ATOMUN ELEKTRON YAPISI
*1830 yılında Faraday elektroliz deneyleriyle atomun elektrik yükü taşıyabildiğini göstermiştir.
*1870 lerde William Crooks , Crooks tüplerinde negatif ve pozitif yükleri keşfederek bunlara anot ve katot adını verdi
*1891 yılında George Jhon Stone Stoney atomlardaki elektrik yüküne elektron adı verilmesini önerdi.
*1897 yılında Thomson katot ışın tüpleriyle gerçekleştirdiği deneyler sonucunda elektronun yük/kütle oranını bulmuştur.
8
e/m= -1,76.10 C/g
* Bu formül kullanılarak bir protonun kütlesi 1,67.10
-27
kg olarak bulundu.
*1908 yılında Millikan yağ damlaları deneyini yapmış ve elektronun yükünü-1,602.10
-31
konularak elektonun kütlesi 9,1096.10 kg bulunmuştur.
Formül
E=n.h.v
http//hasanfirat.com
Coulomb olarak hesaplamıştır. Bu değer e/m denkleminde yerine
Kısaltmalar
8
c=v. λ
-19
Formülü kim buldu
-1
C=ısık hızı=3.10 m.s / v=frekans / λ= Dalga boyu
E=Enerji / n= Pozitif bir tam sayı / h=planck sabiti =6,62607.10
Maxwell
-34
js / v= Frekans
i
Planck
Sayfa 1
ATOMUN ELEKTRON YAPISI
1/2mv2=e.Vs
m=elektronun kütlesi/v= elektronun hızı/e=elektronun yükü / Vs= durdurma gerilimi
Vs=k.(v -v0)
Vs= durdurma gerilimi /k=sabit/v=frekans/ v0 =Eşik frekans
rn=n2.a0
rn=Yörünge yarıçapı/ a0=53pm(0.53A)/ n=1,2,3
En=-RH/n2
n=yörünge/ En=Yörüngedeki elektronun enerjisi/-RH=2,179.10-18 J
Einstain
Einstain
Bohr
Bohr
ΔE=Es-Ei=-RH/ -RH/ =RH(1/ − / )= 2,179.10-18j(1/ − / )
Bohr
ΔE=Enerji farkı/ Es=Son enerji /Ei=İlk enerji / ns=Son enerji düzeyi / ni= ilk enerji düzeyi/RH = sabit
Vfoton=Ei-Es/h(Yayılma) = Es-Ei/h (Soğurma)
Uyarılmış atomlar bu denklemle frekansı hesaplanabilen
fotonlar yayarak, daha düşük enerji seviyelerine geçerler.
Bohr
En=-Z2RH/n2
Z=proton sayısı /Bu denklemle iyonların enerji seviyeleri
hesaplanır.
Bohr
http//hasanfirat.com
Sayfa 2
ATOMUN ELEKTRON YAPISI
-34
λ= Dalga boyu/ h=planck sabiti =6,62607.10 js/ P=
Fotonun momentumu /m=Taneciğin kütlesi /v= Taneciğin
hızı
λ =h/P=h/m.v
ΔxΔp≥h/4
λ =2L/n
Δx=konumdaki belirsizlik/Δp=Momentumdaki belirsizlik/ h=planck sabiti =6,62607.10
-34
Broglie
js
Heisenberg
λ= Dalga boyu/n=tamsayı/L=Boy /n+1=toplam düğüm
Ek=1/2mv2=m2.v2/2m=p2/2m
Ek=p2/2m=h2/2m λ2
Ek=h2/2m λ2=h2/2m(2L/n)2=n2.h2/8mL2
Baş kuantum
sayısı
n
Açısal momentum
kuantum sayısı
l
http//hasanfirat.com
Elektron katmanının çekirdeğe olan uzaklığıdır. 1,2,3,4,5 veya K,L,M,N...n=1 de bir alt katman vardır, bu s dir. n=2 de iki alt katman
vardır. Bunlar s ve p dir. n=3 de üç tane s,p,d n=4 de s,p,d,f
Elektron bulutlarının şekillerini ve şekil farkı ile oluşan enerji seviyelerindeki değişimi belirtir.l=n-1 kadar değer alır.
n= 1
l=0
0 →s
n=2
l=0,1
0→s
1→p
n=3
l=0,1,2
0→s
1→p
2→d
n=4
l=0,1,2,3
0→s
1→p
2→d
3→f
Sayfa 3
ATOMUN ELEKTRON YAPISI
Manyetik
kuantum sayısı
ml
Spin kuantum
sayısı
ms
Orbitallerin uzaytaki yönelimlerini belirler. Dış manyetik alanda çeşitli enerji seviyelerine ayrılır.Orbitallerin enerji seviyelerini
yükseltici olanlar + , enerji seviyelerini azaltıcı olanlar - ile ifade edilir.Dış manyetik alana dik olanlar orbitallerin enerji seviyeleri
değişmediği için 0 ile ifade edilir.
ml=2l+1 eşitliği vardır.
n
l
orbital
ml
1
0
0
1s
2
0
0
2s
2
1
-1,0,+1
2p
3
0
0
3s
3
1
-1,0,+1
3p
3
2
-2,-1,0,+1,+2
3d
1920 yılında Otto Stern ve Walter Gerlanc tarafından bulundu. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi gibi elektronlarda kendi
eksenleri etrafında dönmektedirler.Bu olaya spin denir.Bir elektron kendi ekseni etrafında dönerek manyetik alan oluşturur.Aynı
orbitalde bulunan iki atomda zıt yönle döndüğü için manyetik alan oluşmaz.
ms=+1/2
ms=-1/2
n+l değeri büyük olanın enerjisi fazladır.(Medelung-klechkowski kuralı
n+l değerleri aynı olanlarda n değeri falza olanın enerjisi fazladır.
Orbitalleri
enerjileri
orbital
n+l
http//hasanfirat.com
1s
1
2s
2
2p
3
3s
3
3p
4
4s
4
3d
5
4p
5
Sayfa 4
ATOMUN ELEKTRON YAPISI
i
Bilgiler zamanla güncellenecektir. Yeni formüller için siteyi ziyaret edebilirsiniz.
http//hasanfirat.com
Sayfa 5
Download

atomun elektron yapısı