SON DÜZENLEMELERE GÖRE
MUVAZAALI ALT İŞVERENLİK
İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ İNCELEMELER
INVESTIGATIONS CONCERNING THE PREARANGED SUBCONTRACTING RELATIONS ACCORDING TO THE RECENT
REGULATIONS
Abdurrahman ÇALIK*
Özet
Alt işverenlik ilişkisinin muvazaalı olup olmadığına ilişkin inceleme, işçilerin açacağı davalar
kapsamında yargısal olarak yapılabildiği gibi, idari bir merci olan iş müfettişleri tarafından iş
teftişi kapsamında da yapılabilmektedir. Yargısal inceleme sonucu verilen kararın çoğu zaman
sadece davacı işçinin bireysel talepleri ile ilgili olması ve alt işverenlik ilişkisinin bütünü ile
ilgili bağlayıcı bir hukuki sonuç doğurmamasına karşın, iş müfettişleri tarafından yapılan idari
nitelikteki muvazaa incelemeleri bir alt işverenlik ilişkisinin bütünü ile ilgili yapılmakta ve
yapılan tespit (yargı süreci sonunda kesinleştikten sonra) tüm tarafları bağlamaktadır. 6552
sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında iş müfettişlerinin muvazaa raporlarına karşı
mahkemeye itiraz süresi 6 iş gününden 30 iş gününe çıkarılmış ve mahkemece verilen kararlara
karşı daha önce kapalı olan temyiz yolu açılmıştır. Bu değişiklikler her ne kadar itiraz süresi
konusunda işvereni rahatlatmakta ve Yargıtay’ın alt işverenlik konusundaki güçlü içtihatlarının
uygulanma imkânını genişletmekte ise de, değişiklik sonrasında uyuşmazlıkların kesin karara
bağlanma süresinin uzaması kaçınılmazdır.
Anahtar Kelimeler: İş Kanunu, alt işveren, muvazaa, iş müfettişi, iş teftişi
Abstract
The investigation as to whether the sub-contracting relation is prearranged or not can be made
both judicially within the scope of cases that the workers will open and by the labour inspectors
who are administrative authorities within the scope of labour inspection. Although the decision
made following judicial investigation is mostly related only to the personal requests of the
plaintiff worker and does not lead to a legal outcome related to the whole sub-contracting
relation, the administrative pre-arranged investigations conducted by the labour inspectors
are done concerning the whole sub-contracting relation and the evaluation (after it becomes
definite at the end of the judicial process) is binding on all parties.
*
62
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Müfettişi, [email protected]
ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi / Cilt: 2 / Sayı: 3 / Eylül - Aralık 2014 / Sayfa: 62-90
Labour World / Volume: 2 / Issue: 3 / September - December 2014 / Page: 62-90
After the amendment made with the Law No. 6552, the reclamation period of the labour
inspectors against the prearranged reports has been increased from 6 to 30 working days
and it has been made possible to appeal against the decisions made by the court. Although
these amendment ease the employer about reclamation period and enlarge the opportunity for
the implementation of strong court practices of the Supreme Court on sub-contracting, it is
inevitable to extend the period of settling the disputes.
Keywords: Labour Law, subcontractor, labour inspector, labour inspection
JEL Classification: J83, K31, M55
63
Download

son düzenlemelere göre muvazaalı alt işverenlik ilişkileri ile ilgili