TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
TURKISH TABLE TENNĠS FEDERATION
SAYI
KONU
: T.M.T.F. : 770
: Hakem Görevlendirilmesi.
06/04/2015
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA
Masa Tenisi Federasyonu BaĢkanlığının 2015 yılı faaliyet Programında yer alan KuruluĢlar Türkiye
ġampiyonası Müsabakaları 14-16 Nisan 2015 tarihlerinde Ġliniz Kemer Ġlçesi Spor salonunda yapılacaktır.
Söz konusu müsabakalar için aĢağıda isimleri ve unvanları yazılı hakemler Merkez Hakem
Kurulunca görevlendirilmiĢ olup, hakem toplantısı 14 Nisan Salı günü saat 09.00’da yarıĢmaların oynanacağı spor
salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve Ġlgililere tebliğini arz/rica ederim.
Musa GÜNER
Lütfi ERDOĞAN
Cahit ĠNCESU
Mehmet TAN
ġaban KĠBAR
Hayri ARSLAN
Ahmet ÖZTAġ
Nevin AKTAY
Mustafa EFE
Hamdi ATALAY
Servet ÇAĞLAYAN
Uluslararası Hakem
Uluslararası Hakem
Uluslararası Hakem
Ġl Hakemi
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Uluslararası Hakem
EskiĢehir
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Isparta
Isparta
Ayhan KANBER
Nuri ÇĠN
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Denizli
Denizli
_______________________________________________________________________________
Ulus ĠĢhanı A Blok Kat: 10 No: 1009 Ulus/Ankara.Tel +90.3012.311 18 42 . Fax+90.312.310 51 32
Web:www.tmtf.gov.tr . e-maill: [email protected]
Download

14-16 Nisan 2015 Antalya/Kemer Kurum Kuruluşlar Arası Türkiye