DESET DANA MOLITVE
Nauči nas da se molimo
Deset dana u Gospodnjoj molitvi koji će promeniti vaš život
Dobrodošli u Deset dana molitve 2014. godine! Od 2006. godine, kada je program
Operacija pozni dažd otpočeo, Bog je kroz akciju Deset dana molitve učinio
mnogobrojna čuda. Sveti Duh je obnavljao, obraćao, raspirivao ţar za evangelizmom i
obnavljao odnose. Činjenica je da je molitva oţivljava!
Verujemo da će se vaš ţivot, kao i ţivot onih za koje se molite, promeniti kada se sa
braćom i sestrama budete udruţili u molitvi za izlivanje Svetoga Duha. Evo šta kaţu neki
učesnici Deset dana molitve u 2013:
Osetili smo da nas je, dok smo se ovih deset dana okupljali oko molitve, pohodio Sveti
Duh baš kao u apostolsko vreme. Vladalo je iskreno pokajanje i žalost zbog svakog
učinjenog greha, i vernici su zaboravljali svoje tuge i mirili se jedni s drugima. Za nas
učesnike to je bilo osvežavajuće iskustvo. (Ikena Dţosef iz Nigerije)
Poslednji dani molitve ostavili su veliki uticaj na mene i počela sam da shvatam šta sve
Bog ZAISTA može da učini – a to je mnogo više od pronalaženja mesta za parkiranje u
Kostku (Costco)! Oduševljena sam Njegovom milošću. (Novokršteni vernik čije nam je
reči prenela Loralin Horing iz Amerike)
Ovo je prvi put da smo imali kompletan program “Deset dana molitve”. Videli smo čuda.
Mala devojčica, koja se molila za svoje roditelje, rekla nam je da njen otac više ne želi da
se razvede od majke. Drugi vernik, koji ljudima oko sebe nije često govorio o svojoj veri
dobio je priliku da ponudi nekome knjigu “Velika borba”. Ženi koja se molila svakoga
dana za svoje kolege, jedan od njih, koji je bio musliman, postavljao je pitanja o Isusu.
Osećam kao da sam bliža Bogu. Imati ulogu voĎe u molitvenoj grupi veliki je izazov, ali
hvala Bogu što sam svakoga dana imala Njegovu podršku. (Milen Peron iz Francuske)
Neizmerno vam hvala! Već vidimo rezultate i silu ujedinjene molitve kod vernika i mladih
naše crkve. Bog je tako dobar! (Vilijam Folkgram sa Novog Zelanda)
Tema za molitvu: Gospodnja molitva
U toku Deset dana molitve u 2014. godini, molićemo se Gospodnjom molitvom, koju
moţemo naći u JevanĎelju po Mateju 6, 9-13 i JevanĎelju po Luki 11,1-4. Ţivot našeg
Spasitelja bio je ispunjen molitvom. U razgovoru sa svojim Ocem pronalazio je snagu,
utehu i radost. U tim ranim jutarnjim časovima molitve, Bog mu je davao smernice za taj
dan.
Učenici su bili zadivljeni Isusovom navikom da se moli, i traţili su Mu da i njih nauči
tome. Kao odgovor na to, ponovio im je molitvu koju je izgovorio na Gori blaţenstva.
Tek je trebalo da spoznaju vaţnost jednostavne molitve, koja njihovu paţnju sa njih
samih skreće ka Bogu, ali predstavlja i način da se sve njihove potrebe zadovolje. I mi
takoĎe treba da naučimo da se molimo kao Isus. U toku ovih deset dana, otkrićete dubinu
Gospodnje molitve koju niste mogli ni da naslutite, vaše srce biće privučeno Gospodu u
ljubavi goreći za Njegovo delo, i bićete svedoci kako Bog na neverovatne načine
odgovora na molitvu.
Zahtevi za svakodnevnu molitvu
Svakodnevna skrušena i posrednička molitva sadrţi zahteve koji se tiču potreba
pojedinaca, kao i potreba Hrišćanske adventističke crkve širom sveta. Ovde se takoĎe
ističu inicijative i misija naše crkve na svetskom nivou u 2014. godini.
Misija u gradovoma
Posebno mesto u molitvi ove godine treba da bude inicijativa Misija u gradovima. Ova
inicijativa usmerena je na aktivnosti Adventističke crkve kojima će se meĎu ljudima u
gradskim sredinama širiti vest o Isusovoj ljubavi i nadi u Njegov skori dolazak.
Inicijativom je obuhvaćeno više od šest stotina trideset najvećih gradova na svetu. Ona je
prošle godine otpočela u Njujorku, i nastavlja se u 2014, 2015. godini i dalje. Aktivnosti
kojima će se dopreti do ljudi biće sveobuhvatne (delovanje na polju zadovoljavanja
mentalnih, fizičkih i duhovnih potreba) i neprestane, zbog kojih će uticaj adventista u
gradovima biti dugotrajan. Metode dosezanja su Lajf houp centri uticaja, sluţba u društvu,
zdravstveni seminari, male grupe, molitvene grupe i druge sluţbe kojima se stvara
probuĎenje, sluţba ţena, sluţba mladih i ţetvene evangelizacije. Svaki dan za vreme ovih
deset dana molitve, istaćićemo po jednu potrebu za inicijativu Misija u gradovima. Za
spisak gradova i više informacija o ovome posetite vebsajt www.MissiontotheCities.org
and www.RevivalandReformation.org/777
Ujedinjena molitva
Već smo se ranije molili sa drugima, ali moţda se dogodilo da nismo iskusili blagoslove
ujedinjene molitve. U toku ovih deset dana imaćete priliku da osetite obilje blagoslova
dok se zajedno sa braćom i sestrama budete upuštali u otvoreni razgovor sa Bogom. Evo
nekoliko ideja da ujedinjena molitva bude svakome ugodna:
* Molite se u jednoj ili dve rečenice u kojima ćete se drţati teme. Omogućite i drugima
da se mole. Moţete se moliti više puta, ali neka to bude molitva u vidu razgovora.
* Tišina je dobra, pošto svakome omogućava da čuje Svetog Duha. Pevanje zajedničkih
pesama koje vodi Duh moţe biti blagosloveno.
* Umesto da potrošimo dragoceno vreme za molitvu u razgovoru šta će biti predmet
molitve, to jednostavno odmah pretočite u molitvu. Drugi se mogu priključiti i moliti se
za vašu potrebu i pozvati se na Boţje obećanje u vezi sa vašom molitvom.
Molitva i istraživanje Svetog pisma
Čitati Sveto pismo u toku molitve ili moliti se koristeći odreĎene rečenice iz Svetog
pisma osiguraće da naša molitva bude po Boţjoj volji. Pozivanje na Boţja obećanja u
toku molitve, na moćan način jača našu veru. Bog voli kada mu se u molitvi obraćamo
upravo rečima iz Svetog Pisma, koristeći izraze hvale i obećanja koja su tu zapisana.
“Reč Hristova se bogato useli meĎu vas, u svakoj premudrosti učeći i savetujući sami
sebe sa psalmima i pojanjem i pesmama duhovnim, u blagodati pevajući u srcima
svojim.” (Kološanima 3,16) Iznenadićete se svojom molitvom i uţivaćete u njoj!
Evo primera kako se moţete moliti Bogu dok čitate Sveto pismo: “Da bi se utvrdila srca
vaša bez krivice u svetinji pred Bogom i Ocem našim, za dolazak Gospoda našeg Isusa
Hrista sa svima svetima Njegovim.” (1. Solunjanima 3,13) Zatim, neka vaša molitva bude
nalik ovome: “Dragi Gospode, molim te ojačaj srce moga sina da čini dobro. Svojom
milošću mu pomozi da donese odluke koje će ga voditi ka svetosti. Isuse, neka se raduje
Tvom dolasku...”
Molite se za pet osoba
U toku ovih deset dana molitve ohrabrujemo vas da se posredničkom molitvom molite za
pet osoba sa kojima dolazite u dodir. To mogu biti članovi porodice, prijatelji, kolege,
susedi ili bilo koja druga osoba koja vam je na duši. U toku ove prve večeri, napišite na
dve kartice njihova imena i potrebe. Prva će vam sluţiti kao podsetnik da se molite za
njih. Na kraju večeri drugu karticu dajte voĎi vaše molitvene grupe, koji će je staviti u
posredničku kutiju. Svaki sledeći dan, iz kutije ćete izvući karticu i moliti se za osobe čija
su imena tu zapisana.
PRVI DAN – Tajna Njegove snage
Predlog za zajedniĉku molitvu:
“Kad se moljaše Bogu na jednom mestu pa presta, reče Mu neki od učenika Njegovih:
Gospode! Nauči nas moliti se Bogu, kao što i Jovan nauči svoje učenike.” (Luka 11,1)
Molitva (oko deset minuta)



Počnite molitvu slaveći Gospoda što nas je naučio da se molimo delotvorno.
“A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima: jer ne znamo za šta ćemo se
moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim.”
(Rimljanima 8,26)
Odvojte vreme da proslavite Boga za ono što On jeste i za sve što čini.
Priznanje (oko pet minuta)
* Priznajmo da se nedovoljno molimo i posredujemo za druge u molitvi – i pojedinačno i
kao grupa – i zatraţimo od Boga da nam oprosti što nismo dovoljno komunicirali sa Njim
i posredovali za druge kroz molitvu. „A meni ne dao Bog da zgrešim Gospodu i
prestanem moliti se za vas; nego ću vas upućivati na put dobar i prav.” (1. Samuilova
12,23)
* Molite se Bogu da vam ukaţe na bilo koji drugi greh koji treba da ispovedite, zatim
odvojte vreme i u tišini pokušajte da čujete Njegov odgovor. Traţite od Njega oproštaj i
radosno prihvatite Njegovu milost.
Molitva i posredovanje kroz molitvu (oko 35 minuta)
 Molite se da nam Bog pošalje Svetog Duha koji će nas naučiti kako da se molimo
kao Isus, i iskreno upućujemo posredničku molitvu za druge. “Izliću na dom
Davidov i na stanovnike jerusalimske duh milosti i molitava, i pogledaće na mene
kog probodoše; i plakaće za njim kao za jedincem, i tužiće za njim kao za
prvencem.” (Zaharija 12:10)
 Molite se za ţarku molitvu, uverenje koliko nam je ona potrebna i silu koja nam je
na raspolaganju kada se molimo.
 Molite se da se molitvene grupe svuda rašire. Molite se Bogu da u vašoj crkvi
oţivi molitveni ţivot.
 Zatraţite u molitvi da vas Bog vodi kada budete pravili planove.
 Molite se da crkvene voĎe predvode pokrete u šest stotina trideset gradova kao
mudre, Duhom ispunjene voĎe-sluge, koji ţele da otkriju i sprovode Boţje
planove i budu primer uspešnog zadobijanja duša.
 Molite se da adventisti i svi hrišćani doţive istinski preporod i reformu u svom
ţivotu sa Bogom. Molite se da se ispune Svetim Duhom, lično upoznaju Isusa
kroz Bibliju i molitvu, i ţive svetim ţivotom. Ovom molitvom se molite za sebe,
vernike vaše lokalne crkve i propovednika, ali i sledeće grupe ljudi: crkvene voĎe
na svim nivoima, roditelje, decu i mlade, samce, učitelje, propovednike,
zdravstvene radnike i misionare.


U toku ovih deset dana molite se Bogu za pet osoba i dopustite Svetom Duhu da
radi na njihovom umu. Napišite njihova imena (ako vam to odgovara) i njihove
potrebe na dve kartice. Jednu karticu ponesite sa sobom, a drugu stavite u
posredničku kutiju da se za te osobe molite svako veče.
Molite se za druge potrebe koje vam leţe na srcu.
Zahvalnost (oko 10 minuta)
 Pokaţite radost što Bog čuje i odgovara na vaše molitve. (Vidi Knjigu proroka
Jeremije 33,2.3)
 Zahvalite Mu za odgovore na molitve pre nego što vidite rezultate.
Predlog pesama (pevajte ove pesme, ili izaberite druge kako vas Bog bude inspirisao u
toku molitvenog sastanka)
“DoĎi, o Duše svemoćni” (Hrišćanske himne, br. 57); “O, doĎi, Duše Sveti” (Hrišćanske
himne br. 54); “O Boţe, čuj naš slabi glas” (Hrišćanske himne, br. 315), “Kad tvog brata
briga mori” (Hrišćanske himne, br. 308),
Elen Vajt o Gospodnjoj molitvi
“Ovako dakle molite se vi...” (Matej 6,9)
Naš Spasitelj je dva puta objavio Gospodnju molitvu. Prvi put mnoštvu u Besedi na Gori,
i ponovo, nekoliko meseci kasnije, samo učenicima. Učenici su kratko vreme bili
odvojeni od svoga Gospoda, i kada su se vratili, našli su Ga zadubljenog u razgovoru s
Bogom. Kao da nije primenćivao njihovu prisutnost, On je nastavio da se glasno moli.
Spasiteljevo lice zračilo je nebeskim sjajem. Izgledalo je da se nalazi u samoj prisutnosti
Nevidljivoga, dok je iz Njegovih reči izbijala ţiva sila onoga koji razgovara s Bogom.
Dok su Ga slušali, srca učenika bila su duboko dirnuta. Primetili su da On često u samoći
provodi duge časove razgovarajući sa svojim Ocem. Dani su Mu prolazili u sluţbi
mnoštvu koje se tiskalo oko njega, i u razotrkivanju laţnog učenja rabina. Taj neprekidan
rad često Ga je toliko iscrpljivao da su se Njegova majka, braća, pa čak i sami učenici,
pribojavali da će Ga stajati ţivota. MeĎutim, kada bi se posle časova provedenih u
molitvi – kojima je završavao naporan dan – vraćao, zapaţali su smirenost na Njegovom
licu, a Njegova prisutnost zračila je sveţinom. Upravo posle tih časova provedenih sa
Bogom, On je svakog jutra polazio da ljudima odnese nebesku svetlost. Učenici su
shvatili da postoji veza izmemĎu časova provedenih u molitvi i sile Njegovih reči i dela.
Sada, dok su slušali Njegovu molitvu, srca su im bila ispunjena strahopoštovanjem i
smernošću. Kada je završio molitvu, uskliknuli su svesni svoje duboke potrebe:
“Gospode! nauči nas moliti se Bogu!” (Luka 11,1)
Isus im ne otkriva nikakav novi oblik molitve. On samo ponavlja ono što ih je već ranije
učio, kao da je time hteo da kaţe: Morate shvatiti ono što sam vam već otkrio! U tome se
krije duboki smisao u koji vi još niste proniknuli!
Spasitelj nas, meĎutim, nije ograničino da upotrebljavamo samo te reči. Poznavajući
potrebe čovečanstva, On iznosi svoj lični uzor molitve, reči tako jednostavne da ih moţe
prihvatiti i malo dete, a ipak tako sadrţajne da njihovo značenje ni najveći umovi nikada
neće moći potpuno da dokuče. On nas uči da doĎemo Bogu sa svojim darom zahvalnosti,
da mu iznesemo svoje potrebe, da mu priznamo svoje grehe, i da zatraţimo Njegovu
milost, oslanjajući se na Njegovo obećanje. (Misli s Gore blagoslova, 131-132)
DRUGI DAN – Deca Cara
Predlog za zajedniĉku molitvu
“Oče naš koji si na nebesima...” (Matej 6,9)
Proslavljanje
 Proslavite Boga jer je On vaš nebeski Otac pun ljubavi. “Vidite kakvu nam je
ljubav dao Otac, da se deca Božija nazovemo i budemo; zato svet ne poznaje nas,
jer Njega ne pozna.” (1. Jovanova 3,1)
 Kako vam je nedavno Bog pokazao svoju ljubav? Proslavite Ga za to otkrivenje
Njegove ljubavi.
 Proslavite Boga za sve što je ovog dana učinio u vašem ţivotu, prošloj nedelji, itd.
Priznanje


Priznajte da nedovoljno volite Boga i Njegovu decu. Zamolite Ga da vam oprosti
što sumnjate u Njegovu ljubav prema vama i što se ne brinete dovoljno o spasenju
drugih ljudi.
Molite se Bogu da vam ukaţe na bilo koji drugi greh koji treba da ispovedite,
zatim odvojte vreme i u tišini pokušajte da čujete Njegov odgovor. Traţite od
Njega oproštaj i radosno prihvatite Njegovu milost.
Molitva i posredovanje kroz molitvu
 Pozovite se na obećanje da ćete dobiti Svetog Duha. “Kad dakle vi, zli budući,
umete dobre dare davati deci svojoj, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetog
onima koji ištu u Njega?” (Luka 11,13)
 Traţite od Boga da vas ukorava kao Otac pun ljubavi da biste mogli da primite
Njegov lik.
 “Ovo je zapovest Moja da imate ljubav meĎu sobom, kao što ja imadoh ljubav k
vama.” (Jovan 15,12) Traţite od Boga da vas osposobi da Njegovom ljubavlju
volite svoju porodicu, vernike crkve, neprijatelje, susede, prijatelje i sve one koji
su u predvorju hrišćanstva i nalaze se u našem krugu uticaja. Posebno Ga zamolite
da vam pomogne da se brinete o spasenju ljudi i da Mu ih svojom ljubavlju
pribliţite.
 Molite se da vaš ţivot i crkva pokaţu Boţju ljubav svima u vašem okruţenju.
 Molite se da u advetnističkim porodicama i crkvama vlada ljubav. Naročito se
molite da deca, mladi i novokršteni vernici doţive Boţju ljubav.
 Molite se da nam Bog i njegovo delo budu prioritet.
 Molite se za adventiste u gradovima da: a) doţive preporod i reformu kako bi
svojim ţivotima mogli da pokaţu Boţju ljubav i pravednost, b) aktivno sluţe
svojim susedima, c) budu ispunjeni i osnaţeni Svetim Duhom.
 Izvucite karticu iz posredničke kutije i posredničkom molitvom, sa još nekoliko
učesnika, molite se za pet osoba čija su imena zapisana na karticama i pet osoba
za koje ste odlučili da se molite u toku ovih deset dana molitve. Molite se za njih
u skladu sa rečima zabeleţenim u Poslanici Efescima 3,14-19.
 Molite se za druge potrebe koje vam leţe na srcu.
.
Zahvalnost
 Zahvalite Bogu što ste “...svi sinovi Božji verom Hrista Isusa.” (Galatima 3,26)
 Proslavite Ga u veri za čuda koja čini dok odgovara na vaše molitve.
Predlozi pesama
“DoĎi, o Duše svemoćni” (Hrišćanske himne, br. 57), “DoĎi i slavi” (Hrišćanske himne,
br. 126); “Istina divna, Isus je moj”, “Isus prima s ljubavlju” (Hrišćanske himne, br. 145)
Elen Vajt o Gospodnjoj molitvi
“Kada se molite Bogu, govorite: Oče naš.” (Luka 11,2)
Isus nas uči da njegovog Oca nazivamo svojim Ocem. On se ne stidi nazvati nas svojom
braćom. (Jevrejima 2,11) Spasiteljevo srce je toliko spremno i toliko ţeljno da nam, kao
članovima boţanske porodice, poţeli dobrodošlicu, da već u prve reči, kojima treba da se
sluţimo kada pristupamo Bogu, stavlja dokaz našeg srodstva sa Njim – “Oče naš”.
To je objavljivanje one divne istine, tako pune ohrabrenja i utehe, da nas Bog ljubi kao
što ljubi svog Sina. To je ono što je Isus rekao u svojoj poslednjoj molitvi za učenike: “Ti
si imao ljubav k njima kao i k Meni što si ljubav imao.” (Jovan 17,23)
Svet koji je Sotona smatrao svojim i kojim je gospodario kao okrutni tiranin, Boţji Sin je
jednim velikim podvigom okruţio svojom ljubavlju i ponovo povezao sa Gospodnjim
prestolom. Heruvimi, serafimi i bezbrojno mnoštvo svih bezgrešnih svetova klicali su
hvalospeve Bogu i Jagnjetu kada je ova pobeda bila osigurana. Radovali su se što je
pronaĎen put za spasenje palog roda i što će Zemlja biti otkupljena od prokletstva greha.
Koliko bi više trebalo da se raduju oni koji su predmet ove čudesne ljubavi!
Kako onda moţemo ikada sumnjati, biti u neizvesnosti i osećati se kao siročad? Za dobro
onih koji su prestupili zakon, Isus je uzeo ljudsku prorodu; postao je sličan nama da
bismo mogli imati večni mir i sigurnost. Mi imamo Zastupnika na Nebu, i ko god Ga
primi kao svog Spasitelja, neće biti ostavljen da sam, kao siroče, nosi teret svojih grehova.
“Ljubazni, sad smo deca Božja.” “A kada smo deca, i naslednici smo: naslednici, dakle
Božji, a sunaslednici Hristovi: jer s Njime stradamo da se s Njime i proslavimo.” “I još
se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i On, jer ćemo Ga
videti kao što jest.” (1. Jovanova 3,2; Rimljanima 8,17)
Prvi korak u pristupanju Bogu je upoznati ljubav koju ima prema nama i verovati u nju (1.
Jovanova 4,16); jer nas privlačna sila Njegove ljubavi navodi da doĎemo k Njemu.
Prihvatanje Boţje ljubavi izaziva odbacivanje sebičnosti. Nazivajući Boga svojim Ocem,
mi priznajemo da su sva Njegova deca naša braća. Svi smo mi delići velikog tkiva
čovečanstva, svi smo članovi jedne porodice. U svojim molitvama treba da se, osim za
sebe, molimo i za svoje bliţnje. Niko se ne moli pravilno, ako traţi blagoslov samo za
sebe.
Beskonačni Bog, kaţe Isus, pruţa vam prednost da Mu se pribliţite nazivajući ga Ocem.
Pokušajte da shvatite šta je sve time obuhvaćeno. Nijedan zemaljski roditelj nikada se
nije tako ozbiljno zalagao za svoje zalutalo dete kao što se Onaj, koji vas je stvorio,
zalaţe za prestupnika. Nijedna ljudska ljubav nije upućivala tako neţne pozive
nepokajanome. Bog stanuje u svakom ljudskom boravištu; On čuje svaku izgovorenu reč,
sluša svaku prinesenu molitvu, oseća tuge i razočaranja svake duše i posmatra kako se
ponašamo prema ocu, majci, sestri, prijatelju i susedu. On nam pomaţe u našim
nevoljama, i Njegova ljubav i milost neprestano se izlivaju da zadovolje naše potrebe.
MeĎutim, ako Boga nazivate svojim Ocem, priznaćete da ste Njegovo dete koje treba da
bude voĎeno Njegovom mudrošću i koje mu mora biti poslušno u svemu, znajući da je
Njegova ljubav nepromenljiva. Vi ćete se u svom ţivotu upravljati po Njegovom planu.
Kao Boţjoj deci, Njegova čast, Njegov karakter, Njegova porodica i Njegovo delo, biće
vam vaţniji od svega. Bićete radosni da priznate i poštujete svoj odnos prema svom Ocu i
prema svakom članu Njegove porodice. Radovaćete se da date svoj dopinos, ma kako
skroman, Njegovoj slavi i blagostanju svojih srodnika.
“Koji si na nebesima.” Onaj koga po Hristovoj zapovesti treba da smatramo svojim
Ocem, nalazi se “na nebesima” i “tvori sve što hoće”. Pod Njegovom zaštitom moţemo
sigurno počivati i reći: “Kada me je strah, ja se u Tebe uzdam.” (Psalam 115,3; 56,3;
Misli s Gore blagoslova, 133-135)
TREĆI DAN – Ime iznad svih drugih imena
Predlog za zajedniĉku molitvu
“Da se sveti ime Tvoje…” (Matej 6,9)
Proslavljanje
 Proslavite sveto Boţje ime i sve što otkriva Njegov karakter: “Jer nam se rodi
Dete, Sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni, Savetnik,
Bog silni, Otac večni, Knez mirni.” (Isaija 9,6)
 Proslavite Isusa što nam je dao svoju pravednost da bismo mogli biti sveti kao što
je On svet.
Priznanje
 Zatraţite oproštaj za hulu na Boţje ime rečima, mislima ili delima. Priznajte
nedostatak svetosti u sopstvenom ţivotu i prihvatite Njegov oproštaj. “Jer ti je
muž Tvorac tvoj, ime Mu je Gospod nad vojskama, i Izbavitelj ti je Svetac
Izrailjev, Bog svoj zemlji zvaće se.” (Isaija 54,5)
 Molite se Bogu da vam ukaţe na bilo koji drugi greh koji treba da ispovedite,
zatim odvojte vreme i u tišini pokušajte da čujete Njegov odgovor. Traţite od
Njega oproštaj i radosno prihvatite Njegovu milost.
Molitva i posredovanje kroz molitvu
 Pozovite se na obećanje da će vas “krstiti Duhom Svetim i ognjem”. (Matej 3,11)
 Molite se da vi, vernici vaše mesne crkve i svi adventisti: a) mrzite greh u svim
njegovim oblicima; b) naučite da neprestano budete u Hristu: “Koji govori da u
Njemu stoji, i taj treba tako da hodi kao što je On hodio.” (1. Jovanova 2,6); i c)
iskusite posvećenje kako bismo mogli da ţivimo svetim ţivotima “Nego po Svecu
koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju. Jer je pisano: Budite sveti,
jer sam Ja svet.” (1. Petrova 1,15.16)
 Molite se za svaki deo ţivota kojim moţemo pokazati ime Boţje i gde Ga nećemo
osramotiti.
 Molite se da naučimo da pred Bogom moramo stajati sa osećanjem dubokog
strahopoštovanja.
 Molite se da svi koji su uključeni kao podrška u program Misija gradovima – u
biblijski rad, zdravstveni evangelizam, sluţbu društvu, sluţbu deci i mladima,
molitvenim grupama i sl. – budu opskrbljeni darovima koji su potrebni za sluţbu
u koju su uključeni i da njihova sluţba donese mnogi rod.
 Molite se Bogu da nam pomogne da imamo Njegov karakter.
 Molite se da u potpunosti prihvatimo Hristovu milost i pravednost.
 Izvucite karticu iz kutije za posredničke molitve i naglas pročitajte potrebu koja je
zapisana, kao i potrebe na vašoj kartici. Zatim zamolite Boga da vam ukaţe na
biblijske tekstove koje ćete koristiti u molitvi za te osobe. To moţe da bude jedan
ili nekoliko tekstova.
 Napišite stih(ove) na kartici i molite se za te osobe u skladu sa odabranim tekstom.
 Molite se za druge potrebe koje vam leţe na srcu.
Zahvalnost
 Zahvalite Bogu što nam je omogućio da ţivimo svetim ţivotima koji na pravi
način mogu da Ga predstave svetu.
 Proslavite Ga u veri za čuda koja čini dok odgovara na vaše molitve.
Predlozi pesama
“DoĎi, o Duše svemoćni” (Hrišćanske himne, br. 57) ); ”O, kliči Bogu, Zemljo sva”
(Hrišćanske himne, br. 1); “DoĎi i slavi” (Hrišćanske himne, br. 126); “Kad tvog brata
briga mori” (Hrišćanske himne, br. 308)
Elen Vajt o Gospodnjoj molitvi
“Da se sveti ime Tvoje...” (Matej 6,9)
Svetiti Gospodnje ime znači sa strahopoštovanjem izgovarati reči koje se odnose na
Vrhovno Biće. “Ime je Njegovo sveto, i valja mu se klanjati.” (Psalam 111,9) Nikada i ni
na koji način ne smemo olako izgovarati titule i imena Boţanstava. U molitvi mi stupamo
u prijemnu dvoranu Najvišega; pred Njega moramo izaći sa svetim strahopoštovanjem.
AnĎeli zaklanjaju svoja lica u Njegovoj prisutnosti. Heruvimi i blistavi i sveti serafimi
pristupaju Nnjegovom prestolu sa svetim poštovanjem. Sa koliko tek strahopoštovanja mi
– smrtna i grešna bića – treba da izlazimo pred Gospoda, svoga Stvoritelja!
MeĎutim, svetiti ime Gospodnje znači mnogo više od ovoga. Mi moţemo, kao i Jevreji u
Hristove dane, pokazivati najveće poštovanje prema Bogu, a ipak stalno vreĎati Njegovo
ime. “Po imenu Gospod” je “milostiv, ţalostiv, spor na gnev i obilan milosrĎem i
istinom... prašta bezakonja i neprevde i grehe.” (2. Mojsijeva 34,5-7) O Hristovoj Crkvi
je zapisano: “Zvaće se: Gospod pravda naša.” (Jeremija 33,16) To ime se daje svakom
Hristovom sledbeniku. Ono je nasleĎe Boţjeg deteta. Porodica se naziva po ocu. Prorok
Jeremija se u vreme bolne teskobe i muke Izrailja molio: “Mi se Tvojim zovemo imenom
– nemoj nas ostaviti.” (Jeremija 14,9)
To ime uzdiţu anĎeli na Nebu i stanovnici bezgrešnih svetova. Kada se molite: “Da se
sveti ime Tvoje”, vi tada traţite da se ono proslavlja u ovom svetu, da se proslavlja u
vama. Bog vas je pred ljudima i anĎelima priznao za svoju decu; molite se da ne
obesvetite to “lepo ime kojim ste se nazvali”. (Jakov 2,7) Bog vas šalje u svet kao svoje
predstavnike. Svakim postupkom u ţivotu treba da objavljujete Boţje ime. Ova molba
zahteva od vas da imate Njegov karakter. Vi ne moţete svetiti Njegovo ime, vi Ga ne
moţete predstavljati svetu, sve dok svojim ţivotom i karakterom ne predstavite sam ţivot
i karakter Boţji. Ovo moţete postići samo prihvatanjem Hristove milosti i pravednosti.
(Misli sa Gore blagoslova, 135-137)
ĈETVRTI DAN – Carstvo na prvom mestu
Predlog za zajedniĉku molitvu
“Da dođe carstvo Tvoje...” (Matej 6,9)
Proslavljanje
 “Evo ću doći skoro!” (Otkrivenje 22,7). Proslavite Boga za mnoga dobra koja
vidite da čini svojoj crkvi u ovom trenutku kako bi i nas i svet pripremio za svoj
skori dolazak.
 Proslavite Boga za sve što je ovog dana učinio u vašem ţivotu, prošloj nedelji...
Priznanje
 Zatraţite oproštaj što Boţje carstvo i Njegova pravednost često nisu na prvom
mestu u vašem ţivotu, naročito u ovo vreme kada je Isusov dolazak blizu.
 Molite se Bogu da vam ukaţe na bilo koji drugi greh koji treba da ispovedite,
zatim odvojte vreme i u tišini pokušajte da čujete Njegov odgovor. Traţite od
Njega oproštaj i radosno prihvatite Njegovu milost.
Molitva i posredovanje kroz molitvu








Molite se za Svetog Duha koji će vam pomoći da sa silom svedočimo za Hrista.
“Nego ćete primiti silu kad siĎe Duh Sveti na vas; i bićete Mi svedoci u
Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i tja do kraja zemlje.” (Dela 1,8)
Molite se da svako od nas ima duboku ljubav prema grešnicima koja će nas
pokrenuti da delotvorno i revnosno govorimo ljudima o Isusu.
Molite se da vernici ne zavise od pastora u svom duhovnom rastu i da ne očekuju
od svojih pastora da odrade sve evangelizacione aktivnosti i sve ostale aktivnosti
dosezanja do drugih.
Posebno se molite za evangelzam i napore koji se čine da bi se doprlo do ljudi:
Za mudre, Duhom voĎene, delotvorne i Duhom ispunjene programe,
Za napore mesnih crkava; za crkvene evangelizacione aktivnosti,
Za zdravstveni evangelizam i ostale pomoćne sluţbe u evangelizacionim
naporima,
Za sveobuhvatne evangelizacione napore da se JevanĎelje propoveda u velikim
gradovima širom sveta.
Molite se za crkve da doţive sveobuhvatni rast koji će obuhvatiti sve koji su
uključeni u aktivnosti evangeliziranja, dosezanja do drugih i učeništva.
Molite se da više od dve stotine pedeset osoba koji su prošle godine završile
obuku za evangelizam u Njujorku, budu moćne voĎe u aktivnostima dosezanja do
drugih u mestima gde ţive.
Molite se da Bog diriguje svetskim dogaĎajima, da bi se svakom priţila prilika da
čuje o Isusu, da se Njegovo delo moţe završiti i zbog čega će Njegov drugi
dolazak biti bliţi! Molite se naročito za vašu lokalnu zajednicu.
Sa još nekoliko njih posredujte u molitvi za pet osoba koje ste odabrali, kao za
pojedince čija su imena zapisana na posredničkim karticama. Molite se u duhu

stihova iz Biblije koje su zapisane na karticama i navedite još neke tekstove na
koje vas Bog navede.
Molite se za druge potrebe koje vam leţe na srcu.
Zahvalnost
 “I Gospod će me izbaviti od svakog zlog dela, i sačuvaće me za carstvo svoje
nebesko; kome slava va vek veka. Amin.” (2. Timotiju 4,18)
 Proslavite Ga u veri za čuda koja čini dok odgovara na vaše molitve.
Predlozi pesama
“DoĎi, o Duše svemoćni” (Hrišćanske himne, br. 57); “Glasnici, trubom oglasite znak”
(Hrišćanske himne, br. 402); “O, spasimo mnoge” (Hrišćanske himne, br. 334); “Ko
gleda pod krstom” (Hrišćanske himne, br.134); “Pokaţi svetu Isusa” (Hrišćanske himne,
br. 344)
Elen Vajt o Gospodnjoj molitvi
“Da dođe carstvo Tvoje...” (Matej 6,10)
Bog je naš Otac, koji nas voli i brine se o nama kao o svojoj deci; On je i veliki Car
svemira. Interesi Njegovog carstva su i naši interesi, i zato smo duţni da radimo na
njegovoj izgradnji.
Hristovi učenici su očekivali skori dolazak carstva Njegove slave, ali ih je Isus ovom
molitvom poučio da carstvo neće tada biti uspostavljeno. Oni treba da se mole za Njegov
dolazak kao za dogaĎaj koji će se odigrati tek u budućnosti. MeĎutim, u ovoj molbi se
krilo i obećanje. Iako neće ugledati dolazak toga carstva za vreme svog ţivota, činjenica
da im je Isus naloţio da se za njega mole dokaz je da će ono, kada to Bog bude odredio,
pouzdano doći.
Carstvo Boţje milosti se sada osniva time što se srca, dotle ispunjena grehom i pobunom,
iz dana u dan pokoravaju vrhovnoj upravi Njegove ljubavi. MeĎutim, potpuno
uspostavljanje carstva Njegove slave ostvariće se tek prilikom drugog Hristovog dolaska
na ovaj svet. “A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svim nebom daće se narodu
svetaca Višnjega.” (Danilo 7,27) Naslediće carstvo pripremljeno za njih “od postanja
sveta” (Matej 25,34), a Hristos će preuzeti svoju veliku vlast.
Nebeska vrata ponovo će se podići i naš Spasitelj će doći s deset hiljada i hiljadama
hiljada svetih, kao Car nad carevima i Gospodar nad gospodarima. Gospod Emanuilo “će
biti Car nad svom Zemljom, u onaj dan biće Gospod jedan i ime Njegovo jedno”. “Stan
Božji” biće meĎu ljudima, “i živeće s njima, i oni će biti narod Njegov, i sam Bog biće s
njima Bog njihov.” (Zaharija 14,9; Otkrivenje 21,2)
MeĎutim, pre tog dolaska, kazao je Isus, “propovediće se ovo evanĎelje o carstvu po
svemu svetu za svedočanstvo svim narodima.” (Matej 24,14) Njegovo carstvo neće doći
sve dok se dobra vest o Njegovoj milosti ne raznese po svim krajevima Zemlje. Ako se
dakle predamo Bogu i ako pridobijemo druge duše za Njega, mi ubrzavamo dolazak
Njegovog carstva. Jedino se oni koji sebe posvećuju Njegovoj sluţbi da otvaraju oči
slepima, da obraćaju ljude “od tame k videlu i od oblasti sotonine k Bogu, da prime
oproštenje greha i dostojanje meĎu osvećenima” (Dela 26,18), govoreći: “Evo mene,
pošlji mene” (Isaija 6,8) – jedino se oni iskreno mole: “Da doĎe carstvo Tvoje.” (Misli s
Gore blagoslova, 137, 138)
PETI DAN – Koračati sa Isusom
Predog za zajedniĉku molitvu
“Da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu...” (Matej 6,10)
Proslavljanje



Proslavite Boga “Jer je ovo volja Boţija, svetost vaša.” (1. Solunjanima 4,3)
Koja ste to dela Boţja videli u proteklih nekoliko dana? Proslavite Ga za sve što
čini i za način na koji Boţji narod izvršava Njegovu volju.
Proslavite Boga zbog Njegovog karaktera. Popunite rečenicu: “Savimo te Boţe
jer si _________________."

Priznanje:



Traţite od Boga da vam otkrije kada niste bili voljni da činite Njegovu volju.
“Hoću činiti volju Tvoju, Bože moj, i zakon je Tvoj meni u srcu.”(Psalam 40,8)
Dopustite da vam Bog ukaţe na sve što treba da promenite u ţivotu, u sebi
priznajte svoje greške i prihvatite Njegovo oproštenje.
Zajedno zatraţite Boţje oproštenje za Njegov narod koji ne poštuje Njegovu volju.
Molite se za očišćenje i promenu. (Vodite računa da budete ljubazni. Ovo je
vreme za pokajanje, ne za ulaganje ţalbi.)
Molitva i posredovanje kroz molitvu








Molite se za Svetog Duha: “Nauči me Tvoriti volju Tvoju, jer si Ti Bog moj; duh
Tvoj blagi neka me vodi po stazi pravoj.” (Psalam 143,10)
Molite se da Bog obnovi naše misli kako bismo znali šta je Boţja volja. (Vidi
Rimljanima 12,2)
Molite se za poniznost kako bismo mogli da prihvatimo Boţju volju u svakom
segmentu našeg ţivota i da se ne protivimo Njegovoj volji.
Molite se za snagu da nastavimo da činimo Boţju volju, čak i u trenucima kada je
to teško. “Jer vam je trpljenje od potrebe da volju Božiju savršivši primite
obećanje.” (Jevrejima 10,36)
Molite se da svaki vernik (i u mesnoj crkvi i širom sveta) zna koji je njegov
bogomdani posao, kako bi prionuo na taj posao i postao aktivan u svojoj sluţbi.
Molite se da propovednici ili crkvene voĎe, i sve voĎe u adventizmu, provode
više vremena sa Isusom da bi znali koja je Njegova volja za našu crkvu i kako da
je sprovedu.
Molite se da se vladavina zla na zemlji okonča, da se greh zauvek uništi i
uspostavi carstvo pravde.
Misija u gradovima: Da sotonina uporišta budu uništena kako bi se otvorila vrata
za propovedanje JevanĎelja u šesto trideset gradova.


U posredničkoj molitvi molite se za petoro ljudi koje ste odabrali da se molite
ovih deset dana. TakoĎe izaberite karticu iz posredničke kutije i pomolite se za
pojedince čija su imena zapisana na tim karticama.
Molite se za druge potrebe koje su nam na srcu.
Zahvalnost
 “Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija u
Hristu Isusu od vas.” (1. Solunjanima 5,18) Zahvalite Bogu za posebne stvari u
vašem ţivotu, a naročito za izazove sa kojima se suočavate.
 Proslavite Ga u veri za čuda koja čini dok odgovara na vaše molitve.
Predlozi pesama
“DoĎi, o Duše svemoćni” (Hrišćanske himne, br. 57); “ Hristu dajem srce svoje”
(Hrišćanske himne, br. 248), “Ti si, Hriste, stena mira” (Hrišćanske himne, br. 232)
Elen Vajt o Gospodnjoj molitvi
“Da bude volja Tvoja i na Zemlji kao na nebu...” (Matej 6,10)
Boţja volja je izraţena u propisima Njegovog svetog zakona, a načela ovog Zakona su
načela Neba. Nebeski anĎeli ne postiţu nikakvo uzvišenije znanje nego što je poznavanje
Boţje volje, a ispunjavanje Njegove volje je najuzvišenija sluţba kojoj mogu posvetiti
svoje sposobnosti.
MeĎutim, sluţba na Nebu se ne obavlja da bi se udovoljilo Zakonu. Kada se sotona
pobunio protiv Gospodnjeg zakona, misao da postoji zakon bila je za anĎele iznenadno
suočavanje sa činjenicom o kojoj dotle nisu razmišljali. AnĎeli svoju sluţbu ne obavljaju
kao sluge, već kao sinovi. IzmeĎu njih i njihovog Stvoritelja postoji savršeno jedinstvo.
Poslušnost za njih nije teret. Ljubav prema Bogu čini njihovu sluţbu radosnom. Tako i u
svakoj duši u kojoj boravi Hristos Nada slave, ponovo odjekuju Njegove reči: “Hoću
činiti volju Tvoju, Boţe moj, i zakon je Tvoj meni u srcu.” (Psalam 40,8)
Molba “da bude volja Tvoja i na Zemlji kao na nebu” je molitva da se vladavina zla na
ovoj Zemlji okonča, da se greh zauvek uništi, i da se uspostavi carstvo pravednosti. Tada
će i na Zemlji, kao što je to na Nebu, biti ispunjene sve ţelje Boţje dobrote. (2.
Solunjanima 1,11; Misli s Gore blagoslova, 139)
ŠESTI DAN – Dar ţivota u izobilju
Predlog za zajedniĉku molitvu
„Hleb naš potrebni daj nam danas.“ (Matej 6,11)
Proslavljanje
 Proslavite Boga što se stara za svaku našu potrebu. “Budući da su nam sve
božanstvene sile Njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane...” (2.
Petrova 1,3)
 Kako se Bog u skorije vreme postarao za vaše potrebe? Proslavite Ga što se na
poseban način starao za vaše fizičke, mentalne, duhovne i socijalne potrebe ovog
dana i u protekloj sedmici.
Priznanje


Da li verujete da će se Bog postarati za svaku potrebu u vašem ţivotu? Dozvolite
Bogu da ispita vaše srce i otkrije vam sve što je potrebno da znate. Zatim priznajte
svoj greh i prihvatite Njegov oproštaj.
Da li ste sve što vam je Bog podario – vreme, novac, talente, itd. – u dovoljnoj
meri usmerili ka onima koji su u potrebi? Ako niste, molite se Bogu da vam
pokaţe na koji način moţete to da ispravite. Traţi li Bog od vas da sebe date na
neki poseban način, čime biste mogli da pomognete onima koji su u nevolji?
Molitva i posredovanje kroz moltvu






Pozovite se na obećanje Svetog Duha, koji će nam dati ţivot kroz Boţju reč. “Evo,
izasuću vam duh svoj, kazaću vam reči svoje.” (Priče 1,23)
Molite se da adventisti budu “narod Reči” koji proučava Bibliju (i Duh proroštva)
i primenjuje sve čemu ga je Bog naučio. “Starajte se ne za jelo koje prolazi, nego
za jelo koje ostaje za večni život...” (Jovan 6,27)
Posredujte kroz molitvu za milione onih koji su i fizički i duhovno gladni da se
nahrane. Molite se za adventističke organizacije (ADRA, Adventistička sluţba
društvu i druge) da imaju neophodna sredstva da obavljaju ovaj vaţan posao.
Molite se da vi, vaša mesna crkva i naša svetska crkva znamo kako da
zadovoljimo potrebe siromašnih i nevoljnih u našem okruţenju. Molite se da
iskreno sluţimo drugima.
Misija gradovima: Molite se da delo u Njujorku nastavi da ubira izobilnu ţetvu i
da otpočne “moćni pokret” koji nam je obećan kada se u gradovima bude radilo
onako kako to Bog ţeli. (Vidi Medical Ministry, 304 i Christ‟s Object Lessons
143)
Molite se da adventistički obrazovni sistem bude ono što je Bog naumio da bude.
Naročito se molite da nastavnici lično upoznaju Boga kako bi mogli da nahrane
svoje učenike “Hlebom Ţivota”. Molite se za lokalne adventističke škole.



Pomolite se sa još jednom osobom da pet osoba koje ste vi odabrali, i pet osoba
na kartici koju ste izvukli iz posredničke kutije, postanu revnosni poručavaoci
Biblije i zavole Hrista.
Imate li sada neku potrebu? Pomolite se Bogu za nju i proslavite Ga što će se
pobrinuti za nju.
Molite se za druge potrebe koje su vam na srcu.
Zahvalnost


Zahvalite Bogu što je Isus “hleb života: Koji Meni dolazi neće ogladneti, i koji
Mene veruje neće nikad ožedneti.”(Jovan 6,35)
Proslavite Ga u veri za čuda koja čini dok odgovara na vaše molitve.
Predlozi pesama
“DoĎi, o Duše svemoćni” (Hrišćanske himne, br. 57); “Gospod nas šalje” (Hrišćanske
himne, br. 333); “O, spasimo mnoge” (Hrišćanske himne, br. 334); “Pokaţi svetu Isusa”
(Hrišćanske himne, br. 344)
Elen Vajt o Gospodnjoj molitvi
“Hleb naš potrebni daj nam danas.” (Matej 6,11)
Prva polovina molitve kojoj nas je Isus naučio, odnosi se na Boţje ime, carstvo i volju –
da se sveti Njegovo ime, da se osnuje Njegovo carstvo i da se ispuni Njegova volja. Ako
vam je tako sluţba Bogu postala najvaţnija, moţete sa poverenjem traţiti da Bog
zadovolji i vaše lične potrebe. Ako ste se odrekli sebe i predali Hristu, postali ste članovi
Boţje porodice, pa vam na raspolaganju stoji sve što se nalazi u Očevoj kući. Sve Boţje
riznice su vam otvorene, u sadašnjem i u budućem svetu sluţba anĎela, dar Njegovog
Duha, trud Njegovih slugu – sve vam je na raspolaganju, sa svim onim što je u Njemu,
vaše je, sve dotle dok vam to moţe sluţiti na dobro. Čak će se i neprijateljstvo zlih
pretvoriti u blagoslov, usavršavajući vas za Nebo. Ako “ste Hristovi”, onda “je sve vaše”
(1. Korinćanima 3,23.21)
MeĎutim, vi ste slični detetu, kome još nije prepušteno da upravlja svojim nasledstvom.
Bog vam još nije poverio vaš dragoceni posed, da vas sotona ne prevari svojim lukavim
veštinama, kao što je to učinio sa prvim parom u Edemu. Hristos ga čuva za vas, ono je
izvan domajšaja onoga koji kvari. I vi ćete, kao dete, primati svakoga dana ono što vam
je potrebno za taj dan. Svakoga dana treba da se molite: “Hleb naš potrebni daj nam
danas.” Nemojte biti obeshrabreni ako nemate dovoljno za sutra. Vi imate jamstvo u
Njegovom obećanju: “U svojoj ćeš zemlji ţiveti, hranićeš se u obilju...” (Psalam 37,3)
David kaţe: “Bejah mlad i ostareh, i ne videh pravednika ostavljena, ni dece njegove da
prose hleba.” (Psalam 37,25) Bog, koji je poslao gavrane da hrane Iliju kod potoka
Horata, neće zaobići nijedno od svoje verne, poţrtvovane dece. O onome koji hodi u
pravdi, stoji napisano: “Hleb će mu se davati, vode mu se neće prmicati.” “Neće se
postideti u zlo doba, u dane gladne biće siti.” “Koji dakle svoga Sina ne poštede, nego Ga
predade za sve nas, kako dakle da nam s Njime sve ne daruje?” (Isaija 33,16; Psalam
37,19; Rimljanima 8,32) Onaj koji je olakšavao brige i terete svoje majke udovice i
pomagao joj da zadovolji potrebe domaćinstva u Nazaretu, saoseća sa svakom majkom u
njenoj borbi da svojoj deci obezbedi hranu. Onaj koji se saţalio nad mnoštvom zato što
“bejahu smeteni i rasejani” (Matej 9,36), i sada ima saţaljenja prema napaćenom
siromahu. Njegova ruka je ispruţena prema njima da ih blagoslovi; i u samoj molitvi koju
je objavio svojim učenicima, On nas uči da se sećamo siromašnih.
Kada se molimo: “Hleb naš potrebni daj nam danas”, traţimo i za druge, kao i za sebe.
Mi priznajemo da ono što nam Bog daruje, nije samo za nas. Bog nam daje s poverenjem,
da moţemo hraniti gladne. Po svojoj dobroti, On se tako pobrinuo za siromašne. (Psalam
68,10) On kaţe: “Kada daješ obed ili večeru, ne zovi prijatelja svojih, ni braće svoje, ni
roĎaka svoji, ni suseda bogatih… Nego kada činiš gozbu, zovi siromahe, kljaste, hrome,
slepe; i blago će ti biti što ti oni ne mogu vratiti; nego će ti se vratiti o vaskrsenju
pravednih.” (Luka 14,12-14)
“A Bog moţe tako obilato izliti na vas svaku vrstu milosti, da moţete imati uvek i u
svemu sasvim dovoljno svega i još imati viška za koje mu drago dobro delo.” “Ovo
velim: ko škrto seje, škrto će i ţeti; ko obilatp seje, obilato će i ţeti.” (2. Korinćanima 9,
8.6)
Molitva za svakodnevni hleb ne obuhvata samo hranu za odrţavanje tela, već i duhovni
hleb koji hrani dušu za večni ţivot. Isus nam zapoveda: “Starajte se ne za jelo koje
prolazi, nego za jelo koje ostaje za večni ţivot.” (Jovan 6, 27) On kaţe: “Ja sam hleb ţivi
koji siĎe s Neba; koji jede od ovoga hleba ţiveće uvek.” (Jovan 6, 51) Naš Spasitelj je
hleb ţivota, i posmatrajući Njegovu ljubav, primajući je u dušu, mi se hranimo hlebom
koji je sišao s Neba.
Mi primamo Hrista preko Njegove reči, a Sveti Duh je dat da nam Boţju reč učini
razumljivom i da usadi njene istine u naša srca. Moramo se moliti svakoga dana da nam
Bog, dok čitamo Njegovu reč, šalje svoga Duha da nam otrkrije isine, koje će našoj duši
darovati snagu potrebnu za taj dan.
Učeći nas da svakog dana traţimo ono što nam je potrebno – i zemaljske i duhovne
blagoslove – Bog ima u vidu naše dobro. On ţeli da uvidimo svoju zavisnost od Njegove
stalne brige, jer nastoji da nas privuče u zajednicu sa sobom. U toj zajednici sa Hristom,
molitvom i proučavanjem velikih i dragocenih istina Njegove reči, mi ćemo kao gladne i
ţedne duše biti nahranjeni i osveţeni na Izvoru ţivota. (Misli s Gore blagoslova, 140143)
SEDMI DAN – Čiste ruke, neokaljano srce
Predlog za zajedniĉku molitvu
“I oprosti nam grehe naše, jer i mi opraštamo svakome dužniku svojemu.” (Matej
6,12)
Proslavljanje



Proslavite Boga, jer je spremnost da oprosti jedna od Njegovih ključnih
karakternih osobina (2. Mojsijeva 34, 6.7)
“Jer si Ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji Te prizivaju.”
(Psalam 86,5)
Da li je Bog danas učinio nešto posebno? Proslavite Ga za to što je učinio.
Priznanje




Odvojte vreme i u ličnoj molitvi zatraţite od Boga da preispita vaše srce i otkrije
vam bilo koji greh koji vas odvaja od Njega. Kada vam Bog otkrije grehe,
pozovite se na obećanje o oproštenju. (1. Jovanova 1,9)
Postoji li neka oblast u vašem ţivotu koja je sotonino uporište? Ukoliko postoji,
otvorite Bibliju i pročitajte Psalam 51. i pokajničkom molitvom u kleti obratite se
Bogu da vam pomogne da odnesete pobedu nad tim grehom.
U sebi se pomolite da vam Bog oprosti što niste bili voljni da oprostite drugima.
Postoji li neko u vašem ţivotu kome bi trebalo da oprostite? Zatraţite oproštaj što
niste bili spremni da oprostite i poslušate Boga koji moţe da vam pokaţe kako da
ispravite svoje postupke. Na papiru napiptite šta On zahteva od vas.
Molitva i posredovanje kroz molitvu





Pozovite se na obećanje da će vam se Sveti Duh dati kada se kod vas bude javilo
pokajanje: “Pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za
oproštenje greha; i primićete dar Svetog Duha.” (Dela 2,38.39)
Molite se za bratsku ljubav u svim našim odnosima. “A budite jedan drugom blagi,
milostivi, praštajući jedan drugom, kao što je i Bog u Hristu oprostio
vama.”(Efescima 4,32)
Pomolite se Bogu za pomirenje, isceljenje i ujedinjenje svih razrušenih odnosa,
uključujuči: 1) porodične odnose, 2) prijateljske odnose – izmeĎu članova crkve i
sa ljudima koji još uvek ne poznaju Isusa, i 3) odnose izmeĎu voĎstva crkve i
vernika.
Molite se da jedinstvo u crkvama bude zasnovano na Boţjoj reči.
Molite se da jedinstvo vlada u svim našim organizacijama, školama, evanĎeoskim
projektima, pomoćnim sluţbama i crkvama. Naročito se molite da vaša mesna
crkva bude ujedinjena. Molite se Isusovom molitvom u Jovanu 17, posebno u
duhu reči zabeleţenih u 20. i 21. stihu.



Misija u gradovima: Molite se da Bog pripremi srca ljudi i privuče ih sebi. Da se
svaka predrasuda prema adventistima razbije u svih šest stotina trideset gradova.
Da adventisti mogu svima da pokaţu Boţju ljubav.
U grupama od dvoje ili troje obratite se Bogu u posredničkoj molitvi za vaših pet
osoba, i pet drugih imena zabeleţenih na posredničkoj kartici. Molite se za
obećanja data ovim osobama. Naročito se molite da osete da im je oprošteno i da
budu u stanju da opraštaju drugima
Molite se za druge potrebe koje su vam na srcu.
Zahvalnost


Zahvalite Bogu što nam je oprostio. “Koliko je istok daleko od zapada, toliko
udaljuje od nas bezakonja naša.” (Psalam 103,12)
Zahvalite Bogu što odgovara na molitve.
Predlozi pesama
“DoĎi, o Duše svemoćni” (Hrišćanske himne, br. 57); “Sa Golgote teče sad” (Hrišćanske
himne, br. 165); “U Hristu sam spasen ja” (Hrišćanske himne, br. 169); “O da ti nisi,
Spase umro za me” (Hrišćanske himne, br. 170).
Elen Vajt o Gospodnjoj molitvi
“I oprosti nam grehe naše jer i mi opraštamo svakome dužniku svojemu.” (Luka
11,4)
Isus nas uči da od Boga moţemo dobiti oproštenje jedino ako i mi opraštamo drugima.
Boţja ljubav nas privlači k Njemu i kada ta ljubav dirne naše srce, u njemu se mora
probutiti ljubav prema našoj braći.
Kada je izgovorio Gospodnju molitvu, Isus je dodao: “Ako vi oprostite ljudima njihove
pogreške, oprostiće i vama vaš Otac nebeski. Ako li vi ne oprostite ljudima njihovih
pogrešaka, ni vaš Otac neće vama oprostiti vaših.” Onaj koji nije spreman da oprosti,
zatvara jedini kanal kroz koji i sam moţe da primi milost od Boga. Ne smemo ni
pomisliti da imamo pravo da uskratimo oproštenje onima koji su nas vreĎali, zato što
nam nisu priznali svoju krivicu. Bez sumnje, njihova je duţnost da ponize svoja srca u
pokajanju i priznanju; meĎutim, mi moramo pokazati saţaljiv duh prema onima koji su
pogrešili prema nama, bilo da su nam priznali svoje greške ili ne. Ma kako da su nas
bolno ranili, ne smemo tugovati i saţaljevati sami sebe zbog uvreda koje su nam
nanesene; kao što očekujemo da Bog nama oprosti uvrede koje smo Mu naneli, i mi
moramo oprostiti svima koji su nama učinili neko zlo.
MeĎutim, oproštenje ima mnogo šire značenje nego što to mnogi misle. Kada nam
obećava da će obilno oprostiti, Bog dodaje smatrajući da smisao tog obećanja nadmašuje
moć našeg shvatanja: “Misli moje nisu vaše misli, niti su vaši putovi Moji putovi, veli
Gospod; nego koliko su nebesa viša od Zemlje, toliko su putovi Moji viši od vaših putova,
i misli Moje od vaših misli.” (Isaija 55,7-9) Oproštenje koje Bog daje, nije sam pravni čin
kojim nas oslobaĎa osude. To nije samo opraštanje greha, nego oslobaĎanje od greha. To
je izlivanje spasonosne ljubavi koja preobraţava srce. David je pravilno shvatio
opraštanje kada se molio: “Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni.” (Psalam
51,10) I ponovo kaţe: “Koliko je istok daleko od zapada, toliko zdaljuje od nas
bezakonja naša.” (Psalam 103,12)
Bog je u Hristu dao sebe za naše grehe. On je pretrpeo svirepu smrt na krstu, nosio
umesto nas breme krivice, “pravednik za nepravednike” da bi nam otkrio svoju ljubav i
privukao nas k sebi. I On kaţe: “Budite jedan drugome blagi, milostivi, praštajući jedan
drugome, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama.” (Efescima 4,32). Neka Hristos,
boţanski Ţivot, boravi u vama i preko vas otkriva nebesku ljubav koja će uliti nadu
onima koji su je izgubili i doneti nebeski mir srcu koje je greh ranio. Kada dolazimo k
Bogu, već na samom pragu nam se postavlja uslov da, primajući njegovu milost, moramo
pristati da njegovo milosrĎe pokaţemo prema drugima.
Da bismo mogli da primimo i drugima pruţimo Boţju ljubav koja prašta, veoma je
vaţno da poznajemo i verujemo u ljubav koju Bog ima prema nama. (1. Jovanova 4,16)
Sotona nastoji da nas na sve moguće načine prevari, kako bi nas onesposobio da
shvatimo tu ljubav. On će nas navoditi na pomisao da su naše greške i prestupi tako
ozbiljni da se Gospod neće odazvati na naše molitve i da nas neće blagosloviti ni spasiti.
Mi u sebi ne moţemo videti ništa osim slabosti, ništa što bi nas proporučilo Bogu, pa nam
sotona govori da su sva naša nastojanja beskorisna; mi ne moţemo popraviti mane svog
karaktera. Kada pokušamo da doĎemo Bogu neprijatelj će došapnuti: Nema nikakve
svrhe da se moliš; zar se ne sećaš da si učinio ono zlo delo? Zar nisi zgrešio Bogu i radio
protiv sopstvene savesti? Ali mi s pravom moţemo odgovoriti neprijatelju da: “krv Isusa
Hrista, Sina Njegova, očišćava nas od svakoga greha.” (1 Jovanova 1,7) Kada osetimo da
smo grešni i da ne moţemo da se molimo, upravo je to trenutak za molitvu. Kada smo
moţda postiĎeni, duboko ojaĎeni, ipak se moramo moliti i verovati. “Istinita je reč i
svakoga primanja dostojna da Hristos Isus doĎe na svet da spase grešnike, od koji sam
prvi ja.” (1. Timotiju 1,15) Oproštenje, pomirenje sa Bogom, ne dolazi nam kao nagrada
za naša dela; ono se ne daje zbog zasluga grešnih ljudi, već je to dar koji se temelji na
Hristovoj besprekornoj pravdi.
Ne pokušavajmo da umanjimo svoju krivicu traţeći izgovor za greh. Mi moramo
prihvatiti Boţju ocenu greha, a ona je zaista teška. Jedino nam Golgota moţe otkriti
strahovitu odvratnost greha. Kada bismo morali sami da nosimo svoju krivicu, to bi nas
slomilo. MeĎutim, Bezgrešni je zauzeo naše mesto; iako neduţan, On je poneo naše
nepravde. “Ako priznajemo grehe svoje”, Bog je “veran i pravadan da nam oprosti
grehe naše, i očisti nas od svake nepravde.” (1. Jovanova 1,9) Kakva veličanstvena istina
– pravedan prema sopstvenom zakonu, a ipak opravdava sve koji veruju u Isusa. “Ko je
Bog kao Ti? koji prašta bezakonje i prolazi prestupe ostatku od nasledstva svojega, ne
drži doveka gneva svojega, jer mu je mila milost.” (Mihej 7,18; Misli s Gore blagoslova
143-146)
OSMI DAN – Pobeda u Isusu
“I ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od zla…” (Matej 6,13)
Proslavljanje




Proslavite Boga što je moćniji od neprijatelja! (Vidi Otkrivenje 5,12)
Proslavite Boga što je obećao da će: “me izbaviti od svakog zlog dela, i sačuvaće
me za carstvo svoje nebesko; kome slava va vek veka.”(2. Timotiju 4,18)
Proslavite Boga što nas jača i osposobljava da se suočimo sa svim probama i
iskušenjima. (Vidi 1. Korinćanima 10,13)
Proslavite Boga što je ove nedelje na poseban način odgovorio na molitvu.
Priznanje


Zamolite Boga da vam ukaţe na naviku, misao ili bilo šta drugo u vašem ţivotu
što omogućava sotoni da vam pristupi. Priznajte u sebi te grehe, i pitajte Boga na
koji način moţete da ih prevaziĎete, i pozovite se na pobedu u Isusu.
Traţite od Boga oproštaj za mlakost i laodikejski duh, kako pojedinaca tako i
crkve, i zamolite Ga da nam da srce koje gori za Njega i ispuni nas Njegovom
pravdom.
Molitva i posredovanje kroz molitvu








Molite se da neprestano budemo ispunjeni Svetim Duhom kako bismo mogli da
ţivimo svetim ţivotom. “Po duhu hodite, i želja telesnih ne izvršujte.” (Galatima
5,16)
Molite se da vi sami i svi adventisti iskuse pobedu nad grehom prihvatanjem i
prisvajanjem Hristovog ţivota i smrti. (Vidi Rimljanima 6,1-14)
Stavite na sebe oruţje Boţje koje se pominje u Efescima 6,10-18. U molitvi
zatraţite da se naša deca, propovednici, voljene osobe, prijatelji i drugi obuku u
oruţje Boţje, kako bismo svi mogli da se usprotivimo Ďavolu.
Molite se da se u vama javi duboka mrţnja prema zlu, a snaţna ljubav prema
istini. (Vidi 1. Mojsijeva 3,15)
Molite se da Bog smanji uticaj raznih medija (televizije, interneta, muzike i dr) na
vaše ţivote.
Molite se za osloboĎenje od disfunkcionalnih misli, ponašanja i navika. (2.
Korinćanima 10,3-5)
Misija u gradovima: Molite se da se razveţu stege sekularizma, laţnih religija i
drugih filozofija koje vezuju srca i umove ljudi koji ţive u gradovima, kako bi bili
u stanju da prepoznaju laţnu posmodernu filozofiju i poţele da otkriju istinu, kao
i da se u njima stvori duboka duhovna glad.
Molite se Bogu da nam pomogne da se pokajemo za laodikejski duh kako bismo
bili spremni za pozni daţd.


Udruţite se sa još jednom ili dve osobe da posredujete za pet osoba koje ste vi
odabrali i pet osoba čija se imena nalaze na karticama koje se nalaze u
posredničkoj kutiji. Pomolite se za obećanja koja su data ovim pojedincima i za
pobedu u Hristu nad svim gresima prisutnim u njihovim ţivotima. (1.
Korinćanima 10,139
Molite se za druge potrebe koje vam leţe na srcu.
Zahvalnost
 “A Gospod je veran, koji će vas utvrditi i sačuvati od zla.” (2. Solunjanima 3,3)
 U veri zahvalite Bogu za sve što čini u ţivotima onih za koje se molite
posredničkom molitvom, čak iako još uvek ne vidite nikakvu promenu.
 Zahvalite Mu za sve drugo što vam leţi na srcu.
Predlozi pesama
“DoĎi, o Duše svemoćni” (Hrišćanske himne, br. 57); “Nemoj me sad mimoići”
(Hrišćanske himne, br. 226); “Istina divna Isus je moj”; “Bliţe sve bliţe o Boţe moj”
( Hrišćanske himne br. 363); “Gle srca mog” (Hrišćanske himne, br 149)
Elen Vajt o Gospodnjoj molitvi
“I ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od zloga.” (Matej 6,13)
Napast je mamljenje na greh, a to ne potiče od Boga, nego od sotone ili od zloće našeg
sopstvenog srca. “Jer se Bog ne može zlom iskušati, i On ne kuša nikoga.” (Jakov, 1,13)
Sotona se trudi da nas navede u iskušenje, da bi se zloća našeg karaktera otkrila pred
ljudima i anĎelima, i da bi mogao polagati pravo na nas kao na svoje vlasništvo. U
simboličkom Zaharijinom proročanstvu, sotona je prikazan kako stoji s desne strane
AnĎela Gospodnjeg i optuţuje prvosveštenika Isusa, odevenog u prljave haljine,
ometajući tako delo koje je AnĎeo ţeleo da obavi za njega. Ovo je prikaz sotoninog
ponašanja prema svakoj duši koju Hristos ţeli da privuče k sebi. Sotona nas navodi na
greh, a onda nas pred celim svemirom optuţuje kako nismo dostojni Boţje ljubavi.
MeĎutim, “Gospod reče sotoni: Gospod da te ukori, sotono, Gospod da te ukori, koji
izabra Jerusalim! Nije li on lavnja istrgnuta iz ognja?” A Isusu kaţe: “Vidi, uzeh s tebe
bezakonje tvoje, i obukoh ti nove haljine.” (Zaharija, 3, 2.4)
U svojoj velikoj ljubavi Bog nastoji da u nama razvije dragocene vrline svoga Duha. On
dozvoljava da se suočimo sa preprekama, progonstvom i tegobama, ne kao sa
prokletstvom, već kao sa najvećim blagoslovom u svom ţivotu. Svako savladano
iskušenje, svaka nevolja koju hrabro prebrodimo, daje nam novo iskustvo i unapreĎuje
nas u delu izgradnje karaktera. Duša koja se, boţanskom silom, odupire iskušenju,
otkriva svetu i celom svemiru delotvornost Hristove milosti.
Iako ne smemo da budemo obeshrabreni nevoljama, ma koliko one gorke bile, moramo
se moliti Bogu da ne dopusti da upadnemo u okolnosti u kojima bi nas vodile ţelje našeg
zlog srca. Kada upućujemo molitvu koju nam je Hristos objavio, mi se potčinjavamo
Boţjem voĎstvu i molimo Ga da nas vodi sigurnom stazom. Mi ne moţemo iskreno
izgovarati ovu molitvu, a ipak odlučiti da idemo putem koji smo sami izabrali. Treba da
čekamo Njegovu ruku da nas vodi treba da slušamo Njegov glas koji govori: “To je put,
idite njim.” (Isaija 30,21)
Za nas je opasno da zastajemo razmišljajući o tome kakve ćemo prednosti steći ako
prihvatimo sotonine predloge. Greh donosi sramotu i porpast svakoj duši koja mu
popušta; ali ima nešto u njegovoj prirodi što zaslepljuje i vara, i tako nas primamljuje
laţnim prikazivanjem. Ako se usudimo da stupimo na sotonino tlo, nije nam obećana
zaštita od njegove sile. Koliko do nas stoji, treba da zatvorimo svaki prilaz kojim bi kušač
mogao da dopre do nas.
Molitva: “Ne navedi nas u napast” je sama po sebi i obećanje. Ako se predate Bogu, On
vas uverava da “neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno
s kušnjom dati srećan ishod da je možete podneti.” (1. Korinćanima 10,13)
Jedina zaštita protiv zla je da se Hristos nastani u srcu verom u njegovu pravednost.
Iskušenje ima moć nad nama upravo zato što u našem srcu postoji sebičnost. MeĎutim,
kada posmatramo veliku Boţju ljubav, sebičnost nam izgleda tako odvratna i mrska, da
se u nama javlja ţelja da je izbacimo iz duše. Dok Sveti Duh veliča Hrista, naše srce
omekšava i postaje pokorno, iskušenje gubi svoju moć, a Hristova milost preobraţava
karakter.
Hristos nikada neće napustiti dušu za koju je umro. Čovek moţe da Ga ostavi i podlegne
iskušenju, ali se Hristos nikada ne moţe okrenuti od onoga za koga je platio otkupninu
svojim ţivotom. Kada bi naš duhovni vid bio izoštreniji, videli bismo duše pognute pod
teretom teskobe, ophrvane tugom, opterećene kao kola puna snopova, blizu smrti zbog
obeshrabrenja. Videli bismo anĎele, kako brzo lete u pomoć onima koji su u iskušenju i
koji stoje na samoj ivici propasti. Nebeski anĎeli potiskuju vojske zla koje opkoljavaju
ove duše, i pomahţu im da svoja stopala stave na siguran temelj. Bitke koje se vode
izmeĎu ove dve vojske isto su tako stvarne kao i one koje se vode meĎu vojskama ovoga
sveta, i od ishoda ovog duhovnog sukoba zavisi večna sudbina.
Reči upućene Petru se odnose i na nas: “Evo vas ište sotona da bi vas činio kao pšenicu.
A Ja se molih za tebe da tvoja vera ne prestane.” (Luka 22,31.32) Bogu hvala, mi nismo
ostavljeni sami. Onaj kome “tako omile svet da je i Sina svojega jedinorodnoga dao, da
nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni” (Jovan 3,16), neće nas
napustiti u borbi sa neprijateljem Boga i ljudi. “Evo dajem vlast”, kaţe On, “da stajete
na zmije i na skorpije i na svaku silu neprijateljsku, i ništa vam neće nauditi.” (Luka
10,19)
Ţivite u zajednici sa ţivim Hristom i On će rukom, koja nikada ne ispušta, čvrsto drţati
vašu ruku. Upoznajte ljubav koju Bog ima prema nama, verujte u nju, i bićete sigurni; ta
ljubav je neosvojiva tvrĎava za sve sotonine napade i obmane. “Tvrda je kula ime
Gospodnje, k Njemu će uteći pravednik, i biće u visokom zaklonu.” (Priče Solomunove
18,10; Misli s Gore blagoslova, 146-150)
DEVETI DAN – Neograničena moć
Predlog za zajedniĉku molitvu
„Jer je tvoje carstvo, i sila i slava. Amin.“ (Matej 6,13)
Proslavljanje



Svemoćni Gospod vlada! Proslavite Ga zajedno sa prorokom Danilom:
“Progovori Danilo i reče: Da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka;
jer je Njegova mudrost i sila; I On menja vremena i čase; smeće careve, i
postavlja careve; daje mudrost mudrima i razum razumnima. On otkriva šta je
duboko i sakriveno, zna šta je u mraku, i svetlost kod Njega stanuje.”(Danilo 2,
20-22)
PronaĎite u svojim Biblijama Psalme i upotrebite ih da proslavite Boga kao našeg
svemoćnog i pobedničkog Cara.
Proslavite Boga što je ove nedelje na poseban način odgovorio na molitvu.
Priznanje



Isus uskoro dolazi! Da li ste sopstvenim ţivotima pokazali svetu da se spremate
za Njegov skori povratak? Bog vas poziva da se pokajete i zatraţite Njegov
oproštaj.
U zajedničkoj molitvi priznajte grehe adventizma koji nedovoljno revnuje za
Boţju slavu i za spasenje ljudi.
U molitvi od Boga zatraţimo oproštaj što nismo omogućili da se Njegova velika
sila pokaţe kroz naš ţivot i rad u Njegovom delu, i što često delujemo u svojoj
snazi i bez vizije.
Molitva i posredovanje kroz molitvu





Molite se da nas ispuni Sveti Duh koji će nas osposobiti da svedočimo kao Isus. U
skladu sa opisom Isusove sluţbe zabeleţenim u Luki 4,18.19, molite se da
sluţimo kao što je i On sluţio.
Molite se da Boţja sila prati propovedanje JevanĎelja današnjem svetu. Pozovite
se na Hristove reči izrečene u Velikom nalogu. (Matej 28,18-20)
Molite se za evangelizacione napore vaše mesne crkve, kao i ostale širom sveta,
da bi se ubrao bogat rod ljudi koji će biti spašeni.
Misija u gradovima: Molite se da se dopre do mnogih kroz hiljade programa koji
se trenutno sprovode u gradovima i koji tek treba da se sprovedu u narednim
godinama. Molite se da Duh Sveti osnaţi sve vernike, voĎe i evanĎeoske radnike.
Molite se da Isus upravlja crkvom i svetskim dogaĎajima da bi se ubrzao Njegov
dolazak.


Udruţite se sa još jednom ili dve osobe da posredujete za pet osoba koje ste
odabrali i pet osoba čija se imena nalaze na karticama koje se nalaze u
posredničkoj kutiji. Neka vaše molitve budu u duhu reči zapisanih u Efescima
1,15-21.
Molite se za druge potrebe koje vam leţe na srcu.
Zahvalnost


“A Onome koji može još izobilnije sve činiti šta ištemo ili mislimo, po sili koja čini
u nama. Onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vek veka. Amin.”
(Efescima 3,20.21)
Zahvalite Bogu iz srca za mnoge blagoslove koje vam je dao ove nedelje.
Predlozi pesama
“DoĎi, o Duše svemoćni” (Hrišćanske himne, br. 57); “Sva sila i slava” (Hrišćanske
himne, br. 6); “Bog vodi me, to pevam sad” (Hrišćanske himne, br. 188); “S neba će
uskoro doći naš Bog” (Hrišćanske himne, br 405).
Elen Vajt o Gospodnjoj molitivi
“Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava.” (Matej 6,13)
Poslednja rečenica Gospodnje molitve, kao i prva, otkriva nam našeg Oca kao Onoga koji
je iznad svake sile, i vlasti, i svakog imena koje se moţe navesti. Spasitelj je sada bacio
pogled na godine koje predstoje Njegovim učenicima, koje će biti, ne kako su oni
zamišljali, obasjane sunčevom svetloštću blagostanja i počasti u svetu, nego zamračene
olujama ljudske mrţnje i sotonskog gneva. Usred nacionalnih razdora i propadanja svoga
naroda, učenici će na svakom koraku biti okruţeni opasnostima, a srca će im često biti
ispunjena strahom. Oni će morati da vide razoreni Jerusalim, uništeni hram, zauvek
ukinutu sluţbu u njemu, a Izrailj rasejan po svim zemljama kao olupine broda na pustoj
obali. Isus je rekao: “Čućete ratove i glasove o ratovima.” “Jer će ustati narod na narod
i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svetu. A to je sve
početak stradanja.” (Matej 24, 6-8) Ipak, Hristovi sledbenici nisu smeli da se plaše da je
njihova nada izgubljena i da je Bog zaboravio Zemlju. Sila i slava pripadaju Onome čije
uzvišene namere nezadrţivo krče sebi put ka svom ostvarenju. U molitvi kojom su
obuhvaćene njihove svakodnevne potrebe, Hristovi učenici bili su upućeni da gledaju
iznad svih sila i vlasti zla prema Gospodu, svome Bogu, čije carstvo upravlja svime i koji
je njihov Otac i večni Prijatelj.
Uništenje Jerusalima je simbol konačnog uništenja kojem će biti izloţen svet.
Proročanstva koja su se samo delimično ispunila prilikom razorenja Jerusalima, mnogo se
neposrednije odnose na poslednje dane. Mi sada stojimo na pragu velikih i svečanih
dogaĎaja. Pred nama je kriza kroz kakvu svet još nikada nije prošao. Ali i nama, kao i
prvim učenicima, umilno zvuči izjava da Boţje carstvo vlada svime. Redosled nailaţenja
budućih dogaĎaja nalazi se u rukama našeg Stvoritelja. Veličanstvo Neba upravlja
sudbinom svih naroda i brine o potrebama svoje Crkve. Svakom oruĎu za ispunjenje
njegovih planova, boţanski Učitelj kaţe isto što je rekao Kiru: “Opasah te, premda Me
ne znaš.” (Isaija 45,5)
U viĎenju proroka Jezekilja jedna ruka se pojavila pod krilima heruvima. Ovo treba da
pouči Boţje sluge da im boţanska sila osigurava uspeh. Oni koje Bog upotrebljava kao
svoje vesnike, ne treba da smatraju da njegovo delo zavisi od njih. Takav teret
odgovornosti nije prepušten smrtnim bićima. Onaj koji ne drema i koji neprestano radi na
ostvarenju svojih planova, nastaviće svoje delo. On će osujećivati namere zlih ljudi, i
unosiće zabunu u planove onih koji su se urotili protiv njegovog naroda. On, koji je Car,
Gospod nad vojskama koji sedi meĎu heruvimima, usred svih nemira i sukoba naroda, i
dalje čuva svoju decu. Onaj koji vlada na nebesima, naš je Spasitelj. On procenjuje svako
iskušenje, On nadgleda uţarenu peć u kojoj se mora okušati svaka duša. Kada budu
rušene tvrĎave vladara, kada strele gneva budu probadale srca Njegovih neprijatelja,
Njegov narod biće siguran u Njegovim rukama.
“Tvoje je, Gospode, veličanstvo i sila i slava i večnost i čast, i sve što je na nebu i na
Zemlji... U Tvojoj je ruci moć i sila, i u Tvojoj je ruci uzvisiti i ukrepiti sve.” (1.
Dnevnika 29, 11.12; Misli s Gore blagosova, 150-152)
DESETI DAN – Srčana molitva za izlivanje Duha Svetog
Predlog za zajedniĉku molitvu
“I Ja vama kažem: ištite i daće vam se: tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se.
Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvara mu se. Koji je meĎu vama
otac u koga ako sin zaište hleba da mu da kamen? Ili ako zaište ribe da mu da mesto ribe
zmiju? Ili ako zaište jaje da mu da skorpiju? Kad dakle vi, zli budući, umete dobre dare
davati deci svojoj, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetog onima koji ištu u
Njega? (Luka 1, 9-13)
Proslavljanje



Proslavite Boga što nam sa radošću daje svoga Svetog Duha, kao što se otac
raduje kada daje svojoj deci.
Proslavite Boga što Sveti Duh deluje kao utešitelj, učitelj, opskrbitelj...
Proslavite Ga za delovanje Duha Svetog koje ste nedavno osetili u svom ţivotu,
ţivotu crkve ili našem svetu.
Priznanje



Molite se da Sveti Duh ispita vaše srce i uveri vas u greh. “I kad On doĎe
pokaraće svet za greh, i za pravdu, i za sud.” (Jovan 16,8)
Molimo se za oproštaj što nismo dovoljno cenili obećanje da će nam se dati Duh
Sveti i što Ga u molitvi nismo traţili.
“Duha ne gasite.” (1 Solunjanima 5,19) Na koje sve načine ste zanemarivali i
gasili voĎstvo Duha u vašim ţivotima? Zatraţite oproštaj za taj problem.
Molitva i posredovanje u molitvi









Pozovite se na obećanje zapisano u Luki 11,9-13, da ćemo dobiti dar Svetog Duha.
Molite se za okrepljujuće krštenje Svetim Duhom. “...Nego se još ispunjavajte
duhom.” (Efescima 5,18)
Molite se za veću povezanost sa Bogom i da rodovi Duha budu vidljivi u vašem
ţivotu i ţivotu svih adventista. (Galatima 5, 22-25)
Molite se da se izliju rani i pozni daţd. (Osija 6,1-4;10,12; Joilo 2,23.28)
Molite se da se duh molitve izlije na Boţji narod. (Zaharija 12,10)
Molite se za preporod i reformu svetske crkve. (2. Dnevnika 7,14)
Misija u gradovima: Molite se da Boţji Duh silno deluje u šest stotina trideset
gradova širom sveta.
Molite se da nas Duh osnaţi za svedočenje i da donese jedinstvo.
Molite se Bogu da nam pomogne da istrajemo u traţenju Duha kako bismo mogli
da ga primimo u punini.


Udruţite se sa još jednom ili dve osobe da posredujete za pet osoba koje ste vi
odabrali i pet osoba čija se imena nalaze na karticama koje se nalaze u
posredničkoj kutiji.
Molite se za druge potrebe koje vam leţe na srcu.
Zahvalnost


Zahvalite Bogu što nam “Duh pomaže u našim slabostima: jer ne znamo za šta
ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem
neiskazanim.” (Rimljanima 8,26)
Proslavite ga u veri za čuda koja je učinio odgovarajući na vaše molitve.
Predlozi pesama
“DoĎi, o Duše svemoćni” (Hrišćanske himne, br. 57); “O doĎi Duše Sveti” (Hrišćanske
himne, br. 54); “Ja Tebe ţelim” (Hrišćanske himne, br. 236); “Boţe moj, uči me da se
molim” (Hrišćanske himne, br 311); “O Boţe čuj nas” (Hrišćanske himne, br 84)
Elen Vajt o daru Svetoga Duha
Protok vremena nije uneo nikakve promene u Hristovo oproštajno obećanje da će poslati
Svetoga Duha kao svog Predstavnika. Nikakva ograničenja koja bi Bog mogao da postavi
nisu zaustavljala izlivanje bogatstva Njegove blagodati na ljude. Ukoliko se ovo obećanje
ne ispunjava onako kako bi trebalo, to se dešava samo zato što se ne ceni onako kako bi
trebalo! Svi bismo mogli, kada bismo ţeleli, da budemo nadahnuti Svetim Duhom. Svuda
gde se o potrebi za Svetim Duhom malo razmišlja, vidi se duhovna suša, duhovna tama,
duhovno opadanje i duhovna smrt. Tamo gde manje vaţna pitanja zaokupljuju paţnju,
boţanska sila, neophodna za duhovni rast i napredovanje Crkve, sila sa kojom su
povezani i svi drugi blagoslovi, nedostaje, iako je obećana u neograničenom obilju.
Pošto je to sredstvo preko koga treba da primimo silu, zašto nismo gladni i ţedni dara
Svetoga Duha? Zašto ne razgovaramo o njemu, zašto se ne molimo za njega, zašto ne
propovedamo o njemu? Gospod je spremniji da izlije svoga Svetoga Duha na one koji
Mu sluţe od roditelja voljnih da daju dobre darove svojoj deci. Svaki radnik u Boţjem
delu treba da upućuje svoje molitve Bogu za svakodnevno krštavanje Svetim Duhom.
Čete hrišćanskih radnika treba da se okupljaju i traţe posebnu pomoć, nebesku mudrost,
da bi znali da planiraju i mudro rade. Posebno treba da se mole da Bog svoje izabrane
predstavnike u misionarskim poljima krštava bogatom merom svoga Duha. Prisutnost
Svetoga Duha u njihovom radu daće delu objavljivanja istine silu koju mu ne bi mogli
dati sva čast ili slava ovoga sveta. (Apostolska crkva – Hristovim tragom, 34)
Elen Vajt o tekstu u Luki 11,1-13
Pročitaj poglavlje “Tražiti i davati” u knjizi Hristove očigledne pouke.
Moramo pokazati čvrsto i neograničeno poverenje u Boga. On često odlaţe da nas usliši
da isproba našu veru ili da ispita iskrenost naše ţelje. Ukoliko smo svoje traţenje
uskladili sa Njegovom rečju, moramo verovati Njegovim obećanjima i odlučno ponavljati
svoje molbe koje ne mogu biti odbijene.
Bog nikada nije rekao – Traţi jednom i primićeš! On nas poziva da traţimo. Da
neumorno istrajemo u molitvi. Istrajno traţenje doprinosi da molitelj postaje ozbiljniji i
da paţljivije čezne za onim što traţi...
Naše molitve treba da budu tako ozbiljne i istrajne kao i molba prijatelja u nevolji, koji je
u pola noći došao da traţi hleb. Što ozbiljnije i istrajnije traţimo, to će čvršće biti naše
duhovno zajedništvo sa Hristom. Primićemo uvećane blagoslove zato što je i naša vera
uvećana.
Naš deo je da se molimo i verujemo. Budimo budni u svojim molitvama. Budimo budni i
saraĎujmo sa Bogom koji sluša naše molitve. Budimo svesni da “smo Bogu pomagači”.
(1 Korinćanima 3,9) Govorimo i delujmo u skladu sa svojim molitvama. Dobićemo
neprocenjivo mnogo ako nevolje pokaţu da smo nadahnuti istinskom verom, umesto da
ustanovimo da su naše molitve bile samo izgovaranje praznih reči...
Ima mnogo onih koji čeznu da pomognu drugima, ali smatraju da nemaju duhovne snage
ili svetlosti koje bi mogli da podele sa bliţnjima. Neka takvi svoje molbe iznesu pred
presto blagodati. Neka se mole da dobiju Svetoga Duha. Bog stoji iza svakog obećanja
koje je dao. Sa Biblijom u ruci kaţite: Učinio sam kako si rekao. IstičemTvoje obećanje:
“Ištite i daće vam se. Traţite i naći ćete! Kucajte i otvoriće vam se!”
Ne samo da smemo da se molimo u Hristovo ime, već treba da budemo nadahnuti Svetim
Duhom. To objašnjava šta je Pavle mislio kada je napisao da se Sveti Duh “moli za nas
uzdisanjem neiskazanim”. (Rimljanima 8,26) Bog uţiva odgovarajući na takve molitve.
Kada u ime Isusa Hrista ozbiljno i vatreno izreknemo molitvu, tada je upravo ta vatrenost
Boţji zalog da će On uslišiti našu molitvu i “još izobilnije sve činiti... što ištemo ili
mislimo”. (Efescima 3,20)
Hristos je rekao: “Sve što ištete u svojoj molitvi, verujte da ćete primiti, i biće vam!”
(Marko 11,24) “I šta god zaištete u Oca u Moje ime, ono ću vam učiniti da se proslavi
Otac u Sinu.” (Jovan 14,13) Ljubljeni Jovan, nadahnut Svetim Duhom, govori veoma
jasno i sigurno: “I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako što molimo po Njegovoj
volji posluša nas. I kad znamo da nas sluša štogod se molimo, znamo da će nam dati što
ištemo u Njega.” (1. Jovanova 5,14.15) Prema tome, u ime Isusovo iznosite svoje molbe
Ocu! Bog će proslaviti to ime. (Pouke velikog Učitelja, 94-96)
JEDANAESTI DAN – Radovati se rezultatima koje je Bog omogućio
Predlog za zajedniĉku molitvu poslednje subote
Ova poslednja subota treba da bude vreme velike radosti zbog svega što je Bog uradio za
vas i vašu crkvu kroz program Deset dana molitve. Osmislite način na koji ćete ovog
dana proslaviti Boţju dobrotu i moćnu silu. Setite se kako ste doţiveli izlivanje Svetog
Duha u proteklih deset dana. Ove subote imate priliku da se radujete svemu što je Bog
učinio, trenutno čini i što će činiti.
Hristos se radovao što za svoje sledbenike moţe da učini više nego što mogu da traţe ili
zamisle. Govorio je da čvrstim pouzdanjem, znajući da je veličanstvena odluka donesena
pre nego što je svet stvoren. Znao je da će istina, naoruţana svemoćnom silom Svetoga
Duha pobetiti u borbi sa zlom i da će se krvlju umrljana zastava pobedonosno zalepršati
iznad Njegovih sledbenika. Znao je da će ţivot Njegovih vernih učenika biti sličan
Njegovom, nizu neprekidnih pobeda, koje ovde nisu smatrane takvim, ali koje će biti
prepoznate u velikoj budućnosti. (Čežnja vekova, 590)
Tematski tekst:
“I kad se moljaše Bogu na jednom mestu pa presta, reče Mu neki od učenika
Njegovih: Gospode! Nauči nas moliti se Bogu, kao što i Jovan nauči svoje učenike. A On
im reče: Kad se molite Bogu govorite: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje;
da doĎe carstvo Tvoje; da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; Hleb naš potrebni
daj nam svaki dan; I oprosti nam grehe naše, jer i mi opraštamo svakom dužniku svom; i
ne navedi nas u napast; nego nas izbavi oda zla. I reče im: Koji od vas ima prijatelja, i
otide mu u ponoći i reče mu: Prijatelju! Daj mi tri hleba u zajam; Jer mi doĎe prijatelj s
puta, i nemam mu šta postaviti; A on iznutra odgovarajući da reče: Ne uznemiravaj me;
već su vrata zatvorena i deca su moja sa mnom u postelji, i ne mogu ustati da ti dam. I
kažem vam: ako i ne ustane da mu da zato što mu je prijatelj, ali za njegovo bezobrazno
iskanje ustaće i daće mu koliko treba. I ja vama kažem: ištite i daće vam se: tražite i naći
ćete; kucajte i otvoriće vam se. Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca,
otvara mu se. Koji je meĎu vama otac u koga ako sin zaište hleba da mu da kamen? Ili
ako zaište ribe da mu da mesto ribe zmiju? Ili ako zaište jaje da mu da skorpiju? Kad
dakle vi, zli budući, umete dobre dare davati deci svojoj, koliko će više Otac nebeski dati
Duha Svetog onima koji ištu u Njega?” (Luka 11,1-13, NASB)
Potreba svake zajednice je jedinstvena, zato vas molimo da u saradnji sa lokalnim
voĎama izradite poseban plan za vašu crkvu. Evo nekih predloga koje biste mogli da
uključite u bogosluţenje poslednje subote:

Biblijsko uĉenje u Luci 11: To bi mogla da bude propoved ili beseda, ili bi se
ovaj tekst mogao koristiti kao osnova za odmotavanje priča koje govore kako je
Bog radio u proteklih deset dana molitve.

Svedoĉanstva: Odvojte dovoljno vremena za iznošenje iskustva onih kojma su
molitve uslišene. Učesnici u Deset dana molitve sigurno će imati mnoge ţivotne
priče koje će ţeleti da podele sa crkvom. Ohrabrite ih da budu saţeti kako bi svi
mogli da podele svoje iskustvo. Verovatno će i ostali imatu sličnu ţelju. Dobro bi
bilo unapred pripremiti iznošenje odreĎenih svedočanstava kao dodatak onima
koje će vernici spontano iznositi u vremenu predviĎenom za to.

Vreme za zajedniĉku molitvu: Pozovite celu crkvu da vam se pridruţi u
zajedničkoj molitvi. Vodite ih kroz interaktivnu molitvu, sličnu onima kojima ste
se molili u protekloj sedmici. To moţe da se izvede u malim grupama ili velikim
zajedničkim molitvama. Druga mogućnost moţe biti da u toku sluţbe imate
nekoliko različitih molitava – u malim grupama, pojedinačno, na nivou crkve, u
tišini i dr.

Pevanje: Ovo je dan radosti zbog svega što je Bog učinio i muzika je odličan
način na koji se mogu veličati Njegova dela. Ukoliko postoji pesma koja je
postala himna vaše grupe, postarajte se da je otpevate sa celom crkvom.

Budući planovi: Ako vas je Bog vodio ka posebnoj sluţbu u toku Deset dana
molitve, objavite vašoj crkvenoj porodici svoje planove i pozovite ih da vam se
priključe.

Deca i mladi: Dečje priče o molitvi bi sigurno odgovarale ovom trenutku. TakoĎe,
ako imate decu ili mlade koji su bili uključeni u molitvene sastanke, zamolite ih
da podele svoja iskustva i/ili povedu na molitvu.

Fleksibilnost: Neka vaši planovi budu fleksibilni kako biste dozvolili Svetom
Duhu da vodi samu sluţbu.
Smernice za voĊe
Dobrodošli u Deset dana molitve 2014. godine. Od 2006. godine kada je program
Operacija pozni daţd otpočeo, Bog je kroz akciju Deset dana molitve učinio
mnogobrojna čuda. Sveti Duh je obnavljao, obraćao, raspirivao ţar za evangelizmom i
obnavljao odnose. Činjenica je da je molitva oţivljava!
Ove smernice trebalo bi da posluţe kao pomoćni materijal za voĎe. Prvi deo pokriva
teme koje se odnose na program Deset dana molitve u 2014. Drugi deo sadrţi savete koji
mogu da pomognu vama i vašoj molitvenoj grupi. Imajte na umu da su to samo pomoćna
sredstva i ideje. Ako vas Duh na to navede, slobodno promenite planove.
U toku prvih Deset dana molitve, od 8-17. januara 2014. godine, vaša grupa bi trebalo
redovno da se okuplja na zajedničkim molitvenim sastancima u trajanju od jednog sata.
Jedanaestog dana, 18. januara, je subota. Ovoga dana proslavićemo Boga za sve što je
učinio odgovarajući na zajedničku molitvu. Nadamo se da će vam kao voĎi molitvene
grupe ove ideje i predlozi biti od koristi i omogućiti da Deset dana molitve u 2014. bude
moćno iskustvo u vašoj maloj grupi ili crkvenoj porodici.
Pre nego što krenete na ovo putovanje, hteli smo sa vama da podelimo neka iskustva
pojedinaca koji su učestvovali u Deset dana molitve u 2013. godini:
Osetili smo Božju prisutnost kao nikada ranije. Videli smo slavu Božju i izlivanje Svetog
Duha. Zaokružili smo program Deset dana molitve prelepim krštenjem na Viktorijinom
jezeru. Krstilo se oko sedamnaestoro ljudi, meĎu kojima je bila i naša bivša sestra u
Hristu iz Finske. (Emanuel Magta, Mavanza iz Tanzanije)
Dobili smo odgovore na molitve... Ljudi su priznavali svoje grehe, bivali isceljeni.
Zahvaljujemo se Bogu za svaki dan u ovih Deset dana molitve. Osetili smo blagoslove u
svim našim centrima. Ljudi svedoče. Vernici su obrazovali snažnije molitvene grupe.
(Kristofer Čalo, Eldoret iz Kenije)
Prošle godine za vreme Deset dana molitve, molili smo se za mog tasta, Petraka. Bio je
strastveni pušač (sa stažom od 50 godina), i posle naše molitve dobio je snagu da ostavi
pušenje i u martu ili aprilu, potpuno je ostavio duvan! Bio je par puta kušan, ali nije
posustao. Tada je bio veoma bolestan i kašljao je zbog pušenja, a sada je srećan i zdrav
čovek! (Jan Johanson, Getenburg, Švedska)
Već smo videli rezultate i silu ujedinjene molitve na našim krštenim vernicima i mladima.
Bog je tako dobar! (Vilijam Volfgam, Novi Zeland)
Nešto se neverovatno dogodilo našoj crkvi u toku Deset dana molitve u 1012. godini.
Prošle godine je u našoj crkvi ostalo svega tri porodice, a mom najstarijem sinu se nije
išlo u crkvu, jer je bio jedini tinejdžer. MeĎutim, posle Deset dana molitve, jedna
porodica se vratila u crkvu sa svoje sedmoro dece, od kojih su njih troje bili tinejdžeri...
moj sin se družio sa njima... Crkvi su se kasnije pridružile još četiri porodice. Bog je
dobar! On je istinit. (Sulueti Toga sa Fidţija)
Sadrţaj
Deset dana molitve – opšte smernice
Zašto se moliti u skladu sa Gospodnjom molitvom? –
Raspored tema –
Zahtevi za posredničku molitvu –
Teme za molitvu –
Elen Vajt o Gospodnjoj molitvi –
Predlozi za vremenske okvire molitvenog sastanka –
Molitva u dvoje ili troje –
Posredovanje kroz molitvu za pet osoba –
Posredničke kartice –
Poslednji petak –
Subotnja bogosluţenja u toku Deset dana molitve –
Poslednja subota –
Proslavljanje –
Šta se dogaĎalo u toku Deset dana molitve –
Svedočanstva –
Ujedinjena molitva – smernice
Sloţite se oko molitve –
Biblijska obećanja –
Post –
Sveti Duh –
Fizička blizina –
Molite se u skladu sa Svetim pismom –
Vodite dnevnik –
Strahopoštovanje –
Tišina –
Pevanje –
Molite se za potrebe –
Vaš dnevni raspored –
“A Onome koji može još izobilnije sve činiti šta ištemo ili mislimo, po sili koja čini u
nama, Onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vek veka. Amin.”
(Efescima 3, 20, 21)
Deset dana molitve – opšte smernice
Zašto se moliti u skladu sa Gospodnjom molitvom?
U toku Deset dana molitve u 2014, molićemo se u skladu sa Gospodnjom molitvom koju
nalazimo u JevanĎelju po Mateju 6, 9-13 i JevanĎelju po Luki 11,1-4. Naš Spasitelj je
kroz ţivot išao sa molitvom, jer je povezujući se na ovakav način sa Ocem pronalazio
svoju snagu, utehu, silu i radost. U molitvi se svakodnevno upoznavao sa Boţjim
planovima.
Učenici, na koje je Isusova navika da se moli ostavila utisak, zatraţili su od njega da ih
nauči kako da se mole. Njegov odgovor, bez obzira što je bio jednostavan da ga i dete
moţe razumeti, obuhvatio je sve naše potrebe i skrenuo našu paţnju sa nas na Boga.
Verujemo da i mi kao adventisti moramo da naučimo da se molimo kao što je to činio
Isus. Kada budete vodili vašu molitvenu grupu kroz različite delove Gospodnje molitve,
Bog će vam otkriti dublja značenja koja ne moţete ni naslutiti. Ove molitve nas vode do
Boţjeg srca i koji će nam, ako to ţelimo da čujemo, otkriti svoje planove za našu crkvu
širom sveta, za vašu mesnu crkvu i svakog od nas pojedinačno.
Raspored tema
Raspored sa temama mora da se pripremi za svaki dan u toku Deset dana molitve. Na
prvoj strani se nalazi predlog za formu zajedničke molitve, tekst iz Svetog pisma na koji
treba da se pozovemo, ideje za predmete molitve i predlog zajedničkih pesama. Na
drugoj strani nalazi se citat Elen Vajt koji će dati širi uvid u temu večeri.
Preporučujemo da za svakog učesnika iskopirate teme. To će pomoći svakoj osobi koja
dolazi na molitvene sastanke da zna za šta će se moliti.
Crkve iz celog sveta pridruţiće vam se u molitvi za sve što će biti tema tog dana. Zato im
se i vi pridruţite u zajedničkoj molitvi i molite se u skladu sa tekstom iz Svetog pisma,
kao i predlozima za molitvu koji su navedeni na listiću za odgovarajući dan. Što se više
budete usredsredili na temu, to će vreme provedeno u molitvi prisutnima biti značajnije.
Ali imajte na umu, da niste obavezni da se isključivo drţite tema navedenih na papiru –
one su tu jednostavno da vam daju smernice. Ne morate da se molite za svaku tačku i da
se drţite navedenog redosleda – to je samo predlog šta biste sve mogli da uključite u vašu
molitvu.
Zahtevi za posredniĉku molitvu
Zahtevi za posredničku molitvu treba da sadrţe najveće potrebe, kako naše lične, tako i
potrebe crkve. U njima takoĎe treba da se istaknu i inicijative i misionstvo naše svetske
crkve u 2014. godini. Slobodno u nju uključite potrebe vaše mesne crkve koje su u vezi
sa temom tog dana.
Potreba za molitvom za inicijativu Misija u gradovima
Posebno središte u molitvi ove godine treba da bude Misija u gradovima. Ova inicijativa
naglašava rad Adventističke crkve koji je usmeren na širenje vesti o Isusovoj ljubavi i
nade u Njegov skori dolazak ljudima u gradskim sredinama. Inicijativom je obuhvaćeno
više od šesto trideset najvećih gradova na svetu. Ona je otpočela u Njujorku prošle
godine, i nastavlja se kroz 2014, 2015. godinu i dalje. Aktivnosti kojima će se dosegnuti
do ljudi su opseţne (deluju na polju zadovoljavanja mentalnih, fizičkih i duhovnih
potreba) i napredovaće, stvarajući dugotrajni uticaj adventista u gradovima. Metode
dosezanja su Lajf houp centri uticaja, sluţba u društvu, zdravstveni seminari, male grupe,
molitvene grupe i druge sluţbe koje donose preporod, sluţba ţena, sluţba mladih i
ţetvene evangelizacije. Na svakom mestu naši vernici će koristiti Hristov način kojim se
pribliţavao ljudima, saosećao sa njima, zadovoljavao njihove potrebe, dobijao njihovo
poverenje, a zatim uputio poziv da ga prihvate (Ministry of Healing, 143).
Svakoga dana u toku ovih Deset dana molitve istaknućemo po jednu potrebu za molitvu
za inicijativu Misija u gradovima. Za spisak gradova i više informacija o ovome posetite
vebsajt www.MissiontotheCities.org and www.RevivalandReformation.org/777
Dnevni raspored aktivnosti:
Uvod: Kao voĎa grupe imate prednost da date ton i usmerite molitveni sastanak. Vi
moţete usmeravati misli drugih ka Bogu, njegovoj sili i ljubavi, i njegovoj ţelji da
odgovori na molitvu, ili ćete dozvoliti prirodnoj sklonosti ljudi da budu usmereni samo na
sebe, da iznose zahteve za molitvu koji su zapravo ogovaranje, ili iznesu samo par ličnih
zahteva za molitvu.
Vaše uvodne napomene koje ćete iznostiti svakoga dana trebalo bi da sadrţe tri elementa:
1) Svima poţelite dobrodošlicu, 2) U kratkim crtama iznesite temu i ciljeve molitve.
Citati Elen Vajt će vam dobro doći za ovaj uvod. Moţete nešto istaći iz tekstova Elen
Vajt koji su navedeni na listu za taj dan, ili zajedno pročitati ceo tekst, 3) Podsetite ljude
na osnovne principe zajedničke molitve – da rečenice budu kratke, u saglasnosti sa
molitvama drugih, da se treba moliti u skladu sa temom i Svetim pismom. O ovim
detaljima ćete kasnije čitati u odeljku “Smernice za zajedničku molitvu”. Ukoliko ţelite
moći ćete da na na prvom i drugom sastanku pratite opšti vodič za molitvu koji moţete
naći ispod.
Proslavljanje: Počnite i završite molitveni sastanak uz proslavljanje i zahvaljivanje.
Moţda ćete hteti da izaberete odgovarajući Psalam u čijem duhu biste se molili. Na
primer: “Ulazite na vrata Njegova sa slavom, u dvore Njegove s hvalom. Slavite Ga, i
blagosiljajte ime Njegovo.”(Psalam 100,4) “IzaĎimo pred lice Njegovo s hvalom, u
pesmama pokliknimo Mu!... Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred
Gospodom, Tvorcem svojim.” (Psalam 95,2.6)
Moćno je iskustvo otpočeti molitveni čas sa zahvalnošću i proslavljanjem. Vodite računa
da svojim molitvenim zahtevima priključite proslavljanje i zahvaljivanje. Molitve u
Bibliji, koje su izgovorili ljudi kao što su Danilo, Ilija i drugi uvek počinju sa
proslavljanjem, zahvalnošću ili odavanjem priznanja za ono što Bog jeste.
Priznanje: “Ljubazni! Ako nam srce naše ne zazire, slobodu imamo pred Bogom. I šta
god zaištemo, primićemo od Njega, jer zapovesti Njegove držimo i činimo šta je Njemu
ugodno.” (1. Jovanova 3,21,22)
Koliko će samo značiti da na početku molitve u nekoliko minuta raskrčite put izmeĎu
Boga i vas kako bi do Njega doprle molitve vaše grupe. Dozvolite Bogu da vam otkrije
bilo koji greh koji treba da priznate. To bi trebalo biti vreme u kome će se svaka osoba
pomoliti u sebi.
Molitva i posredovanje kroz molitvu: Ovo je mesto kada se pozivamo na Boţja
obećanja zapisana u Njegovoj reči. On nam kaţe da ištemo, traţimo i kucamo. “I Ja
vama kažem: ištite i daće vam se: tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se. Jer svaki
koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvara mu se... Kad dakle vi, zli budući,
umete dobre dare davati deci svojoj, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetog onima
koji ištu u Njega?” (Luka 11,9.10.13) Hajde onda, pozovimo se na Njegovu reč i
traţimo!
Ne bojte se da traţite mnogo od Boga. On nas na to i poziva! Zato se molite za Svetog
Duha, za spasenje ljudi, da vam se Bog otkrije, da otvori vrata za JevanĎelje. Zatim Ga
proslavite što je odgovorio na vaše molitve. Molite se u skladu sa Svetim pismom i u
molitvi se pozovite na obećanja koja je dao.
Zahvaljivanje: Na kraju molitve se opet zahvalite i proslavite Boga Ovo je vreme kada
na naročit način zahvaljujemo Gospodu za mnoge darove koje nam je dao – spasenje,
ţivot, porodicu, prijatelje, itd. Moţete se pred drugima zahvaliti Bogu na odgovorenim
molitvama. TakoĎe, proslavite i zahvalite se Bogu u veri što sluša i odgovara na vaše
molitve. Molitva koja je u skladu sa Psalmima i drugim tekstovima u Svetom pismu lep
je način da se zahvalite Bogu.
“Nije da se ne molimo dovoljno, već suviše štedimo reči kojima pokazujemo zahvalnost.
Ako nas Božja ljubav podstakne na zahvalnost i proslavljanje, koliko će molitva biti
silnija. Bićemo sve više preplavljeni Božjom ljubavlju, i imaćemo više razloga da Ga
proslavljamo.” (Testimonies, vol. 5,317. Pročitajte od 315-317. str. Tekst je predivan!)
Elen Vajt o Gospodnjoj molitvi
Za svaki molitveni čas odvojili smo citate iz pera Elen Vajt. Preuzeli smo veći deo teksta
iz knjige Misli s Gore blagoslova i izneli pravo i duboko značenje svkog dela Gospodnje
molitve. Predlaţemo da pročitate ove tekstove u nekom momentu za vreme molitvenog
časa. To bi moglo da se učini na početku – da bude uvod u temu odreĎenu za taj dan, ili
izmeĎu priznanja i molitve.
Predlozi za vremenske okvire molitvenog sastanka
Koliko ćete vremena posvetiti svakom delu molitvenog sastanka najverovatnije će
varirati. Ovo je predlog za vremenske okvire koji sasvim odgovaraju zajedničkim
molitvenim sastancima.
 Dobrodošlica/uvod: od 2 do 5 minuta.
 Čitanje citata iz knjiga Elen Vajt: oko 3 minuta.
 Proslavljanje: od 5 do 10 minuta.
 Priznanje: od 5 do 10 minuta.
 Molitva i posredovanje kroz molitvu: oko 30 minuta.
 Zahvalnost: oko 5 minuta.
Molitva u dvoje ili troje
Lepo je imati više ljudi, ali za ovo će vam biti potrebno dvoje ili troje. Bilo da imate
mnogo ili malo ljudi koji učestvuju u Deset dana molitve u 2014, budite uvereni da će
Bog čuti i odgovoriti na vaše molitve. “Još vam kažem zaista: ako se dva od vas slože na
zemlji u čemu mu drago, zašto se uzmole, daće im Otac Moj koji je na nebesima. Jer gde
su dva ili tri sabrani u ime Moje onde sam Ja meĎu njima.” (Matej 18,19.20)
“Svoje poučavanje naš Spasitelj završava obećanjem da kada se dvoje ili troje ujedine u
molitvi Bogu da će im On odgovoriti. Hristos ovde pokazuje da se moramo udružiti jedni
s drugima, čak i u sopstvenim željama. Veliki značaj se pridaje zajedničkoj molitvi,
jedinstvu u ciljevima.” (Testimonies, vol. 3, str. 429)
Ukoliko imate mnogo njih koji prisustvuju programu Deset dana molitve u 2014,
postarajte se da pronaĎete vreme da se mole u malim grupama od dvoje, do najviše
četvoro ljudi. To bi trebalo da bude vreme kada se u molitvi posreduje za dobro ljudi čija
su imena zapisana na posredničkim karticama. Ohrabrite učesnike da se mole u različitim
grupama i da tako produbljuju svoje odnose sa ostalima u crkvi.
Posredniĉkom molitvom molite se za pet osoba
Ohrabrite svaku osobu da zamoli Boga da joj otkrije pet osoba za koje će se u toku deset
dana moliti. To bi mogli biti članovi porodice, prijatelji, kolege, vernici crkve, itd. Neka
pitaju Boga da im otkrije šta je tim osobama najpotrebnije, neka zatim sastave spisak sa
imenima tih pojedinaca, mole se za njih svakodnevno i priĎu im na način kojim ih Bog
bude vodio.
Posredniĉke kartice
Napravite kartice i prve večeri ih podelite svakom učesniku. Na svakoj kartici napišite
ime i prezime i potrebu pet osoba za koje ste odlučili da se molite u toku deset dana.
(Učesnici će moţda hteti da navedu samo ime ili da joj iz nekih ličnih razloga stavi drugo
ime.) Sakupite ove kartice na kraju prvog sastanka i stavite ih u posredničku kutiju koja
će stajati u prostoriji u kojoj će se sastanci odrţavati. U toku molitve, svakoga dana, ljudi
će uzimati kartice iz kutije i moliti se za te ljude i njihove potrebe. Ukoliko Bog nekoga
posebno nadahne nekim stihom iz Svetog pisma za tog pojedinca, taj tekst moţe da se
napiše na kartici koji će tu stajati kao neka vrsta napomene. Vodite računa da se te kartice
vrate u kutiju na kraju molitvenog sastanka.
Poslednji petak
Evo nekoliko predloga za poslednji petak. Moţda će molitveni sastanak biti kao i svi
drugi u toku ovih deset dana. Ili ćete moţda ţeleti da organizujete posebno bogosluţenje i
obred poniznosti posle agape večere. Druga mogućnost je da organizujete celonoćno
bdenje, u kojem će po jedan vernik voditi čas molitve. Vidi predlog vremenskog okvira
za bdenje.
Subotnje bogosluženje u toku Deset dana molitve u 2014.
Ove subote za vreme bogosluţenja stavite posebno teţište na molitvu i svedočanstva o
ispunjenim molitvama. Budite kreativni – postoji mnogo načina da se sa crkvenom
porodicom podeli sve što se dogaĎalo na molitvenim sastancima.
Poslednja subota
Poslednja subota bi trebalo da bude organizovana u duhu velike radosti za sve što je Bog
učinio u proteklih deset dana molitve. Odvojte dovoljno vremena za iskustva. Odvojte
dovoljno vremena za svedočanstva o uslišenim molitvama, za biblijska
predavanja/propovedi o molitvi, i za pevanje. Povedite crkvu u ujedinjenu molitvu kako
bi oni koji nisu pohaĎali svakodnevne sastanke mogli da doţive radost molitve za druge.
Ideje potraţite u materijalu za jedanaesti dan.
Šta se dogaĊalo u toku Deset dana molitve
Molite se mnogo da biste saznali na koji način Bog zamišlja da vaša crkva/grupa nastavi
sa onim što je Bog započeo u Deset dana molitve 2014. Moţda ćete nastaviti sa
sedmičnim molitvenim sastancima gde će svi biti prisutni. Ili ćete Bog ţeleti da pokrenete
novu sluţbu u svojoj crkvi ili akciju dosezanja šire društvene zajednice. Budite otvoreni i
krenite u smeru kojim vas Bog vodi. Izvesno je da ćete biti zadivljeni onim što vas čeka
sa Njim kao voĎom.
Iskustva
Molimo vas da nam ispričate šta je Bog sve učinio kroz program Deset dana molitve u
2014! Vaše priče moţete slati na [email protected] ili na
www.tendaysofprayer.org.
Smernice za zajedničku molitvu
Složite se oko predmeta molitve
Kada neko u molitvi iznese odreĎenu potrebu, postarajte se da se i drugi mole za tu istu
potrebu i tako udruţe – to moţe da bude veoma moćno! Nemojte misliti da ne treba da se
molite za nešto što je neko pre vas pomenuo. “I ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i
baci od sebe: bolje ti je s jednim okom u život ući, nego s dva oka da te bace u pakao
ognjeni.”(Matej 18,19) Kako samo zna da ohrabri iskustvo molitve koja uzdiţe!
Obećanja u Bibliji
Zatraţite od Boga da vas odvede do obećanja u Njegovoj reči na koje se moţete pozvati u
molitvama za ljude i odreĎene situacije. Rečeno nam je da upremo prstom u odreĎeno
obećanje i ga iznesemo pred Gospoda, unapred mu zahvaljujući za odgovor koji će stići u
skladu sa njegovom voljom.
“Njemu je drago kad se u veri pozivamo na Njegovu reč. Avgustinova majka se usrdno
molila Gospodu za obraćenje svoga sina. Iako nije imala neke očigledne dokaze da Sveti
Duh utiče na njegovo srce, ipak nije gubila hrabrosti. Ukazujući svojim prstom na
odredene stihove u Bibliji i ponavljajući u svojim molitvama reči koje je sam Gospod tu
napisao, ona je preklinjala kao što samo majka može. Zahvaljujući dubokoj poniznosti,
usrdnoj nepokolebljivosti i istrajnoj veri, ona je izašla kao pobednik, i Gospod je ispunio
želju njenog srca. On je danas isto tako spreman da čuje i usliši molitve svoga naroda.
„Gle, nije okraćala ruka Gospodnja da ne može spasti, niti je otežalo uho Njegovo da ne
može čuti.’” (Testimonies, vol. 5, str. 322,323)
Ohrabrite ljude da zapišu obećanja na koja im je On ukazao kako bi ih zapamtili i pozvali
se na njih u budućnosti.
Post
Predloţite svim učesnicima programa Deset dana molitve da razmisle o nekom vidu posta,
kao što je uzdrţavanje od gledanja televizije, slušanja svetske muzike, gledanja filmova,
interneta, uzimanja slatkiša ili druge vrste hrane. Odvojte više vremena za molitvu i
poručavanje Biblije, traţeći od Boga da se otkrije vašoj crkvi.
Sveti Duh
Obavezno zamolite Svetog Duha da vam pokaţe kako ili za šta ili koga biste trebalo da se
molite. Pozovite se na reči u Rimljanima 8,26: “A tako i Duh pomaže nam u našim
slabostima: jer ne znamo za šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za
nas uzdisanjem neiskazanim.”
Fiziĉka blizina
Kada počnete molitveni sastanak, pribliţite se fizički jedni drugima. Kada se ljudi
dovoljno pribliţe i obrazuju tesan krug, to će podstaći jedinstvo u duhu, koje je veoma
značajno za zajedničku molitvu. Ako su ljudi raštrkani, biće veoma teško čuti molitve
drugih.
Molite se u skladu sa Svetim pismom
Predivan način da budete sigurni da se molite za Boţju volju je čitanjem malog odlomka
iz Svetog pisma ili molitvom u kojoj te reči učinite svojim. Koristiti obećanja koja nam je
Bog dao u molitvi, u kojoj se ja obraćam Bogu, na poseban način izgraĎuje našu veru.
Bog mnogo voli da mu se obraćamo u zahvalnosti i veličanju upotrebom Njegove reči.
“Reč Hristova se bogato useli meĎu vas, u svakoj premudrosti učeći i savetujući sami
sebe sa psalmima i pojanjem i pesmama duhovnim, u blagodati pevajući u srcima svojim
Gospodu.” (Kološanima 3,16) Iznenadićete se kako grupa moţe dugo da se moli i uţiva u
tome! Evo primera kako se moţete moliti Bogu u skladu sa rečima iz Svetog pisma: “Da
bi se utvrdila srca vaša bez krivice u svetinji pred Bogom i Ocem našim, za dolazak
Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima svetima Njegovim. Amin.” (Solunjanima 3,13)
Zatim se pomolite na sledeći način: “Dragi Gospode, molim te da utvrdiš odluku moga
sina da čini dobro. Isuse, neka u nadi čeka tvoj povratak...” i tako dalje.
Vodite dnevnik
VoĎenje molitvenog dnevnika u toku Deset dana molitve moţe biti dobar način da
učesnici prouče svakodnevne molitvene teme, da daju Bogu konkretna obećanja i
prepoznaju njegove blagoslove. Pisanje naših molitvi i beleţenje Boţjih odgovora
dokazano je dobar put ohrabrenja.
U toku programa Deset dana molitve u 2014, vi moţete voditi dnevnik na nekoliko
načina. Moţete odvojiti vreme u toku molitvenog sastanka kada će učesnici moći u
ličnom dnevniku zabeleţiti svoje reakcije na Boţje delovanje u njihovom ţivotu. Mogli
biste da vodite grupni dnevnik molitvenih zahteva i odgovora na molitve – bilo u svesci,
tabli, hameru ili onlajn. Jednostavan način da to učinite je da linijom podelite papir na
dva dela. U levoj koloni zapišite vaše potrebe, a na desnoj ćete beleţiti odgovore na
molitve. Ohrabriće vas i ojačati vam veru kada pogledate u beleške i vidite kako je Bog
odgovarao na vaše molitve!
Strahopoštovanje
Ohrabrite strahopoštovanje. Mi dolazimo pred presto Cara svemira. Niko ne bi smeo da
ovo vreme molitve shvati olako i to pokaţe svojim drţanjem ili načinom izraţavanja.
MeĎutim, nije neophodno da svako neprestano kleči. Ţelećete da molitveni sastanak u
trajanju od jednog sata bude svima ugodan, i zato ohrabrite ljude da kleče, sede ili stoje
kako ih Bog u tome bude vodio, da bi im bilo ugodno u molitvi.
Dužina reĉenice u molitvi
Molitve bi trebalo da budu kratke i da pogaĎaju suštinu. Time se pruţa prilika i drugima
da se mole. Pokušajte da vašu molitvu svedete na par rečenica. Svaka osoba moţe da se
moli više puta. Kratke rečenice će učiniti vreme provedeno u molitvi interesantnim i
dozvoliće Svetom Duhu da nauči grupu kako da se moli. Ne morate da počinjete i
završavate svaku molitvu frazama “Dragi Boţe” i “amin”. To je zapravo razgovor sa
Bogom koji traje.
Tišina
Pošto ste voĎa nemojte biti u iskušenju da dominirate molitvenim sastankom. Cilj je da se
i drugi uključe u molitvu. Vreme tišine je dragoceno, jer tada dajemo priliku Bogu da
progovori našim srcima. Dozvolite Svetom Duhu da radi i da svakom pruţi mogućnost da
se moli.
Pevanje
Sponatno izabrane pesme, koje se pevaju izmeĎu molitvi, daju draţ molitvenom sastanku.
Na kraju svakog lista pronaĎićete predloge za pesme koje se mogu pevati. Nemojte
osećati potrebu da ste obavezni da pevate sve pesme – to su samo predlozi. Pevanje je
takoĎe dobar način da se napravi veza izmeĎu dva bloka molitve.
Molite se za potrebe
Ne traţite od grupe zahteve za molitvu. Ohrabrite ih da sami iznesu to u molitvi Bogu, a
ostale ohrabrite da se, ako se svi sloţe oko toga, pridruţe i mole zajedno za to. Razlog?
Vreme! Razgovor o predmetu molitava bi potrošio većinu vremena odvojenog za samu
molitvu. Sotona će biti oduševljen ako uspe da većinu vremena potrošimo na razgovor o
problemu umesto u molitvi u vezi sa njim. Razgovor se često pretvori u savetovanje i
predlaganje rešenja za neki problem. Moć dolazi od Boga! Što se više budemo molili,
više sile će od Njega dolaziti.
Dnevni raspored
Ovo je veoma bitno! Postarajte se da kao voĎa svakodnevno budete kod Isusovih nogu,
razgovarate sa Njim, i čitate Njegovu reč. Ako vam Bog bude na prvom mestu, to će vam
otvoriti priliku da doţivite prelepa iskustva. “Sa tajnog mesta molitve pojavila se slika
koja je potresla svet u vreme velike reformacije. Tamo su Gospodnje sluge, ispunjene
svetim spokojstvom, svojom nogom stupile na stenu Njegovih obećanja.”(Velika borba,
210) “Deo Božjeg plana je da nam osigura, odgovarajući na našu molitvu vere, ono što
nam ne bi dao da Ga za to nismo molili.” (Velika borba, 525)
www.tendaysofprayer.org
Noć molitve
Celonoćni molitveni sastanak (kao jedna od mogućnosti) desetog dana
Ova noć molitve desetog dana programa Deset dana molitve u 2014. je podeljena na
četrnaest sati i predmeta za molitvu. Predlaţemo da različite osobe ili različiti parovi
vode svaki sat. One će morati da obezbede materijal za taj jedan sat. Dole su navedene
teme za svaki sat u koje bi trebalo uključiti molitve, pesme i čitanje Svetog pisma.
19 h: Molitva za našu decu i mlade
20 h: Molitva za naše brakove i porodice
21 h: Molitva da vernici lično poznaju Isusa
22 h: Molitva za oţivljavanje molitvenog ţivota i proučavanja Biblije
23 h: Molitva za adventistički obrazovni sistem
24 h: Molitva za našu misiju da propovedamo svetu
1 h: Molitva za finansijsku podršku Boţjem delu
2 h: Molitva za stav odgovornosti za sudbinu ljudi i smelost u svedočenju
3 h: Molitva za naše crkvene voĎe
4 h: Molitva za bivše vernike
5 h: Molitva za inicijativu Misija u gradovima
6 h: Molitva za naše zdravstveno odeljenje i bolesne
7 h: Molitva za jedinstvo u crkvi
8 h: Molitva za izlivanje Svetog Duha
Download

DESET DANA MOLITVE