2015 YILI YAZ SEZONU
Erdek Dinlenme Tesisimiz ; (7) günlük devreler halinde ve aĢağıda belirtilen esaslara
göre 2015 yılı Yaz Dönemi için hizmete sunulmuĢtur.
TESİSİN DEVRELERİ VE TARİHLERİ
DÖNEMLER
BAŞLANGIÇ
1. DÖNEM
2. DÖNEM
3. DÖNEM
4. DÖNEM
5. DÖNEM
6. DÖNEM
7. DÖNEM
8. DÖNEM
9. DÖNEM
10. DÖNEM
11. DÖNEM
12. DÖNEM
13. DÖNEM
14. DÖNEM
29 MAYIS
06 HAZĠRAN
14 HAZĠRAN
22 HAZĠRAN
30 HAZĠRAN
08 TEMMUZ
16 TEMMUZ
24 TEMMUZ
01 AĞUSTOS
09 AĞUSTOS
17 AĞUSTOS
25 AĞUSTOS
03 EYLÜL
11 EYLÜL
-
BİTİŞ
GÜN
04 HAZĠRAN
12 HAZĠRAN
20 HAZĠRAN
28 HAZĠRAN
06 TEMMUZ
14 TEMMUZ
22 TEMMUZ
30 TEMMUZ
07 AĞUSTOS
15 AĞUSTOS
23 AĞUSTOS
01 EYLÜL
09 EYLÜL
17 EYLÜL
(7GÜN)
(7GÜN)
(7GÜN)
(7GÜN)
(7GÜN)
(7GÜN)
(7GÜN)
(7GÜN)
(7GÜN)
(7GÜN)
(7GÜN)
(7GÜN)
(7GÜN)
(7GÜN)
Devreler için kiĢi baĢına yemek ve yatak ücretleri dernek Asil ve Fahri Üyesi, ÇalıĢan
Emniyet Mensubu Ģeklinde düzenlenmiĢ ve fiyatlandırılmıĢtır.
YEMEK DURUMU : YARIM PANSİYON
Açık Büfe Sabah Kahvaltısı + AkĢam Yemeği olup, kutu meĢrubatlar ekstra ücrete tabidir.
FİYATLAR:
Günlük kişi başı; yemek ve yatak dâhil
Dernek Asil Üyesi
:
Dernek Fahri Üyesi
:
Çalışan Emniyet Mensubu :
HESAP NUMARALARI:
Akbank Erdek Şubesi
Erdek PTT Çek Hesap No
:
1.2.3.4.5.6.13.14
DÖNEMLER
50.00 TL.
60.00 TL.
65.00 TL.
7.8.9.10.11.12
DÖNEMLER
70.00 TL.
80.00 TL.
75.00 TL.
: IBAN TR 39 0004 6006 1088 8000 0555 59
: 518 18 88
TESİS ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Tesisimiz 29 MAYIS – 17 EYLÜL tarihleri arasında 7 şer günlük devreler halinde 14 dönemden
oluĢmaktadır.
Tesise GiriĢ Gün ve Saati Dönemin baĢladığı tarihte Saat 12.00’dir ve Kahvaltı yoktur. Tesisten çıkıĢ
Gün ve Saati Dönem bitiĢ tarihinin ertesi günü Saat 12’dir ve kahvaltı vardır.
Tesise iĢtirak edecek sakinlerimiz kendilerine ayrılan günde ve saatte tesise giriĢ yapacaktır. Tesise (1)
gün önce iĢtirak etmek isteyenler Tesis Müdürlüğüne bilgi vermeden ve onay almadan geldikleri takdirde,
erken geldikleri günün ücretini kiĢi baĢı belirlenen fiyat üzerinden ödeyeceklerdir.
Dönemler yarım pansiyon olup, günlük kiĢi baĢı ücretine yatak ve yemek dâhildir.
Odaların tamamında TV, Minibar, Saç Kurutma Makinesi, Klima ve GüneĢ Enerjisi ile ÇalıĢan Sıcak Su
tertibatı, ÇarĢaf, Nevresim ve Yastık Kılıfı bulunmakta olup, Otopark, ġezlong ve ġemsiye ücretsizdir.
Sabah kahvaltısı ve akĢam yemeği tesis müdürlüğünün belirlediği saatlerde verilir. ĠĢtirakçi yemeklerini
yemeseler dahi yatak ve yemek ücretlerini tam olarak ödeyeceklerdir.
ĠĢtirakçi tesislere yalnız bir dönem katılabilir. Ancak iĢtirakçinin birden fazla dönem talebi Tesis
müdürlüğünce değerlendirilir.
Müracaatçı, müracaatının kabulünü yazı veya telefon ile bildirecek dönem ücretinin %25’sini Tesis’in
Akbank Erdek Şubesi IBAN TR 39 0004 6006 1088 8000 0555 59 banka hesap numarasına veya Erdek PTT
518 18 88 no’lu posta hesap çeki numarasına en geç (5) iĢ günü içinde yatıracaktır. Dekontun bir
örneğini Tesis Müdürlüğü’nün 0 266 835 65 41 no’lu faksına okunaklı Ģekilde fakslayacaktır. Bakiye
kalan %75 dönem ücreti yatırılan dekontu ile peĢin veya kredi kartına taksit yapılmaktadır.
0-5 yaĢ grubu çocuklar ücretsizdir. Ancak, bu yaĢ gurubuna ekstra yatak verilmemektedir. Ekstra yatak
ve yemek talepleri olması halinde yatak ve yemek ücretinde % 50 indirim uygulanacaktır.
6-10 yaĢ grubu çocuklar için 7 GÜNLÜK DÖNEMLERDE %30 indirim uygulanır.
Tesise müracaatta bulunan iĢtirakçi kabul ettiği devre için devre baĢından sonuna kadar kendi adlarına
tahsis edilen devrenin ücretini tam olarak kabul ve taahhüt etmiĢ sayılacaklarından geç gelmek veya
erken terk etmek durumunda da devre ücretini tam olarak ödeyecektir. ĠĢtirakçi adına tahsis edilen
dönemi ikinci bir kiĢiye devredemez.
Tesiste kalmak üzere müracaat edip, müracaatı kabul edilerek yer tahsisi yapılan iĢtirakçinin ölüm,
hastalık veya tayin mazereti dolayısıyla talebinin iptali isteminde bulunması halinde bu mazeretini
gösterir, resmi doktor raporu, ölüm kâğıdı veya tayin belgesini katılacağı devre tarihinden en geç (15)
gün öncesinde tesis Müdürlüğü’ne bildirip belgelerini ibraz etmesi halinde yatırmıĢ olduğu avanstan % 20
kesinti yapılmak suretiyle (30) gün içersinde yatırmıĢ olduğu avansı iade edilir.
Tesis devresinde kalırken 12. Maddedeki hususların meydana gelmesi halinde iĢtirakçinin tesiste kaldığı
günlerin ücretini tam olarak öder, geri kalan bakiye kendisine iade edilir.
ĠĢtirakçi tesiste kaldığı dönem süresince odasında bulunan demirbaĢ eĢyaların korunmasından
sorumludur, demirbaĢ eĢyaların kırılması ve kaybolması halinde bu zarar iĢtirakçiden tahsil edilir.
Tesislere katılmak isteyenler müracaatlarını ek’te gönderilen baĢvuru formunu eksiksiz olarak doldurup
Ek olarak kendisinin tanıtma kimlik kartı ve yanında iĢtirak edeceklerin kimlik fotokopilerini de ekleyerek
ERDEK DİNLENME TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN Ali Sarı Bandı, Sahil Mahallesi N:110/1 Erdek /
BALIKESİR adresine postalanacaktır.
Tesiste kalan sakinlerden tesis kurallarına uymayan; toplum ahlakına aykırı söz ve davranıĢlarda
bulunanların, görevlilerin ikazlarını dinlemeyenlerin iliĢikleri Tesis Müdürü tarafından derhal kesilecek
olup, bu gibi kiĢilerin dönem ücreti olarak yaptıkları ödemelerinin iadesi hiçbir Ģekilde yapılmayacaktır.
TAAHHÜT
Tarih:…/…/2015
Yukarıda 16 Madde’ den oluĢan tesis Ģartnamesini okudum. Maddelerde belirtilen nedenlerden dolayı bir husus
yaĢandığı takdirde iĢ bu maddeler çerçevesinde Ģahsıma yapılacak iĢlemlerin bağlayıcılığını ve sorumluluğunu
Ģimdiden kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.
Adı Soyadı
İmza
:
:
BAŞVURU FORMU
Asil Üye
MÜRACAATÇININ
Adı Soyadı
Sicil No.
Baba Adı
Ana Adı
Doğum Yeri ve Tarihi
T.C. Kimlik No.
Nüfusa Kayıtlı olduğu
İkametgah Adresi
Telefonlar
Aracınız var mı ?
Fahri Üye
Çalışan Emniyet Mensubu
: ………………………………………………………………………………
: …………………………………Dernek Üye No.:…………………………
: ………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………
: İl………………… İlçe ………………….. Mah./Köy…………………….
Cilt …………….. Aile Sıra No. ……………… Sıra No ………………….
: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
: Ev 0 21………………….. GSM 05………………………………………...
: Evet : ……... Hayır : ……..
Plaka No.: ………………………….
Acil Durumlar da Ulaşılabilecek Yakınınızın
Adı Soyadı
: ……………………………………………………………………………….
Telefon Numarası
: ……………………………………………………………………………….
Tercih Ettiği Dönem
: 1. Tercih …………… 2. Tercih …………………3. Tercih……………..
TESİSE KATILACAKLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adı Soyadı
Yakınlık Derecesi
Doğum Tarihi
............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adı Soyadı
İmza
Download

incele - Türkiye Polis Emeklileri