Allah’ın Ayetleri 1. Bölüm
HZ.İBRAHİM’DEN ZAMANIN SONUNA KADAR GERÇEKLER
ZİNCİRİ
Günümüzde dünyada bu kadar çok sayıda din var iken,insan doğru ve ğerçek
dini nasıl bulabilir? İslam’ın 72 farklı meshebinden hangisi Yüce Kuran’ın
öğretilerini ve usullerini esas alarak Gerçek İslam’ın gereklerini tam olarak
yerine getirmektedir?
Yahudiler,Hıristiyanlar ve Müslümanlar kendi dinlerinin Allah tarafından
Hz.İbrahim aracılığıla gönderildiğini iddia ederler. Onların tümü de İbrahim’i
kutsal babaları olarak görürler. Bu grupların her biri Yüce Allah’ın gönderdiği
peygamberlerin bazılarına daha büyük önem ve değer verirler. Yahudiler Hz.
Musa’nın tüm zamanların en yüce peygamberi olduğunu iddia ederler.
Hıristiyanlar Hz. İsa’yı kendilerinin Rabbi ve Kurtarıcısı olarak görürler.Tabii ki
Müslümanlar da Hz. Muhammed’i tüm peygamberlerin (en sonuncusu ve en
yücesi) anlamına gelen “mühür” olarak kabul ederler.
Her grup kendi peygamberlerinin( Sünnet ) usullerine uymayı tercih eder ve
bunu kendilerinin yaşam biçimi haline getirir. Peygamberin sözleri ve
davranışlarını kendilerine örnek alır. Böylece biz Müslümanlar da sürekli
hadislerden bahsederis. Bazı camilerde kimi zaman Kuran’dan daha fazla
hadislerden söz edilir.
Fatiha suresinde duamızın bir bölümünde şöyle deriz: “Bize doğru yolu
göster,kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kişilerin yolunu ; gazaba
uğramışların ve sapmışların yolunu değil!” Doğru yolu bulmak için Aııah’ın kutsal
kitaplarındaki dersleri,belirtileri, kanıtları, gerçekleri ve vahiyleri bizlere bildiren
kutsal ayetlere ihtiyacımız vardır .Bu amaçla sizin çalışmanız için dersler
hazırlanmıştır. Yapmanız gereken tek şey Yüce Allah’ın, gerçeklerini size bizzat
bildirmesini sağlamak için düşüncelerinizle Ona yönelmektir. Her bir ayeti
dikkatli bir şekilde okuyunuz ve üzerinde derin bir şekilde düşününüz. Er yada
geç Allah sizin duanıza cevap verecek, size doğru yolu gösterecek, size sonsuz
lütfunu bağışlayacak ve öfkesinden sizi esirgeyecektir. Allah’ın Ayetleri
sayesinde yolunuzu asla kaybetmeyeceksiniz.
Allah’ın Ayetleri tamamen Allah’ın kutsal kitapları (Kuran-ı Kerim, Tevrat, Zebur
ve İncil ) ile ilgili bilimsel araştırmalara dayanan toplam 20 dersten oluşmaktadır.
Bu dersler sizin kişisel çalışmanızın yanı sıra küçük gruplar halinde
gerçekleştirilecek çalışmalarda “rehber” kaynak olarak sizlere oldukça faydalı
olacaktır. Allah sizi Gerçek İslam’ın Doğru Yolunda yürümeye çağırmaktadır.
Böylece diğer ülkelerdeki Hanif Müslümanlar ile birlikte Hz. İbrahim’in yolundan
giderek güçlendirebilirsiniz.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla:
1. Allah evrensel İslam dinini ne zaman ve kimin aracılığıyla kurdu? Bu din ve
gerçekler zinciri sonraki nesillere nasıl geçti?
Yüce Kuran-ı Kerim der ki: “İbrahim’in diniden kendini bilmezlerden başka kim
yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada (elçi) seçtik, şüphesiz O ahirette de
iyilerdendir. Çünkü Rabbi ona Müslüman ol demiş, O da: alemlerin Rabbine
boyunа eğdim demişti. Bunu Hz. İbrahim de kendi oğullarına vasiyet ettı.Yakup
da:” Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslam’ı) seçti. O halde sadece
Müslümanlar olarak ölünüz” (dedi).Yoksa Yakup’a ölüm geldiği zaman siz orda
mı idiniz? O zaman ( Yakup ) oğullarına:Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?
Demişti, Onlar senin ve ataların İbrahim, ve İshak’ın ilahi olan tek Allah’a kulluk
edeceğiz. Biz ancak Ona teslim olmuşuzdur, dediler. Bakara Suresi: Ayet 130 –
131.
Not: Gerçek İslam Allah’a tamamen teslim olmak demektir. Böylece imanlı kişi
Hz. İbrahim’in dininde Allah’a bu teslimiyetini ve Ona bağlılığını ölünceye dek
sürdürür. Hz.İshak ve Hz.İsmail’in yüreğinde de böylesine güçlü bir iman onların
torunlarına da geçti.
2. Kutsal Yazı’nın kayıtlarına göre Hz. İbrahim’in ölümünden sonra Hz. İshak,
Hz. İsmail ve sonraki nesillerinin biri birileri ile sosyal, ruhsal ve ticari ilişkileri
nasıldı?
Hz. İshak ve Hz. İsmail arasındaki ilişki: “Kocamış yaşına boymuş, iyice
yaşlanmış olarak son soluğunu verdi. Ölüp atalarına kavuştu. Oğulları İshak ile
İsmail onu Hintli Sohar oğlu Efton’un tarlasında Mamre’ye yakın Mapela
mağarasına gömdüler.” Yaratılış 25:8, 9.
İshak’ın oğlu ve İsmail’in kızı arasındaki ilişki: “ Böylece babasının Kenanlı
kızlardan hoşlanmadığını anladı. İsmail’in yanına gitti. İbrahim oğlu İsmail’in kızı,
Nevayot’un kızkardeşi Mahalat’la evlenerek onu karılarının üzerine getirdi.”
Yaratılış 28: 8-9
Hz.İshak ve Hz. İsmail’in torunlarının arasındaki ilişki: “ Yahuda kardeşlerine,
“kardeşimizi öldürür, suçumuzu gizlersek ne kazanırız?” dedi. Gelen onu
İsmaillilere satılım. Böylece canına dokunmamış oluruz. Çünkü o kardeşimizdir,
aynı kanı taşıyoruz. Kardeşleri kabul etti. Midyanlı tüccarlar oradan geçerlerken
kardeşleri Yusuf’u kuyudan çekip çıkardılar,yirmi gümüşe İsmaillilere sattılar.
İsmailliler Yusuf’u Mısır’a götürdüler.” Yaratılış 37: 26-28
Hz. Musa ve (Hz. İbrahim’in Ketura’dan doğan oğlu) Midyan arasındaki ilişki:Yaratılış 25: 1, 2): “Firavun olayı duyunca Musa’yı öldürmek istedi. Ancak Musa
ondan kaçıp Midyan yöresine gitti. Bir kuyunun başında otururken Midyanlı bir
kahinin yedi kızı su çekmeye geldi. Babalarının sürüsünü suvarmak için yalakları
dolduruyorlardı..... Musa Reuel’in yanında kalmayı kabul etti. Reuel de kızı
Sippora’yı onunla evlendirdi.” Mısırdan Çıkış 2: 15-16,21
Not: İsmailliler ve Midyanlılar Arabistan yarımadasında yaşıyorlardı. Böylece
Arap nesli onlardan türedi.. Araplara Doğunun Halkı deniyordu. İsrail halki ileKutsal Kitap’ın halki ile serbestçe ticaret yapıyorlardı. İsrail halki onların
vasıtasıyla tapınak ibadetlerinden tütsü ve baharat kullanmaya başladı.
İsrail Kralı ve Doğunun Kraliyet Aileleri Arasında: Saba kraliçesi ve Arabistan
Kralları arasında “Saba kraliçesi Rab’bin adından ötürü Süleyman’ın duyunca
onu sorularla sınamaya geldi.
Çeşetli baharat çok miktarda altın ve değerli taşlarla yüklü dir kervan eşliğinde
Yaruşalim’e gelen kraliçe aklından geçen her şeyi Süleyman’la konuştu.
Süleyman onun bütün sorularına karşılık verdi. Kralı ona yanıt bulmakta güçlük
çektiği hiçbir konu olmadı.” “Süleyman’a bir yılda gelen altının miktarı 666
talantlı buluyordu. Altın satımla uğraşanlarla tüccarların kazançlarından ve
Arabistan’ın bütün krallarıyla İsrail valilerinden gelenler bunun dışındaydı.” 1.
Krallar 10: 1-3, 14-15.
3. Meriyem’den doğan Bebek İsa’yı ilk ziyaret edenlerin arasında kikler vardı?
Kral Hirodes onu öldürmeye çalıştığında annesi ve babası onu gizlemek için
nereye götürdü?
“İsa kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem kentinde doğmasından sonra
bazı yıldızbilimciler doğudan Yaruşalim’egelip şöyle dediler: ‘ Yahudilerin kralı
olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya
geldik.’” “Yıldızbilimciler gittikten sonra RAB’bin bir meleği Yusuf’a rüyada
görünerek ‘kalk’ dedi. ‘Mısıra’a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal.
Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu arayacak.’ Böylece Yusuf kalktı, aynı gece
çocukla annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı.” Matta 2: 1-2, 13-14.
4. Müslümanlar İsa Mesih’in gösterdiği yoldan gitmeli midirler? Yoksa
kendileki ile ortak inançları paylaştıkları gerçek Hiristiyanlar arasında ayırım
yapmalı mıdırlar? Gerçek Hiristiyanlar da kendilerine “Müslümen” diyebilir
mi?
Yce Kuran-ı Kerim der ki: (İsa Mesih’in sözlerinden alınmıştır): “Benden önce
gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal
kılmam için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde
Allah’tan korkun, bana da itaat edin. Allah, benim de Rabbim, sizin de
Rabbinizdir. Öyle ise O’na kulluk edin. İşte bu doğru yoldur.” “İsa,onlardaki
inkarcılığı sezince: Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir? Dedi.
Havarıler: Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah’a inandık, şahit ol ki bizler
Müslümanlarız,cevabını verdiler.” Ali İmran Suresi: Ayet 50, 52
“Biz, Allah’a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Esbata indirilene,
Musa ve İsa’ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere,
onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah’a teslim
olduk deyin.” “ Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş
olurlar: dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah
sana yeter. O işitendir, bilendir. “ Bakara Suresi: Ayet 136, 137.
5. Hz. Muhammet Müslüman ve Hıristiyan imanlılara örnek olmak için kimin
dinine ve yöntemlerine uydu? Her iki gruba ait gerçek imanlılar tek bir dinin
çatısı altında nasıl birleşebilirler?
Yüce Kuran-ı Kerim derki: “ İşlerinde doğru olarak kendini Allah’a veren ve
İbrahim’in, Allah’ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim
vardır? Allah İbrahim’i dost edinmiştir.” Nisa Suresi: Ayet 125.
“(Resulüm!) de ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze
geliniz: Allah’tan başkasına tapmayalım. O’na hiçbir şeyi eş tutmayılım ve Allah’ı
bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte
o zaman: Şahit olun ki biz
Müslümanlarız! deyiniz.” Ali
İmran Suresi: Ayet 64
120 talant: yaklaşık 4,1 ton.
Özet
Yüce Allan, Hz. İbrahim aracılığıyla kendisine tamamen teslim olma anlamına
gelen evrensel İslam dinini kurdu. Bu üzden kendisini Allah’a ve onun isteğine
tamamen teslim etmeyen hiç kendisinin İslam’a inandığını söyleyemez. Hz.
İshak’a ve onların devam eden nesillerine geçti.
Doğunun halkı olan Araplar İsmail’in soyundan geldi. İsrailliler (Yahudiler) kutsal
kitabın halkı ise Hz. İshek’ın soyundan geldi. Bu iki neslin çağlar boyunca biri
birileri ile çokiyi sosyal, ruhsal ve ticari ilişkileri oldu. Hz. İsmal ve Hz. İshak
babalarının toprağa verilmesinde biri birilerine yardımcı oldular. Hz. İsmail’in kızı
(Mehalat) İshak’ın oğlu (Esav) ile evlendi. İsmailliler Ysuf’u kendi kardeşlerinin
elinde ölümden kurtarıp Mısır’a götürdüler. Firavun bir Mısırlıyı öldürenHz.
Musa’yı ararken, Hz. Musa Midyan (İbrahim’in Ketura’dan olan oğlu) diyarına
kaçtı. Midyan kadısı Hz. Musa’nın kayın pederi oldu. İsrailliler ve İsmailliler
özellikle kral Süleyman’ın döneminde biri birileri ile ticaret ortakları oldular. Kral,
Saba kraliçesini ile karşı karşıya geldi ve onun tüm sorularına cevap verdi. Hz. İsa
Hz. Yusuf ve HZ. Meriyem’e doğduğunda doğudan gelen yıldızbilimciler onu
ziyaret ettiler. Kral Hirodes İsa’yı öldürmeye çalıştığında HZ. Meryem ve Hz. Ysuf
onu Mısır’a götürdüler.
Hz. İbrahim’in dini çağlar boyunca devam etti. Allah vahyini onun elçilerine
verirken Hz. İbrahim’in Allah’a olan inancı daha da güçlendi. Bu üzden sadece
peygamberler arasında değil, aynı zamanda her iki gruba dahil olan imanlılar
arasında da asla ayrım yapılmamalıdır. Müslüman imanlıların Gerçek
Hıristiyanlığı kuran Hz. İsa’ya inanması gerekir. Hz. İsa’nın havarileri de
kendilerine Müslüman derlerdi.
Allah Hz. İshak ve Hz. İsmail’in tarafındaki gerçek imanlıları tek gerçek İslam olan
Hz. İbrahim’in dinine çağırıyor. Hz. İbrahim’in torunları arasındaki gerçek
imanlılar ortak noktalarda buluşarak onun Arapça’da Millata “İbrahima Hanifa”
(gerçek imanlı İbrahim’in Dini) anlamına gelen dinini hep birlikte
güçlendirmelidirler.
Allan’ın Ayetlari 2. Bölüm
Allah’ın Hanif İmanlılara Çağrısı
İslam’a inanan bir kişi nasıl gerçek ve dürüst bir Müslüman olabilir? Dinine bağlı
bir şekilde İslam’ın 5 şartını yerine getirerekmi? Yoksa kendisini tamamen
Allah’a teslim ederek ve yaşamına Allah’ın yön vermesini sağlayarak mı? Yada
her ikisi de mi?
İslam’ın her mezhedinde bazı ibadet şekllerinde bile biri birinden farklı usuller
uygulanır. Liberal görüşlü Müslümanlar Allah’ın, kullarının yaptıkları işlerden çok
onların kalplerindeki düşünceye ve onları bu işi yapmaya yönelten nedenlere
önem verdiğine inanırlar ve bu düşüncelerini ısrarla savunurlar. Kuralcı
Müslümanlar ise aynı temel ilkeleri göz önüne alırlar ve yasaya daha fazla önem
verirler. Dini inancınız ne durumda olursa olsun- Gerek orta düzeyde gerekse
başka bir düzeyde olsun. Allah’a inanarak gerçek imanlı olmak ne demektir?
Allah’ın Kutsal Kitabında sorunun yanıtını bulalım- gerçek ımanlı olmak: bir kişi
ne kadar bilgili olursak olsun, kendisinin yaptığı kurallar ve geleneklerin yolunda
değil elbet ki Yüce Kuran-ı Kerim’in gösterdiği yolda yürümesidir. Allah ona bu
yolda rehberlik edecek ve gerçeği ona bildirecektir.
Bizlere gerçek imanlılar denmektedir. Arapça’da “Hanif” terimi bu durumu
belirtmektedir. Kuran’da Hz. İbrahim’den başka kendisine Hanif denilen bir
kimse yoktur. 1. Bölümde Allan’ın Hz. İbrahim aracılığıyla evrensel İslam dinini
kurduğundan söz etmiştik. İslam kişinin kendisini tüm varlığıyla Allah’a teslim
etmesi demektir. Bu güçlü iman Hz. İbrahim’den onun oğulları Hz. İsmail ve Hz.
İshak’a ve zaman içerisinde de Hz. İsmail’in torunları olan Araplara ve
Müslümanlara da geçmiştir. Aynı şekilde Hz. İshak ‘ın torunları İsraillilere (yada
Yahudilere) ve Hıristiyanlara da geçmiştir.
Hz. İbranim’in soyundan gelen bu iki grup biri birileri ile sosyal, ticare ve ruhsal
bakımdan çağlar boyunca iyi ilişkiler içerisindeydiler. Onların tümü de Hz.
İbrahim’in kendilerinin ruhsal babaları olduğunu iddia etseler de, Kutsal Kitabın
halkı (Yahudiler ve Hıristiynlar) kendi dinlerini yani Yahudiliği ve Hıristiyanlığı
kurdular. İslam, Araplar sayesinde dünyaya yayıldı. Tıpkı Yahudilik ve
Hıristiyanlıkta olduğu gibi İslam günümüzde 72 ayrı meshebe ayrıldı.
Günümüzde İslam’da olduğu gibi Kutsal Kitabın halkı arasında da gerçek
imanlılar olduğundan dolayı Müslümanlarla ortak noktalarda buluşmaları için
Allah bu imanlıları Hz. İbrahim’in dinine geri çağırmaktadır. Allah diğer imanlılar
ile birlikte sizin (gerçek imanlı) bir Hanif gurubu kurmanızı istemektedir.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla:
1. Hz. İbrahim’in ailevi yapısı nasıldı? Hz. İbrahim Allah’a tüm kalbiyle iman
etmek için putperest olmalarından dolayı kendi babası ve halkı ile nasıl
mücadele etti?
Yüce Kuran’da der ki: “Ben hanıf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan Allah’a
çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara
dedi ki: Beni doğru yola ilitmişken, Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz?
Ben sizin O’na ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak, Rabbimin bir şey
dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz?”
Enam Suresi: Ayet 79-80.
“Çünkü Rabbine kalb-i selım ile geldi. Hani o, babsına ve kavmine: ’Siz kime
kulluk ediyorsunuz?’ demişti. ‘Allah’tan başka bir takım uydurma ilahlar mı
istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?’. Bunun
üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. ‘Ben hastaym dedi. Ona arkalarını
dönüp gittiler. Yavaşça putlarının yanına vardı. (Oraya konmuş yemekleki
gökünce:) ‘Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz?’ dedi. Bunun üzerine,
yanlarına gelip sağ eliyle vurdu (kırıp geçirdi.) (Putperestler) koşarak İbrahim’e
geldiler.
İbrahim: ‘Yonttuğunus şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi ve yapmakta
olduklarınızı Allah yarattı’ dedi. ‘Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşa
atın!’dediler. Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan
kıldık. (Oradan krtulan İbrahim:) ‘Ben Rabbime gidiyorum. O daha doğru yolu
gösterecek.’” Saffat Suresi: Ayet 84-99
2. Allah, putperest kökenli ailesi ve ülkesini terk etmek üzere Hz. İbrahim’i
çağırdığında onun için planıneydi? Hz. İbrahim Allah’ı çağrısına nasıl karşılık
verdi?
Kutsal Yazı der ki: “İman sayesinde İbrahim miras alacğı yere gitmesi için
cağrılınca, Tanrı’nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı.
İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vaadin ortak
mirasçıları olan İshak ve Yakup’la birlikte çadırlarda yaşadı. Çünkü minarı ve
kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu.” İbranilere Mektup 11:8-10.
Yüce Kuran-ı Kerim der ki: “Bir zamanlar Rabbi İbrahim’i bir takım kelimelerle
sınamış, onları tam olarak yerine getirince: Ben seni insanlara önder yapacağım,
demişti. “Soyumdan da (önderler yap,Ya Rabbi!)” dedi. Allah: Ahdim zalimlere
ermez (onlar için söz vermem) buyurdu.” Bakara suresi: Ayet 124.
3. Allah Hz. İbrahim’i Hanıf İslam’ın kurucusu olarak nasıl belirledi? Hanif
hareketinde kimin öğretileri uyulması gereken bir örnek oldu?
Yüce Kuran der ki: “Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Alemlerin
Rabbine boyun eğdim, demişti.” Bakara Suresi: Ayet 131.
“İbrahim gerçekten Hakka yönelen, Allah’a itaat eden bir önder idi; Allah’a ortak
koşanlardan değildi” Nahlı Suresi: Ayet 121.
“İşlerinde doğru olarak kendini Allah’a veren ve İbrahim’in, Allah’ı bir tanıyan
dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim’i dost
edinmiştir.” Nisa Suresi: Ayet 125.
Not: Hanif İslam Tevhide Allah’ın “Birliğine” ve Onun iradesine tamamen teslim
olmaya dayalıdır. Hz. İbrahim bu konuda peygamber bize örnek olmuştur.
4. Hz. Muhammed Hz. İbrahim’in dinini ve usullerini uygulayan Hanif bir
Müslüman olmuş mudur? Yoksa Müslümanlar İçin alternatif olarak kendi
usullerinive kendi İslam dinini mi kurmuştur?
“(Yahudiler ve Hıristiyanlar Müslümanlara:) Yhudi yada Hıristiyan olun ki,
doğuru yolu bulasınız, dediler. De ki: Hayır! Biz, hanif olan İbrahim’ın dinine
uyarız. O, müşriklerden değildi.” Bakara Suresi: Ayet 135.
“Sonra da sana: ’Doğru yola yönlerek İbrahim’ın dinine uy! O müşriklerden
değildi’ diye vahyettik.” Nahl Suresi: Ayet 123.
Not: Hanif İslam’ı geleneklere değil, bilakis Kutsal Kuran-ı Kerim’in öğretilerine
göre Hz. İbrahim’in usullerine sımsıkı bağlıdır. Onun din gerçek İslam’ın
kendisidir.
5. İslam alemini bölen72 ayrı meshep göz önöme alındığında hagi din gerçek
İslam’ı oluşturdu? Allah bize iletilmek üzere Hz. Muhammed’e hangi
buyruğunu vermiştir? Hanif imanlılar biri birileri ile nasıl hep bir araya
gelebilir?
“De ki: Allah doğuruyu söylemiştir. Öyle ise,hakka yönelmiş olarak İbrahim’in
dinine uyunuz. O, müşriklerden değildi.” Ali İmran Suresi: Ayet 95.
“ Hep birlikte Allahın ipine (İslam’a) sınsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah’ın size
olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de O,
günüllerihizi birleştirmişti ve Onun nimeti sayesinde kardeş kimseler
olmuştunuz. Yeni siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O
kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğuru yolu bulasınız.
Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.
İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra
parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır.”
Ali İmran Suresi: Ayet 103-105.
6. Siz ve diğer Müslümanlar İslam’daki Hahif hareketine katılırsanız yada
katıldığınızda sizden nasıl bir birlik ve doğruluk beklenir? Hz. İbrahim’in Hahif
İslam dininden daha iyi bir din olabilir mi?
“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en heyırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder;
kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız: Ehl-i kitap da inansaydı, elbet bu,
kendilerin için çok iyi olurdu. (Gerçi) içlerinde iman edenler var; (fakat) çoğu
yoldan çıkmışlardır.” Ali İmran Suresi: Ayet 110.
“İyilik, yüzlerinizi doğuve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik,o kimsenin
yaptığıdır ki, Allah’a ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır.
(Allah’ın rızasına gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara,
dilenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma
yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında
sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakıler ancak onlar
dır!” Bakara Suresi: Ayet 177.
“İşlerinde doğru olarak kendini Allah’a veren ve İbrahim’in, Allah’ı bir tanıyan
dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim’i dost
ednmiştir.” Nisa Suresi: Ayet 125.
Özet
Hz. İbrahim putperest kökenli bir ayleden geliyordu. Babası ve akrabaları putlara
tapıyorlardı. Fakat o yereğinde hep gerçek Tanrı’ya, Allah’a tapınmayı amaçladı.
Putlara tpmanın ne kadar yanlış olduğunu onlara gösterdi ve onların putlarını
yok etti. Akrabaları onu kızgın fırına atarak intikam almaya çalıştı; fakat Allah
onu kurtardı.
Allah Hz. İbrahm’e ailesi ve yaşadığı diyarı terk ederek kendisinin göstereceği bir
ülkeye gitmesini buyurdu. Gittiği yerde onu bir önder olacak; kendisinden büyük
bir millet doğacak ve Allah’ın bereketi onun üzerinde olacaktı. Böylece onda
“yeryüzünün tüm aileleri kutsanacaktır.”. Hz. İbrahim yüreğinde büyük bir
imanla nereye gittiğini bilmeden oğulları ile birlikte çabırlarda kalarak ve
yaşadığı diyarı terk ediyordu.
Kutsal Kuran’ın söz ettiği sadece tek bir gerçek İslam vardır ve o Hz. İbrahim’in
dinidir.Hz. İbrahim, Allah’ın isteğine kendisine tamamen teslim ederek Gerçek
İslam dinini kurdu. Oullarına ve torunlarına onu bir miras olarak bıraktı. Allah
insanlığın Hz. İbrahim’in dinine geri dönmesi için Hz. Muhammed’i görevlendirdi
ve onun şu sözleri söylemesini istedi: “Onlara denildi ki: Şu şehirde (Kudüs’te)
yerleşin, ondan (nimetlerinden) dilediğiniz gibi yeyin, ‘bağışlanmak istiyoruz’
deyin ve kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride
ihsanımızı daha da artıracağız.” Araf Suresi 7: 161. Aynı şekilde Allah buyurdu ki:
“Doğuru yola yönelerek İbrahim’in dinine uy! O müşriklerden değildi.” İsra
Suresi: Ayet 123.
Allah’ın Ayetleri 3. Bölüm
İbrahim’in Çocuklarının Kutsal Kitabı
(Doğru Yola Götüren Bir Rehber)
Cennet bahçesine giden doğru yolda Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler
nasıl birlikte yürüyebilirler? Hangi ortak noktalarda birleşirler?
Müslümanların, Hıristiyanların ve Yahudilerin ortak bir ruhsal babaları vardır.
Onların hepsi de Hz. İbrahim’in soyundandır. Araplar ve Müslümanlar İsmail’in
soyundan, Yahudiler ve Hıristiyanlar ise İshak’ın soyundan olan İbrahim’in
torunlarıdır. 1. Derste İsmail ve İshak’ın ve onların torunlarının biri birileri ile iyi
ilişkiler içinde oldukları belirtilmiştir. Sözde İbrahim’in torunları olanların, çağlar
boyunca savaşlar ve çeşitli çatışmalar ile kardeş düşmanlığına devam etmeleri
son derece üzücüdür.
Allah’ın Hz. İbrahim’in torunları olan iki gruba Kutsal Kitap’ta bir mesajı vardır.
Her iki grupta da Hanif imanlılar vardır. Gerek Müslüman,gerek Yahudi, gerekse
Hıristiyan olsun; Allah bu imanlıları ortak bir noktada birleşmeye çağırır. Gerçek
İslam’da birleşmekten başka onlar için ortak bir nokta yoktur.Allah onları Hanif
imanlılardan oluşan ortak bir topluluk kurmaya çağırır. Onların görevi
kendilerinden sonra gelecek nesilleri de İbrahim’in yürüdüğü yola- Gennet
Bahçesine açılan kapıya götüren doğru yola yöneltmektir.
Allah’ın mesajını alabilmeleri, Onu dana iyi tanıyabilmeleri ve Onun isteğini
daha iyi anlayabilmeleri için her iki grubun da Kutsal Kitaplara- Yüce Kuran ve
Kutsal Yazı’ya ihtiyacı vardır. Her iki grubun imanlıları da Kutsal kitaplarda
olduğu ileri sürülen hataları bulmaya çalışmak yerine, Hz. Adem’den Hz.
Muhammed’e dek tüm peygamberler aracılığıyla Allah’ın biz kullarına bildirmiş
olduğu vahiyler üzerinde konsantre olmalı ve onları daha iyi anlamaya
çalışmalıdır. Allah’ı tanımak her insanın yaşamındaki başlıca amaç olmalıdır. Hz.
İsa’nın duasında belirttigi gibi: “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve
gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır. “ Yuhanna 17:3.
Allah Kutsal Kitap sayesinde sonsuz yaşam arıyan imanliları Doğru Yol’a yöneltir.
İmanlı kişi Onun sözünü ne kadar çok okursa , gerçeğin ışığını o kadar iyi
görebilir. “Sözün adımlarım için çıra, Yolum için ışıktır.” Mezmurlar (Zebur)
119:105. Allah’ın sözlerini- onun vaatlerini, uyarılarını, buyuruklarını, önerilerini
ve Onun kulları ve halklarıyla nasıl iletişim kurduğunu anlamak için her gün bir
saatınızı ayırırsınız, aynı deneyimi siz de yaşabilirsiniz.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
1. Allah’ın elçileri ve onlara verilen vahiyler arasında ayırım yapmalı mıyız?
Yüce Kuran der ki: “Biz, Allaha ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve
esbata indirilene, Musa ve İsa’ya verilenlerle Rableri tarafından diğer
peygamberlere verilenlere , onlardan hiçbiri arasında fak gözetmeksizin inandık
Allah’a teslim olduk ‘deyin”. Bakara Suresi: 136.
Not: Allah’ın nazarında Onun tüm elçileri eşittir. Bu üzden Kuran’da birinin en
üstün olduğunu belirten hiçbir açıklama yoktur.
2. Allah kendisini ve isteğini elçilerine nasıl bildirdi? Onun kutsal ruhu
gerçeklerin elçilere ve diğer insanlara eksiksiz bir şekilde iletilmesini nasıl
sağladı?
Yüce Kuran der ki: “...... Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu.” Nisa Surusi: Ayet
164.
“De ki: Onu , Mukaddes Ruh (Cebrail), iman edenlere sebat vermek,
Müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından
hak olarak indirdi.” Nahlı Suresi: Ayet 102
Kutsal Yazı der ki:”RAB onlara seslendi: ‘Sözlerime kulak verin:Eğer aranızda bir
peygamber varsa, Ben RAB görümde kendimi ona tanıtır, Onunla düşte
konuşurum. Ama kulum Musa öyle dğildir. O bütün evimde sadıktır. 8 Onunla
bilmecelerle değil, Açıkça yüz yüze konuşurum. O RAB’bin suretini görüyor.
Öyleyse kulum Musa’yı yermekten korkmadınız mı?” Çölde Suresi 12:6-8..
“Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh
tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın sözlerini ilettiler.” Petrusun İkinci
Mektubu 1:20-21.
3. Allanam vahiylerini elçilerine nasıl bildirdi? Kutsal yazıların biri birileri ile
ilgili aç ve işlevleri nelerdir?
Yüce Kuran der ki: “İncil’e inananlar, Allah’ın onda indirdiği (hükümler) ile
hükmetsinler. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fasıklardır.”
“.....Davut’a da Zeburu vermek.” Maide Suresi: Ayet 47, İşra Suresi: Ayet 55.
“(Sana şu talımatı verdik.): Aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet ve arzularına
uyma. Allah’ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamalarına
dikkat et. Eğer (hükümden) yüz çevirilerse bil ki (bununla) Allah, ancak
günahlarının bir kısmının onların başına bela etmek ister. İnsanların birçoğu da
zaten yoldan çıkmışlardır.” Maide Suresi: Ayet 49.
“Andolsun biz Musa’ya Kitabı verdik. Ondan sonra art arda peygamberler
gnderdik..... İnsanlar bir tek ümmt idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak
pygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmızlığa düştükleri hususlarda
hüküm vermeleri için, onlarla baraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi.
Ancak kendilerine kitap verilenler, arapça delliler geldikten sonra, aralarındaki
kıskınçlıktan ötürü dinde anmaşlızlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman
edenlere, üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini
doğru yola iletir” Ayet 87, 213.
4. Allah’ın elçilerinden hangisi Eski Antmaşlada en çok sözü edilen kişidir?
Niçin?
Kutsal yazı der ki:” İsa Yahudi yetkililerişöyle karşılık verdi: ‘Size doğrusunu
söyleyeyim, Oğul, Baba’nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey
yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şey yapar. Kutsal Yazıları
araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu
sanıyorsunuz. Bana tanıklık edin de bu yazılardır!’” Yuhanna 5:19, 39.
Sonra onlara şöyle dedi: ‘Daha sizlerle birlikteyken, ‘Musu’nın Yasas’ında,
peygamberlerin yazılarında ve Mezburlar’da benimle ilgili yazılmış olanların
tümünün gerçekmleşmesi gerektir’ demiştim.” Luka 24: 44.
“Kutsal Yasa’yı yada peygamberlerin sözlerini geçersiz kalmak için geldiğimi
sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu
söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal
Yasa’dan ufacık bir harf yada bir nokta yok olmayacak.” Matta 5:17-18.
Yüce kuran der ki: “(Sana şu talımatı verdik.): Aralarında Allah’ın indirdiği ile
hükmet ve onların arzularına uyma. Allah’ın sana indirdiği hükümlerin bir
kısmından seni saptırmamalarına dikkat et. Eğer (hükümden) çevirirlerse bi ki
(bununla) Allah ancak, günahlarının bir kısmını onların başına bela etmek ister.
İnsanların birçoğu da zaten yoldan çıkmışlardır.” “Benden önce gelen Tevrat’ı
doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmam için
gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah’tan korkun,
bana da itaat edin “. Maide Suresi: Ayet 49, Ali İmran Suresi: Ayet 50.
5. Allah Hz. Muhammed’i kimler için ve ne zaman gönderi? Onun görevi
neydi?
“Ey kavmim! Allah’ın size (vatan olarak) yazdiği mukaddes toprağa girin ve
arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz.” Maide Suresi: Ayet
21
Not:15 Ayette “Muhammed, en sonuncu peygamber” denmektedir. Vahiyin 9.
Bölümünde Hz. Peygamberden görevi yeryüzündeki tüm insenları uyarmak ve
aynı zamanda Karanlık Çağların başlangıcında insanlara iyi haberler vermek olan
gökyüzünden gelen bir “yıldız” yada haberci diye söz edilmektedir.
6. Yüce Kuran ile Kutsal Yazı arasında nasıl bir ilgi bulunmaktadır? Hz.
Muhammed kendisine Yüce Allah tarafından bildirilen Kutsal Yazı’dan şuphe
edildiği takdirde onun yanlış ya da tahrif edilmiş olduğunu söylemiş midir?
Yüce Kuran der ki: Bu (Kuran), Ümmü’l-kura (Mekke) ve çevresindekileri
uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir
kitap tır. Ahirete inananlar buna da inanıllar ve onlar namazlarını hakkıyla
kılmaya devam ederler.” Enan Suresi: Ayet 92.
“Sana da, daha önceki kitabı doğurulamak ve onu korumak üzere hak olarak
Kitibı (Kurun’ı) gönderdik.” Maide Suresi: Ayet 48
“(İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan
bir elçidir. En doğuru hükümler vardır şu sahifelerde.” “ (Resulüm!) Eğer sana
indirdiğimizden (du anlattığımız olaylardan) kuşkuda isen, senden önce Kitabı
(Tevrat ve İncil’i) okuyanlara sor. Andolsun ki, Rabbinden sana hak gelmiştir.
Sakın şüphecilerden olma!” Beyyne Suresi: Ayet 2-3, Yunus Suresi: Ayet 94.
“Rabbin’in sözü, dogruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini
değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.” Enan Suresi: Ayet 115.
Not: Ölü deniz’in keşfine ait kayıtlak Kutsal Yazı’nın doğruluğunu
kanıtlamaktadır. En eski döneme ait Yunan ve İbrani el yazmaları ile
karşılaştırıldığında içerik ve anlatım biçimi olarak çok fazla bir farkyoktur.
Arkeolojik bulgular, gerçekleşen pygamberlikler ve daha önceleri suç işleyen
kişilerin sonradan dürüst bir yaşama dönmesi Kutsal Yazıların gerçekliğini
doğrulamaktadır.
7. Kuran’ın daha açık bir şekilde anlaşılabilmesi için hedislere ihtiyaç var
mıdır?
Yüce Kuran der ki: “Elif. Lam. Ra. Bunlar Kitabın ve apaçık bir Kuran’ın
ayetleridir. “ “(De ki): Allahtan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size
Kitabı açık olarak indiren O’dur. Kendilerine kitap verdiğinizkimseler, Kuran’ın
gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye
düşenlerden olma!” “Hakikaten biz bu Kurun’da insanlar için her türlü misali
seyıp dökmüşüzdür. Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insandır.” Hıcır suresi:
Ayet 1, Enan Suresi: Ayet 114, Kehf Suresi: Ayet 54.
Not: Yüce Kuran ve Kutlal Yazı’daki İlahi Gerçekler Gerçek İslam’da öğretilmesi
ve uyğulanması gereken tek şeydir. Hz. Muhemmed’in ölümünden yaklaşık 100
yıl sonra derlenen hadisler kesinlikle Allah’ın Ona bildirdigi vahiyin bir bölümü
değildi.
Özet
Kutsal Yazıların Bölümleri
MUSA’NIN YASASI (Tevrat)
Yaratılış
PEYGAMBERLER (Resuller)
Mısırdan çıkış
Levililer
Önceki
Peygambarler
Yeşu
Hakimler
Sonraki
Peygamberler
Yeşaya
Yeremya
Çölde Sayım
Yasanın Tekrarı
1 & 2 Samuel
1 & 2 Krallar
Ağıtlar
Hezekiel
Diğer Peygamberler
Hoşea
Yoel
Nahum
Habakku
k
Amos
Sefanya
Obadya Hagay
Daniel
İNCİL & MEKTUPLAR
(Zebur)
İncl’in Bölömleri
Matta
Markos
Luka
Yuhanna
Elçilerin İşleri
1 & 2Timoteos
Titus
Filimon
Yakup
1 & 2 Petrus
1, 2 & 3 Yuhanna
Yahuda
Yunus
Mika
Zekeriya
Malaki
MEZMURLAR & YAZITLAR
İnananlar Topluluklarına
Mektuplar
Romalılar
1 & 2 Korintliler
Galatyalılar
Efesliler
Filipeliler
Koloseliler
1 & 2Selaniklilere
Rut
İbranilere
Vahiy
Vaiz
Ezgiler Ezgisi
1 & 2 Tarihler
Ezra
Nehemya
Ester
Eyüp
Mezmurlar
Süleyman’ın Özdeyişleri
Yüce Kuran-ı Kerim Bize Nasıl Gönderildi?
1. Hz. Munammed İ. S Yaklaşık 610 yıyında Gebrail aracılığıyla Allah’tan vahiy
almaya başladı.
2. Peygambarin yaşanı boyunca bildirdiği ayatler palmiye yapraklarına, taşlara
ve mevcit diğer maddelerin uzerine yazıldı.
3. Bu yazıtlar ikinci halife olan Ömer’in halifeliği esnasında toplanarak bir araya
getirildi.
4. Hz. Osman’ın halifelik dönemihde resmi bir cildi oluşturuldu (İ. S 644-656).
Alla’ın Ayetleri 4.Bölüm
Allan’ın Atfedilen Doğruluğu
İnsanın cennete gideceğine diar nasıl bir teminatı vardır? Allah’şu an ölmemizi
istese, onun dürüst kulları ile birlikte tekrar dirileceğimizden nasıl emin ola
biliriz?
Bir çok insan için bu soruların sadece tek bir cevabı vardır. Onlar kurtuluşlarının
sadece kendilerinin iyi bir kişi olmalarına ve iyi işler yapmalarına bağlı olduğunu
söylerler. Bir çoğumuz yaptığımız iyi işlerin kötü işlerimizi dengeleyecek kadar
değer taşıdığına inanırız.Eğer yaptığımız iyi işler, kötü işlerimizden daha fazla ise,
Allah cennete gitmemize izin vererek bizi ödüllendirecektir. Bu üzden kurtuluşa
ereceğimizin güvencesinin Allah’a karşı dindar olmakla ve iyi işler yapmakla
mümkün olduğu sonucuna varırız.
Cennet bahçesine girmemin bir tek yolu vardır. Fatiha (acılış suresi) onu Doğru
Yol olarak tanımlar. “Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin
yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!” Fatiha Suresi: ayet 7.
“Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın.
Zira o yollar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları
emretti.” Enam Suresi: Ayet 153.
Bu yolu nasıl bulabiliriz ve nasıl kaybolmamak için ne yapabiliriz? Biz önceki
dersimizde (3. derste) bize ışık ve rehber olması için Allah’ın bize iki kutsal kitap
(Kutsal Yazı ve Yüce Kuran) verdiğini öğrendik. Her iki kitapta da biri birini
tamamlamaktadır.” Sana da, daha önce kitabı doğrulamak ve onu korumak
üzere hak olarak Kitabı (Kuran’ı) gönderdik.” Maide Suresi: Ayet 48.
Doğru yolda yürümeden önce Allah’ın kutsal kapısından içeri girmek gerekir. Hz.
İsa şöyle dedi: “ Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol
enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da
çetindir. Bu yolu bulanlar azdır.”Matta 7:13-14
Çok az insan doğru yola çıkan kapıyı bulmuştur. Hz. İbrahim ve Hanif imanlılar
da onlardandır. Hz. Muhammed tanıklık etti: “De ki: Şüphesiz Rabbim beni
doğru yola, dosdoğru dine, Allah’ı birleyen İbrahim’in dinine iletti. O, ortak
koşanlardan değildi.” Enam Suresi: Ayet 161.
Allah’ın takvasından başka Doğru Yola çıkan kapı yoktur!
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla:
1. Doğru Yola ulaşabilmemiz için Allah’ın Egemenliğinden başka ilk önce
ne aramamız gerekiyor? İsrail bu kapıdan niçin giremedi?
Kutsal Yazı der ki: “ Siz öncelikle Onun egemenliğinin ve doğruluğunun
ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.” Matta 6:33
“Kardeşler! İsraillilerin kurtulmasını yürekten özlüyor, bunun için Tanrı’ya
yalvarıyorum. Onlara ilişkin tanıklık ederim ki, Tanrı için gayretlidirler; ama
bu bilinçli bir gayret değildir.” Pavlustan Romalılara Mektup 10:1-2
Not: (Takva) Allah’ın doğruluğu Onun Egemenliğine giden Doğru Yol’dur.
İnsan ruhsal yolculuğun beşlangıcında bu deneyimi yasamak zorundadır. Hz.
Adem ve Hz. Havva’dan günümüze dek insanlığın Doğru yola girmek için ne
yaptığını inceleyelim.
2. Şeytan Hz. Adem ve Hz. Hvva’yıcennete giden doğru yoldan çıkardıktan
sonra Allah’ın nazarıda kendilerini dürüst göstermek ve utançlarını
gizlemek için onlar ne yaptılar? İnsanoğlu yaratılışında böyle bir eğilimi var
mıdır?
“Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarından ayıp yerleri
kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar.
Rableri onlara: Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size araçık bir
düşmandır, demedim mi? diye nida etti.” Araf Suresi: Ayet 22.
Kutsal Yazı der ki: “Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, ama sonu
ölümdür.” Özdeyişler 14:12.
“Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu
kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşamagötüren kapı dar, yol da çetindir. Bu
yolu bulanlar azdır.” Matta 7:13-14.
3. Kendi doğruluğumuza (iyiliğimize ve merhametimize) güvenmek yerine
utancımızı örtmek için onu nereden bulabiliriz?
Yüce Kuran der ki: “ Ey Adem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi,
süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın
ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi).” Araf Suresi: Ayet
26.
“RAB Tanrı Adem’le karısı için deriden giyşiler yaptı, onları giydirdi.” Yaratılış
3:21
“Rab’de büyük sevinç bulcağım, Tanrı’mla yüreğim coşacak. Çünkü çelenkle
süslenmiş güvey gibi, takılarını kuşanmış gelin gibi, bana kurtuluş giysisini
giydirdi, beni doğruluk kaftanıyla örttü” Yeşaya 61:10.
4. Yaptığımız iyi işler hatalarımızı niçin telafi edemez ve cennete gitmemizi
sağlayamaz?Kurtuluş yaptığımız iyi işlerin bir karşılığı ve ödülü değil midir?
Yüce Kuran der ki: “(Adem ile eşi ) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize
zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden
oluruz.” Araf Suresi: Ayet 23.
Kutsal Yazı der ki: “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil,
Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.”
Efeslilere Mektup 2:8,9.
Not: Kurtuluş % 100 olarak Allah’ın lütfu ve merhametine bağlıdır. Böylece Allah
bize şöyle demiştir: “Zengin olmak için benden ateşte arıtılmış altın, giyinip
çıplaklığının ayıbını örtmek için beyaz giysiler, görmek için gözlerine sürmek
üzere melhem satın almanı salık veriyorum.” Vahiy 3:18. Kurtuluşumuzu
yaptığımız iyi işlere bağlayamayız; çünkü ‘hepiniz murdar’ olanlara benzedik,
bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibi. Yaprak gibi soluyoruz, suçlarımız rüzgar
gibi sürükleyip götürüyor bizi.” Yeşaya 64:6.
Övünecek hiçbir şeyimiz yoktur. Kurtuluş Yüce Allah’ın bir lütfudur ve ona
ulaşmak için Allah’ın rızası şarttır. Bunun başka bir yolu yoktur!
5. Allah bizi doğru yola yöneltmek ve Onun dogruluğunu ve rehberliğini kabul
etmemiz için yüreğimizdeki düşünceleri nasıl etkiler? Kimin deneyimleri bizim
için iyi bir örnek olabilir?
Yüce Kuran der ki: “.....İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir
ruh ile onları desteklemiştir. Onlerı içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak,
orada ebedı kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlarda Allah’tan hoşnut
olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kurtuluşa
erecekler de sadece Allah’ın tarafında olanlardır.” Mücadele Suresi: Ayet 22.
Kutsal Yazı der ki: “İman olmadan Tanrı’ya hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya
yaklaşan, O nun var olduğuna ve kendsini arayanları ödüllendireceğine iman
etmelidir.” İbranilere Mektup 11:6
“Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı’ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı.
Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Ancak çalışmayan, ama tanrısızı
aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır.” Pavlus’tan Romalılara
Mektup 4:3-5.
Not: Yüce Allah bizlere duyduğu derin sevgi ve merhametten dolayı kendi
dürüstlüğünü bize verdi. İman dolu yüreğimizle bu hediyeyi kabul ettiğimizde
Allah bu doğruluk lütfunu bizlere bağışlar. O zaman günahlarımızdan arınmış
olarak Allah’ın nazarında Onun huzurunda masum kulları olarak bulunuruz.
6. Allah’ın bizlere bağışladığı bu doğruluk hediyesi ne anlama gelir? Allah’ın
imanlılara verdiği diğer vaatler nelerdir?
Kutsal yazı der ki: “Ne mutlu isyanı bağışlanan, günahı örtülen insana! Suçu
RAB tarafından sayılmayan, Ruhunda hile bulunmayan insana ne mutlu! “
Mezmurlar (Zebur) 32:1-2.
Yüce Kuran der ki: “Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini
arttırır ve sakınmalarını sağlar.” Muhammed Suresi: Ayet 17.
“Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah, senin geçmiş ve
gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola
iletir ve sana şanlı bir zaferle yardım eder. İmanlarını bir kat daha arttırsınlar
diye müminlerin kalplerine güven indiren O dur.....”Fetih Suresi: Ayet 1-5.
7. Yeşu’nun yaşamında da ğörüldüğü gibi Yüce Allah’ın nazarında doğru bir kişi
olmak nasıl bir deneyimdir?
Kutsal Yazı der ki: “RAB, meleğinin önünde duran Başkahin Yeşu’yu ve onu
suçlamak için sağında duran Şeytan’ı bana gösterdi. RAB’bin meleği Şeytan’a,
‘RAB seni azarlasın, ey Şeytan’ dedi, ‘Yeruşalim’i seçen RAB seni azarlasın! Bu
adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değilmi?’ Yeşu meleğin önünde
çok kirli giysiler içinde duruyodu. Melek önündeki meleklere, ‘Üzerinden kirli
giysileri çıkarın’ dedi. Sonra Yeşu’ya, ‘Bak suçunu kaldırdım. Sana bayramlık
giysileri giydireceğim’ dedi. Ben de Yeşu’nun başına temiz bir sarık sarmalarını
söyledim. Başına temiz bir sarık sarmalarını söyledim. Başına temiz bir sarık
sarıp onu giydirdiler. RAB’bin meleği de onun yanında duruyordu.” Zekeriya 3:15
Özet
Önümüzde iki yol bulunmaktadır. Bu yollardan biri dar ve engebelidir. Çok az kişi
bu yoldan geçer. Fakat bu Allah katına giden Doğru Yol’dur. Diger yol ise düz ve
geniş. Fakat bu, yol oluşa giden yoldur. Allah’ın (takva) doğruluğu Onun Doğru
Yoluna açılan giriş kapısıdır. Allah bu kapıdan girmek isteyen herkese kendi
doğruluğunu bağışlamaya ve ona rehberlik etmeyi önerir. Onun bizden tek dileği
yüreğimize yazdığı imanımıza sımsıkı tutunmamız ve Onun yolunda
ilerlememizdir.
Yaptığı iyi işler ile hatalarını örtüp Allah’ın takdirini kazanmak insanoğlunun
doğasında var olan bir duygudur. Tıpkı Hz. Adem ve Hz. Havva gibi biz de kendi
iyilik kaftanımızı dikeriz. İsrail halkı da genellikle böyle yapmıştır. Yüce Allah’ın
doğruluğundan habersiz olduklarından dolayı kendi doğruluk sistemlerini
kurmuşlardır. Aynı şey bizim de başımıza gelebilir.Bu üzden Allah’ı tanımamız,
onon doğruluğunu aramamız ve kendemizi Ona teslim etmemiz gerekir.
Yüce Allah en iyi giysiyi (Onun doğruluğunu) giymemizi ister... Onu bize bir
armağan olarak bağışlar. Eğer Allah’ın doğruluğunu kabul edersek, Allah onu
bize bağışlar, tüm günahlarımızdan arınırız ve Onun huzurunda masum bir kul
oluruz. Günahkar haliniz sona erer ve (müttakin) dürüst bir kişi oluruz. Bu,
Dogru Yol’daki yolculuğumuzun başında yaşamamız gereken ilk deneyimdir.
Allah ile birlikte yürümeye başladığımızda kurtuluş ermenin ve Onun cennet
bahçesine girmenin güvencisini almış oluruz.
Yüce Allah’ın bizlere bağışladığı (takva) doğruruk, Onun sonsuz varlığının bir
lütfu olan huzurlu, doğru yolda ilerlememizin, dindarlığımızın, kötülüklerden
uzak durmamızın ve aynı zamanda kötülüklere karşı zafer kazanmamızın,
geçmişteki ve gelecekteki tüm günahlarımızın affedilmesini teminatını verir.
Kral Hz. Süleyman Allah’tan böyle bir lütuf aldığında kendisini tamamen
kutsanmış olarak görüyordu. Bundan dolayı Allah’ı yüceltti. Yeşu, Başkahinde bu
tür bir deneyim yaşadı. Çok dindar bir önder olmasına rağmen, dindarlığına
bağımlı olarak yaşamıyordu. Oldukça basit giysiler giyiordu. Yüge allah’ın o basit
giysilerin yerine kendisinin doğruluk giysisi ile onu donattı. Onun lutfunu kabul
ettiğinizde ayni deneyimi siz de yaşayabilirsiniz.
Allah’ın Ayetleri 5.Bölüm
Allah’tan Hadiye Verilen Doğruluk
(Günah Problemimizin Cevabı)
İyi bir kişi olmaya çalıştığınız halde çoğu zaman insanı zaaflarınıza yenik
düştüğünüz olur mu? Günaha kapıldığınızda vicdanınızın sesi size ne söylüyor?
Yüce Allah’a ve kendinize verdiğiniz sözü tutmadığınızı bildiğinizde kendinizi
nasıl hissediyorsunuz? Bir daha günah işlememeye çalışıyor, fakat başarılı
olamıyor musunus? Şahsen böyle bir deneyim yeşıyor musunuz?
Evet, tek Tarı olan Yce Allah’a kendimizi teslim ederek iyi Müslümanlar olmaya
çalışırız. Tanıklığımızı sözlerimizle ve yüreğimizdeki imanla dile getiririz; “La ilahe
İllallah” (Allah’tan Başka Tanrı yoktur.)” Yüce Allah’ın diğer peygamberleri ile
birlikte Hz. Muhammed’i onun elçisi olarak kabul ederiz Allah’ınHz.
Muhammed’e indirdiği Yüce Kurun ve Kutsal Yazı gibi Onun kutlal kitaplarını
kebul ederiz. (Farz olan) günde beş vakit namaz kılmak, Ramazan ayında oruç
utmak ve maddi imkanlar yetirli olduğu takbirde hacca gitmek gibi İslam’ın
gerektirdiği ibadetleri bir bölümü olarak gerçekleştiririz. Tam bunlar dürüst bir
yaşam sağlamamıza yardımcı olan hareketlerdir.
Fakat yeptığımız tüm bu iyi işlere rağmen insani tabiatınız yine de günahkar
kalır. Defalarca kez abdest alsak da bizler aslında ruhen temiz değilizdir. Her ne
kadar inançlı kimseler olarak görünsek de günah işlemeye devam ederiz. “Ama
şimdi Yasa’dan bağımsız olarak Tanrı’nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve
peygamberler bunua tanıklık ediyor.” Pavlus’tan Romalılara Mektup 3:21
İçimizde var olan günah dürtüsü yenmemiz gerekmektedir.
“Vay halimize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyzlüler! Bardağın ve çanağın dışını
temizlersiniz, oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör Ferisi!
Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dıştan da temiz olsunlar. Vay
halimize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz dıştan güzel görünen, ama
içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezerlara benzersiniz. Dıştan
insanlara doğru görünürsünüz, ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz.”
Matta 23:25-28
Allah’ın bize bildirdiği diğer bir ayet de bizim günah problemimize verdiği
cevaptır. Sadece Onun dürüstlük giysisi ile donatılmamız yeterli değildir. Bu
denemeyimi şahsen yaşamalı ve kişiliğimizde onu geliştirmeliyiz.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla:
1. Allah’ın dürüstlük (takva) giyisisini giymemize ve (müttakin) dürüst kişiler
olarak tanınmanıza rağmen içimizde var olan hangi problemle sürekli
mücadele ederiz?
Yüce Kuran der kı: “(Bununla beraber) nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü
nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder; Rabbim acıyıp korumuş başka. Şüphesiz
Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir.” Ysuf Suresi: Ayet 53.
“Allah sizden (yükümüzü) hafifletmek ister; cünkü insan zayıf yaratılmıştır.”Nisa
Suresi: Ayet 28.
Kutsal Yazı der ki: “İçimde, yanı benliğimde yi bir şey bulunmadığını biliyorum.
İçimde iyiyi yapmaya istek var, ama güç yok. İsteriğim iyi şey yapmıyorum,
istemediğim kötü şey yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsan, bunu yapan artık
ben değil, içimde yaşayan günahtır.” Pavlus’tan Romalılara Mektup 7:18-20
2. Yüce Allah nefsimizin isteklerine ne kütülüğe karşı eğilimli olmamıza karşı
nasıl karşılık verir?
Yüce Kuran der ki: “Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hıdayetlerini
arttırır ve sakınmalarını sağlar.” Muhammet Suresi :Ayet 17.
Yce Kuran der ki: “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun –babaları,
oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- Allah’a ve Resulüne düşman
olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve
katından bir ruhile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan
cennetlere sokaca, orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar
da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin
ki, kurtuluşa erecekler de sadece allah’ın tarafında olanlardır.” Mücadele Suresi:
Ayet 22.
Kutsal Yazı der ki: “Ne var ki, Tanrı’nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğim değil,
Ruh’un denetimindesiniz. Ama içinde Mesih’in Ruhu olmayan kişi Mesih’i n
değildir.” “Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz; ama bedenin kötü işlerini
Ruh’la öldürürseniz yaşayacaksınız.” “Bunun gibi, ruh da güçsüzlüğümüzde bize
yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh’un kendisi,
sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder.” Pavlus’tan Romalılara
Mektup 8:9, 13, 26. “Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh’un yönetiminde
yaşayan. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz.” Pavlus’tan
Galatyalılar’a Mektup 5:16.
3. Hz. Davut Allah’ın bir peygamberi olduğuna günahsız mıydı? Yoksa nefsinin
isteklerinden dolayı onun arınması gerek günahları var mıydı?
Yüge Kuran der ki: “(Resulüm!) Onların söylediklerine sabret, kulumuz Davut’u,
o kuvvet sahibi zatı, hatırla. O, hep Allah’a yönelirdi. “ “Sonra bu tutumundan
dolayı onu bağışladık. Kuşkusuz yenımızda onu yüksek bir makamı ve güzel bir
geleceği vardır.” Sad Suresi: Ayet 17, 25.
Kutsal Yazı der ki: ”Ey Tanrı, lütfet bana, sevgin ugruna;sil isyanlarımı, sımırsız
merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan,arıt beni günahımdan.”
Mezmurlar (Zebur) 51:1-2.
“Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir run var et içimde. Beni
huzurundan atma, Kutsal Ruhun’u benden alma.” Mezmurlar (Zebur) 51:10-11.
4. Muhammad hatasız mydı ve onun hiç insani zaafları yok muydu?Mekke
yakınlarındaki Hudabiye’de Allah Ona neyi vaat etti?
Yüce Kuran der ki: “(Resulüm) Şimdi sen sabret. Çünkü Allah’ın vadi gerçektir.
Günahının bağışlanmasının iste.” Mümin Suresi: Ayet 55.
“Bil ki, Allah’tan başka ilah yoktur. (Habibim!) Hem kendinin hem de mümin
erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının dağışlanmasını dile! Allah, gezip
dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.” Muhammet Suresi :Ayet 19.
“Biz sana doğrusunu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah, senin geçmiş ve
gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola
iletir. Va sana şanlı bir zaferle yardım eder.” Fetih Suresi: Ayet 1-3.
5. Hz. İbrahim , Hz. Muhammed ve diğer peygamberler nasıl tertemiz ve kutsal
bir yaşam sürebildiler? Bizler de kendi çabamızla böyle bir yaşam süre bilir
miyiz?
Yce Kuran der ki: “İbrahim’in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz
çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada (elçi) seçtik, şüphesiz o ahirette de
iyilerdendir.” Bakara Suresi: Ayat 130.
“(İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan
bir elçidir.” Beyyne Suresi: Ayet 2.
“Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi
kurtardı. Bunu doğrulukla yartığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle,
yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol
bol döktüğüKutsal Ruh’un yenilemesiyle yaptı.” Pavlus’tan Titos’a Mektup 3:4-5
“Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi, yalnız ben
aranızdayken değil, ama özellikle aranızda olmadığım şu anda da kurtuluşunuzu
saygı ve korkuyla etkin kılın. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem
de yapmanız için sizde etki olan Tanrı’dır. Her şey söylenmeden ve çekişmeden
yapn ki, yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi
parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı’nın lekesiz
çocukları olasınız.” Pavlus’tan Filipeliler’e Mektup 2:12-15
6. Allah insanliğin günahkar tabiatını değiştirmek için ne yapar? Havari
Pavlus’a göre yaşamımızda bu değişikliğin gerçekleşmesi için neye ihtiyacımız
vardır?
Yce Kuran der ki: “İman eden iyi işler yapanları (geçmiş) kötülüklerini elbette
örteriz ve onlara, yaptıklarının daha gözöli ile kerşılık veririz.” Ankebut Suresi:
Ayet 7.
Kutsal Yazı der ki: “Öyleyse kerdeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size
yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’ya hoşnut eden birer kurbar olarak
sunun. Ruhsal tarınmanız bu dur. Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine,
Tanrı’nın iyi, beğenili ve yetki isteğinin ne olduğunu ayırt ebedilmek için
düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.” Pavlus’tan Romalıla’ra Mektup 12:1-2.
7. Yüce Allah kendisinin ödnek halkı olarak dünyaya nasıl bir halk gitirmek
ister? İman dolu yaşamTanrı’nın doğuruluğu bize nasıl bir fayda sağlar?
Yüce Kuran der ki: “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafınaçevirmeniz değildir.
Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a ahiret gününe, meleklere, kitaplara,
peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere,
yoksullara, yolda kalmışlara, dilenlere ve kölülere sevdiği maldan harçar, namaz
kılar, zeket verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık
ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır.
Müttakıler ancak onlardır!” Bakara Suresi: Ayet 177.
“İman edip Salih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.”
Beyyne Suresi: Ayet 7.
Kutsal Yazı der ki: “Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı oldugunu
söylerse, bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtara bilirmi? Bir erkek yada kız
kerdeş çıplak ve günlük yiycekten yoksunken, içinizden biri ona, ‘Esenlikle git ,
ısınmanı, doymanı dilerim’ der, tek başına eylemsiz iman da ölüdür.” Yakup’un
Mektupu 2:14-17.
Özet
Gerçek bir Müsülman olmak, tek Tanrı olan Yüca Allah’a kendimizi tamamen
teslim etmek demektir. Hz. Muhammet ve diğer peygamberleri Allah’ın elçileri
olarak kabul ederiz. Allah’ın iki kutsal kitabını, Yüce Kuran-ı Kerimi ve Kutsal
Yazı’yı kabul ederiz. Namaz (farz olan ibadet), fitre, zekat, oruç ve maddi
imkanlar yeterli olduğu takdirde hacca gitmek gibi İslam’ın diğer ibadetlerini
iman dolu yüreğimizle yerine getiririz. Tüm bunları Allah’a ibadetimizin bir
bölümü olarak gercekleştiririz.
Doğruluk dolu tüm bu işleri yerine getirirken, içemizdeki günah problemikötülüğe karşı zaafımızla ile Yüce Allah iki aşamada yaşamımızı “ güçlendirmek”
için bize yardımcı olur. İlk aşamada (aklanmada) Yüce Allah bize doğruluk (takva)
giysisini bir armağan olarak bağışlar ve bizi “doğru” kulları olarak görür.
Günahlarımızdan tamamen arınırız. Doğru Yol’a çıkan kapıdan içeri girmek için
böyle bir deneyimi yaşamamız gerekir.
İkinci aşamada (kutsanmada) Doğru Yol’da yürürken Yüce Allah bizi kutsar ve
bize lekesiz tertemiz bir yaşam bağışlar. Onun amacı kötülüklerden uzak
durmamızı ve bağlığımızı göstermemizi sağlayıp bizim dürüstlüğümüzü
geliştirmek ve onu mükemmelleştirmektir.
Allah’ın nazarında doğru bir kişi olan Hz. Davut zina ve cinayet işlediği zaman
çok büyük bir hata yapmıştı. Yüreğinin günahından aranmış tertemiz bir duruma
gelmesi için Allah’a yakardı. Yuce Allah onların imanını güçlendirmek için dürüst
kullarına kendi Kutsal Ruhunu vaat etmiştir. Karakterlerini düzeltmeleri ve daha
dürüst bir yaşam sürmeleri için Allah onları sınamıştır.
İmanımız ve Allah’a duyduğumuz sevgiden bolayı tevhide inanır ve Allah’ın
doğruluğunu yansıtan tüm işleri yaparıs. Hiç kimse kendisisin günaha karşı kesin
bir zafer kazandıgını iddia edemez. Çünkü onu bu günahkar dünyada seçerek
kötülüklerden arındıran Yce Allan’tır.
Allah’ın Ayetleri 6. Bölüm
Dua Yolu
1. İnsanlar niçin dua ederler? Dua ederek ne kazanabiliriz? Allah’ın yanıt verdiği
bir doa düşünebilir misiniz?
Fatiha suresinin giriş bölümü ile ilgili olarak Albdulah Yusuf Ali şu yorumu
yapmıştır: “Fatiha (Yüce Kuranın açılış suresi) bize mükemmel duayı
öğretir.Çünkü eğer doğru bir şekilde dua edebilirsek:; bu, Allah ve Onun
özellikleri, bizimle ve bizle dahil yarattığı tüm varlıklarda olan ilişkileri hakkında
belirli bilgi düzeyine sahip olduğumuz, bizi yaratan üce gücün farkında
olduğumuz ve son amacımızın Allah’ın gerçek yargısına bağlı ilahi kaderimiz
olduğu böylece kendimizi Allah’a tamamen teslim ettiğimiz ve Onun ısığını
aradıgımız anlamına gelir.” 42. Bölüm
Abdullan Yusuf Ali’ye göre “Dinin ve imanın kalbidir.” 43. Bölüm. Ayrıca şu
soruları göndeme getirmiştir: “Nasıl dua etmeliyiz? Her şeyi bilen Yüce
Yaratıcıya yüreklerimizde düşüncelerimizi ve isteklerimizi hangi sözlerle
iletebiliriz? Günlük rızkımız gibi temel ihtiyaçlarımız için Ona dua etmeyi hak
ediyor muyuz?”.
Dua etmek ruhumuzun soluk almasıdır. Allah’ın merhameti, sevgisi ve gücünün
desteğiyle nefes alırız. Yüreğimizdeki düşünceleri dua yoluyla Allah’a bildiririz.
Bu düşünceler asağıda belirtildiği şekilde ifade edilir.
-
Allah’ı yücelterek,
Diğer İmanlılar için aracılık ederek,
Şükran sunurak,
Allah’ın usulca seslenisi duyarak,
Günahları itiraf ederek,
Kanıtlarla,
Allah’a yakarma ile.
Yukarıda belirtilen hususlar bazı peygamberlerin de usulleri arasında yer alır.
Onlar da dualarında Allah’ı yüceltmiş, diğer imanlıların için aracılık etmiş ve
dualarına cevap verdiği icin Allah’a şükranlarını sunmuşlardır. İçten dualarla
Allah’a ibadet ettiklerine Allah’ın kendilerine usulca seslenişini duyabilmişler ve
bunun üzerine onlar da ibadetlerini yerine getirerek Ona karşılık vermişlerdir.
Dua ettiklerinde kendilerinin günahlarını açıkça itiraf etmişler Allah’ın verdiği
güvencenin kanıtı olan kutsal vaatleri almışlardır. Allah’a iman dolu yürekleri ile
yakarmışlardır. İse Mesih şöyle demiştir: “Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi
olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe
başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Sıze doğrusunu söyleyeyim, onlar
ödüllerini almışlardır. Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp
durmayın. Onlar söz kalabalığıylıa seslerini duyuradileceklerini sanırlar.” Matta
6:5-7. Siz nasıl dua edersiniz?
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla:
1. Duamıza niçin Allah’ı yücelterek başlamalıyız? Onu nasıl yüceltmeliyiz?
Yüce Kuran der ki: “Hamd (övme ve övülme), alemlerin Rabbi Allah’a
mahsustur. O, rahmandır ve rahimdir. Ceza gününün malikidir.” Fatiha Suresi:
Ayet 2-4.
“Eğer (herhangi bir şeyden) korkarsanız (namazlarınızı) yürüyerek yahut binmiş
olarak (kılın). Güvene kavuştuğunuzzaman, siz bilmezken Allah’ın size öğrettiği
şekilde Onu anın (namaz kılın). “ Bakara Suresi: Ayet 239
Kutsal Yazı der ki: “Sana, şükrederim, çünkü bana yanıt verdin. Kurtarıcım
oldun.” Mezmurlar (Zebur) 118:21.
“RAB’be övgüler sunun, Çünkü RAB iyidir. Adını ilahilerle övön, Çünkü hoştur
bu.” Mezmurlar (Zebur) 135:3.
Not: Zebur Tanrı’ya övgü ve şükranla sunan bir ilahi ve dua kitabıdır. Hz. Davut
çeşitli müzik aletleri çalan müzisyenleri görevlendirdi. Müzik Allah’a ibadet
ederken kullanılması gereken Allah vergisi bir yetenektir ve yalnızcca bir eğlence
aracı değildir. Müzik ile birlikte Allah’ı yücelten ilahiler söylenebilir.
2. Başkaları için Allah’a dua eden kişilere örnek olarak Hz.Lut, Hz. İbrahim, Hz.
İsa’nin yanı sıra ilk Hıristiyanlar kimler için dua etmişlerdir.. Düşmanlarımız
için de dua edebilir miyiz?
Kutsal Yezı der ki: “Eyüp dostların için dua ettikten sonra Rab onu eski
gönencine kavuşturup ona önceki varlıgınıniki katını verdi.” Eyüp 42:10
“İbrahim Tanrı’ya dua etti ve Tanrı Avimelek’le karısına, cariyelerine şifa verdi.
Çocuk sahibi oldular.” Yaratılış 20:17.
“İsa bunları söyledikten sonra, gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi: ‘Baba,
saat geldi. Oğlu’nu yücelt ki, Oğul da seni yüceltsin’” “Yalnız onlar için değil,
onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir
olsunlar.” Yuhanna 17:1,20.
“Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluğu onun için Tanrı’ya
hararetle dua ediyordu.” Elçilerin İşleri 12:5.
“Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.”
Matta 5:44.
3. Bizlere bağışladığı tüm nimetler ve heyatımız boyunca başımıza gelen kötü
deneyimler de dahil olmak üzere yaşadığımız bütün olaylar için Allah’a şükran
duymalı mıyız?
Yüca kuran der ki: “De ki: Karanın ve denizin karanıklarından (tehlikelerinden)
sizi kim kurtarır ki? (O zaman) O’na gizli gizli yalvararak “Eğer bizi bundan
kurtarırsan andolsun şükredenlerden olacağız”diye dua edersiniz.” Eman
Suresu: Ayet 63.
Kutsal yazı der ki: “Durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih’ın adıyla Baba
Tanrı’ya şükreden;” Efesiler 5:20
“Şükretsinler RAB’be sevgisi için, insanlar yararına yaptığı harikalar için!”
Mezmurlar (Zebur)107:21.
4. Pişmanlık ve itiraf duası nasıl yapılmalıdır?
Yüce Kuran der ki: “(Adem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize
zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden
oluruz.” Araf Suresi: 23.
Kutsal Yazı der ki: “Günahımı açıkladım sana, suçumu gizlemedim. ‘RAB’be
isyanımı itiraf edeceğim’ deyince, günahımı, suçumu bağışladın.” Mezmurlar
(Zebur) 32:5.
“Buyruklarından, ilkelerinden eyrılıp günah, suç işledik, kütülür yaptık,
başkaldırdık. Senin adına krallarımıza, öderlermize, atalarımıza, ülkedeki bütün
halka seslenen kulların peygamberleri dinlemedik.” “Tarının RAB’in sözüne kulak
vermedik, kulları peygamberle raracılığıyla bize verdiği yasalara uymadık” Daniel
9:5-6, 10.
5. Bizim duyabilmemiz ve dualarımızla yanıt verebilmemiz için Yüce Allah tıpkı
Hz. İliyas ile konuştuğu gibi bizimle de nasıl konuşur?
Kutsal Yazı der ki: K “RAB, Dağa çık ve önümde dur, yanından geçeceği’ dedi.
RAB’bin önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Ancak Rab
ın içinde değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu, RAB depremin içinde de
değildi. Depremden sonra bir ateş çıktı, ancak RAB ateşin içinde de değildi.
Ateş sonra ince , yumuşak bir ses duyuldu. İlyas bu sesi duyunca, cüppesiyle
yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişine durdu. Osırada bir ses, ‘Burada ne
yapıyorsun İlyas? Dedi.” 1. Krallar 19:11-13
“Sağa yada sola sapacağınız zaman,Arkanızdan, ‘Yol budur, bu yoldan gidin
diyen sesini duyacaksınız.” Yeşaya 30:21
6. Bizlere bağışlacağı bir lütfu için Yüce Allah’tan dilekte bulunduğunuzda
Onun bize duyduğu sonsuz sevginin büyüklüğünü nasıl anlarız?
Yüce Kuran der ki: “Ey iman edenler! Alah için hekkı ayakta tutan, adeletle
şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil
davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allan korkusuna daha çok yakışan
(bid davranış) tır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla
bilmektedir.” 5 Maide Suresi: Ayet 8.
“Zira kullarımdan bir zümra: Rabbimiz! Biz iman ettik; oyle ise bizi affet; bize
acı! Sen, merhametlilerin en iyisisin, demişlerdi.” Mümünün Suresi: Ayet 109.
Kutsal Yazı der ki: “Süleyman RAB’bin sunağının önünde, İsrail topluluğunun
karşısında durup ellerini göklere açtı.” 2.Tarihler 6:12.
“Size doğrusunu söyleyeim, kim şu dağa, ‘Kalk denize atıl!’ der ve yüreğinde
kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir.” Markos
11:23.
7. İhtiyaçlarımızı ve problemlerimizi Allah’a nasız?
Hz. İbrahim ve Hz. İsa Allah’a nasıl yakarışta bulundular?
Yüce Kuran der ki: “Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Bana,
sonra geleckler içinde, iyilikle anılmak nasip eyle! Beni, Naım cennetinin
verislerinden kıl. Baba mı da bağışla (ona tövbe ve iman nasip et). Çünkü o
sapıklardandır. (İnsanların) direlecekleri gün, beni mahcup etme. O gün ne mal
fayda verir ne de evlat. Ancak Allah’a kalb-i selım (temiz bir kalb) ile gelenler (o
günde fayda bulur). (O gün) cennnet, takva sehiplerine yaklaştılırıl. Cehennem
da azgınlara apaçık gösterilir.” Suara Suresi: Ayet 83-91.
Kutsal Yazı der ki: “Hiç kaygılanmayın; Her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua
edip yalvararak şükranla bildirin” Pavlus’tan Filipeliler’e Mektup 4:6.
“Ya RAB, sana sesleniyorum, Rabbe yalvarıyorum: Mezmurlar (Zebur) 30:8.
“...ve diz çökerek şöyle dua etti: ‘Baba senin isteğine uygunsa, bu kaseyi’ benden
uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun.” Luka 22:42.
Özet
Dua ruhun alığı nefestir. Dua etığimizde Allah’ın gücü, merhameti, sevgisi ve
şefkati ile nefes alırız. Yüreğimizde ve düşüncelerimizle Allah’a yöneliriz.Tanrı’ya
yücelttiğimizde, Ona şükranlarımızı sunduğumuzda, günahlarımızı itiraf
ettiğimizde, bu duygu ve düşüncelerimizi ifade etmiş olurus.
Bizim için bağışladığı nimetlerden dolayı Allah’ı yücelterek duamıza başlamak
daha uygundur. İlahiler ve övgü dolu sözlerimizle Onu yüceltelim. Hz. Lut, Hz.
İbrahim, Hz. İsa ve ilk Hıristiyan imanlılar topluluğunun yaptığı gibi bizlere
sevdiklerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız ve hatta düşmanlarımız için Allaha
yakarışta bulunalım. Alah’ın kutsallığını onlar için aradığımızda bizler iki kat daha
fazla kutsanırız.
Yüce Allah’a şükran dolu dualarımızı sadece Onun bize bağışladığı nimetler için
değil, aynı zamanda yaşadiğimiz kötü olaylarda gizli olan nimetler içinde
etmeliyiz. Bizler her şey için Allah’a şükran duymalıyız.
Allah’ın huzurunda yapılan gerçek bir itiraf, hatalarımızı başkalarının üzerine
atmadan günahlarımızı olduğugibi kabullenmek demektir. Günahlarımızı açıkça
bildirdiğimizde ve derin bir şekilde vicdanazabı ve pişmanlık duyduğumuzda
Allah doğruluğu ve sonsuz merhameti bizleri saracaktır.
Allah bizimle usulca konuşur. Onun sesini duyduğumuzda Onun ilahi etkisinden
ne anladığımızı Ona açıkça bildirmeliyiz. Bu aşamada dualarımız iki yönlu bir
iletişime girer.
Yüce Allah’tan ihtiyaçlarımızı giderecek bir dilekte bulunduğumuzda onun bize
vaat ettiklerini hatırlayalım. Onun sözünü kabul edelim ve dilekte
bulunduğumuz şeyi bizlere bağışladığına inanalım. Allah’ın takdir ettiği şekilde
ve zamanda dileğimiz yerine gelecektir.
Hz. İbrahim ve diğer peygamberler bizlere dualarıyla örnek olmuşlardır. Allah’ı
yüceltmişler ve başkaların için de dua etmişlerdir. Ona şükranlarını sunmuşlan,
kendi günahlarını açıkça itiraf etmişler, dua ederek Ona yakardıklarında Allah’ın
sesini duymuşlar ve Allah’ın onlara verdiği vaatleri Onun dualarına yanıt olarak
kabul etmişlerdir. İman dolu yüreklerinde tüm sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını Ona
bildirmişlerdir. Onlar Allah’a dua ederek onunla iletişim kuruyorlardı.
Allah’ın Ayetleri 7.Bölüm
Sağlık Yolu
1’den 7’ye bir derecelendirme yapsanız ve 1 hasta olmayı, 7 ise gerek fiziksel
gerekse fiziksel bakımından sağlıklı olmayı ifade etse; kendi sağlığınıza hangi
dereceyi verirdiniz? Bir kişi nasıl sağlıklı olur? Onun sağlıklı olmasındaki etken
nedir?
Yüce Allah’ın doğru yolu bir sağlık yoludur. Dürüst insanların (“kutsal halk”)
sağlıklı insanlar olması gerekir. Kutsallık aynı zamanda bütülükanlımına gelir.
Havari Pavlus’un belirttiği gibi: “Esenlik kaynağı olan Tanrı’nın kendisi sizi
tümüyle kutsal kılsın . Ruhunuz, canınız ve bedeniz Rabbimiz İsa Mesih’in
gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun.” Pavlus’tan Selaniklere 1.
Mektub 5:23. Allah’ın (takva) doğruluk giyisisini yüreğimizdeki güçlü imanla
kabul ettiğimizde , O bizleri kutsar ve Onun nazarında tamamen (müttakin)
dürüs kulları arasında yerimizi alırıs. Onun amacı bizim de tıpkı kendisi gibi
kutsal ve dürüst bir karaktere sahip olmamız ve onu geliştirmemizdir.
Karakterimizin gelişmesinin sonucunda. Hz. İsa’nın gelişindeki Yargılama
Günü’ne zihinsel ve fiziksel bakımdan mükemmel bir şekilde hazırlanırız.
Fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olmak aşağıda belirtilen faktörlere bağlıdır.
Aşağıda listelenen bu faktörlerin İngilizce deki karşılıklarının baş harfleri bir
araya getirildiğinde (yeni başlangıç) anlamına gelen “NEWSTART” sözcüğü
oluşmaktadır.
-Beslenme,
-Fiziksel egzersiz,
-Su,
- Güneş ışığı,
- İradeye hakim olmak (öz denetim),
- Temiz hava,
-Dinlenmek,
- İlahi güce güvenmek.
Allah’ın Ayetleri 7. Bölümünde hem beden hem de zihin için beslenmenin
önemi belirtilmektedir. Yüce Allah’ın kutsal kitaplarında ne yememiz. “Sonuç
olarak, ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, her şey Tanrı’nın yüceliği için yapın.”
Pavlustan Korintlilere 1.Mektup 10:31. Yaşam tarzımız bir tür ibadettir.
Arapça’daki karşılığı “ibadah” tır. Allah’ın bizi yaratmasında tek neden budur –
onu yüceltmek.
Yüce Allah var oluşumuzun sebebi, hayatımızın anlamıdır. “Hiçbirimiz kendimiz
için yaşamayız, hiçbirimiz de kendimiz için de ölmeyiz. Yaşarsak Rab için yaşarız;
ölürsek Rab için ölürüs. Öyleyse, yaşasak da ölsek de Rabbe aitiz.” Pavlustan
Romalılara Mektup 14:7-8. Öyleyse onun için nasıl yaşamalıyız?
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla:
1. Yüce Allah biz insanlar için hala en iyisi ve en sağlıklısı olan ideal
besinlerle ne tüm bir diyeti buyurmuştur?
Yüce Kuran der ki: “gökten suyu indiren O’ dur. Ondan hem size içecek
vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler. (Allah) su sayesinde sizin
için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğermeyvelerin hepsinden
bitirir. İşte bunlarda düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır.” Nahıl
Suresi: Ayet 10 -11.
Kutsal Yazı der ki: “Toprak sana diken ve çalı verecak, Yaban otu yiyeceksin.”
Yaratılış 3:18.
2. Yce Allah Nuh tufanından sonra insanın et yemesine izin vermesine
rağmen, hangi nayvanların ve deniz ürünlerinin yenmesini helal kılmıştır?
Doğayı temizleme etkisine sahip olmalarına hangimeri haram yada mundar
kılınmıştır?
Yüce Kuran der ki: “Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar; de
ki: bütün iyi ve temiz şeyler sizehelal kılınmıştır. Allah’ın ne size öğrettiğinden
öğretip amaç hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarındanda
yeyin ve üzerine Allah’ın adını anın (besmele çekin). Allah’tan korkun.
Allah’ın hesabı pek çabuktur.” Maide Suresi: Ayet 4.
“Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut
bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır
ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık.....” Enam Suresi: Ayet 146.
Kutsal Yazı der ki: “İsrail halkına deyin ki, ‘Karada yaşayan hayvanlardan
şunları etini yiyebilirsiniz. Suda yaşayan bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar
sizin için ığrenç sayılacak.” L12.
3. Allah diğer kötülüklerle birlikte niçin şarap ve diğer alkollü içecekleri
içmeyi haram kılmıştır?
Yce Kuran der ki: “Doğrusu biz seni Hak (Kur’an) ile müjdeheyici ve uyarıcı
olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin” Bakara Suresi
119.
“Ey iman edenler! Allah sizi ellerinizin vemızraklarınızın erişeceği bir avlanma
ile (onu yasak ederek) dener ki gizlide (kimsenin görmediği yerde, gerçekten)
kendisinden kimin korktuğu ortaya çıksın. Kim bundan sonra sınırı aşarsa
onun için acı bir azap vardır.” Maide Suresi 94.
Kutsal Yazı der ki: “Şarap insanı alaycı, içki gürültücü yapar, Onun etkisiyle
yoldan sapan bilge değildir.” Özdeyişler 20:1.
“Ah çeken kim? Vah çeken kim? Kimdir çekişip duran?Yakınan kim? Boş yere
yaralanan kim?Gözleri kanlı olan kim? İçmeye oturup kalkamayanlar,
Karışık şarapları denemeye gidenlerdir. Şarabın kızıl rengine,
Kadehteışımasına, Boğazdan aşağı süzülüvermesine bakma. Sonunda yılan
gibi ısırır,
Engerek gibi sokar. Gözlerin garip şeyler görör, Aklından ahlaksızlıklar
geçer.”Özdeyişler 23:29-33.
4. Yüce Allah (kahve, kola gibi)kafein içeren içecekler yerine hangi
içecekleri serbestçe içmemizi tavsiye eder?
Yüce Kuran der ki: “Gökten suyu indiren O’dur. Ondan hem size içecek vardır,
hem de hayvanlarınızı otlacağınız bitkiler. ”Nahıl Suresi 10.
Kutsal Yazı der ki: “Sonra kaseği alarak şükretti ve, ‘Bunu alın, aranızda
paylaşın’ dedi. ‘Size şunu söyleyeyim, Tanrının Egemenliği gelene dek,
asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim” Luka 22:17-18
5. Sigara ve uyuşturucu kullamının bedensel sağlığa verdiği zaarlı etkiler
göz önüne alındığndan Yüce Allahbu maddeleri kullanlara nasıl bir uyarıda
bulunur?
Kutsal Yazı der ki: “Tanrı’nın tapınağı oldugunuzu, Tanrı’nın Ruhu’nun sizde
yaşadığını bilmiyor musunuz? Kim Tanrı’nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu
yıkacak. Çünkü Tanrı’nın tapınağı kutsal dır ve o tapınak sizsiniz.”Pavlus’tan
Korintlilere 1. Mektup 3:16-17.
6. Zihinsel sağlığımızı korumak ve geliştirmek için düşüncelerimizi hangi
maddelerden uzak tutmalıyız? Ne tür alışkanlıklar edinmeli ve düşüncelere
sahp olmalıyız?
Yüce Kuran der ki: “Hem size hem de yolculara fayda olmak üzere
(faydalanmız için)deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. İhramla
olduğunuz müddetçe karar avı size haram kılındı. Huzuruna toplanacağınız
Allah’tan korkun.” Mayide Suresi: Ayet 96Kutsal yazı der ki: “Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru,
pak, sevimli, hayranlık, uyandıran, erdemli ve övüyleye değer ne varsa, onu
düşünün.” Pavlustan Filipeliler’e Mektup 4:8.
7.Daniel ve üç arkadaşı bize örnek olarak sağlıklarını korumak için doğru
yolda nasıl yürüdüler? Allah onların bağlılıklarını nasıl ödüllendirdi?
Kutsal Yazı der ki: “Kral İsrailliler arasından kral soyundan gelme ya da soylu
bazı gençlerin siçilip saraya getirilmesi için saray gölevlilerinin yöneticisi
Aşpenaz’a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge,
bilgili, öğrenmeye yetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler
olmalıydı. Aşpenaz onlara Kildaniler’in dilini ve yazısını öğretecekti. Krel bu
gençleriçin kendi sofrasından gündelik iyiecek ve şarap ayırdı. Üç yıl
eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkarılacaklardı. Seçilen gençler
arasında Yahudalar’dan Daniel, Hananya, Misael, ve Azarya da vardı. Saray
görevlilerinin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel’e Belteşassar,
Hananiya’ya Şadrak, Mişael’e Meşak, Azarya’ya Abed-Nego adını verdi.
Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayırdığı
yemeklerden yemeyi de şaraptan içmeyi da istemedi. Bu yolda kendini
kirletmemek için saray görevlilerininyöneticisine ricada bulundu.” “Gözetici
bu isteği kabul etti ve onlara deneme fırsatı verdi. On gün sonra dört genç
kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi
beslenmiş görünüyordu. Böylece gözetici o günden sonra kralın gençler için
ayıdığı yemekle şarabı kaldırdı ve onlara sebze vermeyi sürdürdü. Tanrı bu
dört gence hep konuda bilgi, beceri, bilgelik verdi. Daniel hep ceşit görümü
ve düşü yorumlayabiliyordu. Kralın belirlediği süre tamamlanınca, saray
görevlileri yöneticisi gençleri Nebukadnessar’a götürdü. Kral onlarla görüştü;
içlerinde Daniel, Hananya, Mişael, Azarya gibisi yoktu. Bu yüzden kralın
hizmetine onlar atandı. Kral bilgelik ve anlayışla ilgili konularda onları sınadı
ve dört genci ülkesindeki bütün sihirbazlardan, falcılardan on kat üstün
buldu.” Daniel 1:3-8, 14-20.
Özet
Doğru yol sağlık yoludur. Bu yolda yürüyen insanlar tam bir kutsallık içinde
olurlar. Yaşam tarzlarında dikkat ederler: beslenme, fiziksel egzersiz, su,
güneş ışığı, iradeye hakim olma (öz denetim), temiz hava, dinlenme ve ilahi
güce güvenmek.
Allah’ın Ayetleri 7.bölümde beslenme ve diyet konusuna yer verilmiştir. Yüce
Allah’ın yaratılıştan itibaren insanlık için uygun gürdüğü beslenme şekli
meyve, tahıl ve kuruyemiş içerin bir diyettir. Daha sonradan sebzeler de bu
diyite dahil olmuştur. Bu özellikle İsa Mesih’in yaklaşan geliş zamanı ve
kıyamet günü için hazırlanmamız için Allah’ın bizlere için uygun gördüğü
gerçek diyete dönmemiz için bir çağrıdır.
Yüce Allah Nuh tufanından sonra insanlığın et yemesine izin vermesine
rağmen hangi hayvanın etinin temiz ve helal, hangisinin etinin mundar ve
haram olduğunu belirtmiştir. Balıkların özgeç ve pullmalı olmalıdır, aksi
takdirde diğer deniz ürünleri haram yiyceklerin sınıfına girer. Burada sözü
edilen deniz ürünleri amaçları yerüzünü, denizi aynı zamanda nahirleri ve
gölleri temizlemek olan canlılardır.
Mayalanmış şarap ve diğer alkollü içeçekler de tıpkı komar oynamak, sigera
içmek ve diğer kötü alışkanlıklar gibi haram sayılırlar. Çünkü onlar insanın
bedensel ve zihinsel sağlığına zarar verirler. Kafeinli içecekler ve uyuşturucu
kullanımı da aynı derecede insan sağlığı için zararlı bir etki yapar. Yüce Allah
iradelerine yenik düşerek bu tür zararlı alışkanlılara kapılanların sonuç olarak
kendi bedenlerini yok edecekleri konusunda uyarmıştır.
Zihinsel seğlığımızı korumak ve geliştirmek için öncelikle kötü
alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Okumalı, çevremizdeki gelişmelere duyarlı
olmalı, fikirlerimizi başkalarıyla paylaşmalı, onları dinlemeli ve
düşüncelerimizde doğru, yüce,adil, dürüst, güzel, iyimser, ve övgüye değer
şiylere yer vermeliyiz. Yüce Allah sağlık dolu bu yolda bize çokgüzel bir örnek
olmak üzere Danıel’i göndermiştir . Daniel Allah’ın huzurunda sağlıklı bir
yaşam sürmeyi kendine amaç edinmiştir.
Daniel peygamber ve arkadaşları Hanif Müslümanlar olarak iyi bir örnek
olmuşlardır. Kendilerine haram iyicekler sunulmuş fakat onlar vejetarien
olmayı seçmişlerdir. Eğitimlerininsonunda kral onların diğer öğrencilerinden
on kat daha iyi olduğunu ğörmüştür.
Allah’ın Ayetleri 8.Bölüm
Bağış Yolu
Niçin bağış yapmamız gerekir? Allah rızası için bağışta bulunduğunuzda,
bu onu daha zenginleştirir, bizi de daha yoksullaştırır mı? Yoksullara
sadaka verdiğimizde onları tembel ve bizlere bağımlı hale getirmiş
olmuyor muüz?
Vermek ve almak Allah’ın sisteminin temel bir ilkesidir. Bu bir doğal kuralı
ve bulutları oluşturur. Daha sonra bulutlardan yağmur olarak tekrar
yerüzüne iner. Yağmur daha çok yağdıkça nehirler ve ırmaklardan
denizlere daha çok su dökülür ve bu döngü böyle devam edip gider.
Bıtkiler ve ağaçların karbondioksite ; biz insanların ise oksijene ihtiyacı
vardır. Yüca Allah insanlar ve bitkiler arasında karşılıklı bir ilişki dengesi
kurmuştur. Bitkiler ve ağaçlar oksijen verirler. Bizler bitkilerin ve ağaçların
soluduğu kerbondioksiti dışarı veririz. Bu prensip bozulduğunda yaşam
fonksiyonları aksamaya başlar ve nihayetinde ölüm oluşur.
Bizim insani vücudumuzda yaşamamız va hayatımızı sürdülebilmemiz için
aynı sistem çalışır . Kalbimiz akciğerlerden oksijenlenmiş kanı alır ve bu
taze kanı vicutta dolaşması için pompalar. Oksijenlenmiş kan kılcal
damarlara ulaşır. Kılcal damarlarda kan değişimi işlemi meydana gelir.
Karbondioksitle ile dolu olan kirli kan serbest kalırken, temiz ken kılcal
damarların yarı-geçirgen duvarindan içeri sızar. Daha sonra oksijenlenmiş
temiz kan bazı organların dokularına bağıtılır. Kirli kan kalbe ğeri döner ve
buradan akciğerlere pompalanır. Oksijen ve karbondioksit akciğerlerde
yer değiştirir. Bizim verdiğimiz karbondioksiti bitkiler solurlar; bitkilerin
verdiği oksijenise biz soluruz.
Eğer kalp kan pompalamayı durdulursa ne olur? Koroner kaslarının taze
oksijene ihtiyacı olduğundan dolayı kalbin çalışması duracaktır. Fakat
onun kılcal damarlarının karbondioksit vermesi gerekir.
Bu üzden yaşamak, vermek ve almak demektir. Vermek yaşamaktır. Almak
da öyle. Vermeyi bırakınca yaşamı da bırakırsınız. Aynı şekilde almayı
bırakınca da ölürsünüz. Vermek ve almak yaşamın bir kuralıdır.
Yüce Allah her bir kulunu kendi yaşamını devam ettirme sorumluluuğunu
taşıyan bir halife (vekil) olarak yaratmıştır. Allah bizi kutsadıkça, yaşayacak
ve başkalarıyla paylaşacak şeylere sahip oluruz. Fakat her şeyden önce
Hanif hareketenin desteklenmesinde kullanmak ve ihtiyacı olanlara
yardım etmek üzere zekatımızı veririz. Vermek almaktan daha kutsaldır!
Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla:
1. Allah rızası için para bağışında bulunduğumuzda bu onu destekle digimiz
anlamına mı gelir? Hz. Davud ve halkı niçin bağiş yapmaları gerektiği
konuşunda hangi prensibi kabul ediyorlardı?
Yüce Kuran der ki: “Ben ohlardan bir rısk istemiyorum.” Zariyat Suresi: Ayet 5758.
Kutsal Yazı der ki: “Davut bütün toplulugun gözü önünde RAB’bi övgü. Şöyle
dedi: ‘Ey atamız İsrail’in Tanrısı RAB, Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun! Ya
RAB! Sen her şeyden yüce sin. Zenginlik ve onur senden gelir. Her şeye egemen
sin. Güç ve yetki senin elindedir. Birini yükseltmek ve güçlendirmek Senin
elindedir. Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz, Görkemli adını överiz. Ama ben
kimim, halkım kim ki, böyle gönülden armağanlar verebilelim? Her şey
sendendir. Biz ancak senin elinden aldıklarımızı sana verdik.” 1. Tarihler 29:1014.
2. Yeryüzündeke ve gökyüzündeki, paramız ve her şeyimiz Allah’a ait
olduğundan bolayı bu durumda bize düşen görev nedir? Bize verilen bu
görevde nasıl sınamadan geçeriz?
Yüce Kuran der ki: “Hatırla ki Rabbin meleklere : Ben yeryüzünde bir halife
yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdınla seni tespih ve seni takdis edip
dururken, yeryüzünda fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife
kılıyorsun? Dediler. Allah da onlara: Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim,
dedi. Allah Adem’e bütün isimleri, öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip:
Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunralın isimlerini bana bildirin, dedi.2 Bakara
Suresi 30-31.
“Doğrusu biz size yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne
kadar da az şükrediyorsunuz!” Araf Suresi: Ayet 10.
“Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır: Büyük mükafat ıse
Allan’ın yanındadır.” Tegabun Suresi: Ayet 15.
Kutsal Yazı der ki: “Ellerinin yapıtların üzerine onu egemen kıldın, Her şayi
ayaklarının altına serdin; Duvarları, sığırları, Yabanıl hayvanları, Gökteki kuşları,
denizdeki balıkladı, Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.” Mezmurlar (Zebur) 8:68.
3. Bizlere daha fazla servet emanet ettiğinde ve bizler daha
varlklıolduğumuzda Allah nasıl bir rısk alır? Allah’ın bizden beklentisi nedir?
Yüce Kuran der ki: “Tek olan yarattığım, kimseyi bana bırak, Kendisine geniş
servet verdim, Göz önünde duran oğullar (verdim), kendisine bir döşeyiş
döşedim. Üstelik o (nimetlerimi) daha da arttırmamı umuyor.” Muddessir Suresi
11-15.
Kutsal Yazi der ki: “Levililer’i RAB’bin huzuruna getireceksin, İsrailliler ellerini
üzerlerine koyacaklar. Harun, RAB’bin hizmetini yapabilmeleri için, İsraillilerin
arasından adak olarak Levililer’i RAB’be adayacak. ‘Levililer ellerini boğaların
başına koyacaklar; günahlarını bağışlatmak için boğalardan birini günah sunusu,
öbürünü yakmalık sunu olarak RAB’be sunacaksın. Levililer Harun’la oğullarının
önünde duracaklar. Onları adak olarak RAB’be adayacaksın. Levililer’i öbür
İsraillilerin arasında bu şekilde ayıracaksın. Levililer benim olacak.’” “İsrailliler
arasında ilk doğan insan yada hayvan benimdir. Mısır’da ilk doğanları yok
ettiğim gün, onları kendime ayırdım. İsrail’de ilk doğan erkek çocukların yerine
Levililer’i seçtim.” Çolde Sayım 8:10-14, 17-18.
4. Yüce Allah için çalışan kullar olarak gelirimizin ve kazancımızın ne kadarının
onun asıl Sahibi’ne dönmesi gerekiyor? Allah adına başka ne verebiliriz?
Kutsal Yazı der ki: “İster toprağın ürünü, ister ağacın meyvesi olsun, toprakta
yetişen her şeyin ondalığı RAB’ba aittir. RAB için kutsaldır. Kim ondalığının bir
bölümünü geri almak isterse,değerinin üzerinebeşte bir fazlasını katarak
ödemelidir. Bütün sığırlarla davarların ondalığı, sayımda çoban değneğinin
altından geçer her onuncu hayvan RAB için kutsal sayılacaktır.” Levililer 27:3032.
Yüce Kuran der ki: “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir.
Asık iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara,
peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere,
yoksullara, yolda kalmışlara, dilenlere ve kölelere sevdiği maldan harçar, namaz
kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zamansözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık
ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır.
Muttakıler ancak onlardır! Bakara Suresi: Ayet 177.
5. Bizi bağış vermeye yönelten sebep ne olmalıdır?
Yüce Kuran der ki: “.... Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki,Allah’a, ahiret gününe,
meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rizasını gözeterek)
yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği
maldan harcer, namaz kılar, zakat verir. Atlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine
getirir.......” Bakara Suresi: Ayet 177.
Kutsal Yazı der ki: “Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin; isteksizce yada
zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever.” Pavlus’tan Korintlilere 2.
Mektup 9:7.
6. Aslında Yüce Allah’a ait olan ondalık ve sunuları vermezsek, Allah’a ait olanı
çalmış olur muyuz?
“İnsan Tanrı’dan çalır mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. ‘Senden nasıl
çalıyoruz?’ diye soruyorsunuz. ‘Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz.’ Siz lanete
uğradınız. Çünkü bütün ulus benden çalıyorsunuz. Tapınağımda yiyçek
bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın” diyor
Her Şeye Egemen RAB.’ Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım,
üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım’” Malaki 3:8-10.
7. Bağış yapmamızın bize başka ne gibi faydaları olur? Eğer sürekli bağış
yaparsak, yoksullaşmaz mıyız?
Yüce Kuran der ki: “O halde gücünüz yattiğince Allah’a isyandan kaçının.
Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden
korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah’a (rizası uğruna) ödünç
verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah çok mükafat
verendir, ceza vermekte acele etmeyendir.” Tegabun Suresi: Ayet 16-17.
Kutsal Yazı der ki: “Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve
taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak . Hangi ölçekle verirseniz, aynı
ölçekle alacaksınız.” Luka 6:38.
“Şunu unutmayın : Az eken az biçer, çok eken çok biçer. “Ekinciye tohum ve
yiyecek ekmek seğlayan Tanrı, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak,
doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır. Her durumda cömert olmanız için her
bakımdan zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrı’ya
şükran nedeni oluyor.” Pavlus’tan Korintlilere 2. Mektup 9:6, 10-11.
“O zaman ambarların takı basa dolar, Teknelerin yeni şarapla dolup taşar.”
Özdeyişler 3:10.
Özet
Bağış vermek ve almak Yüce Allah’ın sisteminin en önemli bir bölümüdür. Bu bir
doğal kuralı ve doğal bir döngüdür. Bu yüzden yaşamak, vermek ve almak
demektir. Vermek yaşamaktır , almak da öyle.
Yaratıcımız olarak Yüce Allah her şeyin sahibidir. Bütün her şey Ondan geldiği
için bizim verdiklerimiz de aslında onundur. Bağış verdiğimizde biz onu değil;
bilakis verdiğimiz şeylere sahipolmamızı sağladığı için O bizi desteklemektedir.
Yüce Allah bizi halifeleri ve elçileri olarak tayin etmiştir..Onun yarattığı şeylerden
doğru ve düzgün bir şekilde yararlanmakla yükümlüyüz. Bizler daha rahat ve
varlıklı hale geldikçe Allah bize duyduğu güven duyduğu için bazı risklere girer.
Kimi zaman nefsimizin açgözlülüğe ve kibire yenik düşmesi sonucunda
Yaratıcımız olan Rabbimizi unutabiliriz. Yüce Allah, zenginleşmemiz için güç
verenin kendisi olduğunu bize daima hatırlatır.
Onun başlangıçtaki planına göre Allah tüm ürettiğimizin yada kazandığımızın
onda birini dağış olarak vermemizi ister. Allah’a duyduğumuz sevgiden dolayı
Ona sunalarımızı büyük bağlılık ile seve seve veririz. Yakınlarımızın, yetimlerin,
yoksulların, yolda kalmışların ve dilenlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve köleleri
özgürlüklerine kavuşturmak için sahip olduğumuz malımızdan bağışta
bulunuruz.
Kutsal yasaya göre Yüce Allah’a ait olan ondalık ve sunularımızı vermezsek,
Allah’ın nazarında hırsız sayılırız. Allah gökyüzünün kapılarını bizim için açacağını
ve sınırsız nimetlerini bizlere bağışlacağını kanıtlamamız için bizleri sınımaktadır.
Yüce Allah verdiğimiz bağışlarla aşırı hırs ve açğüzlülükten kurtulmamızı ve
böylece yardımseverlik duygularımızın daha da gelişmesine yönelik bir planı
bizler için hazırlamıştır. Allah rızası için bağışta bulunduğumuzda Allah bizlere
bağışladıklarımızın çok daha fazlasını vermeyi vaat etmiştir.
Bu yüzden bağış verdiğimiz sürece yoksullaşmayız; bilakis daha verimli
oluruz.Allah’ın bizlere lütuflarını sonsuz ölçüde vermesi bizler için en iyi örmeği
teştil eder. Ne kadar çok tohum ekersek, okadar bol ve bereketli ürün alırız.
Yüce Allah’ın halifeleri olarak düzenli bir şekilde bağış vermemiz gerekir. Ondalık
ve zeketımızı ayırdıktan sonra kalanı ailemiz ve kendi şahsi giderlerimiz için,
artanı da gerekli hallerde dost ve akrabalarımız ile yardıma muhtaç diğer imanlı
kardeşlerimize yardım etmek için ayırmalıyız.
Allah’ın Ayetleri 9. Bölüm
İtaat Yolu
Neyin doğru yada yanlış olduğunu nasıl bilebiliriz? Bunun bir ölçüsü var
mıdır? Her insan kendisine göre doğru olanı yaparsa ne olur?
Yüçe Allah’ın, neyin doğru yada yanlış olduğunu ölçen, tartan ve
belirleyen bir dürüstlük ölçüsü vardır. Onun ölçüsü adil, dürüst ve
sonsuzdur. Yeryüzünde herkes Onun dürüstlüğünün esaslarına göre
yargılanacaktır. Kişinin doğumundan ölümüne kadar süren tüm yaşamı
incelenecek ve onun hereketleri, düşünceleri, konuşmaları
değerlendirilecektir. Yüce Allah’ın yargısına göre herkes bir not alacak ve
sonuç olarak geçecek yada kalacaktır.
Allah’ın yargısından geçer not almanın tek yolu Onun bizlere bağışladığı
ve bizim imanımız yoluyla sahip olduğumuz dürüstlüğü almamızdan
geçmektedir. Bizler her geçen gün kendimizi Ona daha fazla teslim ettikçe
O karakterimizde bu dürüstlüğün daha da gelişmesini sağlayacaktır.
Allah’ın amacı iman dolu yüreğimizle Ona ibadet etmemiz, Onu
yüceltmemiz, yaratalışımızdaki maksadı gerçekleştirmemiz ve Onun
dürüst karakterini almamızdır.
Allah’ın dürüstlüğü seyesinde bizler de Onun kulları oluruz. Allah’ın doğru
yolunda Onun Kutsal kitapları olan Kuran ve Kutsal Yazı’nın rehberliğinde
yürürüz. Tıpkı Hz. İ.rahim gibi Allah’ın sözüne itaat ederek iman içinde
yaşarıs. Daut gibi hatalar yapar; fakat tövbe eder Allah’ın doğru yolunda
yürümeye Onunla birlikte devam ederiz. Sadece Allah’ın gücü sayesinde
Şeytan’ını tuzaklarından kurtulabiliriz. Kendi iyiligimizden çok sadece
Allah’ın dürüstlüğüne bağımlıyız. Şeytan’ın sahte kurtuluş planına kolayca
kanabiliriz. Şeytan’ın, kibir ve bencilliğe dayalı bu sistemi ilk başta doğru
gibi görünebilir. Fakat bu, dikkatimizi ve ilgimizi Yüce Allah ve Onun
dürüstlüğü yerine sadece kendimizin üzerindeki yoğunlaştırmamızı
sağlamaya çalışan Şeytan’ın tuzaklarından biribir.
Allaıh’ın dürüst kullarına bağışlayacağı kurtuluşun güvencesi iye Doru
Yolda Onunla birlikte yürürüz. Bu bir sağlık yoludur;bu yüzden helal
(dinimize göre uygun ve temiz) olan yiycekleri yeriz. Bu bir bağış yoludur;
bu yüzden Yüce Allah’ın her şeyin sehibi olduğu gerçeğini kabul ederiz.
Bu, Allah’ın kutsal yasası olan On Emir’in bize rehberlik ettiği bir itaat
yoludur. Allah’ın yasası ırkı, cinsiyeti ve dini ne olursa olsun, tüm insanlar
içindir. Allah kutsal yasayı gerek Hz. İsmail gerekse Hz. İshak’tan doğan Hz.
İbrahimin tüm torunlarına- Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar için
göndermiştir.
Rahmen ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla:
1. Yüce Allah bizi hangi esaslara göre yargılayacaktır?
Yüce Kuran der ki: “Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık
kimseye, hiç bir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş,) bir hardal tanesi
kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz
(herkeze) yeteriz. Andolsun biz, Musa ve Harun’a, takva sahipleri için bir
ışık, bir öğüt ve Furkan’ı verdik.”Endiya Suresi: Ayet 47-48.
“Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat’ı indirdik.
Kendilerini (Allah’a) vermiş peygamberler onunla Yahudilere
hükmederlerdi” Maide Suresi: Ayet 44.
Kutsal Yazı der ki: “Komşunu kendin gibi seveceksin” diyen Kutsal Yazı’ya
uyarak Kralımız Tanrı’nın Yasası’nı gerçekten yerine getiriyorsanız, iyi
ediyorsunuz. Ama insanlar arasında ayrım yaparsanız, günah işlemiş
olursunuz; Yasa tarafından, Yasa’yı çiğnemekten suçlu bulunursunuz.
Çünkü Yasa’nın her dediğini yerine getirirse de tek konuda ondan sapan
kişi bütün Yasa’ya karşı suçlu olur. Nitekim “Zina etmeyeceksin” diyen,
aynı zamanda “Adam öldürmeyeceksin” demiştir. Zina etmez, ama adam
öldürürsen , Yasa’yı yine de çiğnemiş olursun. Özgürlük Yasası’yla
yargılanacak olanlar gibi konuşup davranın.” Yakup’un Mektubu 2:8-12.
2. Allah On Emir’i insanlığa nasıl bildirdi? Bu yasayı kim yazdı?
Yüce Kuran der ki: “Nasihat ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa
hepsini Musa için levhalarda yazdık. (Ve dedik ki) : Bunları kuvvetle tut,
kavmine de onun en güzelini almalarını emret. Yakında size, yoldan
çıkmışların yurdunu göstereceğim. “ Araf Suresi: Ayet 147.
Kutsel Yazı der ki: Tanrı Sina Dağı’nda Musa’yla konuşmasını bitirince,
üzerine eliyle antlaşma koşullarını yazdığı iki taş levhayıona verdi.”
Mısırdan Çıkış 31:18.
3. Allah kendisini kutsal yasada nasıl tanıttı? On Emir’e uyması
gerekenler kimlerdir?
Kutsal Yazı der ki: “Seni Mısır’dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın
RAB benim.” Mısırdan Çıkış 20:2.
4. Yüce Allah taş levhalara hangi buyrukları yazdı? Kutsal Yazı ve Yüce
Kuran der ki:
1.Emir: “Benden başka tanrın olmayacak” Mısırdan Çıkış 20:3.
“Allah ile birlikte bir ilahi daha tanıma! Sonra kınanmış ve kendi başına
terkedilmişolarak kalırsın.” Isra Suresi: Ayet 22.
2.Emir: “Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde yada yer
altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın.
Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından,
üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma
uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.” Mısırdan Çıkış 20:4-6.
“Allah’a birtakım benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah (her şeyi) bilir, siz ise
bilemezsiniz.”Nahıl Suresi: Ayet 74.
3.Emir: “Tanrı RAB’bin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB,
adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.” Mısırdan Çıkış
20:7.
“En gözel isimler (El-Esmaü’l-Hüsna) Allah’ındır. O halde O’na o güzel
isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın.
Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.” Araf Suresi:
Ayet 180.
4.Emir: ”Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa Altı gün çalışacak, bütün
işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB’be Şabat Günü
olarak adanmıştır. Ogün sen, öğlun, kızın, erkek ve kadın kölen,
hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü
ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci
gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü’nü kutsadım ve kutsal bir gün
olarak belirledim” Mısırdan Çıkış 20:8-11.
“Gumartesi günü sınırı aşmayın” dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık.”
Nisa Suresi: 154.
“İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu üzden kendilerine: Aşağılık
maymunlar olun! Dediklerimizi elbette bilmektesiniz.” Bakara Suresi: Ayet
65.
5. Emir: “Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrı RAB’bin sana vereceği
ülkede ömrün uzun olsun.” Mısırdan Çıkış 20:12
“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi
davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin
yanında yaşlanırsa, kendilerine “of!” bile deme; onları azarlama; ikisine
de güzel söz söyle.” Isra Suresi: Ayet 23.
6.Emir: “Adam öldürmeyeceksin.”Mısırdan Çıkış 20:13
“Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna,
mallarınızı, batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek)
yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir.”
Nisa Suresi: Ayet 29.
7.Emir: “Zina etmeyeceksin.” Mısırdan Çıkış 20:17.
“Zinaya yaklaşmayın. Zira o , bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” Isra
Suresi: Ayet 32.
8.Emir: “Çalmayacaksın.”Mısırdan Çıkış 20:15.
“Ey Peygamber! İnanmış kadınlar, Allah’a hiç bir şeyi ortak koşmamak,
hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle
ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işi işlemekte sana karşı
gelmemek hususunda sana diat etmeye geldikleri zaman, biatlerini kabul
et ve onlar için Allah’tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır,
çok esirgeyendir.” Mümtahine Suresi: Ayet 12.
9.Emir: “Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.” Mısırdan Çıkış
20:16.
“Kahrolsun o koyu yalancılar!” Zariyat Suresi: Ayet 10.
10.Emir: “Komşumun evine,karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzine,
eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.” Mısırdan Çıkış 20:17.
“Allah’ın sizi, birbirinizden üstün kıldığı şeyleri (başkasında olup da sizde
olmayanı) hasretle arzu etmeyin....” Nisa Suresi: Ayet 32.
4. Allah’ın Buyruklarını Temel İlkesi Nedir?
Kutsal Yazı der ki: “ ‘Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin,
çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin’ buyrukları ve
bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: ‘Komşunu kendin
gibi seveceksin.’ Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek
Kutsal Yasa’yı yerine getirmektir.” Romalılar 13:9-10.
5. Böyle bir sevgiye nasıl sahip olabiliriz ve Yüce Allah’ın kutsal yasısına
nasıl itaatedebiliriz? Allah’ın Yasası nerede yazılıdır?
Kutsal Yazı der kı: “Ruhumu içinize koyacağım;kurallarımı izlemenizi,
buyrukma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım.” Hezekiel 36:27.
“Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla Yapacağım antlaşma şudur” diyor
RAB, “Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların
Tanrısı olacağım, onlarda benim halkım olacak.” Yeremiya 31:33.
Özet
Yüce Allah bizleri kölelik diyarından kurtarmış ve özgürlüğümüzü
bağışlamıştır. Onun doğruluğu sayesinde bizler Hanif Müslümanlar oluruz
ve O bize Doğru Yolda rehberlik eder. Bu yol, Allah’a itaat yoludur. Allah’a
itaat etmek ve onun kutsal yasasındaki On Emiri yerine getirmek için
kurtarılırız.
On Emir aşağıda belirtilen gerçek prensiraşağıda belirtilen gerçek
prensirleriyle açıklanabilir; On Emir’in ilk bölümleri Allah ile Hanif imanlı
arasındaki ilişkiyi bilirtmektedir. Hanif imanlı için; kendisini ruhen,
bedenen ve zihnen yürekten bir bağlılıkla teslim ettiği Allah’tan başka bir
Tanrı yoktur. Hanif, Allah’ın yerine tapınmak için Oyma putlar yada buna
benzer cisimler yapmaz. Onlar Yüce Allah’ın yaratılışta belirlediği ve
kutsadığı Şabat gününün- haftanın yedinci gününü kutsal gün olarak kabul
eder, o gün bütün işlerini bir kenara bırakıp dinlenir ve tüm gününü diğer
imanlılar ile birlikte Yaratıcısı olan Yüce Allah’a ibadet ederek geçirir.
İkinci bölümü ise onun diğer imanlılar ile olan ilişkilerini belirtir. Hanif
özellikle yaşlılıklarında anne ve babasına saygı gösterir ve onlara derin bir
sevgi duyar. Gerek kendi yaşamı, gerekse bir başkasının yaşamı söz
konusu olsun, insan yaşamının kutsallığına saygı duyar. Evlilik ilişkilerinde
yuvasına sadık bir aile reisi olur ve kötülüklerden uzak durarak
karakterindeki dürüstlüğü ve saflığı her zaman korur. İş yaşamında, sosyal
yaşamda ve duygusal yaşamda her zaman dürüst bir kişi olur. Kendisinin
ve yakınlarının adını lekeleyecek davranışlardan daima uzak durur. Yüce
Allah’ın kendisinde yaşamı boyunca vermiş olduğu nimetler için şükreder
ve daima sahip oldukları ile yetinmeyi bilir,.. başkalarının malına göz
dikmez ve onlara ait olan özel mülke izinsiz girmez.
On Emir sadece tek bir kelime ile özetlenebilir; SEVGİ. On Emir’in
prensiplerinin ilk bölümü Allah’a duyduğumuzu sevgiyi belirtir; ikinci
bölümü komşumuzu da tıpkı kendimiz gibi sevmemiz gerektiğini belirtir.
Sevgi itaat etmenin temel faktörünü oluşturur. Allah’a itaat ederiz; çünkü
onu severiz. Bunun asıl sebebebi Onun bize Cennet Bahzesinde vermeyi
vaat ettiği nimetlerden dolayı değildir. Onun bize duyduğu sevgiye karşılık
bize de Ona itaat ederiz. Yüce Allah bizi günahın tutsaklığından kurtardığı
onun nazarında dürüst kişiler olduğumuz zaman ona olan sevgimiz ve
bağlılığımız daha da artar. Onun doğruluğu sayesinde bizler de Hanif
imanlılar oluruz.
Yüce Alah’ın yasası Onun doğruluğunun yansımasıdır. Böylece bizler bu
yasaya seve seve itaat ederiz. Yaşamımızda ve karakterimizde Onun
doğruluğunu yansıtırız.
Allah’ın Ayetleri 10. Bölüm
Dinlence Huzur Yolu
Günlük yaşamınızda bir gün yada hafta boyunca ne yaparsınız? Eve
geldiğinizde kendinizi nasıl hissedersiniz? Hafta sonu da sizin için sıradan
bir gün gibi midir?
Çogumuz yaşamın tıpkı bir yarıştan farksız olduğunu düşünürüz.Hızlı bir
hayat yaşıyoruz- hızlı alaba kullanıyoruz, hızlı çalışıyoruz, hızlı yemek
yiyoruz. Yapmamız gereken görevler ve sorumluluklarınız arttıkça işimiz
daha da güçleşiyor. Onları mümkün olduğunca çabuk bitirmeye
çalışıyoruz. Fakat kendilerini iş yaşamının yoğunluğuna çok fazla
kaptıranlar planlı bir şekilde çalışıp işlerini zamanında bitireceklerde
yerde, çoğu zaman bu yoğun tempo o kişileri bitiriyor! Bunun
sonuncunda sağlıklarını kaybetmeye başlıyorlar.
Hafta içi her gün yoğun birşekilde çalıştığımızda yorgunluğumuzu atmayı
ve dinlenmeyi isteriz. Zamanımızı aylemizle, dostlarımız ve yakınlarımızla
geçirmek isteriz. Yada tek başına relaks olmak ve dinlenmek isteriz.
Bazı insanlar için yaşam bir yarış gibi olmayabilir. Bu onlar için büyük bir
sıkıntıdır. Türlü sorunların ve düşüncelerin içinde hayatı günlük yaşamaya
çalışırlar. Gelecekle ilgili karamsar düşüncelere sahiptirler. Geçmişe dönüp
baktıklarında yaşamları acı deneyimlerle doludur. Yaşamın her anı onlara
acı verir. Bu yüzden sürekli pişmanlık ve suçluluk duyarlar. Yaşam onlar
için anlamsızdır! Bu tür kişiler uyuşturucu, fuhuş, alkol ve diğer
kötülüklerde huzur bulmaya çalışırlar. Yaşamlarında sevinç, mutluluk ve
huzur dolu anlara hasrettirler.
Yaşamı bir yarış ve aynı zamanda ağır bir yük olarak görenler, Yüce
Allah’ın Doğru Yolunda huzuruz, dinlenmeyi ve mutluluğu bulacaklardır.
Hepimiz barış ve huzur anlamına gelen Gercek İslam’ı yaşayabiliriz. Yüce
Allah’ın iki kutsal kitabı Kuran-ı Kerim ve Kutsal Yazı huzur dolu bu yolda
bize rehberlik edecektir.
Bu 10. derste Huzur Yolu’na nasıl girebileceğinizi öğreneceksiniz. Yüce
Allah bizleri bu yolda yürümeye çağırmaktadır. Allah İsrail halkında huzur
vaat etmiştir. “Demek ki, bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha
önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler.”
İbranilere Mektup 4:6. “Bu yüzden Tanrı, uzun zaman sonra Davut’un
aracılığıyla, ‘bugün’ diyerek yine bir gün belirliyor. Daha önce denildiği
gibi, ‘Bugün O’nun sesini duyarsanız, Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.’
...Böylece Tanrı halkı için bir Şabat Günü* rahatı kalıyor.” 7. Ve 9. Ayetler.
Bu huzur yoluna siz de girecek misiniz? Yüce Allah bizlere dinlenmemiz
için belirlediği gün, camide hep birlikte ibadet ettiğimiz günün yerini
almamaktarır. Allah Cuma gününü Şabat gününüolarak tayin etmemiştir.
Hanif kulları için Şabat adı verilen başka bir gün belirlemiştir Eğer bir
Hanif imanlı olduğunuzu düşüniyorsanız, Yüce Allah’ın Şabat günü sizin
içindir.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla:
1. Allah’ın Kutsal Yasasındaki On Emir’den hangisini ihlal etmemeniz, aksi
takbirde aksi halde lanetleneceğimiz belirtilir? Hangi günden Şabat
günü olarak söz edilir?
Yüce Kuran der ki: “Söz vermelerini (takviye) için Tur’u başlarına diktik de
onlara, ‘Baş eğerek kapıdan girin’ dedik, ‘Cumartesi günü sınırı aşmayın’
dedik.” Nisa Surezi: Ayet 154.
“İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine: Aşağılık
maymunlar olun! Dediklerimizi elbette bilmektesiniz.” Bakara Suresi:Ayet 65.
Kutsal Yazı der ki:”Şabat Günü’nü* kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak,
bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün daha, Tanrın Rab’be Şabat Günü
olarak adanmıştır. O gün sen, oğulun, kızın, erkek ve kadın kölen,
hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çüntü
ben RAB, yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün
dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü’nü kutsadım ve kutsal bir gün olarak
belirledim.” Mısırdan Çıkış 20:8-11.
2. Allah başlangıçta Şabat gününü nasıl belirledi? Ve Şabat gününü kimler
için belirlidi?
Yüce Kuran der ki: “O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’ın üzerine
istiva edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni
bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür.” Hadid
Suresi: Ayet 4.
Kutsal yazı der ki: “Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci gün
geliğinde Tanrı yapmakta olduğu iş bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi.
Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı gün
yaptığı, Yarattığı bütün işi bitirip dinlendi.” Yaratılış 2:1-3.
“Çünkü ben RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım,
yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü’nü kutsadım ve kutsal bir gün
olarak belirledim.” Mısırdan Çıkış 20:11. (hz. İsa’nın şöyle dedi): “Sonra
onlara, ‘İnsan Şabat Günü için değil, Şabat Günü insan için yaratıldı’ dedi.”
Markos “ 2:27.
Not: Yukardaki açıklama ile ilgili şu önemli nokta dikkatı çekmektedir; Yüce
Allah yaratılışa ara vererek yedinci günü Şabat günü olarak belirlemiş ve onu
kutsamıştır. Onun dinlenmesi yaratılış haftasının sunu anlamına gelmektedir.
“Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı” Yaratılış 2:1. Allah asla yorulmaz
ve çalışmaya ara vermez. Tüm yarattığı varlıkların üzerinde ilahi egemenliğini
sağlam bir şekilde kurduğu gün yedinci gündür. Şabat Cuma günü yapılan
birlikte yapılan ibadetin yerini alan bir gün değildir. Ayrıca Cuma günü de
“Müslümanların Şabatı” değildir.
3. Yüce Allah Şabat gününün kutsallığını İsrail halkına nasıl belirtmiştir? Ne
gibi mucizeler gerçekleştirmiştir?
Yüce Kuran der ki: “Onlara , deniz kıyısında bulunan şehir halkının
durumunu sor. Hani onlar cumertesi gününe saygısızlık gösterip haddi
aşıyorlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün, balıklar meydana çıkarak
akın akın onlara gelirdi, Cumartesi tatili yapmadıkları gün de gelmezlerdi. İşte
böylece biz, yoldan çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk.” Araf
Suresi 163.
Kutsal Yazı der ki: “RAB Musa’ya, “Size gökten ekmek yağdıracağım” dedi,
“Halk her gön gidip günlük ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım:
Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlarmı, göreceğim. Altıncı gün her
gün topladıklarının iki katını toplayıp hazırlayacaklar.” Mısırdan Çıkış 16:4-5.
“Altıncı gün kişi başına iki Ömer, yani iki kat topladılar. Toplulugun önderleri
gelip durumu Musa’ya bildirdiler. Musa, ‘RAB’bin buyruğu şudur’ dedi, ‘Yarın
dinlenme günü, RAB icin kutsal Şabat Günü’dür*. Pişireceğinizi pişirin,
haşlayacağınızı haşlayın. Artakalanı bir kenara koyun, sabaha kalsın.’
Musa’nın buyurduğu gibi artakalanı sabaha bıraktılar. Ne koktu, ne
kurtlandı.” Mısırdan Çıkış 16: 22-24.
4. Allah halkının Şabat günü uymasına niçin bu kadar önem vermektedir?
Şabat günü ne için belirlenmiştir?
Kutsal Yazı der ki: “Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB’be Şabat Günü olarak
adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların,
aranızdaki yabancılar dahil, hiç bir iş yapmayacaksınız.” Mısırdan Çıkış 20:10.
(Ayle için dinlenme günü)
“Kendilerini kutsal kılanın ben RAB olduğumu anlasınlar diye aramızda bir
belirti olarak Şabat* günlerimi de onlara verdim.” Hezekiel 20:12. (Allah ve
kutsadığı halkı arasındaki ilişkinin işareti).
5. Allah Şabat gününe uymayanlara karşı duyduğu hoşnutsuzluğu nasıl
belirtmiştir?
Yüce Kuran der ki: “İçinizden Cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden
kendilerinie: Asağılık maymunlar olun! Dediklerimizi elbette bilmektesiniz.
Biz bunu (maymunlaşmış insanları), hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan
gelenlere bir ibret dersi, muttakıler için de bir öğüt vesilesi kıldık” Bakara
Suresi: Ayet 65-66.
Kutsal Yazı der ki: “Çünkü bir yerde yedinci günle ilgili şunu demiştir: ‘Tanrı
bütün işlerinden yedinci gün dinlendi.’ Bu konuda yine diyor ki, ‘Onlar huzur
diyarıma asla girmeyecekler.’ Demek ki, bazılarının huzur diyarına gireceği
kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara
girimediler.” İbranilere Mektup 4:4-6.
6. Şabat gününe nasıl uyulmalıdır?
Kutsal Yazı der ki: “Altı ğün çalışacaksın. Ama yedinci gün olan Şabat*
dinlenme ve kutsal toplantı günüdür. Hiçbir iş yapmayacaksınız. Yaşadığınız
her yerde Şaba’tı RAB’be ayıracaksınız.’” Levililer 23:3.
“Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Günü’nü çiğnemezseniz, Şabat
Günü’ne ‘Zevkli, RAB’ bin kutsal gününe ‘Onurlu derseniz, Kendi yolunuzdan
gitmez, Keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz, O günü yüceltirseniz,
Rai’den zevk alırsınız. O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır,
Atanız Yakup’un mirasıyla doyururum.’ Bunu söyleyen Rab’dir.” Yeşaya 58:1314.
7. Şabat gününe uyma konusunda Hz. İsa’nın verdiği örnek neydi? Hanif
atamız Hz. İbrahim de Şabat gününe uyuyor muydu?
Kutsal Yazı der ki: “İsa, büyüdüğü Nasıra Kenti’ne geldiğinde her zamanki
gibi Şabat Günü* havraya gitti” Luka 4:16.
“İsa oradan ayrılıp onların havrasine gitti. Orada eli sakat bir adm vardı. İsa’yı
suçlamak amacıyla kendisine, ‘Şabat Günü bir hastayı iyileştirmek Kutsal
Yasa’ya uygun mudur?’ diye sordular. İsa onlara su karşılığı verdi: ‘Hanginizin
bir koyunu olur da Şabat Günü cukura düşerse onu tutup çıkarmaz?’ İnsan
koyundan çok daha değerlidir! Demek ki Şabat Günü iyilik yapak Yasa’ya
uygundur. Sonra adama, “Elini uzat” dedi. Adam elini uzattı. Eli oteki gibi
yine sapağsalam oluverdi.” Matta 12: 9-13. “çünkü İbrahim sözünü dinledi.
Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma bağlı kaldı.” Yaratılış 26:5.
Özet
Coğumuz hızlı yemek yediğimiz, hızlı araba sürdüğümüz ve hızlı çalaştığımıs
günlük yaşamamız adeta bir yarış haline geldiğini düşünürüz. Bazı insanlar
için yaşam ağır bir yük gibidir. Bu yüzden onlar alkol, uyuşturucu ve diğer
zararlı alışkanlıklarla mutlulugu bulmaya çalışırlar. Yüce Kuran ve Kutsal Yazı
vasıtasıyla Allah bize dinlenmeyi vaat etmiştir. Şabat olarak bilenen Huzur
Diyarına giden Doğru Yolda Allah bize rehberlik edecektir.
Dünyayı ve onun üzerindekileri altı gün içinde yarattıktan sonra Allah yedinci
günde dinlenerek, Şabat gününü belirledi ve onu kutsadı..İnsanların
ihtiyaçlarını karşılamaları için Şabat gününü belirledi. Şabat gününe uyma
konusunda örnek olmaları ve bu gerçeği dünya ile paylaşmaları için Yüce
Allah Şabat günü ile ilgili buyruğunu İsrail halkına bildirdi.
Allah Şabat gününün kutsalliğini İsrail halkına bildirmek içiniki farklı durumda
mucizeler gerçekleştirdi. Birinci mucize kıyı kasabasında oldu. Allah onları
denemek için balığın sadece Şabat günü gelmesini diğer günlerde ise
gelmemesini sağladı. Diğer mucize ise Sina dağında gerçekleşti. Allah İsrail
halkına her gün manna ekmeği indirdi ve onlar bundan her gün bir miktar
topladı. Altıncı gün her gün topladıklarının iki katına topluyordu; çünkü
yedinci gün manna temin edilmeyecekti. Diğer günlerdekinin aksine onların
Cuma günü topladıkları Manna Şabat günü sabahına kadar saklanıyordu.
Manna’da bozulma yada çürüme olmuyordu.
Yüce Allah halkının Şabat gününe uymasına çok önem verir; çünkü ailenin
her bir ferdi için onu bir dinlenme, yaratışını anma günü ve halkı ile
arasındaki ilişkinin bir işareti olarak belirlemiştir. Şabat’a uymayanlara karşı
hoşnutsuzluğunu bildirmek için onları ‘maymunlar’ ile kıyaslamıştır..
İtaatsizliklerinden dolayı onlar Allah’ın huzur diyarına giremezler ve bu
sevinçi yaşayamazlar.
Kutsal kitaplar peygamberlerin usullerinden söz ederler. Özellikle Hz. İsa
Şabat’a tekrar önem verilmesini ve bu kutsal güne doğru ve düzgün bir
şekilde uyulmasına sağlamış, böylece kendisi ile birlikte diğer inananların da
kutsanmasını sağlamıştır. Hz. İsa Şabat günü havraya gidiyor ve Allah’a ibadet
ediyordu. Daha son halkın arasına karışıyor, hastaları iyileştiriyor ve onlara
Allah’ın Sözünü öğretiyordu. Hanif atamız Hz. İbrahim Şabat dahil Allah’ın On
Emri’ne uydu ve onları eksiksiz bir şekilde yerine getirdi. Cuma günü hep
birlikte yerine getirdiğimiz ibadetimizin yanı sıra Şabat gününe de uymalıyız.
Alah’ın Ayatleri 11.Bölüm
Hanif’in Düşmanı
Yeryüsünde bu kadar çok insanın niçin acı çektiğine ve üzüldüğüne
bugüne dek şaşırdığınız oldu mu? Kendinizin yada bir başkasının
yaşamında, tüm bunlar niçin oluyor diye düşündüren acı bir olayı
hatırlıyor musunuz?
Yüce Allah her şeyi bilmesine ve gelecekte meydana gelecek olayları
planlamasına rağmen, yeryüzünde oluşuna tanık olduğumuz kötülüklerin,
iyilik yapanlar için Onun iyi niyetinin bir parçası olup olmadığını kutsal
kitaplardan öğrenmemiz gerekmektedir . Kaderimize razı olmak ve
geçmişte, günümüzde ve gelecekte meydana gelen fer olayın her şeye
gücüyaten ve merhametli sonsuz olan Allah’ımızın takdiri olduğunu pozitif
bir düşünce ile kabul etmemiz yeterli değildir. Allah’ın bu dünyayı
yaratmaktaki maksadını ve planını inceleyelim. Kendimizin ve bizim için
önemli olan kişilerin yaşamında meydana gelen olaylarla ilgili soruların
cevaplarını Onun ilham dolu vahyininışığında bulabiliriz.
Bu dünyada Yüce Allah’a olan imanınızı yok etmek için sürekli olarak çaba
harcayan güçlü bir düşmanımız olabilir mi? Bizi Allah’ın doğuru yolundan
ayırmak isteyen görünmez güçler olabilir mi? Allah’ın kutsal kitapların bu
düşmanın kim olduğunu, onnun ve yaptıgını, ilk yaratıldığı dönemdeki
konumunu ve Kıyamet Gününde ona ne olacağını çok iyi açıklamaktadır.
Allah’ın kutsal kitapları Onun bizi kandırmak için kullandığı yöntemleri ve
hileleri açıkça belirtmektedir. Onun kötülük dolu planlarından nasıl
korunacağımızı, aldatmacalarına kanmamak için ne yapmamız gerektiğini
öğrenmeliyiz.
Her ne zaman bir suç işlendiğinie tanık olsak, duysak yada bununla ilgili
bir yazı okusak, bir an sadece suçu işleyen kimseleri göz önüne getiririz.
Eğer suçu işleyenle polis tarafından yakalanırsa yargılanmak üzere
mahkemeye çıkarılırlar ve eğer suçlu bulunurlarsa cezalarını çekerler.
Fakat aslında suçun işlenmesine yol açan sebep nedir?
Her şeyden önce, “Savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere,
hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel
yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.” Efesiler 6:12. İkincisi, kötülüklere
karşı verdiğimiz savaş sadece bizim dışımızda değil; bizzat bizim içimizde
gerçekleşmektedir. Aramızdaki kavgaların, çekişmelerinkaynağı nedir?
Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? “Bir şey arzu ediyor,
elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize
erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü
Tanrı’dan dilemiyorsunuz.” Yakup’un Mektubu 4:1-2.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla:
1.Yüce Allah Şeytan adında bir kötü varlık mı yarattı? Allah’ın
mükemmel olarak yarattığı varlıkların arasında kötülük nasıl başladı?
Kutsal Yazı der ki: (Şeytan’dan söz ederek), “İnsanoğlu, Sur Kralı için bir
ağıt yak. Ona diyeceksin ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: ‘Kusursuzlukta
örnek biriydin,Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Sen Tanrı’nın bahçesi
Aden’deydin. Yakut, topaz, aytaşı, Sarı yakut, oniks, yeşim, Laciverttaşı,
firuze,zümrütle, çeşit ceşit değerli taşla bezenmiştin Kakma ve oyma
işlerin hep altındandı. Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı.
Meshedilmiş, koruyucu bir Keruf olarak Seni oraya yerleştirdim. Tanrı’nın
kutsal dağındaydın, Yanan taşla arasında dolaştın.” Hezekiel 28:12-15.
“Ey parlak yıldız, seherin oğlu, Göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip
geçen, Nasıl da yere yıkıldın! İçinden, ‘Göklere çıkacağım’ dedin, ‘Tahtımı
Tanrı’nın yıldızlardan daha yükseğe koyacağım; İlahyarın toplantığı
dağada, Safon’un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak,
Kendimi Yüceler Yücesi’yle eşit kılacağım. Yaratıldığın günden Sende
kötülük bulunan dek Yollarında kusursuzdun.” Yeşaya 14:12-14.
Not: Yüce Allah (İblis’i) Şeytan’ı mükemmel bir varlık olarak yarattı ve ona
tarcih hakkı tanıdı. Bunu karşı Şeytan Allah’a karşı gerelek kötü bir varlık
olmayı tercih etti.
2. Yüce Allah Şeytan’ın bu kibirli tavrına nasıl karşılık verdi? Allan’a karşı
gelmesinin sonucunda Şeytanın başına neler geldi?
Yüce Kuran der ki: “Onlar orada tartışırken benim mile-i ala hakkında
hiçbir bilgim yoktu. Rabbın meleklere demişti ki: ‘Ben muhakkak
çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp, içine de ruhumdan
üfürdüğüm zaman, derhal onasecdeye kapanın!’ Bütün melekler toptan
secde attiler. Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük taşladı ve kafirlerden
oldu. Allah! ‘Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden
nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin?’ dedi. İblis: ‘Ben ondan
hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın’ dedi. Allah: ‘Çık
oradan(cennetten)! Sen artık kovulmuş birisin ve ceza gününe kadar
lanetim senin üzerindedir!’ buyurdu. İblis: Ey Rabbim! O halde tekrar
diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver’ dedi. Allah: ‘Haydi, sen
mühlet verilenlerdensin. O bilinen güne kedar’ buyurdu.” Sad Suresi 69,
71-81.
Kutsal Yazı der ki: “Büyük ejderha –İblis yada Şeytan denen, bütün
dünyayı saptıran o eski yılan – melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı.”
Vahiy 12:9.
3. Allah, Şeytan’ın intikam almak isteyeceğini bildiği için Hz. Adem ve
Hz. Havva’yı nasıl uyardı? Şeytan onları nasıl kandırdı ve onlara başka
bir kurtuluş planını gösterdi?
Yüce Kuran der ki: “Bunun üzerine: Ey Adem! dedik, bu, hem senin için
hem de senin eşin için büyük bir düşmandır. Sakın sizi cennetten
çıkarmasın; sonra yorulur, sıkıntı çekersin! Şimdi burada senin için ne
acıkmak vardır, ne de çıplak kalmak. Yine burada sen, susuzluk
çekmeyecek, sıcaktan da bunalmayacaksın. Derken Şeytan onun aklını
karıştırıp “Ey Adem! dedi, sana ebedılik ağacınıve sonu gelmez bir
saltanatı göstereyim mi?” Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine
kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeye
çalıştılar. (Bu suretle) Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı.” Taha Suresi:
Ayet 117-121.
Kutsal Yazı der ki: “Kardeşler! İsraillilarin kurtulmasınıyürekten özlüyor,
bunun için Tanrı’ya yalvarıyorum. Onlara ilişkin tanıklık ederim ki, Tanrı
için gayretlidirler; ama bu bilinçli bir gayret değildir. Tanrı’nın öngördüğü
doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları
için Tanrı’nın öngürdüğü doğruluğa boyun eğmediler.” Romalılar 10: 1-3.
4. Şeytan’ın kurtuluş vaat eden sahte dürüstlüğünün aksine Yüce Allah
bizlere neler sunmaktadır?
Yüce Kuran der ki: “Ey Adem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi,
süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi.... İşte o daha hayırlıdır. Bunlar
Allah’ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi).”
Araf Suresi: Ayet 26.
Kutsal Yazı der ki: “RAB, meleğinin önünde duran Başkahin Yeşu’yuve onu
suçlamak için sağında duran Şeytan’ı bana güsterdi. RAB’bin meleği
Şeytan’a , ‘RAB seni azarlasın , ey Şeytan!’ dedi, ‘Yerusalum’i seçen RAB
seni azarlasın! Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil
mi? Yeşu maleğin önünde çok kirli giysiler içinde duruyordu. Melek
önündeki meleklere , ‘Üzerinden kirli giysileri çıkarın’ dedi. Sonra Yeşu’ya,
‘Bak, suçunu kaldırdım. Sana bayramlık giysiler giydireceğim’ dedi.”
Zekeriya 3:1-4.
5. Şeytan insanlığı kandırmak için daha başka ne tür hileler yapar?
Kutsal Yazı der ki: “Bu tür adamlar sahte elçiler, düzenbaz
işçiler,kendilerine Mesih’in elçisi süsü verenlerdir. Buna şaşmamalı.
Şeytan da kndisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de
kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir.
Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır.” Pavlustan Korintlilere 2. Mektup
11:13-15.
“Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük
belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş
olanları bile saptıracaklar.” Matta24:24.
“Öyle yol var ki,insana düz gibi görünür, Ama sonu ölümdür.” Özdeyişler
14:12.
6. Bu dünyada tanık olduğumuz yada bizzat yaşadığımız acı, keder ve
felaketlerin sorumlusu kimdir? Allah mı? Şeytan mı? Oksa biz mi?
Yüce Kuran der ki: “Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise
nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah
yeter.”Nisa Suresi Ayet 79.
Kutsal Yazı der ki: “İsa onlara başka bir benzetme anlattı: ‘Göklerin
Egemenliği, tarlasına iyi tohum eken adama benzer’ dedi. Herkes
uyurken, adamın düşmanı geldi, buğdayın arasınadelice ekip gitti.” “İsa,
‘İyi tohumu eken, İnsanoğlu’dur’ diye karşılık verdi. ‘Tarla ise dünyadır. İyi
tohum, göksel egemenliğin oğulları, deliceler de kötü olan oğullarıdır.
Deleceleri eken düşman,İblis’tir. Biçim vakti,çağın sonu; orakçılar ise
meleklerdir.” Matta 13: 24-25, 37-39.
7. Şeytanın tuzaklarının ve kandırmacılarınınnasıl üstesinden gelebiliriz?
Onu kimin gücü ile yeneceğiz?
Yüce Kuran der ki: “Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece
Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini
tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. Ve sana şanlı bir zaferle yardım
eder. İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven
indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah bilendir, her şeyi
hikmetle yapandır.” Fetih Suresi: Ayet 1-4.
Kutsal yazı der ki: “Bunun için Tanrı’ya bağımlı olun. İblis’e karşı direnin,
sizden kacacaktır.” Yakup’un Mektubu 4:7.
“Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini
arayarak dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları
çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis’e karşı direnin.” Petrusun 1.
Mektubu 5:8-9.
Not: Hanif Müslüman kendisine Allah’a ve Onin doğruluğuna tamamen
teslim eden kişidir. Hanif imanlı Allah’ın sözünü yürekten bir bağlılık
icinde öğrendikçe Şeytan’ın tuzaklarından, aldatmacalarından korunmak
için daha güçlü olur. O kendisine Allah’a teslim ettiği sürece Şeytan onu
yenecek gücü asla bulamaz.
Özet
Yüce Allah Şeytah’ı mükemmel bir varlık olarak yaratmış, onu güzellik ve
akıl ile donatmıştı. Fakat Onon yüreği kibirle doldu. Kendisini Hz.
Adem’den üstün görüyordu. Çünkü ateşten yaratılan Şeytan’ın aksine Hz.
Adem çamurdan yaratılmıştı. Şeytan Allah’a eşit olmaya çalıştı. Allah’a
karşı isyan etmesinin sonucunda O ve yandaşları cennetten kovuldular ve
yaryüzüne atıldılar.
Allah Hz. Adem ve Hz. Havva’yı Şeytana karşı uyardı. Sonuç olarak
çiplaklıklarından dolayı utandılar. Şeytan’ın tarafından kışkırtılarakcennet
bahçesinin yaprakları ile çıplaklıklarını gizlemeye calıştılar. Kendi
dürüstlüklerini uygulamaya ve yaptıkları iyi işlerle kendilerini kurtarmaya
çalışan sözde dindar kişiler de aynı eğilimi göstermektedirler. Yüce Allah
kendi dürüstlüğünü bir lütüf olarak bizlere bağışlar. Sadece Allan bizler
kurtarabiler ve kendisinin nazarında dürüst kişiler olmamızı sağlayabilir.
Şeytan kendisini bir ışık meleği gibi gösterir. Sahte peygamberler,
havariler ve Mesihler ile dinler almnde hilelerini gösterir. Onun bu,
hileleri ve aldatmacaları uygulayarak gerçekleştirdiği belirtiler ve
mucizelerle Hanifleri bile aldatmayı amaçlamaktadır.
Şeytan’ın kullandığı diğer bir hile ise doğru gibi görünen; fakat sonu ölüm
ve yıkım olan bir aldatmacadan ibarettir.
Tıpkı İnsanoğlu’nun- Hz. İsa’nın bu dünyaya gerçeğin ve dürüstlüğün iyi
tohumlarını ektiği gibi, Şeytan da kendi tohumlarını- yanlışlar kötülükler,
felaketler, acı, keder, üzüntü ve yıkımla dolu tohumlarını dünyaya ekmiştir.
Allah ona Yargılama Günü’ne kadar dinlenmesi için süre vermesinden
dolayı Şeytan, bu süre içerisinde çeşitli hileleri, tuzakları, belirtileri,
yalanları, yanlışları ve mücizeleri ile mümkün olduğunca daha çok insanı
kandırmak için fırsatları değerlendirmektedir.
Şeytan’ı yenmek için kendimizi Allah’a tamamen teslim etmeli ve iman
dolu yüreğimizle Onun dürüstlüğünü almalıyız. O takdirde Allah’ın Hanif
halkına mensip bir kulu olabiliriz. Doğru Yolda ilerlerken Allah bizlere
güçlü bir ilahi yardım alacağımızı, bizlere yol gösterileceğini ve zafer
kazanacağımızı vaat etmiştir. Fakat bunun için Allah’ın Sözü’nü büyük bir
ilgi ve dikkatle çalışmamız gerekmektedir. Bunun sonucunda Allah
Şeytan’ın tuzaklarından ve hilelerinden korunmak ve onları yenmek için
bizlere gerekli bilgiği ve gücü verecektir. Allah’ın Hanif kullarınınüzerinde
Şeytan’ın gücünün hiç bir etkisi yoktur.
Allah’ın Ayetleri 12. Bölüm
ŞEYTAN İSA MESEH’IN DİNİNİ NASIL TEKLİF ETTİ?
Hiç sahte bir para gördünüz mü? Sahte bir parayı gerçek bir paradan nasıl
ayırt edeblir misiniz? İlk bakışta her iki banknotu da biri birinden ayırt
etmekte zorlanırsınız. Fakat her iki de parlak bir ışığa doğru tutarsanız,
sahte olanın üzerinde su işareti olmadığını ve üzerindeki resmin gerçek
banknottaki kadar iyi kalitede basılı olmadığını görürsünüz. Ayrıca sahte
paraya dokunduğunuz’ da kağıdının gerçek paranın kağıdı kadar sert
olmadığını fark edersiniz.
Genel anlamda tüm dinler Allah’ı, onun iyiliğini, kişinin onu nasıl
bulabileceğini ve kurtuluşa nasıl ulaşabileceğini öğretir. “Öyle yol var ki,
insana düz gibi görünür, Ama sonu ölümdür.” Özdeyişler 14:12. Bizlere
doğru gisi görünen yol, gerçekte doğru yol mudur?Elbtte ki hayır! “Dar
kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan
girenler çoktur.” Matta 7:13.
Kendi yolunu bizlere doğru yol gibi göstermesi Şeytan’ın sahteceliğini
açıkça göstermektedir. Onun sahtecelik oyununun başlıca amacı ise bizleri
kandırıp kendi yolundan sürükleyerek tuzağa düşürmertir. “Bu tür
adamlar sahte elçiler, düzenbaz işçiler, kendilerine Mesih’in elçisi süsü
verenlerdir. Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir.”
Pavlus’tan Korintlilere 2.Mektup 11:13-14.
Şeytan’ın amacı bizleredoğru gibi göstererek Allah’ı ve Ona ait olan her
şeyi taklit etmektedir. “Bulutların üstüne çıkacak, Kendimi Yüceler
Yücesi’yle eşit kalacağım.” Yeşaya 14:14. Yüce Allah Hz. Adem ile Hz.
Havva’nın cennet bahçesindeki iyi ve kötü bilginin ağacının meyvesinden
yemelerini yasakladı. “Ama Tanrı, ‘Bahçenin ortasındaki ağacın myvesinin
yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölürsünüz’ dedi.” Yaratılış3:3. Şeytan
Allah’ın sözünü taklitederek Hz. Havva’ya “Kesinlikle ölmezsiniz’
dedi,”Ayet 4. “Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağcın meyvesini yadiğinizde
gözleriniz açılacak, iyiyle kötülük bilerek Tanrı gibi olacaksınız.” Ayet 5.
Yüce Kuran’da belirtildiğ gibi: “Derken Şeytan, birbirine kapalıayıp
yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: Rabbimiz size
bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedı kalarlardan olursunuz diye
yasakladı.” Araf Suresi: Ayet 20.
Hz. İsa gelip, inananlar topluluğunu bir araya getirdiğinde Şeytan bunu
taklit etmek için elinden gelen çabayı gösterir. O sadece tek bir dini değil
bir çok dini sunmuştur. Bu dinlerin hepsi de Allah’ın aynı kutsal kitaplarını
esas alır ve bazı gerçeklikleri öğretir. Öyleyse doğru ile yanlışı, gerçek ile
sahtey nasıl ayırt edebiliriz?
Rahmen ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla:
1. Gercek Hıristiyanlık dini nasıl kuruldu? İsa Mesih’in öğrencileri
kendilerini ne olarak görüyorlardı?
Kutsal Yazı der ki: “İsa bunlardan on iki kişi yanında bulundurmak, Tanrı
sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere
seçti.” Markos 3:14-15.
“Bu olaylardan sonra Rab yetmiş kişi daha görevlendi. Bunları ikişer ikişer,
kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünde gönderdi.” Luka
10:1.
“Boylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve
Tanrı’nın ev halkısınız. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine
ınşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir.” Efesliler 2:19-20.
Yüce Kuran der ki: “İsa onlardaki, inkarcılığı sezince: Allah yolunda bana
yardımcı olacaklar kimlerdir? dedi. Havarıler: Biz, Allah yolunun
yardımcılarıyız; Allah’a inandık, şahit ol ki bizler Müslümanlarız, cevabını
verdiler.” Ali İmran Suresi: Ayet 52.
Not: Hz. İsa’ya inanan gerçek imamlılar kendilerini Müslüman olarak
görüyorlardı; çünkü onun yardımcıları olarak yaşamlarını tamamen
Allah’a adamışlardı. Bu yzden yaşamınıAllah’a adayan herhangi bir
Hıristiyan aynı zamanda bir Müslüman’dır.
2. Hz. İsa Allah’ın katına çıktıktan sonra ilk inananlar topluluğuna ne
oldu? İlk Hıristiyan imanlılar olarak nasıl çalıştılar?
Kutsal Yazı der ki: “Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir
arada bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran
bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere
benzer bir şeylerin bağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler.”
Elcilerin İşleri 2:1-3.
“Onun sözünü benimseyenler vaftız oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi
topluluga katıldı. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa,
ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin
aracılığıyla bir çok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü
bir arada bulunuyor , her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını
mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre
dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar,
kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek
yiyor ve Tanrı’yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı.
Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.” Elçilerin İşleri
2:41-47.
3. (Tıpkı İslam’ın 72 mezhebe ayrıldığı gibi) günümüzde Hıristiyanlık
da niçin birçok mezhebe ayırılmıştır? İsa Mesih ve Onun gerçek
havarileri bunu önceden görmüşler midir?
Kutsal Yazı der ki: “Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler
türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki,
ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.” Matta 24:24.
“Pavlus, Milet’ten Efes’e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına
çağırttı. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların
aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden
sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler
çıkacak.” Elçilerin İşleri 20:17, 29-30.
4. Hıristiyanlığı taklit sisteminin arkasında kim vardır?
Kutsal Yazı der ki: “Bu tüm adamlar sahte elçiler, kendilerine Mesihin
elçisi süsü verenlerdir. Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık
meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun
hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına
göre olacaktır.” Pavlus’tan Korintilere 2. Mektup 11:13-15.
5. Havari Pavls Poma Katolik Kilisesinin başı olarak Papalığın ve sahte
bir din sisteminin gelişeceğini nasıl önceden gördü? Şeytan sahte bir
Hıristiyanlığı yaymak için bu sistemden nasıl yararlandı?
Kutsal Yazı der ki: “Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü
imandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam
ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. Bu adam, tanrı tiye anılan ya
da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek,
Hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı’nın Tapınağı’nda oturacaktır.”
Pavlus’tan Selanikliler’e 2 Mektup 2:3-4.
“Yasa tanımaz adam, her türlü mücizede, yanıltıcı belirtilerle
harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kütülükte sergilenen
Şeytan’ın etkinliğiyle gelecek. Mahvolanlar, gerçeği sevmeye ve
böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar. İşte bu
nedenle Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç
gönderiyor. Öyle ki, gerçeğe inanmayan ve kötülükten hoşlananların
hepsi yargılansın.” Pavlus’tan Selaniklilar’e 2. Mektup 2:9-12.
6.Hıristiyanlığın Katolik ve Protestan mezheplerinde de Hanif
imanlılar var mıdıd?
Kutsal Yazı der ki: “Bu ağıldan olmeyan başka koyunlarım var. Onları
da getirmeliyim. Benim sesimi işiteçekler ve tek sürü, tek çoban
olacak.” Yuhanna 10:16.
Yüce Kuran der ki: “Onlar, Allah’ ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği
emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar
iyi insanlardandır. Onların yaptıkları hiçbir hayır karşılıksız
bırakılmayacaktır. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir.” Ali İmran Suresi:
Ayet 114-115.
“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği
emreder; kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız: Ehl-i kitap da
inansaydı, elbet bu, kendileri içinçok iyi olurdu. (Gerçi) içlerinden iman
edenler var; (fakat) çoğu yoldan çıkmışlardır.” Ali İmran Suresi: Ayet
110.
“Ey Kitap ehli! Siz, Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbimizden size indirileni
hakkiyle uygulamadıkça, (doğru) bir şey (yol) üzedinde değilsinizdir’de.
Rabbinden size indirileni, onlardan çoğunun küfür ve azgınlığını
elbette artıracaktır. Kafirler topluluğuna üzülme. İman edenler ile
Yahudiler, sabiıler ve Hıristiyanlardan Allah’a ve ahiret gününe
(gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar
üzülecek de değllerdir.” Maide Suresi: Ayet 68-69.
7. Bu son dönümde İsa Mesih’e inanan Haniflerden geri kalanlar ne
gibi özellikler taşırlar?
Kutsal Yazı der ki: “Bunun üzerine ejderha kadına öfkelendi. Kadının
soyundan geriye kalanlarla, Tanrı’nın buyuruklarını yerine getirip İsa’ya
tanıklıklarını sürdürenlerle savaşmaya gitti” “’Ona tapınmak üzere
ayaklarınakapandım’. Ama o, ‘Sakın yapma!’ dedi. ‘Ben de senin ve
İsa’ya tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı’ya
tap! Çünkü İsa’ya tanıklık, peygamberlik ruhunun özüdür.”’ Bu da,
Tanrı’nın buyruklarını yerine getiren, İsa’ya imanlarını sürdüren
kutsalların sabrını gerektiri.” Vehiy 12:17; 19:10; 14:12.
Yüce Kuran der ki: “Halbuki onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak
ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat
vermeledi emrolunmuştu. Sağlam din de budur. Ehl-i kitap ve
müşriklerden olan inkarcılar, içinde ebedı olarak kalacakları cehennem
ateşindidirler. İşte halkın en şerlileri onlardır. İman edip Salih ameller
işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.” Beyyne Suresi 5-7.
Özet
İsa Mesih12 kişiden oluşan küçük bir grupla kendisinin
imanlılar topluğunu kurmaya başladı. Onlara daha sonra 70 kişi daha
eklendi. Onları eğitti ve İncil’i vaaz etmeleri için halkın arasına
gönderdi. Bu öğrenciler kendilerini Hanif olarak görüyorlardı. Çünkü
yaşamlarını tamamen Allah’ın yardımcılarını olarak çalışmaya
adamışlardı.
İse Mesih Allah katına çıktıktan sonra Allah ilk Hıristiyan kilisesindeki
imanlılara kutsal ruhunu verdi. Öğrençilerin vaazlarının sonucunda
imanlılar topluluğuna binlerce kişi daha katıldı. İlk Hıristiyanlar
havarilerin öğretilerine bağlı ve her şeyi biri birileri ile paylaşan ve biri
birilerine sadık kişilerden oluşan bir grup olarak tanınıyordu.
72 farklı mezhebi bulunan İslam dini gibi Hıristiyanlık da diğer
mezheplerin yanı sıra günümüzde Katolik, Ortodoks ve Protestan gibi
gruplara ayrılmıştır. İsa Mesih ve havari Pavlus’un önceden gördüğü
gibi daha sonradan sahte Mesihler ve havariler ortaya çıkacak ve
insanları kandırmak için türlü işaretler ve mücizeler yapacaklardı.
Sahte havariler yanlış öğretilerle halkı saptırdılar. Öğrencileri de
kendilerinden yana çekmeye çalışıyorlardı. Onların arkasında
kendilerini destekleyen ve asıl amacı sahte bir Hıristiyanlık dini
kukmaya çalışan Şeytan vardır. Hristiyanlığı en geniş kolu papalığının
liderliğindeki Roma Katolik Kilisesidir. Papalık yeryüzünde kendisini
Allah ile bir görmüştür.
Dier tarafta ise Allah’ın havarileri, peygamberler, gerçeğe sadık olan
diğer elçileri vardır. Her çağda İsa Mesih’e inanan Hanif imanlılar
vardır. “Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder,
kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi
insanlardandır. Onların yaptıkları hiçbir hayır karşılıksız
bırakılmayacaktır. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir.” Ali İmran: 114115.
Günümüzde bu imanlılardan geriye kalanlar Allah’ın buyuruklarını
yerine getirenler ve Hz. İsa’ya iman ve tanıklık edenlerdir. “Halbuki
onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak Allah’a
kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu.
Sağlam din de budur.” Beyyine Suresi: Ayet 5.
Allah’ın Ayetleri 13.Bölüm
DÜNYANIN KÖTÜLÜKLERDEN TEMİZLENMESİ VE
YENİLENMESİ
Allah yeryüzünü günahın ve günahkarların kirliliğinden nasıl
temizleyecek? Şeytan’ı ve diğer kötüleri gece gündüz hiç durmadan
sonsuza dek yakacak mı? Yoksa onları sadace kül oluncaya dek mi
yakacak?
Cehennem evrensel olarak içerisinden sürekli ateş çıkan bir işkence yeri
olarak bilinir. Aslında Roma Katolik Kilisesi Hıristiyanları ve diğer insanlar
da tıpkı cennet gibi cehennemin gibi şu an var olduğuna inanırlar.
Yukardaki yer alan soruların cevaplarını hadis ve diğer kaynaklar yerine
Allah’ın kutsal kitapları- Yüce Kuran ve Kutsal Yazı’da arayalım. Allah’ın
sözünü dinleyelim. Onun sözü doktrinal her konuda son noktayı koyar.
Allahhiç kimsenin cehennemde ateşte yanmasından mutluluk duymaz.
“Çünkü Ben kimsenin ölümünden sevinç duymam. Egemen RAB: böyle
diyor. Öylese günahınızdan dönün de yaşayın!” Hezekiel 18:32. “Bu
yüzden, ey İsrail halkı, sizleri, her birinizi yolunuza göre yargılayacağım.
Egemen RAB böyle diyor. Dönün! İsyanlarınızdan dönün! Günahın sizi
yıkıma sürüklemesine izin vermeyin. İsyanlarınızın kendinizden
uzaklaştırın. Yeni bir yürek, yeni bir ruhedinin. Neden ölaceksin, ey İsrail
halkı?” Ayet 30-31.
Fakat Şeytan hiç kimseden öyle kolay vazgeçmez. Kendisine Allah
tarafından verilen sürede Şeytan’ın amacı “yeryüzünde insanlara
(günahları) süslemek ve onları hepsini mutlaka kandırmaktır . Ancak
onlardan ihlaslı olan kullak müstesnadır.” Hicr Suresi 39-40. “Ayık ve
uyanık olun.Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak
dolaşıyor.” 1. Petros 5:8. Mümkün olduğunca çok insanı kandırarak
kendisi ile birlikte cehenneme götürmek için yaşamı boyunca her anı
değerlendirlenmeye çalışır.
“Bunun için, ey gökler ve orada yaşanlar, Sevinin! Vay halinize, yer ve
deniz! Çünkü İblis zamanının vaz olduğunu bilerek Büğük bir ofkeyle
üzerinize indi.” Vahiy 12:12.
Fakat Allah Şeyten’ın işine son vermek ve dünyayı kötülüklerden
temizlenmekte kararlıdır! Daha sonra dünyayı yeni baştan yaratacak ve
onu Hanif imanlılar için bir cennet bahçesi haline getirecektir. Bu yeni
dünyada yaşamın nasıl olacağını gerek Kuran gerek se Kutsal Yazı açıkça
belirtmettedir.
Ranman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
1. Şeltan insanları kandırmak için yoğun bir şekilde sürdürdüğü mücadelerden
vazgeçecek midir? Eğer vazgeçecek ise, bu nasıl olacaktır?
Kutsal Yazı der ki: “Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz
direnliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı –İblis yada
Şeytan denen o eski yılan – yakalayıp bir yıl icin bağladı. Bin yıl tamamlanıncaya
dek ulusları dir deha saptırmasın diye onu dipsiz direnliklere attı, oraya kapayıp
girişi mühürledi. Bin yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması
gerekiyor.” Vahiy 20:1-3.
Not: Peygamber Yuhanna rüyetinde Şeytan’ın ulusları bir daha saptırmaması
için büyük bir zincir ile tanımlanan şartlarla 1 ,000 yıllık bir süre için bağladığını
gördü.
2. Şeytan ne zaman bağalanacak? Hangi şartlar onun kötülük yapmasını
engelleyeçek?
Yüce Kuran der ki: “Şüphesiz ki o (İsa), kıyametin (ne zaman kopacağını)
bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun; çünkü bu, dosdoğdu yoldur.”
Zuhruf Suresi: Ayet 61.
“Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, Toprak ağrlıklarını dışarı çıkardığı,
Ve insan “Ne oluyor bunu!” dediği vakit, İşte o gün (yer) habirlerini anlatır,
Rabbinin ona bildirmesiyle. O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılıgını
almaları) için darmadağınık geri dünüp gelirler.” Zilzal Suresi: Ayet 1-6.
Kutsal Yazı der ki: “O zaman İnsanğolu’nun bilirtisi gökte görünecek.
Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğulu’nun gökteki bulutlar
üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan
sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler O’nun seçtiklerini göğün bir ucundan
öbür ucuna dek, dünynın dört bucağından toplayacaklar.” 24:30-31.
“Gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada yerinden
sökülür alındı. Dünya kralları, büğükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri,
özgürü kölesi herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler.
Dağlara, kayalara, “Üzerimize düşün!” dediler, “Tahta oturanın yüzünden ve
Kuzu’nun gazabından saklayın bizi! 17 Çünkü onların gazabının büyük günü
geldi. Buna kim dayanabilir?” Vahiy 6:14-17.
Not: İsa Mesih geldiğinde doğudan, batıdan, kuzeyden ve güneyden Allah’a
gerçek iman edenleri bir araya getirecek ve öğrencilerine verdiği sözün yerine
getirlmesi için onlara her birlikte Allah katına alacaktır. (Yuhanna 14:1-3’e
bakınız). Fakat dönyada kalacak olan kötüler dünya yerle bir olurken yüvarlanan
dağların ve kıyaların alında kalıp öleceklardir. 1 000 yıl boyunca Şeytan’ındışında
yeryüzünde tek bir canlı varlık kalmayacaktır.
3. 1 000 yıl geçtikten sonra Şeytan ne yapacaktır? Allah en sonunda ona ve
diger kötülere ne yapacaktır?
Kutsal Yazı der ki: “ilk diriliş budur. Ölülerin geri kalanı bın yıl tamamlanmadan
dirilmedi. İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsal dır. İkinci ölümün bunların
üzerinde yetkisi yoktur. Onlar Tanrı’nın ve Mesih’in kahinleri olacak, Onunla
birlirte bin yıl egemenlik sürecekler. Bin yıl tamamlanınca Şeytan atıldıgı
zindandan serbest bırakılacak. Yeryüzünün dört bucağındaki uluslara –Gog’la
Magog’u – sapsırmak, savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak.
Toplananların sayısı deniz kumu kadar çoktur. Yeryüzünün dört bir yanından
gelerek kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı,
onları yakıp yok etti.” Vahiy 20:5-9.
Not: 1 000 yıllık bu süre iki diriliş arasında olacaktır. Bu ilk dirilişte ölü olan
dürüstler dirilecek ve yaşayan dürüstler ile birlikte Allah katına alınacaklardı.
İkinci dirilişte kötüler dirilecekve son olarak yargılanmaları için Allah’ın huzuruna
çıkacaklardır. Şeytan Allah’ın kutsal şehri Yeni Yaruşalim’i kuşatmak için onları
bir araya getirecek ve şehre Hücüm ettiği sırada üzerlerine ateş yağacaktır.
4. Şitan’ın ve diğer kotölerine ateşile alacağı ceza sonsuza dek sürecek olan bir
işkence mi olacaktır?
Kutsal Yazı der ki: “Onları saptıran İblis ise canavarla sahte peygamberin de
içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek
işkence çekeceklerdir. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü
ikinci ölümdür.” Vahiy 20:10, 14.
“Her ŞeyEgemen RAB diyor ki, ‘İşte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor. Kendini
beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak; o gün hepsini yakacak.
Onlarda ne kök, ne dal bırakalacak. Ama siz, adıma saygı gösterenleriçin
ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve cıkıp ahırdan salınmış
buzağılar gibi sıçrayacaksınız. Kötüleri ezeceksiniz. Çünkü bünları yaptığım gün,
ayağınızın altında kül olacaklar.’ Böyle diyor Her Seye Egemen RAB.” Malaki 4:13.
Not: Onların cezalandırılma süreleri ile ilgili olarak geçen “sonsuza dek” deyimi,
sonsuza dek sürecek olan bir işkence anlamına galmemektedir. Bu sözle Allah’ın
onları ne kadar ağır bir şekilde cezalandıracağını belirtmektedir. Yanacak
malzeme olduğu sürece” .....asla sönmeyecek olan ateş....” Markos 9:43.
Cehennem ateşinide bir sonu olacaktır. Çünkü kötülük kendilerine ne bir dal ne
de kök bırakan bir ekin anızı gibi yanacaklar ve kül olacaklardır. İkinci ölüm
budur. Günah ve gühahkarlar sonunda yeryüzünden silinecektir.
5. Dünyanın ateşle temizlenmesi ne kadar yoğun olacaktır?
Kutsal Yazı der ki: “Ama Rabbın günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir
gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve
yeryüzünde yapılmış olan her şay yanıp tükenecek.” 2. Petros 3:10.
6. Dünya yandıktan sonra Allah onu tekrar nasıl yaratacak?
Yüce Kuran der ki: “Yer başka bir yer, gökler de (başka gükler) haline getirildiği,
(insanlar) bir ve güçüne karşıdurulamazolan Allah’ın huzuruna çıktıkları gün
(Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir).” İbrahim Suresi: Ayet 48.
Kutsal Yazı der ki: “Bundan sonra yeni bir gökler yeni bir yeryüzü gürdüm.
Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık.” Vahiy 21:1.
7. Yüce Allah dünyayı nasıl yaratacak? Yeni Dünyada dürüstler sonsuza dek
nasıl yaşayacak?
Yüce Kuran der ki: “(Resulüm!) De ki: Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi?
Takva sahipleri için Rableri yanında, içinden ırmaklar akan, ebediyen kalacakları
cennetler, terteniz eşler ve (hepsinin üstünde) Allah’ın hoşnutlugu vardır. Allah
kullarını çok iyi görür.’ Ali İmran Suresi: Ayet 15.
Kutsal Yazı der ki: “Kutsal kentin, yeni Yeruşalim’in gökten, Tanrı’nın yanından
indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslübir gelin gibiydi. Tahttan yükselen
gür bir sesin şöyle dediğini işittim: “İşte Tanrı’nın konutu insanların arasındadır.
Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı olacak, Tanrı’nın kendisi de
onların arasında bulunacak.” Vahiy 21:2-3.
Özet
İçerisinde her türlü şiddet ve kötülüğün bulunduğu dir dünyada yaşıyoruz.
Şeytan farklı yerlerde hatta dini alemde bile ektiği kötülük tohumlarını şu an
biçmektedir. İnsanlar dinlerinin uğruna biri birileriyle savaşmaktadır. Başkalarına
karşı duydukları nefreti asıl kaynağının Allah’ın düşmanı – Şeytan’ın kendilerini
kışkırtması sonucunda oluştuğunu bilmeden biri birilerine karşı
savaşmaktadırlar.
Şeytan bir süre sonra çözülmez zinciri andıran şartlarla bağlanacak ve inzivaya
çekilmek zorunda kalacaktır. İsa Mesih Yargı Günü’nde geldiğinde kötüler
Allah’ın görkemli parıltısının etkisiyle öleceklerdir. Diğerleri saklanmak için
değlara ve mağmalarala kaçacaklardır. Fakat yeryüzündeki büyük sarsıntının
etkisi ile dağların ev yuvarlanan kayaların altında kalacaklardır.
Bununla birlikte dürüst ölmüş olanlar ise mezarlarından kalkacaklardır. Yaşayan
dürüstlerle bir araya gelecekler ve İsa Mesih ile göküzünde buluşacaklardır. İsa
Mesih onlara Allah katına çıkaracak ve 1000 yıl boyunca onlarla orada hüküm
sürecektir.
Şeytan ve onun kötülük melekleri kandıracak hiç kimsenin olmadıgı bu karanlık
dünyada 1 000 boyunca kalacaklardır. Ne kadar uzun bir süredeğil mi? Bi yılın
sonunda İsa Mesih ve Allah’ın yeni Yaruşalim şehrindeki dürüstler bu dünyaya
geleceklerdir. Kötülerin hepsi dirilecek ve Şeytan Allah’a karşı son kes savaşmak
üzere onları bir araya getirecektir.
Şeytan’ın önderliğindeki kötüler Allah’ın Yeni Yaruşalim kentini kuşatıp zorla ele
geçirmeye çalıştıklarında Allah, onların üzerine ateş salacaktır. Bu bir ateş gölü
olacaktır. Ateş sıcaklığından dünyayı oluşturan elementler bile eriyecektir.
“Kötülerin sonsuz işkencesi” sonsuz dek sürecek bir işkence anlamına
gelmemektedir. Bu sözlerle Allah’ın onları ne kadar ağır bir şekilde
cezalandıracağını belirtilmektedir. Yanacak malzeme olduğu sürece “.....asla
sönmeyecek olan ateş.....” Markos 9:43. Cehennem ateşini de bir sonu olacaktır.
Çünkü kötüler kendilerine ne bir dal ne de kök bırakan bir ekin anızı gibi
yanacaklar ve kül olacaklardır. İkinci ölüm budur. Günah ve günahkarlar sonunda
yeryüzünden silenecektir. Allah kötülerden temizledikten sonra dünyayı yeniden
yaratacak ve Hanif kulları için bir cennet bahçesi haline getirecektir ve onlar
Allah’ın huzurunda sonsuza dek burada yaşayacaklardır.
Allah’ın Ayetleri 14.Bölüm
GERÇEK BİR İSLAM DİNİN
İŞARETLERİ
72 Mezhepten hangisi gerçek İslam’ı temsil eder? İnsan, kendisini Cennet’e
giden doğru yola götüren gercek dini bulduğundan nasıl emin olabilir? Allah’ın
iki kutsal kitabı Kuranı Kerim ve Kutsal Yazı’ya göre gerçek İslam gurubunu
tanımlayabilecek bazı somut işaretler bulabilir mıyız?
Şeytanın kilisesi dahil olmak üzere her din, insanın kurtuluşu için gerekli olan
gerçeklere sahip olduğunu iddia eder. Tıpkı Hıristiyanlık gibi İslam da çeşitli
gruplara ayrılmıştır. Bunlardan bazıları; sünnilik, Şiilik, Sufilik, İsmaillik, İslam
Ulusu (kara Müslümanlar) ve Teslimiyetçiler. Bu 72 farklı meshebin birçok ortak
yönü bulunmasına rağmen her birini kendine has yöntemleri vardır. Ayrıca her
birinin kendine özgü dini inanç şekilleri ve usulleri vardır. Kendi mezheplerinden
olmayan Müslümanları sürekli eleştirme eğilimindedirler. Aynı Allah’a ibadet
etmelerine, aynı kutsal yerde haç vazifelerini yerine getirmelerine, haç
esnasında aynı giysileri giymelerine ve Allah’ın son eyçisi olarak aynı
peygambere inanmalarına rağmen kimi zaman biri birileri ile yan yana
gelmekten bile kaçınırlar. Ne yazık ki bu mezheplerden bazılarının biri birilerine
karşı savaştıkları bile bilinmektedir. Bu savaş İslam adına yapılır. Savaşta aynı
şekilde haykırırlar “Allahu Ekber” (Allah Yücedir).
Yüce Kuran Allah’ın Hz. İbrahim’in çocukları için seçtiği bir imandan söz eder. Hz.
İshak ve Hz. İsmail’ın soyundan gelen torunlara olarak Hıristiyanlar ve
Müslümanların tek ve aynı imana sahip olmaları gerekmektedir. İki nesilden
gelen imanlıların bir araya gelerek Hanif topluluğunu oluşturması Allah’ın
isteğidir. Fakat Şeytan sürekli olarak onları ayırmaya ve biri birlerinekarşı kin ve
nefret duymalarını sağlamaya çalışmaktadır. Müslümanların Hıristiyanlara karşı
“Cihat” (Kutsal Savaş) adı altında savaş ilan etmeleri Şeytan’sebep olduğubir
iştir. Hıristiyanların Müslümanlara karşı Haçlı Seferleri düzenlemelerinin sebebi
de iyne Şeytan’ın işidir. Şeytan Yahudileri İsrail’i savunmak için çoğunluğu
Müslüman olan Araplara karşı kışkırtmaktadır. Fakat ilginçtir ki; bu üç grubun
her biri de Hz. İbrahim ‘in kendilerinin ruhsal babaları olduğunu iddia ederler.
Onlar biri birlerini sevmeleri ve saymaları gereken kardeşlerdir. Fakat her birinin
de kendini has özellikleri olan bir dini vardır.
Hz. İbrahim’ın tüm çoçukları için sadece tek bir dini vardır. Allah Hz.
Muhammed’e şoyle demiştir: “De ki: ‘Allah doğruyu söylemiştir’. Öyle ise, hakka
yönelmiş olarak İbrahim’in dinine uyunuz. O, müşriklerden değildi.” Ali İmran
Suresi: Ayet 95.
Rahmen ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
1. Gerçek İslam dinini kim kurmuştur? Gerçek İslam’ın ilk işareti ve temel
Felsefesi nedir?
Yüce Kuran der ki: “İbrahim’in dininden kendini bilmezlerden başka mim yüz
çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada (elçi) seçtik, şüphesiz o ahirette de
iyilerdendir. Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Alemlerin Rabbine
boyun eğdim, demişti. Bunu İbrahim de kandi oğullarına vasiyet etti, Yakup da:
Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslam’ı) seçti. Ohalde sadece Müslümanlar
olarak ölünüz (dedi).” Bakara Suresi: Ayet 130-132.
“İşlerinde doğru olarak kendini Allah’a veren ve İbrahim’in, Allah’ı bir tanıyan
dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim’i dost
edinmişti.” Nisa Suresi: Ayet 125.
2. Gerçek İslam’ın ikinci işareti olarak doktrinal gerçekleri, öğretilerin ve
uygulanan kuralların temel olarak hangi kutsal kitaplarından yararlanır? Onu
daha iyi anlaya bilmek ve daha detaylı bir şekilde açıklayabilmek için hadislere
ihtiyaç var mıdır?
Kutsal Yazi der ki: “Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek,
azırlamak, yola ğetirmek, doğruluk konusuda eğitmek için yararlıdır.” Pavlus’tan
Timoteos’a 2. Mektup 3:16.
Yüce Kuran der ki: “Elif. Lam. Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kuran’ın
ayetleridir.” “(De ki): Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size
Kitabı açık olarak indiren O’dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kuranın
gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye
düşenlerden olma!” Enam Suresi: Ayet114.
3. Yüce Allah, belirtileri ve sonuçları Gerçek İslam’a inananların yaşamlarında
açıkça görülecek olan hangi minitleri bağışlayacaktır? Gerçek İslam’a
inananrar neye inandıklarınıve neyi uyguladıklarını iddia ederler?
Yüce Kuran der ki: “Ey Adem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giyisi,
süslenecek elbisi yarattık. Takva elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın
ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi). “ Araf Suresi:
Ayet 26. “Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve
sakınmalarını sağlar.” Muhammed Suresi: Ayet 17.
“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin
yaptığıdır ki, Allah’a , ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır.
(Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara , yolda kalmışlara,
dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma
yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında
sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakıler ancak
onlardır!”Bakara Suresi: Ayet 177.
Not: Gerçek İslam “... müşterek olan...” noktalarda hemfikir olan Hanif
imanlılardan oluşur (Ali İmran Suresi: Ayet 64.). “Halbuki onlara ancak, dini
yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları
ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.” Beyyine Suresi: Ayet 5.
Kutsal Yazı der ki: “Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik,
bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir.Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa
yoktur.” Pavlus’tan Galatyalılar’a Mektup 5:22-23.
4. Yüce Allah kendisi ile kutsal halkı arasında bir işaret olması için zamanı bağlı
olan hengi belirtiyi vermiştir? Yedinci Gün Şabat’ın maksadı Cuma gününden
farkı mıdır?
Yüce Kura der ki: “Söz vermelerini (takviye) için Tur’u başladına diktik de onlare,
‘Baş eğerek kapıdan girin’ dedik, ‘Cumartebi günü sınırı aşmayin’ dedik.
Kendilerinden sağlam söz aldık.” Nisa Suresi: Ayet 154.
“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman,
heman Allah’ı anmaya koşun ve alış veriş bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu,
sizin için daha hayırlıdır.” Cuma Suresi: Ayet 9.
Kutsal Yazı der ki: “Kendilerini kutsal kılanın ben RAB olduğumu anlasınlar diye
aramızda bir belirti olarak Şabat günlerimi de onlara verdim.” Hezekiel 20:12.
Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışaçak, bütün işlerini
yapacaksın. Ama yedinci gün bana , Tanrı Rab’be Şabat Günü olarak adanmıştır.
O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar
dahil, hiç bir iş yapmayacaksınız.” Mısırdan Çıkış 20:8-10.
Not:Cuma günü hep birlikte ibadet etmek için bir araya gelinir, ibadet yaklaşık
bir saat sürer ve imanlılar tekrar işlerine geri dönerler. Şabat günü 24 saat
boyunca iş yaşamından tamamen uzaklaşarak dinlenmek ve Allah’a ibadet
etmek için belirlenmiş bir gündür. Hanif imanlılar her iki güne de uyarlar.
5. Sağlık açısından hangi diyat Hanif halkı için uygun görülmüştür?
Yüce Kuran der ki: “Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar; de ki:
Bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır. Allah’ın size öğretiğinden öğretip
avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yein ve üzerine
Allah’ın adını anın (besmele çekin). Allah’tan korkun. Allah’ın hesabı pek
çabuktur.” Mayde Suresi: Ayet 4.
Kutsal Yazı der ki: “İsrail halkına deyin ki, ‘Karada yaşayan hayvanlardan
şunların etini yiyebilirsiniz: Çatal ve yarıktırnaklı, geviş getiren hayvanların
tümü.” “ ‘Suda yaşayan hyvanlardanşunların etini yiyebilirsiniz: Denizde,
akarsularda yaşayan pullu ve yüzgeçli canlıların etini yiyebilirsiniz.”’ Levililer
11:2-3, 9. “Tanrınız RAB benim. Kendinizi kutsayın ve kutsal olun. Çünkü ben
kutsalım. Küçük kara hayvanlarının hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin.” Ayet 44.
Not: Sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar da (yasak) haramdır. Çünkü bu
alışkanlıklar insan sağlığına zararlıdır.
6. Gerçek İslam Allan’ın elçileri arasında ayırım yaparken içlerinden birisini en
yüce diye adlandırır mı?
Yüce Kuran der ki: “Alla’a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiç birini
diğerlerinden ayırmayanlara (gelince) işte Allah onlara bir gün mükafatlarını
verecektir. Allah çok bağışlayacı ve esirgeyicidir.” Nisa Suresi:Ayet 152.
7. Son iş olarak Hanif imanlılar neyi bekler ve ne için hazırlanır?
Yüce Kuran der ki: “Şüphesiz ki o (İsa), kıyametli (ne zaman kopacağının)
bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun; çünkü bu, dosdoğru yoldur.”
Zuhruf Suresi: Ayet 61.
Kutsal Yazı der ki: “Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü, yaptıklarımızın
karşılığını almak için hepimiz Mesih’in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız.”
Pavlus’tan Korintlilere 2. Mektup 5:10.
Özet
Yüce Allah gercek İslam’ı bulabilmemiz için bize on farklı işaret vermiştir. Bu
işaretler şunlardır;
1. Gercek İslam kendisini Allah’a ve rızasına tamamen teslim eden Hz.
İbrahim tarafından kurulmuştur.
2. Hanif imanlıların hiçbiri daha öncekilerin doğruladığı Kuran ve Kutsal
Yazı’dan başka bir kitabı kutsal kitap olarak kabul etmezler; çünkü onun
doktrinel öğretisi ve uygulama usulleri hadisleri kapsamamaktadır.
3. Hanif imanlıların tümü İslam’ın 5 şartı ile imanın 6 şartını Allah’ın kutsal
kitaplarında gösterildiği gibi kutsal gerçekleri kabul ederek yerine
getirirler.
4. Hanif imanların tümü sadece iman yoluyla Allah’ın lütuf oladak
bağışladığı “dürüstlüğe” (takva) bağlıdır ve bu dürüstlüğü alanlara “
Hanif” denir.
5. Kutsal Ruh’un meyvesi olan (sevgi, sevinç, huzur, uzun süreli acı ve keder,
iyilik, nazaket, sadakat ve öz-denetim) Hanif İslam’ını tanımlar. Bu
netilikler imanlıların yaşamlarında Allah’ın dürüstlüğünün yansımasıdır ve
onların yaptıkları iyi işlerle açıkça farkedilir.
6. Gerçek İslam farklı bir dini yapıya sahiptir; Çünkü Hz. İsmail’in torunları ile
ortak noktalarda hemfikir olan kutsal kitabın Hanif halkını kabul eder.
7. İnananların ibadet günü olan Cuma günü ile birlikte Hanif imanlıların
tümü Allah’ın kutsal halkı ile arasında bir işar olan Şabat gününe
sadakatle uyarlar.
8. Sağlık açısından tüm Hanif imanlılar sadece helal yiyecekleri yer ve deniz
ürünleri de dahil olmak üzere haram yiyeceklerden uzak dururlar.
9. Gerçek İslam Hz. Muhammed de dahil olmak üzere Allah’ın resulleri
arasında hiçbir ayrım yapmaz.
10.Hanif imanlıların tümü Yargı Günü’nde gelecek olan İsa Masih ile bir araya
gelmek için bekler ve bunun için hazırlanırlar.
Hz. İbrahim’in çocuklarının tümü için sadece tek bir din vardır. “De ki:
Allah doğruyu söylemiştir. Öyle ise, hakka yönelmiş olarak İbrahim’in
dinine uyunuz. O, müşriklerden değildi.” Ali İmran Suresi: Ayet 95.
Allah’ın Ayatleri 15.Bolüm
HZ. MUHAMMED’ İN SONUNCU PEYGAMBER
Hz. Muhammed peygamber sizi yaşamınızda nasıl güçlü bir etki yarattı. İnanç ve
uygulama açısında İslam’ın en beğendiniz yanı nedir? İslam hangi bakımlardan
sizin için anlamlıdır?
Hz. Muhammed İ.S 571 yılında Arabistan Mekke’de Kureyş kabilesinde dünyaya
geldi. Hz. Abdullah O doğmadan önce öldü . Hz. Muhammed henüz 6
yaşındayken de annesi Hz. Amine vefat etti. Onu dedesi Abdulmattalid büyüttü.
Abdulmuttalib de Hz. Muhammed henüz 8 yaşındayken vefat etti. Bunun
üzerine Kureyş lideri Ebu Talib onu kendi himayesi altına aldı.
Hz. Muhammed daha çoçukluk döneminden itibaren amcası ile birlikte ticaret
hayatına atıldı, aynı zamanda koyun sürülere güttü ve dürüst bir kişi olması ile
ünlenen Hz. Muhammed’e kendisinin işlerinde yardımcı olmasını önerdi. Daha
sonra aralarında 15 yaş fark olmasına rağmen Hz. Hatice ve Hz. Muhammed
evlendiler.
Sık sık Hira Nur dağındaki Hira mağarasına Allah’a gönülden bağlı bir şekilde dua
ediyordu. 40 yaşında iken İ.S. 610 yılanda Cebrail Ona Allah’ın vahiylerini
bildirmeye başladı. Bunun üzerine Peygamber Allah’ın vahiylerini karısı,
arkadaşları, akrabaları ve diğer insanlar ile paylaştı. İslam’ı ilk kabul eden kişi eşi
Hz. Hatice oldu. Onun ardından Hz. Ali (kuzeni) Seyit (uşağının oğlu) ve Ebu
Bekir de İslam’ı kabul ettiler. Böylece İslami Hareket yavaş yavaş insenlığa
yayılmaya başladı.
Hz. Muhammed Mekkelilere açıkça vaaz ediyordu; fakat Mekkeliler ona
zulmettiler. Kendilerine düşmanca davranılmasından bolayı ilk Müslümanların
bazıları Habeşistan’a (Etiopya) göç (hicret) ettiler.
Habeşistan’daki Hahif Hıristiyanlar ile Hz. Muhammed ve grubunun iyi ilişkiler
içerisinde olmasından dolayı Habeşistan’a sığınmayı tercih ettiler.
Diğer imanlılar ise İ.S. 622 yılında Medine’ye hicret ettiğinde Medineli
Müslümanlar ile ikinci bir anlaşma imzaladıktan sonra Hz. Muhammed’i
izlediler. Medine ilk İslam şehri ve İslami topluluğun merkezi oldu. İslam
buradan diğer bölgelere yayıldı.
Hz.Muhammed 8 Haziran 632 yılında 63 yaşında vefat etti.
Rahman ev Rahim Olan Allah’ın Adıyla:
1. Orta Doğu ve Avrupa’da dini alandaki gelişmelerle ilgili kehanetlerin tarih
boyunca gercekleşmesi göz önüne alındığında Hz.Muhammed neyi sembolize
eder?
Kutsal Yazı der ki: “Beşinci melek borazanını çaldı. Gükten yere düşmüş bir
yıldız gördüm. Dipsiz derinliklere açılan kuyunun anahtarı ona verdi. “ Vahiy 9:1.
Not: Yıldız Allah’ın elçisinin kutsal bir sembolüdür (örn: melek). Vahiy 1:20.
Hz.Muhammed’e “dipsiz derinliklerin” –geniş ve kıraç Arabistan çölünün –
kapılarını “açan ve kapatan” anahtar, bir güç (Vahiy 3:7) verilmiştir. Pers kralı 2.
Hüsrev’in tahtan inmesi Pers imparatorluğunun çökmesine sebep oldu ve Arap
güçlerinin gelişmesine imkan sağladı.
2. Hz.Muhammed’in ve kandisinden sonraki halifelerinin önderliğinde İslam’ın
yükselişi Avrupa’daki sapkın Hıristiyanlığı nasıl etkiledi? Hz. Muhammed ve
onun güçlerinin zaptettiği kutsal kitabın halkına (Yahudiler ve Hıristiyanlara)
Allah’ın bildirdiği mesaj nedir?
Kutsal Yazı der ki: “Dipsiz derinliklerin kuyusunu açınca, kuyudan büyük bir
ocağın dumanı gibi birduman çıktı. Kuyunun dumanından güneş ve hava
karardı.” Vahiy 9:2.
Not: Hz.Muhammed ve halifelerinin önderliğinde İslam, Arabistan çölünde
büyük bir gelişme sağladı. İ.S. 634 yılında 2. Halife Hz.Ömer hızla yayılan İslam
dinini Arabistan sınırlarına dışına taşıdı. Mısır, Suriye, Irak ve Mezopotamya’nın
kuzeyinde İslam yaygın hale geldi. Ayrıca Filistin ve İspanya’yı da fethettiler.
Böyle İslam’ın dumanı bu yerlerdeki sapkın Hıristiyanlığın günesini kararttı.
Yüce Kuran der ki: “Ey kavmim! Allah’ın size (vatan olarak) yazdığı mukaddes
toprağa girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz.”
Maide Suresi: Ayet21.
3. Hz.Muhammed’in ilahi misyonu niydi? Kuran bu misyonda ne gibi bir rol
oynadı?
Yüce Kuran der ki: “Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise
nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.” Nisa
Suresi: Ayet 79.
“Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin: “Ey Rabbimiz! Yakın bir
müddete kadar bize süre ver de senin davetine uyalım ve peygamberlere tabi
olalım” diyecekleri gün hakkında insanların uyar. (Onlara denilir ki:) “Daha önce,
sizin için bir seval olmadığına, yeni etmemiş miydiniz?” İbrahim Suresi: Ayet 44.
“ ‘Ona Rabbinden (başkaca) mucizeler indirmeli değil miydi? Derler. De ki:
‘Mucizeler ancak Allah’ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.
Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yatmemiş mi?
Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır.”’ Ankebut Suresi:
Ayet 50-51.
4. Hz.Muhammed kendisini Allah’ın diğer peygamberleri ile nasıl
kıyasladı? Onun peygamberle olan ilişkilerinde Kuran nasıl bir rol
oynadı?
“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o,
Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi
hakkıyla bilendir.” Ahzar Suresi: Ayet 40.
“Sana da, daha önceki kutabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak
olarak Kitabı (Kuran’ı) günderdik.”
“Bu (Kur’an), Ümmü’l-kura (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için
sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayacı müberek bir
kitaptır. Ahireti inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını
hakkıyla kılmaya devam ederler.” Enem Suresi: Ayet 92.
Not: Mühür belgenin geçerliliğini doğrulamak için kullanılır.
Hz.Muhammed’in peygamberliği ve Kuran daha önceki peygamberlere
verilen vahiylerin gerçekliğini kanıtlamıştır. Peygamberlerin bir mührü
olarak Hz. Muhammed, onların Allah’ın elçileri olduğunu ve
kendilerine bildirilren gerçeklerindoğruluğunu teyit etmiştir. Hz.
Muhammed ve onun halifeleri tarih boyunca karanlık cağlarda allah’ın
Sözünü yok etmeye çalışan papalığın güçlerinden Kutsal Yazı’yı
korumak için yardımcı olmuştur.
5. Hz.Munammed’in yaşamı boyunca Kutsal Yazı’ya ulaşma imkanı oldu
mu? Allah’ın Sözü’nün değiştirildiğini yada carpıtıldığını görüp, bu
yüzden bunu önemsemedigi oldu mu?
Yüce Kuran der ki: “İşte o apaçık delil, Allah tarafından gönderilen ve tertemiz
sahifelere okuyan bir elçidir. En doğru hükümler vardır şu sahifelerde.” Beyyne
Suresi: Ayet 2-3.
“(Resulüm!) Eğer sana indirdiğimizden (bu anlattığımız olaylardan) kuşkuda isen,
senden önce Kitabı (Tevrat ve İncil’i) okuyanlara sor. Andolsun ki, Rabbinden
sana hak gelmiştir. Sakın şüphecilerden olma!” Yunus Suresi: Ayet 94.
“Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini
değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.” Eman Suresi: Ayet 115.
6. Kuran’nın daha iyi anlaşılabilmesi için Hz.Muhammed’in söylediği iddia
edilen sözlerinive onun usullerini kapsayan hadislere ihtiyacı var mıdır?
Yüce Kuran der ki: “Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kuranın
ayetleridir.” Hicr Suresi: Ayet 1. “(De ki): Allah’tan başka bir hakem mi
arayacaım? Halbuki size Kitabı açık olarak indiren O’dur. Kendilerine kitap
verdiğimiz kimseler, Kuran’ı gerçekten Rabbin tarafından inidrilmiş olduğunu
bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!” Enam Suresi: Ayet 114. Hakikaten biz
bu Kuran’da insanlar için her türlü misali sayıp dükmüşüzdür. Fakat tartışmaya
en çok düşkün varlık insandır.” Kehf Suresi: Ayet 54.
7. Tıpkı diğer peygamberler gibi Hz.Muhammed’in dürüstlüğü ve kutsallığı da
Allah tarafından korunmasına rağmen; Allah onun hatasız oldugunu ve bu
yüzden affedilmeye ihtiyacı olmadığını bildirdi mi? Hz.Muhammed’in iyi bir
kişiliğe sahip olmasına rağmen (Ahzar Suresi 21), Allah onun, kimi kendisine
örnek almasını önerdi.
Yüce Kuran der ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın bir tek
ilah olduğunu vahiy olunuyor. Artık ona yönelin, O’ndan af dileyin. Ortak
koşanların vay haline!” (Fusslet Suresi: 6 cı Ayet) “Bil ki Allh’tan başka ilah
yoktur (Habibim!) Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mimin kadınların
günahlarının bağışlanmasını dile.” Muhammed Suresi: Ayet 19.
“Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve
gelecek günahlarını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola
iletir.” Fetih Suresi: Ayet 1 ve 2
“İşlerinde doğru olarak kendini Allah’a veren ve İbrahım’in Allah’ı bir tanıyan
dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır?Allah İbrahim’i dost
edinmiştir.” Nisa Suresi: Ayet 125.
“Sonra da sana doğru: Doğru yola yönelerek İbrahim’in dinine uy! O
müşriklerden değildir, diye vahyettik” Nahl Suresi: Ayet 123.
Not: Allah Hz.Muhammed’in yaşamındaki güzelliği gördü ama yine de gerçek
iman (Hanif) olan Hz.İbrahim’i tavsiye olarak gösterdi.
Özet
Hz.Muhammed İslam’ı Arap halkına ve tüm insanlığa yayması için kendisine
Allah tarafından verilen misyonu yerine getirirken , Vahiy 9:1-2’de kendisine
Arabistan çölünün “dipsiz derinleklerin” anahtarılın verildiği ve onun
“gökyüzünden düşen yıldız” olduğu belirtilmiştir. Onun liderliği ve halifeleri
sayesinde “İslamın dumanı” karanlık çağlar boyunca sapkın Hıristiyanlığın
“güneşini ve ğükyüzünü” karatmıştır. Allah, onları tek ve gerçek Tanrı’ya ibadet
etmeye çağırması ve yaklaşan Yargı gününe karşı uyarması için Hz.Mühümmad’i
göndermiştir.
“En sonuncu Peygamber” deyimi onun, Allah’ın en yüce ve en son peygamberi
olduğu anlamına gelmemektedir. Kuran’da açıkça belirtildiği gibi
Hz.Muhammed, Allah’ın kendisinden önceki elçilerini doğruluğunu kanılamıştır.
Yüce Allah’ın onun aracılığıyla göndermiş olduğu vahiyler Kutsal Yazı aracılığıyla
gönderilen vahiyleri doğralamıştır.
Aslında Hz.Muhammed Kutsal Yazı’nın Eski ve Yeni Atlaşması’na direkt olak
ulaşabiliyordu ve onun çarpıtılmış olduğunu asla söylemedi. Ayrıca onu
reddetmedi.
Peygamberin örnek davranışlarının, usul ve yöntemlerinin toplumun genel
kuralları ve davranmışları olarak görüldüğüne dair her hangi bir kayıt
bulunmadığı gibi; Allah Yüce Kuran’da her şeyi tüm açıklığıyla değildir için, onun
daha iyi anlışabilmesi için hadisler gerekli değildir. Hz.Muhammed Allah’ın
Kutsal Kitapları olarak hem Kuran’ı hem de Kutsal Yazı’yı kabul etmiştir.
Yüce Allah tarafından temiz ve dürüst bir kişi olarak kalabilmesine rağmen Hz.
Muhammed kendisini bizler tıpkı gibi Allah’ın diğer kullarından biri olarak
görmüştür. Fakat Hz.Muhammed de Allah’ın nazarında hata yapan bir kuldu ve
affedilmesi gerekiyordu. Buna karşın Allah başarlı ola bilmesi ve zafere ulaşa
bilmesi için ondan ilahi gücünü ve yardımını esirgemedi.
Allah Hz.Muhammed’e nasıl bir İslam dini göndekdi? Kimin usul ve yöntemlerini
tavsiye etti? “İşlerinde doğru olarak kendini Allah’a veren ve İbrahim’in, Allah’ı
bir tanıyan dinine tabi olan kimseden rince daha güzel kim vardır? Allah
İbrahim’i dost edinmiştir.” Nisa Suresi: Ayet125.
Sonra da sana: “Doğru yola yönelerek İbrahim’in dinine uy! O müşriklerden
değildi’ diye vahyettik.” Nahl Suresi 123.
Allah’ın Ayetleri 16.Bölüm
ALLAH’IN BİLDİRİSİ İLE YARATILDI VE OĞUL OLDU
Allah’ın sizin yaşamınıziçin kişisel bir planı olduguna inanıyormusunuz? Eğer
inanıyorsanız,bunun yaşamınızla, işiniz ve kariyerinizle nasıl bir ilgili vardır?
Kutsal yazı der ki: “Allah kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için
dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti. Kendi isteği ve yiy amacı
uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden
belirledi.” Romalılar 1:4-5. Vahiy yoluyla “Tanrı sır olan isteğini , Mesih’te
edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı.” Ayet 9. Allah “her şeyi kendi isteği
doğrultusunda düzenler.” Ayet 11. Böylece “Tanrı’nın, kendisini severlerle,
amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu
biliriz.” Romalılar 8:28.
“..... bütün planlar Allah’a aittir.” Rad Suresi: Ayet 42. Allah İsa Mesih’in babasız
doğmasını planladı. Allah, Sözü ve Kutsal Ruhu sayesinde İsa Mesih’in Hz.
Meryem’den doğmasını sağladı. Onun yaratılışı “Allah’ın topraktan yarattığı ve
‘ol’ dediği” Hz. Adem gibi oldu. Ali İmran Suresi: Ayet 59.
Aynı büyük planda Allah kulu İsa Mesih’i biricik oğlu olarak evlat edindiğini
bildirisini ilan edecekti: “RAB’bin bildirisini ilan edeceğim: Bana, ‘Sen benim
oğlumsun’ dedi, ‘Bugün ben sana baba oldum.”’ Zebur 2:7. Bildiri Allah’ın İsa
Mesih’e önerisini belirtir: “Dile benden, midas olarak sana ulusları, Mülk olarak
yeryüsünün dört bucağını vereyim. Demir çomakla kıracaksın onları, çömlek gibi
parçalayacaksın.” Ayet 8-9.
Yine de böyle bir önerigerçekleşmeden önce İsa Mesih, Allah adına hizmet
edecek ve mütevazı bir yaşam sürecektir. İsrail ve tüm dünya için çok önemli bir
misyonu yerine getirecekti. Başka hiç kimse İsa Mesih gibi yaşamadı. Şeytan’ın
her türlü tuzak ve aldatmacalarıyla karşılaşmasına rağmen günahsız kaldı. Bır
kez bile gönah işlemedi.
Hz. İsa’nın en önemli misyonu Allah’ı- Onun adını, yüceligini, sözünü ve
karakterini insanlara bildirmekti. Onun hakkında ne kadar dataylı bir bilgiye
sahip olduğunu ve Onun sevgisini insanlığa belirtmek için Ona “Baba” diye hitap
etti. İsa Mesih sayesinde dünya Allah’ı şahsen tanıdı! “Beni tanısaydınız, Babamı
da tanırdınız. Artın Onu tanıyorsunuz, Onu gördünüz. Filipus, ‘Ya Rab, bize
Baba’yı göster, bu bize yeter’ dedi. İsa, “Filipus” dedi, “Bunca zamandır sizinle
birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmiş olan, Baba’yı görmüştür. Sen
nasıl, ‘Bize Baba’yı göster’ diyorsun? Benim Baba’da, Baba’nın da bende
olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden
söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor.” Yuhanna 14:710. O “Allah’ın Sözü” oldu. Ali İmran Suresi: Ayet 45., Nisa Suresi: Ayet171, Vahiy
19:11-16.” ..... O halde Allah’tan korkun, bana da itaat edin.” Ali İmran Suresi:
Ayet 50.
Rahmen ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla:
1. İsa Mesih Meriyem adındaki bakire bir kadının rahminda nasıl yaratıldı? O
nasıl bir çoçuktu?
Yüce Kuran dek ki: “(Resulüm!) Kitap’ta Meriyem’i da an. Hani o, aylesinden
ayrılarak doğru tarafına bir yere çekilmişti. Meriyem, onlarla kendi arasına bir
perde çekmişti. Derken, biz ona urhumuzu gönderdik de o, kendisine tastamam
bir insan şeklinde göründü. Meriyem dedi ki: Senden çok esirgeyici olan Allah’a
sığınırım! Eğer Allah’tan sakınanbir kimsi isen (bana dokunma). Melek: Ben,
yalnızca, sana tertemiz bir erkek çoçuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiim,
dedi. Meriyem: Bana bir insan eli degmediği, iffetsin de olmadığım halde benim
nasıl çocugum olabilir? Dedi. Melek: Öyledir, dedi; (zira) Rabbin buyurdu ki: Bu
bana kolaydır. Çünkü biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet
kalacağız. Bu, hüküm ve karara bağlanmış (ezelde olup bitmiş) bir iş idi.”
Meryem Suresi 19:16-21.
Kutsal Yazı der ki: “İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’a
nişenliydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe
olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam oldugu ve onu herkesin önünde
utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle
düşünmesi özerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: ‘Davut
oğlu Yusuf, Merym’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde
oluşan, Kutsal Ruh’tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın.
Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” Matta 1:18-21.
Not: İsa Mesih’in doğumu bir sırdır: çünkü Onun insan bir babası yoktu. Bu
Allah’ın Kutsal Ruhu’nun yaratıcı gücünün bir eseriydi.
2. Hz. Meryem’i ahlaksızlıkla suçlayanlarlabebek yaşta iken hayret verici bir
şekilde konuşan İsa Mesih yaşamındaki maksadını ve kendi kaderini onlara
nasıl belirtiyordu?
Yüce Kuran der ki: “Çoçuk şoyle dedi: ‘Ben, Allah’ın kuluyum. O, bana Kitabı
verdi ve beni peygamber yaptı”’ Meryem Suresi: Ayet 30.
3.Çoçukluğundan itibaren kim İsa Mesih’in öğretmeni ve onun güç kaynağı
oldu?
Yüce Kuran der ki: “(Melekler, Meryem’e hitaben İsa hakkında sözlerine devam
ettiler:) Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat’ı , İncil’i öğretecek.” Ali İmran Suresi:
Ayet 48.
“....... Meryem oğlu İsa’ya acık mucizeler verdik ve onu Ruhu’l-Küdüs ile
güçlendirdik.......” Bakara Suresi: Ayet 253.
Kutsel Yazı der ki: “Kutsal Ruh’la dolu olarak Şeria Irmağı’ndan dönen İza,
Ruh’un yönelendirmesiyle çölde dolaştırılarak kırk gün İblis tarafından denendi.
O günlerde hiçbir hey yemedi. Dolayışıyla bu sürü sonunda acıktı.” Luta 4:1-2.
4.İsa Mesih’in misyonu ve insanlığa hizmeti nasıl tanımlandı?
Yüce Kutan der ki: “Onlar ‘Ondan yiylim, kalplerimiz mutmain olsun, bize doğru
söylediğini (kesin olarak) bilelim ve ona gözleriyle görmüş şahitler olalım
istiyoruz’ demişlerdi.” Maide Suresi: Ayet 113.
Kutsal Yazı der ki: “İsa, büyüdüğü Nasıra Kenti’ne geldiğinde her zaman ki gibi
Şabat Günü havraya gitti. Kutsal Yazıları okumak üzere ayağa Kalkınca O’na
Peygamber Yeşaya’nın Kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri
buldu: Rabbim Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için
meshetti. Tutsaklara serbest bırakalacaklarını, Körinin açılacağını duyurmak için,
Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak Ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için Beni
gönderdi.” Luka 4:17-19.
“Tanrı’nın, Nasıralı İsa’yı nasıl Kutsal Ruhla ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz.
İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, İblis’in başkası altında loanların hepsini
iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı Onunla birlikteydi.” Elçilerin İşleri 10:39.
5. İsa Mesih Allah’a hizmet etmek konusuda önderlik ile ilgili düşüncesini
öğrencilerine nasıl açıklada?
Kutsal Yazı der ki: “Ama İsa onları yanına çağırıp şoyle dedi: ‘Bilirsiniz ki,
ulusların önderleri onlera egemen kesilir, ileri gelenleri de ağırlıklarını
hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen,
ötekilerin hizmetkar olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, ötekilerin kulu olsun.
Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokların
için fidye olarak vermeye geldi.” Metta 20:25-28.
6. İsa Mesih hiç günah işledi mi? Şeytan’nın her türlü hile ve tuzaklarına karşı
zafer kazanmasının sırrı neydi?
Kusal Yazı der ki: “Çünkü başkahinimiz zayıflıklarımızda bile yakınlık duyamayın
biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günüh işlememiştir.”
“Mesih, yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtadacak göçte olan
Tanrı’ya büğük feryat ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı korkusu
nedeneiyle işitildi.” İbranilere Mektup 4:15, 5:7.
Nitenik bunun için çağrıldınız. Mesih, izinden gidesiniz die uğrunuza acı çekedek
size örnek oldu. O günah işlemedi, ağızından hileli söz çıkmadı. Kendisine
sövüldüğüne sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi;
davasını, adaletle yargılayan Tanrıya bıraktı.” Petrusun1.Mektubu 2:21-23.
7. “Allah’ın bir evlat edinmesi, olur şey değil” (Meryem Suresi: Ayet35) iken,
Allah İsa Mesih’i nasıl evlat edindi? Hz. İsa Allah’a nekadar dağımlıydı?
Yüce Kuran der ki: “Meryem: ‘Rabbim!’, ‘bana bir erkek eli değmediği halde hasıl
çoçuğum olur?’ Allah şöyle buyurdu: ‘İşte böyledir, Allah dilediğini yaratır. Bir iş
hükmedince ona sadece ‘Ol!’ der; o da oluverir. (Melekler, Meryem’e hitaben
İsa hakkında söylerine devam ettiler:) ‘Allah ona yazmayı, hikmeti, Tvrat’ı, İncil’i
oğretecek.” “Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O’na kuluk
edin, İşte bu doğru yoldur.” “Allah buyurmuştu ki: Ey İsa! Seni vefat ettireceğim,
seni nezdine yükselteceğim, seni inkar edenlerden arındıracağım ve sana
uyanları kıyamete kadar kafirlerden üstün kılacaım. Sonra dönüşünüz bana
olacak. İşta o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben
hükmadeceğim.” Ali İmran Suresi: Ayet 47-48, 51, 55.
Kutsal yazı der ki: “RAB’ bin bildirisini ilan edeceğim: Bana, ‘sen benim
oğlumsun’ dedi. ‘Bugün ben sana baba oldum.”’ Zebur 2:7. “İsa yahudi
yatkililere şoyle karşılık verdi:”Size doğrusunu seyleyeyim. Oğul, Baba’nın
yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapmaz. Baba na yaparsa Oğul da
aynı şey yapar. Çünkü Baba Oğul’u sever ve yaptıklarının hepsi O’na gösterir.
Şaşasınız die O’na bunlardan daha büyük işler de gösterecektir.” Yuhanna 5:1920.
Not: Hz. İsa doğal yoldan değil, fakat Allah’ın takbiri ile Allah’ın Oğlu oldu. Allah
sadece “ol” dedi ve oldu.
Ozet
İsa Mesin Allah’ın eşsiz bir yeretaşıydı. Allah Kutsal Ruh’u ile İsa Mesih’i bakire
Merym’in rahmide yarattı. Onun yaratılışı Hz. Adem’in yaratışıla benziyordu.
Günahsız bir şekilde dürüstlüğü insanlığa öğretecek olan İsa Mesih ikinci Hz.
Adem oldu. Henüz çok küçük yaştayken bile doğduğu gün esenliğin kendisinde
olduğunu, aynı zamanda öleceği ve tekrar dirileceği günde iyne kendisinde
ollacağını bildirdi.
Allah İsa Mesihin bilgeliğinin ve Onun Kutsal Ruhu da, onun gücünün kaynağı
oldu. Sadık bir hizmetkar ve Allah’ın elçisi olarak her şeyden önce tak ve gerçek
Tanrı olarak Allah’ın elçisi olarak her şeyden önce tek gerçek Tanrı olarak Allah’ı
yeryüzündeki insanlara bildirmesi içinkendisine verilen misyonu yerine getirdi.
Hz. İsa Kutsal Yazı’dakiYeşaya kitabının 61. Sayfasındaka 1 ve 2 nolu ayetleri
okuyarak şoyle dedi: ‘Rabbim Runu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara
Müjde’yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakalacaklarını, Körlere
gözlerinin açılacağını buyurmak için, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak VERabbin
lütuf yılını ilanetmek için Beni gönderdi.” Luka 4:17-19.
İse Mesin Allah’ın gücüyle nallka vaaz verdi, onları eğitti ve her türlü
hastalıklarınıiy iyileştirdi. İsa Mesih örneğin; çamurdan kuş yaparak, cine
tutulanların içinden cinleri kovarak, ökrlerin gözlerini açarak, cüzzamlıları
iyileştirerek ve ölüleri dirilterek bir cok mücizeleri gerçekleştirdi.
İsa Mesih Allah’a hizmet etmek konusunda önderlik düşüncesini bildirdi. O
hizmet edilmeye değil, etmeye geldi. Bu üzden önderler halkın hizmetkarları
olurlar.
Çok yoğın her şekilde çalışmasına rağmen İsa Mesih Allah’la birlikte olmak ve
Ona dua etmek için her zaman vakit ayırıyordu. Şeytan onu kandırmak için her
türlü yolu denedi. Fakat Oyine de günah işlemedi. Doğduğu andan göğe
yükseldiği ana kadar günahsız bir yaşam sürdü.
İsa Mesih Allah’a “Rab” ve “Baba” diye hitap etti. Allah onu doğal yollardan
evlat edinmedi. İlahi bildrisi ile Onu Oğlu ilan etti. Allah Ona ne yapması
gerektiğini gösterdi ve öğretti. Bu ne kadar güçlü bir bağdır!
Allah’ın Ayetleri 17. Bölüm
ALLAH’IN KANI YARATMASINDAKİ MAKSADI
Müslümanların ve Yedinci Gün Adventistleri dahil Protestan Kilisesine mensup
Hıristiyanların diyetlerinde kan içeren iyiceklerden niçin uzak durduklarını hiç
düşündünüz mü?
Allah insanları, kuşları, balıkları ve diğer hayvanların bedenlerinde kanı yaratmış
ve onun vücütlarından dolaşmasını sağlamıştır. Kan, sağlıklı olmamız ve hayatta
kalabilmemiz için gerekli olan besin maddelerini, oksijeni, hormonları ve diğer
temel elementleri vücüdümüzdaki tüm organların dokularına ve hücrelerine
taşınmaısnı sağlayan bir “yaşam nehri” gibi görev yapar. Aynı zamanda
karbondioksit, üre ve diğer zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Kan
vücudun gelişip güçlenmesi ve aynı zamanda zararlı maddelerden vücuttan
atılmas için kullanılır. Kan dolaşım sisteminde bir aksama oluştuğunda vücüdün
dengesi bozulur ve çeşitli hastalıklar meydana gelir. Kan dolaşımındaki
dengesizlik devam ettiği takdirde ölüme neden olabilir.
Allah: “her canlının yaşamı onun kanındadır” şeklinde buyurmuştur. Yaşam
kutsaldır; çünkü o Yaratıcıdan Yüce Allah’tan gelmektedir. Kan da öyledir! Allah
kanın herhangi bir şekilde yenmesi ve içilmesini yasaklar. Kan, yenmek amaçlı
yaratılmamıştır. Bu kurala uymayan bir İsrailli yada bir yabancı toplumdan
dışlanır. Bir hayvanın eti pişirilmeden va yenmeden önce kanı onun bedeninden
çıkarılmalıdır.
Kan soy, kültür, din ve sosyal konum ayrımı yapmaksızın her insanın sadece
fiziksel yaşamını değil; aynı zamanda ruhsal yaşamını da temsil eder. Vücütta bir
yara oluşması, kanın dışarı aktığı anlamına gelir. Eğer kanama durdurulmazsa
ölüme yol açabilir. Yoğun kan kaybı olduğunda kişinin yaşayabilmesi için acil bir
şekilde kan nakli yapılması gereklidir.
Günah, Hz.Adem’den bugün dünyaya en son gelelen bebeğe kadar dünyayı
ruhlal bakımından yaralamıştır. Günahın açtığı yara Allh’ın dürüstlüğünün,
kutsallığının ve insanlığın sonsuz yaşamının yitirilmesine neden olur. Günahın
bedeli ölümdür. Her günahkarölmeye mahkumdur. Kendi dürüstlügünün ürünü
olarak yaptığı işlerin hiçbirisi onun kurtuluşunu sağlayamaz.
Allah sonsuz sevgisi ile bizzat kendisi insanlığın hayatta kalabilmesi ve kurtuluşe
ulaşabilmesi için gerekli olanı onlara vermiştir. Allah: “Ben size kan verdim. Sizler
de günahlarınızın karşılığında kefaret verebilirsiniz” demişti. Allah bizim
günahlarımızın bedelini kendi kanıyla ödeyen Kişi’nin ölömünü sembolize eden
kurban sistemini oluşturmuştur.
Rahmen ve Rahim olan Allah’ın Adıyla:
1. Yüce Kuran der ki: “Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini
tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından
üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara: Ben size o ağacı yasaklamadım mı
ve şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi? diye nida etti. (Adem ile eşi)
dediler ki: EY Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi baışlamaz ve bize
acımazsan mutlaka ziyanedenlerden oluruz. Allah: Birbirinize düşman olarak
inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır,
buyurdu. ‘Orada yaşayacaksınız, orada ölüceksiniz ve orada (diriltilip)
çıkerılacaksınız’ dedi.” Araf Suresi: Ayet 22-25.
Kutsal Yazı der ki: “Çünkü günühın ücreti ölümdür.” “Günah bir insan aracılığıyla,
ölüm de günah aracılıyla girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü
hepsi günah işledi.” Romalırar 6:23, 5:12.
2. Allah, Hz.Aden ile Hz. Hava’nın ve aynı zamanda diğer insanların
günahlarının kefaretini kerşılaması ve onların utançlarını örtmesi nasıl bir
imkan sağları? Allah başlangıçtan beri böyle bir imkanı sembolize etmek için
neyi kullandı?
Yüce Kuran der ki: “Ey Adem oğlları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi,
süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın
ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi).” Araf Suresi: Ayet
26.
Kutsal Yazı der ki: “RAB Tanrı Adam’le karısı için deriden giysiler yaptı, onları
giydirdi.” Yaratılış 3:21.
“Çünkü canlıları yaşam veren kendır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan
bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır.” “Herun’na,
‘Kendin için günah sunusu olarak kusursuz bir erkek buzağı, yakmalık sunu
olarak da kusursuz bir koç al, RAB’be sun dedi,” Levililer 17:11 . 9:2.
3. Hz.Ademi iki oğlundan hangisi Allah’ın bu byruğunu yerine getirebildi? O,
hangi esase göre kardeşinden daha mükemmel bir sonu getirdi?
Kutsal Yazı der ki: “günler geçti. Bir gün Kayin topraın ürünlerinden RAB’be sunu
getirdi. Habil de süresinden ilk doğan hayvndan bazılarını, özellikle de yağlarını
gitirdi. RAB Habil’i ve sunusunu kabul etti. Kayin’le sunusunu ise reddetti. Kayin
çok öfkelendi, suratını astı.” Yaratılış 4:3-5.
“Habil’in Tanrı’ya Kayin’den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu.
İmanı sayesinde doğru bir olarak Tanrı’nın değenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun
sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde, iman sayesinde
hala konuşmaktadır.” İbranilere Mektup 11:4.
Yüce Kuran der ki: “Nihayet nefsi onu, kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü:
bu yüzden de kaybedenlerden oldu.” Maide Suresi: Ayat 30.
4. Hz. İbrahim hayvanların kurban olarak sunulduğu sistemdeki maksadı ve
kendisini başından geçen bu sınamayı nasıl anladı? Oğullarından hangisini
sundu?
Yüce Kuran der ki: “Rabbim! Bana Salihlerden olacak bir evlat ver, dedi. İşte o
zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. Babasıyla bereber yürüyüp gezecek
çağa erişince: Yavrucuğum! Ruyamda seni kurban ettiğimi görüyorum: bir düşün
ne dersin? dedi. O’ da Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni
sabredenlerden bulursun, dedi. Her iki si de teslim olup, ona alnı üzerine
yatırınca: Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdim. Biz iyileri mükafatlandırırız. Bu
gerçekten çok açık bir imtihandır, diye seslendik. “biz oğluna bedel ona büyük
bir kurban verdik.” “Salihlerden bir peygamber olarak ona (Hz. İbrahim’e)
İshak’ı müjdeledik. (Saffat Suresi: 100-107, 112 ci Ayetler)
5. Hayvan adaklarının temsil ettiği kurban için Allah dünya kurulmadan önce
kimi tayin etti? Bu yola bu büyük kurban aracılığı ile bizim kefaretimiz (fidye
bedelimiz) mi ödeyecek di?
Kutsal Yazı der ki: “Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce
şöyle dedi: ‘İşte, dünyanın günahının ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!” Yuhanna
1:29.
“Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın yada gümüş gibi
geçici şeylerle değil,kusrsuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih’in değerli fidyesiyle
kurtuldunuz. Dunyanın kuruluşundan önçe bilinen Mesih, çağların sonunda sizin
yararınıza ortaya cıktı.” 1. Petros 1:18-20.
6. İsa Mesih gerçekten öldü mü? Öyle ise nasıl öldü?
Yüce Kuran der ki: “Ve ‘Allah elçisi Meryem oğlu İsa’yı öldürdük’ demeleri
yüzünden (onları lanetledik). Halbuki onu ne öldürdüler, neda astılar; fakat
(öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. Onun kakkında ihtilafa düşenler bundan
dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir
(sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu
(İsa’yı) keni ezddine kadırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehl-i kitapta her
biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o,
onlara şahit olacaktır.” Nisa Suresi: 157-159.
Doğduğum gün, öleceğim gün ve biri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik
banadır.” Maide Suresi: Ayet 33.
Kutsal yazı der ki: “Nitekim insanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve
canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.” Matta 20:28. “Canımı, tekrar
geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever.” Yuhanna 10:17-18.
Not: A.Yusuf Ali’ya göre yukardaki sözü edilen Kuran metninin yorumlanmasında
İslam bilginleri arasında görüş farklılığı vardır. “Bir grup Hz. İsa’nın normal bir
insan gibi ölmediğini ;fakat hala cennette yaşadığını savunurken; diğer bir grup
da onun öldüğünü, fakat bunun çarmaha gerildiğinde olmadığını, onun Allah
katına “yükseldiğini”; bunun da Yahudilerin göstermek istedikleri gibi yasaya
karşı gelen bir olarak Allah’ın nazarında itibarını yitirmek yerine; bilakis Onun
elçisi olarak onurlandırıldığı anlamına geldiğini savunmaktadır.” Yorum no 664
Nisa suresinin 158 ve 159. Ayetleri ve Meryem suresinin 33. Ayetine göre Kuranı Kerim onun gerçekten öldüğünü ve Allah katına tekrar yaşamak için drildiğini
özellikle belirtmektedir. O Yahudiler tarafından çarmaha gerildiğinden yada
onların tarafından öldürüldüğünden dolayı değil; günaha karşı Allah’ın
öfkesinden bizlerin kurtuluşunu sağlayacak olan fidyeliği vermek için kendi rızası
ile kanını dökmek ve yaşamını feda etmek için öldü.
7. Kendilerinin günahlarından dolayı İsa Mesih’in yaşamını feda ederek
ölümünü kabul edenlere Allah hangi nimetlerini bağışlar?
Kutsal yazı der ki: “Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam
aracılığıyla egemenlik sürdüyese, Tanrı’nın bol lütfunu ve aklanma bağışını
alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşama egemenlik sürecekleri
çok daha kesindir. İşte, tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı
gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı.”
Romalılar 5:17-18.
Özet
Kan besin öğelerini, hormonları, oksijeni ve diğer elementleri dokularımazın
hücrelerine taşır. Ayrıca karbondioksitin ve zararlı maddelerin de
vücudumuzdan atılmasını sağlar. Aşırı miktarda kan kaybeden bir kişi kanama
derhal durdurulmadığı takdirde kısa zaman içinde ölebilir.
Kan günahlarından tövbe eden bir günahkara Allan’ın nazarında ruhsal
bakımdan yaşam veren bir maddedir . “Çünkü canlara yaşam veren kandır. ‘Ben
onu size sunakta kendnizi günahtan bağışlatmanız icin verdim. Kan yaşam
karşılığı günah bağışlatır.”Leviler 17:11. Böylece Allah Hz. Adem ve onun nesli
için bir sunu sistemi yaratmıştır. Hz.Adam ve Hz. Havva’nın oğulu Habil imanla
Allah’a sunusunu getirdi ve Allah onu kabul etti. Sunu sistemi İsrail’in ibadet
hizmetinin önemli bir bölümü haline geldi. “Nitekim Kutsal Yasa uyarınca hemen
her şey kanla temiz kılınır, kan dökülmeden bağışlama olmaz.” İbraniler Mektup
9:22.
Bir hayvan kurban etmek ve onun kanını dökmek sadece sembolik bir
harekettir. İsa Mesin’in, “dünyanın günahını ortadan kaldırn Tanrı Kuzusunun”
kendi yaşamına feda ederek ölmesini simgelemektedir (Yuhanna 1:29). Tanrı
kuzunun kusursuz ve lekesiz olması gerektiği gibi İsa Mesih’in yaşamı da ter
temiz ve günahsız kalmıştır. Bizler Onun ölümünü kabul ettiğimizde bizim
kurtuluşumuzu sağlayalacak bedel olan Onun kanı için Allah’ın maksadanı kabul
etmiş oluruz. Bizi günahın bedeli olan Allah’ın gazabından ve ölümden kurtaran
İsa Mesih’in kanıdır.
Oğlu İshak’kı Allah’a kurban olarak sunduğunda Hz.İbrahim sunu sisteminin
anlamını ve onun neyi temsil ettiğini anlamıştır. Saffat Suresi: Ayet 100-112.
“Biz, oğluna badel ona büyük bir kurban verdik.” Ayet 107. Allah İshak’ın yerine
kurban edilmek üzere Hz.İbrahim’e bir koç gönderdi.
İsa Mesih çarmıha gerildiğinden dolayı ölmemiş; fakat kendi kanını dökerek
yaşamını çarmıhın üzerinde feda etmiştir. Allah gazabından bizleri kurtarmak
için bizlere “çok önemli bir kurban” göndermiştir.
Eğer bizler Allah’ın bize sağladığı bu sunuyu kabul edersek, Onun dürüstlüğünü
alır ve yaşamımız boyunca Onun nazarında dürüst kişiler oluruz.
Ayetleri’nin Allah’ın Ayetleri 18.Bölüm
ALLAH’IN EN SEVGİLİ KULU
Allah’ın Ayetleri’nin 27. ve 18. bölümlerinin okuduktan sonra İsa Mesin ile
ilgili yeni düşünceler edindiniz mi? Onunle bu ilgili yeni bilginin sizin üzerinizdeki
etkisi nedir?
Yüce Kura/ı Kerim Allah Hz.Muhammed’e şoyle demiştir: O, sadece kendisine
nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.” Zuhruf
Suresi:Ayet 59. Allah’ın onu kulu olarak bildirdiği gibi Hz.İsa da şöyle cevap
vermişti: “Nitekimİnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını
birçokların için ve fidye olarak vermeye geldi.” Matta 20:28. Allah’a ve insanlığa
hizmet etmek İsa Mesih’in temel felsefesi olmuştu.
Henüz çocuk yaşta olmasına rağmen kendisinin yeryüzündeki yaşamının
özetleyen şu acıklamayı yaptı: Çocuk şöyle dedi: “Ben Allah’ın kuluyum. O, bana
Kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, O beni mübarek
kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılıkıldı:
beni bedbaht bir zorba yapmadı.” Meryem Suresi: 30-33.
12 yaşındayken yeryüzündeki anne ve babasına, Hz.Meryem ve Hz. Yusuf’a
yaşamandaki çağrıyı açıkladı. Hz.İsa, kendisini Yaruşalim’deki havrada
bulduklarında onlara: “Beni niçin arayıp durdunuz? Babam’nı evinde bulunmam
gerektiğini bilmuydunuz?” Luka 2:49. Allah ile olan ilişkisi, onlarla olan
ilişkisinden farklıydı. Gerçekleştireceği bir misionu vardı.
“İsa Yahudi yetkililere şoyle karşılık verdi: ‘Size doğrusunu söyleyeyim, Oğul,
Baba’nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne
yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.’” Yuhanna 5:19. “Çünkü amacım kendi
istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.” Ayet 30.
Alah’ı bir kulu olarak İsa Mesih “her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen
Tanrı’nın amacı uyarınca önceden belirlendi.” Efesliler 1:11. Doğ umundan
ölümüne, dirilişinden göğe yükselişi ve hatta yeryüzüne tekrar gelişi ve
Yargılama Gününe kadar Onun yaşamındaki olayların gerçekleşeceği zamanlar
bile Allah tarafından önceden belirlenmiştir. Gerçekleştirdiği her görevde Allah
onu daha da çok onurlandırır.
Ranmen veRahim Olan Allah’ın Adılla:
Allah İsa Mesih’i bir kutsal bir bildiri ile ilk kez onurlandırdı?
Kutsal Yazı der ki: “RAB’bin bildirisini edeceğim: Bana, ‘Sen benim oğlumsun’
dedi, ‘Bugün ben sana baba oldum.” Mezmurlar (Zebur) 2:7.
Not: Burada sözü edilen “baba olmak” deyimi insandaki normal bir baba – oğul
ilişkisi gibi değildir. Çünkü insanlar gibi doğal yollardan “Allah’ın bir evlat
edinmesi, olur şey değildir.” (Meriyem Suresi: Ayet 35) Arapça’da “oğul”
anlımına gelen ve biri birinden ayırt etmemiz gereken iki sözcük vardır. Yani
doğal yoldan doğal bir oğul anlamına gelen “valad” ve daha çok mecazi anlamda
ve benzetme amaçla kullanılan “ibn” sözcükleri. Örneğin bir “yolcu” ya “yolun
oğulu” (ibnussabil) denir.
İsa Mesih’e de böyle mecazi bir anlama “Allah’ın Oğulu” denmektedir. Eşsiz
mükemmeliktedir bu ilişki Allah’ın ilahi bir bildirisi ile İsa Mesih ve Allah
arasında kurulmuştur. “Allah dilediğini yaratı. Bir işe hükmedince ona sadace
‘O!’ der ; o da oluverir.” Ali İmran Suresi: Ayet 47.
2. Hz. İsa Allah ile özel ve mükemmel bir ilişki içerisinde olmasından dolayı bir
“süperinsan” mı oldu? Hz.İsa’nın bir insan olarak yaşadığı deneyimlerin
sonucunda Allah tarafından hangi onur vereci görev onun için hazırlandı?
Kutsal Yazı der ki: “Nitekim Mesih de başkahin olmak için kendi kendini
yüceltmedi. O’na, ‘Sen benim Oğulumsun, Bugün Ben sana baba oldum’ diye
Tanrı Onu yüceltti. Başka bir yerde de diyor ki, ‘Melkisedek düzeni uyarınca Sen
sonsuza dek kahinsin. Mesin, yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden
kurtaracak gücte olan Tanrı’ya büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve
Tanrı korkusu nedeniyle işitildi. Oğul olduğu halde, çektiği acılarla söz dinlemeyi
öğrendi. Yatki kılınıca, sözünü dinleyen herkes için sonsuz kurtuluş kaynağı oldu.
Çünkü Tanrı tarafından Melkisedek düzeni uyarınca başkahin atanmıştı.”
İbranilere Mektup 5:5-10.
3. İse Mesih hayatını feda ettiğinde ne tür acılar cekti? Allah’ın bir kulu olarak
kendisinin üzerindeki hangi yükü mütevazı bir şekilde taşıdı?
Kutsal Yazı der ki: “İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı,
hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer
vermedik. Aslında hastalıklarımızın o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tnrı
tarafından cezalandırıldığı, Vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız
yüzünden onun badeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.
Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla sifa bulduk.
Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de
RAB hepimizin cezasını ona yükledi. O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını
açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıçıların önünde sessizce duran koyun
gibi Açmadı ağzını.” Yeşaya 53:3-7.
4. İsa Mesih’i tüm bu acıları çekmesi ve çarmıhta ölüme katlanması için
yüreklendiren şey neydi? Onun bizim kurtuluşumuz için kendi kanını
döktüğünü imanla kabul ettiğimizde takbirde bunun bize nasıl bir faydası
olacaktır?
Kutsal Yazı der ki: “Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, Acı çekmesini
istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa Soyundan gelenleri görecek ve günleri
uzayacak. RAB’bin doğru kulu, kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak.
Çünkü onların suçlarını o üstlendi. Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay
vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti,
başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar
için de yalvardı.” Yeşaya 10-12.
“Evet, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızla için öldü. Bir
kimse doğru insan için güç ölür, ama iyi insan için belki bir ölmeyi göze alabilir.
Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken, Mesih bizim
için öldü. Böylece şindi O’nun kanıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla
Tanrının gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Çünkü biz Tanrı’nın
düşmanlarıyken Oğlu’nun ölümü sayesinde Onunla barıştıkça, barışmış olarak
Oğlu’nun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir.” Romalılar 5:6-10.
5. İsa Mesih’in İnsanlık için yaptığı bu büyük fedakarlık göz önüne alındığında
Allan’ın ona verdiği en büyük onur nedir?Bizler Allah’ın onu onurlandırdığını
nasıl doğrulamalıyız?
Yüce Kuran der ki: “Melekler demişlerdi ki,: Ey Meryem! Allah sanea kendisinde
bir Kelime’yi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa’dır. Mesih’tir; dünyada da,
ahirette de itibarlı ve Allah’ın kendisine yakın kıldıklarındandır. Salihlerden
olarak beşikte iken ve yetişkinlik halinde insanlara (peygamber sözleri ile)
konusacak.” Ali İmran Suresi: Ayetc 45-46.
Kutsal Yazı der ki: “Mesih İsa’daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne
sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul
özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir ayna bıraktı. İnsan
biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip
kendini alcalttı. Bunun için de Tanrı Onu pek çok yükseltti ve O’na her adın
üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa’nın adı anıldığında göktaki, yerdeki ve yer
altındakilerin hepsi düz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa
Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.” Pavlus’tan Filipeliler’e Mektup 2: 3-11.
6. Allah İsa Mesih’i hangi yüce göreve atadı ile? Böyle bir görev bizim
üzerimizde nasıl bir etki bırakacaktır?
Yüce kuran der ki: “Şüphesiz ki o (İsa), kıyametin (ne zaman kopacaığın)
bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun; çünkü bu, dosdoğru yoldur.”
Zuhruf Suresi: Ayet 61.
Kutsal Yazı der ki:”Baba kimseyi yargılamaz, bötün yargılamaz, bütün yargılama
işini Oğl’a vermiştir.” “O’na yargılama yetkisini de verdi. Çünkü O İnsanoğlu’dur.”
Yuhanna Ayet 5:22,27.
Çünkü bedende yaşarken gerekiyi gerek kötü, yaptıklarımızın karşılığını almak
için hepimiz Mesih’in yargı kürsüsü önüne çıkmak zourndayız.” Pavlus’tan
Korintlilere 2. Mektup 5:10.
7. Daniel peygamerin rüyetinde gördüğüne göre Allah’ın İsa Mesih’e verdiği
yüce onuru ne olabilir? Bizler onunla kendimiz arasında nasıl bir ilgi
kurmalıyız?
Kutsal Yazı der ki: “Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün
bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi,
O’nun önüne getirildi., yücelik ve krallık.” Daniel 7:13-14.
“Öyle ki, herkes Baba’yı onurlandırdığı gibi Oğul’u onurlandırsın.
Oğul’uonurlandırmayan, Onu gönderen Baba’yı da onurlandırmaz.” Yuhanna
5:23. “Oğulu öpün ki öfkelenmesin, Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz.
Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir. Ne mutlu O’na sığınanlara!” Mezmurlar
(Zebur) 2:12.
Not: Allah, İsa Mesih’i Oğlu ilan ettiği aynı ilahi bildirirde ona şöyle dedi: “Dile
benden miraz olarak sana ulusları. Mülk olarak yeryüzünündört buçağını
vereyim. Demir çomakla kıracaksın onları. Çömlek gibi parçalayacaksın.”
Mezmurlar (Zebur) 2:8-9. ‘Tanrı’nın Oğlunu yücelten ve ona inananlar ‘Tanrı’nın
ve Mesih’in kahinleri olacak, Onunla birlikte bin yıl egemenlik süreceklerdir.’”
Vahiy 20:6.
Özet
İsa Mesih tıpkı bizler gibi Allah’ın kuluydu. Dünyaya hizmet edilmeye değil;
bilakis hizmet etmeye ve kendi yaşamını fidye olarak vererek bir insanliğa hayat
vermeye geldiğini söyledi. O. Allah’ın bir kulu olarak kendiliğinden hiç bir şey
yapmaz; fakat onun gürdüğünü Allah gerçekleştirir. Kendi isteğine göre değil;
bilakis kendisini gönderen Allah’ın isteğine göre hareket eder. Bütün her şeyi
önceden bildiği gibi gerçekleştiren Allah’ın amacına göre İsa Mesih’ın kederi
önceden Allah tarafından belirlenmiştir.
Allah İsa Mesih’i ilk olarak doğal bakımından değil; ilahi bakımdan kendisinin
“biricik oğlu” olduğunu ilahi bir bildiri ile belirterek onurlandırmıştı. Burada sözü
edilen “oğul” deyimi Arapça’daki ibn sözcüğünün karşılığıdır ve doğal yoldan
dünyaya gelen bir oğul anlamına gelen “walad”sözcüğü aynı anlamı taşamaz..
“İbn” sözcüğü daha geniş bir anlam ifade ederek, mecazi ve metaforik bir anlam
taşımaktadır. Örneği bir yolcuya “yolun oğulu” (ibnusabil) denmektedir.
Tanrı’nın Oğulu (ibn) olalarak bildirilmesine rağmen bir süper insan değildi ve
tamamen Allah’a dağımlıydı. Ona güzyaşları içerisinde yakarır ve doa ederdi.
Yaşamı boyunca açı çekmesine rağmen Allah’a olan bağlılığını asla kaybetmedi;
aksine ona olan bağlılığı daha da arttı. İsa Mesih Allah’a inanan ve ona iman
edenlerin kurtuluş kaynağı oldu.
Yeşaya peygamber bir rüyetinde İsa Mesih’in acı dolu yaşamını gördü. İsa Mesih
insanlar tarafında hor görülecek, üzülecekti. Bizim kötülüklerimiz ve
günahlarımız yüzünden yaralanacak ve acı çekecekti. Bizim yaptığımız
kötülüklerin yükünü o taşıyacaktı. İsa Mesih çekeceği acının büyüklüğünü
önemsemedi; çünkü günahkarın Allah’ın gazabından kurtulması ve Onunla
tekrar barışması için tek yol buydu. Onun kanı sayesinde bizler de Allah’ın
nazarında doğuru kişiler olacağız. Allah’ın bir kulu olarak O, günahlılarından
dönen ve tövbe eden tüm imanlılara Tanrı ile aracılık etmek için gönderilmiştir.
İsa Mesih’in bu büyük fedakarlığı göz önüne alandığında “Bunun için de Tanrı
Onu pek çok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki,
İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerde ki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve
her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça
söylesin.” Pavlus’tan Filipeliler’e Mektup 2:9-11.
Sonunda Allah’ın kulu İsa Mesih’e yargılama ve hüküm sürme yetkisi vermiştir!
Onu gönderen Allah adına İsa Mesih’i yüceltelim!
Allah’ın Ayetleri 19.Bölüm
Allah’ın Atadığı Elçi (Aracı)
İnsan ne zaman bir aracıya ihtiyaç duyar? Hiç iki grup arasında aracılık yaptınız
mı?
Roma Katolik Kilisesi tarafından öğretilen yanlışlardan biri “Mediatrix”
doktrinidir. Bu doktrine gore Hz. İsa’nın yeryüzündeki annesi Hz.Meryem
gökyüzünde bizim için aracılık edebilmektedir. Böylece Roma Katolikleri birkaç
kez tespih çekip dua ederek ve “Hail Mary” ilahisini söyleyerek Hz.Meryem’den
yardım dilenemektedir.
Diğer dinlerde özelliklede putperestlikte dua eden kişiler kendilerinin ölü
yakındalırından yardım dilerler. Onlar ölü yakınlarınlar gerçekten ölmediğinie,
başka bir dünyada yaşıyor olduğuna ve yaşamlarının zor anlarında kendilerine
yardım edebileceklerine inanırlar.
Çocukluktan itibaren Hz.Muhammed’in Kıyamet Gününda bizim adımıza aracılık
etme gücüne sahip olduğuna inanırız. Kutsal kitapta tek bir Allah’a inanırız (New
York 1979, s.62). Annamarie Schimmel Hz.Muhammed’in söylediği iddia edilen
bir hadisten şöyle bir alıntı yapmıştır: “Bir aylık bir yolculuk mesafesinde korku
salmak suretiyle bana zafer verildi. Allah ile insanlar arasında aracılık yapmam
için allah tarafından bana izin verildi. Ben tüm insanlık için gönderildim.
Peygamberlik benim gelişimle sona erdi.” Fakat Hz.Muhammed’in Yargılama
Günün’de Allah ile insanlar arasında arcılık yapacağını bildiren bir ifade Kuran-ı
Kerim’de yer almamaktadır. Bu tür bir inanmış İslami geleneklerden
kaynaklanmaktadır.
Bir aracıya gerçekten ihtiyaç var mıdır? Allah’a direkt olarak yaklaşamaz mıyız?
Allah yargılama işini tek başına yapamaz mı? Bu soruların cevaplarını bulmak
için geleneklere bğlı kalmadan Kutsal Yazı’yı okuyalım: Bizler de tıpkı Veriya’daki
imanlılar gibi Selaniklilerden daha çok fikirli olalım. “Çünkü onlar Tanrı sözünü
büyük ilgiyle karşılayarak her gün Kutsal Yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru
olup olmadığını araştırıyorlardı.” Elçilerin İşleri 17:11.
Bu soruların cevaplarını bulduğumuzda, yakınlarımızın ve dini liderlerimizin
popüler inançlarına ters bile olsa, Allah tarafından verilen gerçekler olarak
onları imanla kabul etmeliyiz. Çünkü riskte olan şey bizim kurtuluşumuzdur.
Allah’ın bizim üzerinde yürümemiz için verdiği bir doğru yol vardır. Doğru yol
geleneklerin değil; bilakis Allah’ın kutsal kitaplarının gösterdiği yoldur. Bir Hanif
imanlı Allah’ın isteğine ve kutsal gerçeklere kendisini tamamen teslim ederek
Allah’ın doğru yolunda yürür. Allah tarafından Kutsal Yazı aracılığıyla bildirilen ve
Kuran-ı Kerim tarafından da doğrulanan kutsal gerçeklere sımsıkı tutunur.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla:
1. Gerçekten bir aracıya ihtiyacımız var mıdır? Allah bize aracılık etmesi için
kimi atamıştır?
Yüce Kuran der ki: “Ogün Rahman (olan Allah)’ın nezdinde söz ve izin alandan
başkalarının şefaate güçleri yetmeyecektir.” Meryem Suresi: Ayet 87.
Kutsal Yazı der ki: “Çünkü Tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı vardır.
Oda insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih
İsa’dır.” Pavlus’tan .Timoteos’a 1.Mektup 2:5.
“Çünkü yargının, Tanrı’nın ve halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama
önce bizden başlarsa, Tanrı’nın Müjdesi’ne kulak asmayanların sonu ne olacak?”
1. Petros 4:17.
“Ben bakarken tahtlar kuruldu, Eskiden beri var Olan yerine oturdu. Giyisileri
kar gibi beyaz, Başındaki saçlar yün gibi apaktır. Tahtı alev alev, Tekerlekleri
kızgın ateş gibiydi. Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu. Binlerce binler
O’na hizmet ediyordu; On binlerce on binler Önünde duruyordu. Mahkeme
kuruldu, Kitaplar açıldı.” Daniel 7:9-10.
Not: İsa Mesih yeryüzüne geri dönmeden önçe Allah’ın nazarındaki iyi kullar –
Hz. Adem’den itibaren dürüst olarak ölmüş diğer imanlılar için gerçekleşecektir.
Gökyüzündeki İlahi yargılamada kullanılacak olan kayıt kitapları, yaşam kitabı,.
Günah (ya da ölüm) kitabı ve anma kitabıdır. Vahiy 20:12 ve Malaki 3:16’ya
bakınız.
2. Hz. İsa neden bize Allah ile aracılık etmek için seçildi? Allah’ın huzurnda
bizleri temsil etmek için ne tür özelliklere sahiptir?
Kutsal Yazı der ki: “Çünkü tek Tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı
vardır. Oda insen olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan
Mesih İsa’dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur.” Pavlus’tan Timoteos’a
1.Mektup 2:5-6. “kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi.” İbranilere
Mektup 9:12.
“Çünkü başkahinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir;
tersine, her alanda bizim gibi denemiş, ama günah işlememiştir.” İbranilere
Mektup 4:15. “Böyle bir beşkahinimiz – kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan
ayrılmış, göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başkahinimiz – olması
uygundur.” İbranilere Mektup 7:26-27.
Yüce Kuran der ki: “Melekler demişlerdi: Ey Meryem! Allah sana kendisinden
bir Keleme’yi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa’dır. Mesih’tir; dünyada da,
ahirette de itibarlı ve Allah’ın kendisine yakın kıldıklarındandır. Salihlerden
olarak beşikte iken ve yetişkinlik halinde insanlara (peygamber sözleri ile)
konuşacak.” Ali İmran Suresi: Ayet 45-46. “Göklerde niçin melek var ki onların
şefaatleri, dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah’ın izin vermesi dışında, bir
işe yaramaz.” Necm Surasi: Ayet 26.
3. Hz. İsa bir aracı olarak görevini nasıl yerine getirir?
Kutsal Yazı der ki: “Bu nedenle o’nun aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları tümüyle
kurtaracak güçtadir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır.”
İbranilere Mektup 7:25.
“Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyoru. Ama içinizden biri
günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba’nın önünde savunur.” “Ama
günahlarımızı itiraf edersek, gövenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp
bizi her kötülekten arındıracaktır.” Yuhanna’nın 1.Mektubu 2:1, 1:9.
4. Zekerya’nın Başkahın Yeşu ile ilgili rüyetinde İsa Mesih’ın bizim
savunucumuz olarak görevi nasıl belirtilmiştir? Böyle bir durum şahsen bizim
de başımıza nasıl gelebilir?
Kutsal Yazı der ki: RAB, meleğinin önünde duran Başkahin Yeşu’yu ve onu
suçlamak için sağında duran Şeytan’ı bana gösterdi. RAB’bin meleği Şeytan’a,
‘RAB seni azarlasın, ey Şeytan’ dedi, ‘Yeruşalim’i seçen RAB seni azarlasın! Bu
adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası deyl mi? Yeşu meleğin önünde
cok kirligiysiler içinde duruyordu. Melek önündeki meleklere, ‘Üzerinden kirli
giysileri çıkarın’ dedi. Sonra Yeşu’ya, ‘Bak, suçunu kaldırdım. Sana bayramlık
giğisiler giydireceğim’ dedi. Ben de Yeşu’nun başına temiz bir sarık sarmalarını
soyledim. Başına temiz bir sarık sarıp onu giydirdiler. RAB’bin meleği de onun
yanında duruyordu.” Zekerya 3:1-5.
5. Allah’ın bizimle ilgili temel planı endir? Allah’ın Hz. İsa’nın aracalık görevi
için amacı nedir?
Kutsayl Yazı der ki: “Böyle yapmak iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı’ya hoşnut eder. O
bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine ister.” Pavlus’tan Timoteos’a
1.Mektup 2:3,4.
“Bunların hepsi Tanrı’dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve
bize barıştırma görevini verdi. Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak
dünyayı Mesih’te kendisiylie barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti.
Böylece, Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih’in adına elçilik
ediyor, O’nun adına yalvarıyoruz: Tanrı’yla barışın. Tanrı, günahı bilmeyen
Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın
doğruluğu olalım.” Pavlus’tan Korintlilere 2.Mektup 5:18-21.
6. İsa Mesih çarmıhta aracılık görevine nasıl başladı?
Kutsal Yazı der ki: “Canını feda ettiği için Gördükleriyle hoşnut olacak. RAB’bin
doğru kulu, kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını
o üstlendi. Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir ray vereceğim. Ganimeti
güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek
çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıran için de yalvardı.” Yeşaya 53:11-12.
Not: Allah günaha düşen insanlığa duyduğu sevgiden dolayı şöyle dedi: “Çünkü
canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan
bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır.” Leviler 17:11.
“Kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih’in değerli kanı” Allah tarafından
kabul görebilen tek kandır 1. Petros 1:19. “Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,
Her birimiz kedi yoluna döndü. Yire de RAB hepimizin cazasını ona yükledi”
Yeşaya 53:6. Tıpkı Hz. İbrahim gibi Allah Onu günah sunusu yaptı.
7. Hz. İsa’nın aracılık görevi Yargı Gününde de devam edecek midir? Eğer
etmeyecek ise , bizler şu an ne yapmamız gerekir?
Yüce Kuran der ki: “Yaklaşan gün hususunda onları uyar! Çünkü o onda dehşet
içinde yutkunurken yürekli ağızlarına gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de sözü
dinlenir şefaatçisi onlara fayda vermez.” Müddessir Suresi: Ayet 47-48.
Kutsal yazı der ki: “Tanrı Oğul İsa gökleri aşan büyük başkahinimiz olduğu için
açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü başkahinimiz
zayıflarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim
gibi denenmiş, ama gunah işlememiştir. Onun için Tanrı’nın lütuf tahtına
cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve
lütuf bulalım.” İbranilere Mektup 4:14-16.
Özet
Niçin bir aracıya ihtiyacımız vardır? “Çünkü O’nun yargılama saati geldi.” Vahiy
14:7. “Çünkü yargınan, Tanrının ve halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer
yargılama önce bizden başlarsa, Tanrı’nın Müjdesi’ne kulak asmayanların sonu
ne olacak?” 1. Petros 4:17. Daniel rüyetinde “mahkemenin kurulduğunu,
kitapların açıldığını” gördü. Gece görümlerinde “insanoğuluna benzer birinin
göğün bulutlarıyla geldiğini. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerlediğini”
gördü. Ayet 13. Buna “Geliş Öncesi” yargılama denir ve amacı imanlıların
kayıtlarını incelemektir. İmansızların ve kötülerin durumu İsa Mesih yeryüzüne
geri geldikten sonra “geliş sonrası” yargılamasında değerlendirilecektir.
Hz. İsa bizim Başkahinimiz – Aracımız olması için Allah tarafından atanmıştır.
“Çünkü başkahinimiz zayıflaklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir;
tarsine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir.” “Böyle bir
başkahinimiz – kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkardan ayrılmış, göklerden daha
yücelere çıkarılmış bir başkahinimiz – olması uygundur.” “Tekelerle danaların
kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kes
girdi.” İbranilere Mektup 4:15; 7:26; 9:12. “Çünkü Mesih, asıl kutsal yerin örneği
olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil, ama şindi bizim için Tanrı’nın önünde
görünmek üzere asıl göğe girdi.” “Bu neden O’nun aracılığıyla Tanrı’ya
yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep
yaşamaktadır.” İbranilere Mektup 9:24; 7:25. O, Allah’ın huzurunda bizim
savunucumuzdur. “Ama günahlarımızı itiraf edersek, gövenilir ve adıl olanTanrı
günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.” Yuhanna’nın
1.Mektubu 1:9. “.....Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi
Baba’nın önünde savunur.” Yuhanna’nın 1. Mektubu 2:1. Rabbin meleğin
başkahin Yeşu’nun üzerindeke eski giyisiyi Allah’ın dürüstlük giyisisi ile nasıl
değiştirdiği Zekerya’nın (rüyet) görümünde açıkça belirtilmektedir.
İsa Mesih’i Allah tarafından gönderilen aracı olarak kabul edip Allah rızası için
onun kuluna güvenirsek, Yeşu’nun yaşadığı olayın aynısı bizlerin de başına gele
bilir. İsa Mesih bizim adımıza Allah’a öğrencilerini ve bizim kurtuluşumuzu
sağlayacak fidye olarak kendi kanını sunar ve Allah’ın dürüstlük giysisi ile bizler
donatır.
Allah’ın Ayetleri 20.Bölüm
İSA MESİH : (ALLAH’IN SÖZÜ) KHALİMATUH’LLAH
Hiçbir söz söylemeden ve işaret dili kullanmadan kendinizi ifade ettiğiniz oldu
mu? Eğer olduysa, bunu nasıl yaptınız?
Canlı varlıklar; kuşlar, balıklar, sığırlar ve diğer tüm hayvanların kendilerine özgü
bir iletişim sistemleri vardır. Biz insanlar ise hem sözlü, hem de sözsüz iletişim
yöntemlerini kullanırız. Sözlü iletişimde düşüncelerimizi, duygularımızı ve
davranışlarımızı kelimelerle ifade ederiz. Sözsüz iletişimde ise ellerimiz, yüz
hareketlerimiz ve vücudumuzun diğerkısımları ile düşüncelerimizi başkalarına
iletiriz. Sağır ve dilsizler de bu şekilde biri birileri ile iletişim kurabilirler.
Tek bir kelime bile döşenceyi ifade edebilir. Hiç kimse henüz bir söz duyadan
karşısındakinin fikrini öğrenemez. Bazen de kendimizi ifade etmek için kelimeler
yetersiz kalır. Kimileri de sessiz kalmayı tercih eder. Bazı insanların
konuşmalarına hiç gerek yoktur. Harekeleri onların düşüncelerini daha iyi
yansıtır!
Allah yarattığı insanlara kendisini ifade etmeyi sever. Cennet bahçesinde Hz.
Adem ve Hz. Havva’yı günün serinliğinde ziyaret edecektr. Fakat ne yazık ki onlar
günaha düştüler. O zamandan biz insanlar Allah’tan bedenen ayrı düştük. Bu
yüzdan Onun sesini artık dyamıyoruz. “Tanrı eski zamanlarda peygamberler
aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi.” RAB onlara seslendi:
“Sözlerime kulak verin: Eğer aranızda bir peygamber varsa, Ben RAB görümde
kendimi ona tanıtır, Onunla düşte konuşurum.” Çölde Sayım 12:6.
Allah İsa Mesih’i sadece kendisinin kulu ve elçisi değil, aynı zamanda kendisinin
sözü olması için seçmişti. İsa Mesih’te başka Allah’ın Sözü “khalimatuh’llah”
olması için Allah tarafından seçilen bir peygamber yoktur. Bir çok İslam din
adamı “Khalimatuh’llah”’i Allah’ın kendi sözüyle yarattığı bir kişi olarak
yorumlamaktadır. “Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece “Ol!”
der; o da oluverir.” Ali İmran Suresi: Ayet 47.
Bunun üzerine Khalimatuh’llan’ın gerçek anlamanı ve maksadını Kuran ve Kutsal
Yazı’da arayalım. Bizler yüreklerimizi ve düşüncelerimize Allah’a açtıkça Onun
Ruhu bizimle konuşacak ve bize farklı bir anlayış yeteneği verecektir. Alah tek ve
gerçek Tanrı olmasına rağmen kendi sözü – İsa Mesih aracılığıyla bizim Onu
tanımamız ister. Hz. Muhammed Allah’ın Sözü’nü “Khalimatuh’llah” tanıyordu
ve bunun üzerine onu bize açıkça bildirdi.
Ranman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla:
1. Hz. Muhammed aracılığıyla kutsal kitabın halkına ve aynı zamanda bize İsa
Mesih’i tanıtmak icin Nisa suresinin ilkyarısında belirtilen dört unsur nelerdir?
Yüce Kuran der ki: “Ey ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında,
gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesin, ancak Allah’ın
resulüdün, (O’nun tarafından gönderilmiş, yahut teyit edilmiş, yahut da Cebrail
tarafından üfürülmüş bir ruhtur).”
2. Allah’ın İsa Mesih’e “Khalimatuh’llah” demesinin sebepleri neler olabilir?
Yüce Kuran der ki: “Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden
bir Kelime’yi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa’dır. Mesih’tir; dünyada da,
ahirette de itibarlı ve Allah’ın kendisine yakın kaldıklarındardır. Salihlerden
olarak beşikte iken ve yetişkinlik halinde insanlara (peygamber sözleli ile )
konuşacak.” Ali İmran Suresi: Ayet 45-46.
“Melek: Öylerir, dedi; (zira) Rabbin buyurdu ki: Bu bana kolaydır. Çünkü biz, onu
insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu, hüküm ve karara
bağlanmış (ezelde olup bitmiş) bir iş idi.” Meryem Suresi: Ayet 21.
“İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa –hak söz olarak – budur.”
Meryem Surasi: Ayet 34.
Not: İsa Mesih, Meryem Oğlu ile ilgili olarak Allah’ın bir elçisi, Ondan bir ruh,
Allah’ın Sözü, Allah’a en yakın olanlardan biri, insanlığa gönderilen bir dilirti,
Allah’ın lutfu ve gerçeğin hebercisi olarak söz edilmektedir. O, bu ünvanlarla
anılan tek peygamberdir.
3. İsa Mesih Allah’ın sözü olmak için sahip olduğu bilgiyi nereden elde etti?
Allah kendi sözünün blirgin bir şekilde fiziksel olarak görülebilmesini nasıl
planladı?
Yüce Kuran der ki: “.......Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat’ı, İncil’i, öğretecek.
İsrailoğllarına bir elçi olacak (ve onlara şöyle diyecek:) Size Rabbinizden bir
mucize getirdim........” Ali İmran Suresi: Ayet 48-49.
Kutsal Yazı der ki: “Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan
gelen, lütuf ve gercekledolu biricik Oğul’un yüceliğini gördük.” Yuhanna 1:14.
“Yaşam Sözü’yle ilgili olarak başlıngıçtan beri var olan, isitiğimizi, gözlerimizle
gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu doyuruyoruz. Yaşam açıkça
göründü, Onu gördük ve O’na tanıklık ediyoruz. Baba’yla Birlikte olup bize
görünmüş olan sonsuz Yaşam’ı size duyuruyoruz.” Yuhanna’nın 1.Mektubu 1:12.
4. Tıpkı sözün düşünceye yada Fikire benzemesi gibi, Allah’ın sözü olarak İsa
Mesih Allah’a hangi bakımlardan benzemektedir? İsa Mesih bunu
öğrencilerine nasıl açıklamıştır?
Kutsa Yazı der ki: “Görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı
O’dur.” Pavlus’tan Koloseliler’e Mektup 1:15.
“’Beni tanısaydınız, Babam’ı da tanırdınız. Artık Onu tanıyorsunuz, Onu
gördünüz.’ Filipus, ‘Ya Rab, bize Baba’yı göster, bu bize yeter’ dedi. İsa, ‘Filipus’
dedi, ‘Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş
olan, Baba’yı görmüştür. Sen nasıl, ‘Bize Baba’yı göster’ diyorsun? Benim
Baba’da,Baba’nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözlerı
kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor.
Bana iman eden; ben Baba’dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden
dolayı iman eden.” Yuhanna 14:7-11.
5. İsa Mesih, Allah’ha ile arasındaki mükemmel ilişkiği nasıl gösterdi? Allah’ın
Sözü “Khalimatuh’llah” olarak bu mevkide onu nasıl ve ne tür görevler
bekliyordu?
Yüce Kuran der ki: “İsrailoğullarına bir elçi olacak (ve onlara şöyle diyecek:) size
Rabbinizden bir mucize getirdim: Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona
üflerim ve Allah’ın izni ile o kuş oluverir. Yine Allah’ın izni ile körü ve alacalıyı
iyileştirir, ölüleri doiriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yeyip ne biriktirdiğinizi size
haber veririm. Eğer inanan kimseleriseniz, bunda sizin için bir ibret vardır.” Ali
İmran Suresi: Ayet 49.
Kutsal Yazı der ki: “İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi: ‘Size doğrusunu
söyleyeyim, Oğul, Baba’nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey
yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü Baba Oğul’u sever ve
yaptıklarının hepsini O’na gösterir. Şaşasınız diye O’na bunlardan daha büyük
işler de gösterecektir. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da
dilediği kimselere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini
Oğul’a vermiştir. Öyle ki, herkes Baba’yı onurlandırdığı gibi Oğul’u
onurlandırmayan, Onu gönderen Baba’yı da onurlandırmaz.” Yuhanna 5:19-23.
6. İsa Mesih gökyüzünde olduğuna göre bize nasıl yardım edebilir? Onun
“Khalimatuh’llah” (Allah’ın Sözü) olması imanlılara nasıl bir fayda sağlar?
Kutsal Yazı der ki: “Çünkü tek Tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı
vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan
Mesih İsa’dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur.” Pavlus’tan Timoteos’a
1.Mektup 2:5-6.
“İsa, ‘Yol, gerçek ve yaşam Ben’im’ dedi. ‘Benim aracılığım olmadan Baba’ya
kimse gelemez.’” “O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu
söyleyeyim, benim adımla Baba’dan ne dilerseniz, size verecektir.” Yunanna
14:6; 16:23.
“Bu nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir.
Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır.” İbranile Mektup 7:25.
7. Havari Pavlus’un görümüne göre Yargı Gününde geldiğinde İsa Mesih hangi
ünvanı alacaktır? Onunla kendimiz arasında nasıl bir ilgi kurmalıyız?
Kutsal Yazı der ki: “Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada
durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’tir. Adaletle yargılar, savaşır.
Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde
kendisinden başka kimseden bilmediği bir ad yazılıdır. Kana batırılmış bir kaftan
giymişti. Tanrı’nın Sözü adıyla anılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan
gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O’nu izliyorlardı. Ağzından ulusları vuracak
keskin bir kılıç uzanıyor.Onları demir çomakla gödecek. Her Şeye Gücü Yeten
Tanrı’nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek.
Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı: KRALLARIN KRALI VE RABLERİN
RABBİ” Vahiy 19:11-16.
Yüce Kuran der ki: “Şüphesiz ki o (İsa), kıyametin (ne zaman kopacağının)
bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmayın ve bana uyun; çünkü bu, dosdoğru yoldur.
Sakın Şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. İsa,
açık delillerle geldiği zaman demişti ki: Ben size hikmet getirdim ve ayrılığa
düştüğünüz şeylerden bir kısmını sıze açıklamak için geldim. Öyleyse Allah’tan
korkun ve bana itaat edin.” Zuhruf Suresi: Ayet 61-63.
Özet
Kuran-ı Kerim’e göre İsa Mesih, Meryem Oğlu, Allah’ın bir elçisi, Onun Ruhu,
Sözü ve Allah’a en yakın olanlardan biri diye anılır. İsa Mesih Allah’ın bu
ünvanlarla anılan tek elçisi ve peygamberidir.
“Khalimatuh’llah” (Allah’ın Sözü) olmaya hazırlamak için Allah onun öğretmeni
oldu. Allah Ona Kutsal Kitabı, ilahi bilgiği, Kutsal Yasa’yı ve İncil’i öğretti. Bir
sözün düşünce ve fikre benzemesi gibi İsa Mesih de amacı, yaptığı işleri ve
karakteri ile Allah’ın bir sureti oldu. Allah’ın Sözü onun aracılığıyla yaşam buldu
ve böylece duyuldu, görüldü, dokunuldu, yaşandi ve öğrencileri ile birlikte diğer
insanlar da ona tanıklık etti.
Allah’ı şahsen tanımak “Khalimatuh’llah” (Onun Sözü) sayesinde olur. Allah ile
İsa Mesih’in arasında mükemmel bir ilişki vardır; çünkü O Allah’a yürekten
bağlıdır. İsa Mesih burada yeryüzündeyken tüm varlığını Allah’a teslim ederek
Ona bağımlıydı. Allah’ın rızasıyla Onunla aynı işi yapıyordu. Ölüleri diriltiyor ve
mucizeler gerçeklestiriyordu . Allah onun aracılığıyla kulları ile konuşur.
Allah’ın İsa Mesih’e verdiği bir tek görev vardır – yargılama görevi. “O’na
yargılama yetkisini de verdi. Çünkü O İnsanoğlu’dur.” Yuhanna 5:23. İsa Mesih
Allah’ın yerine herkesi yargılayacaktır.
İsa Mesih herkesi yargıcı olmasına rağmen inanlıların aracısı ve savunucusudur.
Kendisinin aracılıyla Allah’a gelenlere aracılık etmek ve onları kurtarmak için
yaşar. Allah’ın adına her ne istersek bize verileceğinin güvencesinin bize
vermiştir.
İsa Mesih dünyayı yargılamaya geliyor. Allah’ın Sözü “Khalimatuh’llah” olarak
sahip olduğu ünvanı koruyacaktır. Allah Onu bu dünyada “Kralların Kralı,
Rablerin Rabbi” olarak hüküm sürmesi için yetki verecektir.
Bizler onon gelişi için nazırlanırken İsa Mesih bize şu mesaji bildirir: “Allah’tan
korkun ve bana itaat edin.” Zuhruf Suresi: Ayet 63.
Test
Allah’ın Ayetleri 1. Bölüm
HZ. İBRAHİM’DEN ZAMANIN SONUNA KADAR
GERCEKLER ZİNCİRİ
Doğru yada yanlış. Eğer cevap dogru ise (D) harfini, yanlış ise (Y) harfini daire içine alarak
işaretleyiniz.
D
Y 1. Allah Hz. İbranim aracılığıyla resmen evrensel İslam dinini kurdu.
D
Y 2. İslam’ı kuran Hz. Muhammed’dir.
D
Y 3.Hz. İsak ve Hz. İsmail’in ortak imanı ve torunları vardı.
D
Y 4. Allah, İsraillier aracılığıyla Hz. Yusuf’u kendi kardeşleri yüzünden ölmekten
kurtardı.
D
Y 5. Hz. Musa İsrail halkının lideri olmadan önce Doğunun Halkından bir
kadın ile evlendi.
D
Y 6. Saba kraliçesini kendi ülkesinde ziyaret eden kral Süleyman’dı.
D
Y 7.Doğudan gelen yıldızbilimçiler bebek İsa’yı ziyaret ettiler ve onu Mısır’a
götürdüler.
D
Y 8. İsa’nın öğrencileri Müslüman’dı.
D
Y 9. Hıristiyanların arasında gercek İslam imanlıları yoktur.
D
Y 10. Allah Hz. İsmail ve Hz. İshak’ın tarafındaki gerçek imanlıları Hz. İbrahim’in dinine
ve usullerine uymaya çağırıyor.
Test
Allah’ın Ayetleri 2.Bölüm
Allah’ın Hanif İmanlılara Çağrısı
Doğru yada yanlış. Eğer cevap dogru ise (D) harfini, yanlış ise (Y) harfini daire içine alarak
işaretleyiniz.
D Y 1.Hz. İbrahim’in ailesi putlara tapıyordu.
D Y 2. Hanif sadece Allah’a ibadet eden ve kendisini Ona tamamen teslim eden kişi
anlamına gelir.
D Y 3. Hz. İbrahim putlara taptıklarından dolayı kendi babası ve halkı ile anlaşmazlığa
düştü.
D Y 4. Allah kendi ailesinde ve ülkesinde bir önder olması için İbrahim’i atadı.
D Y 5. Gerçek İslam’ı Muhammed kurdu.
D Y 6. Muhammed tüm Hanif imanlılar tarafından uyulması için Kuran-ı Kerim ile kendi
usul ve yöntemlerini kurdu.
D Y 7. Hanif imanlılar topluluğu sürekli değişen insanlığın yeryüzündeki en iyi halklarından
oluşur.
D Y 8. “Müslüman” sözcüğü kişinin kendisini Allah’a ve Onun rızasına tamamen teslim
etmesi anlamına gelir.
D Y 9. Hanif hareketi de tıpkı Sünnilik ve İsmaillik gibi İslam’ın diğer mezheplerinden
biridir.
D Y 10. Hanif olmak için Hz. İbrahim’in dinine uymak gereklidir.
Test
Allah’ın Ayetleri 3. Bölüm
İbrahim’in Çocuklarının Kutsal Kitabı
(Doğru Yola Götüren Bir Rehber)
Doğru yada yanlış. Eğer cevap dogru ise (D) harfini, yanlış ise (Y) harfini daire içine alarak
işaretleyiniz.
D Y 1. Yüce Kuran-ı Kerim ve Kutsal Yazı; her ikisi de bize cennete giden doğru yolu
gösterir.
D Y 2. Kutsal Yazı Kuran-ı Kerim’i doğrular.
D Y 3.Allah (görüm) rüyetler vasıtasıyla kendisini direkt olarak Musa’ya gösterdi.
D Y
4.Allah’ın Kutsal Ruhu peygamberler vasıtasıyla diğer insanlaragerçeklerle ilgili
vahiyleri eksiksiz bir şekilde belirtir.
D Y 5.Kutsal Yazılar, peygamberlere Allah tarafından gürdürülen rüyetlerin kişisel
yorumlarına dayalıdır.
D Y 6. Hz. İsa kendisi hakkındaki peygamberliklerden Kutsal Yasa’daki, peygamberler ve
(Zebur) Mezmurlar’da yazıldığı gibi söz etmiştir.
D Y 7. İncili yazan Hz. İsa’nın bizzat kendisiydi.
D Y 8. İncil eski antlaşma’da bulunur.
D Y 9. Kutsal Halk’a verilen nimetlerin arasında günahlardan kurtulmak ve her bakımdan
mutlu olmak da vardır.
D Y 10. İncil’e bağlı kaldıkları takdirde Kutsal Halk’a cennete girecekleri de vaad edilir.
Test
Alla’ın Ayetleri 4.Bölüm
Allan’ın Atfedilen Doğruluğu
Doğru yada yanlış. Eğer cevap dogru ise (D) harfini, yanlış ise (Y) harfini daire içine
alarak işaretleyiniz.
D Y 1.Dar ve engebeli olduğu için çok azkişi Doğru Yol’da yürür.
D Y 2. Cennete giden geniş yolda yürümek daha güvenlidir.
D Y 3.İnsan Doğru Yol’a girmek için Allah’ın dürüstlük giysisini giymelidir.
D Y 4. Allah’ın doğruluğu yaptığımız iyi işler için yüreğimizi imanla doldurur.
D Y 5. Allah, kendisine inanmamız için yüreğimizi imanla doldurur.
D Y 6. Atamız Hz. İbrahim sadece Allah’a inanıyordu ve dürüst bir olarak tanınıyordu.
D Y 7.Dindarlığımızın ölcüsü yaptığımız iyi işler dayanır; dua etmek, oruç tutmak, sadaka
vermek, hacca gitmek v.s.
D Y 8. Allah’ın (takva) doğruluğu affedilmemizi ve onun nazarında iyi bir kıl olmamızı
sağlayan, bize yol gösteren ve bize huzur veren bir hediyedir.
D Y 9. Allah, Başkahin Yeşu’nunkendi imanından ötürü giydiği beyaz elbiseyi kabul etti.
D Y 10. Eğer yaptığımız iyi işler kötü işlerimizden fazla ise cennete gideriz.
Test
Allah’ın Ayetleri 5.Bölüm
Allah’tan Hadiye Verilen Doğruluk
(Günah Problemimizin Cevabı)
Aşadaki cümlelerin devamı olan sözcüklarle tamamlayınız.
..............................1. İnsanın dürüst bir kişi olabilmesi için gerekli olan şey.
..............................2. Dindarlığımızın kaynağı.
..............................3. Allah’ın biriği anlamına gelir.
..............................4. Allah’a ibadetimizin tümünü birden kapsar.
..............................5. Davut’un zina ve cinayet günahlarını işlemesinin sebebi.
..............................6. Kötülüğe olan eğilimimizi yenmek için gerekli olan gücün kaynaı.
..............................7.Allah’ın bizi doğru yola getirmek ve içimizde dürüstlüğü geliştirmek için
kullandığı diğer yöntemler.
.............................8. Bizi dürüstlükle dolu işleri yapmaya sevk eden nedenler.
.............................9. Yüce Allah’ın içimizde mükemmelleştirdiği doğruluk.
.............................10. Allah’ın nimetlerini diğer imanlılarla paylaşmak.
Cevaplar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
İbadet
Tevhit
İyi huylu olmak
Zekat
Oruç
Zorlu Deneyimle
g) Allah’ın doğruluğu
h) Bizim kendi Dürüstlüğümüz
i) Allah sevgisi
j) Allah’ın ödülü
k) Batşeba
l) Kötülüğe karşı eğilim
Test
Allah’ın Ayetleri 6. Bölüm
Dua Yolu
Yandaki boşlukları asağıdaki cümlelere uygun şıkların harfleriyle işaretleyiniz.
...................1.Bizler bağışlatığı nimetler için Allah’ı yüceltmek.
...................2.Acı ve dertlerin arasında yaptığı harikulade işler için Allah’ı takdir etmek.
..................3.Gerek arkadaşımız, gerekse bir düşmanımız olsun, bizim desteğimize
gerçekten ihtiyacı olan bir kişi için dua etmek.
..................4.Bizlerin iman dolu yüreğimizle dilediğimizi ve Allah’ın bizlere bağışladığı
nimetler ve diğer sunduğu imkanlar ile ilgilidir.
..................5.Allah’a bir dilek şeklinde sunulur; fakat gerçekleşmesi Onun rızasına
bağlıdır.
..................6.Gerçek pişmanlığın belirtisi olarak yaptığımız hatağaları kabul etmek.
..................7.Allah’ın sözünü dinlemek ve Ona cevap vermek.
a) Allah’ı yüceltmek
e) Allah’ın usulca söylediğini duymak
b) Aracılık etmek
f) Dileğinizin kanıtı
c) Allah’a şükranlarını sunmak
g) Allah’a yakarma
d) İtiraf etmek
Allah’ın Ayetleri 7.Bölüm
Sağlık Yolu
Doğru yada yanlış. Eğer cevap dogru ise (D) harfini, yanlış ise (Y) harfini daire içine alarak
işaretleyiniz.
D Y
D Y
D Y
D
D
D
D
D
D
D
D
Download

Özet - Iman Haberi