KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
24 – 25 Mayıs 2014
TG – 7
ÖABT – FİZİK
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / FİZ
1.
2.
Hız
VO
Uyduya etkiyen kütle çekim için tork oluşturmaz ve açısal momentum korunur.
TG – 7
6.
LX = LY
mVX:rX = mVY:rY
VS
VA =
m:10V:r = mVY:5r
txy
0
tyz
VY = 2V bulunur.
Zaman
VB =
A B C D E
YZ = X ise
ilk hızı V0 olsun.
XY yolu için
3.
= V02 - 2 : a : 4x
C = fo
YZ yolu için
0 = Vs 2 - 2 : ax
7.
2ax
1
=
5
10ax
4.
Vs
1
=
olur.
V0
5
XY yolu için
2
2
=x
oranlanırsa
(Vs + V0)
Vs : t YZ
(1 + 5 )
t YZ
t XY
t YZ
t XY
t YZ
=
=
X ve Y sıvılarından eşit kütlede karıştırıldığında öz kütlesi küçük olan sıvıdan
alınması gereken sıvı hacmi daha büyük
olmalıdır. Eşit hacimde alındığında karışımın öz kütlesi dx ve dy nin ortası olurken
eşit kütlede karışım Y ye yakın olmalı bu
nedenle d2 > d1 olmalıdır.
b > a dan büyük verildiği için X ve Z den
eşit kütlede aldığımızda Z nin hacmi X den
büyük olmalı yani karışım Y nin sağında
Z ye yakın olmalıdır. d3 en küçük olmalıdır. Çünkü X in kütlesi b ile Z nin kütlesi
a uzunluğu ile orantılı olduğunda d3 = dy
olur. Eşit kütleli olması için d3 Y nin sağında
olmalıdır.
t XY = 4x
YZ yolu için
Vs : t YZ
- 2x
t2
A B C D E
t XY = 4
Yer çekim övmesi g =
GM
r2
olarak bulunur.
g = k:d:r ile bulunur. Y noktasında ivme g
g
ise x de
dir.
2
GM
ile bulunur.
Gezegenin dışında g =
r2
G:M
gY =
gY
4g
9
4r 2
=
olur.
gZ =
gZ
4
9
G:M
gZ =
2
9r
10ax = V02 bulunur.
(Vs + V0)
=
Gezegenin merkezi ile yüzeyi arasında
A B C D E
2ax = V02 - 8ax
=
t2
2x
t2
A B C D E
Vs 2 = 2ax
V02
(x - 3x)
=
A
bağıntısına göre d artarsa C azad
lır. Üreteç devreden çıkmadığı için V değişmez.
Q
C=
bağıntısına göre C azalır, V değişV
mezse Q azalır.
Vs 2 = V02 - 8ax
Vs 2
t2
A aracı t1 anında durmamıştır. Aracın duruyor olması için t1 anında x(+) grafiğinin
eğimi sıfır olmalıdır. (D doğru)
Vs 2 = V02 - 2ax
Vs
x - (- x)
hızlarının büyüklüğü aynı hız vektöreldir.
(C yanlış.)
XY = 4x olur.
2
t2 anındaki konumları x de yani aynı (A
doğru) +x yönü Batı kabul edilirse –x yönü
doğuya doğru olur. (B doğru)
A B C D E
8.
Şekil - I için
F = ma
40 – 30 = 3:a
aK =
10
m/s2
3
Şekil - II için
t XY = 4
4
5 +1
4 ( 5 - 1)
4
5.
= 5 -1
A B C D E
X noktasının sıcaklığı dış ortamı sıcaklığına eşittir. Dış ortamı sıcaklığı bilinmediği
için X noktasının sıcaklığı hakkında yorum
yapılamaz. (I. yanlış)
Y noktasında hem su hem buzun olduğu
sıcaklıkta yani 0°C olmalıdır. (II. doğru)
Z noktasının yoğunluğu üstündeki kısımdaki suya göre büyük ama +4°C olduğu
söylenemez. (III. kesin değil)
A B C D E
3
L
30N 40N
F = maL
40 – 30 = (4 + 3)aL
10
aL =
m/s 2
7
10
aK
3
7
=
=
bulunur.
aL
10
3
7
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
9.
TG – 7
Işığın yalnız tanecik modeliyle açıkladığı
olaylar; Compton olayı, fotoelektrik olay ve
kara cisim ışımasıdır.
12.
A B C D E
qV
coulomb : Volt
E
=
=
(I. doğru)
t
t
saniye
q q
i= +
t
i
P=
P=
15.
E = EB + EK
hc
= E B + 3eV
m
joule
joule : amper
E
=
=
t
coulomb
coulomb
amper
hc
= E B + 11eV
m
3
(II. doğru)
10.
P=
m
bağıntısına göre
D
Qmin = 1,22:
Newton : metre
F:x
(III. doğru)
=
t
saniye
3hc
= E B + 11eV
m
A B C D E
3 (E B + 3) = E B + 11eV
λ = 7000 A°
λ = 7:10–7 m
3, 5 : 10 -5 =
1, 22 : 7 : 10
D = 2, 44 : 10
-2
13.
-7
3E B + 9 = E B + 11eV
f 1 + f 2 - f 3 = I : (r1 + r2 + r3 + R 1 + R 2)
2E B = 2eV
40 + 37 - 60 = I (1 + 1 + 1 + 6 + 8)
D
bulunur.
E B = 1eV
17 = I : 17
A B C D E
hc
= 4eV
m
m
için
5
I = 1A
VX - VY = f 1 - ir1
VX - VY = 40 - i : 1
hc
5hc
= EB + EK & d
n = EB + EK
m
m
5
VXY = 39 Volt bulunur.
A B C D E
11.
Metale λ dalga boylu ışık düşürüldüğünde
sökülen elektronların kinetik enerjisi 3eV
oluyor.
Galvanometre sıfır değerini gösterdiği için
galvanometrenin uçları arasındaki voltajlar
eşittir.
Wheatstone devresinde direnç bulmak için
5 : 4eV = 1eV + E K
E K = 19eV
A B C D E
14.
R
R1
R4
R
R5
m
hava
R2
R3
Hava ortamında odak uzaklığı f olan mercek için
R1:R3 = R2:R4 çarpımı eşitse R5 ten akım
geçmez.
1
nm
1
1
=a
- 1 kd + n
no
R R
f
2x:2x = x:12
J3
N
K
O
1 K2
1
1 2
O 2
= K - 1Od n & = :
F
2 R
f
L1
P R
4x = 12
x = 3Ω
2x
L
3Ω
6Ω
x
2x
J
K
1 K
=K
f
K
K
L
3
2
6
5
L
&
9Ω
9r
R KL = 6X bulunur.
A B C D E
0, 53n 2
olarak bulunur.
Z
Yarıçap 9r olur. (I. yanlış)
nh
Açısal momentum L =
ile bulunur. 3L
2r
olur. (II. yanlış)
1
1 2
=d n
4 R
fl
Çizgisel momentum P = mj dir.
Pʹ = m
j
3
n = 3 iken
P
olur.
3
(III. doğru)
Pʹ =
f l = 2f olur.
A B C D E
4
n=3
Yarıçap =
1
1 2
:
2 R
f
fl
=
&
1 2
1
f
:
4 R
fl
1
1
1
= +
R KL
9 18
j
3
r
n=1
N
O
O 1
1
- 1Od + n
R
R
O
O
P
5
2
1
= d - 1 nd n
4
R
fl
18Ω
K
j
Mercek sıvı ortamında iken
12Ω
6Ω
K
16.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
17.
TG – 7
İp çiviye sarılınca cismin açısal momentumu değişmez. Çünkü dışarıdan bir kuvvet
etki etmez. Buna bağlı olarak çizgisel hızının büyüklüğü de değişmez, dışarıdan bir
kuvvet etki etseydi değişirdi. (II. doğru)
20.
2rr
L = IiW1 = I2W2
0
m
m
λ=
3m
7
h
ile bulunur.
p
6, 6 : 10 -34
3, 3 : 10 -27
λ = 2:10–7 m dir.
3
–4
Planck'a göre bir fotonun enerjisi
Dairenin alanı A = πr2
E=
A1 = 3.42 = 48 cm2
A B C D E
de Broglie dalga boyu
λ=
–3
Eylemsizlik momenti azalacağı için açısal
hızı artar (I. doğru).
MV 2
olup r azaldığı ve
İpteki gerilme T =
r
V değişmediği için artar. (III. yanlış)
22.
4 cm
4
Dikdörtgenin alanı
E=
A2 = 6 (2πr)
hc
m
6, 6 : 10 -34 : 3 : 10 8
2 : 10 -7
E = 9,9:10–19 j olur.
A2 = 6.2.3.4 = 48.3
A B C D E
A1 = m
A2 = 3m ile orantılı
Ağırlık merkezi
x=
18.
Açısal momentum dış kuvvet etki etmediği için L açısal momentumu sabit kalır. (I.
doğru)
x=
Açısal momentum L = I:W olarak bulunur.
I, r azaldığı için azalır. (II. doğru)
y=
Dönme kinetik enerjisi
y=
1
: I : W 2 olup L = I:W
Ekinetik =
2
Ekinetik =
1
L 2
: Id n
2
I
Ekinetik =
1 L2
:
2 I
_ - 3 : m i + _ 0 : 3m i + _ 7 : m i
5m
23.
4
cm
5
_ 4 : m i + _ 0 : m i + _ 0 : 3m i
Elektronun dolandığı yörüngenin çevre
uzunluğu,
2rrn = nm formülünden bulunur.
Elektronun dolandığı yörüngenin çevre
uzunluğu dalga boyunun tam katıdır.
5m
4
5
2. yörüngenin çevre uzunluğu 2m dir.
A B C D E
4 2
4 2
4 2
bulunur.
d n +d n =
5
5
5
KL =
A B C D E
24.
Ekinetik artar (III. yanlış)
Compton saçılma deneyinin dalga boyundaki değişme,
m1 – m = 0, 024 (1 – Cos θ) ile bulunur.
A B C D E
m1 – 5 = 0, 024 (1 – 0,7)
m1 – 5 = 0, 024 • 0,3
m1 – 5 = 0, 0072
m1 = 5, 0072A° olur.
A B C D E
21.
19.
Boşluktaki herhangi noktadaki manyetik
alan şiddeti
N sarımlı motordaki toplam tork
B0 = no:H
x = N : B : i : A olarak bulunur.
36:10–5 = 4π:10–7:H
36:10
50 = 200:B:4:0,5
B=
1
Tesla bulunur.
8
–5
= 4:3:10 :H
L = 2 : (2 + 1) '
A
H = 300
bulunur.
m
L = 6:'
A B C D E
5
Elektronun d alt kabuğu için , = 2 dir.
L = , (, + 1) ' formülünden yararlan›l›r.
–7
A B C D E
25.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
26.
Vk = 144 km/h =
f1 = f
(V " Vg)
(V ! Vk)
TG – 7
144 : 1000
= 40m/s
YY
3600
30.
Vg = 0
340
f = 600 d
n
340 - 40
1
34.
Z=
VK : Tt
Tm
=
Tg
c : Tt
Z=
VK
VK
& 0, 56 =
& VK = 0, 56c
c
c
Uzay gemisinin bu hızla hareket edebilmesi için verilmesi gereken enerji
E = c : m : c2
1-
3
VK = 168 • 10 km/s
Hubble yasasına göre
1
f = 680 Hz dir.
H = 70 (km/s)/Mpc
A B C D E
1
c=
VK
168 : 10 3
d=
&d=
= 2400Mpc
H
70
A B C D E
E=
5
: mc 2
3
E=
5
: 9 : 10 6 : (3 : 10 8) 2
3
c=
(0 , 8 c) 2
c2
5
bulunur.
3
E = 135 : 10 22 j
Gerekli kütle miktarı
E = mc2
27.
31.
A x B = ( i - 3 k ) x (2 i + 5 j )
= i x 2 i + i x 5 j - 3k x 2 i - 3 k x 5 j
= 2 (i x i) + 5 (i x j) - 6 (k x i) - 15 (k x j)
135 • 1022 = m (3 • 108)2
Çizgisel momentum ve merkezcil kuvvetin
büyüklüğü değişmez ama yönü değiştiği
için değişirler. (I. doğru II - yanlış) Açısal
momentumun yönü hep yarıçap vektörüne
diktir değişmez (III. yanlış)
= 0 + 5k - 6j - 15 (- i)
135 • 1022 = m • 9 • 1016
m = 15 • 106 kg bulunur.
A B C D E
A B C D E
= 15i - 6j + 5k bulunur.
i•i=0
i•j=k
j•k=i
k • i = j dir.
A B C D E
28.
Gazın yapacağı iş PV eğrisinin altında kalan alan kadardır.
32.
105Pa
4
X'den Y'ye elektrik alandan uzaklaşınca
potansiyel azalır. (I. yanlış) Y ve Z nin potansiyeli aynıdır. (II yanlış) Z'den X'e potansiyel enerji artar. Çünkü X'teki potansiyel
Z'den büyüktür. (III. doğru)
35.
II. tepkimede a bozunması
III. tepkimede b bozunması
gerçekleşmiştir.
Radyoaktif bozunmalarda a, b–, b+ birer
parçacık, c ise ışımadır.
A B C D E
2
0
A
0,30
I. tepkimede Gamma (c) bozunması
A B C D E
0,80
V(m3)
A = (0,80 – 0,30) • 4 • 105
A = 0,5, 4 • 105
A = 2 • 105j
33.
A = 200 kj olur.
A B C D E
29.
Yer - Güneş arası uzaklık 1 Astronomi birimine karşılık gelir. 1 ışık yılı Işığın bir yılda
aldığı yoldur.
A B C D E
36.
Cismin Dünya'dan kurtulması içni ona verilmesi gereken enerjiye kurtulma enerjisi
denir.
Ekurtulma = Epotansiyel
GM D : m
1
m jk 2 =
rD
2
Radyasyon, ışığın bir yüzeye çarpıp fotonları soğurması ile gerçekleşen ısınmadır.
(I. ısının iletim yollarındandır.) Kondüksiyon, maddenin bir tarafından diğer tarafına, ısının maddenin atomları ile iletilmesinde oluşan ısı transferidir. (II. doğru)
jK =
2 : GM D
rD
Kurtulma hızı, roketin kütlesine bağlı değildir. (I. yanlış)
Dünyanın kütlesi artarsa kurtulma hızı artar. (II. doğru)
Dünyanın yarıçapı artarsa kurtulma hızı
azalır. (III. doğru)
Absorbsiyon ısının iletim yollarından değildir.
A B C D E
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
37.
TG – 7
40.
Reaksiyon için,
238
92 U
"
3 42 He + -01 e + XY K olsun
Sızdırmaz duvarlar arasındaki parçacıkların durum enerjisi,
E=
Buna göre,
92 = 3 • 2 + ( –1) + Y
43.
n2 h2
8mL2
bağıntısı ile hesaplanır.
92 = 5 + Y
Y = 87 bulunur.
E1 =
238 = 3 • 4 + 0 + x
238 = 12 + x
1 2 (6 : 10 -34) 2
8 : 5 : 10
-7
: (2 : 10
-10 2
)
=
36 : 10 -68
160 : 10 -27
E 1 = 0, 225 : 10 -41 joule'dür.
226 = x bulunur.
Öğrencilerin “Pilin pozitif tarafındaki akım
negatif tarafındaki akımdan daha büyüktür.” seçeneğini işaretlemeleri pozitif ve negatifliği bir şeyin miktarının fazlalığı ya da
azlığıyla ifade etme gibi bir düşünceye sahip oldukları söylenebilir. Akım değerlerinin
büyüklüğü için doğru cevap “1 = 2”, bunun
için yapılabilecek doğru açıklama “Devrede dolanan akım korunumludur. Akım lambayı geçince azalmaz, bu nedenle devrede
akım her yerde eşittir.” olmalıdır.
A B C D E
A B C D E
Nötron sayısı
n=x–Y
n = 226 – 87
n = 139 bulunur.
A B C D E
38.
K " L + E reaksiyonunda açığa çıkan enerji
44.
E = (mK – mL) • c2 bağıntısı ile bulunur.
E = (3, 004 – 3,000) • 10–3 • (3 • 108)2
41.
E = 4 • 10–6 • 9 • 1016
E = 3,6 • 1011j bulunur.
2013 Fizik Öğretim Programı'nda öncüllerde verilen kazanımlar Fizik - teknoloji
- toplum - çevre etkileşimleri beceri alanı
altında kodlanmıştır.
A B C D E
A B C D E
2011 yılında güncellenen Fizik Öğretim
Programı'nda ölçme değerlendirme yaklaşımında "Öğrenci hakkında doğru bir değerlendirme yapabilmek için kullanılan ölçme yönteminin geçerli ve güvenilir olması
gerekmektedir. Eğitim ve ölçme değerlendirme birbirinden ayrı gibi algılansa da
aslında birbirini besleyen ve tamamlayan
iki süreçtir. Gerek eğitim - öğretim faaliyetlerinde gerekse onun kapsamındaki ölçme
- değerlendirme etkinliklerinde mutlaka
planlama yapılmalıdır."
A B C D E
39.
c " e+ + e– denklemine göre
42.
c fotonunun enerjisi
E = me– c2 + me + • c2 + (Ek) e– + (Ek)e+
E = 0,51 + 0,51 + 2 (0,2545)
E = 1,530 • 106 eV
E = ho & o =
o=
E
h
1, 530 : 10 6
6, 62 : 10 -34
= 0, 23 : 10 40
Yapılandırmacı öğrenmeyi uygulamaya
koyma biçimlerinden olan 5E modeline
göre sırasıyla giriş - keşfetme - açıklama
- derinleştirme - değerlendirme olmalıdır.
Önce ön bilgileri yoklama (I), öğrencilerin
keşfetmelerini sağlama (IV), öğretmenin
açıklamalar yapmalarını sağlayıcı etkinlikleri (III), genişletme (II), tanılayıcı dallanmış ağaç değerlendirme (V).
A B C D E
o = 2, 3 : 10 39 Hz
45.
Bu serbest düşme deney düzeneğinin cismin yere düşme süresinin yükseklikle nasıl
değiştiğinin görmek için h yüksekliğini (bağımsız değişken) istediğimiz gibi değiştirebiliriz. h yüksekliği değiştirildiğinde cismin
yere düşme süresi t değişir. m kütleli cismi
h yüksekliğinden serbest bıraktığımızda t
sürede, 4h yüksekliğinden bıraktığımızda
2t sürede yere düşer. Bu durumda yere
düşme süresi bağımlı değişkendir. Deney
sürecinde cismin kütlesi “m” sabit tutulmaktadır.
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
46.
TG – 7
Bu etkinlikte hız, kuvvet ve ivme vektörel
büyüklüklerdir. Doğru çıkış ivme olmalıdır.
48.
A B C D E
Anlam çözümleme tabloları kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılır. Buna
göre uygun formüllemdirme düzgün hızlanan (I) için (a = (V – V0)/t), düzgün yavaşlayan (II) için (X = V0 : t – (at2)1/2) olmalıdır.
A B C D E
50.
Pompanın suya kazandırdığı hareket enerjisi gibi pilin de elektronlara kazandırdığı
elektriksel kuvvet sonucu, titreşim hareketi
yaparak enerjilerini birbirlerine aktarması
ile oluşan akıma elektrik akımı denir. Su tesisatı modellemesinde pompa/pili, borular/
iletken teli, ince boru/direnci fazla teli, kalın
boru/direnci az teli, vana/anahtarı temsil
etmektedir.
A B C D E
47.
Olgu doğruluğu deneylerle ispatlanmış
olan önermelerdir. Bir şeyin var olma durumudur, gözlem ürünüdür ve yaşadığımız dünyadan elde edilen verilerdir. Üst
üste yaşanan yerleşmiş kavramlara olgu,
bir kez olup yaşanmış şeylere olay denir.
Buna göre petrolün kuyudan çıkarılması,
meyvenin daldan düşmesi, Einstein’in Nobel Ödülü kazanması birer olaydır.
49.
Bilimsel bilgi birbirini destekleyerek gelişir.
Her bir bilgi bir sonrakine öncülük edebilir.
Bilim her soruya cevap vermeyebilir. Mesela din, ahlak gibi konulara girmez. Bilimsel
teori ve modeller mutlak gerçekler değildir.
Zamanla yerini başka teori ve modellere
bırakabilirler.
A B C D E
Küresel ısınmanın insan sağlığını tehdit etmesi bir süreç gerektirir yani olgudur.
A B C D E
8
Download

Fizik 7 - İhtiyaç Yayıncılık