T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Yükseköğretim Koordinatörlüğü
ERASMUS+ JEAN MONNET FAALİYETLERİ
JEAN MONNET FAALİYETLERİ NEDİR?
Jean Monnet Faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmaları
alanında araştırma ve öğretme konusunda mükemmelliği teşvik eden
faaliyetlerdir. Faaliyetlerin temel konu alanları aşağıda verilmektedir:
 AB ve Karşılaştırmalı Bölgesellik Çalışmaları
 AB İletişim ve Bilgi Çalışmaları
 AB Ekonomi Çalışmaları
 AB Tarih Çalışmaları
 AB Kültürler Arası Diyalog Çalışmaları
 AB Disiplinler Arası Çalışmalar
 AB Uluslararası İlişkiler ve Diploması Çalışmaları
 AB Hukuk Çalışmaları
 AB Siyasi ve İdari Çalışmaları
HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR?
Aşağıda yer alan faaliyetler program kapsamında desteklenebilecektir.
1. Jean Monnet Modülleri
2. Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları
3. Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri
4. Kurum ve Derneklere Jean Monnet Desteği
5. Jean Monnet Ağları
6. Jean Monnet Projeleri
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Desteklenen faaliyete göre başvuru yapabilecek kurum/kuruluşlar
farklılık göstermektedir. Desteklenen her bir faaliyetin detayları
içerisinde kimlerin başvuracağı bilgisi verilmiştir. Lütfen Jean Monnet
kapsamında desteklenen faaliyetleri inceleyiniz.
PROJE SÜRESİ NE KADARDIR?
Desteklenen faaliyete göre proje süreleri farklılık göstermektedir.
Desteklenen her bir faaliyetin detayları içerisinde proje süreleri bilgisi
verilmiştir. Lütfen Jean Monnet kapsamında desteklenen faaliyetleri
inceleyiniz.
BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Jean Monnet Faaliyetleri, Komisyon Merkezli faaliyetler olduğundan
doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme
Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency)
sunulacaktır.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular online olarak
yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru
formları kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR?
Başvuru sahipleri başvurularını en geç 26 Mart 2015 tarihinde Brüksel
saati ile 12:00’ye kadar sisteme yüklemek zorundadır.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Yükseköğretim Koordinatörlüğü
ERASMUS+ JEAN MONNET FAALİYETLERİ
1. JEAN MONNET MODÜLLERİ NEDİR?
Jean Monnet Modülü bir yükseköğretim kurumunda Avrupa Birliği
çalışmaları konusunda yapılan kısa bir eğitim/öğretim programıdır.
Modüller Avrupa çalışmaları konusunda özel bir disiplin üzerinde
yoğunlaşılabilinir veya çok disiplinli olabilir.
Yükseköğretim kurumları Modül koordinatörlerini eğitim/öğretim,
araştırma ve düşünme faaliyetlerinde desteklemektedir; geliştirilen
eğitim/öğretim faaliyetlerini tanırlar; faaliyetleri izlerler; Jean Monnet
faaliyetleri ile iştigal eden personelleri tarafından elde edilen sonuçlara
görünürlük kazandırır ve bunları tanırlar.
HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR?
Jean Monnet Modülleri aşağıdaki faaliyetlerden bir tanesini
içermelidir:
 Avrupa Birliği konularında genel veya giriş mahiyetinde
dersler
 Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeler konusunda uzmanlaşmış
öğretme faaliyetleri
 Tam tanınan yaz kursları ve yoğunlaştırılmış kurslar
PROJE SÜRESİ NE KADARDIR?
Projelerin süresi 3 yıldır.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik olan bir yükseköğretim
kurumu başvuruda bulunabilir. Bir program ülkesinde yerleşik
yükseköğretim
kurumları
Yükseköğretim
için
Erasmus
Beyannamesine (ECHE) sahip olmalıdır. Ortak ülkelerden katılan
yükseköğretim kurumları için ECHE aranmamaktadır.
HİBE DESTEĞİ NE KADARDIR?
Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek
destek 30.000 Avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek
hibe oranı %75 olacaktır.
BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Jean Monnet Modülleri, Komisyon Merkezli faaliyetler olduğundan
başvuruları doğrudan Brüksel'deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür
Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive
Agency) yapılır.
BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR?
Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Eylül’ünde başlayan projeleri için hibe
KURUM VE KURULUŞLARIN ROLÜ NEDİR?
bavurularını en geç 26 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye
Yükseköğretim kurumları gerek kurum içinde gerek kurum dışında (Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.
Modül koordinatörlerinin faaliyetlerinden mümkün olan en geniş
kitlenin faydalanması için bu faaliyetleri halka açık hale getirmeleri
konusunda modül sahiplerini desteklemek ve teşvik etmek şeklinde bir
role sahiptir.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Yükseköğretim Koordinatörlüğü
ERASMUS+ JEAN MONNET FAALİYETLERİ
2. JEAN MONNET KÜRSÜ BAŞKANLIKLARI NEDİR?
Jean Monnet Kürsü Başkanlığı akademisyenler için Avrupa Birliği
çalışmaları konusunda uzmanlaşmış bir öğretme makamıdır. Yalnızca
bir akademisyen Kürsü Başkanlığını elinde tutmalı ve akademik yıl
başına en az 90 saat boyunca ders vermelidir.
HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR?
Jean Monnet Kürsü Başkanlığı aşağıdaki faaliyetlerden birini veya
daha fazlasını gerçekleştirebilir:
 Bir yükseköğretim kurumunun resmi müfredatında yerleşik
olan Avrupa Birliği çalışmalarını derinleştirmek
 Öğretmen eğitimi ve zorunlu eğitim gibi farklı eğitim seviyeleri
ve alanlarında da, AB konularındaki araştırmaları yürütmek,
izlemek ve gözetmek
 İşgücü piyasasında artan talep yaşanan alanlarda geleceğin
profesyonellerine Avrupa Birliği konularında derinlemesine
eğitim vermek
 Genç nesil akademisyen ve araştırmacıları Avrupa Birliği
çalışmaları ile ilgili alanlarda cesaretlendirmek.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik olan bir yükseköğretim
kurumu başvuruda bulunabilir. Bir program ülkesinde yerleşik
yükseköğretim
kurumları
Yükseköğretim
için
Erasmus
Beyannamesine (ECHE) sahip olmalıdır. Ortak ülkelerden katılan
yükseköğretim kurumları için ECHE aranmamaktadır.
Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları kurumlarının akademik faaliyetlerine
kayıtlıdır. Yükseköğretim kurumlarından Jean Monnet Kürsü
Başkanlığını elinde tutanları eğitim/öğretim, araştırma ve düşünme
faaliyetlerinde desteklemeleri; mümkün olduğunca çok sayıda
müfredatın açılan derslerden faydalanmasına izin vermeleri ve
geliştirilen öğretme faaliyetlerini tanımaları beklenmektedir.
Yükseköğretim kurumları teklifleri ile ilgili nihai sorumluluğu
taşımaktadır. Tüm hibe sürecinde çalışma programlarında açıklanmış
faaliyetleri uygulamak zorundadırlar.
PROJE SÜRESİ NE KADARDIR?
Projelerin süresi 3 yıldır.
HİBE DESTEĞİ NE KADARDIR?
Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek
destek 50.000 Avro olup, sunulacak bir projenin toplam maaliyetinin
yaklaşık %75’ini temsil etmektedir.
BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları, Komisyon Merkezli faaliyetler
olduğundan başvuruları doğrudan Brüksel'deki Eğitim, İşitsel ve
Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and
Culture Executive Agency) yapılır.
BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR?
Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Eylül’ünde başlayan projeleri için hibe
KURUM VE KURULUŞLARIN ROLÜ NEDİR?
bavurularını en geç 26 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye
Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları, hibe sözleşmesini imzalayan (Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.
yükseköğretim kurumunun ayrılmaz bir parçasıdır.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Yükseköğretim Koordinatörlüğü
ERASMUS+ JEAN MONNET FAALİYETLERİ
3. JEAN MONNET MÜKEMMELLİK MERKEZİ NEDİR?
Jean Monnet Mükemmellik Merkezi, Avrupa Birliği konularında
yeterlilik ve bilgi açısından bir odak noktasıdır. Bir Merkezin
akademik sorumluluğu, bir Jean Monnet Kürsü Başkanı tarafından
üstlenilmelidir.
HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR?
Bir Jean Monnet Mükemmellik Merkezi aşağıdaki faaliyetlerden birini
veya daha fazlasını yürütebilir:
 Avrupa Birliği çalışmaları ile ilgili beşeri ve belgeye dayalı
kaynakların organizasyonunu ve koordinasyonunu
gerçekleştirmek
 Belirli Avrupa Birliği konularında araştırma faaliyetleri
yürütmek
 Mevcut kursları ve müfredatı tamamlamak için AB konularında
içerik ve araçlar geliştirmek
 AB konusundaki tartışmaları ve deneyim paylaşımını teşvik
etmek
 Araştırma faaliyetlerinin sonuçlarını düzenli olarak yayınlamak
KURUM VE KURULUŞLARIN ROLÜ NEDİR?
Yükseköğretim kurumları, ihtiyaç doğması halinde akademik
koordinatörü değiştirmek de dahil tüm proje süresince bir Jean Monnet
Mükemmellik Merkezinin faaliyetlerini sürdürmek zorundadır.
Bir Mükemmellik Merkezi aynı şehirde veya bölgede yerleşik muhtelif
kurumların/kuruluşların işbirliğini kapsayabilir. Her durumda Avrupa
Birliği araştırmaları konusunda uzmanlaşmış ve açıkça etiketlenmiş bir
enstitü veya yapı olmalı ve bir yükseköğretim kurumunun bünyesinde
yer almalıdır.
PROJE SÜRESİ NE KADARDIR?
Projelerin süresi 3 yıldır.
HİBE DESTEĞİ NE KADARDIR?
Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek
destek 100.000 Avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek
hibe oranı %80 olacaktır.
BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri, Komisyon Merkezli faaliyetler
KİMLER BAŞVURABİLİR?
olduğundan başvuruları doğrudan Brüksel'deki Eğitim, İşitsel ve
Dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik olan bir yükseköğretim Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and
kurumu başvuruda bulunabilir. Bir program ülkesinde yerleşik Culture Executive Agency) yapılır.
yükseköğretim
kurumları
Yükseköğretim
için
Erasmus
Beyannamesine (ECHE) sahip olmalıdır. Ortak ülkelerden katılan BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR?
yükseköğretim kurumları için ECHE aranmamaktadır.
Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Eylül’ünde başlayan projeleri için hibe
bavurularını en geç 26 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye
(Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Yükseköğretim Koordinatörlüğü
ERASMUS+ JEAN MONNET FAALİYETLERİ
4. KURUM VE DERNEKLERE YÖNELİK JEAN MONNET
DESTEĞİ NEDİR?
Jean Monnet Avrupa Birliği ile ilgili alanlarda yüksek lisans
seviyesinde öğrencilere ve/veya diğer paydaşlara yönelik
eğitim/öğretim faaliyetlerini geliştiren kurumları ve Avrupa
entegrasyon sürecinin araştırılmasına katkı yapma gibi belirgin
amaçları bulunan dernekleri desteklemektedir.
HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR?
Hibenin yaşam döngüsü içerisinde kurumlar ve dernekler tipik olarak
geniş bir yelpazeye yayılan aşağıdaki faaliyetleri yürütebilir:
Kurumlar için:
 Avrupa Birliği ile ilgili olguları ve bilgileri toplamak,
detaylandırmak, analiz etmek ve yaygınlaştırmak
 Yerel ve bölgesel otoritelerin uygulayıcıları, memurları için
Avrupa Birliği ile ilgili konularda yüksek lisans seviyesinde
kurslar ve eğitimler organize etmek.
Dernekler için:
 Avrupa Birliği araştırmaları ve Avrupa Birliği çalışmaları ile
iştigal eden derneklerin yasal faaliyetlerini organize edip
yürütmek
 Avrupa Birliği ile ilgili olguları aktif vatandaşlığı teşvik eden
daha geniş bir halk kitlesine duyurmak.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Jean Monnet Kurumları:
Dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik ve Avrupa Birliği alanında
aktif olan yükseköğretim kurumları veya diğer kurumlar.
Jean Monnet Dernekleri:
Dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik ve Avrupa Birliği
çalışmaları konusunda uzmanlaşmış her türlü akademisyen ve
araştırmacı derneği.
PROJE SÜRESİ NE KADARDIR?
Projelerin süresi 3 yıldır.
HİBE DESTEĞİ NE KADARDIR?
Kurumlar için tavan değer olmamakla birlikte derneklere sağlanacak
en yüksek destek 50.000 Avro’dur. Projeye sağlanacak en yüksek hibe
oranı %80 olacaktır.
BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Kurum ve derneklere Yönelik Jean Monnet Desteği, Komisyon
Merkezli faaliyet olduğundan başvuruları doğrudan Brüksel'deki
Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education,
Audio-Visual and Culture Executive Agency) yapılır.
BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR?
Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Eylül’ünde başlayan projeleri için hibe
bavurularını en geç 26 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye
(Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Yükseköğretim Koordinatörlüğü
ERASMUS+ JEAN MONNET FAALİYETLERİ
5. JEAN MONNET AĞLARI NEDİR?
Jean Monnet Ağları Avrupa Birliği çalışmaları alanında uluslararası
paydaşlardan oluşan konsorsiyumların oluşturulması ve geliştirilmesini
teşvik etmektedir.
Bu ağlar bilgi toplamaya, deneyim paylaşımına, bilgi üretimine ve
dünya çapında Avrupa Entegrasyonu sürecini desteklemeye katkıda
bulunmaktadır. Bu eylem özellikle genç araştırmacıların AB ile ilgili
temalarda katılımını teşvik etmek gibi belirli faaliyetleri destekleyen
mevcut ağların güçlendirilmesine de katkıda bulunabilir.
Bu projeler tek taraflı tekliflere dayanmalı ve ulusal seviyede başarılı
şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan ve 5 farklı ülkeden
minimum 5 ortak kurumun katılımını gerçekleştiren faaliyetler
üzerinde odaklanmalıdır.
HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR?
Jean Monnet Ağları aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını
gerçekleştirebilir:
 AB konusunda yüksek seviyeli araştırma ve eğitim/öğretimde
uygulanan metodolojiler ile ilgili bilgi ve sonuçları toplamak ve
tanıtımını yapmak
 Avrupa ve dünya çapında farklı yükseköğretim kurumları ve
diğer ilgili kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek
 Karşılıklı iyi uygulamaları geliştirmek amacıyla bilgi ve
uzmanlık paylaşımı yapmak
 Yüksek öneme sahip AB konuları hakkında kamusal aktörler
ile Komisyon birimleri arasındaki işbirliğini teşvik etmek ve
yüksek seviyeli bir bilgi değişim platformu oluşturmak
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Avrupa entegrasyonu alanında aktif olan, dünyanın herhangi
bir ülkesinde yerleşik olan bir yükseköğretim kurumu veya bir kuruluş
başvuruda bulunabilir.
KURUM VE KURULUŞLARIN ROLÜ NEDİR?
Jean Monnet Ağları, bilginin toplanması ve bundan faydalanılmasına
katkı yapacak, bilgiyi yaygınlaştıracak ve belirli konularda analiz ve
vizyonlar sunacaktır.
Jean Monnet Ağlarını koordine eden yükseköğretim kurumları,
teklifleri ile ilgili nihai sorumluluğu taşımaktadır. Tüm hibe sürecinde
çalışma programlarında açıklanmış faaliyetleri uygulamak
zorundadırlar.
PROJE SÜRESİ NE KADARDIR?
Projelerin süresi 3 yıldır.
HİBE DESTEĞİ NE KADARDIR?
Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek
destek 300.000 Avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek
hibe oranı %80 olacaktır.
BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek
destek 300.000 Avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek
hibe oranı %80 olacaktır.
BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR?
Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Eylül’ünde başlayan projeleri için hibe
bavurularını en geç 26 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye
(Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Yükseköğretim Koordinatörlüğü
ERASMUS+ JEAN MONNET FAALİYETLERİ
6. JEAN MONNET PROJELERİ NEDİR?
Jean Monnet Projeleri yeniliği desteklemekte ve Avrupa Birliğinin
içeriğini yaymaktadır. “Yenilik projeleri” Avrupa Birliği konularını
daha çekici ve muhtelif hedef kitlelere uyarlanmış hale getirmek
amacıyla yeni perspektifleri ve farklı metodojileri keşfedecektir.
“Çapraz verimlilik” projeleri Avrupa Birliği konularında tartışma ve
düşünmeyi destekleyecek ve birlik ve süreçleri hakkındaki bilgileri
geliştirecektir. “İçerik yayma” projeleri büyük ölçüde bilgilendirme ve
yaygınlaştırma faaliyetlerini içerecektir.
HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR?
Jean Monnet Projeleri aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha
fazlasını gerçekleştirebilir:
 Belirli Avrupa Birliği konularında yeni tasarlanmış
metodojileri, içeriği ve araçları geliştirmek ve test etmek
 Özellikle normalde AB konuları ile iştigal etmeyen öğrenciler
için tasarlanmış akademik içerik ve araçlar geliştirmek
 Belirli konu alanları ile ilgili sanal sınıflar oluşturmak ve test
etmek
 AB’de aktif vatandaşlığı teşvik eden kendi öz araçlarının
tasarımı, üretimi ve uygulamasını yapmak
KİMLER BAŞVURABİLİR?
içeren detaylı bir çalışma programına sahip açık ve sürdürülebilir bir
strateji hazırlamış olmalıdır. Kurum önerilen faaliyetlere duyulan
ihtiyacı gerekçelendirmeli, doğrudan ve dolaylı yararlanıcıları
açıklamalı, tüm katılımcı kuruluşların aktif katılımını garanti etmelidir.
Teklifler kurumların yasal temsilcisi tarafından imzalanmalı ve
başvuru sahibinin yasal statüsü, hedefleri ve faaliyetleri hakkında bilgi
vermelidir.
Yükseköğretim kurumları teklifleri ile ilgili nihi sorumluluğu
taşımaktadır. Tüm hibe sürecinde çalışma programlarında açıklanmış
faaliyetleri uygulamak zorundadırlar.
PROJE SÜRESİ NE KADARDIR?
Projelerin süresi 12 ila 24 ay arasında değişebilmektedir.
HİBE DESTEĞİ NE KADARDIR?
Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek
destek 60.000 Avro olup, sunulacak bir projenin toplam maaliyetinin
yaklaşık %75’ini temsil etmektedir.
BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Jean Monnet Projeleri, Komisyon Merkezli faaliyetler olduğundan
başvuruları doğrudan Brüksel'deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür
Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive
Agency) yapılır.
Avrupa Birliği alanında aktif olan, dünyanın herhangi bir ülkesinde
yerleşik olan bir yükseköğretim kurumları veya kuruluşlar.
BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR?
Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Eylül’ünde başlayan projeleri için hibe
bavurularını en geç 26 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye
KURUM VE KURULUŞLARIN ROLÜ NEDİR?
Projeyi teklif eden kurum/kuruluş beklenen sonuçlar konusunda bilgi
(Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.
Download

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik