jedno lijepo, ali veoma grubo biće. Veliki ratnik i
branitelj Zemlje. Bio je dobar i pravedan kralj, ali se morao izboriti za naslijeĎe
predaka. Nije imao što raditi. I on je imao sestru koja je prošla sva četiri stupnja
inicijacije.
A: Kao sestra Zamolxa?
D: Bila je ista ta energija. Bila je ţena ratnik. Borila se uz brata Dečebala.
A: Dečebal je postao samoubojica?
D: Da.
A: I njegovu glavu su poslali u Rim?
D: Jednu drugu glavu su poslali.
A: Da li bi objasnio?
D: Dečebal se ubio noţem, ali nije bio sam. Bio je okruţen svojim pristalicama i
rodbinom. Oni su odlučili da bi bio veliki grijeh poslati njegovu glavu u Rim. Zato je
jedan od rodbine pristao da ga ubiju i umjesto Dečebalove glave pošalju njegovu.
Promjenili su odjeću kao i obiljeţja, pa su tako nećaka Dečebala odneli kao kralja u
Rim.
A: Dakle, nećak Dečebala je postao samoubojica kako ujak ne bi bio izloţen sramu?
D: Da.
A: Da li je to zabiljeţeno i da li o tome netko zna?
D: To ne znam. Moţda je negdje zapisano. Ja vidim slike u glavi. To znači da ova
djela postoje u Matrixu. Dakle, stvarna su.
A: I oni koji su odnijeli glavu, nisu došli na pomisao da nije riječ o stvarnom kralju?
D: Ne, jer ga nisu vidjeli iz blizine. Samo su kasnije poţeljeli pogledati tijelo, jer je
Dečebal imao oţiljak na grudima, ali već je bilo kasno. Oni koji su sakrili stvarnog
Dečebala su već uklonili tijelo, a glavu sakrili u jednu posvećenu pećinu, da bi ju
sačuvali. Tamo je i dan danas. Uz nju se nalazi mač i jedna ploča iz Knjige Kodova.
Tako su oni koji su došli prekontrolirati tijelo, saznali ono što su trebali.
A: Vidiš li što piše na ploči.
D: Ne razumijem što piše, ali Aghton kaţe da je ispisan put besmrtnosti.
A: Moţemo li nas dvoje naći to mjesto?
D: Nas dvoje ne, jer to nije naš zadatak, ali mjesto se moţe pronaći.
A: Tko će ga pronaći?
D: Dva muškarca. To je njihov zadatak. Oni su ti koji su nekada glavu odnijeli u Rim.
Oni će se boriti za to da im se vrati poštovanje u povijesti.
A: A tijelo Dečebala?
D: Spaljeno je. To je tada bio običaj
A: I Dačiju su osvojili Rimljani?
D: Ne. Dačija je ostala Dačija. Pokušali su, ali im nije uspjelo. Mnogo kasnije, rase su
se pomješale, posebno u ovom dijelu gdje sada mi ţivimo. U sjevernom dijelu
drţave, rasa je ostala čista.
A: Znači na sjeveru?
D: Da.
A: Da li je ostalo još nešto od Zakona Kodova?
D: Aghton kaţe da u potpunosti postoji, bez obzira što su knjigu rastavili na dijelove,
koje su sakrili na raznim mjestima. MeĎutim, nitko ju ne zna pročitati.
A: Ne znaju ili neće?
D: Oni koji bi pročitali ove knjige moraju paziti, jer su na odreĎenim mjestima skrivene
magične riječi.
A: Kakve magične riječi?
D: Takve izjave kojima moţeš ovladati materijalom. MeĎutim, to ne moţe svatko
koristi. Mogu samo oni koji su u razvoju svjesti stigli i imaju četvrti stupanj inicijacije.
A: Postoji li u sadašnjosti netko tko raspolaţe takvom sviješću?
D: Ne. Stupnjevi su zapečaćeni.
A: Znaš li kada?
D: Oko 1.600. godine. Tada je ţivio posljednji čovjek koji je bio na četvrtom stupnju
razvoja.
A: Zašto?
D; Jer onaj tko je radio inicijacije, napustio je mjesto. Njen zadatak je završen. Ona je
bila ţensko. Bila je posljednja manifestacija Tvorca na Zemlji.
A: Onaj tko je radio inicijacije, da li je bio pop?
D: Ne, bio je kralj Rumunja.
A: Znaš li mu ime?
D: Aghton kaţe da je bio poznat pod imenom Vitez Mihael.
A: Kako ja znam, Vitez Mihael je bio slobodni zidar.
D: Ne. To je jedan stari red. Bio je član reda Templara.
A: Da to shvatim tako da je stigao postati Tvorac?
D: Kako ja vidim, iznutra je raspolagao znanjem boţanske manifestacije.
A: Kako su ga tada ubili?
D: On je dozvolio da ga ubiju. Tako je odlučio, jer je njegov zadatak bio završen. Iako
su ljudi donijeli neku drugu odluku, on je ţelio nastaviti svoju stazu i odabrao je
odlazak.
A: Da je drugačije odlučio, danas bi valjda bilo drugačije.
D: Da li je morao prihvatiti odluku ostalih?
A: Moţeš mi reći iz čega se sastoje ti stupnji spoznaje?
D: Prvi stupanj je taj, u kojem čovjek spoznaje vlastitu besmrtnost. Nauče te
kako analizirati i zatim poništiti svoj ego.
A: To je na neki način poricanje samog sebe?
D: Da. Objasne ti kako trebaš razmišljati, što bi trebao učiniti da doĎe do promjene i
što promjene znače, odnosno gdje vodi taj put. Bio je to jako teţak proces. Malo ih je
moglo proći do kraja. Na drugom stupnju su im pokazali kako da se iznutra
poveţu sa samim Bogom i kako se odnositi prema tuĎim Boţanstvima. Treći
stupanj je manifestacija Boga iznutra prema van. To je najteţi zadatak, jer
učinivši ovaj skok više nisu bili ljudska bića, ali su trebali ţivjeti meĎu ljudima.
A: Četvrti stupanj?
D: Četvrti stupanj je pretpostavio suţivot sa Stvoriteljem. Oni koji su prošli treći
stupanj, dobili su pečat Zamolxa.
A: Što je to bilo?
D: Energetski simboli koje su dobili prosvjećeni.
A: Gdje su oni bili?
D: Jedan je bio na čelu, drugi u zgibu lakta. Svi koji su prošli inicijaciju, po tome su
prepoznavali jedni druge.
A: Da li to bilo vidno svima?
D: Ne, samo prosvećinima.
A: Kako su korišćeni ovi simboli?
D: Bilo je nekoliko zlatnih pečata koje su postavljali na čelo ili na ruke. Oni su bili
poznati kao Pečati Zamolxa. Onaj koji ga je dobio, trebao ga je zadrţati 33 dana. Za
to je vrijeme bio sam i meditirao. Poslije tog perioda, pečati su odstranjeni uz jedan
ritual. Na mjestu je ostao samo energetski otisak. Kako vidim, ovi ljudi su imali tri
znaka. Dva na ruci i jedan na čelu.
A: Da li bi opisao ove simbole?
D: Nacrtat ću ti ih.
A: Moţemo li oţivjeti ove običaje, mislim na škole?
D: Da. Moţemo vratiti upoznavanje, ali samo do trećeg stupnja. Poslije toga, svatko
je morao ići svojim putem.
A: Da ne bi došao u kontakt sa ostalima?
D: Svatko na svom putu.
A: Zašto?
D: Jer i sada, kao i tada, svatko ima mogućnost pronaći svoj put prema Stvoritelju.
Svatko ima svoj jedinstven i nezavisan put. Nemam se pravo mješati. Inače,
veoma je veliki grijeh izdići neku dušu sa svog puta i postaviti ju na tuĎi.
A: Zar to nije uopćeni put?
D: Cilj puta je zajednički, ali svatko ga mora naći sam. Do Boga i Stvoritelja moţe
svatko stići. Kada bi mi pokazivali put, tada bi bili kao Anunaki, jer bi pokazali svoj
put,koji moţe biti pogrešan, krajnji ili nepotpun. Nitko ne moţe reći da radi
ispravnije, nego što to čine drugi. Nema pravo na to.
A: Zar religije ne pokazuju put?
D: Da, jedan ovakav ili onakav put, ali samo početak tog puta. Da su ostavile
slobodu, sada bi bili puno dalje.
A: Kakve će biti religije budućnosti?
D: Bit će jedna jedina religija. Jedina, stvarna i istinita u suglasnosti sa Kodovima
Zakona, Matrixa i sa istinom.
A: Hoće li sličiti sadašnjim religijama?
D: Sjedinit će sve sadašnje religije, ali sadrţat će samo to što je u nima istina.
Reinkarnacija će biti poznata i prihvaćena. Postojanje Boga će otkriti i drugačije
objašnjavati, da bi ga ljudi bolje shvatili.
A: Hoće li popovi i dalje biti voĎe?
D: Samo kao koordinatori. Bit će čuvari Zakona Kodova, ali ne tako kao sada.
Postojat će jedna jedinstvena religija, kojoj će se svi priključiti. Ona će biti u stanju
povezati eterično sa materijalnim, duhovno sa svakodnevnim aktivnostima.
A: Hoće li to biti obveza?
D: Ne, neće, jer dolazi iz same duše.
A: Hoće li biti praznika?
D: Moţeš proslavljati što ţeliš. Zašto bi netko morao slaviti?
A: Mislila sam na Boţić i Uskrs?
D: Ako znaš da je Krist u tebi i pazi na tvoje postupke, da te Bog svuda prati, jer
si Ti On, da li imaš potrebe da to proslavljaš?
A: Ne, ali trenutno mi ne moţemo shvatiti ove mentalne promjene.
D: Ali to treba htjeti, vjerovati u to i tad će postati stvarnost.
A: Hoće li biti religioznih skupova?
D: Ne takvih kao sada. Bit će takvih dana, kada će se meditirati na svjetskom nivou.
A: Kakve meditacije?
D: Na primer za pročišćenje voda na Zemlji. Pretpostavimo da cijela planeta
odluči da svakog prvog petka u mjesecu nitko ne radi ništa, samo se moli za
vodu. Mole se da se očisti, da bude ljekovita, da bića koja ţive u njoj ţive i da budu
mirna ... Zatim svakog drugog mjeseca, svakog petka da se mole za zdravlje Zemlje,
da svako sjeme što se posadi bude zdravo, plodno, hranljivo ... itd.
A: Ali to bi i sada mogli činiti!
D: Naravno, organiziraj!
A: Mnoge ljude bi trebalo pokrenuti ...
D: Zašto svakom prilikom kada trebaš nešto učiniti, uvijek traţiš izgovor. Zašto
to treba prvo učiniti netko drugi?
A: Potrebno je mnogo ljudi.
D: Hajde isprobajmo. Da li ti vidiš koliko ljudi sudjeluje na Nedjeljnim Meditacijama?
A: Ne, ne vidim, ali sam osjetila.
D: Recimo, počnimo svakog prvog u mjesecu jednom meditacijom za čišćenje
Zemlje. Tako ćemo vidjeti kakve će se suštinske promjene desiti.
A: Dobro, u koliko sati?
D: U 22:30.
A: Da meditiramo za čišćenje Zemlje?
D: Da, zamolimo Matrix da se očiste vode, zrak, zemlju i sve što je na njoj, sva
ţiva i neţiva bića, da se očiste od neorganskih materija koje nemaju povoljan
utjecaj i nisu odgovarajuće u Matrixu.
A: Toliko?
D: Da. Dovoljno je pet sekundi za to.
A: I to će imati djelovanje?
D: Vidjet ćemo. Aghton kaţe da su ljudi još u tom stanju, kada ih treba uvjeriti
djelima. Mislim da je od toga mnogo vaţnije vjerovati u vlastite osjećaje.
A: I ja mislim da ljudi imaju potrebu za konkretnim primjerima.
D: Oh! Kada ćemo se najzad odreći starih uvjerenja?
A: Svi znaci ukazuju na to da će biti uskoro.
D: Da, ali moglo je biti i drugačije. Moglo je biti mnogo ranije da su ljudi razumjeli da
je za usaĎivanje dogmi osnova bila strah. Da toga nije bilo, primjetili bi stvarnost.
A: Zar nam AtlantiĎani nisu ostavili neke informacije? Nisu usaĎene u sadašnju
stvarnost?
D: Ne. Njihovo znanje je ostalo na Zemlji, ali mi nemamo pristup tome.
A: Zašto nam nije dostupno?
D: Jer je to skriveno sa namjerom. Istina je skrivena laţima. Izmjenjeno je i tako
nam je prezentirano da to ne razumijemo. Krist nam je ostavio jedan put. Pokazao
nam je put prema Bogu, ali nama je to nerazumljivo. Sve je teško, tajnovito i
neprimjenljivo.
A: Ipak, to je veoma teţak put!
D: Ne, nije teţak, jer se mi iznutra povezujemo sa nebeskim, ali to nitko ne moţe
učiniti umjesto nas.
A: Odakle su došli AtlatiĎani?
D: Njihovi preci su došli iz svemira. U suštini, bile su dvije rase. Jedni su došli sa
Sirijusa, a drugi sa Milone.
A: Jesu li izgledali kao mi ljudi?
D: Tamo imaju drugačiju formu, mnogo više energetsku. Mnogo tisuća godina je bilo
potrebno za formiranje tijela u kojem su bili u stanju ovdje ţivjeti. Dugo su putovali
tamo, amo.
A: Postoje li ove rase na tim Zvijezdama?
D: Da, tamo su.
A: Jesu li od tada posjećivali Zemlju?
D: Stalno su prisutni, a posebno sada.
A: Zašto?
D: Jer smo sada spremni spoznati istinu.
A: Hoćemo li spoznati?
D: Da, uskoro. Inače, u toku povijesnog perioda, mnogi Galaktički putnici su sletjeli
na Zemlju. Mi, trenutno stanovništvo Zemlje, mješavina smo mnogo rasa.
A: Hoće li nam ikada netko reći imamo li izvanzemaljske korijene?
D: Da, ali Aghton kaţe da pazimo. Svi mi imamo pretke iz stranih zemalja i to će se
uskoro otkriti. Anunaki znaju što će se desiti i to im se ne sviĎa. Zato oni pokušavaju
utjecati na to da samo dio čovječanstva ima DNK svemirskog porijekla. Ţele
čovječanstvo podjeliti na one sa zemaljskom i one koji imaju pomješanu krv. Ne
smijemo zaboraviti da smo mi svi jedinstveni, a nitko nije poseban.
A: Da li je krv Anunakija jednaka kao naša?
D: Svi smo mi isti. I oni su pošli odavde i stići će tamo gdje i mi. To nas čini istima.
A: Hoće li oni, koji će u budućnosti ostati, biti ravnopravni, odnosno postati svjesni?
D: Razumjet će.
A: Ali onda više neće biti tu?
D: Oni idu na takvo mjesto gdje se mogu razvijati. U jednom trenutku i oni će shvatiti
suštinu.
A: Kada svi postanemo slični, isti, tu mislim na cijeli Univerzum, mislim na cjelokupno
stvaralaštvo, što će se tada desiti?
D: Tada ćemo ponovno svi biti u Tvorcu.
A: Da li to znači da ništa neće postojati?
D: To znači da će sve postojati.
A: Da li je istina da je Atlantida eksplodirala?
D: Aghton kaţe da je istina. Raspala se na dijelove i potonula.
A: Zbog čega je potonula?
D: AtlantiĎani su imali ogromne kristale, pomoću kojih su mogli mjenjati strukturu
materije. U potpunosti su vladali materijom. Bili su u stanju stvoriti kišu, sunčan dan,
dobar rod, mjenjati vodu, komunicirati sa stanovnicima drugih planeta. Znali su skoro
sve činiti.
A: Rekao si skoro sve. Što je bilo to što nisu znali činiti?
D: Nisu smjeli ubijati, rušiti, odnosno nisu smjeli činiti zlo i nisu mogli stvarati
ţiva bića.
A: Koliko su takvih kristala imali?
D: Dvadeset, ali različitih dimenzija, boja, a svaki je imao svoju svrhu.
A: Zašto je Atlantida eksplodirala?
D: To je bila greška stanovnika. Pokušali su promjeniti polaritet kristala. Čak su ga i
promjenili. Neravnoteţa energija je dovela do zbrke i oni su eksplodirali.
A: Da li je ostalo cijelih kristala?
D: Cijelih ne, ali postoje njihovi dijelovi. Prekriveni su u oceanu, ispod zemlje. Postoji
jedan veći dio, ali ni on nije cjelovit.
A: Bi li rekao gdje je?
D: Aghton kaţe da je u Bermudskom Trokutu.
A: Kaţu da se tamo dešavaju neki neobjašnjivi dogaĎaji. Na primjer, nestajanje
brodova, vremenske anomalije, iznenadne vremenske nepogode ...
D: To je istina. Bilo gdje da je kristal, on ima utjecaja.
A: Jesu li ovi kristali sa Zemlje?
D: Ne. Oni su donijeti sa drugih planeta. U stvari, doneti su sa četiri mjesta.
A: Jesu li to prirodni ili umjetni kristali?
D: Prirodni kristali, ali su obraĎeni. Pričvršćeni su za velike metalne ploče, koje su
se mogle okretati. Okretanjem su stvarali takvo energetsko polje, koje kao da je
oţivjelo. U trenutku okretanja, kristal je emitirao jednu zraku energije, koja se
popela do vrha. Kada je stigla do vrha, počela je aktivirati čakre, pojedinačno odozdo
prema gore. Svaka čakra je sjala u svojoj boji, kao što je i danas poznato.
A: Koliko su čakri imali?
D: Deset.
A: A energija koja je dolazila iz kristala, kakve je bila boje?
D: Bila je iste boje kao i kristal, samo je bila mnogo izraţenija, kao da je bila plamen.
A: Poslije aktiviranja čakri, što se dešavalo?
D: Kristal je počeo raspolagati vlastitom energijom, koja je bila ogromna. Pomoću
nje se moglo učiniti bilo što, jer je raspolagala osobinama Matrixa.
A: Da li je funkcionirala bez prestanka?
D: Ne, samo kada je bilo potrebno. Inače je bila u stanju mirovanja.
A: Što su AtlantiĎani radili sa ovim kristalima?
D: Sve što su htjeli. Razgovarali su sa bićima iz drugih Galaksija, podešavali
vremenske prilike, programirali projekcije za saznanje istine, za meditacije i mnoge
druge stvari. Bili su kao neki ogroman računski stroj, koji je bio u stanju mjenjati
materijal.
A: Jesu li mogli učiniti zlo?
D: Bili su programirani da čine dobro. Kao što sam rekao, pokušali su ih polarizirati u
drugom smjeru, ali je to dovelo do uništenja Atlantide. Oni koji su došli pomoći Zemlji,
imali su dobre namjere. Kristali su bili programirani samo na dobro.
A: Oni koji su došli, sa kojim ciljem su to radili?
D: Oni su dobili zadatak da pomaţu. Htjeli su razumjeti tko smo mi, kakvim
sposobnostima raspolaţemo i dokle moţemo stići. Poznavali su Istinu i Zakone.
Imali su posebne rituale, koje ćemo i mi imati u budućnosti.
A: Jesu li i Daci poznavali ove tajne?
D: Imali su svoje popove u Kagainoji, koji su bili koordinatori meditacionih postupaka.
Oni su odreĎenim danima koristili specijalne molitve, meditacije.
A: Bi li nam rekao koje su to tehnike bile i prema kome su bile usmjerene?
D: Da. Bile su usmjerene na energetizaciju planete, za izobilje, za molitve i
manifestacije, za podešavanje odnosa sa Bogom. Postojale su meditacije, rituali
vezani za sunce, za vezu sa drugim svjetovima. Sve je to bio dio svetih učenja. Ova
učenja su prenošena sa koljena na koljeno, sve do trenutka kada su Anunaki
odlučili da je to opasno, jer raspolaţu prevelikom energijom, koju počinju
koristiti u širokim razmjerima. Tako su počeli borbu protiv toga.
A: Ove ţene popovi iz Kogaina o kojima si govorio, jesu li one primjenjivale rituale
AtlantiĎana?
D: Da. To su bili takvi rituali, koji su bili porijeklom iz tog vremena.
A: Kakvi su rituali postojali?
D: U odreĎenim vremenskim periodima, koje su odreĎivale planete i godišnja
doba, skupili su se na svetim mjestima i meditirali. Cilj ovih meditacija je bio
ostvarenje odreĎenih ciljeva, bogata ţetva, obrana, kiša ili bilo što. Postojali su i
tkz. posebni sastanci, koji su sazivani posebnim povodima, kao što je na primjer
obrana od napada ili neki iznenadni slučajevi, za koje je trebalo donijeti odluku.
A: Zašto su bile ţene?
D: Zato što je Zamolx bio oličenje muške energije, dok su ţene popovi predstavljale
ţensku energiju. Ritual koji su vršili, kombinirao je ove dvije energije, a oni koji su se
molili, postali/a su boţanska bića.
A: Jesu li koristili odreĎene predmete i magične tekstove?
D: Imali su narukvice i prsten oko glave, te govorili čistim jezikom, ali druge stvari ne
vidim. Oko njih su ogromne tacne, sa kojih dolazi dim ugodnog mirisa.
A: Koliko ih je?
D: Dva kruga vidim. Jedan krug se sastoji iz jedanaest ţena svećenika, dok se drugi
krug sastoji od njih dvadeset i dvije. Oni su sa Zamolxem tridesetčetvero, što ćini broj
sedam, odnosno broj stvaranja.
A: Zamolx je bio koordinator i ţena popova?
D: Ali svaka grupa je jednoznačno, jasno obavljala definirane zadatke. Ni jedna nije
radila isto što i druga grupa. MeĎutim, u meĎuvremenu su obavljale zajedničke
meditacije.
A: Kakvi su to rituali?
D: Iskonski rituali, koji su porijeklom iz drugih svjetova, koji imaju snagu promjeniti
tok dogaĎaja, ali su to samo četiri puta godišnje obavljale. Nemam pravo znati više o
ovome.
A: Kaţu da su AtlantiĎani imali jednu ogromnu biblioteku.
D: Svoje znanje čuvali su na posebnim mjestima.
A: Jesu to bile knjige?
D: Ne. Vidim ogromne prostorije, na čijoj sredini je jedan kristal. Zidovi oko njih kao
da su od stakla. Vidim ljude koji idu prema kristalu, stavljaju ruke na kristal i
postavljaju pitanja. Kristal im odgovara prikazujući slike na zidovima.
A: To su kristali o kojima si govorio?
D: Ne, to su drugi, manji, a zadatak im je primiti informacije i predati ih.
A: Kako izgledaju ulice, kuće?
D: Vidim široke popločane ulice. Ako ih gledaš odozgo sa neba, gradovi imaju
neobičan oblik. U sredini je jedna velika okrugla kuća sagraĎena od bijelog kamena.
To je to mjesto gdje se čuva zlatni kristal, gde je biblioteka, mjesto gdje su
koordinatori. Vidim mnogo prostorija, ali ne znam koja se za što koristi. Oko objekta
je jedan veliki prostor. Kako ja vidim, tu se obavljaju posebne meditacije. Ulice su
ravne i sve polaze od te zgrade. Zgrade su im isto bijele, ali nisu od kamena i mnogo
su manje od centralne. Inače AtlantiĎani nisu imali potrebe za zgradama, kakvima mi
danas raspolaţemo. Mogli su stvoriti jednu posebnu obrambenu energiju. Vidim
mnogo drveća, cvijeća. Svuda su voćke i plodne njive.
A: Ali ljudi, kako njih osjećaš?
D: Miroljubivi, sretni i zadovoljni.
A: Imaju li automobile?
D: Da, ali nisu takvi kao što su naši. Nemaju kotače i mogu ići podjednako po vodi
kao i po cesti. Mogu čak i letjeti.
A: Koriste li pogonsko gorivo?
D: Ne. Drugačiji su, okrugli, liče na balone i ispuštaju zrak na donjem dijelu.
A: Kakvu su odjeću nosili AtlantiĎani?
D: Normalnu, kao i mi. Samo što su od prirodnih materijala.
A: Jesu li u boji?
D: Da.
A: Jesu li poznavali umjetne materijale?
D: Prema Aghtonu nisu.
A: Jesu li koristili legure?
D: Da.
A: Jesu li imali novac?
D: Ne.
A: Kako su nabavljali potrebne stvari?
D: Svakome je bilo sve pristupačno.
A: Bilo kada?
D: Ne, samo kada je bilo potrebno. Tako je bilo u početku. Zatim je na scenu
stupila namjera za raspolaganjem sa više nego što im je potrebno i tako je
počeo kraj.
A: Da li su postojali farmeri koji su se bavili stočarstvom i poljoprivredom?
D: Vrtlarstvom da, ali nisu gajili stoku, jer oni nisu jeli meso. Mnogo kasnije, kada su
se Anunaki umješali i pomješali rase, tada su počeli trošiti meso.
A: Tako sam razumjela, da su trošili jela.
D: Da, imali su potrebu da se prilagode Zemlji.
A: Da li je svatko imao neki zanat?
D: Svatko je radio ono što je volio, ali je svatko radio u interesu zajednice. Bilo
bi besmisleno da svi imaju isto zanimanje.
A: Jesu li postojale škole?
D: Da. Djeca su odlazila na odreĎena mjesta, gde su im pomagali u razumjevanju i
prenošenju znanja u praksu. Mogao si biti učitelj samo ako si bio iniciran, ako si
raspolagao unutrašnjim Bogom i uz pomoć Njega vladao materijalom.
A: Zar nije svako znao to raditi?
D: Ne, većina je koristila kristale. Oni koji su vladali materijalom, znali su raditi razne
stvari bez kristala.
A: Jesu li AtlantiĎani bili sposobni materijalizirati i dematerijalizirati stvari?
D: Da i mi ćemo uskoro postati sposobni za to. Nije to tako komplicirano.
A: Kada ćemo to znati činiti?
D: Kada budemo razumjeli da treba materijalizirati samo ono što nam je
neophodno. Znanje materijalizacije je odreĎeno stanje svijesti, a ne program. Ono
nije dano sve dok je osnova namera posedovanja. Vibracija materijalizacije je
ljubav.
A: To znači nikada!
D: Da i to veoma brzo!
A: Ako sam gladna i voljela bih jedan materijalizirati jedan kruh, tada osnovu namere
čini glad, ţelja za jelom.
D: Ali ako su i drugi gladni i ti materijaliziraš jedan kruh da bi im pomogla, tada se sve
mjenja. Ti vidiš da su ljudi gladni, da je to tvoja sestra, brat, koji su ravnopravni sa
tobom. Vidiš da oni pate i zato patiš i ti, jer ste jedno. Inače, osjećaš svačiju
patnju i radost istovremeno, svih koji stanuju na planeti. Ti donosiš odluku da im
pomogneš, da im daš ono za čim imaju potrebu, da bi osujetila patnju.To znači
da u svom srcu znaš da je njihova radost i tvoja radost.
A: Dobro, ako materijaliziram jedan kruh, zar ne mogu i ja jesti od njega?
D: Samo ako oni kojima si ti dala, daju tebi. Inače ne, jer kruh je njihov i ako uzmeš
nešto od nekoga bez njegove suglasnosti, to je kraĎa.
A: To je jako teško prihvatiti i razumjeti!
D: To su opći Zakoni i ako bi logično razmišljali, sve je sačinjeno sa odreĎenim
ciljem. Raspolagati nečim što je višak, to je porijeklom od Anunakija. To je
najbolji način upravljanja. Što više imaš, to se više plašiš. Bojiš se da ne osiromašiš,
da te ne pokradu, da ti se ne smiju da nemaš sve. Itd ... To su sve misli koje su
nam ugraĎene, koje nas odvajaju od stvarnosti. Kada znaš da moţeš imati sve
bilo kada, tada strah nestaje. Razmisli samo. Kada bismo svi bili jednaki, kada bi svi
imali mogućnost stvaranja svega što trebamo i kad to trebamo, da li bi netko mogao
manipulirati nama? Da li bi se ti bojala i da li bi netko mogao upravljati tobom?
A: Kada naučimo voljeti, tada ćemo postati sposobni materijalizirati?
D: Da.
A: Kako konkretno moţeš nešto materijalizirati?
D: Kada osjećaš energiju ljubavi u sebi, bez drugih ţelja i interferencija,
poveţeš se sa Bogom i kada si sa Stvoriteljem, tada u tebi počinje pulsirati
puls Stvoritelja. U ušima ti odzvanja glas univerzuma, što je najsavršenija glazba
koju moţeš zamisliti. Tvoje oči bit će jedno sa očima Tvorca, a to ti omogućava da
sve vidiš. Postaješ jedno sa Matrixom, jer si ti on. Preko tvojih dlanova, kojima
više ne upravljaš, jer oni pripadaju donjem svijetu, počinje se emitirati prvobitna
materija, koju ispunjavaš mislima-energijom-formom i na taj način oblikuješ to što
ţeliš. Odnosno, ti si ta koja kaţe što neka se desi. Tvoje tijelo je samo jedan relej,
koji si zauzela i pomoću njega materijaliziraš, ali u tom trenutku nemoj biti u njemu.
A: Nego gdje?
D: Budi Tvorac i tijelo neka je u njemu. Jesi li razumjela?
A: Razumjela sam, ali meni se čini nemogućim, da ne kaţem da je to utopija!
D: Svatko mora tu dospjeti.
A: Za to trebaju milijarde godina!
D: Vrijeme nije bitno, Tvorac nema sat.
A: Koja je veza izmeĎu Anunaki-ja i AtlantiĎana?
D: Nikakva, jer Anunaki su bili tu prije. AtlantiĎani su došli kasnije.
A: Jesu li bili prijatelji?
D: Ne, naprotiv. AtlantiĎani su morali dugo i mnogo patiti zbog Anunakija. Oni su
zbog toga poslani ovde kako bi pomogli, ali Anunaki su ih prevarili. Ipak, kako sam
rekao, sve ima svoju logiku.
A: Kako su prevarili AtlantiĎane?
D: Uveli su im odvajanje, misao o odvojenosti. Pomogli su im iskusiti bogatstvo,
snagu, pohlepu, mrţnju, strah i sve što je bilo u suprotnosti sa njihovim osjećajima.
A: Zašto im njihove voĎe nisu rekle? Zašto ih nisu upozorili?
D: Jer su oni bili prvi koji su iskusili ove greške. Zahvaljujući njima se desilo to što se
desilo.
A: Ni rodbina, koja je bila na drugim planetama, nije im mogla pomoći?
D: Znali su da oni koji stiţu na Zemlju, moraju biti podvrgnuti postojećim zakonima i
samo do odreĎene granice su mogli intervenirati. Pokušali su im pomoći, ali nisu
mogli zaustaviti propast.
A: Danas bi valjda stajali drugačije na ljestvici evolucije, da su razmišljali drugačije?
D: Isto ćemo stići tamo.
A: Ali smo pretrpjeli mnoge inkarnacije!
D: Učili smo, nismo patili. Zavisi kako gledaš na stvari. Sve je misao-energija-forma.
Ako kaţeš da u inkarnaciji patiš, tada ćeš i patiti! Ako kaţeš da učiš, tada će ti ţivot
biti pun novih iskustava, bit će prava škola.
A: Šta to treba učiti?
D: Da smo svi ravnopravni i da smo jedno sa Tvorcem. To je velika lekcija!
A: Glasi jednostavno, ali je izuzetno teško!
D: Bilo je.Sada su druga vremena, vremena kada ćemo razumjeti tko smo mi u stvari.
A: Mogla nam je rodbina iz ostalih dimenzija pomoći.
D: Oni su nam uvijek pomagali, ali im nije bilo dozvoljeno mješati se, jer sve ima svoj
red i logiku.
A: Umješali su se, a da nismo znali?
D: Da, veoma često. Ne znam koliko puta.
A: Zato da bi izgledali kao mi?
D: Aghton kaţe da nijedno biće ne sliči na drugo. Ako je slično izvana, tada je
drugačije iznutra ili u energetskoj graĎi. Bića uvijek odgovaraju mjestu i moraju
biti u suglasnosti sa planetom gdje su došli.
A: Ali kao energetske strukture, imaju isto čakre, auru, biopolje?
D: Svako biće koje ima materijalnu izgraĎenost ima energetsku strukturu, ali i to je
specifično, jer postoje i energetska bića.
A: I kod nas u sunčevom sustavu?
D: Da.
A: Gdje?
D: Aghton kaţe na Marsu, jer moraš znati da je sve u stvari ţivo.
A: Na Marsu su sproveli istraţivanja i kaţu da ne postoji ţivot.
D: To ćemo stvarno saznati kada tamo stignemo. Trenutno znamo samo to što nam
kaţu.
A: To je tako. Kaţu da se prije par desetina godina srušio jedan svemirski brod, sa
strancima na palubi. Njih su odnijeli u jedan tajni laboratorij. Moţeš li reći da li je to
istina?
D: Da, to je istina. Aghton kaţe da su bila tri bića. Jedan je poginuo prilikom pada,
dok su dvojica preţivjeli nesreću, ali nisu dugo ţivjeli.
A: Zašto nisu ostali ţivi? Da li su ih ubili?
D: Ne, nisu ih ubili. Umrli su jer se nisu znali prilagoditi frekvenciji Zemlje. Kada
se brod srušio, ureĎaj koji je odrţavao njihovo energetsko polje se pokvario. Tako su
im se čakre i čitav energetski sustav poremetili.
A: Jesu li ih mogli spasiti?
D: Mogli su da su spasioci znali za te stvari i da su znali što trebaju činiti. Nisu znali
napraviti generator, koji bi generirao potrebno energetsko polje.
A: Kako to misliš da nisu znali?
D: Nisu znali kako se energetski sinkronizirati.
A: Misliš na energetsku terapiju?
D: Da, da su ih jednostavno energetski uravnoteţili ili stvorili jedno energetsko
zaštitno polje oko njih, dajući im vremena za prilagoĎavanje vibracijama Zemlje,
ostali bi ţivi.
A: Jesu li bili kao mi?
D: Da, ali ipak su bili drugačiji. Bili su tananiji i viši, ali su imali iste ruke, noge i glavu
kao mi. Nisu imali nokte, niti kosu, dok im je koţa bila druge boje. Jako su inteligentni
i prijateljski raspoloţeni. Oni koji su išli putevima otkrića, nisu dolazili sa lošom
namjerom.
A: A brodovi?
D: Kao svaki brod na Inuakiju, upravljalo se snagom misli i u više koraka. Kod svakog
koraka struktura materije se mjenjala, postajala je sve prozračnija. Sa svakim
korakom donje vibracije dolaze sve manje do izraţaja, da bi na kraju potpuno
nestale. Razvojni ciklusi su posebno koncipirani da olakšaju uzdignuće.
A: Zašto se uzdignuće ne desi trenutno?
D: Jer ne znamo iskoraknuti i poći dalje. Naša fizička i energetska struktura nije
spremna. Ne bi mogla prebroditi ovu promjenu. Ako bi se to desilo naglo, ljudska
vrsta bi nestala sa lica zemlje, jer mi se razvijamo zajedno sa Zemljom. Zemlja se
razvija uz našu pomoć i sa nama.To je jedna čista i jasno definirana veza. Kad
bismo razumjeli gde trebamo stići i što je naš zadatak, stepenice bi bile sitnije i sa
manjim gubicima. Na ţalost, naši doţivljaji su toliko negativnog polariteta, da to ima
utjecaja na čitavo Stvaranje. Ravnoteţa je toliko poremećena, da to ima utjecaja i na
sam univerzum kao misaoni oblik.To je razlog zašto više ovako ne moţemo nastaviti.
A: Da to shvatim kao da smo sada na točki kada se Zemlja sama počinje čistiti?
D: Da. Ona se počinje čistiti, da bi nastavila jednu stepenicu naviše.
A: Istina je da je sada jako „tmurno“ i da ţivimo u jednom jako nasilnom svijetu. Kako
misliš da trebamo reagirati na to? Što da radimo?
D: Trebamo biti smireni i tihi i promatrati cijeli ovaj proces ne sudjelujući u
njemu. Moţemo se umješati samo pozitivnim djelovanjem polariteta.
A: Iako oko nas sve izgleda suludo?
D: Pokušajmo im objasniti. Moţda bi nas htjeli poslušati. Ako im se to ne svidi,
trebamo poštovati njihovu odluku i dozvoliti im da idu svojim putem. Doći će vrijeme
kada ćemo vidjeti da li je kod svakog koraka prisutno i loše. Tada se trebamo povući i
primjeniti korisne meditacije pozitivnog polariteta. Nemojmo zaboraviti da trebamo
meditirati za sve postojeće, kao i za našu planetu. Kako nas bude sve više i više,
tako će ovo vrijeme biti sve kraće i lakše. Ne smije ništa utjecati na nas izvana,
naprotiv, trebamo mi djelovati na druge. Svi trebamo biti pozitivni primjeri. Naše
djelovanje treba odraţavati naše vjerovanje.
A: Da li dolazi jedan period pun kaosa?
D: Već je kaos, a vrijeme koje dolazi se ne moţe opisati riječima. Ţivjeti ćemo
sa energijom koju smo sami stvorili. Toliko i ništa više. To što dolazi nije ništa drugo
nego što smo stvorili.
A: A poslije?
D: Posle toga će nam se otvoriti oči. Razumjet ćemo dosta stvari i nastaviti dalje.
Čeka nas svjetlost i ljubav. Naša nastojanja će dobiti svoju nagradu.
A: Da li to objašnjenje o kataklizmama, koje su se dešavale tokom povijesti Zemlje?
D: To je objašnjenje evolucije, koju je planeta upoznala! Svakim se usponom
cjelokupan sustav uzdiţe za jednu stepenicu, odnosno diţe se frekvencija.
A: Jesu li ovi dogaĎaji unaprijed odreĎeni?
D: Djelimično, odnosno u odreĎenim vremenskim periodima se dešavaju ovi
dogaĎaji. Iz njih izvire bezbroj puteva, duţih ili kraćih, lakših ili teţih, koji vode prema
slijedećem fiksnom dogaĎaju.
A: Da li put biramo mi sami?
D: Da.
A: Da li sva bića u Univerzumu raspolaţu slobodnom voljom?
D: Ne, drugi imaju drugačiji sustav vrijednosti.
A: Zašto mi imamo slobodnu volju?
D: Jer ţivimo u svijetu polariteta.
A: Dakle dvojno.
D: Da. Ovdje je energija pozitivnih ili negativnih vibracija zavisna od naših misli. Kod
drugih energija samo jednostavno postoji. Znaj da smo mi ti, koji odreĎujemo
polaritet. Iz Univerzuma dobivamo čistu energiju. Nju preobraţavamo uz pomoć
našeg uma.
A: Zar energija ne sadrţi obadva aspekta?
D: Energija sve sadrţi, ali u početnom stanju, kao kada radiš da nešto razdvojiš,
pa u to moraš unijeti namjeru.
A: Ako bi radili stvari sa pozitivnom namjerom, tada bi imali pozitivne rezultate?
D: Da. Snaga ljudskog uma da nešto promjeni ili polarizira je ogromna.
MeĎutim, danas je to usmjereno na rušenje, a ne na izgradnju. Zar ne razumiješ da
je sve energija? Razliku daje vibracija, koja je osnova stvaranja. I kamen vibrira,
samo jednom niţom frekvencijom. To su znali naši preci. Njima to nije izgledalo kao
nešto posebno.
A: Istina je, pogledaj to što su nam ostavili. Piramide ... Tko je gradio piramide?
D: Piramide su gradili AtlantiĎani, njihovi nasljednici koji su preţivjeli.
A: Svuda po svijetu?
D: Da.
A: Kako su gradili?
D: Oni su vladali materijalom, ali su im bili potrebni i kristali, koji su na ţalost već bili
pretvoreni u prah. Zato su dobili pomoć sa tuĎih planeta..
A: Jesu li znali da su im pomoć pruţali izvanzemaljci?
D: Da, oni su im pokazali u kom se smjeru trebaju kretati.
A: Odnosno kako?
D: Aghton kaţe da su ih u to vrijeme usmjerili prema konstalaciji Oriona.
A: A sada?
D: Isto tamo, samo postoji mala razlika, jer se kut osi Zemlje promjenio.
A: Povijest kaţe da su to gradili faraoni kao svoje vječno počivalište.
D: Prvi faraoni i voĎe odreĎenih civilizacija, odnosno sve civilizacije koje imaju veze
sa piramidama su izravni potomci AtlantiĎana, ali ne onih koji su već bili tu na Zemlji,
već onih koji su specijalno stigli sa planete Majke. Stigli su sa namjerom da pomognu
čovječanstvu i svojoj braći. Njih su donijeli tu, pa zato nisu imali karmu. Da bi mogli
otići izravno, bez prolaska kroz energetsko polje Zemlje, gradili su razne
energetske hodnike. Piramide su graĎene sa tim ciljem.
A: Dakle, energetski podzemni hodnici.
D: Da.
A: A Sfinga?
D: Sfinga ima veoma vaţnu ulogu. Ispod postoje takvi hodnici, koji vode prema
podzemnim gradovima. Ti podzemni hodnici čine mreţu po cijelome svijetu. To su
gradovi koje su gradila bića koja su došla iz drugih Galaksija. Tu je sačuvan i ulaz u
univerzalnu biblioteku, gdje će čovječanstvo naći sve odgovore vezano za
Stvaranje.
A: Da li nam je to dostupno?
D: Aghton kaţe da su tamošnji pronašli ulaz, ali ga nisu objavili. Bilo kako bilo, jako je
teško stići tamo, jer su tuneli ispunjeni vodom. Voda se dva puta godišnje povlači i
samo tada se moţe pokušati prodor.
A: Oni koji su otkrili, jesu li ušli?
D: Ne, bojali su se.
A: Zašto?
D: Podzemni hodnici su veoma strmi i vode negdje dolje. Nitko nije imao hrabrosti
poći do kraja. Do biblioteke treba savladati nekoliko uspona i spustova, kao i do
podzemnih gradova. Nasuprot tome, radove izvodi jedna stara duša iz Altantide. On
je poznati AtlantiĎanin i u dubini svoje duše osjeća što se desilo sa Atlantidom. On
zna da bi otkriće promjenilo povijest i boji se da se ne bi ponovno desilo isto, tj. da se
uništi njegova drţava.
A: Zašto su graĎeni ovi gradovi?
D: Aghton kaţe da su ga oni koji su došli gradili zbog toga da pruţe obranu
stanovnicima Zemlje u slučaju napada ili u slučaju vremenskih neprilika. U to vrijeme
Zemlja nije bila stabilna.
A: Jesu li trenutno ovi gradovi podzemne baze nekim vladama?
D: Aghton kaţe da nisu. Baze vlada su drugačije. Nisu tako duboko ugraĎene kao ovi
podzemni gradovi i nisu tako rasprostranjeni.
A: Znaš li gdje su ove baze?
D: Aghton kaţe da ih ima jedanaest, ali najveće su na Antarktiku, Australiji i u
planinama Kolorada.
A: Rekao si da trebamo postati Bogovi. Koji je najjednostavniji način kako bismo
dostigli to stanje?
D: Da postanemo toga svjesni.
A: Kako?
D: Tako da razumijemo da je Bog u nama, a ne izvan nas. Bog je u nama kao
što smo i mi u Bogu.
A: Ali nas su učili da negdje gore traţimo Boga i da mu se molimo.
D: I da li je netko Boga našao tamo gore?
A: Ne znam.
D: Bog je u nama. Shvaćajući ovo i sjedinjujući se sa Njim, moţemo postati
Bogovi.
A: Što moţemo učiniti?
D: Prvo moramo htjeti. Ako hoćemo, tada od Matrixa trebamo zatraţiti da nam
pomogne promjeniti naše programe. Kada smo poslali našu molbu, moramo
razmotriti što je to što nas zadrţava i koji su razlozi što smo mislili da ne moţemo biti
slični Njemu.
A: Razlozi su mnogobrojni. Ne mogu ih čak sve ni nabrojiti. Prvo što smo krivi, jer
smo griješili, lagali, jer smo krali ...
D: Ako bi postala svjesna da su to smetnje, tada moraš sa svim tim prekinuti.
A: Kako?
D: Recimo, da shvaćaš sve o sebi, da ne opraštaš i voliš kaţnjavati svakoga oko
sebe. Kada si ograničena time, tada razmisli da li ovi osećaji dolaze od Boga ili
nekog drugog. Ako su od Njega, tada je sve u redu. Ne trebaš ništa mjenjati.
MeĎutim, ako su zemaljskog porijekla,tada se upitaj koji su uzroci ovim
suprotnostima u odnosu na nebeske. Tada zamoli Matrix da osobine koje su u
suprotnosti poništi, dok one boţanskog porijekla neka ostanu.
A: Zar se ne moţe jednostavno zatraţiti prestanak ţelje za kaţnjavanjem?
D: Ne, jer to nema smisla. Ti moraš polarizirati suprotne osjećaje, koje si skupila s
vremenom. Ako bi ih jednostavno izbrisala, to ne bi dugo trajalo, jer ti je obrazac
ponašanja ostao u umu i u nekom trenutku bi se ponovno tako ponašala. Suština je u
promjeni obrazca ponašanja.
A: I svaki problem moram pojedinačno?
D: Da.
A:Ali to je ogroman posao!
D: Kada bi bilo lako?
A: To zahtjeva mnoge godine truda.
D: Pred tobom je čitav ţivot. Nitko ti nije rekao da to učiniš za nekoliko sati ili dana!
A: Pretpostavimo da mi je uspjelo. Promjenila sam polaritet moje osobnosti. Što će
biti slijedeći korak?
D: Volio bih te podsjetiti na nasilništvo. To je najuočljivije ponašanje, ali ga je najteţe
odstraniti.
A: Zašto?
D: Nasilništvom skrivamo neke nedostatke, nesposobnosti, nerazumjevanje.
A: Ali ako nas netko napadne, što da radimo?
D: Odgovaramo suprotnim polaritetom.
A: Ako netko doĎe kod mene i ţeli me ošamariti, zrači mrţnjom, da mu tada dam
ljubav?
D: Da.
A: Zar ne vidiš da je to nemoguće? Ruka instiktivno krene tresnuti ga!
D: Vidiš, to je slijedeći korak koji trebaš učiniti. Svjesno, prema van emititirati
veliku količinu ljubavi. Razmisli samo što bi se desilo kad bi Bog došao i tebe
tresnuo greškom!
A: Ne, mislim da se to ne moţe usporeĎivati?
D: Zašto da ne? Ako ţeliš postati Bog, tako se trebaš manifestirati. Shvati da
sve zavisi od načina razmišljanja. Prije nego što kreneš prema nebeskom putu, prvo
se upitaj da li to ţeliš? Drugačije to nema smisla. Uzalud pokušavaš, jer neće biti
nikakvog rezultata.
A: Konkretno, što bih trebala učiniti?
D: Pošteno i točno sebi odgovoriti na pitanje da li ţeliš postati Bog? Razmotri,
što to znači. Iznesi činjenice koje su za i protiv, pa ako doĎeš do zaključka da bi to
ipak ţeljela, vrata su pred tobom otvorena. Zamoli Matrix i promjene će odmah
početi. Vaţno je da svakodnevno meditiraš.
A: Zašto da meditiram?
D: Prvo razgovaraj sa Matrixom. Reci mu svoje misli, kajanja, promjene, sve što
bi ţeljela učiniti. Vidjet ćeš da će ti odgovoriti. On je potpuno ţiv. Zatim zamoli
da ti pokaţe kako to sve izgleda i djeluje, te da ti dozvoli da sudjeluješ u
stvaranju. Zamoli da ti pokaţe stvaranje same Zemlje.
A: Da li je Zemlja stvorena jako davno?
D: U Matrixu ne postoji vrijeme. Sve se dešava sada.
A: Znači da ja mogu vidjeti stvaranje kao da se sada dešava?
D: Da, učini to. To je jedno jedinstveno i veoma poučno iskustvo.
A: Što je cilj ovog doţivljaja?
D: Da postaneš jedno sa njom, svjesna svoga porijekla i da smo svi Jedno. Kada
proĎeš kroz stanja stvaranja, tada promjeni svoju meditaciju. Zamoli Matrix da moţeš
prvo pogledati u sebe, zatim u rodbinu, pa u prijatelje itd....
A: Recimo da sam učinila i to. Što zatim?
D: Postani svjesna da se u suštini ništa ne odvaja. Slijedeći korak je da postaneš
svjesna svog unutrašnjeg Boga.
A: Kako?
D: Zamoli Boga da ti dopusti da ga moţeš osjetiti. U početku ćeš osjećati jednu
toplinu, ugodnu energiju punu ljubavi, koja dolazi i polako te obuhvaća.
A: Ako ne znam to učiniti?
D: Bog će te utjelotvoriti u skladu sa tvojom sposobnošću da akumuliraš snagu
energije. Nitko na Zemlji nije u stanju podnijeti njegovu energiju. Svima bi srce
eksplodiralo. Čim osjetiš energiju, zamoli da postane vidljiva. Pojavit će ti se, kao
jedna energija u obliku duge. Zatim zamoli da ju osjetiš u sebi, u svojoj rodbini,
prijateljima i u svim stvarima.Pogledaj u sve i svakoga i primjeti u čemu je razlika?
Svi smo jednaki, ali svatko ima svoju jedinstvenu strukturu.
A: Šta ću saznati?
D: Da nisi drugačija ni od čega.
A: Što je cilj ovih vjeţbi?
D: Da vidite kako smo svi jednaki. Ako razumijemo bar to da su sva naša djela
usmjerena u pravcu nas samih, tada postajemo sposobni osloboditi se osobne
karme. Ako misliš, govoriš, djeluješ, bilo šta radiš i uvjerena si da to činiš zbog sebe,
tada će ti se ţivot promjeniti.
A: Jako je teško. Moraš se boriti sa svojim mentalitetom i svima oko tebe, jer smo svi
drugačije osobnosti i na svoj način vidimo svijet.
D: Sa koliko ljudi se, otprilike godišnje sretneš? Mislim na one sa kojima razgovaraš,
kao i na one pokraj kojih prolaziš?
A: Ne znam, valjda oko deset tisuća.
D: Sa koliko ljudi se sreće Bog? Koliko njih ga traţi?
A: Cijelo stanovnivštvo Zemlje!
D: Dakle, On moţe. Trebala bi biti sposobna to učiniti i ti, ako bi bila sa Njemu
sličnom ljubavlju. Nauči voljeti i opraštati. Razumi svakoga, od najslabijeg do
onog koji se budi. Reci, kad bi Bog imao jednu ostavu punu hrane, da li bi podjelila
sa onima koji su gladni?
A: Naravno!
D: Da si ti Bog i kada bi imala ostavu punu hrane i doĎu ti gladni ljudi, da li bi im
dala sve što imaš?
A: Da sam Bog da, jer bih znala da bi bilo kada mogla opet imati sve što sam dala.
D: Da si Bog, dala bi im i naučila bi ih kako i njima moţe biti dostupno, da i oni
imaju.To Bog radi sa nama. Uči nas kako da imamo sve, sve što poţelimo.
A: U tome je greška što se to ne vidi u praksi.
D: Ne vidimo, jer to ne ţelimo. Tako je mnogo komotnije,iako je to prijevara. Učili su
nas da je potrebno patiti, a na tome se razvijamo. Ali sve je tako jednostavno!
A: Da li bi objasnio?
D: Da se promjeniš i da bi promjenila svoj ţivot, prvenstveno to trebaš htjeti.
Nasuprot tome, treba ti biti jasno da još nisi Bog, da još nisi spremna, još uvek ne
razumiješ. Moţeš pokušati mjenjati svoj ţivot, kao i one oko tebe. To samo trebaš
ţeljeti iz dubine svoje duše.
A: Da li bi dao jedan primjer?
D: Recimo, ti i djeca se ne slaţete i ne govorite. Skrivaju se, laţu ti ili te jednostavno
ne primjećuju. Prvo prekontroliraj odakle potjiče ovo stanje? Tko je kriv? Sjeti se da li
si slučajno, kada su bili mali i prigovarali ti, htjela da šute, da te ostave na miru? Jesi
li ih slala kod bake i djeda da ih se oslobodiš? Jesi li im prigovarala što mnogo
pričaju? Jesi li im rekla da te izluĎuju i zašto već jednom ne začepe usta?
A: Dobro, ali to su samo riječi. Roditelji koji to kaţu, ne govore iz srca. Nekada su
iscrpljeni.
D: Da, ali to su programi. Onaj tko je to izgovorio, poslao je molbu Matrixu i on
je odgovorio u skladu sa molbom. Dijete je zašutilo, postalo je šutljivo ili je
ostavljeno neprimjećeno. Odgovor si dobila onom vibracijom,kojom si poslala poruku.
A: Što se tu moţe učiniti?
D: Moraš izbrisati programe i zamjenuti ih poţeljnim. Pazi, ne ţuri! To se ne
moţe jednostavno učiniti. Moraš istrajati nekoliko dana.
A: Koliko?
D: Nema pravila. Traje dok ne osjetiš da je istina to što kaţeš. Ima još jedna loša
strana koju sam kod odraslih vidio. Kod mnogih roditelja sam to vidio, čak i kod mojih.
Kada dijete pogriješi, ne treba se reči da je isti otac ili majka. To je jako
pogrešno, jer dijete sliči na sebe i na svakoga. Ako si rekao da sliči na nekoga,
tada si to programirao i počinje sve više pojedinačne osobnosti preuzimati od
dotične osobe.
A: To „sliči na nekoga", te su riječi jako karakteristične za Rumunje i to pokušavam
objasniti narodu.
D: Kaţi im kada dijete pogriješi neka kaţu da sliči jednom Bogu. Kazna neka
bude jednaka tome kako bi kaznili jednog Boga.
A: Ne treba nikakva kazna.
D: Ispravno. Ako ipak mislimo da je Bog pogriješio, moţemo razgovarati sa njim i
pitati ga zašto je učinio, to što je učinio. Moţeš to učiniti i sa svojim djetetom. Moţda
je imao razlog za to. Moţda je vjerovao da sa tim čini nešto dobro. Moţda je kod
nekoga vidio slično ponašanje.
A: Bilo bi dobro to učiniti. Osobno tvrdim da je jedan razgovor korisniji nego tisuću
šamara, ali to je naš mentalitet.
D: Do sada je bio, a od sada ga treba mjenjati.
A: Trebali bismo se mjenjati, ali kada pogledam na ulicu vidim ljude koji su sve
neraspoloţeniji i razdraţljiviji. Ne izgleda mi da se pomičemo u pozitivnom pravcu,
posebno ne u grupnom ponašanju.
D: Promjene su već počele, ali da bi se plan ostvario, prvo se mora očistiti sama
Zemlja, jer što smo joj stoljećima davali, sada ona vraća naše vibracije. To je jedan
teţak period, ali će i to proći.
A: Bit će promjena na nivou Zemlje, mislim tu na planetu?
D: Da. Sama Zemlja mjenja odjeću. Treba promatrati kontinente, vodu, sve što
postoji na površini, kao što gledamo na odjeću. Povremeno se mora promjeniti, a
posebno sada, kako je Zemlja počela rasti.
A: Ali nitko ne govori o tome. Nikakve informacije ne čujemo.
D: Ne znam da li o tome govore ili ne, ali to je istina. Stoljećima je Zemlja rasla, a
raste i dalje. Ona je isto ţivo biće. Sve ima svoju logiku, a dogaĎaji slijede jedni
druge. Postoje takvi periodi vremenskih ciklusa u kojima se povijest ponavlja. Tako je
bilo do sada, ali se više neće ponavljati.
A: Bit će uopćene promjene u cijelom univerzumu?
D: Sve je povezano sa Galaksijama i planetama. Postoji jedan svemirski DNK, koji
sjedinjuje sve ostale. 2012-e se završava jedan ciklus i ulazimo u jednu novu fazu.
Promjenit će se i ljudi i planeta. Prvi korak je da postanemo su-stvaraoci.
A: Da to razumijem kao da mi moţemo stvarati, ali samo ograničeno?
D: Da, ali samo u našem univerzumu, jer mislima stvaramo u jednom
dvopolnom svijetu i zato uz to što stvorimo postoji i suprotno ostvarenje
istoga. Kada uĎemo u novi svijet, tada naše stvaranje neće nikoga dirati, jer ćemo
početi stvarati srcem.
A: Dakle, nećemo više koristiti glavu?
D: Da, ali će duša upravljati, a ne obrnuto. To će biti moguće kada se nova energija
stabilizira.
A: Misliš na novu energiju koja će mjenjati Zemlju?
D: Da. To je energija koja upravlja i sve organizira. Mi smo takoĎer energija, ţivimo
u jednom oceanu energije, jedemo, dišemo i plivamo po energiji, ali trenutno je
ta energija zaprljana.
A: Zar ne moţemo očistiti ovaj ocean energije?
D: Ona sadrţi vremenom skupljene doţivljaje u ţivotu. Nije ju baš lako očistiti, jer je
sve podreĎeno nekim zakonitostima, kao što je i karma.
A: Karmu moţemo ukinuti mislima?
D: Ne razumijem pitanje?
A: Pretpostavimo da se koncentriram i poţelim da moja negativna karma u cjelini
nestane. Da li je to moguće?
D: Stoljećima si činila loše i sada sve to ţeliš izbrisati za nekoliko minuta?
A: Da.
D: Ne, nije moguće. Postoji mogućnost da neka djela pretvoriš u pozitivna, ali za to
moraš biti svjesna što si učinila, zatim okajati grijehe, zatraţiti oproštaj i stvoriti
suprotne misaono-energetske-forme. To znači da moraš sve to raditi po redu, a
odnosi se samo na djela u sadašnjem ţivotu, ali ako to činiš bez ljubavi, samo da bi
se oslobodila, tada uzalud radiš.
A: Ali srela sam se sa takvim školama, koje stave cijelu karmu u jedan paket i pošalju
ih Stvoritelju.
D: Što je Stvoritelj zgriješio da bi dobio tvoje greške? Zar ti se to čini ispravnim? Kada
bi bila Stvoritelj i jedna velika masa ljudi ti pošalje svoje grijehe, što bi učinila sa
njima?
A: Ne vjerujem da Tvorac tako razumije stvari.
D: Ali gdje je Stvoritelj?
A: Na nebu!
D: Tebi se tako čini. Izgleda da su naši susreti ostali bez rezultata. Tvorac je u tebi,
meni, u mački, u cvijetu, u svemu što postoji. Ti uzimaš tvoje greške kao činjenice
i vraćaš ih nama, vjerujući da ćeš tako uspjeti pobjeći?
A: Samo sam pitala!
D: Reci, da li bi voljela dobiti pakete ostalih?
A: Ne.
D: Zašto bi onda drugi to voljeli? Jesu li oni krivi što si ti griješila?
A: Oni koji ove vjeţbe rade, objašnjavaju da prije nego što pošalju svoje karmičke
probleme, mjenjaju polaritet, ukidaju ih i praktično šalju jednu bezobličnu, pozitivnu
energiju.
D: Polaritet moţeš promjeniti samo tada kada fizički i energetski natrag dobiješ
to što si poslala. Tako trebaš doţivjeti to stanje, kao ono što je bio cilj tvom činu.
Jednostavno je. Zbog toga planeta mora proći kroz tolika čišćenja. Ako postoji
čišćenje ove karme, sasvim sigurno da bi ju koristili. Bilo bi mnogo brţe i korisnije.
A: Postavljam pitanje. Oni koji su ove vjeţbe radili, zašto nisu razumjeli da to nije
stvarnost?
D: Jer su zauzeti svojim umom i egom, time razmišljaju. Njima to odgovara, jer je
mnogo lakše. Ništa ne rade i očekuju rezultate. Na ţalost, um moţe pogriješiti, dok
karma ne. Shvaćaš li da karmičke pakete čine oni, koji njeguju te zamisli.
A: Moţda su se oni razočarali?
D: Sigurno, ali prije nego što nekoga navedeš na to da slijedi odreĎene primjere,
prethodno bi morala to prekontrolirati na vlastitoj koţi, da znaš da li to daje rezultate.
To bi trebalo reći i drugima, što ima odgovarajuću istinu u Matrixu, inače ni sebi, niti
drugima ne činiš dobro.
A: Što dobivaju ti koji takvu energiju daju?
D: Aghton kaţe da sve što su poslali, dobivaju natrag, sa tom razlikom da dobivaju
sve odjednom.
A: Kako?
D: Oni su svojom slobodnom voljom skupili svoju cjelokupnu karmu i poslali ju, ali
paket nije stigao na adresu, već se vratio. To znači da će i oni dobiti sve odjednom
kao što su poslali. Sve karmičke dogaĎaje skupljene u jedan buket. Sve odjednom, a
ne rasporeĎeno na više ţivota. Bilo kako, nije bitno, jer svi dobivamo natrag što smo
poslali. Oni će samo ranije dobiti sve odjednom.
A: Postoje li i druge promjene na nivou planete?
D: Da, u jednom trenutku će se u Mliječnom putu fiksirati poloţaj planete.
A: Ali mi smo već u Mliječnom putu!
D: Aghton kaţe da nekada u Mliječnom putu, a nekada u Strijelcu B.
A: Ja to nisam znala.
D: To još ne znači da to nije istina.
A: Što će nam značiti ovo fiksiranje na odreĎenom mjestu?
D: Aghton kaţe da što je bilo, to će se promjeniti, jer to što smo proţivjeli više neće
postojati. To što ćemo iskusiti nadilazi sadašnje shvaćanje.
A: Da to shvatim kao da će biti dobro?
D: Da.
A: Kada će se to desiti?
D: Kako sada izgleda, do 2013-e.
A: Kako će se desiti? Što to znači za planetu?
D: Aghton kaţe da se Zemlja kreće po elipsi. Zato smo nekada u Mliječnom putu,
nekada u Strijelcu. Naš Sunčev sustav nije imao stalno mjesto. Strijelac je trenutno u
Mliječnom putu. Ovaj proces je već davno počeo, ali potrajat će još dok i Zemlja doĎe
u Mliječni put.
A: A zašto je unutra?
D: Jer Mliječni put ima takvu magnetnu formu, koja je u stanju na sebe primiti sve i
preobraziti sve što uĎe, jer je magnetno polje mnogo jače nego što je u Sunčevom
sustavu. Zato nas privlači.
A: Što će se desiti kada stignemo u Mliječni put?
D: Zemlja više neće kruţiti po elipsi, već ćemo imati točno odreĎeni krug. (Naš
Sunčev sustav u odnosu na Mliječni put kreće se eliptično i zato je nekada iznad,
nekada ispod ravnine, a nekada u ravnini Mliječnoga puta.)
A: Ne moţemo izbjeći ovo utapanje?
D: Ne. Postoji jedan puls, koji sredina Univerzuma stalno ispušta. Ovaj puls je
sredina Galaksije, sredina Sunčevog sustava, sredina planete i prima ga srce. Preko
otkucaja srca dolazimo u rezonanciju sa privlačnošću Mliječnog puta i uranjamo
u njega, a to ne zavisi od nas.
A: Ako se ipak nešto desi i mi ostanemo tu gdje jesmo?
D: Čekao bi nas novih 150.000 godina reinkarnacije. Misliš da bi to bilo dobro.
A: Zašto tako mnogo?
D: Jer bi tada ponovo dospjeli u ovo isto stanje. Shvati da moţemo učiniti skok
samo tada ako za to imamo dozvolu. Sve mora biti pripremljeno energetski kao i
Vibraciono. Energetsku masu, kvalitetu energije, kao i količinu su Entiteti u Matrixu
isplanirali i optimalno podesili. Oni su otvorili vrata. To je bio ogroman posao, a
koštao ih je neizmerno mnogo energije.
A: Da bi izbjegli promjene?
D: Izbegavanje promjena značilo bi stagnaciju, odnosno ne razvijati se.
A: Ali ova vrata omogućavaju da zakoračimo u jednu drugu dimenziju?
D: U jednu drugu frekvenciju.
A: O Majancima kaţu da su u jednom trenutku prešli u jednu drugu dimenziju. Da li je
to dimenzija gdje i mi stiţemo?
D: Mi idemo u dimenziju koja je rezervirana za nas. Oni su otišli u svoju i sada su
mnogo razvijeniji.
A: Kako su to učinili?
D: Postali su svjesni gdje se putevi, odnosno one fiksne točke koje označavaju
evoluciju čovjeka o kojoj sam govorio, sastaju. Oni su odabrali najkraći put, odnosno
trenutni.
A: Postoje i takve stvari?
D: I mi ostali smo imali tu mogućnost.
A: Ali valjda nismo znali?
D: Zašto su oni znali? Svi smo pošli od iste točke.
A: Tko je odgovoran za to?
D: Nitko nije pogriješio. Svaka zajednica odlučuje u svoje ime.
A: Znači naše voĎe?
D: VoĎe su oni ljudi koje je odabrala zajednica. Oni sami ne mogu dospjeti tamo.
Svatko ima svoje zasluge i razlog zbog čega je izabran?
A: Dobro, ali ako ja nisam sudjelovala u izboru jednog voĎe, ne vjerujem mu, zašto to
treba biti dio moje sudbine?
D: Jer je to Zakon.
A: Ne postoji način da izbjegneš ovaj aspekt?
D: Da, to je put usavršavanja, odnosno pojedinačni put prema Bogu i Tvorcu. Samo
tako se moţeš osloboditi sudbine, ali tada moraš postati svjesna da je to jedan
veoma poseban slučaj.
A: Koji je taj?
D: Da si sudbina u stvari ti.
A: Zašto su Maje htjele otići?
D: Oni su shvatili da ako ostanu, neće biti pomoći. Past će u zamku karme .
A: Znači da bi mogao stupiti u druge dimenzije, moraš se osloboditi karme?
D: To ti pokušavam objasniti sve vrijeme.
A: Što će biti sa onima koji se ne spase?
D: 2012. je jedna od fiksnih točaka, jedna točka prosvjetljenja, jedna točka izbora.
Ostatak ljudi će biti probran, a svi sa negativnom karmom neće proći.
A: Znači, točno 2012-e ćemo biti probrani?
D: Mi smo u sred promjena i dešavanja. Imamo mogućnost da proĎemo ili da
ostanemo tu. Zavisi od nas.
A: Konkretno, kako se oslobaĎaš od karme? Imamo li za to još vremena?
D: Ključ je oproštaj, otpuštanje negativnih energija, da razumiješ i zahvališ se
za sve što si dobio.
A: Maje su to učinile?
D: Oni su mnogo više od toga učinili!
A: Postavljam pitanje kako je bez karme?
D: Kada bi razumjeli zakon karme, ne bi više postojali ratovi, glad, mrţnja, a
Anunaki bi postali prošlost. MeĎutim, sve će se promjeniti. Aghton kaţe da su se
uslijed nove energije ljudi počeli buditi i traţiti odgovore. Nešto iznutra ih čini
zainteresiranima za razvoj. Čak i ako ne bi činili ništa za razvoj, energija će im
pomoći.
A: Voljela bih te pitati nešto. Jako se mnogo govori o jednoj svjetskoj ekonomskoj
krizi, koja će donijeti glad, bolesti, ustanke ... Moţeš li nešto reći i o tome?
D: Da bi se novo rodilo, staro mora umrijeti. To je pravilo.
A: Zar se staro ne moţe zamjeniti na vrijeme, podmladiti, oprezno promjeniti?
D: Sadašnji svijet je tako zamišljen. RaĎamo se i umiremo, isto kao i narodi.
A: Ali postoje takvi ljudi o kojima se kaţe da nisu izumrli.
D: Postoje narodi koji nisu izumrli, ali oni isto imaju zastarjeli sustav upravljanja, čija
je osnovica jedna zastarjela energija. Promjena koja dolazi, vodi prema potpunom
preobraţaju. To je dobra stvar, jer se tako razvijamo. Napisano je da se tako dešava.
A: Kakav će biti novi svijet?
D: To će biti jedno novo društvo, zasnovano na Istini i spiritualnosti. U interesu
razvoja, neophodno je da se oslobodimo karmičkih veza.
A: Ljudi će isto tako izgledati?
D: Da, ali će biti mnogo harmoničniji, jer je tijelo odraz ,ogledalo duše. Bit će
inteligentniji, jer je ljudska inteligencija jedan energetski šablon. Kada raste
frekvencija, tada um počinje drugačije funkcionirati i postaješ spretniji.
A: Sve je energija!
D: Da, u potpunosti. Eter ima različite frekvencije. Galaksije emitiraju neke
odreĎene mikrovalove, slično kao i mi sami. Kao i sva ostala bića u univerzumu, svi
smo prijemne i odašiljačke antene....
A: Vidiš li još neke promjene?
D: Da, boje će takoĎer biti drugačije.
A: Znači da crveno neće više biti crveno?
D: Ne, bit će slično, samo će biti mnogo sjajnije. Bit će bliţe izvornim bojama.
A: Promjena koja dolazi je obvezna? Da li se sigurno mjenjamo?
D: Da. To je problem Matrixa i to se mora slijediti. Val koji dolazi iz Univerzuma,
Pomaknut će nas u smjeru razvoja. Toga se boje Anunaki. Oni znaju da će nova
ljudska bića biti energetski jača nego oni, a to znači da oni moraju potraţiti
nova mjesta. Njiov problem je što nemaju velikog izbora kuda ići. Sada se odvija
posljednja bitka izmeĎu njih i nas. Oni će sve jače i jače napadati. Uzet će u uporabu
i svoje teško naoruţanje, a prisustvo zla će se svuda osjećati. Nemojmo se bojati,
jer ljudi trenutno imaju beskrajni energetski izvor, a kroz nekoliko mjeseci
nastat će društvene promjene i meĎu voĎama. Vidjet ćeš da ništa neće ostati od
toga kako je do sada bilo!
A: To je jedini put kojim stiţemo do novog čovječanstva, pun kataklizmi?
D: Nije pun kataklizmi, već je to put promjena. Forme zavise od toga kako odgovaraju
na promjene. Trebamo biti optimisti. Od nas zavisi kako to doţivljavamo i osjećamo.
Ako te Bog pozove sebi i kaţe ti da bez obzira na prepreke i opasnosti dolaziš do
njega, hoćeš se i tada bojati?
A: Ne, ali mi jasno znamo gdje trebamo tada stići!
D: Stići ćemo i do točke kada će naš DNK biti sposoban prihvatiti svjetlost i zadrţati
ju. DNK je sposoban i u sadašnjosti primiti svjetlost, ali je period uskladištenja
odreĎen.
A: Na kakvu svjetlost misliš?
D: Na svaku energiju, kako fizičku tako i energetsku. Kako ljudsko biće postaje sve
spiritualnije, tako mu DNK postaje sve sjajniji. Vidjet ćeš unutrašnjost kao da je
osvjetljena svjetiljkama. Kao da je od svjetlećih traka.
A: Poslije ove promjene imat ćemo jedan stalno svjetal DNK?
D: Jer ćemo svjetlost dobivati neposredno od Boga, a ta svjetlost se ne moţe
ugasiti, niti poremetiti.
A: Ali pretpostavimo da na površini Zemlje neće biti nikakvih promjena. Ako uz ove
klimatske promjene, koje nas svakodnevno bombardiraju, društvo ostane takvo
kakvo je, da li će čovječanstvo i tada učiniti evolucijski skok?
D: To ne moţemo pretpostaviti jer ne odgovaraju programu. Ţivimo u periodu
promjena, koje se dešavaju na općem nivou. Čak i Sunčev sustav prolazi kroz
odreĎenu promjenu. Zar ne razumiješ da je sve povezano?
A: Na početku si rekao da ako magnetizam stane ... postoji li druga mogućnost?
D: Da, ali nije bitno. Postoji bezbroj putova, ali svi vode istom cilju. U toj točki, ljudi,
planeta, Sunčev sustav…sve mora izgledati na odgovarajući način i imati odreĎenu
frekvenciju. Sve je to povezano, kao što su prostor i vrijeme povezani i
omogućavaju nam da put bude zajednički. Ako se sunce, planete i frekvencija
univerzuma promjene, misliš da će Zemlja ostati na istom mjestu?
A: Nisam na to mislila, već vezano za činjenicu da ako magnetizam nestane. Pitala
sam se da li postoji i drugi put?
D: Da, postoji, ali je mnogo gadniji, jer su to ljudi učinili. Zemlja se mora promjeniti.
Mora se promjeniti i izgled, ali to se moţe samo jednom iznenadnom i uopćenom
promjenom. Ukoliko se magnetizam ne zaustavi, tada će ljudi pokrenuti jednu
takvu lavinu, koja vodi istom rezultatu.
A: Hoćeš li reći o čemu je riječ?
D: Da, ali ne ţelim, jer je uţasno.
A: Nemoj me pogrešno shvatiti, jer bih ja voljela da se kao rasa razvijamo i dalje, ali
mislim i na to postoji li jedan drugi, mirniji put? Svi ljudi sa kojima sam razgovarala,
opisuju jednu budućnost punu kataklizmi, da boli duša.
D: Zašto se vezuješ za aspekt bola. Ti si kriva!
A: Ali sa čim da se povezujem kada znam da će biti gubitaka?
D: Samo dobivamo natrag to što smo davali. Ne računa se da li je to bilo u ovom
ţivotu ili nekom drugom. Okolnosti kroz koje ćemo proći i gubici koje ćemo imati, to je
nagrada vlastitih doţivljaja. Nitko ništa ne daje u plus!
A: Ipak je to teško prihvatiti.
D: Nije teško ako razumiješ da nas sa druge strane čeka nešto čime nikada nismo
raspolagali tu na Zemlji.
A: Kaţi, da li to sve ima veze sa 2012. To što je prognozirano u tekstovima.
D: Našim precima su pokazane ove stvari i oni su ih kao opomenu nama opisali. Oni
su nam ostavili i putove koje ćemo odabrati, koje moţemo slijediti da bi ubrzali razvoj.
MeĎutim, mi to nismo uzeli u obzir. Mi smo se cijelo vrijeme molili da nas ostave na
miru.
A: Zbog straha!
D: Ne, već zbog nedostatka informacija i egoizma.
A: Dakle 2012-a će biti godina velikih promjena?
D: Na neki način da, ali promjene će početi mnogo ranije. 2012. će biti vrhunac
promjena. Naša je obveza da se probudimo i postanemo dio ovih promjena.
A: Ima li Rumunjska posebnu ulogu u tome?
D: Da, mi imamo jednu jasno definiranu obvezu. Nisam ja uzalud došao ovdje.
A: Ipak, moţemo li što učiniti da pomognemo jedni drugima?
D: Molimo se da što prije i što lakše doĎemo do nove Zemlje!
A: Odnosno do nove planete?
D: Ali ona će se drugačije zvati.
A: Možemo li znati ime?
D: Naziv planete će biti Unoa.
A: Možemo li zamoliti da planeta prije postane Unoa?
D: Moţemo sve učiniti, ako to radimo srcem.
A: Dakle planetu će nazvati Unoa?
D: Da. Poslije kvalitetnog skoka zvat će se Unoa.
A: Ovo je stvarno neobično. Nikada nisam čula za to.
D: Ime nismo smjeli znati sve do sada, jer je šablona pod stalnim razvojem. U
sadašnjem trenutku se već sve stabiliziralo, pa ništa ne moţe izazvati smetnje ili
neku interferenciju.
A: Ako ipak netko počne negativno raditi, koristeći buduće ime planete?
D: Moţe pokušati, ali neće imati uspjeha. Samo će učiniti da bude isključen iz
uspona. Buduća planeta je jedno takvo mjesto, gde se samo ljubavlju moţe
dospjeti. Samo toliko i ništa više.
A: Velika je čast da mi, ovdašnji ljudi spoznamo budućnost. Čim smo zasluţili to?
D: Ţivimo na jednom neobičnom mjestu.
A: Čitala sam jedan članak o tome da su na dnu Crnog Mora našli brod, za koji
pretpostavljaju da je Noina Barka iz Biblije. Moţeš li nam nešto o tome reći?
D: Mnogi Biblijski dogaĎaji su se desili ovdje, iako su informacije o dogaĎajima do
nas stigle u iskrivljenim slikama. Uskoro će se sve otkriti, a mi ćemo natrag dobiti
naše mjesto u povijesti.
A: Ali trenutno nazočni ljudi nisu isti, nisu oni koji su ranije tu ţivjeli. Meni se čini da
smo postali lijeni, egoisti i komotni. Znaš što nam je omiljena izreka: "Neka radije
susjedu crkne koza".
D: U sadašnjem trenutku ovde ţive mnoge rase, ali to nije bitno, jer genetsko
naslijeĎe nam je isto. Preuzeli smo od svakoga što smo htjeli. To ne znači da smo svi
isti na općem nivou. Oni koji su bili tu, bili su stari entiteti u svjetlosnim tijelima. Došli
su ponovno, iako mi o tome nemamo saznanje. Oni su došli zbog toga da nam se
vrati sve što su nam uzeli.
A: Hoće li nas smatrati ultra nacionalistima?
D: Zašto? Zato što volimo naše pretke i drţavu? Zato što ne prihvaćamo jednu krivu
povijest?
A: Zato jer dajemo izjave koje se povijesno i naučno ne mogu provjeriti.
D: Fizički dokazi postoje, ali oni nisu vidljivi. Zbog toga se trebamo osloniti na
osjećaje. MeĎutim, uskoro će Istina isplivati na svjetlost dana, a mi ćemo vratili našu
prošlost. Bili smo jako dugo prevareni.
A: Da li to znači da smo dozvolili da budemo prevareni?
D: Da, bili smo uspavani i čini mi se da smo prihvatili našu sudbinu. Nije ustao nitko
tko bi otvoreno govorio, istraţivao, traţio, čeprkao...
A: Ako je netko ustao, tada su ga ušutkali! Znam za takve slučajeve.
D: Vidiš, kada ţeliš govoriti i ako slušaš svoju dušu, ništa te ne moţe zaustaviti. Reći
da su neki protiv nas ili protiv drugih, samo je izgovor. Vjeruj mi, oni koji ne poznaju
svoje naslijeĎe, nisu loši, samo su bez informacija. Svijet se ne sastoji iz toga što nas
uče u školama. Misliš da postoji takav čovjek, kome kada pokaţeš istinu, on će i dalje
vjerovati u stare dogme?
A: Ali odakle da znam da je put kojim idem ispravan, da me vodi prema svjetlosti?
D: Razmišljaj dušom, upitaj Matrix, traţi istinu. Ako je put koji si našla dobar
put, tada će ti Matrix osvjetliti taj put svojim pomoćnicima da bi stigla na kraj i
pomoći će ti da se uklone sve prepreke. Nemoj zaboraviti da nismo sami.
Trebamo traţiti pomoć. Nema u tome ništa loše, da se toga stidimo. Znaj još nešto.
MeĎu nama sada ima takvih duša, koje nemaju veze sa karmom. One su ovdje došle
zbog toga da nam pomaţu, da podignu nivo frekvencija Zemlje. Ima ih jako mnogo.
Ni ne znaš kada ih sretneš na ulici!
A: Jesu li oni svjesni zašto su ovdje?
D: Ne.
A: Zašto?
D: Jer je Zemlja jedna dobro organizirana škola, koja raspolaţe jasnim zakonima. Oni
moraju slijediti put usavršavanja, da bi se sjetili tko su. Postoje ljudi koji se sjećaju
nekih predhodnih ţivota, Oni imaju pristup tim ţivotima zbog prikupljanja informacija i
primjenjuju ih u sadašnjem vremenu. Ovo pravo su dobili zbog nedostatka vremena.
A: Baš sam htjela pitati zašto se ne sjećamo svoje inkarnacije?
D: Jer ne bi bio ispit ako bi znali!
A: Kad umreš, tamo gore te čekaju Bog i Sveti Petar? Koji će ti suditi?
D: Onaj koji gore sudi, to si ti, ali u stvari to nije sud, jer gledaš nazad na svoj ţivot,
i na sve prethodne ţivote, kao na jedan film. Uz to energetski i frekvencijalno osjećaš
reakcije, misli i osjećaje koje si stvorila ili su bile upućene tebi.
A: Tko odlučuje o programu slijedećeg ţivota?
D: Uopćeno ti.
A: Zar to ne znači da sam trebala odabrati jedan ţivot u bogatstvu i izobilju?
D: Nije obvezno. Postoje duše koje cijelu svoju karmu doţive u jednoj inkarnaciji. Ti si
ta koja osjećaš kakav entitet ţeliš biti, da bi imala hrabrosti to provesti u djelo.
A: Ako bih to znala. Na ţalost, oni čiji je ţivot pun patnje i bola, često postavljaju
pitanje zašto ih Bog kaţnjava, što su zgriješili, a zbog toga ih ne moţemo osuditi.
D: Sada više nije bitno, jer svi prolazimo kroz čišćenje. Dobili smo svoje poklone.
A: Ti vidiš da će električna energija biti zamjenjena jednim novim oblikom energije?
D: Da, bit će jedna neutrošiva energija.
A: Da li je to već poznato?
D: Da, već je meĎu nama.
A: Kada ćemo znati kako ju koristiti?
D: Mislim već poslije šest godina. Samo će tada biti stabilna i svi će ju moći koristiti,
ali mnogo ranije ćemo čuti o njoj.
A: U osnovi od čega se sastoji ta energija?
D: Iz kretanja. Vidim jedan ureĎaj, koji se kreće i generira jedno energetsko polje koje
stvara električnu energiju. Aghton kaţe da se kao prvi korak koristi srebro, zatim neki
kristalni prah.
A: Čula sam o tome.
D: Poklapa se sa svarnošću!
A: Zašto će se koristiti tek poslije šest godina?
D: Jer ćemo tada dobiti pravo na to, da ju u potpunosti usvojimo. Pronalazači dotle
neće naći odgovarajuće rješenje da bi ju drţali u stalnoj funkciji. To meĎutim nije
njhova greška, već naša. Mi bi se trebali promjeniti da bi to zasluţili! Već smo se
počeli mjenjati. Vidjet ćeš, ljudi počinju sanjati o znacima opomene. Uskoro ćemo
imati zajedničke snove.To su u stvari komunikacije i moramo ih uzeti u obzir.
A: Kakve komunikacije?
D: Komunikacije o budućnosti, o promjenama, raznim meditacijama ili molitvama, o
biljkama itd...
A: Šta mi moramo učiniti?
D: Otvoriti svoja srca i da dozvoliti svjetlosti da prodre u nas i da uništi tamu.
Trebamo u stranu staviti naše strahove, jer nas strah drţi u pravom ropstvu. Počnimo
ljudima objašnjavati stvari i opomenuti ih. To dovodi do grupnog buĎenja. Ljudi se u
suštini bune protiv toga, ali ove informacije prodiru unutra i stiţu do svjesnih dubina,
a kada budu potrebne, bit će dostupne. Razmisli samo, sada na Zemlji postoji
bezbroj svjetlosnih entiteta koji nas pripremaju. Trebamo ih poslušati, a ne one koji
su nama tisućama godina manipulirali. Završimo sa svaĎama i svim što je
skriveno iza osjećaja mrţnje. Ako uspijemo mrţnju zamjeniti ljubavlju, sve
ostalo će doći samo po sebi.
A: Znaš li nešto o planu ugradnje čipova?
D: Aghton kaţe da postoji, ali nemaju dovoljno vremena i prava provesti u praksu,
mada se jako trude to učiniti. Ako bi plan uspio, tada bi čovečanstvo jako dugo ostalo
u rukama Anunakija. Sreća što su intrevenirali.
A: Ne znaju da ne mogu to učiniti?
D: Ne, oni neposredno kontinuirano rade. Bombardiraju ljude negativnim energijama
sa svrhom slabljenja psihičkog i fizičkog otpora, ali ove energije je uravnoteţila
energija iz univerzuma. Isto je i sa podjelom. Anunaki bi nam voljeli pokazati da smo
različiti, da su neki bolji od drugih, da neki imaju više prava, dok neki nemaju nikakva,
ali to je jedna pogrešna zamisao, jer smo svi mi jedno i ravnopravni i da sve što
postoji je svačije.
A: Ţele nas pogrešno informirati. Sve se to vidi na TV-u.
D: Da, to je istina. Uglavnom ne gledam vijesti, ali nekoliko puta se desilo kada moja
majka gleda TV da sam u dnevnoj sobi, pa sam pogledao u spikera. Vidim mu dušu.
Vidim da ne vjeruje u to što govori. Prisiljen je govoriti neistine, jedno odreĎeno
mišljenje. Moţeš li zamisliti koliko je štete on sam nanio?
A: I taj čovjek mora plaćati račune, uizdrţavati obitelj....
D: Kada bude traţio obračun što je radio, što će se tada desiti? Zašto ne pomišlja da
time što radi vrijeĎa čitave grupe ljudi, a to je jedan teţak grijeh. Morao bi razumjeti
da više nema vremena za ispravljanje putem karme i da sam sebi oduzima pravo da
bude sudionik budućnosti Zemlje. Jedan divan dar je sada biti tu, jer je sada šansa
da poništimo djela iz prošlosti i da sve počnemo iznova. Zašto ne ţele sudjelovati u
tome?
A: Čovek je jedno jedinstveno biće. Na primer, ja imam jednog prijatelja kome sam
sve ispričala, sve što sam saznala. Upozorila sam ga, a on nema ţelju za promjenom
i ne ţeli učiniti minimalne korake prema promjeni. Upitala sam ga zašto ne ţeli.
Rekao je da se neće ništa desiti.“ Dobro“- rekla sam, „ali ako se nešto desi, bilo bi
bolje da si pripremljen.“ „Vidjet ćeš što ću raditi kada me stave pred svršeni čin,“ - to
mi je odgovorio.
D: To nije njegova misao. Na to je naveden. Ljudi imaju jedinstven obrambeni instikt i
da čuju glas kraja, meĎutim Anunaki su poremetili ovaj mehanizam.
A: Što moţemo tu učiniti? Mislim da ih ima mnogo sličnih njemu.
D: Pokaţimo im primjer.
A: Ja sluţim kao primer, jer što sam rekla u svojim knjigama, to presaĎujem u praksu.
Imam jednu minimalnu količinu zaliha hrane, imam sredstva za osvjetljenje, imam
čak i jednu malu apoteku. Sve sam to rekla mojim poznanicima, da ću biti oprezna,
pa čak ako se ne desi ništa, da ni tada nije bačen novac, jer se hrana vremenom
moţe pojesti. MeĎutim, kako vidim nitko ne slijedi moj primjer.
D: Pratit će tvoj primjer samo oni koji to moraju učiniti. Ostali imaju vlastiti put. Tako
je zapisano. Vaţno je da ti obavljaš svoj zadatak i da to kaţeš. Odluka je na njima.
A: Ne razumijem zašto ni ljudi iz nauke ne kaţu ništa? Sa mnogima sam razgovarala
osobno i svi znaju da će Zemlja proći kroz izvjesne promjene, ali ne ţele to glasno
reći.
D: Anunaki imaju neobičnu sposobnost manipulacije. Oni prešutno skrivaju neke
činjenice, koje bi mogle biti oslobaĎajuće. Galamom paţnju skreću od bitnog na one
koje nisu bitne, kao što je politika, ekonomija, školstvo itd.
A: Ali i to su bitne!
D: U tvojoj uobrazilji. VoĎe, zakoni, i sve što je dano, sve je to programirano. Mi
imamo osjećaj da nas slušaju, meĎutim čine što im je volja. Ako im se netko ne
sviĎa ili ne radi za njihove interese, smjene ga, ismijavaju ga i poniţavaju.
A: Kako moţemo shvatiti da nama manipuliraju?
D: Moraš naučiti razmišljati dušom. Ako vidiš da se netko u interesu neke promjene
ujedinjuje, postavi si pitanje tko su ti koji ţele promjene? Da li su dobri, razumni,
velikodušni i jesu li to dokazali? Promjena treba biti u interesu većine, a ne male
grupe. Što im ne odgovara da nešto ţele mjenjati? Pokušaj pogledati u njihovo
srce. Zamoli Matrix da ti pokaţe kojeg je polariteta taj koji govori. Upitaj Matrix,
da li je najavljena promjena korisna za sve, za budućnost planete ili samo za
grupu ljudi?
A: To znači da trebam provjeravati sve što čujem?
D: Da. Samo tako ćeš spoznati istinu i ispravno postupiti. Zar ti ne razumiješ da smo
mi promjena? Nitko te ne moţe prisiliti da to prihvatiš. Hoćeš ili ne, to je tvoja odluka.
A: Ja ţelim!
D: Ako ţeliš, tada iskaţi to i djeluj u tom pravcu, da te Matrix čuje i primjeti tvoju
nameru. Nema više vremena. Ako nešto ţeliš, a tvoja djela pokazuju suprotno,
tada će Matrix shodno tvom programiranju odgovoriti i dobit ćeš to što si dala.
Jednostavno je.
A: Kako se moţemo obraniti od energetskih napada?
D: Sada već i sami znamo braniti se. U početku je prilično teško činiti bez
odgovarajuće prakse. Zatraţi obranu od Matrixa i on će ti ispuniti zahtjev. Zamisli
da te energija, koja dolazi odozgo, obuzima kao jedna lopta i da te štiti. To je
djelotvorno samo kada znaš sačuvati ravnoteţu. Ako te djela potaknu na to da se
spuštiš na jedan niţi nivo frekvencija, tada energija nestaje, ali ju moţeš vratiti kad
god ti je potrebna. Mnogo je bolje kad sebe uravnoteţiš.
A: Ali ako sam napunjena negativnom energijom?
D: Prvo se moraš osloboditi negativne energije i zatim zatraţiti zaštitu.
A: Kako mogu to učiniti?
D: Idi do jedne slavine i drţi svoje šake sastavljene prstima prema dolje
pod mlaz vode. Neka voda konstatno ispire tvoje šake, a ti zamoli da te
oslobodi negativne energije. Moţeš svoje šake postaviti i na tlo, te
Zemlju zamoliti da preuzme negativne energije i preobrazi ih u pozitivne.
Isto kao i u slučaju s vodom, energiju koju iz sebe zračiš treba
pretvoriti u pozitivnu, jer Zemlja inače preuzima samo loše, a bio bi
grijeh kada bi svi mi to preuzeli.
A: Ali energije koje dolaze iz naše prošlosti, koje su posljedice naših djela, što učiniti
s njima?
D: Moramo se odreći onoga što sami osuĎujemo. To što je bilo, prošlo je.
Moramo promjeniti polaritet misli. Zamolimo Matrix da ih briše i pretvori ih u
pozitivne. Moramo razumjeti da će sve što smo učinili bit će izbrisano i moţemo
početi od početka. Anunaki su jedini, koji su korisnici naših negativnih doţivljaja i zato
ih ne bismo više trebali hraniti.
A: Postoji još jedna bojazan, koju ne moţemo savladati, a to je strah od promjena.
D: Promjene će svakako doći. To ne zavisi od nas. Ako ţelimo razumjeti ovu pojavu i
biti spremni, moramo se odreći materijalnih dobara. Moramo razumjeti da to što je
naše, da je to svačije i da ih moţemo koristiti samo dok smo tu.
A: Mi to ostavljamo svojoj djeci i ako uzmemo u obzir reinkarnaciju, tada na jednoj
datoj točki moţemo to uzeti natrag.
D: Da, ali sa tim preuzimamo i energiju djelovanja, kojom smo konstruirali ova dobra.
Ako je ona pozitivna, tada je to dobit, ali ako je negativne prirode, tada će se pojaviti
problem. No uskoro će se sve promjeniti ...
A: Što do tada moţemo učiniti? Da li trebamo pokrenuti stvari na općem nivou?
D: Ne uopćeno, već svatko za sebe. Trebamo se uravnoteţiti iznutra i postati
svjesni da sve što će doći, dešava se u našem interesu. Ne smijemo se sretati sa
osobama, koje nas pomiću iz naše ravnoteţe. Ostanimo tihi i meditirajmo,
razgovarajmo sa nama sličnima, a veoma je vaţno da već jednom završimo sa
igrom. Oni ne mogu učiniti ništa bez nas. Mi smo ti koji im dajemo snagu i hranu.
A: Jako je teško povući se, jer mi ţivimo društveni ţivot ... Moţda bismo trebali
ujediniti naše snage ...
D: Ni u kom slučaju. Oni bi voljeli da ljudske mase generiraju samo negativnu
energiju, jer bilo koji oblik otpora koji se pokaţe njima koristi, pomaţe ih. Ako bi
voljela spriječiti njihove planove, tada trebaš ostati tiha i u miru, biti puna ljubavi i
razumevanja, kao i odgovornosti. Pozitivnim mislima i harmonijom trebaš
generirati doţivljaje.
A: To je malo teţe u današnjim uvjetima.
D: Ključ je da li ti hoćeš? Sve ostalo dolazi samo od sebe. Vidiš da pušenje nije
dobro. Trebaš se odviknuti od toga.
A: Ali i Šamani koriste duhan ...
D: Prirodno, ipak si ti šaman, ţiviš ţivot šamana, ţiviš tamo gdje i oni ţive, ali da li se
isto ponašaš? Jesi li se upitala što to pušiš?
A: Što pušim?
D: Duhan i sve što oni u njega stavljaju.
A: Što stavljaju?
D: Aghton kaţe da u cigarete stavljaju takve materije koje spriječavaju
spoznaju Istine. One posebno djeluju na treće oko, a uz to ti "pomaţu" ostati u
sjenci, tami o kojoj sam već govorio.
A: Kao da si rekao da sam zaštićena!
D: Da, zaštićena si, ali samo zahvaljujući nekim entitetima koji se trude da te
stabiliziraju.To čine i sada dok razgovaramo. Zašto bi morala trošiti nepotrebnu
energiju? Da ti ne postojiš, oni bi mogli raditi svoj posao. Uz to daješ loš primjer
drugima!
A: Ali ja ne prisiljavam nikoga da puši!
D: Da, ali svi koji te poznaju misle da ako ti pušiš, tada ni njima nije štetno. Zašto oni
to isto ne bi činili?
A: Mislim da si previše drastičan!
D: Ne, samo govorim istinu. Ţeliš svjetlost, traţiš pomoć i oni koji ti dolaze pomoći,
moraju te prvo snimiti i kartirati, dok se ti boriš i dereš da ţeliš nastaviiti. Da li je to
istina?
A: Tako nekako.
D: To je bio samo jedan primjer. Shvati da si ti ta koja odlučuje što ţeliš, a što ne, ali
učini to već jednom! Donesi jednu odluku i pridrţavaj se toga.
A: Da li na temu pušenja imam još nešto za učiniti?
D: Ostalo si završila.
A: Ne u potpunosti, ali dobro stojim.
D: Aghton kaţe da imaš dosta vremena na raspolaganju, ali vrijeme i kod tebe
protječe. Sad si u stanju koje će biti za dvjesto tisuća godina. Zar ne shvaćaš da sve
loše potječe od Anunakija, da su oni ti koji te hrane otrovima? Zašto plešeš u skladu
sa njihovom voljom?
A: Da u potpunosti, ali neke stvari je teško presaditi u praksu. Prvo se moraš
pobratimiti sa mislima, isto tako kao i sa vegetarijanskom ishranom. Trebalo je malo
vremena dok sam to razumjela.
D: Da je njihova karakteristika da jedu meso? Oni postupaju sa nama, kao što mi
postupamo sa ţivotinjama. Jesi li primjetila koliko ljudi mrzi ţivotinje bez razloga. Jesi
li se upitala zašto?
A: Nije opravdanje reći da postupaš loše sa ţivotinjom zbog toga što oni upravljaju
tobom.
D: Ne, ali oni koji čine loše ţivotinjama, uglavnom su oni koji većinom imaju
krv Anunakija.
A: Ako jedeš meso, znači da im pripadaš?
D: Ne, ali ako svjesno činiš loše ţivotinjama, ako ti se sviĎa mučiti ih, tada ćeš
biti ocjenjena kao oni koji pripadaju Anunakijima. Mi generacijama jedemo meso.
Ovaj običaj je bio uveden, kako mu ne bismo osjetili miris. Jesi li osjetila kakav
miris ima meso zaklane ţivotinje? To moţeš osjetiti samo kada prestaneš sa
potrošnjom mesa. Isti miris imaju i oni.
A: A jaje?
D: I to je meso.
A: To nije meso, to je jaje!
D: To je najčistiji oblik i sadrţi genetske informacije. Otrovnije je nego meso. Pojedeš
li jedno jaje, u biti si u cjelini progutala jednu pticu zajedno sa perjem, noktima i
iznutricama. Jesi li si ikada postavila pitanje tko su ti koji rado troše jaja?
A: Tko? Svaki čovjek i svaka ţivotinja!
D: Reptili. I znaj da ima jako mnogo vegetarijanaca. Čak i tu gdje trenutno ţivim.
A: Kako si se ti navikao na ţivot izvan grada?
D: Bolje je. Tu nema toliko energetskih napada. Činjenica je da su moji roditelji
odlučili seliti se, ali to je sastavni dio Nebeskog Plana. To je jedno mjesto koje će mi
biti od pomoći i štitit će me. Imam zadatak i tu mogu ostati dok ne doĎe moje vrijeme.
Nisam nepotrebno došao.
A: Kakvi su ovdašnji ljudi?
D: Osjećam da su bogatiji u duši, ali skoro ništa ne znaju o istini. Oni informacije
dobivaju samo od gradonačelnika i preko TV-a.
A: Nemate što raditi?
D: Ma imamo! I tu postoji Internet. Raspolaţem knjigama. Moţeš čitati razne članke.
Sve imaš. Samo trebaš htjeti.
A: Misliš da čak i 80 godišnja baba moţe naučiti koristiti internet?
D: Nisam na nju mislio, već na djecu, omladinu, nastavnike ... Nitko ne ţeli znati više.
Ne razumijem to! Zašto ljudi ne bi traţili nove informacije? Zašto se ne bi razvijali?
A: Jesu li svi takvi?
D: Skoro svi, osim jedne moje prijateljice. Ona je mojih godina, ali sa njom mogu
lijepo razgovarati.
A: Da li je to jedna razvijena duša?
D: U nekom svom ţivotu bila je alkemičarka. Mislim, ima pristupa nekim
informacijama. Nekada kaţe takve stvari koje me iznenade, pa trebam pitati Aghtona
za objašnjenje da li je to istina ili laţ.
A: Mislim da su se sada mnoge razvijene duše inkarnirale?
D: Da, sada su najrazvijenije duše koje su ikada ţivjele, prisutne na Zemlji. U
interesu planete bilo je neophodno da se oslobodimo karmičkih veza.
A: Na kraju ove knjige, što bi ţelio poručiti čitateljima?
D: Da ih volim i da ću se iz sve snage truditi da zemlja dobije svoje dostojanstveno
mesto, što je i zasluţila. Zato vas molim da vi koji vjerujete u promjene i
pripremljeni ste, primite svjetlost u svoja srca i na dalje ostanite pokraj mene u
nedjeljnim meditacijama u 22:30. Sada je vrijeme, koje su mnogi tisućama godina
čekali i molim vas nemojte sada griješiti. Zato sam zamolio Matrix da svakome da
mogućnost i pravo pristupa mom segmentu Matrixa, svima koji su sposobni
razumjeti ove informacije.
To je moj poklon ljubavi vama. Neka doĎe svjetlost meĎu nas i neka nas sve osvjetli.
To su bili moji susreti sa Davidom. Pokušala sam vam hladnokrvno i prema
redoslijedu predati informacije. Mada ovo na prvi pogled izgleda kao utopija, mislim
da će vrijeme i dogaĎaji opravdati izvornost ovih informacija. U toku izdavanja knjige
sam razgovarala sa mnogim ljudima, povijesničarima, geolozima, vidovitim ljudima….
svima čija sam mišljenja ţeljela dobiti i na ovaj način im se ţelim zahvaliti na potpori,
naročito onima koji su potvrdili neke od izjava. Zato pretpostavljam da su na nekim
nivoima dijelovi povijesti poznati, da postoje dokumenti i nalazi koji potvrĎuju tko smo
i odakle smo došli, ali jednim prešutnim stanjem ovo je upisano u jednu neosnovanu
istinu. Mnogo je lakše negirati, nego nešto objasniti, šutjeti, nego postati smiješan.
Ovo drţanje me je dovelo do toga da postavim pitanje zašto i tko to radi sa
nama?Jedino odrţivi odgovor je bio da je nekima stoljećima bio interes da nas drţe u
neznanju, preraĎujući povijest i omalovaţavajući vaţnost toga. Mislim da aktualna
konjuktura u kojoj jesmo, odnosno kemijsko i emocionalno bombardiranje kojima smo
izloţeni, izvrgavanje moralnih vrijednosti, radi to zbog interesa. Iskrivljavanje
trezvenog razuma, osjećaja ljudi i ljubavi, dio je plana koji je osmišljen sa jednim
dobro zamišljenim ciljem, rušenja ravnoteţe ljudi. Tu treba izdvojiti one koji nam ţele
dobro, koji brane naše "interese". Ne znam tko su ti, ali mislim da ih je mali broj, da
im treba reći da više nitko ne moţe utjecati na nas, da su odluke naše i slobodno
donijete, da izviru iz naše duše,da su osmišljene i izviru iz srca, te da ćemo otvoriti
unutrašnja vrata da Bog moţe kroz njih ući. Ako ţelimo biti čisti, tada moramo
prestati valjati se u vlastitom blatu. Ako ţelimo vidjeti Istinu, moramo završiti sa
laţima i prestati drugima nanositi nepravdu. Ako ţelimo postati ljudi, ne moţemo se
više ponašati kao demoni. Mi smo djeca Boga, stoga se probudimo! Sada je vrijeme
da se obnovimo, promjenimo se. To počinje i završava se sa nama.
Download

INUAKI, REPTIL KOJI ŢIVI U MENI – 2. dio