Ispovijest jednog izvanzemaljskog bića
ARYANA HAVAH
Inuaki, reptil koji ţivi u meni
Potresna ispovijest o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Zemlje
Originalni naslov: Inuaki, reptilianul din minede
Havah Aryana
Orfeu 2000, Bukurest, 2009
Predgovor autorice:
Prije svega bih ţeljela reći Vam nekoliko riječi o sebi. Nisam laka osoba. Naprotiv, jedna
sam od onih ljudi koji istraţuju, kritiziraju i svoju logiku uvijek ne zasnivaju na naučnim
činjenicama, već više na svojim doţivljajima i osobnim iskustvima. Ne mogu za sebe reći da
sam početnik u paranormalnim pojavama, jer sam još kao dijete imala komunikacije i primala
poruke, ali zbog struke, prvo promatram nedostatke sugovornika, a tek onda njegove
sposobnosti.
Moram Vam reći da sam psiholog i da radim uglavnom sa djecom. Djeca svih dobi, kao i
socijalnog porijekla, dolaze kod mene. Imam takvu djecu, čije roditelje bi trebalo obučavati i
takvu djecu, koja imaju ozbiljne probleme socijalizacije. Neka od njih povlače se u sebe
(introvertna su), dok druga pokazuju veoma bogato iskustvo, ali sva su ona duhovna bića
koja se trude udovoljiti ljudskim zahtjevima i pokušavaju se usuglasiti sa frekvencijom
planete, usuglasiti se sa društvom i postati članovi tog društva.
Uvijek tvrdim da je potrebna jedna škola za odrasle, koja bi bila obvezna izazvati duh da se
pojavi u ovom svijetu. Nepotrebno je djecu stalno obasipati poklonima i raznim materijalnim
dobrima, jer ona imaju potrebe za ljubavlju, brigom i paţnjom.
MeĎutim, mi zbog nedostatka vremena ili zato što smo suviše pod stresom i umorni,
odbacujemo ih od sebe, šaljemo ih u njihove sobe na igranje ili što je
još gore, povjeravamo ih drugima da se bave njima, njihovim potrebama, brigom, učenjem, a
kasnije se pitamo: „Na koga liči ovo dijete? Zašto je tako nasilno ili plašljivo? Od koga je
naslijedilo ovu nemilosrdnost ili ovaj način razgovora?“
U obitelji stalno istraţujemo neku sličnost i uvijek nalazimo genetsku liniju i to najslabiju
kariku. Sve to činimo sa namjerom da od sebe sakrijemo osobni neuspjeh, da se ne
sukobimo s nečim neugodnim i pokušavamo prevariti sami sebe. MeĎutim, u dubini duše je
uvijek prikriven laţni indentitet, onaj koji je sa svime upoznat, koji se nikada ne otkriva, ne
pokazuje se pred svijetom, koji je krivac, koji čak ne isplivava ni na nivo svjesnosti. Sa ovim
se borimo svakodnevno. Ima dana kada uspijemo pobjediti, ima kada gubimo ili se ne
dešava ništa, ali ono što sigurno mogu reći je činjenica da poslije terapijskog razgovora
izmeĎu djece i roditelja dolazi do jedne tanke veze, jedne svjetle niti koja ih povezuje, koja od
svake lijepe reči, od svake pročitane bajke, večernjeg poljupca ili zagrljaja, postaje sve deblja
i stalno raste.
Vratimo se našem dogaĎaju. Sjećam se da je bilo oblačno ljetno jutro. Bila je jaka zapara,
za ugušiti se. Odlučila sam otvoriti prozor s namerom da svjeţ zrak potisne onaj tihi,
neugodan i potmuli osjećaj. Nisam se osjećala dobro u vlastitoj koţi. Osjećala sam pritisak
oko solarnog pleksusa (4 prsta ispod pupka prim. prev.) Znala sam da je ovaj pritisak moj
unutrašnji signal za opasnost, znak koji mi javlja da će se desiti nešto što mi baš neće goditi.
Iz sveg srca sam se nadala da je ova uzbuna laţna, jer sam znala da će jedan novi dječak
doći na terapiju.
On u zakazano vrijeme stiţe u ordinaciju sa svojom majkom.
Izgledao je kao čarobno biće, nebeskoplavih očiju, kuštrave kose boje kestena, u ne
potpuno novim farmericama i u jednoj ţutoj majici sa natpisom: „Love me.“ (voli me
prim.prev.) Pomislih, kako bi bilo dobro kada bi na odjeći svakog djeteta pisalo, voli me. Na
taj način se valjda to ne bi zaboravilo. Dugo me je promatrao, dok se nije odlučno smjestio u
fotelju. Znala sam (jer sam to pročitala u bolesničkom kartonu) da se zove David (što nije
njegovo stvarno ime) i da ima 7 godina.
Poslije odreĎenog vremena provedenog u druţenju s djetetom, obično dolazi do
prilagoĎavanja, pa kada osjetim da mogu s njim komunicirati, zamolim roditelje da sačekaju
u čekaonici. Na moje iznenaĎenje David je sam zamolio majku da napusti ordinaciju.
Postala sam nervozna od reakcije, jer nisam spomenula ništa slično i pokušala otkriti uzrok.
Od njega sam saznala da ga je majka dovela jer stalno čuje neki glas. "Kao da mu se netko
javlja telefonom", koji, htio ne htio,govori, stalno odgovara na pitanja, koji mu pomaţe kako
se prilagoditi raznim nivoima svijesti u kojima uvijek dobije ispravan prijedlog.
Zamolila sam ga da kaţe kako se taj glas zove. „Aghton“- rekao je i kaţe da je iz jedne
druge konstelacije ( zvjezdani sustav prim prev.), odakle je i on sam, kroz reinkarnaciju
stigao. Ostat će u vezi sa njim sve vrijeme dok je tu, na Zemlji. Upitala sam ga koliko dugo će
ostati sa nama, a on jeodgovorio: " Ako računamo po sadašnjem vremenu, otprilike 200
godina, ali ubrzo ćemo drugačije računati vrijeme“- kaţe mi, pa zato ne zna do kad će ostati.
Razgovarali smo skoro dva sata. Iznenadila sam se koliko su mu odgovori zreli i temeljiti.
Kroz razgovor sam ustanovila da neke odgovore daje "telefon u njegovoj glavi". Prije nego
što je napustio prostoriju, okrenuo se prema meni i rekao:"Jučer kada sam od majke saznao
da ću ovdje doći, Aghton mi je rekao da predam poruku psihologinji i zamolim ju da o svemu
što budemo razgovarali napiše knjigu, bez obzira da li će joj se, ili neće svideti o čemu
budemo razgovarali. Istovremeno, neka povjeruje da je sve stvarno i da ne ţali za vazom
koju je jutros razbila dok je otvarala prozor".
Moţete zamisliti kakva panika me je u tom trenutku uhvatila, jer sam bila sama i jedino sam
ja znala za taj dogaĎaj! Toga trenutka sam dobila povratnu informaciju da je sve što sam
doţivela stvarnost. Osjećala sam se kao da se jedan ogroman val izdigao ispred mojih očiju.
Tada sam u sebi osjetila da su moje zamisli, do kojih sam došla iskustvom iz moje struke,
zapravo jedan shizofreničan ezoteričan doţivljaj, koji je rezultat takve vrste komunikacije,
koja izvire iz osoba koja smatramo višim od sebe, da smo drugačiji od okoline, da je ta misao
i sve to bez osnove.
Tako sam stigla do uloge spisateljice. Na osnovi njegovih uputstava, pokušavam sakupiti
sve vaţne poruke. Vratit ću ih isto tako, kako su one dospjele do mene, ne pokušavajući
nešto dotjerati ili ispraviti. Ţeljela sam odrţati izvornu čistoću i istinitost svjedočenja.
Unaprijed sam zahvalna što ste posvetili vrijeme za čitanje ove knjige. Neki od vas će misliti
da su to gluposti, dok će drugi razumjeti. Od prvih traţim oproštaj, dok drugima ţelim da
pronaĎu vlastiti put i postanu svjesni zašto su tu.
1.
Već kod drugog susreta smo se ovo dijete i ja malo zbliţili. Činilo mi se kao da se već dugo
poznajemo.Zapravo, stvorio se jedan odnos koji je bio veoma blizak i tijesan, kakav osjećaju
samo stari prijatelji.Upitala sam ga kako bi mu više odgovaralo, da mu postavljam pitanja ili
da mu dozvolim da on priča.Poslije malo razmišljanja odgovorio mi je da bi volio da ga ja
pitam.
Aryana: Kako ti je ime ovdje na zemlji?
David: David
A: Imaš i drugo ime?
D: Sada nemam. Imao sam bezbroj imena, ali sada imam samo ovo.
A: Kako bi volio da te zovem?
D: David.
A: Zašto?
D: Jer je to moje trenutno ime.
A: Na početku si rekao da dolaziš sa druge planete, preko reinkarnacije. Da li znaš kako se
zove ta planeta?
D: Zove se Inuak i blizu je Oriona.
A: I stanovnici se isto zovu, Inuak?
D: Ne, zovu se Inuaki.
A: Dakle, ti si Inuaki?
D: Bio sam Inuaki, a sada sam Zemljanin.
A: Kakva ti je bivša planeta?
D: Ljepša je od Zemlje.
A: Da li jednako tako izgleda?
D: Skoro. Ima vode na njoj, planina, ravnica, ali su biljke drugačije. Drveće uglavnom ima isti
oblik i boju, sličnu srebru na Zemlji, samo je malo svjetlije.
A: Imate li godišnja doba?
D: Da, ali nisu takva kao na Zemlji. Tamo nikada nije zima i ne postoji snijeg. Samo kiša.
Lišće ne opada sa drveća. Nema ni vrućine, kao što je tu ljeti.
A: Imate li mora i oceane?
D: Da, mora nazivamo avata, a oceane surim. Imamo i ribe, samo im je boja drugačija. U
stvari sve je drugačije boje.
A: Kakva im je boja?
D: Drugačija. Ne znam kako da kaţem, boje su istih nijansi, samo su malo svjetlije. Crvena
nije tako jarka kao ovdje, kao da je crveno-bijela.
A: Ruţičasta?
D: Ne, manje je crvena. Kao da je dodano malo bijele boje.
A: Kakvi su Inuaki ? Imaju li ljudski oblik?
D: Ne, Inuaki su jako slični gušterima, ali i ljudskim bićima.
A: Dakle, gmizavci su?
D: Ne, nisu gmizavci. Oni su Inuaki.
A: Moţeš li opisati kako izgleda jedan?
D: Visoki su kao tvoja polica za knjige (oko 2m). Stoje na dvije noge. Imaju dvije ruke kao i
mi, samo sa tri prsta. Slično hodaju. Razlika je samo u tome što imaju debeo i moćan rep.
Koţa im je bijela, dok su im oči ljubičasto zlatne. Govore kao mi.
A: Što podrazumjevaš pod tim „kao mi“?
D: Telepatski. Kaţu nešto u mislima i ostali to razumiju.
A: To je poruka kao što ih i ti dobijaš?
D: Da, naravno.
A: Imaju li zube?
D: Da
A: Čime se hrane ovi Inuaki?
D: Jedu kao i mi, ali ne i meso. Hrane se kao vegetarijanci kod nas, povrćem i voćem, kao i
sjemenkama.
A: Biljke se uzgajaju na sličan način kao kod nas?
D: Slično, ali ne traje tako dugo.
A: Kako to misliš?
D: Kada zasadiš sjeme u zemlju, dodaš malo vode, pomisliš koliko brzo treba dati rezultate i
desi se kada si ti odredio.
A: Ako ţelim da imam jabuku sutra, mogu li ju ubrati sa drveta?
D: Ne baš tako brzo. Najkraće vrijeme je dva okreta.
A: Kakva okreta?
D: Okreta planete, koji je jednak kao vaših 5 dana.
D: Da, ako nisi razmišljao na vrijeme, tada moţeš bilo koga zamoliti da ti da hranu. Svatko je
raspoloţen da ti pomogne, ali to se ne dešava baš često.
A: I kako se dešava ovo čudo? Kako Inuaki uspjevaju dobiti sve što poţele? Da li je planeta
odgovorna za to?
D: U nekom smislu da. Tamo je tlo malo drugačije nego što je tu. U svakom slučaju, jako je
čisto, ali nemoj misliti da je to dovoljno. Namjera je vaţna. Zamoliš Matrix i stvar se ostvaruje
ako imaš potrebe za tim. Oni samo zamole sve za čim imaju potrebe. Ništa više od toga. Sve
je svjeţe. Nema smisla da hranu drţiš u zamrzivaču, kada moţeš bilo kada da ju ubereš.
Nema smisla ni to da traţiš više nego što ti je potrebno, jer i to znači gubitak, a to se Matrixu
ne sviĎa.
A: Kakav je postupak? Zakopaš sjeme i zamoliš da iznikne?
D: Tako nekako. Zakopaš sjeme u zemlju, poliješ ga vodom, ozračiš svjetlošću i ljubavlju.
Tad pomisliš da se poveţe sa uopćenim Matrixom, od kojeg dobije potrebne informacije za
razvoj u koliko dana si ti odredio. Tada se unutrašnjost ispuni svjetlošću iz koje iznikne jedna
tanka nit, koja se povezuje sa Matrixom i tako započinje proces.
A: Kada oberete voće i povrće, što se dešava sa ostalim dijelovima biljke?
D: Ona dalje ţivi, ali slijedeći plodovi voća i povrća sluţe samo kao sjeme ili ju jednostavno
puste da se osuši i zatim zamole da se brzo raspadne na one elemente iz koje je i stvorena,
kako bi na planeti ostala ravnoteţa.
A: Kako da razumijem da kod vas nema smeća?
D: Ne baš. Oni nemaju smeća, jer nemaju materijal za pakiranje i druga pomoćna sredstva.
Ako trebaju nešto baciti, odnesu to na odreĎeno mjesto, gdje Inuaki pomaţu da se rastavi na
elementarne dijelove. Zbog toga kod nas nema smeća na gomili ili razbacanih stvari.
A: Dobro, ali ako netko ne odnese na odreĎeno mjesto to što ţeli baciti i jednostavno ga baci
na put?
D: Zašto bi učinio tako nešto? Ja još nisam čuo da je to netko učinio. To je nelogično.
A: Imate li vi automobile i druga prijevozna sredstva?
D: Da, ali su jedne vrste. Izvan planete prometujemo letećim tanjurima, kako ih čovječanstvo
naziva. Na Inuaki koristimo iste tipove vozila, samo su mnogo manja.
A: Kakvo se gorivo upotrebljava?
D: Nema goriva. To su kao stalno pokretna vozila. Funkcioniraju do beskraja, bez pogonskog
goriva. Sadrţe neke ploče smještene jedna iznad druge. One su magneti različitog polariteta,
koji stvaraju jedno energetsko polje, koje se na Zemlji naziva Merkaba. Snagom misli
aktiviraju se dva tetraedra, na čijoj sredini su magneti. Polja magneta primaju tetraedri, koji
se zatim počinju okretati, stvarajući polje takve snage, koje omogućava da se prijevozno
sredstvo kreće. Promjenom polariteta, vozilo se moţe podizati i spuštati, dok se promjenom
kuta mjenja kretanje lijevo ili desno. To se postiţe nekim šljemom, koji se stavlja na glavu i u
neposrednoj vezi je sa srcem prijevoznog sredstva.
A: Na neki način, upravlja se i kreće snagom misli?
D: Da pomoću misli, ali bez magneta to ne bi funkcioniralo.
A: Od čega su izgraĎeni brodovi?
D: Od neke vrste metala, koji postoji i tu, na Zemlji. To je u stvari legura pet metala. Ovu
mješavinu prave nekim svjetlosnim zracima. Zraci se stvaraju pomoću velikih kristala.
A: Ima li svatko takav brod?
D: Samo tada, kada ima potrebe za tim.
A: Kada uzmeš brod, da li je on onda tvoje vlasništvo?
D: Ne, brodovi su svačiji. Kada više nemaš potrebe za njim, vratiš ga na mjesto odakle si
uzeo. Nema nikakvog smisla zadrţavati ga, jer ga svatko moţe uzeti kad god mu zatreba.
A: Da li se za to plaća i postoji li uopće novac kao plateţno sredstvo?
D: Ne, tamo nema novca, jer nemaš što raditi njim. Svatko radi onda kada treba, kada
nekome pomaţe. Kada zamole, imaju sve što im je potrebno.
A: Imate li voĎe?
D: Da, postoje u nekom obliku. Poslije svake 260-te rotacije planete, mjenja se voĎa i
dvanaest članova vijeća. To liči na vaše izbore ovdje, ali nitko ne moţe biti izabran nikada
više, sve dok svaki stanovnik ne bude voĎa. Koga smo jednom izabrali, taj nikad više ne
moţe biti biran. Nikako ne moţeš ponovo postati voĎa, dok nemaš bar 5200 rotacija planete.
A: Mislim da je to dobra stvar!
D: Da, jer je svatko optimista i spreman na ţrtvovanje. Kada ţeliš da sve bude dobro, to se i
ostvaruje.
A: Imate li vi djece?
D: Da, ali sustav je sasvim drugačiji. Kada se utvrdi da ima potrebe za novim naraštajem,
traţe se takvi koji ţele imajti djecu. Oni će zatim začeti nasljednika, koji odrasta na
posebnom mjestu, koje je optimalno zamišljeno da bi razvoj djeteta bio savršen. To je kao
jedan dječji dom, sa tom razlikom što im je tu sve osigurano. Nauče povijest planete, kako se
ponašati, meditaciju, telepatiju, kako uzgajati biljke, tehniku i mnogo toga. Profesori su uvijek
najiskusniji, najstariji Inuaki. Djeca se mogu naći sa roditeljima kada god poţele, kao i
obrnutno. Stalno u telepatskoj vezi, tako da odvojenost ne stvara probleme. Tamo razdaljine
ne predstavljaju problem.
A: Nasljednici se raĎaju ţivi ili se izlegu iz jaja?
D: Ţivi, ali u stvarnosti se ne raĎaju, jer se kao embrioni začinju i razvijaju na posebnom
mjestu.Roditelji odlaze na to mjesto i ostavljaju svoj materijal za oplodnju, koji se zatim pod
nadzorom razvija. Zato se oni nikada ne razbole, jer ne postoji nikakav genetski poremećaj.
A: Da li potomci nasljeĎuju kuće, vrijednosti… ? Da li se stvari mogu naslijediti?
D: Ako ţeliš, ali to nema smisla. Svako tko je postao odraslo biće, dobija pomoć u stvaranju i
sve što mu je potrebno. Nema potrebe da dobiješ nešto od nekoga, ako moţeš dobiti sve što
poţeliš.
A: Dobro, ali ako imaš obiteljski nakit? Postoji li uopće tako nešto?
D: Ne, to je nepotrebno. Imamo i mi zlato, ali se ono koristi za izgradnju brodova i za
pravljenje raznih legura. Nema nikakvog smisla da stavljaš zlato ili neki drugi metal na sebe,
jer to izaziva poremećaj energetskog polja.
A: Kod nas se to visoko cijeni.
D: Da, jer je to kod vas statusno pitanje, neka vrsta društvenog poloţaja, dok kod nas ne
moţeš biti nešto drugo nego što jesi. Svi znaju tko stoji nasuprot. Zna se što znaš raditi i za
što si sposoban.
A: Jesam li dobro razumjela? Svi ste na istom nivou?
D: Ne, jer su iskustva različita. Tamo postoje Inuaki koji raspolaţu različitim sposobnostima,
nadarenošću. Neki se razumiju u graĎevinarstvo, drugi u biljke, dok su neki učitelji. To ne
znači da ostali ne poznaju ove poslove. Tamo se sve mora naučiti i kada si dobio sve
informacije, tada se odlučuješ za što si zainteresiran i sposoban.
A: Da li se ţivot odvija u parovima, u braku? Različiti spolovi?
D: Da, postoje različiti spolovi, koji mogu ţivjeti u parovima, ali ne tako kao ovdje. Tamo te
ništa ne obvezuje da ostaneš u paru, ako ne ţeliš. Bilo kada ostaneš sam, moţeš si traţiti
partnericu. Djeca mogu ostati zajedno sa roditeljima, ako tako ţele kada odrastu, ali se to ne
dešava. Dozvoljeno je, ali se to ne dešava, jer nitko ne osjeća potrebu za tim. Tamo su svi
prijatelji.
A: Organiziraju li proslave i zabave kao kod nas?
D: Mogu se naći bilo kad, kad god poţele, ali nisam video slične stvari kao ovdje.
A: Ali ako se netko posvaĎa sa susjedom?
D: Tako nešto ne postoji. Nikada nisam čuo da se tako nešto desilo. Ako i postoji neko
razmimoilaţenje, tada se sazove savjet i upita se Knjiga Zakona, ali se već jako davno to nije
desilo.
A: Šta je Knjiga Zakona?
D: Jedan ogroman kristal, u koji su naši preci uklesali pravila. U suštini, to su opća pravila
ponašanja. Kada imaš neki problem, poloţiš ruku na kristal i on pošalje odgovor u tvoju
glavu, dajući tako rješenje u skladu sa zakonima.
A: Kako to pošalje u tvoju glavu?
D: Ne znam točno kako, jer nikada nisam to radio. Kako sam razumio, javljaju se neke slike,
koje ti pokazuju što trebaš raditi.
A: I pridrţavaju se toga?
D: Naravno!
A: Dobro, ali ako netko kaţe da on to ne ţeli, on bi nešto drugo učinio, jer nije zadovoljan
odgovorom?
D: Ne moţe. Kako da ne učini to što je vidio? Svatko se pridrţava pravila.
A: Dobro, ali pretpostavimo da neće jer je odlučio ubiti taj entitet, koji mu je pričinio štetu.
D: Smije se na glas. To je nemoguće. Ubiti nekoga, to je kao da ubiješ sebe. Ubojstvo stvara
pretumbacije u Matrixu, okreće se i vraća tebi. Tako nešto se nije desilo još od davnina.
Moţda je u dalekoj prošlosti postojalo tako nešto, ali sada je nemoguće. Ne znam kako da ti
objasnim, ali oni ne znaju učiniti zlo. Ne poznaju te stvari. Jednostavno ne postoji tako nešto.
Sjećam se, kada sam saznao da postoje takve misli, to mi se učinilo kao aberacija (zabluda
prim. prev.).
A: Ali su postojale?
D: Da, ali jako davno. Učili smo o tim stvarima, ali to danas ne postoji.
A: Moţeš li mi to prevesti na zemaljske godine?
D: (Posle malog razmišljanja) Moţda oko 500.000 godina.
A: Dakle vi već 500.000 godina ţivite u savršenoj simbiozi (zajednički ţivot prim.prev.)a?
D: Ne, manje, ali je u početku bilo teško dok se nismo rastali.
A: Od čega ste se rastali?
D: Da nastavimo razgovor slijedećom prilikom?
A: Dobro.
Oprostila sam se od Davida i pokušavajući razumjeti to što mi je rekao. Vraćajući se,
shvaćam da sam mu trebala postavljati druga pitanja, točnije sročena, meĎutim, nove
informacije su me toliko zbunile, da sam izgubila paţnju. Tako sam odlučila sebi spremati
bilješke o nekim detaljima, o kojima sam mislila da ga trebam pitati.
2.
A: Mislila sam, moţeš li još jednom ispričati kakav je ţivot na Inuaki. Ţive li u zajedničkoj
prostoriji ili imaju svoje kuće?
D: Ne, svatko ima svoju kuću. U suštini ne postoje kuće, kao ovdje na Zemlji. Ne postoje
panelne zgrade.
A: Kakve su kuće?
D: GraĎene su u zemlji. Naišli su na to da nema smisla graditi na površini planete, jer tako
gube plodnu zemlju, pa zato grade ispod zemlje. Iznad kuće se uzgajaju biljke i tako je sve
optimalno iskorišteno.
A: Od čega su graĎene kuće?
D: Zidovi su od neke vrste pijeska, koji je pomješan sa raznim kristalnim zrncima. Smjesa se
pomoću valova rastapa, isto kao i kod brodova i od nje se ljevaju veliki blokovi. Od njih si
svatko reţe komade kakvi mu trebaju. Oni se ugraĎuju u zemlju i zatim se rastapanjem spoje
u savršene kocke.
A: Imate li namještaj?
D: Da, ali je drugačiji nego što je tu na Zemlji. Sve se izraĎuje od prirodnih materijala. Nečeg
što je veoma slično bambusu, kao i drvetu. Ne nose ni odijelo.
A: Dakle, kreću se goli?
D:Da, to je sasvim prirodno. Bilo bi neobično da se netko obuče.
A: I nije im hladno?
D: Ne, jer ako im je hladno, obraćaju se Matrixu za toplinu.
A: Kako?
D: Ako mi je hladno, tada se usaglasim sa Općim Matrixom i zatraţim toplinu. U tom trenutku
se moje tijelo odmah ugrije i osjećaj hladnoće nestaje. To je kao kad bi mi moj organizam
pomagao da se ugrijem.
A: Znaš li to učiniti i ovdje?
D: Da, ali ne traje dugo, jer postoji jako mnogo interferencije.
A: Kako dobijate svjetlost?
D: Isto tako. Zatraţim svjetlost od Općeg Matrixa i dobijem ju.
A: Odnosno, kada bih ja sada zatraţila svetlost, priključim se na Matrix, tada bi se soba
ispunila svjetlošću?
D: Prirodno ne. Ovdje to još nije moguće, ali vremenom će biti. Trenutno su velike
turbulencije i ni ti nisi sposobna to učiniti. Posebno ne na duţe staze. Moţda će ti to, na
trenutak uspjeti koncentracijom, jer morfogenetičko polje Zemlje to još ne dozvoljava.
A: Kaţeš da još ne, ali će biti?
D: Da, još brţe nego što vjeruješ.
A: Kada?
D: Uskoro. Sve što mogu reći je da ćeš vidjeti.
A: Valjda u jednom drugom ţivotu?
D: Ne naravno, još u ovom.
A: Objasni malo šire?
D: Uskoro će planeta promjeniti svoju vibraciju.
A: Dakle ona čuvena 2012-ta!
D: Da. Zemlja će ući u petu dimenziju i tada...
A: Kako moţe ući u petu dimenziju, kada smo mi u trećoj? Preskočit ćemo četvrtu?
D: Mi smo već u četvrtoj dimenziji!
A: Ne, mi smo u trećoj dimenziji, to svatko zna.
D: Svatko tko neće prihvatii da je i vrijeme samo jedna dimenzija.
A: Vrijeme je samo jedna mjera?
D: Isto kao duţina, širina ili visina, apsolutno sve što je mjerljivo na Zemlji. Sve su to ljudi
izmislili.
A: Dakle, stupamo ravno u petu dimenziju?
D: Da, nešto slično tome, ali prije toga moramo shvatiti neke poglede i postati svjesniji drugih
dimenzija.
A: Hoćeš reći, da legnemo i sutradan se probudimo u petoj dimenziji?
D: Ne, neće se to desiti preko noći, jer će se još mnoge stvari desiti na Zemlji. To će biti razni
predznaci. Sve ove promjene će se desiti u tri mjeseca. U ta tri mjeseca ćemo razumjeti što
je u stvari četvrta dimenzija.
A: Na kakve predznake misliš?
D: Prije svega, 2009-ta godina će biti sudbonosna.U drugom dijelu će Zemlju zahvatiti razne
katastrofe, koje će moţda biti praćene i gubitkom zemljišta. Aktivirat će se i vulkani, što će
dovesti do toga da prorade oni koje smo već davno smatrali mrtvima. Pojačat će se i
seizmičke aktivnosti. U 2011. čovječanstvo će se suočiti sa jednim jakim sunčevim vjetrom,
koji će onemogućiti upotrebu električne energije. Elektromagnetni vjetrovi onemogućit će i
Komunikacione, kao i informacijske veze, koje se neće moći koristiti.
A: Moţeš li mi reći, kada će krenuti novi svemirski brod na Inuak.
D: Na ţalost za Inuak nema broda!
A: Iz izrečenoga sam došla do zaključka da nas čeka jedan taman period.
D: To je kao i svaki drugi period. Zemlja pokreće proces čišćenja i svi mi, zajedno sa njom,
moramo proći taj period. Bit će to teţak period, ali vrijedi ga proći. Čeka nas jedan sasvim
drugi svijet. Ne mogu ti objasniti da shvatiš. Ove stvari treba doţivjeti i vidjeti, inače ih ne
moţeš uporediti ni sa čim.
A: Moţda je to jedan utopistički svijet! Bila bi lijepa priča kada bi se probudili u jednom
savršenom svijetu.
D: Kao što sam rekao, bit će tako, ali ne odjednom. Bit će nekoliko potpuno zbrkanih godina,
u kojima će se sve promjeniti. O svemu se mora ponovno razmisliti. Tu mislim na religiju i
nauku.
A: Do kad će trajati ovaj period sreĎivanja?
D: IzmeĎu tri do pet godina.
A: Poslije 2012-te ili prije?
D: Poslije. Prije toga moramo shvatiti da nismo sami u univerzumu.
A: Koliko ja znam 2012. Zemlja dolazi u jednu ravninu sa centrom Galaksije, koja je crna
rupa. Da li mi moţeš objasniti što je to crna rupa?
D: Crna rupa je mjesto gdje ne postoji dimenzija.Potpuno je prazna. To je neka nulta točka
Univerzuma, gdje prestaje postojati stvaranje.
A: Dakle, tamo ne postoji ništa, a za što je to dobro?
D: To je mjesto gdje se svaka materija raspadne na svoje sastojke, zahvaljujući jednoj
ogromnoj svjetlosnoj snazi. Tu upadaju ohlaĎene planete, asteroidi, komete, oblaci
prašine…. Sve je tu usisano. Ako hoćeš, moţeš ju usporediti sa jednom ogromnom
mješalicom, gdje se sve što u nju dospije raspadne na subatomske dijelove, da bi se
pretvorilo u energiju, jer se ništa ne moţe izgubiti.
A: Kaţu da su to ulazi u druge svjetove?
D: Ne, to je što sam rekao. Veze izmeĎu univerzuma su vortexi (vrtlozi prim.prev.), kojima se
stvaraju ove veze, a oni su od početka svijeta uvijek postojali. Naravno ovakve vrtloge
moţemo izazvati i umjetno.
A: Kako?
D: Snagom misli i uz pomoć ogromnih kristala. Emisijom misli u jedan ogroman kristal,
stvaraju se misaoni oblici, koji pojačanjem izazivaju smetnje u Matrixu, koje fizički, odnosno u
univerzumu, stvaraju jedan kanal, podzemni tunel i to su povezne točke univerzuma.
A: Dakle, trebamo shvatiti da postoji više univerzuma?
D: Da, ima ih deset.
A: I svaki univerzum je kao naš?
D: Ne, on je jedinstven. Samo su u stvaranju slični i imaju odgovarajući dio u Matrixu, što
samo po sebi upućuje da su jedinstveni u svemiru i da imaju svoj sustav.
A: Sa svim tim upravlja Bog?
D: Zavisi na kog Boga misliš?
A: Kojem se molimo.
D: Da, svi se mi molimo istom Bogu, kojeg smo naslijedili, ali on nije Stvoritelj. Svaki
univerzum ima svog Stvoritelja i vlastite entitete kao voĎe. MeĎutim, iznad svega toga postoji
nešto ogromno, beskrajno, jedan energetski oblik koji mi smatramo vrhovnim Bogom,
Izvorom, Beskrajnim. Sadrţi sve što je stvoreno. Sve Univerzume, svjetove, ostale Bogove i
entitete. On sve sadrţi u sebi.
A: Postoji li još netko osim njega?
D: Interesantna misao, ali Inuaki imaju sve napisano u Knjizi Zakona. Nisam čuo niti vidio
ništa slično.Moţda postoji, ali još nitko nije došao do svjesnog nivoa da bi dokazao tu
činjenicu.
A: Bilo kako da je, nije bitno. To već nadilazi naše pojmove shvaćanja.
D: Da, jer mi sve vrednujemo na osnovu zemaljske nauke i saznanja, ali to su samo
prepreke kreirane preko nas i naših poznanika. Stvaranje je nešto potpuno drugo. Nema
nikakve veze sa tim što mi znamo ili shvaćamo. Čovjek nije samo jedan mehanizam, već je
nešto mnogo dublje.
A: To svi znamo! U nama je zatvorena jedna besmrtna duša.
D: Nije zatvorena!
A: Nego?
D: Duša, kako ti kaţeš, ne nalazi se u tijelu, odnosno ne u potpunosti.
A: Nego gdje se nalazi?
D: Tamo gore iznad svih entiteta.
A: I kako je tamo?
D: Da ti objasnim. Iznad svakog čovjeka postoji nešto kao zračni balon. To je neka prozirna
tvorevina, bjeličasta, u kojoj je sadrţan duplikat fizičke forme. Zamisli to kao da imaš jedan
mali duplikat sebe. Balon je jednom uvijenom debelom niti vezan za tijelo, koje polazi iz te
stvari i priključuje se na tijelo oko glave. Nit je promjera oko 25-30 cm, odnosno tolika je u
odraslo doba. Pri raĎanju je veoma tanka, svega1cm. Kako čovek stari, tako se deblja, dok
se prema smrti stanjuje, potpomaţući da se lakše odvoji.
A: Dobro, ali ako je osoba mlada i doţivi prometnu nesreću?
D: To se ne računa, jer mjera uvijek odgovara godinama. U slučaju smrti uslijed nesreće,
dolazi do kidanja niti i zato je smrt bolna, jer je prisilno razdvajanje bolno.
A: I to je sve?
D: Ne, naravno. To je veoma uprošćen način da ti ispričam ovaj aspekt. Mi smo povezani
ovim balonom, ali na mjestu povezivanja sa tijelom postoji bezbroj niti, koje se čak mogu naći
duboko u tijelu. To su ti kao neki korijeni. Različite su boje i debljine. Na primer na nivou
prstiju su tanki i plavi.
A: Što se dešava tada kada čovek izgubi jednu ruku? Da li se tada povlače niti?
D: Ne, ostaju na mjestu, kao da ruka i dalje postoji.
A: Što se dešava u trenutku smrti?
D: Prije nego što se nit prekine, počinje se povlačiti. Prvo u rukama i nogama, zatim iz
ramena, leĎa, zatim trbuha i glave, a kao zadnje, povlači se iz srca.
A: Gdje se povlače?
D: Sve se prvo povlači u neki kanal, koji je u stubu kraljeţnice. Čak i onaj što je u srcu. Tu
ostaje tri dana, a samo poslije toga dolazi do kidanja, pa balon moţe otići.
A: Da li je istina da ljudi nose sa sobom svoja djela?
D: Djela ne, ali osobnosti, sposobnosti, greške, to da.
A: A gdje djela ostaju?
D: Ona ostaju u Matrixu. Tamo idu, tamo su se desila i ostaju tamo.
A: Da li je to ono što mi nazivamo Kronika Akaše?
D: To je Opći Matrix Stvaranja.
A: To je kao neka banka podataka, jedan ogroman kompjutor?
D: Da, moţemo i tako reći, ali kompjutor je netko stvorio, dok je Matrix uvijek postojao. On
nije stvoren. On je stvorio nas.
A: Ti Matrixom nazivaš Boga?
D: Ne. Bog upravlja Matrixom. Matrix stalno postoji kao jedan energetski oblik.
A: Ne razumijem, moţeš li to opširnije objasniti?
D: Ne znam kako.
A: Da li su Bog i Matrix dva različita pojma?
D: Ne, ali nije to ista stvar. Bog i Matrix su uvijek postojali. Ista im je energetska izgraĎenost,
ali nisu ista stvar. Bog moţe raditi sa Matrixom, dok Matrix ne moţe ništa sa Bogom.
Porijeklo stvaranja je iz Matrixa.
A: Opiši Matrix.
D: Matrix je prvobitna forma energije. Tu se nalazi svaki oblik misli, pojmova, otisaka i
energija, koje su stvorene ili će postojati u svim Univerzumima.
A: To je kao neki Sveti Duh, kojeg je Bog udahnuo u ljude čim ih je stvorio?
D: Nešto kao to. Ljudi i sve što postoji stvoreno je iz energije Matrixa, ali Duh je porijeklom od
Boga. Samo je duh deo Boga.
A: Mi znamo da smo stvoreni po liku Boţjem.
D: Sve je stvorio Bog, biljke, ţivotinje, čak i kamenje. Oblici, karakteristike, osobnosti, to je
Matrixovo, jer se odvojilo iz njegove energije. Pojam je, dakle, duplikat, emisija Stvaralačkog
Ja.
A: I biljke imaju taj balon?
D: Da, sve ima. Biljke, ţivotinje, stijene… Sve ima. Čak i oni entiteti koje ne vidimo kada smo
inkarnirani.
A: Dobro, ali...
D: Volio bih sada prekinuti. Osjećam se umorno.
Poslije njegovog odlaska, sjedim u fotelji gdje je prije toga on sjedio. Pokušavam osjetiti
njegovu nazočnost i poistovetiti se s njim. Mislim na to kakva zrelost i mudrost je u njemu, u
ovom sitnom, malenom dječaku. Pokušavam preuzmeti njegove doţivljaje, misli…. Jedna
gomila misli se formira u mojoj glavi. Voljela bih kada bi mi sad progovorio, pokrenuo me, ali
za sigurno znam da bi bilo nepravilno prekoračiti granicu.
3.
A: Molim te, nastavimo tamo gdje smo stali kod prethodnog razgovora.
D: Kod biljaka i ţivotinja smo stali.
A: O onim balonima smo razgovarali.
D: Da, to postoji kod svega. Sve što je stvoreno, time raspolaţe. Znaš, kada čovjek sebi
gradi kuću, nešto se prvo pojavi u obliku tog balona. Lebdi u okolini onoga koji je to zamislio.
Kako čovjek dolazi do završetka misli, tako se sve jasnije ocrtava slika i u tom trenutku moţe
započeti gradnja. Balon se pojavi i poveţe sa kućom koja je u gradnji i ostaje tu sve dok
postoji kuća.
A: Ako kupuješ nov stan ili kuću? Mislim na to kada ne gradiš sam kuću, već ju kupuješ
gotovu.
D: Tada kuću kupuješ zajedno sa balonom, jer to pripada kući, a ne osobi. Loša strana toga
je što kupuješ kuću sa uspomenama bivšeg vlasnika, sa njegovim doţivljajima, tugom,
srećom i zahvalnošću.
A: I to ima utjecaja na nas?
D: Da.
A: Postoje osobe koje mogu energetski i na nivou vibracija očistiti kuće. Oni mogu pročitati
odreĎene stvari, dogaĎaje i mogu očistiti energije, vibracije i sadrţaje, ali ne mogu izbrisati
staro i stvoriti nešto novo.
D: Ne, jer je kuća nečija. Ona je stvorena samom izgradnjom i postoji sve dok odreĎena
stvar ne nestane. To je zakon.
A: Dakle, Bog nas je stvorio pa i mi isto imamo jedan takav balon. Mi moţemo stvarati i to što
smo izmislili, to dobija balon?
D: Ne potpuno isti, samo sličan. Da, tako je. Mi moţemo stvarati, jer smo dio Boga. Zato se
čovjek razvija i izmišlja stvari. Ovaj aspekt znači razvoj, osnovu napretka.
A: To znači, da smo u stanju raditi saMatrixom?
D: Da, mi svakako radimo sa Matrixom, čak i tada kada ne izmišljamo ništa, jer naš svaki
doţivljaj i iskustvo ide prema Matrixu.
A: Zašto?
D: Jer su to energetske forme, a Matrix je isto energetska forma koja uskladištuje energije.
A: A karma, sudbina isto odatle dolazi?
D: Ne dolazi, jer se tamo nalazi. Učiniš neko djelo, recimo, pomaţeš nekome da ozdravi. U
Matrix ulazi energetska forma, dobra misao, namjera da pomogneš drugom i ostavlja tamo
trag. To se tamo konzervira i onog trenutka kada imaš potrebe za tim, vraća se.
A: Što se dešava sa lošim djelima?
D: Loša djela, ako ih moţemo tako nazvati, su u suštini oblici misli sa negativnom energijom.
S njma se u Matrixu ne dešava ništa. Osoba koja ih je izmislila, mora patiti zbog toga. Kada
za to postoji potreba, isto se vraća osobi. Znaš, uvijek mora postojati ravnoteţa. Što imaš
više negativnih oblika misli ili oblika negativnih djelovanja, to lakše postaješ njihov cilj. To su
nesreće.
A: Da, ali zar dobar čovjek ne bi trebalo naginjati dobrim djelima, dobrobiti i harmoniji?
D: Da, jer je Matrix u prvobitnom obliku harmonija, ljubav, savršenstvo. Zato se svaka stvar,
koja ne odgovara svom polaritetu, mora isčupati i uništiti. Kako se to moţe učiniti? Potrebno
je osobu vratiti onome tko ju je stvorio, jer samo ju stvoritelj moţe razgraditi na elemente i
sastavne energije.
A: Dobro, ali postoje li anĎeli dobre karme?
D: Da, tu su tako poznati, ali to su entiteti koji upravljaju Matrixom. Oni su u savršenoj
harmoniji sa njim, ţive u njemu i odgovorni su za odrţavanje ravnoteţe. Oni nadziru
uzimanje tijela, da se svi pridrţavaju Zakona. Čovjek uzima natrag to što je dao. Izvorno,
Matrix je čovjeku dao zdravlje, mir, inteligenciju, dok je on sam prikupio mrţnju,neprijateljstvo
i strast. Zato on ove vibracije dobiva natrag.
A: A u slijedećem ţivotu?
D: Da, ali ne bezuvjetno. Najbolje bi bilo kad bi još u ovom ţivotu dobio natrag. Tada bi bilo
mnogo lakše.
A: Svi smo mi jednom bili ravnopravni, zar ne?
D: Mi smo i sada svi ravnopravni. Sve što postoji u Univerzumu i Matrixu je ravnopravno. Svi
smo, tu na Zemlji, povezani. Pripadamo istom segmentu Matrixa. Inuaki pripadaju jednom
drugom segmentu, ali bez obzira na to, mi smo povezani na nivou Matrixa. Posebni smo, ali
ipak pripadamo nekom istom mjestu.
A: To znači da su nam Inuaki braća i sestre?
D: Da. Pripadamp istoj energiji, misli, planu, stvaranju…. U Matrixu imamo jedan odreĎeni
segment iz čega smo stvoreni. MeĎutim, ta energija odgovara i našoj energiji, a to utječe na
nas. Podsvjesno smo povezani, ali to što se dešava sa nekim, to se dešava i sa ostalima.
Što više, Zemlja i Sunčev sustav su tijesno povezani sa ljudima. Djela jednog čovjeka imaju
utjecaj na svakog čovjeka.
A: Dobro, što bih ja bila odgovorna za to ako netko ţeli aktivirati atomsku bombu?
D: Jer si ti šutke pristala. Kad bi oni, koji se ne slaţu s tim bili udruţeni... ili si samo ti mislila
da to nije dobro? Loše treba nekako zaustaviti. Ako ţeliš iz čistog srca da se to ne desi, tada
je tvoj misaoni oblik stigao do Matrixa, to se pretvara u energetske valove i tada bi ih drugi
ljudi mogli uhvatiti. Na ţalost, danas čovječanstvo ţivi u teškoj ravnodušnosti. Ljude čak ni ne
interesira mir. Mislim da stvarne ţelje, koje izviru iz duše, nisu samo zbog toga izraţene da
čine dobro.
A: Ne vjerujem u to da moja ţelja za mir, sama po sebi, moţe dovesti do mira.
D: Da, ti ne vjeruješ, a drugi ni toliko. Radije se nemojmo time baviti i dozvolimo da se stvari
dešavaju svojim tokom. Uvjereni smo da će drugi, sposobniji, učiniti to umjesto nas. Zašto da
radiš, ako se moţeš opustiti?
A: To nije sasvim točno, mi ne poznajemo te stvari. Nešto sam načula, ali nitko u to ne
vjeruje, jer se ne moţe dokazati.
D: Moţe se dokazati, ali se to kod svakoga mora izroditi iznutra, a ne kad drugi kaţu.
Zemljani su naučeni sprovoditi tuĎe zamisli i predrasude ili reagiraju na osnovi tuĎih
informacija. Rekli su nam da smo roĎeni, ţivimo i zatim umiremo. Zašto? Tko je tako
odlučio?
A: Bog.
D: Ne. Mi smo tako odlučili. Mi smo stvorili jednu misaono-energetsku-formu u Matrixu, na
koju se,naravno, svi priključujemo. Čak i našu djecu priključujemo i naučno im objašnjavamo
ove stvari. Mi sami programiramo ove stvari. Ti bi trebala reći da se ne ţeliš pridruţiti, da ne
prihvaćaš to, da ne pripadaš grupi, da bi voljela nešto drugo!
A: I to bi uspjelo?
D: Naravno, čak što više, trebaš stvoriti jedan novi oblik misaono-energetske-forme iza koje
će stati svi oni koji bi voljeli ovo upoznati i razumjeti.
A: Što učiniti da bi razumjeli?
D: Preporučam svima koji su pročitali ovu knjigu, da se svake nedjelje u 22:30 priključe na
ovu novu misaono-energetsku-formu. Mi smo sada stvorili misaono-energetsku formu, koja
kaţe da je čovek besmrtan. Rodi se, odraste i ostaje takav.Snaţan je, zdrav i ţivotno
sposoban.
A: Dobro, ali zar neće doći do prenaseljenosti, ako se rodi beskrajan broj ljudi?
D: Nemoj se ţivciratii, sve je regulirano. Broj stanovnika samo Matrix moţe odrediti.
Drugačije ne moţe.
A: Ali ako nitko ne umire, moţda bi netko volio otići?
D: To se samo regulira.
A: Dobro, pokušajmo. Svake nedjelje u 22:30.Što trebamo raditi?
D: 5 minuta ponavljati: „Mladi smo, zreli smo, zdravi smo,
ţivotno sposobni, dobri smo, voljeni smo, a smrt ne
postoji. Ţivjet ćemo vječno.“
A: Moţemo pokušati, što da ne, ali ako svatko misli drugačije ili ako još doda nešto?
D: Svaka riječ oslobaĎa neku energiju ili neki nivo. Misao-energija-forma koja je iz Matrixa i
ona koju smo mi formirali, bit će dostupna onima koji šalju slične vibracije. Ništa ju ne moţe
ometati, jer to je odreĎena valna duţina i frekvencija na kojoj je stvorena.
A: Dobro, postupit ćemo tako.
D:Vrijedit će!
A: Rekao si da je sve što čovjek radi jedna forma,na početku u vidu balona,a zatim se javlja i
na materijalnom nivou. Što je sa onim stvarima koje su drugi napravili, a mi ih kupili?
D: I one imaju svoj balon. Na primer, ako kupiš kompjutor, kao osnova tome postojala je
zamisao, koja je stvorila misaono-energetsku-formu, a zatim se materijalizirala. Početni
objekt ima svoju formu za koju se vezuju ostali baloni.
A: Dakle, ako kupiš neku odjeću, ona nema svoj balon?
D: Ne, jer je ona spojena sa originalom.
A: Dobro, ali ako znamo da postoje prokleti dijamanti, koji stvaraju probleme svojim
vlasnicima, što s tim?
D: Ja sam govorio o stvarima koje je čovjek stvorio. Sve u prirodi ima svoj balon, ako je
porijeklom iz Matrixa, odnosno sve što je stvorio Bog, ima vlastiti, jedinstveni balon, koji je
povezan sa jednim većim. Ono što je stvorio čovek, ima vlastiti, ali oni su zajednički, bez
obzira koliki broj komada je napravljen. Svi zajedno imaju jedan balon, jer imaju drugačiju
energiju nego oni iz Matrixa.
A: Ali ako moj susjed ode kod istog graditelja i izgradi sličnu kuću?
D: Nije bitno. Moţe biti potpuno ista. Imat će vlastiti balon, jer se mjenja stvaratelj.
A: A kako to da odjeća zadrţava otisak vlasnika koji ju je nosio. To znači da energija
dospjeva u jedinstveni balon? Odande ju moţe bilo tko uzeti?
D: Ne. Preostala energija je neki vid otiska predmeta. Na primjer, ako naslijediš krevet, imat
ćeš u tome udjela onih koji su ga ranije koristili. Ako ga očistiš, promjeniš presvlaku, obojaš
ga, energija nestaje, postaje nova. Ako bi otisak ostavili u balonu, tada se to ne bi moglo
promjeniti.
A: A ţivotinje?
D: One imaju svoj balon, ali je manji i na svoj način povezan sa jednim većim, koji je vezan
za karakteristiku vrste.To se dešava i sa biljkama kao i sa kamenjem.
A: Razumjela sam. Kada jedan čovjek umre, gdje ide njegov balon?
D: U Matrix, u segment kojem pripada.
A: Postoji li pakao? Mislim na pakao kako ga uopćeno zamišljamo?
D: Ne znam. Što podrazumevamo pod paklom? MeĎutim, balon stiţe na svoje mjesto koje
odgovara sadrţaju. Segment Matrixa sastoji se iz više nivoa. Baloni ostaju na
odgovarajućem nivou vibracije.
A: Postoje, ali što rade? Jednostavno, samo su tamo?
D: Ne. Na odgovarajući način stupaju u vezu sa onima koji su tamo.
A: Zar to nije gubljenje vremena?
D: Isto to ti kaţem i ja. Mi ţelimo što prije odrasti i onda što prije umrijeti, pa se što prije vratiti
u Matrix, Zašto? To još nisam uspio shvatiti. Naše mjesto je na toj planeti, čiji smo
sastavni dio. Trebamo što više pomagati i tako se usavršavati. Trebamo stići do istine i
spoznaje stvaranja, ali dolazimo tu i ţurimo se otići.
A: Razumiješ li što bi se desilo ako bi Hitler i drugi diktatori ţivjeli beskonačno?
D: To više ne bi bilo moguće. Ako bi se čovječanstvo vezalo za mir, cjelovitost i
beskonačnost, tada više ne bi mogli ovdje doći, dok ne bi postali takvi kao ostali. Bili bi
isključeni iz reinkarnacije od strane Matrixa (mislim na ovdašnju reinkarnaciju). Ne bi im se
više to dozvolio, jer bi zbog svoje frekvencije bili isključeni iz zemljinog segmenta u Matrixu.
Otišli bi na takvo mesto, koje odgovara njihovoj frekvenciji. Moraš razumjeti da većina
definira pravac.
A: Bilo bi dobro, kada bi jedan dio voĎa odstranili i odnijeli odavde!
D: Hoćete li? Svake nedjelje uvečer ţelite zajedno da oni koji ne odgovaraju istini Matrixa
budu odvojeni, odstranjeni, poslani u jedan drugi segment!
A: Mislim da je to stvar karme. Zato smo to zasluţili.
D: Gluposti! Ako to kaţeš, znači da se slaţeš sa njima, jer oni samo uz našu pomoć ostaju
ovdje. Mi nemamo nikakvu karmu, jer čovjek je u stvari na toj točki da završi sa zakonom
karme. Mi ne dugujemo nikome ništa, tako da ne moramo spuštati glavu. Moramo svatko
pojedinačno reći susjedu ili roĎaku: „Kraj! Dosta nam je! Dosta je bilo do sada!Stanite! Od
sada smo slobodni!“
Molimo Matrix da odnese svakoga koji krši pravila igre, tko je protiv istine, tko nas na bilo
koji način tlači i pokorava. Zemaljska blaga kao što su voda, zrak, hrana, pogonsko gorivo ili
bogatstvo planete pripada svakome. Glupo je vjerovati da je Bog dio stvorenog dao u ruke
pojedinca ili jedne obitelji. Zašto?Traţite svoja prava zbog sebe samih, zbog svojih
nasljednika!
A: Kako to lijepo i jednostavno zvuči! Razumiješ li da je to jedna utopija? Oni koji su vlasnici
planete već stolećima, generacijama raspolaţu ovim pravima.
D: A tko im je dao prvobitno pravo? Da li je Bog tako odlučio? Imaju li neki dokument o tome
ili neki sporazum sa Bogom? Ne, oni su sami sebi dali to pravo. Uzeli su ono što nije njihovo
i što je još gore, uzeli su od svakoga.
A: Dobro, ali ako se ne bi pridrţavali prava na svojinu, nastao bi kaos!
D: Ne, ne bi, jer tada bi ljudi razumjeli da je sve njihovo i uzeli bi samo ono što im je
potrebno, jer uvijek mogu to učiniti. Uzeti više nego što je potrebno, postalo bi besmisleno.
Ako se ne bi utrkivali sa susjedima, ako se ne bi divili nekim kućama, automobilima, što bi se
desilo? Znaj da i ti moţeš imati bilo što, ako to ţeliš i hoćeš.
A: Bilo bi lijepo.
D: Ja ti samo kaţem da to tako treba biti i sigurno je da će tako i biti, jer ljudi i planeta to
zasluţuju. Stigli smo do te točke da čovječanstvo mora uzeti svoju sudbinu u svoje ruke.
Mora samo odlučivati, samo upravljati i osmišljavati što ţeli. Mora stvoriti svoje Zakone i
samo birati svoje voĎe.Tako bi osigurali da istina i lijep ţivot budu dostupni svima.
A: Kako moţemo to učiniti?
D: Prvenstveno vjerujte da je sve moguće promjeniti. Drugo. Zatraţite od Matrixa da se
oslobodite ropstva i traţite pravo na upravljanje.
A: Ali mi smo ti koji smo izabrali voĎe!
D: Ne, nikako. Oni su izabrali sami sebe. U stvari, oni koji vode planetu su uvijek jedni te isti.
Jest da se fizički mjenjaju, imaju drugo ime, mjenjaju mjesto, ali oni već tisućama godina
vladaju. Mjenjaju jedni druge, kreću se tamo-amo, ali u suštini kao misaono-energetskeforme, uvijek su isti.
A: Ti misliš na razne okultne organizacije, za koje se tvrdi da vode svijet?
D: Da, ali sa tom korekcijom da oni stvarno vode ovaj svijet.Vode sve. Izbori, demokracija,
sloboda, zakoni… Sve je to samo jedna uloga, jedna varka. Razmisli. Ako moraš birati od
dva predsjednička kandidata, od kojih je jedan nasilan, a drugi ubojica, onda nemaš izbor
kojega odabrati.
A: Nijednog, neću otići glasati.
D: Naravno, jedan od njih će svakako pobjediti. Zašto? Jer neki misle da imaju razloga
glasati za jednog ili drugog!
A: Dobro, ali ako odem i glasam za jednoga, logika kaţe da će jedan od njih dvojice
pobjediti.
D: Ispravno, ali postoji mogućnost bojkota izbora. Moţeš otvori usta i progovoriti. Ako nitko
ne bi otišao glasati, ako bi odaziv birača bio nedovoljan, tada nijedan ne bi pobjedio. To bi
bio prvi korak.
A: Da, ali otišli bi neki ljudi, prijatelji, rodbina...
D: Moţemo dugo o tom razglabati, jer su nam oni prikazali takav ţivot da to izgleda logično.
Da se na intuiciju i na osjećaje ne smijemo osloniti! Prvo pokušaj nešto učiniti, a poslije toga
kaţi moţe li ili ne!
A: Moţda ćete pokušati vi novo pridošli, jer mi smo već umorni!
D: Da, lakše je optuţiti nasljedstvo.To je jednostavnije nego nagovoriti sebe da to riješiš ...
A: Vi današnja kristalna i indigo deca... apropo da li ti pripadaš njima?
D: Ne, oni su drugačiji.
A: Čula sam da su oni posebna vrsta...
D: Da, ali ne svi. Nisu svi, koji u svojoj strukturi imaju indigo boju, došli pomoći planeti. Neki
su poslani da ju destabiliziraju baš sada u ovom trenutku. Inače Aghton ti poručuje da nije
svako dijete hiperaktivno i ne treba sa svakim loše odgajanim detetom biti popustljiv. Dobar
osjećaj nema nikakve veze sa poljima boja. Raditelji su ti koji iz nekog razloga smatraju da
imaju previše, samo da bi pokrili svoje neuspjehe u odgoju. Pokušavaju prenijeti svoj
neuspjeh na nešto pročitano. Isto tako je i sa autizmom, koji ima jako malo veze sa
neuklapanjem u ovaj svijet.
A: Da, kaţu da je autista dijete sa manama, čije frekvencije ne odgovaraju planeti...
D: Nemoguće da ne odgovaraju, jer oni dolaze iz istog segmenta Matrixa. Oni im još od
početka Zemlje odgovaraju, čak što više i zavise od nje.
A: Što je onda sa njima?
D: Ne mislim na svakoga, ali većina njih su griješili prema planeti ili čovječanstvu. Tu mislim
na velike, ogromne greške. Oni su svojom smrću ostavili teret u Matrixu, koji je na neki način
i u slijedećem ţivotu u vezi sa njima i šalje im letargiju (ravnodušnost prim.prev.), da ne bi bili
sposobni istu stvar ponoviti, ali istovremeno da im vrati što su radili. Zato ih ljudi odbijaju i
isključuju. Naša je odgovornost da im pomaţemo, jer oni pripadaju nama, nama samima.
Na nekom nivou smo povezani.
A: Što je s ostalima koji ne pripadaju ovoj kategoriji?
D: Oni su plemenite duše, preosjetljivi, specifični, ali koji su na nekoj točki postojanja
poremetili polje Matrixa. Njih ima jako malo. Prepoznaješ ih tako što nisu agresivni i pokraj
svojih problema ipak emitiraju ljubav, tihi su, pristojni, osjećaju ako im se tko ţeli pribliţiti.
Imaju potrebu za odrţavanjem veza, a one koji su sa njima prihvaćaju kao prijatelje. Oni su ti
koji su došli sa jednim odgovarajućim ciljem. Većina njih su bili pioniri, pronalazači ili
revolucionari. Ostavili su nešto čovječanstvu. Moţda su to pogrešno koristili i razumjeli, pa su
zato sada došli to promjeniti . Moţda su bili revolucionari na nekim poljima. Njihov problem je
što ţive u dva svijeta, ako se tako mogu izraziti. Vide što mi ne vidimo. Ljudi još nemaju tu
sposobnost da im pomaţu. Kljukaju ih lijekovima i podvrgavaju raznim programima
socijalizacije.
A: Tu ti proturiječim! To im je na pomoć!
D: Nije istina. Pomaţu im u tome da postanu isti kao svi, ali oni su posebni. Trebali bi ih
ostaviti na miru i dozvoliti da pokaţu svoje sposobnosti. Oni su ti koji nam trebaju pokazati da
postoji nešto i iznad materije, da dokaţu da je val misli najača frekvencija i da je moguće
ovladati vremenom i prostorom.
A: Već si izgubio! Neću ti se suprotstavljati. Hoćeš li mi govoriti o indigo djeci, koja su došla
pomoći planeti? Odakle oni dolaze?
D: Oni dolaze iz odgovarajućeg segmenta Zemlje ili iz nekog drugog segmenta. Oni koji
dolaze iz istog mjesta, segmenta Matrixa, to su uzvišeni entiteti, koji otvaraju nove pravce.
Oni koji dolaze iz drugih segmenata su viši entiteti, koji dolaze iz drugih segmenata Matrixa,
a njihova je uloga da pomaţu planeti. Obje kategorije imaju sposobnosti svjesnog
priključivanja na memoriju Matrixa i korištenja njegovog znanja. Najbrţe i najlakše se
privikavaju promjenama frekvencije. Oni su ti koji će uspeti ponovo prisvojiti planetu i
upravljati njome.
A: Što će se desiti sa nama ostalima, koji se nećemo usaglasiti sa novim parametrima?
D: Oni će biti odvedeni u jedan drugi segment Matrixa. To se moţe desiti bilo kada. U
odreĎeno vreme segmenti se očiste. Skupe se oni koji odgovaraju jednom nivou energije i
frekvencije. Oni stvaraju jedan novi segment Matrixa.
A: Kao jedna nova zajednica?
D: Da, točno tako.Oni će biti stavljeni na isto mjesto i tu će i ostati dok god ne krene jedan
novi proces čišćenja.
A: Da li se sada nalazimo u toj situaciji?
D: Razmisli, ovdje smo došli sa istim vibracijama. Za sto tisuća godina smo se udaljili jedni
od drugih, a sada je došlo vrijeme poravnanja.
A: Da li je to prvo izjednačavanje.
D: Ne, to je treće.
A: Da li bi mi govorio o drugim?
D: Ne, jer ih ne poznajem.
A: Da, razumijem to da sa vremena na vrijeme Univerzum razdvaja entitete? Dobri ostaju
zajedno, dok loši odlaze?
D: Ne moţemo odvojiti dobro od lošeg. Matrix odlučuje tko ostaje, a tko odlazi.To je stvar
frekvencije.
A: I to se uvijek dešava? Svi entiteti segmenta idu na isto mjesto?
D: Moraju se poklapati na nivou frekvencija kada se donosi odluka da se stvori jedan novi
segment.
A: Zar se ne razlikuju univerzumi, planete i rase?
D: Kao što sam već rekao. povezani smo na odreĎenom nivou. Zamješeni smo od istog
tijesta.
A: Da, ali podlijeţemo različitim zakonima. Ako bi spojilii Zemljane i Inuake, što bi se desilo?
D: To je nemoguće, jer oni po frekvencijama ne odgovaraju jedni drugima. Inuaki su bili to
što smo mi sada. Na Inuaki ne postoji nijedan takav koji odgovara najrazvijenijem ovdje na
Zemlji.
A: Dakle oni su bolji, mirniji, više vole?
D: Oni više ne smetaju Matrixu. Ničim. Nasuprot, pomaţu da se podesi. Da se pozitivno
napuni.
A: Kako to čine?
D: Svojim djelima, mislima i doţivljajima. Znaju da se uvijek tome moraju prilagoĎavati.
Povezani su i ţive u harmoniji sa Matrixom. Nema nikakvog smisla poremetiti ravnoteţu.
A: Vidim da si se počeo vrpoljiti. Ţeliš li da stanemo?
D: Prvo bi bilo dobro da razumiješ da sve ima svoju logiku. Ništa ne postoji slučajno i samo
od sebe. Iza svake stvari ili bića postoji jedna misao, jedna misao-energija-forma.
A: Da, ali neke su ljudi napravili. Dakle i čovek zna materijalizirati stvari?
D: Da, ali na ţalost ne samo ispravne i dobre stvari.
A: Da li ţivotinje mogu poremetiti Matrix ?
D: Ne, jer su one u nečemu sasvim drugačije. Slične su Bogu i sposobne stvarati jednim
oblikom misaone forme.
A: Ovo je samo jedna ideja. Zar otkrića nisu postojala još ranije u Matrixu, a sada ih moţe
uzeti tko hoće?
D: Da, moţemo reći. Neke ideje su još ranije bile otkrivene. Uzmimo na primer jedan avion.
Izmislio ga je čovjek prije nekoliko tisuća godina, koji je postavio pitanje kako bi se moglo
letjeti slično pticama? Svatko tko je na ovu temu razmišljao, dodao je svoju energiju, sve dok
jednog lijepog dana netko nije otkrio avion, došao na istu frekvenciju, razvio ideju i presadio
ju u materiju.
A: Zar ne postoje misli stvorene od Boga?
D: Ne. U segmentu Zemlje, sve misli su stvorili ljudi. Postoje i drugi oblici misli, koje su stvorili
drugi entiteti.
A: Ne razumijem?
D: Pretpostavimo da Inuaki daju suglasnost za korištenje svjetlosti kristala za preradu ili
korišćenje metala. Postoje dva riješenja. Ili se reinkarnira jedno biće koje je sačuvalo izvornu
frekvenciju znanja Matrixa, ili se pošalje jedna misaono energetska forma u segment zemlje
u Matrixu. Ovo drugo se češće koristi.
A: To znači da ti imaš pristup znanju Inuakia i da si zato došao da nam predaš jedno
posebno znanje?
D: Da, ali o tome bih rado pričao slijedećom prilikom.
4.
A: Danas govorimo o tome kako si ti dospio ovdje na Zemlju i zašto? Jesi li ti odabrao mjesto
i roditelje?
D: Ne u potpunosti. Oni su se javili jednom dostupnom kanalu u datom trenutku.
A: A ti si došao, utijelovio se i rodio kao dijete?
D: Nisam se rodio.
A: Da, ja mislim da si se rodio. Što si drugo mogao učiniti?
D: Ovo je malo komplicirano. Oni su imali jedno dijete koje se normalno rodilo, posle devet
meseci trudnoće, kao svako zemaljsko biće. Na ţalost, bilo je bolešljivo i prema programu
trebalo je napustiti planetu. Tada sam došao ja i preuzeo njegovo mjesto.
A: Moţeš li biti malo precizniji? Ne razumijem baš sve.
D: Njihovo dijete David, rodio se i došao na svijet, da umre. To je bio njegov program. On je
poslije 6 meseci trebao umrijeti. Tada su u Matrixu odlučili da ja preuzmem njegovo mjesto.
A: Da, ali kako? Zar roditelji nisu primjetili da imaju drugo dijete?
D: Ne, jer sam ja bio tamo umjesto njega.
A: Odlučili, ne razumijem?
D: Dijete se rodilo kao preosjetljivo. Stalno je bilo bolešljivo, prehlaĎeno. U šestom mjesecu
majka ga je našla u krevetu u komi. Otrčala je sa njim kod liječnika, gdje su ga pokušali
oţivjeti, ali on je umro. Za nekoliko trenutaka stalo mu je srce. Tada se duša odvojila od
tijela, a ja sam preuzeo tijelo. Liječnici su mislili da su oni oţivjeli dijete, ali nije bilo tako. On
je otišao.
A: I nisu primjetili?
D: Nemoguće je, jer je bilo isto tijelo.
A: Ti si svjesno ušao u tijelo, sa znanjem da si taj tko si?
D: Kada sam stupio u tijelo, znao sam tko sam. Pokušao sam svjesno oţivjeti ga, ali biološki
sat i funkcije tijela su dozvolile da tijelo oţivi kao beba. Zatim je svjesno u potpunosti nestalo.
Sve sam zaboravio i morao sam proći sve stanice učenja, kao bilo koje dijete.
A: Zašto?
D: Da bih naučio prilagoditi se zemaljskom ţivotu i frekvencijama. Da shvatim mentalitet i
način ţivota.
A: Mnogo vremena si izgubio!
D: Ne, nikako, jer sam dobio Boţić sa svim radostima i svjetlošću, što je meni omiljeni
praznik. Majka je rekla da će doći anĎeo. Toliko sam bio uzbuĎen, da nisam mogao spavati.
Tada sam počeo razmišljati i u mislima pričati, pitajući sebe odreĎene stvari i netko mi je
počeo odgovarati. Bilo je potrebno dosta vremena da ja to shvatim. Najgore je bilo to, što
sam ostao sam, jer niti majka niti otac me nisu htjeli poslušati, čak što više, zabranili su mi da
drugima govorim o tome. Čak je i moj prijatelj Vladut rekao da sam neobičan i ako ne
završim sa tim glupostima, neće se više igrati sa mnom.
A: Tako si uspostavio vezu sa Aghtonom?
D: U stvari, on je uspostavio vezu sa mnom. On mi je rekao da su me sve vrijeme promatrali
i tek tada su stupili u vezu samnom, kada se moja veza sa Zemljom potpuno stabilizirala.
A: Zašto?
D: Jer je postojala opasnost, da podsjećajući me, poţelim napustiti Zemlju.
A: Da li je bilo teško?
D: Da, jer sam došao sa odreĎenim zadatkom i to moram obaviti.
A: Aghton ti je govorio o Inuaki?
D: Ne, nije govorio. Bilo je kao da sam promatrao neki film. Gledao sam unutrašnjim vidom
(umno), kao da sam promatrao jedan TV u glavi. Sve od roĎenja na Inuaki, do odlaska. Vidio
sam povijest planete, ponovo sam proţivljavao sve moje ţivote, vratio sam moje znanje. Što
nisam shvaćao, pitao sam i on je odgovarao u vidu slika, glasova i pokazujući mi frekvencije.
A: Jesi ti umro na Inuaki, da bi mogao ovdje doći?
D: Ne, nisam umro, već sam prešao na drugi nivo, svjesno razgranujući svoje tijelo i čekajući
odgovarajući trenutak da ovdje mogu doći.
A: Dakle roditelji su na neki način odabrani!
D: Ne, to je bila odluka u zadnjem trenutku. Oni su bili jedan mlad par, koji su išli nekim
ezoteričnim putem, koji je u stvari bio nastavak jedne jake mistične škole. Djevojka je trebala
zatrudniti i roditi mene, ali se predomislila i prekinula trudnoću.
A: Ali ako si ti poseban entitet, što joj nisu to rekli pa bi imao potporu?
D: Rečeno joj je, ali ona je mislila da je premlada. Slane su joj i poruke u snu, meĎutim, zbog
straha nije razumjela. U stvari, strah i mrţnja su jedini zemaljski osećaji koji sprečavaju
razvoj i znanje.
A: Nisi mogao više čekati?
D: Ne mogu dugo ostati u Matrixu. Da sam se duţe zadrţao, trebalo bih se pomješati ili da
se rodim kao Inuaki. Zato sam odlučio preuzeti Davidovo mjesto.
A: U Matrixu ti samo odreĎeno vrijeme stoji na raspolaganju?
D: Da, jer samo prije utjelovljenja tvoje osobine i memorija ostaju u Matrixu, jer energija koja
je u Matrixu moţe poremetiti jedinstvo entiteta kada proĎe odreĎeno vrijeme.
A: Što se desilo sa Davidovim entitetom?
D: On se vratio u Matrix i sada čeka neku drugu priliku.
A: Da li je to ispravno prema njemu?
D: Dospio je na jedno mjesto više, nego odakle je došao.
A: Zašto?
D: Jer je program sa kojim je došao, ostao u tijelu koje sam ja preuzeo.
A: Dakle, preuzeo si njegovu karmu?
D: Ne baš sasvim, jer vi karmu razumijete drugačije. Preuzeo sam veliki dio poremećaja koje
je u prošlosti ostavio u Matrixu, ali samo one, koje je sada donio i trebao rješavati. Ostalo je
ostalo u sustavu Matrixa, gdje je i sada. Donijet će ga sa sobom kada tako odluči.
A: To znači da se ti moraš sada suočiti sa njegovim problemima?
D: Da.
A: A što ako ima ozbiljne zdravstvene probleme? Mislim …u budućnosti.
D: Znam kako da ih nadvladam, jer to je jedna smjesa svega što je on ostavio, a ja donio.
Osim toga, sve je rješivo ako znaš kako se to radi.
A: Da naravno, ako znaš.
D: Mi znamo. Problem je u tome što se vi ljudii ne ţelite osvjestiti.
A: Opisao bi mi kako ide preuzimanje tijela?
D: To je suprotno od toga što nazivamo smrću. Balon se oslobaĎa kada se tijelo odvoji od niti
i tada jedan drugi preuzima njegovo mjesto. To se počinje granati preko tjemena, sve do
kraljeţnice, da bi zatim dospio do srca. Odande se grana u ţeludac, glavu i na kraju u udove.
Zatim tijelo dobija jednu količinu svjetlosti, koja dolazi iz polja Matrixa. To je jedan kratak, ali
jako intenzivan bljesak. Poslije toga tijelo osjećaš kao svoje. Osjećaš bol, glad, ubode, a
moţeš i upravljati njime po svojoj ţelji, kao i usmeravati ga. MeĎutim, kao što sam rekao,
imao sam ograničavajuće mogućnosti kretanja, jer je glava sadrţavala znanje samo jednog
6-to mjesečnog dječaka.
A: A ako entitet preuzme tijelo odraslog čoveka? Da li je to moguće?
D: Da, ali tada raspolaţe prednostima odraslog čovjeka i moţe učiniti mnogo više stvari.
A: To znači da sam aktivira znanje?
D: Ne, i on se mora prilagoditi telu, vibracijama mjesta, pulsiranju Zemlje.
A: Dobro, ali to znači da ima veliku prazninu, amneziju. Ne sjeća se ničega. Ne bi prepoznao
rodbinu, prijatelje…?
D: Ne, ne bi imao amneziju, jer sa preuzimanjem tijela preuzima i informacije. Uspomene
trenutnog ţivota su uskladištene u tijelu i u Matrixu. U stvari, u Matrix dospjeva oblik
misli-energija-forma. U tijelu ostaju uskladištene uspomene, kao i iskustva, te osjećaji.
A: Oni nemaju utjecaja na Matrix?
D: Da , jer stvaraju poremećaj u Matrixu, ali drugačijeg tipa i to isključivo u osobom segmentu
Matrixa. Zemaljska iskustva i osjećaji osiguravaju normalno funkcioniranje tijela. To je jedno
zemaljsko prometno sredstvo, koje je hranjeno energijom hrane ili iskustva.
A: Kada entitet sazna da tijelo nije bilo njegovo od početka?
D: To zavisi od njegove sposobnosti prilagoĎavanja. Nije zakonitost, ali saznaje kada se
tijelo prilagodi frekvenciji Zemlje.
A: Mnogo osoba je tako prisutno?
D: Ne znam. Znam samo toliko da nas je sa Inuake desetoro.
A: Sa tobom istovremeno?
D: Ne, u različitim vremenima. Ja sam treći.
A: Ostali to znaju, jesu li oni svjesni toga?
D: Aghton kaţe da osim sa mnom, moţe komunicirati s još sedmoricom.
A: Što se desilo sa onom dvojicom?
D: Preuzimanje tijela nije uspjelo. Postoje neke opasnosti.
A: Nema načina da se to sredi?
D: Nema.
A: Do kad ostaju takvi?
D: Tek sa smrću tijela moţe doći do toga. Program se mora završiti.
A: I ne moţe se ništa učiniti?
D: Ne, jer se mora pridrţavati Zakona. Sve ima svoju logiku.
A: Zašto se dogaĎaju ovi nesretni slučajevi?
D: Kako ja razumijem, kod jednog je preuzimanje predugo trajalo. Tijelo nije bilo dovoljno
opskrbljeno kisikom i došlo je do oštećenja mozga. Drugi je doţivio prometnu kod
preuzimanja tijela. Entitet koji je bio u tijelu, predomislio se kada se nova nit učvrstila i
tako u tijelu ţive dvije duše. To stvara veliku zbrku u sustavu, jer se njome ne moţe
upravljati.
A: Ove stvari se nisu znale unaprijed?
D: Ne. Kako moţeš znati? Sve je započeto, komunikacija i sve je u redu. Jedan je i od mene
razvijeniji, jer ga oba roditelja podrţavaju.
A: Čime se bave roditelji?
D: Istraţivači su, pripadaju Redu Ruţinih kriţara,tako da imaju uvid u više ezoteričnih učenja.
A: Ne pripadaju nekoj sotonističkoj organizaciji?
D: Ne. To je nešto potpuno drugo. Istina je da postoje i takvi pravci, koji svoju dobrobit u
odnosu na razvoj i nepristranost stavljaju na prvo mjesto, ali oni o kojima govorim sigurno
nisu negativni.
A: Jesu li u Rumunjskoj?
D: Ne. Samo sam ja tu. Od onih kojima je uspjelo preuzeti tuĎe tijelo, troje su u Americi,
jedan u Francuskoj, jedan u Kini i jedan u Njemačkoj.
A: Zajedno sa tobom, sedmorica. Gdje je još jedan?
D: Na jednom specijalnom mjestu, o kojem Aghton ne moţe ništa reći.
A: Aghton je sa tobom govorio?
D: Uglavnom.
A: Zašto je odabrao ovo rasulo?
D: Smješteni smo prema vaţnosti redoslijeda dogaĎanja koji će se desiti.
A: Iz toga zaključujem da mi sa Francuzima i Kinezima nećemo sudjelovati u nekom
značajnom dogaĎaju.
D: Naprotiv, ali tu nema toliko posla. Sve će se dešavati lagano.
A: Zašto?
D: Jer su na ovom području bića veoma razvijena. Slijedećim generacijama su ostavila neku
energetsku buru, koja sadrţi veoma značajne informacije. To će se u jednom trenutku otkriti.
Istovremeno, kako ove informacije postaju dostupne, dobijamo odgovore na sva ona pitanja
koja su iskrsnula u toku evolucije. Pitanja o kojima su ispravni odgovori uglavnom sakriveni,
zaboravljeni ili iskrivljeni.
A: Jedan primjer?
D: Ne, jer to nije moj zadatak.
A: Da li je daleko moment kada ćemo moći koristiti ovu riznicu znanja?
D: Ne, nema još mnogo, a neki to već koriste, čak što više i proslijeĎuju ove informacije.
A: Mi o tome ne znamo ništa?
D: Čujemo, ali ne marimo. Većina vas to smatra bajkom.
A: Jesu li u cijeloj Rumunjskoj ţivjela ova bića?
D: Uglavnom u sredini sadašnje Rumunjske, na jednom mjestu u planini, koje je ogromno
skladište informacija.
A: Zašto o ovome nitko nije znao?
D: Aghton kaţe da mnogi to znaju, ali ne ţele reći.Postoje osobe koje su već stupile tamo.
A: Ovo je za Rumunjsku karakteristično. Ako čuješ nešto što ne bi trebalo znati, kaţu ti da si
neupućen, da si pogrešno razumio, ili nisi još dostigao nivo kada ti se moţe otkriti tajna.
D: Svatko će saznati kada tome doĎe vrijeme.
A: Što moţeš reći o našoj drţavi?
D: Jedina smo drţava koja ima sedam aktivnih čakri.
A: Druge nemaju?
D: Nemaju. Zemlja kao takva isto ima sedam energetskih točaka, razasutih po cijeloj planeti,
ali ni jedna drţava nema sedam energetskih točaka. To je razlog zašto su odreĎena društva
sa negativnim tokovima energija htjeli staviti ruku na Rumunjsku.
A: Moţeš li mi reći gdje su čakre planete.
D: Čakre Zemlje su u Kaliforniji, Juţnoj Americi, Australiji, Engleskoj, Egiptu, Iraku i na
Tibetu.
A: A u Rumunjskoj?
D: Jedna je Felsosombatfalva (okrug Braša), druga je Radnaihavas, treća Silanšomljo,
četvrta Capidavan, peta Sarmisegetuza, šesta planina Paring, a sedma je u Geta
Subkarpatima. Ne ovim redom kako sam rekao. Ne mogu ih otkriti, jer još nisu sto posto
aktivne.
A: Moţeš nam nešto reći o planinama Bucega?
D: U Bucegu kao i u Ceahlau postoji jedno informativno blago o kojem sam govorio. Kada bi
ljudi bolje pogledali moţda bi i vidjeli. Na tim mestima su se pojavile neke energetske
tvorevine, kao neke četvorokutne piramide. Sada se vide kao neki hologrami, ali kako se
pribliţavamo odreĎenim dogaĎanjima, bit će sve izraţenije.
A: Kakvu ulogu imaju ove piramide?
D: One brane drţavu od raznih energetskih napada, kao i od nekih oblika, a one emitiraju
odrenene misaono-energetske-forme, koje pruţaju obranu i spiritualni razvoj . Pokušavaju
nekako u čitavoj Rumunjskoj podigći nivo frekvencije, kako samog mjesta, tako i ljudi.
A: Izgledaju li ovi energetski centri na ljudske?
D: Da, podudarni su sa njima. Imaju istu boju i ulogu.
A: Koji im je cilj?
D: Oni podešavaju, nadziru i optimiziraju funkcioniranje planete, kao i čakre kod ţivih bića,
koje nadziru funkcioniranje čitavog sustava. Ljudi imaju iste centre, jer ţive i nivo
frekvencija im se mora podudarati sa Zemljom.
A: A čakre Rumunjske?
D: One su aktivirane tek 1986. godine. Svoj će maksimum postići 2011.
A: Što im je uloga?
D: Ne mogu više reći, jer tlo ove drţave postoji od samog nastanka Zemlje. Tu su stvorena i
prva bića, koja su zatim otišla naseliti čitavu planetu. Ova drţava će imati vaţnu ulogu u
slijedećim godinama. Grupna svijest, koju su ostavili preci, eksplodirati će, ispunjavajući srca
onih kojima će biti dato preţivljavanje.
A: Da preţive?
D: Da, bit će izvjesnih problema.
A: Kakve brige?
D: Nešto povezano sa vodom, ali nemam pravo više znati.
A: Rumunjsku će prekriti voda?
D: Ne. Bit će samo ekonomskih problema. U stvari, moguće je da će biti velika ekonomska
kriza. Moţda čak i jedan veliki potres.
A: Moţeš li o tome reći nešto više?.
D: Ne, volio bih završiti.
Zamolila sam Davida da prije nego što ode, dozvoli da razgovaram sa njegovom majkom.
Mogu od nje saznati da li se dijete stvarno rodilo sa posebno osjetljivim tijelom i da li je prvih
šest mjeseci bilo stalno bolesno? Što više, u tom periodu je imao i jednu tešku upalu pluća,
zbog koje je jedva ostao ţiv. Bolest je oteţavala intolerancija prema antibioticima, pa su ga
liječnici pokušavali oţivjeti dva puta. Saznala sam od nje i to da je sve bilo kao čudo, jer
poslije tog dogaĎaja David je postao toliko zdrav da nikada više nije imao nikakve probleme.
Otpratila sam ju do vrata, gdje smo se pozdravile. Prije nego što je otišla, okrenula se prema
meni i šapnula mi: „Znate interesantan je osjećaj, ne bih voljela da me smatrate ludom, ali
tada, kada je otvorio oči, imala sam osjećaj da to nije on! Dogovarala sam se oko ove stvari i
sa popom i drţali smo jednu ritualnu proceduru čišćenja, ali... da li je moguće da je
opsednut?“ Otvorila sam usta da odgovorim, ali me je preduhitrila i rekla: „Molim vas,
nemojte mi odgovoriti. Nisam spremna na to. Ne bih voljela da sa nama u istoj sobi ţivi jedno
strašilo.“
Kada su otišli, utonula sam u svoje misli. Razmišljala sam da bi bilo dobro kada bi majka
preslušala traku našeg razgovora. Odlučila sam da to ipak ne učinim prije nego što se oko
toga usuglasimo.
5.
A: Ţeliš li mi nešto posebno reći?
D: Ne, samo me pitaj. Aghton je samo rekao da ti spomenem da su sa mnom, na raznim
mjestima odrţali ukupno šest ritualnih procedura radi čišćenja od Ďavola. Majka je htjela da
neke stvari kaţem njoj, posebno zbog toga jer neki od popova, kako su izgledali, to i nisu
bili, ali se predomislila, jer bi to dovelo do poremećaja odnosa u obitelji.
A: Kako to misliš da nisu bili to, kako su izgledali?Nisu bili popovi?
D: Da, bili su, ali su djelovali izvan svojih uvjerenja.
A: Poznaješ valjda izreku: „Učini to što ti pop kaţe, a ne to što on čini.“
D: Ne. Trebaš činiti i reći to što smatraš da je ispravno i dobro. Trebaš dati primjer svojim
ponašanjem, svojom vibracijom i načinima doţivljavanja, jer ti kao zemaljsko biće trebaš
posvjedočiti. To je tvoj zadatak. Zašto bi trebalo druge uvjeravati da rade stvari u koje ne
vjeruju?
A: Jer postoje odreĎeni oblici ponašanja i odreĎeni moralni principi.
D: Ispravno, ali to mogu širiti samo oni koji vjeruju u to i ţive u skladu s tim.
A: U redu. Vratimo se natrag na čakre. Voljela bih pitati te da li Inuaki imaju isto sedam
čakri?
D: Ne. Imaju ih deset. Imaju sedam takvih kao Zemljani i tri koje su paralelni prstenovi, koji
su smješteni iznad glave.
A: Treba li to tako razumjeti kao da su ostale tri na energetskom nivou iste?
D: Ne, nikako.
A: U čemu se razlikuju?
D: Mi tu na Zemlji imamo sedam čakri, ali i oko našeg tijela isto ima sedam energetskih polja,
koja su iste boje kao čakre. U suštini, podudarna su sa bojom čakri. Smještena su jedno u
drugo, slično koncentričnim krugovima.
A: Ovo mi nazivamo bioenergetskim poljima.
D: Dobro, ali ova bio-polja su karakteristična samo za Zemlju. Kod Inuaka to nije prisutno.
Postojala su nekada davno, ali kada je planeta izvela skok, bio polja su se pretvorila u
savšene energetske lopte. One su zlatne boje.
A: Koja je svrha ovih balona?
D: Oni pomaţu u podešavanju i odrţavanju ravnoteţe organizma. Pomoću njih se moţe
komunicirati, jer kada bi to volio učiniti, oni narastu i dospiju do one osobe sa kojom bi volio
komunicirati. Pomoću ove lopte se aktivira i Merkaba. U stvari, uz pomoć ove lopte, dešava
se sve.
A: I mi ćemo ih imati poslije skoka?
D: Da, ali sada pokušavaju provesti jedan novi eksperiment.
A: Što je to?
D: Pokušavaju izvesti skok i zadrţati trenutno tijelo.
A: Zar Inuaki nisu zadrţali svoje tijelo?
D: Samo formu. Njihovo tijelo je postalo lakše, energičnije. U suštini, cijela planeta se
promjenila kako strukturalno tako i energetski. Sada pokušavaju zadrţati tijelo, ali promjeniti
energiju, odnosno zadrţati molekularnu izgraĎenost. Samo će se DNK promjeniti. Kod ljudi je
trenutno samo jedna četvrtina kodova aktivna. Ostali ne funkcioniraju.
A: Što mjenja njihovo aktiviranje?
D: Aktiviranjem svih kodova DNK, čovjek će biti u stanju zadrţati svjetlost Matrixa u tijelu,
frekvenciju, glas i informacije. To znači da je u potpunosti priključen na pulzaciju Univerzuma
i na njegovo disanje. Ţivjet će u harmoniji sa njim. Trebaš vidjeti kako DNK funkcionira kao
posrednik u emisiji glasa, svjetlosti i informacije.
A: Kako to misliš na pulzaciju Univerzuma?
D: Univerzum ima isto svoju pulzaciju i vibraciju. To se emitira galaksijama, zatim preuzima
Sunčev sustav, pa Zemlja. Odatle preuzima glava, koja zatim to proslijeĎuje u srce, da bi ono
razasulo svuda po tijelu. Trenutno se tako dešava, ali pošto su kodovi u DNK djelimično
blokirani, čovjek prima samo četvrtinu vibracija.
A: I ti imaš samo četiri aktivna koda?
D: Ne, ja imam skoro 70% aktivan DNK. U stvari, nisam jedini. Ima nas već mnogo.
A: Zašto se ne aktivira kod svakoga?
D: Jer ne učini svatko taj skok . Oni koji ne idu sa nama dalje, njima nema smisla da se
aktivira. Ako bi aktivirani otišli u Matrix, to bi stvorilo veliku zbrku, kako u segmentu Matrixa
kome pripadaju, tako i entitetima. Oni moraju ostati u Matrixu dok se na jednoj drugoj planeti
ne desi takav skok, ali to bi imalo posljedice po njih, jer bi za vrijeme jednog ţivota morali
riješiti svaku misaono-energetsku-formu koja bi imala negativan utjecaj , što bi slali u svoj
osobni segment Matrixa.
A: A oni koji ostaju tu, kada će se njihov kod u potpunosti aktivirati?
D: Čim se desi skok, kodovi se počinju aktivirati, ali će tek kasnije postići svoj maksimum.
A: Zašto?
D: Jer će planeta Zemlja tek poslije skoka biti u redu. Trenutno Zemlja pati, jer je prepuna
suprotnih energija.
A: Odnosno?
D: Ti znaš da su pojedinačne vibracije, kao mrţnja i ljubav, te koje su bitne. Ostale su samo
posljedice ove dvije.
A: Ali čovjek za vrijeme svoga ţivota proĎe kroz sve osjećaje.
D: Da, ali je došlo vrijeme da se odlučimo na kojoj strani bismo ţeljeli biti. Došlo je vrijeme
kada doţivljavamo to što emitiramo iz sebe, jer Zemlja više ne preuzima ništa od nas. Čak
što više, vraća nam ono što smo cijeloga ţivota doţivljavali. Isto se dešava i sa Matrixom.
Jedan potpuni proces čišćenja je u toku.
A: Da li je to razlog i za mnoge bolesti?
D: I to moţe biti jedno od objašnjenja.
A: Kako da se oslobodimo mnogih negativnih osjećaja?
D: Da bi se oslobodili negativnih osjećaja, trebamo naučiti kako da ih predamo, da se
suočimo sa njima i preobrazimo ih.
A: Da, dobro, ali ako se bojiš pasa? Nemaš što raditi?
D: Ima. Trebaš ih voljeti. Razgovaraj svaku večer sa njihovim balonom koji njima upravlja.
Šalji misli opraštanja, ljubavi i pomozi im. Sve to šalji Matrixu za njihovu rasu. To moţeš
učiniti i sa potpunim strahom kao i mrţnjom. Sve treba potraţiti, dovesti na nivo svijesti i
zatim sve to preobraziti u ljubav i svjetlost. To prvo moraš učiniti da bi primio novu energiju.
A: Da li je to neka nova specijalna energija?
D: Ne, to je ţenska energija.
A: Ali to već postoji?
D: Da, ali nije bila dominantna energija. Svo vrijeme dominirala je muška energija. To se
sada mjenja. Energije se trebaju uravnoteţiti na nivou Zemlje, kako po intenzitetu, tako i po
vibraciji. Nastat će neka vrsta uravnoteţenja snaga.
A: Činjenica je da ako su sile ravnopravne, tada se one poništavaju.
D: Što je dobro, jer ravnoteţa znači savršenstvo.
A: Ali i ţene su imale vodeću ulogu u datom trenutku?
D: Da, ali poslije su došli muškarci, zatim ponovno ţene i opet muškarci. Bilo je četiri slična
ciklusa, a sada stupamo u peti. U stvari, to odgovara odreĎenim dogaĎajima.
A: Kakvim dogaĎajima?
D: Prvo je bio ciklus vatre, zatim zemlje, pa je uslijedio ciklus zraka i na kraju vode.
A: I što je još ostalo?
D: Ostao je ciklus etera. Sada stupamo u njega. Mislim na etar kao na stanje Matrixa, a kako
je u Matrixu sve u ravnoteţi, tako i tu mora biti u ravnoteţi.
A: Kaţi jesu li ovi ciklusi bili planirani?
D: Sve je isplanirano.U Univerzumu sve funkcionira prema nekoj logici. Ništa se ne dogaĎa
slučajno.
A: Kakva logika?
D: To su Univerzalni zakoni. Univerzum funkcionira prema njima, ali sve se sastoji iz ljubavi.
A: Kada govoriš o ljubavi, tada misliš na zemaljsku ljubav?
D: Ljubav koju tu moţemo iskusiti je samo jedan sitan dio ljubavi, koji je u Matrixu u obliku
misao-energija-forma. Tu se u potpunosti ne moţe osvjestiti u tebi.
A: Navedi nekakav primjer.
D: Ljubav Univerzuma je harmonija na Zemlji, mir, zadovoljstvo, poštovanje, razumijevanje,
pomirenje sa samim sobom. To je mješavina svega ovoga.Nešto što je nalik koncentričnim
loptama.
A: Trebamo to još dugo čekati?
D: Ne, naprotiv. Nema više čekanja.
A: Ti misliš da će se ljudi tako brzo odreći starih navika?
D: Da, jer oni koji ostaju, raspolagat će novim osobinama. Imat će sasvim drugačije poglede.
Oni će se automatski povezati sa novom energijom i informacijama. Zbog toga se njihovo
„ja“počinje mjenjati, oblikovati se. Sve to dolazi iznutra.
A: Kako će to izgledati energetski?
D: Otvorit će se čakre koje će funkcionirati maximalnim parametrima i to optimalno. U tom
trenutku, kada najviša srednja čakra dostigne svoj maximum, tada se počinju aktivirati gornje
tri. One se neće pokrenuti slijedeći jedna drugu, već kada prvi prsten postigne polovinu
svoga maximuma, tada se aktivira druga i kada ona dostigne polovinu, aktivira se i treća.
Znači, kod završetka drugog prstena, treći je dostigao tek polovinu kapaciteta.
A: A treća?
D: Ona se automatski aktivira i završava. Nema pravila. Neki završavaju ranije, neki kasnije.
Sve zavisi od individue. Tek kada su sve tri čakre aktivirane, aktivira se i zlatna lopta, kojom
raspolaţu Inuaki.
A: Neće biti razlike meĎu ljudima?
D: Ne, jer će se aktiviranje balona odvijati odjednom. Bilo kako, zavisi od frekvencije Zemlje.
Znak aktivacije će se iz Matrixa pojaviti tek kada ljudi i Zemlja budu na istoj frekvenciji.
A: Što ako bude još ljudi koji se nisu aktivirali?
D: To je nemoguće. Moraš shvatiti da je riječ samo o energiji, ali prijem energije se mjenja od
čovjeka do čovjeka.
A: Moţe li to potrati stotinama godina?
D: Ne, nikako.
A: Što misliš, koliko dugo će trajati asimilacija? Mislim do maximuma.
D: Oko tri godine, ako mjerimo po sadašnjem vremenu.
A: Uvek naglašavaš sadašnje, trenutno vrijeme.. Tada će se drugačije mjeriti vrijeme?
D: Tada neće više biti vremena.
A: Znači, nećemo više imati vrijeme kao jedinicu?
D: Ne, jer više neće postojati vrijeme.
A: Dobro, ako više neće postojati godine, kako moţeš znati koliko imaš godina?
D: Više nećeš imati starosno doba. Moraš razumjeti da je vrijeme trenutno samo jedna linija.
Kreneš od jedne točke do druge. U Univerzumu si istovremeno svuda. Ne treba poći od
nekud, da bi negdje stigao.
A: Da, ali prema nečemu se moraš ravnati.
D: Da, ravnat ćemo se prema otkucajima srca Univerzuma.
A: Ti si mi rekao da vi brojite okretaje planete. Znači, ipak mora postojati neka vremenska
jedinica!
D: Tako je, ali rotacijama planete upravlja puls Univerzuma. Inuaka je takva. Kao da je jedno
srce Matrixa. Kako naše srce kuca, tako se Inuaka okreće oko svoje osi u ritmu Matrixa.
A: Da li je Inuaka srce Matrixa?
D: Jedno od srca. Tako kaţem da bi razumjela.Svaka planeta, koja je obavila skok, postaje
neka vrsta srca. Točnije, priključuje se na puls Univerzuma i u savršenoj harmoniji je sa njim.
A: Rekao si da pokušamo obaviti skok u tijelu. Zašto?
D: Zato što to još nitko do sada nije obavio. Pošto je u Univerzumu sve pokušaj,
eksperiment, došlo je vrijeme da se i to obavi.
A: I tako je odreĎeno da se to desi na Zemlji?
D: Moţe se reći.
A: A na ostalim planetama koje su obavile skok, desilo se isto?
D: Ne. Mene su poslali, kao i ostale Inuake, da vama objasnimo neke stvari, kako bi većini
na planeti to uspjelo. Pokušavamo masovno podići svijest, a to se moţe obaviti samo preko
prijenosa poruka.
A: Misliš na činjenice koje će tek doći?
D: Ne, mislim na to da ljudi moraju saznati tko su u stvarnosti, odakle su došli, tko ih vodi i
gdje im je mjesto u Univerzumu.
A: Tko smo mi?
D: (promjenjenim glasom kaţe) Ja sam Aghton i došao sam da vam kaţem da ste svjetlosna
bića, da ste djeca Matrixa, moţda i najsavršenija. Sadrţite u sebi sve elemente Matrixa, kako
na nivou frekvencija, tako i energetski. Vaše više biće, savršenstvo, predstavlja beskraj i
zbog toga se morate tako manifestirati. Vi ste stvoreni iz pulzacije Univerzuma, iz daha
Stvoritelja i iz Boţanske volje (namjere). Vi ste njegova djeca. Raspolaţete njegovim
sposobnostima, potencijalom i mogućnostima djelovanja. Sada imate mogućnost postati
aktivni, da bi svjesno sudjelovali u stvaranju. Probudite se!
A: Slušajući ove riječi, primjećujem da je David pao na leţaljku. Prišla sam, ali ga ne
pomičem, jer otvarajući oči kaţe mi: „Oprosti mi, ali osjetio sam jedno jako strujanje, koje je
prošlo kroz moje tijelo i pozlilo mi je.“ Pruţila sam mu čašu vode, izbjegavajući spomenuti da
je posljednje riječi i rečenice rekao jednim sasvim drugim glasom. Pogledala sam u njegove
plave oči, u oči jednog sedmogodišnjaka i pomislila: „Koliko tajni Univerzuma je skriveno iza
ovih plavih očiju.“
„ Predlaţem da danas tu stanemo! „ – rekla sam završavajući razgovor.
6.
A: Zadnji razgovor smo prekinuli kada si sa jednom porukom došao do nas. Da li bi
nam ispričao o čemu je riječ?
D: Da, ali prije nego što to detaljnije ispričam, moram vam reći neke stvari i o Inuaki.
A: Oprosti.
D: Dosta davno, moţda prije nekih osamsto tisuća godina, ako računamo u sadašnjim
godinama, Inuaka je bila planeta slična Zemlji. Planeta je bila naseljena primitivnim bićima,
koja su sasvim malo ličila na današnje Inuake. Nisu bili inteligentni i nisu raspolagali
današnjim sposobnostima Inuaka. To što je tad bilo vrijedno paţnje, bio je sastav tla, jer je
bio bogat mineralima i kristalima. Posebno silicijom, vodom i zrakom, koji su bili čisti, zbog
čega su postali cilj Galaktičkih osvajača. Na jednom odreĎenom mjestu, u datom trenutku je
došao svemirski brod. Bio je to jedan mali izviĎački svemirski brod, sličan onome koji mi
danas koristimo za osobne potrebe, kojim su došla dva veoma agresivna, ali razvijena bića.
Ova bića su proučila tlo, uzeli uzorke i otišli. Poveli su sa sobom i dva dječaka sa Inuake. Dio
stanovništva, sa kojima su uspostavili vezu, mislili su da su ih posjetila natprirodna bića.
To su mislili zbog svemirskog broda i predmeta koje su ostavili na tlu Inuake. Kada bi sada
pogledali te stvari, one liče na parabolnu antenu. MeĎutim, kako je stanovništvo bilo malenog
znanja, počeli su ih poštovati. Prošlo je puno vremena od susreta, otprilike oko dvije
generacije... Nešto nije bilo jasno i čisto?
A: Koliko su dugo Inuake u to vrijeme ţivjeli?
D: Najstariji na planeti je bio oko 45 - 50 zemaljskih godina.
A: Da li Inuaka isto izgledala kao i danas? Mislim tu na planine, klimu....
D: Inuaka je tada bila izloţena vremenskim nepogodama. Puhali su jaki vjetrovi, ali su veoma
kratko trajali. Kako sam ja razumio, postojala je zima i bila je veoma hladna. Postojale su i
planine, brda, doline i pašnjaci, ali nisu bili tamo gdje su sada.
A: Da li je stanovništvo bilo izloţeno opasnostima? Kao npr. mesoţderima?
D: Da, najveća opasnost je bila u vodama. Tamo su ţivjela ogromna bića slična krokodilima,
koji su povremeno napuštali vodu i masakrirali stanovništvo. Zato su ljudi navikli ţivjeti i
spavati na visokim stijenama ili na drveću. Gradili su neku vrstu kuća od lijana, debelih
izraslina. Tamo su noćivali.
A: Imali su i domaće ţivotinje?
D: Da.
A: Jesu li ih jeli?
D: Da.
A: Jesu li kuhali jela, poznavali vatru?
D: Da, ali ne tako kao sada. Nisu znali zapaliti vatru upaljačem ili šibicama. Postojala su
mjesta u tlu gde su vatru dobivali. To je bilo prirodno.
A: Što su još jeli?
D: Biljke, ali ih nisu pripremali. Ubrali su ih i jednostavnoi pojeli. Bilo kako bilo, nisu imali
posude za kuhanje. Oruţje je bilo uglavnom od kamena i drveta povezano lijanama.
A: Što su pili?
D: Vodu.
A: Morsku?
D: Ne, iz izvora. Nisu smjeli prići moru, jer su se bojali, a i sama voda nije bila pitka.
A: Zašto su ţivjeli tako kratko?
D: Jer su najčešće bili ubijeni ili su doţivjeli nezgodu. Tome su pogodovalei bolesti, kao i
borbe meĎu plemenima.
A: Zašto su se borili?
D: Jer su ţivjeli u zatvorenim grupama, u nekoj vrsti klanova i kada su se sreli, uvijek se
završavalo tučom ili čak borbom.
A: Jesu li imali voĎe?
D: Poglavar je uvek bio najstarija osoba. Kada je on umro, voĎstvo je preuzeo slijedeći
najstariji.
A: Jesu li ţiveli u stabilnim parovima?
D: Ne, svatko je bio sa onim sa kim je ţelio, ali samo u svojoj grupi.
A: Razumijem!
D: Kao što sam i spomenuo, dvije generacije su prošle poslije posjete onih bića...
A: Imam još jedno pitanje.Kako su izgledala ona bića koja su došla iz svemira?
D: Ličili su na današnje Inuake, ali im je koţa bila tamno smeĎa, a oči su im bile sive kao
pepeo. Kada kaţem da su ličili, mislim na to da su prema obliku bili slični, ali na leĎima, duţ
kraljeţnice, imali su smeĎo sive bodlje. Koţa im je bila gruba i imali su poseban miris...
A: Kakav miris?
D: Interesantan, kao kada bi pomješali miris miša i sumpora.
A: A jesu li bili dobri?
D: U početku su bili veoma dobri. Ţeljeli su steći povjerenje ljudi, jer su stigli u društvo sličnih
bića. Inauki nisu primjetili da su to nasljednici onih Inuakija, koje su odneli sa sobom.
Zahvaljujući tome, susret dvije rase je prošao bez problema. Ovi novi stanovnici su doprineli
razvoju planete, kao i stanovništva. Donijeli su jednostavne, ali i veoma sloţene strojeve.
Naučili su nas kako da se sluţe vatrom i donijetim strojevima. Odabrali su nekolicinu, koje su
odgajali za voĎe i naučili ih kako treba upravljati narodom. Stavljali su im tanke prstenove na
čelo, govoreći da su to neke antene. Poklali su vodene nemani, da bi omogućili
naseljavanje i pokraj vode. Inuake nisu primjetili da su nasljednici koji, su roĎeni poslije
kolonizacije, bili drugačiji. Bili su jako slični prastanovnicima, ali su bili mnogo vještiji i
raspolagali su sa više sposobnosti.
A: Zašto?
D: Jer su se pomješale rase. Svoje gene su pomješali sa Inuakima i to su ugraĎivali u nove
generacije, koje su osvajale sve više prostora.
A: Zašto su to radili?
D: Imali su potrebe za sposobnim radnicima, koji bi rukovali donijetim strojevima.
A: Što su oni u biti traţili?
D: Zlato, kristale i druge vrste minerala.
A: Što su radili s njima?
D: Većinu materijala su odnosili i uglavnom ga koristili za izgradnju brodova, ali bilo je
potrebe i za odrţavanje vrste.
A: Tko su oni bili?
D: Anunakima su se zvali, a došli su iz zvjezdanog sustava Drakule.
A: Da li je bilo korisno ovo genetsko mješanje?
D: Na neki način da, jer su se Inuake veoma razvile. Počeli su razumjeti odreĎene stvari,
bolje rasuĎivati i razvijati se. Gradili su kuće nadzemno i organizirali neku vrstu gradova.
A: Da li su se svi promjenili?
D: Ostali su neki usamljeni klanovi, ali sa njima su se Anunake obračunale, jer su im
izgledali veoma agresivno.
A: Da li se ţivotni vijek produţio genetskom manipulacijom?
D: Ţivotni ciklus Inuake postao je duţi, posebno zbog toga što su nestale opasnosti. Nisu
više postojali ratovi, prisilna ubistva i slično. Hrana je postala raznovrsnija, jer su ih novo
pridošli naučili obraĎivanju zemlje. Ostale su neke povrede na radu, ali one su bile rijetke.
Jedini problem je bio u tome, što je ponekad neki Inuak nestao. Anunaki su rekli da su ih
odnijeli na jedan viši nivo, a to je bilo neobično. Ulili su u njih misao o višem bogu i višim
voĎama.
A: Kao neka vrsta vjere?
D: Da, ali to je bila jedna neiskrena vjera, jer su Inuaki naslijedili vjerovanje od predaka da su
Anunaki donijeli neke obrambene sustave.
A: Do kad je trajala kolonizacija?
D: Otprilike oko 30 tisuća godina. Do tad se na planeti ţivjelo u krizi.
A: Što se desilo kasnije?
D: Jednom prilikom, jedan Inuak je skinuo prsten sa glave. U početku je skidao prsten samo
kada ga Anunaki nisu videli. Činivši to češće, spoznao je osobine svojih vladara. Čak što
više, počeo je osjećati njihov miris i frekvencije. Jednom je primjetio kako su pojeli jednog
Inuakija.
A: Kako su ga pojeli?
D: Jednostavno. To je bio ritual.
A: Kakav ritual?
D: Dvije niti su vezali za prsten, koji je bio na neki način povezan sa jednim velikim kristalom.
Bio je okrenut glavom na dolje i jednostavno su mu prerezali vrat. Krv koja je iscurila
prikupljena je u jednu posudu i svatko od prisutnih ju je pio. Ţrtvu su zatim raskomadali i
meso meĎusobno podjelili. Ostatak su bacili u more.
A: Znači da su u suštini bili zli?
D: Jako. Danas znamo mnogo više o njima. Bili su negativna bića. Ličili su na skakavce koji
preplave rastinje i za njima ne ostaje ništa. Došli su, kolonizirali, klali, pokrali rude i minerale,
zaprljali planetu i zatim ju napustili, traţeći neku drugu.
A: Zašto su to činili?
D: Jer je njihova planeta već bila iscrpljena i trenutno nenaseljena. Oni su teţili osigurati
odrţanje svoje vrste, a za to su im bili potrebni kristali. Brodovi su im bili od legura zlata i
silicija. Nisu mogli poklati jedni druge i zato su morali tragati za drugim planetama.
A: Zar su se samo mesom hranili?
D: Samo su meso jeli, ali svoj ţivot su dopunjavali doţivljajima.
A: Kako to misliš doţivljajima?
D: Tako što su ih skupljali od ţrtve u kristalima o kojima sam govorio. U trenutku smrti
osjećaj straha je veoma jak, a i u toku smrti ga dodiruju da bi preuzeli vibracije.
A: Kako to misliš u trenutku smrti?
D: Energija koja se emitira u trenutku smrti je veoma jaka. Isto je toliko jaka kao u toku
roĎenja. Tu energiju skupe i po potrebi koriste.
A: Dobro, ali za što je dobra ta energija?
D: Uz pomoć te energije oni ţive. Shvati već jednom. Oni ne raspolaţu ni sa kakvim
pozitivnim doţivljajem. Ne znaju što je ljubav. Ne znaju izraziti ojećaje, čak što više, drţe to
daleko od sebe. Oni su najtamnija bića Univerzuma. Nemaju griţu savjesti i ne osjećaju
krivicu. Nemaju osjećaj za zlo. Jedini im je cilj da vrsta preţivi.
A: Da li ţive i danas na Inuaki?
D: Ne, već davno su napustili planetu. Ukupno su tu ţiveli oko dvjesto tisuća godina.
A: Nisi li rekao trideset tisuća?
D: Trideset tisuća godina su drţali planetu u ropstvu, da tako kaţem. Mnogo je točnije da su
se Inuaki pobunili posle trideset tisuća godina. Bili su to grubi susreti sa velikim gubicima na
obje strane. Situacija je izgledala nerješivo i Anunaki su poslije izvjesnog vremena odlučili
otići. To je u stvari bila jedna prijevara, jer su oni samo odigrali ulogu da odlaze. Uz pomoć
nekoliko vjernih Inuaka, izgradili su podzemne baze, gde su se povukli. U njima su ţivjeli
skoro dvjesto tisuća godina. Odatle su upravljali planetom, nastavljajući sa istim
djelatnostima.
A: I to Inuaki nisu primjetili?
D: Ne. Čak što više, za voĎe planete su postavljeni oni Inuaki koji su bili njima vjerni.Oni su
igrali dvostruku igru, sluţeći Anunakima.
A: Dobro, ali na jednoj odreĎenoj točki su izumrli...
D: Da, ali su moć vladanja ostavili svojim nasljednicima, koji su bili specijalno obučeni za to.
A: Da li to znači da su na Inuaki bile palače slične kraljevskim zemaljskim palačama?
D: Naravno, jer je to jedan od vodećih oblika u Matrixu.
A: I kako smo svi mi to mogli izabrati?
D: U odreĎenom trenutku, to je jedinstveno prihvaćeno! Ako prihvaćaš jednu stvar i tome se
priključuju i druge osobe , tada se povezuješ sa segmentom Matrixa, koji je stvoren i koji
omogućava da se ta misao ostvari.
A: Što ste učinili da Anunaki odu?
D: To se desilo tek poslije toga, kada su bezbroj generacija stavili u poziciju sluga. U datom
trenutku povijesti, kod Inuakija se promjenila frekvencija. Novi nivo energije nije dozvolio
Anunakima, da ţive na svojim područjima. Jednostavno više nisu mogli više opstati i tako su
sami napustili planetu.
A: Gdje su otišli?
D: Prema drugim planetama. Traţili su takve planete koje odgovaraju uvjetima ţivota, kao
što je zrak,minerali itd...
A: Inuakima su ostali njihovi strojevi?
D: U izgradnji trenutno sudjeluje njihov DNK. Poslije skoka, bilo je potrebno još tisuću godina
da se oslobodimo negativnih utjecaja. Mislim na sve.
A: Kako sam razumjela, oni se već davno pozitivno izraţavaju.
D: Da. To znači da se svatko moţe promjeniti. Samo treba htjeti.
A: Inuaki su još prije skoka shvatil tko su oni u stvari?
D: Samo poneki, jer je sve bilo organizirano da bi stvarnost ostala nevidljiva. Inuake su vodili
sluge Anunakija. Svi koji su pokazali svoje sumnje su umrli ili su podvrgnuti specijalnom
tretmanu, gde im je slomljena volja i svaki otpor. Struktura društva je tako zamišljena, da
nitko ništa ne moţe učiniti.
A: Ali današnji Inuaki su se kao vrsta razvili zahvaljujući genetskoj manipulaciji Anunakia i
njima mogu zahvaliti što su tu gdje jesu.
D: Da, oni kao vrsta su se razvili zahvaljujući genetskom utjecaju Anunakia.
A: Znači li to da su Anunaki kao vrsta razvijeniji?
D: Da, u mnogo čemu su bili razvijeniji. Prije svega, bili su na višem nivou inteligencije, zatim
su znali komunicirati telepatski, razumeli su se i u daljinske komunikacije, u promjenu misli i
ne kao zadnje, raspolagali su sa veoma razvijenom tehnologijom.
A: Moţe se reći da su bili, što bi smo danas rekli "paranormalni"?
D: Da.
A: Kriţanjem nisu prenijete sve osobine na Inuake?
D: Ne, jer su bili trovani odgovarajućim materijama koje su stavljali u vodu, zemljište i u zrak.
A: Kakve materije?
D: Takve materije, kojima su spriječavali pristup ovim informacijama. Ove kvalitete su se
mogle iskazati samo poslije skoka.
A: Razumijem, ali istina je da su Inuaki postali toliko razvijeni zahvaljujući Anunakima.
D: Da.
A: Da nije bilo njih, Inuaki ne bi bili to što su.
D: Naravno.
A: Da li to znači da je kolonizacija nekako unaprijed bila isplanirana, da bi se planeta razvila?
D: Da. I oni moraju biti korisni za nešto, jer u Univerzumu ne postoji ništa što je beskorisno.
A: Da li ovi Anunaki predstavljaju neku staru vrstu?
D: Oni pripadaju jednom od prvih entiteta.
A: Oni su isto došli iz Matrixa?
D: Sve je nastalo iz Matrixa i sve se tamo vraća.
A: Ali oni imaju svoje mjesto, jedan odgovarajući segment Matrixa? Ako su oni genetski
modificirali stanovništvo Inuake, tada se vraćaju u segment Matrixa Anunakia?
D: Ne, oni ostaju u segmentu Matrixa koji pripada Inuakima.
A: A oni Inuaki koji su ubijeni prije potpune genetske manipulacije.
D: I oni su stigli u segment Matrixa Inuaka, odakle su se reinkarnirali i preuzeli DNK
Anunakia.
A:To znači da ne moţeš izaći iz segmenta Matrixa kojem pripadaš, bez obzira koliko si
razvijen?
D: Tako je. Svi zajedno ili nitko.
A: A naši sveci, za koje kaţu da su otišli Bogu?
D: Otišli su Matrixu u segment planete Zemlje, odakle se reinkarniraju, ako je tako dato ili
ostaju tamo kao vodiči. To se naročito dešava sa onima koji su naučili sve svoje lekcije i
svojim djelima su to i potvrdili.
A: Tako da razumijem. Bez obzira koliko si razvijen,samo zajedno sa drugima moţeš prijeći
u jedan drugi segment?
D: Da. Jer mi smo svi zajedno. Mi i naša planeta. Samo se zajedno moţemo razvijati.
A: Što ako se većina razija, a neki ne. Što se dešava sa njima?
D: Ako konkretno uzmemo Zemlju, koja je spremna za velike promjene, tada situacija moţe
biti malo drugačija. Ne dešava se često da jedna planeta učini skok. Potrebno je nekoliko
tisuća godina pripreme. Zo to dugo vrijeme, ljudi dolaze i reinkarniraju se, primaju različite
vibracije, prelazeći cjelokupnu planetu i njena osjećajna stanja.Sada pretpostavimo da smo
mi na nivou Matrixa spremni. Oni koji ne odgovaraju, njih vraćaju u Matrix, gdje ostaju sve
dok se skok ne ostvari i bude stabilan. Tada će se odlučiti tko će dobiti šansu vratiti se na
Zemlju. Ostali će biti odstranjeni iz segmenta i otići u specijalno za njih stvoren segment. Tu
će biti duše iz različitih segmenata, ali sve kompatibilne. One će se sjediniti i stvoriti
jednu novu jedinicu Matrixa.
A: Odnosno oni počinju od početka?
D: Na nekoj novoj planeti počinju od početka.
A: Kao na ovoj, zaboravljajući da su bili ţivi?
D: Naravno. Kao što sam rekao, to je Zakon.
A: Znači oni koji se ne podrede većini, napustit će nas!
D: Mogu biti i takvi da se ne podreĎuju manjini.
A: Odnosno?
D: Planeta sačini jedan skok. Ljudi moraju učiniti to isto. Ova stvar će se sigurno desiti.
Budite sigurni da će biti tako. Svi koji nisu spremni, automatski će se stavljiti izvan segmenta.
A: Ali ti si rekao da većina odlučuje!
D: Da, ali sada smo suočeni sa jednim specijalnim slučajem, koji se rijetko dešava. Zato je
cijela planeta praćena s paţnjom, jer prvi put u povijesti Univerzuma pokušavaju sačuvati
fizičko tijelo.
A: Zar Inuaki nisu zadrţali svoje tijelo?
D: Da, ali samo kao oblik, ali nisu zadrţali strukturu, gustoću, a sama glava se modificirala.
Sada su drugačiji nego što su bili na početku, bez obzira što su zadrţali svoj izgled.
A: Mi ćemo ostati isti?
D: Da, to ţelite.
A: Ako ne uspije?
D: To nitko ne zna osim Boga. Ako ne uspije, to znači da je tako trebalo biti.
A: Ako ne uspije što će se desiti sa Zemljom?
D: Neće više postojati, isto kao i Sunčev sustav, ali ne vjerujem da neće uspjeti, jer su se i
planete počele prilagoĎavati našem Sunčevom sustavu. Planete i Sunce se isto pripremaju.
Bilo bi to nepotrebno gubljenje energije, što Matrix sigurno ne bi dozvolio. Razmisli samo.
Planeta je imala potrebe pripremati se milijunima godina. Zašto bi se toliko energije utrošilo
uzalud da sve propadne? U univerzumu sve ima svoju logiku. Ništa se ne moţe izgubiti.
A: Da, ali postoji mala šansa da ispadne neţeljeno.
D: Uvijek postoji mogućnost za to, ali ja mislim da će se sve desiti kako treba.
A: Nadajmo se.
D: Volio bih sada završiti. Slijedećom prilikom ću govoriti o Zemlji.
7.
A: Rekao si da danas ţeliš govoriti o Zemlji.
D: Da. Znajte da sve što se u vezi kolonizacije desilo na Inuaki, desilo se i na Zemlji.
A: Tko nas je kolonizovao?
D: Isto Anunaki. Prije otprilike petsto tisuća zemaljskih godina, spustio se jedan brod, uzeo
uzorke vode i minerala i otišao, da bi se kasnije vratio u društvu drugih brodova i naselio
ovdje. Cilj je bio isti kao na Inuaki. Eksploatacija mineralnih bogatstava. Sa povratkom su
donijeli Inuake sa planete Inuak, jer bi im bilo suviše naporno naučiti stanovništvo da rade
razvijenim strojevima. Postavili su Inuake da rade, ali se utvrdilo da im snaga nije dovoljna,
čak što više, izazvali su i jednu pobunu. To je potaklo Inuake da nateraju ljude na rad.
MeĎutim, utvrdilo se da oni nisu dovoljno razvijeni da drţe korak u radu sa Inuakima. Samo
ih je to bunilo. Tako je došlo do genetske manipulacije ljudima, samo što gene DNK nisu
uzeli neposredno od sebe već od Inuaka.
A: Hoćeš reći da smo mi rod?
D: Da.
A: Odnosno da mi raspolaţemo sa vašim DNK?
D: Da. Zahvaljujući nama postojite kao rasa. Genetsko stanje tadašnje Zemlje pomješano je
sa našim genetskim stanjem i tako je stvorena današnja ljudska rasa.
A: Zašto ne ličimo na vas?
D: Anunaki uvijek zadrţavaju vanjsku formu, jer se ona prilagoĎava porijeklu okoline. Fizički
izgled u potpunosti odgovara planeti.
A: Postoji jedna naučna teorija, prema kojoj je u jednom vremenskom periodu došlo do
naglog preobraţaja u ljudskom DNK. Moţda i na planetarnom nivou imamo zajedničkog
pretka, koji je prije 180 - 300.000 godina ţivio u Africi.
D: Tako je, prva genetska manipulacija se tada desila.
A: Prva?
D: Da. Jer prije otprilike 40.000 godina, Anunaki su dodali vlastiti genetski kod u DNK.
A: Ali zašto?
D: Jer su došli do tog momenta da su ljudi počeli shvaćati tko su oni u stvarnosti. Pomislili su
da ako se ljudi pribliţe svojom graĎom Anunakima, tada će ih lakše prihvatiti.
A: Dakle, mi smo mješavina Inuaka, Anunakia i primitivnih ljudskih bića? Njihova kombinacija
DNK?
D: Da.
A: Ako dobro razumijem više smo Anunaki, nego neki drugi.
D: Ne, jer druga modifikacija nije uspjela sa celokupnim stanovništvom i zato je došlo do
jedne mješavine sa onima koji su neposredno dobili DNK Anunakia i ostalih koji su
raspolagali samo sa DNK Inuaka. Postoje čiste krvne linije, koje su sačuvale čistu krvnu liniju
Anunakia.
A: Do sada smo valjda podjednaki, zar ne?
D: Ne. Jer i dan danas se primenjuju ista pravila. Još uvijek postoje čiste krvne linije.
A: Hoćeš reći da postoje takve obitelji koje poštuju svoje porijeklo i ne prihvaćaju mješanje
krvi?
D: Da.
A: Što se desilo sa Anunakima kada su otišli?
D: Oni nisu otišli, samo su se povukli. Tu su meĎu nama.
A: Čula sam o ovoj teoriji, ali ne znam u što vjerovati?
D: Ne ţelim nikoga uvjeravati. Samo bih ţelio reći da su oni ti koji nas vode. Istina je
da upravljaju iz sjenke, ali oni su gospodari svijeta.
A: Kaţi mi da li ovi Anunaki liče na guštere, samo što hodaju na dvije noge?
D: Da.
A: Postoje i takve priče, prema kojima oni nisu toplokrvna bića?
D: Nazovi kako ţeliš, ali ovi Anunaki su izravni potomci.
A: Poznajem teoriju, ali meni je to potpuno neprihvatljivo. Nitko to nije vidio i ne moţe
dokazati. Tačno?
D: Da, potpuno točno. Znamo se, poznajemo ih, čak i vlade rade za njih. Mi smo samo mali
dio njih.
A: Prema tome, samo mali dio nas je od njih.
D: U glavi ne postoji nešto što je odgovorno za negativne misli kao i za agresivnost.
A: Da li bi nam rekao kako ti vidiš njihovo voĎstvo?
D: Otprilike prije 6500 godina, zbog masovnih pobuna, Anunaki su se odlučili povući, ali ne u
bukvalnom smislu, već samo da upravljaju iz sjenke. Zato su oni stvorili nekoliko tajnih
društava i u glavnim crtama su definirali trenutne vjere. Obučili su popove i postavili ih da im
sluţe. Postavili su nekoliko dogmi i poluistina, zbog kojih su bili dosta uspješni, jer su ih
ljudske mase počele poštovati i slušati.
A: U prošlosti su stvarno postojale ljudske ţrtve, ali ritualna ubojstva su radili u čast Bogova.
D: Da. To su bili isti Bogovi. Ova ritualna ubojstva se još i dan danas prakticiraju. Moraš
razumjeti da oni od ovih stvari zavise, jer to je hrana za njih. Jedna od tajnih organizacija ima
zadatak da ova učenja širi. Ove okultne organizacije se danas mogu naći na svim nivoima.
Društva i oni su tu aktivni.
A: Kako to rade?
D: Oni su u strukturama vlasti, u strukturama administracije, upravi poduzeća, u bankarskom
sustavu, vojsci, policiji, u zakonodavstvu, u školama, medijima…. Oni su prisutni svugdje,
zahvaljujući onim ljudima koji im sluţe, koje su obučili, koji zatim dalje obučavaju druge itd...
Oni su ti koji sada trenutno vode svijet.
A: Dobro, ali kako im je to uspjelo?
D: Oni predstavljaju jednu staru rasu. Njihovo znanje je veoma razvijeno i iskonsko je. Mrze
materiju, poznaju sve zakone univerzuma i sve aspekte. Dobri su astrolozi. Mogu utjecati na
ljudski um, na vremenske prilike, na energiju, duševni mir… Jednom riječju, bilo kada i bilo
što mogu učiniti. Iskoristili su vjeru da je interpretiraju za vlastite interese. Ugradili su
pogrešna i neprirodna učenja u ljude. Uvjerili su ljude da je astrologija praktično sotonino
znanje. Stvorili su utisak kod ljudi da su snovi porijeklom od Ďavola. MeĎutim, onako kako
smo ga mi zamislili, Ďavao kao takav uopće i ne postoji. Snovi su u stvari vrata izmeĎu
Univerzuma i Matrixa. Na svim značajnim mjestima širom planete, koja zrače potencijalnu
energiju, izgradili su razne spomenike ili neke objekte da bi eliminirali pozitivna zračenja. Ni
na koji način nisu ţeleli da se poremeti zaglupljivanje čovječanstva.
A: Ali ipak, kako su oni postali voĎe?
D: Pomoću vjere, koja je jednom elastičnom dogmom i programima imala za cilj prekid
intuicije i uz pomoć politike, a posebno preko bankarskog sustava. Oni su u stvari naš novac.
Oni nam daju da jedemo, daju nam toplinu, stanove, škole, slobodu, zdravstveno osiguranje i
apsolutno sve oni osiguravaju. Kraljevske obitelji su njihovi izravni krvni nasljednici. U krvi
naših predsjednika teče njihova krv. Svatko tko je na poziciji, u nekakvoj je vezi sa njima i sa
ovim tajnim organizacijama.
A: Jesu li toga svjesne ove kraljevske obitelji i razni predsjednici?
D: Da. Oni poznaju svoje porijeklo, poštuju to i saglasni su sa odlukama organizacije. Oni su
ti koji manipuliraju nama, upravljaju i usmjeravaju nas, naš ţivot, jer se mi u suštini raĎamo,
ţivimo i umiremo za njih.
A: Ali postoje i neki spiritualni pokreti, koji već znaju za to i govore nam o tome.
D: Da, tako je, ali mnoge meĎu njima baš oni podrţavaju u interesu da nam budu
pristupačne informacije koje su iskrivljene.
A: To znači da je ovo jedan Ďavolji krug? Bilo što da radimo, ostajemo robovi?
D: Ne. Mi moramo slušati vlastitu dušu. Prvenstveno to. Nitko ne stoji iznad stvaranja. Svi
smo mi podjednaki i isti, tako da nitko nema pravo reći nam kako da razmišljamo, u što da
vjerujemo i što da učimo.
A: Ali ipak, nauka je korisna! Preko nje smo naučili neke stvari i preko nje smo se razvijali.
D: Nauka je takoĎer pod njihovom kontrolom. U novije vrijeme je preuzela ulogu vjere.
Današnja nauka nema što traţiti u Matrixu. To je jedna inducirana nauka, jedna takva nauka
koja je stvorena zbog toga da nas zbunjuje, što nema nikakve veze sa stvarnošću. Na jednoj
točki razvoja čovečanstva su se pojavile sumnje u vjeru, u njihove dogme. Tada su Anunaki
morali naći način kako riješiti ovaj problem, kako nastaviti vladati, kako nastaviti učenje
zaglupljivanjem ljudi i tako se pojavila nauka.
A: Ali čega su se bojali?
D: Toga da se čovjek probudi i shvati da postoji nešto i iznad tijela, da je dio Jedinstvenog
Postojanja, da je slobodan i beskrajan, isto kao i samo stvaranje.
A: Kada to shvate, što će se desiti? Ništa?
D: Čovječanstvo će ih poraziti i protjerati. Njihov problem je u tome, da više nemaju gdje ići.
Njihova planeta je mrtva, dok su druge planete za njih nedostupne. Došli su do one točke u
Matrixu, gdje ih ona mjenja kao rasu. Prvo ih ukine, a zatim preobrazi. Oni to ne ţele, jer se
toga boje.
A: Još uvijek ne razumijem kako mogu raditi bilo što? Kako ih ne otkriju?
D: Jer oni upravljaju svime. Tko ih tada moţe otkriti? Bilo tko da ih otkrije i pokuša nešto reći,
odmah ga proglase za šarlatana, budalu ili luĎaka, da ţeli zlo i tako ga odmah obiljeţe. VoĎe
iz sjenke su u nas ugradile savršene programe za manipulaciju i upravljanje osjećajima.
Kaţu nam kako trebamo razmišljati, u što vjerovati, kako i na što reagirati, što da jedemo,
pijemo, što da slušamo…. Bez izuzetka, sve je isprogramirano. Sve je sračunato i
sprovedeno. Ništa nisu zaboravili. Razmisli samo. Kada znanstvenik otkrije nešto što im ne
odgovara, odmah njih stotinu skoče i to opovrgnu, ali ako se otkrije nešto što im odgovara,
tada se odmah naĎe na stotine "stručnjaka" koji ga podrţavaju. U stvari, još uvijek postoje
ljudi, koji se ne daju u to ujveriti, koji još vjeruju u dobro i ţele to iskazati. Ove ljude ili izoliraju
ili ih ismijavaju, obiljeţe ih ili odstranjuju nesretnim slučajem, iznenadnom smrću ili ih sklone
"samoubojstvom". Sve su isplanirali do najsitnijih detalja i nadziru sve da se ne desi ništa
nepredviĎeno.
A: Dobro, ali ako bi postojao jedan veći broj ljudi, koji slično razmišljaju, tada ne bi mogli činiti
što god ţele. Ne mogu ubiti cijelo čovječanstvo! Valjda postoje takve osobe koje poznaju
sustav i slobodno ţele reći istinu.
D: Ti koji su u sustavu, poznaju istinu do tančina, a koji bi ju htjeli iznijeti, njih sklanjaju.Tako
ne predstvaljaju opasnost, a što se tiče mase.... Stvari stoje drugačije. Mi smo kontrolirani
kemijskim sredstvima i na mentalnom nivou, pa tako mogu upravljati nama.
A: Kemijskim sredstvima?
D: Da. Sve što kupujete, hranu ili piće, lijekovi, voda kojom se umivamo, apsolutno sve je
programirano.
A: Hoćeš li to detaljnije objasniti?
D: Svako kemijsko sredstvo koje se dodaje hrani ili vodi, sredstva za konzerviranje, razni
dodaci i lijekovi, specijalno su razvijeni da bi ljudi reagirali ili ne na odreĎene stimulacije,
zavisno od toga što treba.
A: Ali lijekovi spašavaju tolike ţivote!
D: Da poneki, dok su drugi razvijeni isključivo zbog toga da se ljudi udalje od Prvobitnog
Izvora.
A: Valjda, ali jako je teško povući granicu. Što da radimo sa antibioticima, biti bez cjepiva...
D: Cjepiva su najveća prijevara. Ona napadaju imunološki sustav. Ja sam se jako loše
osjećao poslije posljednjeg cijepljenja na koje sam bio prisiljen. Jasno sam vidio kako su u
moj organizam unijeli mikrobe i kako su oni napali moje čakre, destabilizirajući ih, da bi zatim
cijelo moje tijelo reagiralo, drhtalo, negativno utičući na sustav sa unutrašnjim izlučivanjem i
sve ţlijezde.
A: Da, ali lijekovi djeluju i povoljno!
D: Da, ali moţemo ţivjeti i bez njih. Lijekovi, u stvari više štete nego što pomaţu. Bolest je
samo jedan znak, jedna opomena da nešto loše radimo. Moţda tamo gdje jesi ne valja zrak,
zagaĎen je, hrana ti ne odgovara ili su ti, moţda, loše misli i pogrešni osjećaji. Umjesto da
uzimaš tablete, morao bi razmotriti ove činjenice. Tablete ti, kako ih ja vidim, ne čine ništa
drugo, samo prigušuju simptome, ali ne prodiru do suštine, do uzročnika. U onom trenutku
kada progutaš jednu tabletu, ona se raspadne u tijelu i pretvara u energiju. Ova energija se
razlikuje od prirodne i zavisi od sastavnih dijelova tablete. Čim dospije u tijelo, podešava
izlučevine u njemu. Povećava ih ili smanjuje. Tijelo bi to mnogo točnije znalo regulirati, ako
bi se odstranili uzroci bolesti.
A: Valjda, ali otkriće protuotrova je bilo fantastično.
D: Da, ali u stvari na taj način se upravlja organizmom. Što više antibiotika popijemo,
organizam se više brani, podešava sebe, dostiţući točku kada više ne odgovara. Bakterije i
virusi su dio našeg ţivota, isto kao i same planete. Od samog početka mi smo bili zajedno sa
njima. Moramo ih prihvatiti. U stvari naš organizam to poznaje. Zna da je sve izračunato.
A:Gdje su sada Anunaki, za koje tvrdiš da nama upravljaju?
D:Oni ţive zajedno sa nama. Skriveni su od našeg pogleda isto kao i od povremenih
osjećaja. Moţemo reći da oni ţive u jednoj drugoj dimenziji, ali sada su tu meĎu nama. Oni
su aktivni sudionici našeg ţivota. MeĎu nama su i svakodnevno se srećemo sa njima, ali mi
ne sudjelujemo u njihovom ţivotu.
A: Ali konkretno, gdje su oni?
D: Oni imaju ogromne podzemne baze, tako reći gradove. Oni ţive tamo, ali se zadrţavaju i
na površini zemlje. Ţive meĎu nama i srećemo se sa njima, ali ih ne prepoznajemo.
A: Odnosno ne vidimo ih?
D: Ne nisu nevidljivi, ali imaju energetsko polje oko sebe, uz čiju pomoć imaju izgled kakav
god poţele.To je razlog što su za nas neprepoznatljivi.
A: Kako se brane?
D: Umom. Ne koriste strojeve, jer mentalna snaga im je mnogo jača od ljudske. Njima je to
neka vrsta igre. Prikazuju nam jednu sliku, neku vrstu projekcije, bez naprezanja.
A: I tako slobodno putuju meĎu nama?
D: Ne samo što putuju, već nas i vode, čak štoviše, moţda i ţive sa nama u istom
domaćinstvu. Nekada su nam šefovi ili čak i ţivotni partneri, prijatelji....
A: Dakle moţeš se oţeniti jednim Anunakijem, a da to ne znaš?
D: Moguće je, ali je to obično isključeno, jer se ne mješaju izvan svoje rase.
A: Čak ni sa noseljima njihovog DNK?
D: Samo u odreĎenim slučajevima. Kada odluče da je potrebno da se krvna linija osvjeţi,
tada prihvaćaju osobe izvan svoje rase, ali veoma su oprezni. To čine tek poslije temeljitih
ispitivanja.
A: Kakvih ispitivanja?
D: Genealoško, osobno, astrološka obiljeţja i mnoge druge...
A: Astrološka obiljeţja?
D: Da i to prvenstveno. Znaju da utjecaj planeta ima veoma vaţnu ulogu u osobnosti neke
osobe. Inače, astrologija je najstarija nauka. U njoj je skriveno i sakupljeno svo znanje
Univerzuma.
A: Nisam znala da je tako vaţna.
D: Ni ne smijemo znati.Rekli su da su astrolozi čarobnjaci, da su porijeklom od Ďavola.
MeĎutim, kako nam ova etiketiranja više ne smetaju, onda su rekli da je to samo gubljenje
vremena.
A: Zašto?
D: Jer se pomoću astrologije moţeš usaglasiti sa Univerzumom. Biti u suglasju sa nebeskim
tijelima znači da si u suglasnosti sa stvaranjem. Na podsvjesnom nivou, na sve nas utječe
sunce, mesec i sve planete. Zemlja je jedan ogroman magnet, koji okrećući se oko svoje osi
stvara jedno magnetno polje. To magnetno polje ima vaţnu ulogu i utjecaj na ţivot na Zemlji.
Postoje svemirski ciklusi, pulziranje sunca, elektromagnetne pojave, magnetni vjetrovi. Ljudi
bi trebali obratiti paţnju na takve stvari. Postoje razni ciklusi, za ţetvu ţita, berbu groţna, za
odreĎene radove u odreĎeno vrijeme, za raĎanje djece i suprotno svemu tome. Postoje
kobni ciklusi. Sve ima svoj smisao. Ništa se ne dešava slučajno.
A: Ali ne razumijem, zašto bi to skrivali? To bi i njima bilo korisno.
D: Ne, ne bi bilo korisno, jer bi tada i ljudi shvaćali smisao ţivota. Ako bi ţivjeli svjesno, tada
bi i ljudima bile dostupne neiscrpne rezerve Matrixa. Izliječili bi se koristeći svemirske
energije. ObraĎivali bi zemljište u najoptimalnije vrijeme, a to bi dovelo do obilnog roda,
do bogatstva. Ne bi se koristili pesticidi, jer bi lakše bilo uništavati štetočine nekim biljkama
ubranim u skladu sa ciklusima mjeseca. Ako bi pratili nebeska tijela, djeca bi bila zdravija,
sposobnija za ţivot, bila bi bolja. Na svijet bi došla sa različitim zadacima, ali i sa sličnijim i
zdravijim tijelima.
A: Kako se mogu otjerati štetočinje raznim biljkama?
D: Da, moguće je. Na taj način što odreĎene vrste sadiš izmeĎu korisnih biljaka, kao što su
povrće i ţitarice ili ih zaljevaš rastvorom odreĎenih biljaka. Bliţe je stvarnosti da zasadiš
biljku, nego da ih uništavaš.
A: Daj jedan primjer za neku biljku.
D: Neven ili kadifica. Štiti od štetočinja gredice sa povrćem, čak što više i maline, kao i
jagode. Rekao sam i svojoj baki, koja u početku u to nije htjela vjerovati, ali kasnije se
uvjerila da sam bio u pravu. Više nisu imali problema sa jagodama.
A: Ali šta to radi kadifica? Kako utječe na štetočinje?
D: Izdvaja takvu supstancu koja otjera štetočinje, kao i jednu specijalnu energiju koja štiti
biljke stupajući u vezu sa energetskim poljem štetočinje i prisiljava ju da napusti to mjesto. U
stvari, kadifica samu sebe štiti na taj način, ali korisna je i okolnim biljkama.
A: Postoje li mnoge vrste takvih biljaka i cvijeća?
D: Da. U suštini, sve biljke su korisne za nešto. Ništa nije suvišno. Čak što više i ljudi mogu
sami sebe liječiti. MeĎutim, potrebno je u obzir uzeti dva faktora - astralni period kada se
bere biljka i osobu koja tu biljku bere.
A: I to ima utjecaja?
D: Da, jer u odreĎenim vremenskim periodima imaju maksimalnu utjecajnu vrijednost i
veoma je bitno duševno stanje onoga tko biljke bere, jer je on taj koji prvi stavlja svoje ruke
na biljku i preuzima ili mijenja energetsko stanje.
A: Nisam znala!
D: Osoba koja biljku bere, mora biti zdrava, mirna i uravnoteţena. To je veoma bitno.
A: Tako je, ali ove stvari su nepoznate.
D: Biljke su isto ţiva bića. Čarobne su, dobre. One su tu zbog toga da su nam na ispomoći i
da nam pomaţu. Na ţalost, mi ih sječemo, uništavamo, ubijamo. da bi ih zatim bacili, isto
kao i boţićno drvce. Kada bi bar čula kako drveće vrišti kada ga sjeku! Uzalud! Nitko ih ne
čuje!
A: Ali rekao si da ti se sviĎa Boţić!
D: Da, jako mi se sviĎa, ali kao doţivljaj, osjećaj, frekvencija. Moja je sreća da je moja majka
još ranije kupila jednu umjetnu jelku. Jako je lijepa, a tu je jako bitna misao. Ne vjerujem da
bih mogao opstati kod kuće sa jednim mrtvim drvetom i još da se tomu radujem! Inače, ljudi
imaju sposobnost uništavanja planete i još se raduju tome!
A: Odnosno?
D: Odnosno, mi ubijamo planetu, praznimo njene rezerve i još smo zadovoljni.
A: Dobro, onda ćemo stati.
Poslije Davidovog odlaska, nekoliko sam minuta samo sjedila i razmišljala. Pokušavala sam
razumjeti dobivene informacije. Sjećam se da sam u knjizi Davida Icke-a „U Višoj Tajni“,
čitala o prevoĎenju glinenih ploča Sumera, koje su otkrivene 1850-te oko 400 km daleko od
Bagdada. Tekst je preveo Zaharije Štićin, jedan poznati istraţivač, povijesničar, lingvista i
pisac. On tvrdi da ploče sadrţe podatke o jednoj višoj vrsti, prema ploči nazvani
AN:UNNAK:KI, koji su dospjeli u Sumeriju, a došli su sa jedne planete nazvane Nibiru.
Štićin o ovoj planeti tvrdi da ima period okretanja od 3600 godina, što počinje izmeĎu
Jupitera i Marsa i proteţe se dalje od Plutona, daleko u svemir. Ploče sa nevjerojatnom
točnošću prikazuju naš sunčani sustav sa planetama, dajući točne podatke o veličini, kao i o
njihovoj putanji. Štićin kaţe da su ovi Anunaki stigli na Zemlju prije 450.000 godina, traţeći
zlato. Sletjeli su negdje na teritoriji današnje Afrike, da bi eksploatirali podzemna bogatstva.
U početku su u rudnicima radili samo Anunaki, ali su se pobunili i tada je elita donijela odluku
da će stvoriti jednu hibridnu rasu, koja treba biti sposobna za rad. Pokušavali su na više
načina, ali na kraju su ostali kod današnjeg oblika čovjeka. Ploče opisuju da su stvorene i
takve genealoške linije, koje su u njihovo ime upravljale. Čak je ispričao i to kako su stvorena
kraljevstva. Vrijedno spomena je da razvoj ljudske rase potvrĎuje da je naša rasa prije
200.000 godina prošla kroz jednu formu usavršavanja. Homo erectus odjednom je postao
homo sapiens, da bi poslije 350.000 godina dobio jedan novi impuls, (možda treba malo
razmisliti i o izjavi princeze Dijane, koja je prema Davidu Icaku rekla jednoj svojoj prijateljici,
da engleska kraljevska obitelj potječe od stranaca, koji su kao gmizavci i čak što više, imaju i
svoj svemirski brod. Ima tu još jedna interesantna stvar. Pogledajmo samo crte lica trenutnog
predsjednika EU. Izgleda kao jedan od Bogova sa glinenih ploča! Na ovu listu mogli bi
staviti još mnogo njih. prim. prev.) i pretvorio se u današnjeg čovjeka. Koji su bili razlozi ovih
razvojnih perioda, to ne zna nitko i nemoguće je objasniti kako se desio.
Što više, naučna istraţivanja potvrĎuju da svi imamo porijeklo od jedne pramajke, koja je
ţivjela u Africi prije 140.000 - 300.000 godina.
8.
A: Prekinuli smo kod razgovora o uništavanju planete. Što si nam htio reći?
D: Razmisli samo o tome što bi se desilo kada bi mikrobi, koji ţive u našem tijelu, uzeli kap
naše krvi i koristili ju u svojim automobilima. Kada bi uzeli komadić kosti da ju s ponosom
stave na svoju ruku ili kad bi nam odsjekli malo kose i poklonili ju kada idu kod nekoga u
posjetu, da bi ju zatim bacili. To mi otprilike sada radimo sa Zemljom. Mučimo ju,
osakaćujemo, sjeckamo, gnjavimo i sve to u ime nauke, razvoja, dobrobiti. Od Anunakia smo
preuzeli to da upropastimo i uništimo Zemlju u interesu mineralnih bogatstava. To smo jako
dobro naučili.
A: Ali ako ih ne bi iskoristili, što bi radili? Čime bi obavljali transport? Čime bi se grijali? Što
bismo jeli?
D: To se sve moţe učiniti svojim umom, jednostavno našom voljom.
A: U redu, ali nas nitko nije učio tome. Zašto to ne uče u školama?
D: Jer su i škole pod istom kontrolom. Okultne organizacije su imale za cilj destabilizirati
školski sustav, što su uspješno i učinile. Učenje je zasnovano na racionalnom i logičnom
umu i razmišljanju. Podaci su tako rasporeĎeni da unište svaki trag intuiciji ili pristup Matrixu.
Učitelji svojim uputstvima pretvaraju djecu u robote, kojima je zabranjeno izraţavanje
slobodne volje. Čak i roditelji sudjeluju u tome. Koliko puta si čula od odraslih: „Moraš učiti,
moraš paziti na nastavnika. Ako to kaţe i knjiga, onda je to točno!“ Ja nikada nisam umirao
od dosade u školi! Zahvaljujući učenju sam postao to što sam. To su slogani kojima vi odrasli
napadate nas djecu. Što misliš, zašto se današnja djeca ne interesiraju, dosaĎuju se do smrti
u vrtiću i zašto tamo ne ţele ići? Zašto moraju učiti to što znaju da nije istina?
A: Dobro, ali ne moţemo ostati kod kuće, jer tada bi bili nepismeni!
D: Ne trebamo ostati kod kuće. Jednostavno, vi odrasli bi trebali promjeniti sustav. Treba
htjeti da se to desi. Tada će sigurno i biti dostupno.
A: Nemoj reći da nema korisnih predmeta, kao što je povijest, biologija….
D: Bili bi korisni kada bi informacije bile istinite. Što sam naučio u školi? Njihovu istinu! Što
ste učili vi? Njihovu istinu! Što radite sada vi? Radite za njih! Što ćemo postati i mi ako se
stvari ne promjene? Radit ćemo za njih. To je jedan čarobni krug, iz kojeg mi djeca ne
moţemo izići. Uzalud mi osjećamo da to nije dobro, jer zbog vas ne moţemo istupiti. Vi ste ti
koji to prihvaćate, gutate priče zbog lijenosti, komocije, zbog straha ili jednostavno zbog toga
što ste zadovoljni svojim ţivotom. Ako imaš sve, zašto bi trebalo ţeljeti više?
A: To nije baš tako. Mi smo preuzeli sustav i nosimo ga dalje...
D: Vi ste preuzeli jedan takav sustav koji nikada nije bio odgovarajući, a ipak silite to i dalje.
Vi ste krivi za to!
A: Ali što moţemo učiniti?
D: Ţeljeti promene, ţeljeti aktivno sudjelovati u tome, ţeljeti ih otkriti i cijelom svijetu pokazati.
A: Koga?
D: Anunake.
A: Ali kako, kada ih ne vidimo?
D: Poţelite da ih vidite i vidjet ćete ih! U stvari, postoje već mnogi ljudi koji ih vide, kao ja. Oni
su meĎu nama, pripadaju našim ţivotima. Ja sam jako mali da me shvate ozbiljno. Oni
odrasli koji to vide, ne govore, jer se boje drugih.
A: I što sada trebamo učiniti?
D: Oni koji vide, neka progovore. Neka pokaţu prstom na njih. ViĎenje je poklon Stvoritelja.
Treba to koristiti.
A: Zašto neki vide, a drugi ne?
D: Oni koji vide, mogu to učiniti, jer imaju jaču vezu sa Matrixom. Ovo se ostvaruje vezom
višeg ja i tijela, te osvješćavanjem te veze. Kada informacija moţe slobodno strujati izmeĎu
dvije strukture, gdje nas tok moţe svjesno odvesti, tada energija na svim nivoima postaje
vidljiva i ništa ne ostaje skriveno.
A: A oni koji ne raspolaţu ovom sposobnošću?
D: Oni ju mogu aktivirati. Mogu vjeţbati komunikaciju i tada se ovaj poklon pojavi, pa
postaješ svjestan.
A: Kako?
D: Kao što sam rekao, sve zavisi od volje, govora, misli ili od jedne vibracije. Kad na nešto
pomisliš, tada se to pretvara u misaono-energetsku-formu i stupa u vezu sa jednim
segmentom Matrixa, koji dozvoljava da se ta ţelja pretvori u stvarnost. To je kao kada
posadiš jedno sjeme i čekaš da izraste, pa ubereš plod. U stvari, čovječanstvo sada ima
mnogo veću stvaralačku moć, nego što je ikada imalo.
A: Dobro, ali konkretno, kako ovo više viĎenje moţemo razviti? Mislim da misliš na treće oko.
D: Moţemo to nazvati i trećim okom, ali to je prvo, a ne treće, jer informacije koje dolaze od
njega trebaju nam biti osnova. To što vidimo našim fizičkim očima, to je refleksija naše
stvarnosti. Anunaki tako reflektuju i time upravljaju.
A: Konkretno, postoji li neka tehnika, postupak ili koraci koje trebamo slijediti?
D: Naravno. Prvo ljudi moraju ponovno uspostaviti vezu izmeĎu uma i višeg Ja.
A: Što ti nazivaš višem Ja?
D: To je istina. Savršena, potpuna spoznaja, koja je skrivena duboko u nama. To je izravna
veza sa Matrixom, kojom svako ljudsko biće raspolaţe. Ona je jako zamagljena zbog
postojeće interferencije.
A: Kakve interferencije?
D: Anunaki ne ţele da čovečanstvo spozna istinu. Zato uz pogrešne informacije ljude truju i
kemijskim sredstvima, čiji je cilj da postanemo ravnodušni. Ova kemijska sredstva napadaju
i blokiraju hipotalamus. Hipotalamus je veoma vaţan dio ljudskog organizma. Na primjer,
timus je ţlijezda koju moţemo svjesno aktivirati i tako produţiti naš ţivot. Inače, svaka
ţlijezda ima drugi zadatak, ali se moţe i podešavati kad bi čovjek dobio izravne informacije iz
Matrixa, a ne iz donjeg polja Zemlje.
A: Što je u donjem polju Zemlje?
D: Mi odatle dobijamo informacije, zahvaljujući ovim umjetnim blokadama. U donjem polju
Zemlje se mogu naći svi oblici niske energetske forme misli. Anunaki su tu smjestili sve što
se odnosi na loše, strah, mrţnju, paniku, fobije, smrt i još mnogo toga. Mi se hranimo svim
tim, jer nam je samo to dostupno.
A: Ali mi imamo i lijepe misli...
D: Da, ali one dolaze iz polja Matrixa.
A: Gdje se mogu naći ova donja polja?
D: Oko Zemlje. Cijela Zemlja je obuhvaćena time. Sve što dolazi kao informacija, dolazi
odatle. Samo malo informacija dolazi iz Matrixa.
A: Kako moţemo doći do Matrixa?
D: Ostvarite vezu izmenu višega Ja i uma.
A: Kako?
D: Reći ću ti jedan primjer. Kada ţelim dobiti odgovor na neko
pitanje i ako mi Aghton ne odgovara, zatvorim svoje oči stojeći i
pomislim da se povezujem sa Matrixom, kako bih saznao istinu. To
radim i kaţem: „Ako je odgovor da, neka se tada moje tijelo nagne
naprijed, a ako je ne, neka se moje tijelo nagne natrag.“ Veoma
jednostavno.
A: I odgovor je uvijek istina?
D: Uvijek. Pokušaj i ti. Moţeš početi sa onim pitanjima na koje znaš
odgovor. Međutim, moraš paziti da odgovore ne daš ti i to svjesno.
Moraš se iznenaditi odgovoru. Postavi pitanje kao da ništa ne znaš.
A: Pretpostavljam da ću ovaj zadatak savladati. Što još trebam
učiniti?
D: Aghton kaţe da ti pokaţem jedan postupak. Smjestiš se na jedno
mjesto gdje te nitko ne uznemirava, gdje ti nitko neće smetati. Moţe
to biti i krevet prije spavanja. Na početku trebaš reći tijelu da na
prirodan način, bez muke, odstrani sve otrovne materije koje su
skupljene u njemu. U stvari, to bi trebalo činiti svaki dan. Jako je
korisno. Zatim počni moliti svoje više Ja, da stupi u vezu sa tobom.
Jedno osobno mišljenje: Još jako davno, prije doba interneta sam čuo da su timus nekada
davno stranci smanjili, zato da bi ograničili razvoj telepatskih i drugih osobina. To su sprovele
one snage, koje su čovječanstvo željele dovesti u ropstvo.
A: Kako se manifestira ova veza?
D: Kada razgovaram sa mojim višem Ja, snagom misli odem na jedno posebno
mjesto. Pomislim da sam na Inuaki. Imam jedno omiljeno mjesto pokraj drveta. Odatle
mogu vidjeti more. Ti u mislima moţeš otići tamo ili bilo gdje, gdje bi voljela biti, gdje
ti se sviđa.
A: Pretpostavimo da mi se sviđa pokraj jednog vodopada.
D: Odeš tamo. Prvo pogledaš u vodu i na sve što je oko nje. Pokušaš osjetiti miris
mjesta, zatim dodirneš vodu i osjetiš ju. Imenuješ to mjesto za svoje Tajno Mjesto i na
taj način tu nitko ne moţe ući. Bit će sveto. Zatim pokušaš osvjestiti svoje više biće,
svoje više Ja. Na početku ćeš osjetiti ogromnu ljubav. Toliku, da ćeš osjećati da ne
moţe stati u tebe, u tvoje tijelo, zatim jedno olakšanje, osjetit ćeš mir. Kada si dostigla
ova stanja, pokušat ćeš reći Matrixu. Reci mu što bi voljela. Moraš znati da će se
ostvariti samo ţelje vezane za tebe. Ne
moţeš traţiti od tvog višeg Ja da izliječi tvoju baku. Moţeš ga upitati zašto je bolesna.
Moţeš ostvariti samo takve programe koji se odnose na tebe. Ništa drugo.
A: Recimo, voljela bih vidjeti svoju istinu. Što trebam pitati?
D: Voljela bih saznati istinu. Samo toliko. Ništa više. Tvoje Ja će znati što treba učiniti.
Međutim, ono će ti davati istinu samo u detaljima, jer ljudski um ne bi mogao podnijeti
toliko informacija odjednom.
A: Ako ţelim da sam dobro, zdrava?
D: Ţeljela bih ozdraviti. Vezano za bolest, tvoje više ja će ti pokazati zašto si bolesna.
Ozdraviti moţeš samo ako shvatiš i otkloniš uzrok bolesti.
A: Kako mi to pokazuje?
D: Moţda odjednom, kao neki film u tvojoj glavi ili će poslati poruku u tvoj um, a moţe
i kroz snove. Moraš znati da ako ne ostaneš dosljedna onom što ti kaţe, tada nećeš
imati šanse ozdraviti.
A: Ali ako je to jedna karmička bolest?
D: Tada će ti to pokazati na taj način da razumiješ. Sada ţivimo u takvom vremenu, kada
moţemo otkloniti probleme iz prošlosti. Suština je da trebaš to ţeljeti.
A: A ako ţelim vidjeti Anunakije?
D: Kaţeš da bi voljela vidjeti Anunakije. Kao što sam ti već rekao, prvo se moraš očistiti od
kemikalija, koje sprečavaju tvoj hipotalamus da funkcionira kako treba.
A: Koji su to toksini?
D: Ima ih bezbroj. Vidim ih u osvjeţavajućim pićima, u hrani... Ali najotrovniji su u pasti za
zube. Pametno je postavljeno, jer vi tjerate djecu da operu zube prije lijeganja u krevet. Tako
otrovi ostaju u tijelu i cijelu noć imaju svoje djelovanje.
A: Na koju kemikaliju misliš?
D: Na fluor.
A: Ali to je zdravo za zube!
D: Nema nikakvog utjecaja na zube. To stavljaju da bi spriječili funkciju hipotalamusa. To
znam sasvim pouzdano, ali bio sam prisiljen koristiti ga.
A: I misliš da je otrovan?
D: Sto posto.
A: Ali što je cilj tom masovnom trovanju?
D: Prvenstveno se odnosi na roĎene poslije 1960., jer tada se čakra same Zemlje počela
čistiti. Tada su se počela inkarnirati razvijenija bića. Postojala su i do tada, ali masovno
izmeĎu 1960. i 1996-te. Novopridošli su sposobni za neke paranormalne stvari, kao i da ih
razvijaju. Neka ostane meĎu nama, ali ne znam zašto to zovete tako, jer to su sasvim
normalne stvari. Ovo predstavlja veliku opasnost za Anunakije, jer se od njih ne mogu skriti.
Zato su počeli eksperimentirati i došli su do saznanja da je djelovanje putem kemijskih
sredstava najbolji način da se spriječe ovi dogaĎaji. Kako nisu uspjeli uvjeriti cjelokupno
stanovništvo da uzimaju lijekove, morali su izmisliti nešto novo, trovanje hranom. Jako je
jednostavno. Zar ne primjećuješ kako koncentracija ovih materija sve više raste iz godine u
godinu?
A: Ne.
D: Jer si se na to već navikla i to ti ne smeta. Njihova nesreća, ali ujedno i naša je da neće
imati što raditi sa ovim kemikalijama i zato su izmislili druge instrumente i to mnogo jače,
kojima stvaraju interferenciju izmeĎu nas i Matrixa.
A: Kakve instrumente?
D: Releje, mobilne telefone, energetske bombe i gama zrake.
A: Ne vjerujem.
D: Zašto?
A: Ako umremo, što će oni raditi?
D: Mi nećemo umrijeti. Sve više umiru, ali nikada neće svo stanovništvo. Oni koji ostanu, bit
će njihovi robovi. Kao ţive lutke. To je to što bi oni voljeli, ali za sigurno znam da se neće
tako desiti.
A: Što će se desiti?
D: Bit će dobro i lijepo, jer trenutno baš Matrix radi na tome da se Zemlja podesi. Imat ćemo
probleme, kako na površini tako i u zraku, kao i zbog vremenskih ili ekonomskih nepogoda.
A: Znam. Već si mi rekao. Da nabavimo poljoprivredna sredstva, sjemena...kuće sa
potkućnicom...
D: Da, to bi bilo dobro.
A: Moţemo staviti novac u pričuvu i po potrebi ga uzeti.
D: Ubrzo će bankarski sustav pasti. Svuda. Novac više neće imati vrijednost.
A: Kako to misliš, ubrzo?
D: Negdje 2009-te ili početkom 2010-te.
A: Tako brzo?
D: Da. Što prije, to bolje, jer se Zemlja mora očistiti od ovih frekvencija i od svega što se
moţe nazvati ekonomskom manipulacijom. Suviše dugo smo bili pod stegom Anunakia.
A: Šta ćemo jesti?
D: To što imamo, što sami proizvedemo. Moramo imati male rezerve hrane, dobro je to znati.
A: Ne zvuči baš nešto dobro!
D: Jako je dobro. Ja osobno jedva čekam da proĎe 2012-ta. U stvari, poslije veljače 2013-te,
sve će se stabilizirati i započeti jedno novo doba. Doba Zemlje i njenih stanovnika. Bit će to
doba mira. Trebaš znati da su Zemljani dobri. Svatko tko nosi DNK Inuakija je nešto
posebno. Skoro svatko će ići dalje.
A: Ali koliko ih je?
D: Jako mnogo. Ne mogu ih prebrojiti, ali ih vidim na ulici. Prepoznajem ih kao moje roĎake,
braću i sestre. Rumunjska je jako čista sa ovog aspekta. Tu ima jako malo krviAnunakija.
Ima je, ali jako malo.
A: Kako ih prepoznaješ?
D: One koje volim, prepoznajem po njihovim vibracijama. Pogledam ih i znam. To moţeš i ti
učiniti.
A: A negativni?
D: Pokušajmo slijedeće! Pogledaj u oči osobe sa kojom razgovaraš. Samo u oči. Nemoj
gledati osmjeh ili gestove. Gledaj i upitaj da li je Inuaki ili Anunaki. Tvoje više Ja će ti
odgovoriti.
A: Ako sam saznala da je Anunaki, šta da tada radim?
D: Zamoli svoje Ja da ti prikaţe njegovu prirodu i tada ćeš znati što trebaš raditi da bi
izbjegla slušanje njihovih savjeta i uputstava.
A: Oni znaju da su Anunaki?
D: Poneki da, ali većina njih ne. Znaju samo oni koji su gore. Njima su objasnili i oni su
prihvatili njihove uvjete, čak što više, svjesno su sudjelovali u pokoravanju planete.
A: Da li moţemo pomoći onima koji ne znaju?
D: Ne. Jer su oni skloni lošem. Sve to dolazi od nekud iznutra. Što misliš, zašto postoje one
okultne financijske zajednice? Zašto se samo neki upisuju u ta društva? Zašto samo neki
hoće nanijeti masovnu štetu ljudima?
A: Što će se desiti sa ovim ljudima?
D: Oni će ići svojim putem. Ne moţemo se mješati u planove Matrixa.
A: Ali ako ipak postoje osobe koje bi se voljele mjenjati? Zašto da se njima ne pomogne da
ostanu?
D: Ne, jer nova energija to ne dozvoljava i oni ne mogu odgovoriti ovim zahtjevima. Oni su
drugačije graĎe. Idu svojim putem.
A: Ipak ne mogu povjerovati da svatko tko ima krv Anunakija pripada jednoj grupi. Moraju
postojati takvi ljudi, koji ne pripadaju ni jednoj grupi.
D: Vjeruj mi, ne postoje. To je nešto što se ne moţe objasniti. Oni su prepoznatljivi po svojoj
Frekvenciji, iako nisu svjesni zašto to rade. Oni se grupiraju u organizacije.
A: Svatko iz tih organizacija raspolaţe Anunaki DNK?
D: Ne. Prišli su i oni koji nemaju taj DNK. Njima će se pruţiti mogućnost da se promjene.
A: Ali zašto misliš da su se priključili ovim grupama ako njihovo Ja to ne osjeća?
D: Moţda iz radoznalosti, straha ili iz ţelje da se popnu na društvenoj lestvici, jer trenutno je
to najbolje. Moţda su neki to naslijedili od roditelja, kojima su prikazali nestvarnu stvarnost.
Ima bezbroj razloga.
A: Što trebaju učiniti da se prilagode novim frekvencijama?
D: Ništa. To će odlučiti Matrix. Ako smetnje koje nose sa sobom nisu tako opasne, tada će
im se dozvoliti da istupe iz segmenta Matrixa Anunakija. Ako su njihove frekvencije
neregularne i opasne, tada je to... To je bila njihova odluka i sa tim će ići dalje... Na ţalost!
A: Ali ja sam mislila da će moţda dobiti još jednu šansu. Ne znaju!
D: Mi im ne moţemo pomoći. Samo oni mogu to učiniti. Mogu pitati Matrix, ako su povezani
sa višim Ja. Samo tako mogu dobiti odgovor. Ako nemaju pristup, tada je to veliki problem.
Ne znam što bih još mogao učiniti.
A: Reci mi. Samo oni koji imaju veze sa ovim organizacijama, a nemaju veze sa Anunakima,
da li njih ima mnogo?
D: Da.Ima ih više nego što bi trebalo.
A: I kod nas?
D: Da. Stvarno, ima ih jako mnogo. Na ţalost, ovdje će se desiti nešto neobično.
A: Da, rekao si.
A: Stanimo.
Poslije Davidovog odlaska, uključila sam kompjutor, u traţilicu ukucala riječ fluor i vezu sa
hipotalamusom, te se iznenadila količinom informacija. Najviše sam podataka našla na sajtu
www.fluoridealert.org. Saznala sam da do 1990. nisu vršena nikakva istraţivanja kako fluor
utječe na hipotalamus. Trebamo znati da je hipotalamus jedna mala ţlijezda, koja se nalazi
izmenu lijeve i desne moţdane hemisfere. Uloga mu je da proizvodi melatonin, koji kontrolira
rast.
Materija proizvedena od strane hipotalamusa je izlučevina kojoj istraţivači u zadnje vrijeme
daju sve veći značaj, posebno u spriječavanju smetnji sa spavanjem. Ova materija je
odgovorna za odrţavanje perioda sna u toku dana, kao i za odrţavanje prirodnog
ciklusa.Vjerovatno vrši utjecaj na spriječavanje raznih oboljenja od raka.
Pomaţe u periodu puberteta, a istovremeno štiti organizam od slobodnih radikala, od
njihovih štetnih utjecaja na stanice. Prvi od istraţivača, koji je započeo proučavanje, bio
dr.Jenifer Luke, sa engleskog koledţa Surrey, koji je dokazao da kao prvobitan cilj, fluor ima
napad na hipotalamus. Ukoliko se u organizmu nalazi veća količina fluora, izaziva teške
poremećaje u funkcijama. U ranom djetinjstvu dovodi do simptoma puberteta i smanjuje
obrambenu moć organizma protiv slobodnih radikala. Na istom web sajtu moţemo saznati da
kod ploda dovodi do genetske mutacije i utjecajan je faktor za stvaranje raka. Čitav niz
proučavanja dokazuju da je fluor odgovoran za rak kostiju. Naravno, ova istraţivanja su još
na početku, u stadiju laboratorijskih istraţivanja. Šteta je što na ova istraţivanja nitko ne
obraća paţnju, kao i na sve što im ne odgovara. Pomislite samo na to što bi značilo za
industriju kada bi se dokazalo da je fluor otrovan! Za svaki slučaj, preporučujem Vam da
pročitate ove stranice. Ima veoma interesantnih detalja. Saznala sam još i to da hipotalamus
pomaţe ţivim organizmima u prilagoĎavanju na nove frekvencije Zemlje. Nadolazim da je
sve to nama dostupno. To moţe bilo tko pronaći, pročitati, razumjeti i ako je potrebno, netko
tko će im skrenuti paţnju, netko tko će ih protresti, ali zašto...
9.
A: Moţemo li danas razgovarati o nekim metodama liječenja ili terapijama?
D: Da.
A: Moţeš li reći nešto o liječenju raka?
D: Rak se stvara kada se osoba suprotstavlja Matrixu. Ako netko odbije zadatak sa kojim je
poslan, a on napusti karmički trag, tada organizam reagira i razvija rak. Moţe biti i donijet,
odnosno duša stiţe sa tim problemom, ali uvijek postoji mogućnost izlječenja.Trebaš znati da
to nije kazna, baš nasuprot. To je velika pomoć. Svi koji su dobili mogućnost da se očiste od
ove bolesti su jako dragi Stvoritelju.
A: Ovo je za mene već previše!
D: Ali zašto? Zar ne bi voljela upoznati svoje dijete prije nego što napravi nepopravljivu
grešku, da bi ga zatim čekalo nekoliko stotina godina muke? To radi i Matrix. Šalje ti jednu
poruku. Ako bi čovjek uzeo u obzir poruku, ispravio bi, očistio se od misli koje su suprotne
ţivotu, od oblika ponašanja, energija i tada bi ozdravio. Na ţalost ovo nije poznato svima.
A: Dobro, ali daj jedan primjer kako treba postupiti.
D: Daj jedan konkretan problem, na koji misliš?
A: Imam jednog bolesnika, koji ima tumor u stomaku. Šta treba učiniti?
D: Prvenstveno treba znati da je i tumor jedan ţivi entitet i ima specifičan način izraţavanja.
On je dospio u organizam preko programa, koji je stvorio bolesnik. Prvo što treba učiniti je da
počne komunicirati s njim. Treba početi govoriti sa njim bez osjećaja bijesa, zahvaliti se za
dolazak, što je razbolio njegovo tijelo, da je razumio upozorenje i znak opasnosti. Zatim iz
temelja mora promjeniti način ţivota i način razmišljanja. Neka odbije negativne misli i
druţenje sa pesimistima, slušanje tuţnih priča, neka ne gleda emisije i filmove koji raspolaţu
negativnim nabojem. Neka se hrani svjesno.
A: Kako svesno?
D: Da se pridrţava dijete. Neka ne jede mast ţivotinjskog porijekla ili hranu tretiranu
kemikalijama. Neka bude sve prirodno. Neka se umiva samo prirodnim sapunima i neka
izbegava klor i fluor.
A: I koliko dugo to treba raditi?
D: Sve dok tumor ne nestane.
A: To je sve?
D: Ne. Kao što sam rekao, tumor je jedan ţivi entitet. Orzirom da je pozdravljen kod dolaska,
treba ga zamoliti da ode i oprostiti se od njega. Treba reći da je razumio poruku i da će
promjeniti način ţivota. Jako je bitno da se promjeni u stvarnosti, jer drugačije neće imati
šanse za oporavak. Neka stavi ruku tamo gde je tumor, dok razgovara sa njim. Neka zamisli
da iz desne ruke emitira ljubav, mir, tišinu i prihvaćanje. Paralelno sa tim, neka zatraţi
oproštaj od Matrixa i zamoli za otklanjanje bilo kakve zbrke koju je učinio. Najčešće Matrix
odgovara na to. Poslat će ideje. Poslat će moţda ljude i slike o nekim dogaĎajima. Najčešće
to znači da je problem tamo. Sve što treba raditi je promjeniti polaritet djelovanja i misli.
A: Moţeš li mi objasniti detaljnije?
D: Kada se poveţem sa Matrixom i u mojoj glavi se pojavi susjed sa kim sam se posvaĎao,
tada ću znati da se s njim moram pomiriti. Trebam pokušati vratiti harmoniju. Prvo zatraţim
oproštaj od Matrixa i zamolim da mi dozvoli da izbrišem ovu zbrku. Zatim pokušam stupiti u
kontakt sa odgovarajućom osobom i s njom se pomirim.
A: Dobro, ali ako ta osoba više ne ţivi tu, odselio se negdje i ne znam gdje je?
D: Tada govorim sa Matrixom i svu moju ljubav i harmoniju u mislima šaljem i zamolim da ih
preda toj osobi gdje god bila. To je kao kada se moliš za svoje grijehe, koji su stvarno
smetnja. Matrix zna koji su i odmah poduzima korake brišući iste.
A: Ako se ja obratim Matrixu za oproštaj jer sam ubila nekoga, Matrix će mi oprostiti?
D: Da.
A: I mogu ponovo to učiniti?
D: Mislio sam na oproštaj koji dolazi iz srca. Ponoviti grešku i zatim moliti za oproštaj nije
ništa drugo, nego licemjerstvo. Misliš li da Matrix ne pamti? To je isto kao da sebe pokušaš
prevariti.
A: Ali ubojstvo je ubojstvo. Zar Matrix to oprašta?
D: Ponekad smrt nekoga nije ista ubojstvu. Moţe to biti i poravnanje jedne postojeće zbrke.
Tada čovjek već plaća gubljenjem svoje slobode na Zemlji, ali u Matrixu je to brisanje jednog
djela.
A: Ali predpostavimo da smo ubili nekoga što nije karmičkog porijekla. Što se tada dešava
ako zatraţim oproštaj?
D: Ako molba stvarno dolazi iz srca, ako si se pokajala, tada Matrix to zabiljeţi za sebe.
Stvorenu zbrku moţeš izbrisati samo jednim suprotnim djelom. To znači da će onaj koga si
ubio, u jednom drugom ţivotu ubiti tebe. Kada si dostigla točku gdje trebaš platiti svojim
ţivotom, tada Matrix uzima u obzir da li si se stvarno pokajala. Kada trebaš plaćati smrću,
tada to obično pretvara u lakšu nesreću ili ćeš imati neki problem, ali ostaješ u ţivotu.
A: Dakle ako izgubim ruku ili nogu, to znači da sam to zasluţila?
D: Naravno.
A: Oni kojima se presadi organ?
D: Njihov ţivot spašava duţnik iz jednog drugog ţivota ili više ţivota. Neke plemenite duše
znaju da se neko drag mora reinkarnirati, da bi se mučio i patio zbog nečega. Tada traţe
svoje pravo, da se vrate na Zemlju kako bi umrli i tako spasili tu osobu od patnje. Ove veze
su jako retke, jer to je u stvari vraćanje nekih dugova. Neki čovek umre, dok drugi na taj
način dobije mogućnost ţivjeti. Dakle, onaj tko ţrtvuje sebe, brisao je svoj račun, pa sada
moţe gledati svoj ţivot u slijedećoj reinkarnaciji.
A: Ima i takvih ljudi koji su prošli presaĎivanje organa i kaţu da imaju neke navike koje ranije
nisu imali, dok drugi osjećaju prisutnost nekog drugog, prisutnost osobe koja je dala
organ.Kako to objašnjavaš?
D: Svaki predmet, stvar ili u našem slučaju organ, zadrţava osobnosti osobe koja je dala
organ. To je zbog memorije stanica, stanica od kojih je organ izgraĎen. Trebaš znati da su
stanice isto ţiva bića, koja ne zavise jedni od drugih. One su memorirale odreĎene osobnosti
ili ţelje osobe koja je dala organ. Kada doĎu u novo tijelo, tada ne rade ništa drugo, već ono
na što su naučene. Tako se moţe objasniti to što osoba počinje raditi odreĎene stvari, koje
ranije nije. Treba dodati i to da donor na neki način i dalje ostaje u vezi sa onim kome je dao
organ. To nije veza za cijeli ţivot, ali traje do tad, dok biće koje je otišlo to smatra dobrim,
odnosno sve dok se organ nije u potpunosti integrirao u tijelo i um čovjeka koji ga je primio.
To je neka vrsta pomoći.
A: Ali zašto samo neki to osjećaju?
D: Svatko mora osetiti, jer je biće donator stalno prisutan, ali razlike se javljaju u svjesnosti i
u prihvaćanju. Postoje osobe koje traţe, koje istraţuju da bi saznale istinu, dok drugi to
negiraju i ne ţele o tomu misliti. Odavde su porijeklom neke prepreke, koje spriječavaju bilo
kakvu komunikaciju i vezu. Sve zavisi od uma i od ţelje za Istinom.
A: Postoje osobe koja odbacuju ugraĎene organe.
D: Da. Njima su presadili organe koji im nisu namjenjeni ili nisu uspjeli doći u kontakt i
ostvariti energetsku i vibracionu vezu, pa tada tijelo ne prihvaća organ, jer ga kao nameću.
A: Šta moţemo učiniti da organizam prihvati organ?
D: Treba razgovarati s njim. Neka ga pozdrave u novom tijelu i neka mu se zahvale za
pomoć. Neka ga zamole da optimalno radi i da doĎu u potpunu harmoniju sa novim
organom. Neka se zahvale donoru za donijetu ţrtvu i zamole Matrix da otkloni smetnje zbog
kojih pate. Toliko bi trebalo učiniti... Znaš li što ja ne razumijem? Zašto uopće treba doći u tu
situaciju? Zašto je potrebno presaĎivanje organa? Čovjek moţe ozdraviti prije nego što doĎe
u tu situaciju.
A: Ali ti si rekao da su neki problemi karmičkog porijekla...
D: Da, ali i oni se mogu riješiti na drugačiji način, bez bola, takvim suprotnostima koje
poništavaju one misaono-energetske forme, koje su osnova bolesti.
A: Odnosno?
D: Ako znaš da si nekome u nekom drugom ţivotu nanio neko zlo i zbog toga moraš patiti,
zašto ne bi pokušao da mu nešto dobro učiniš u ovom ţivotu. Da uravnoteţiš naboj.
A: To bi bilo čarobno, ali ne znamo kome smo nanijeli zlo.
D: Da, moţemo to saznati. Bitno je da ţeliš i tada će te ţivot dovesti u situaciju kada moţeš
vratiti svoje dugove. Posebno sada, u ovom periodu, ljudi imaju šansu sve popraviti. Svaka
smetnja se moţe otkloniti, ako to ţeliš iz čistog srca. Najvaţnije je, meĎutim, svjesno ţivjeti i
pokušati ne generalizirati takve stvari. Ne trebamo više stvarati takve misaono energetske
forme koje čine osnovu svemu. Više ne činimo zlo i shvatimo da smo svi povezani, da sve
što nas okruţuje pripada nama. Moramo pomagati i aktivno sudjelovati u tome da sve doĎe u
ravnoteţu, jer bi tada sve bilo savršeno.
A: Da, ali nekada i nenamjerno činimo zlo...
D: Ne postoji tako nešto. Kako moţeš nesvjesno učiniti zlo, kada imaš mogućnost „vaganja“
svojih djela, sposobnost razmišljanja? Bilo što moţeš učiniti, ali moţeš to i odbiti. Postoji
mogućnost da odlučiš na osnovu svoje procjene. Svako djelo, akcija ili misao koja nekome
šteti, tu mislim na ljude, biljke, ţivotinje, čak i na Zemlju ili bilo što što je uništavanje, djelo je
protiv Matrixa i stvara negativnu misaono energetsku formu, koja odlazi i stvara zbrku, pa ti
se uglavnom vraća.
A: Oni ne ostaju u Matrixu?
D: U početku ostaju u Matrixu i to poslije dobiješ natrag još u istom ţivotu ili djelimično kroz
više ţivota, zavisno od veličine negativnog djela. Pošto Zemlja podrazumijeva segmente
Matrixa, koji moraju biti što čistiji, pa se zbog toga stvorene energije vraćaju. To znači da se
ljudi moraju suočiti sa stvorenom energijom, jer Matrix ih ne prima. Zato se u ţivotu javljaju
razne prepreke, nezgode ili nesreće. Time plaćamo. Dobijamo natrag sve što smo učinili, jer
to zasluţujemo.
A: I to je dobro?
D: Naravno. To je jedna dodatna šansa za napredovanje, inače bi morali čekati na jedan nov
ţivot da bi ostvarili harmoniju, a za to već nema mogućnosti.
A: To znači da ţivimo našu posljednju inkarnaciju?
D: Ne. Ne ţivimo posljednju inkarnaciju, već inkarnaciju u kojoj moţemo promjeniti karmu. I
poslije skoka će duše dolaziti na Zemlju, ali će to biti samo one koje nisu pravile veliku zbrku
u Matrixu. Zar ne razumiješ da Zemlja ide prema jednom novom
dobu...dobroj...spiritualnosti... prema dobu mira.
A: Kaţi mi samo koliko će vremena proći da bi bilo sve kao na Inuaki?
D: Ne znam to procjeniti. Zavisi od razvoja shvaćanja ljudi. Zemlja će stvarno učiniti skok. To
će se desiti poslije 2012-te, ali koliko će vremena proći dok se ostvari harmonija, ne znam. U
normalnim prilikama, dobro bi trebalo doći poslije veljače 2013., da bi se do kraja godine sve
stabiliziralo.
A: Znači da će poslije 2012. godine još godinu dana trajati stabilizacija ljudi i Zemlje?
D: Tako nekako...ali zavisi...
A: Odnosno?
D: Planeta Zemlja će na kraju 2012-te učiniti skok. Oni koji ostaju, morat će se preobraziti
kako u mislima, tako i djelima. Ako ne budu spremni, tada im neće uspjeti, jer će polje
Matrixa poslati jedan impuls za čišćenje. To znači da će se opet desiti nešto što će odabrati
stanovništvo. Poslije toga će biti potpuni mir i tišina. MeĎutim, ako ljudi razumiju, tada će se
Matrix smiriti i sve će proteći u miru.
A: Kako će se odabrati stanovništvo?
D: Raznim kataklizmama, bolestima, konfliktima... Postoje mnoge metode za to. Bilo kako
bilo, nije bitno.Bila bi šteta da se nešto desi.
A: Dakle, sigurno je da će, nezavisno od toga što ljudi misle ili rade, posle 2013-te biti mir?
D: Kako ja vidim... da.
A: Hoćemo se mi još vidjeti?
D: Dobio sam zadatak da se u ovoj godini deset puta sretnem sa tobom. Toliko je
uprogramirano. Sigurno da ćemo se sresti i poslije 2012-te.
A: Da li bi mi rekao zašto si mene odabrao?
D: Nisam te ja odabrao, poslan sam. U mom zadatku je odreĎeno da se trebamo naći, da bi
se mogla ostvariti ova akcija.
A: Zašto baš ja?
D: Jer ti imaš potpuno čist DNK Inuakija. Imaš vezu sa obadva segmenta Matrixa, kako sa
Inuakom, tako i sa Zemljom. Ti si točno takva, kao ja.
A: Valjda, ali ja nisam svjesna ovih stvari.
D: Nije ni potrebno. Programirano je bilo da se tako desi i desilo se. Od sada ćeš iz vlastitih
snaga dolaziti do informacija. Trebaš ih primjeniti.
A: Primjenit ću ih...
D: Vidjet ćeš da će ti koristiti ove informacije. Rumunjska je jedno posebno mjesto. Ima svoju
ulogu.
A: To si već rekao jednom davno. Kakvu misiju?
D: Odavde će krenuti spoznaja o novim stvarima. Odavde će krenuti jedan takav čovjek , koji
će objasniti i pomoći ljudima da postanu svjesni svog poslanstva. Njegov dolazak će biti
najavljen.
A: Tko će ga najaviti?
D: Jedan muškarac.
A: Postoji taj muškarac?
D: Već odavno postoji. U stvari, sada je već star čovjek, ali tek nedavno je razumio zašto je
poslan. On je već počeo objavljivati tko će doći...
A: Kao Ivan Krstitelj?
D: Da jedna takva duša, koja nosi osobnosti Ivana, a sada se isto tako zove.
A: Da li ga svijet poznaje i jesu li čuli o njemu?
D: Samo njih nekolicina, meĎutim, nije još došlo vrijeme da mu čuju glas, ali još nema
mnogo...
A: On donosi vijest o dolasku novog Mesije?
D: Da.
A: Odnosno o Isusu?
D: Koji dolazi kao biće koje će mnogo toga osvjetliti, jer raspolaţe takvim osobinama kao
Isus, ali da budem iskren, on je pokraden, prevaren…. No on nosi i druge osobine u
sebi,osobine bića koja su tu ţivjela.
A: Misliš na one koji su uvijek širili vjeru?
D:Da, koji su otkrili istinu. Sve te osobine ima onaj koji dolazi.
A: Ali on nije meĎu njima? Još nije roĎen?
D: On se neće roditi. Tijelo koje će preuzeti već postoji, ali on još nije u njemu.
A: To znači da će stupiti u jedno tijelo, koje već postoji tu na Zemlji?
D: Da.
A: I to tijelo je u Rumunjskoj?
D: Da.
A: Da li bi mi rekao gdje je?
D: Ne, jer ne znam tko je on. Samo Matrix sadrţi tu informaciju i naravno, Stvoritelj.
Znam samo što će se desiti. Rumunjska je odabrana za ovu ulogu. Zato će naša drţava biti
u velikoj meri zaštićena od dogaĎaja koji dolaze. Rumunji će biti vaţni sa aspekta ispomoći u
hrani. Imat će i druge obveze u novom svijetu, ali ovo ne mogu sada reći. Bilo kako bilo, mi
ţivimo na jednom svetom mjestu. To čak i biljke znaju. Pogledaj samo koliko ljekovitih biljaka
imamo i koliko su raznovrsne. U stvari, stvarno bi to trebali cijeniti. Čovjek jednostavno mora
biti sposoban harmonizirati se sa prirodom, ali on to još nije razumio. U svakom slučaju,
činjenica je da sada, tu, ţivimo ta vremena i trebali bi razmisliti o tome. Trebali bi shvatiti da
je mogućnost razvoja naša šansa. Istovremeno se moţe reći, da kada on doĎe, stupit će u
tijelo koje mu je namenjeno, u svako naše tijelo.
A: Da li bi to objasnio?
D: U tom trenutku, kada fizički bude tu na Zemlji, njegova energija će prodrijeti u sve Vas,
postajući kompatibilna sa Vama. To je slično tome kao kada nam netko daje plus energiju,
svjetlost ili neku informaciju, da bi postali sposobni prilagoditi se novim koordinatama .
Prodire u nas njegov dah i na neki način postajemo drugačiji, postajemo bolji, razvijeniji,
razumniji. Shvatit ćemo da smo svi braća i sestre i to ćemo i pokazati. Otprilike toliko. Volio
bih sada završiti.
A: Prije nego što završimo današnji razgovor, voljela bih te još nešto upitati?
D: Izvoli.
A: Hoćemo li znati da smo drugačiji? Hoćemo li biti svjesni toga?
D: Da. Matrix je već počeo raditi na tome. Već neko vrijeme dobijamo više misaono
energetskih formi.Ova poruka je predana sa ciljem da nam podigne nivo frekvencija i
energije, da postanemo sposobni primiti ovaj nebeski dah. Neki već osjećaju to i počeli su
raditi na sebi, dok drugi još nisu razumjeli zašto se osjećaju drugačije. Bez obzira na to,
svako je izloţen ovome dahu i bombardiranju energija visoke frekvencije. Čak su i Anunaki u
istoj situaciji, sa tom razlikom da to doţivljavaju kao veliku opasnost i zato se trude poduzeti
odgovarajuće korake. Cilj svih ovih promjena je da nas pripremi za prihvaćanje višeg
energetskog naboja. Ova viša energija će biti predana u cjelini i zato naš organizam mora biti
u potpunosti usaglašen sa tim i spreman za prijem. U tom trenutku, kada dobijemo tu
energiju, saznat ćemo o čemu je riječ i kakav smo čaroban poklon dobili. To je tako, kao da
je netko upalio svjetlo u našem umu. Počinjemo drugačije razumjeti stvari i napokon ćemo
shvatiti Istinu.
A: Svatko će podjednako dobiti tu energiju koja dolazi iz Matrixa?
D: Da, ali će ju svatko primiti na različitom nivou. Neki uopće neće biti sposobni za to.
A: Zašto?
D: Jer su oni ti koji idu prema drugim nivoima. Matrix za to zna i zbog toga je spriječio da
njima bude dostupna. Bilo bi im štetno da se napune tom energijom. Oni stoje na drugom
nivou razvoja i moraju proći drugačiji put. To bi značilo da ne bi odgovarali novom segmentu
Matrixa i bili bi odstranjeni i odatle, čime bi bili blokirani u procesu reinkarnacije i trebali
bi čekati na jedan nov proces da im energije postanu kompatibilne.
A: I to je loše?
D: Da, jer bi time usporili mogućnost brţeg razvoja. Oni bi morali ostati na jednom mejstu na
neodreĎeno vrijeme. Ako idu sa grupom, tada mogu uspjeti istaći se i tako završiti proces
svojih programa. Mogli bi učiniti stvari koje bi im podigle nivo frekvencija.
A: Hvala, da stanemo tu?
10.
A: Ovo je naš posljednji susret. Znaj da ćeš mi nedostajati.
D: I ti meni, ali nemoj zaboraviti da na mentalnom nivou moţemo komunicirati kada god to
poţelimo.
A: Moţda ti da, ali ja to još moram učiti.
D: Naravno da moţemo. Vidjet ćeš.
A: O čemu bi volio danas govoriti?
D: Volio bih još govoriti o Anunakima.
A: Izvoli.
D: Oni doţivljavaju najteţi period svoga postojanja.
A: Zašto?
D: Jer znaju da će uskoro biti razotkriveni. Njihovo vrijeme se pribliţava kraju i učinit će sve
samo da to spriječe. Znaju da ljudski um emitira takve frekvencije, koje mjenjaju prostor i
vreme, pa tako utječu na vreme, kao i na Matrix. Zato će oni iskoristiti sve, kako bi utjecali na
stanovništvo i stvorili takve misaono energetske forme, koje će bar za jedno vrijeme moći
spriječiti promjene.
A: Zar oni sami od sebe ne mogu stvoriti te blokirajuće energije?
D: Ne, jer to je poklon samo za ljudsku rasu. Mi smo djeca Matrixa i u potpunosti
odgovaramo našem segmentu. Oni su neka vrsta parazita. Samo mi moţemo naći,
preobraziti ili spriječiti. Oni imaju samo mogućnost da nam šalju takve energije, koje nas čine
obamrlim i tupim prema informacijama koje dolaze iz Matrixa. Imaju mogućnost utjecati na
naše razmišljanje i mjenjati ga, ali vezano za sudbinu Zemlje, ne mogu učiniti ništa.
A: Kako će utjecati na nas?
D: Sa strahom. Oni su veliki majstori stvaranja panike, straha, mrţnje i sve to u materijalnom
svijetu. To utječe na tok naših misli i svi počinjemo postavljati pitanja. Počinjemo istraţivati
da bi našli Istinu. Postoje ljudi koji su već razumjeli što se to dešava, tko smo, odakle smo
došli i kuda idemo. Njihovi glasovi se počinju čuti. Sve više se govori o 2012-toj, o
promjeni zemljinih polova, o raznim ekonomskim krizama, oglobalnom zatopljenju. Oni koji to
čine, iznose veoma ozbiljne dokaze, ali uvijek postoje i oni koji negiraju takve informacije,
odnosno počinju manipulirati pojmovima kataklizme, uništavanja i smrti. Sve što bih ţelio reći
je da se to tako treba desiti, jer da bi se oslobodili, da bi išli dalje, moramo promjeniti stare
navike. Moramo se osloboditi spoznatih ograda i iz sveg srca prihvatiti to što će doći. Svijet
mora patiti, ali to će biti patnja kratkog daha. Inuaki je trebalo 100 godina prilagoĎavanja
novim frekvencijama. Nama će za to trebati samo nekoliko godina prilagoĎavanja. To je
poklon Matrixa.
A: Što mi trebamo raditi?
D: Ţeljeti promjene. Trebate prema Matrixu slati one misaono-energetske-forme u kojima
molite da se ovo desi. Što se više ljudi sjedini u mislima, to bolje.
A: Matrix neće učiniti ove promjene ako mi aktivno ne sudjelujemo u tome?
D: Hoće, ali promjene će biti bolnije i teţe, jer Matrix mora odstraniti sve neprijateljske
energije da bi se mogla uspostaviti ravnoteţa. Samo poslije toga, kada su smetnje
odstranjene iz polja segmenta Matrixa za Zemlju, moţe doći do harmonije. MeĎutim, ako
cijelo čovječanstvo suraĎuje, tada misaono-energetske-forme koje dospjevaju u Matrix
pomaţu i Matrix to na svoj način uzima u obzir, kao da ne postoje neprijateljski činitelji i
odgovara smanjujući gubitke.
A: Shvaćaš li da je nemoguće cijelo čovječanstvo navesti na to da podjednako razmišljaju?
D: Nije nemoguće. Svako ljudsko biće, koje se podredi novom vjetru Matrixa, pomaţe da
snaga raste, što eksponencijalno povećava broj aktivnih. Kao što sam ti već rekao, nemoj
zaboraviti da odlučuje glas većine.
A: Još uvijek ne razumijem zašto nas Anunaki ne ostave na miru. Moţda ćemo i njih
prihvatiti?
D: Ne moţemo ih prihvatiti, jer da smo ih stvarno poznavali, već bi ih davno otjerali. Ako ih i
prihvatimo, ni tada ne mogu ostati, jer ne odgovaraju novim frekvencijama na Zemlji. Sa
druge strane, ljudi će konačno shvatiti da su sami svoji gospodari, da su sposobni sami
upravljati, da su do sada bili robovi svojih vlada, odreĎenih obitelji, da ne zavise od nikoga i
ničega. Sada je vrijeme da se probudimo i da počnemo osjećati da je potrebno da u svoje
ruke uzmemo svoje ţivote. Ne moramo više gutati dnevne doze otrova, jer došlo je naše
vrijeme. To Anunaki ne mogu prihvatiti.
A: Šta trebamo učiniti da se to desi?
D: Moramo razumjeti da smo svi jednaki, da su nam misli čarobne i to što ţelimo, to će se i
desiti. Svatko treba ţeljeti promjene. Trebamo se mentalno pribliţiti onoj točki gdje će Zemlja
učiniti skok. Trebamo pomoći da svijet to razumije, da pozitivno razmišljamo, da aktivno
sudjelujemo u ovom programu i u širenju toga programa.
A: Da, ali kako?
D: Da razgovaramo sa ljudima, sa onima koje volimo, da prijateljima razgovorom pribliţimo
promjene koje nam dolaze. Da im objasnimo što znači promjena i zašto je potrebna. Moramo
im pokazati da ne postoji nikakva opasnost, da se odvija nešto sasvim prirodno, jer u prirodi
sve ima svoju logiku. Trebamo svi sudjelovati u tome, u ovom nebeskom planu, podrţati ih u
tome da učine minimalne sigurnosne poteze, da se što lakše prebrodi ovo vrijeme promjena.
Otprilike toliko trebamo raditi.
A: Na kakve sigurnosne mjere misliš?
D: U prvom redu, da se stvore odreĎene, minimalne pričuve količine hrane. Mislim na sjeme
biljaka, alata i na sve što znači hranu i sigurnost. U drugom redu, moramo se pripremiti
mentalno. Mnogo je lakše proći jedan period nestašice kada znaš da je to prolazno i da te na
kraju čeka nešto dobro. U suprotnom, ako na nešto mislimo sa strahom, tada će misaono
energetske forme, koje mi stvaramo, privući iste takve frekvencije i to će dovesti do toga da
ćemo biti svjesno ili podsvjesno izloţeni ogromnoj količini negativnih informacija, koje će
pokrenuti procese uništavanja organiziranog ţivota ili će duh napustiti segment Matrixa za
Zemlju. Ni jedno nije dobra mogućnost. Zašto bismo trebali propustiti jednu ovakvu
mogućnost? Svaka duša je milijunima godina radila da bi dostigla ovo. Bila bi ogromna
greška da se sada spotaknemo. Naš zadatak je probuditi čovječanstvo, pokušati im objasniti
da bar istraţuju šire informacije o ovome. Moramo shvatiti da je stvarnost to što danas
doţivljavamo, da je to stvoreno sa naše strane, našim mislima. MeĎutim, to je skriveno od
nas i osakaćeno. Istina je da smo mi ti koji smo to učinili, jer su utjecali na nas, ucjenjivali
nas, nasjedali smo na to, ali to ne smanjuje našu krivicu. Mi smo za to jedini odgovorni.
Došlo je vrijeme kada nam nitko neće oprostiti, ako ne učinimo što trebamo. Sve trebamo
reći, što mislimo, u što verujemo. Ovo saopćavamo svima meĎu nama. Nema više vremena
za to da se skrivamo, da mislimo na to što će reći susjed, ako sazna u što mi to vjerujemo.
Trebamo razmišljati o tome što će reći susjed ako smo mi znali što će se desiti, a njemu
nismo rekli....
A: Ali ljudi će nas smatrati potpuno ludima...
D: I tada? Neka neki misle da smo ludi. Drugi će se nama pridruţiti u ovoj zamisli, dok će
treći traţiti vlastita rješenja.... Treba misliti na to kolikom broju ljudi ćeš pomoći, koliko ćeš ih
spasiti, koliko njih će promjeniti mišljenje. Što je bitnije, koliko njih te je osudilo ili koliko ih ima
kojima si pomogao?
A: Logično, oni kojima si pomogao. Ali što konkretno moţemo učiniti?
D: Prvenstveno, svakog dana trebamo poţeljeti da smo bolji i sve
razumniji. Drugo, svakog dana poslije buĎenja učinimo jednu kratku
meditaciju, kojom pokušajmo ući u frekvencije ljubavi. To će nam
omogućiti da istupimo iz frekvencije Matrixa mrţnje. Svaku večer, prije
nego što zaspimo, zamolimo Matrix da u toku spavanja stupimo u
neposrednu vezu sa njim. Tako ćemo sami sebe spojiti, jedinstveno
ćemo vibrirati sa njegovim pulsom, da bi se mjenjali. Naše tijelo i um
proći će kroz radikalne promjene, ali postupno, što će nas na svim
nivoima pripremiti za promjene koje slijede.
U trenutku kada planeta izvede skok, bit ćemo tamo zajedno sa njom i probudit ćemo se
prebačeni u jedan sasvim drugi svijet, gde više neće postojati strah, mrţnja i materijalizam.
Neće biti ni Anunakija, jer oni ne mogu ići sa nama u ove više frekvencije. Oni privremeno
ostaju u jednom sasvim drugom polju, u društvu onih koji su im slični. Oni ovo već vide i zbog
toga se boje. To ih prisiljava da povećaju svoje energije i informacije kojima nas napadaju.
A: Kako se manifestiraju ovi napadi?
D: Na fizičkom polju. Prvenstveno nas bombardiraju manipuliranom hranom. Najviše
korištena hrana na zemlji je kruh, a u brašno je najlakše ubaciti neke "upotrebljive" stvari.
Zatim vode veoma interesantne ratove za cijepljenje protiv takozvanih bolesti. One koji
otvoreno govore o ovome, ismijavaju, kaţnjavaju ih, ograĎuju se od njih. Imaju bezbroj
načina. Izdaju knjige, imaju svoje emisije na TV, sa ciljem da dokaţu da odreĎene teorije,
koje bi trebale biti javne, proglašavaju laţnim. Na energetskom nivou, svakog dana smo
izloţeni bombardiranju takvim energijama koje blokiraju naše čakre, posebno osjećaj ljubavi.
To nam onemogućava prihvatiti korisne energije poslane od Matrixa.
A: Kako nas bombardiraju? Neprekidno?
D: Osjećam napad dva puta dnevno. Jednom oko ponoći i jednom oko podneva.
A: Koliko to traje?
D: Oko pola sata.
A: To se dešava globalno?
D: Da. Kako ja vidim, svakome u to vrijeme šalju odreĎene informacije. Hoću vam reći, kada
je kod nas ponoć i podne.
A: Kako čine to bombardiranje?
D: Pomoću određenih uređaja koji liče na obeliske. Oni su od granita, ali unutrašnjost
im je prazna. U unutrašnjost stiţu preko raznih podzemnih prolaza. Tu smještaju
ogromne kristale, koji sadrţe određene programe. U određenim vremenskim
periodima Anunaki ulaze da bi provjerili funkcioniranje, mjenjajući programe i jačinu
emitiranja.
A: Gdje su ti obelisci? U unutrašnjosti Zemlje?
D: Vani su. Svi ih vidimo. U Engleskoj, Americi,
Egiptu, Francuskoj… Svuda ih ima. Ukupno ih ima sedam.
A: Ne moţemo ništa učiniti i spriječiti emisiju?
D: Mi ne moţemo to spriječiti, samo se moţemo braniti.
A: Kako?
D: Najbolju obranu daje mesing.
A: Kako se on upotrebljava?
D: Nosimo stalno jednu mesinganu narukvicu. Bitno je da bude okrugla ili
ovalna, nikako ne četvorokutna.
A: Kakav je problem sa četvorokutom?
D: Ne odgovara energetskom polju čovjeka. Kod nas je sve nekako okruglo. Razmisli samo.
Ako praviš presjek trupa, ruke, glave, prsta, čakre... sve je okruglo. Znak beskonačnosti.
Moja majka ima prsten u obliku kvadrata, koji nekada nosi kraj vjenčanog prstena. Vidim
kako utječe na njene čakre. Jasno vidim kako se počinju smanjivati i kako mjenjaju brzinu
okretanja.
A: Zar je dosta da nosimo nešto od mesinga?
D: Da. Jako mnogo pomaše. Idealno bi bilo, kada bi obranili i
sobu gdje spavamo.
A: Kako?
D:Obuhvatimo sobu jednom mesinganom ţicom ili bar krevet.
Krajevi se moraju dodirivati. Tako ćemo biti zaštićeni. Ništa ne
moţe poremetiti ovo polje, posebno ako u trenutku kada
sastavimo krajeve, pošaljemo u Matrix misao obrane. Mesing je
nešto sveto.
A: Zašto?
D: Jer je energetski i svojom frekvencijom jako blizu frekvenciji
polja ljubavi.
A: Valjda je odatle porijeklo vjerovanja izmeĎu planete Venere i
mesinga?
D: Mesing utječe na razvoj biljaka, ima terapeutski utjecaj na
pluća i uskoro će otkriti da pozitivno utječe i na DNK čovjeka.
Nošenje ovog metala omogućuje da cijelo tijelo doĎe u
vibraciju, čiji je cilj otvaranje čakre ljubavi. Istovremeno sa
otvaranjem ove čakre,
tijelo moţe početi obranu od bilo kakvog energetskog napada.
A: Zašto?
D: Jer duh na ovom nivou ima istu pulzaciju sa Matrixom. Vibrira istim glasom,
zato ima sudjelovanje u obrani i potpori. To znači da je čovjek na putu uzdizanja i
istine, te da se ova veza ni na koji način ne moţe prekinuti. Moraš razumjeti da je razlog
zašto smo na Zemlji taj, da doprinesemo usponu i promjenama, pa ćemo zbog toga na neki
način, kao stanovnici, biti nagraĎeni jednim novim svijetom. Bit će sjajno. Bit će sasvim
drugačije nego što je sada. Tome moţemo doprinjeti ako pozitivno razmišljamo, ţeleći da se
ovaj stari sustav završi, kako bi mogli ući u jedno novo doba. Ne smijemo obraćati paţnju na
tuĎa objašnjenja, koja utječu na nas preko svojih strahova. Treba slušati svoje srce. Ako bi
voljeli da se nešto promjeni, tada iz cijelog bića i srca trebamo to ţeljeti. Svakoga trenutka
trebamo misliti na slobodu, na promjene, na ljubav. Mentalno trebamo stvoriti jedan idealan
svijet, trebamo ţivjeti u njemu i hraniti ga nadom i vjerovanjem. Sada je došao trenutak da
nitko nema pravo zakidati nam išta od ţivota, odlučivati o našoj sudbini. Zato vas molim,
priključite nam se, svima nama koji smo došli predati vam ove informacije. Molimo vas da
nam pomognete, kako bi i mi mogli pomogći vama.
A: Pokušat ćemo, ali ne znam da li će uspjeti?
D: Samo treba htjeti. Nije teško. Potrebno je samo poslati misao, ţelju za promjenom do
Matrixa. On preuzima ovu misaono-energetsku-formu, pojačava ju kako bi se izrazila. To je
sve. Sve drugo će doći samo od sebe.
A: Obećavam da ću to učiniti.
D: Nemojte zaboraviti nedeljom na mentalni susret.
A: U 22:30.
D: Da.
A: Mislim da je došlo vrijeme da malo stanemo.Volio bi još nešto reći?
D: Volim svakoga i samu Zemlju. Nadam se da sam vam bio od pomoći.
A: Naravno.
D: Ţelim da se u jednom novom svijetu sretnemo.
A: Nadam se i ja da ćemo se još vidjeti. Već mi nedostaješ.
D: Kao što sam rekao, još ćemo se sresti. To moţe biti bilo kada, kad god poţeliš.
A: Daj mi vremena da prvo pokušam mentalnim susretima...
D: Rekao sam već, samo trebaš ţeljeti...
A: Da, ali teško mi je...
D: Lako je. Svi mi moţemo biti zajedno, samo kad to ţelimo.
A: Da, ali ţivot nas stavlja u teške situacije. Kada nemamo vremena ni za sebe, za
meditaciju.
D:To su utjecaji Anunakija. Kad god osjetiš da te nešto zadrţava, blokira, pomisli samo na
mene, na nas koji smo došli sa Inunake i o onima koji su ostali tamo. Mi ćemo vam pomoći,
isto tako kao što ćemo pomoći i ostalima koji budu traţili našu pomoć, jer mi smo jedno sa
vama.
A: Hvala.
D: Nema na čemu. Neka se svi naĎemo u slijedećih tisuću godina mira i ljubavi!
A: Gledajući u natrag na naše susrete, nailazim da bih imala još bezbroj pitanja, na koje bi
voljela dobiti odgovore. Moţda je samo toliko bilo namjenjeno meni. Moţda je Matrix u svojoj
velikoj mudrosti meni saopćio samo one informacije, koje sam bila u stanju prihvatiti. Ne
mogu, a da kaţem da nisam uznemirena, ozlojeĎena, iznenaĎena i da nisam frustrirana
zbog toga što sam čula. Neke stvari sam već poznavala, dok su me druge bocnule tamo gdje
sam mislila da me ništa ne moţe iznenaditi i promjeniti, prisiljavajući me da stvarno shvatim
tko sam ja u suštini, koja ne zna ništa. Bez obzira što me moja racionalnost navodi na
ţestoka odbijanja nekih misli, u dubini duše mi ipak nešto šapuće da je sve to istina. Nisam
još u tom stanju da nešto objektivno proanaliziram. Jedina stvar koja me je natjerala da
napišem ovu knjigu je moj susret sa ovom neobičnom dušom i moja vjera u njegovu
iskrenost i poštenje, mudrost i teret tajne koju su skrivali odrazi njegovih nekada sjajnih, ali
umornih plavih očiju. Zato Vam predlaţem da nekoliko tjedana pokušamo napustiti našu
ulogu odraslog, pokušajmo sagledati svijet očima jednog gladnog sedmogodišnjaka.
Zaboravimo na stare zamisli i navike, zaboravimo to što su nas drugi učili, na što su nas
prisiljavali. DoĎite, da doĎite sada, od ovog trenutka poţelimo saznati istinu. Svi se poveţimo
sa Matrixom i izravno od njega dobijmo informaciju. Od današnjeg dana, uvijek mu recimo
što je to što nas interesira, ne što misle susjedi, prijatelji, roditelji. Svi smo mi sami. U ţivotu
smo posebni entiteti, ali na nivou Matrixa pripadamo jednoj jedinoj cjelini. Činimo tako, kako
je Bog govorio preko usta ovog dječaka. Doţivljavamo neobična vremena, vremena u kojem
se Zemlja mora promjeniti, sinkronizirati se sa novom frekvencijom. Moţda smo se borili za
ove mogućnosti kroz bezbroj godina. Valjda smo molili nebo i ţudili za ovim dogaĎajima, za
ovom pomoći. Svakim raĎanjem i umiranjem bili smo sve bliţe Matrixu i bili smo bliţe ovom
uzvišenom trenutku. Naše je zadovoljstvo i zasluga što smo stigli dovde. Naša je šansa.
Haj'mo, sjedinimo naše mogućnosti, snage, probijmo zidove neznanja i neznanosti,
irealizma, ograde materijalizma i krenimo zajedno tamo PREKO, gdje nas očekuje jedno
mirnije, bolje i razumnije sutra, jedan ljepši svijet. Sve vas volim i ţelim da vam Istina ispuni
srce.
Zato nikada nemojte zaboraviti ove moje riječi:
Ja sam Put, Istina i Ţivot!
Download

Inuaki, reptil koji ţivi u meni