KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 5
ÖABT –
FEN VE TEKNOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / FBT
X
1.
K L
M
N
3.
P
Sıcaklıkları farklı olan cisimlerde ısı akışı
daha hızlı olur. Sıcaklık akmaz.
TG – 5
5.
A B C D E
Y cismi sabit ivmeli düzgün hızlanan hareket yaptığından t sürede 1 br lik yol alır ve
hızı v olursa 2. t sürede 3 br lik yol alır ve
hızı 2v olur. Cisimlerin hız - zaman grafikleri şekildeki gibi olur.
X
2 br 2 br
0
t
den bulunur. (+) ve (–) yükleri toplayarak
toplam yük bulunur.
iK =
3q
t
, iL =
4q
t
, iM =
5q
t
olur.
i K < i L < i M olur.
A B C D E
Hız
Y
2v
v
q
q K = 3q , q L = 4q , q M = 5q olur.
Y
Hız
Bir iletkenden geçen akım şiddeti i =
v
0
2t
Zaman
t
3 br
1 br
t
2t
Zaman
v:t
den
2
1 br ise X’in aldığı yol Xx = v:t den 2 br
olur. Yani X aracı M de iken Y aracı N hizasındadır. Bu konumda iken hızları eşit,
konumları farklıdır. I. öncül yanlış olur.
t sürede Y aracının aldığı yol Xy =
t sürede Y aracı 1 br yol alınca X, 2 br yol
alıyor. 2:t sürede Y, 3 br yol alınca X yine
2 br yol alır ve Y, K ye vardığında X de P
noktasına varır. II. öncül doğrudur.
Araçların hız büyüklükleri eşit olunca birbirlerine göre hızları 2v olur. Bu durumda X
aracı M noktasında, Y aracı N hizasındadır.
III. öncül doğrudur.
4.
2 kg
F
3 kg
3 kg
T1
F
Şekil – I
A B C D E
6.
2 kg
T2
Şekil – II
Kuvvetlerin oranı çektikleri ya da ittikleri
kütlelerin oranına eşittir.
2+ 3
F
=
(Şekil - I için)
T1
3
K cisminin hacminin yarısı sıvı içinde iken
etki eden kaldırma kuvveti FK = F olsun.
Cisimlere etki eden kuvvet dengesini gösterelim.
T
T
FK = F olur.
A B C D E
3+ 2
F
=
(Şekil - II için)
T2
2
T1
T2
=
3
olur.
2
1
Yayın enerjisi E yay = kx 2 den EK<EM<EL
2
olur.
A B C D E
FK = 2F olur.
K
L
GK
GL
2T
FK = 2F olur.
M
GM
GK = T + F
GL = T + 2F
GM = 2T + 2F
1442443
2.
Şekil-I de cisimler aynı cins yüklü olduklarından birbirlerini itecek ve oradaki mesafe
artacaktır. Şekil-II ve Şekil-III te birbirlerini
çekecekler ve aralarındaki mesafe azalacak, Şekil-II de cisimler yaya bağlı olduklarından birbirlerine daha çok yaklaşacak.
Bu durumda yaylarda uzama ya da sıkışma miktarları XK < XM < XL olur.
ise
G M > G L > G K olur. Cismin kütlesi ağırlığı ile
doğru orantılı olduğundan m M > m L > m K
olur.
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / FBT
7.
TG – 5
12.
9.
vL
vy
v
45°
20 m
L vx
Fman
M
Compton olayında gelen fotonun frekansı
saçılan fotonun frekansından büyüktür.
A B C D E
Fmer
Cisim L noktasından yatay 45° açı ile eğik
atış hareketi yapar. Cisim L den M ye 2
saniyede geliyorsa 1 saniyede maksimum
yüksekliğe çıkar, 1 saniyede iner.
tç =
v 2y
g
Fman = Fmer olur.
den v y = 10 m/s
B:q:v =
X menzil = v x : t uç
m : v2
den m : v = B : q : r olur.
r
m : v = P oldu€undan
20 = v x : 2 & v x = 10 m/s olur.
P = B : q : r olur.
A B C D E
v 2L = v 2y + v x2 den v L = 10 2 m/s olur.
K ve L noktaları arasında enerji korunumunu uygularsak
1
1
mv 2 = mgh + mv L2
2
2
200
v2
= 10 : 35 +
& v = 30 m/s olur.
2
2
A B C D E
13.
8.
İtme momentumdaki değişime eşittir.
10.
Bir yıldız süpernova patlamasından sonra
ya nötron yıldızı olarak ya da kara delik
olarak son evresine girer. Yine bir yıldız
nebula evresinden sonra beyaz cüce ya
da kahverengi cüce olarak son evresine
girebilir.
A B C D E
Aydınlanma şiddetinin birimi lükstür.
A B C D E
I = 9 P = PS - Pi tir.
Esnek ve merkezî çarpışmada önceki
momentumları eşit olan cisimler geldikleri
hızlarla geri gider. Cismin momentum değişimi
I = 9P = 2P olur.
Ps = P
Pi = P
∆P = 2P olur.
A B C D E
11.
14.
vK
mK
sin 53°
=
= v dir.
sin 37°
L
mL
vK
0, 8
sin 53°
4
v L = sin 37° = 0, 6 = 3 olur.
I, II ve III. öncüllerdeki birimler uzunluk birimidir. Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık
1AB’dir. 1 Parsek ise paralaksı 1’e eşit olan
yıldız uzaklığı birimidir.
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / FBT
15.
TG – 5
Katastrofizm: 1600’lü yılların ortalarında
James Ussher tarafından ileri sürülen bir
görüştür. Bu teori Dünya’nın MÖ 4004’te
yaratılmış olduğunu ileri sürer ve kıyamet
kurgusu anlamına gelir.
16.
Nebula teorisi: Güneş sistemimizin elemanlarının solar nebula adı verilen dönen
çok büyük bir buluttan evrimleştiğini belirtir.
Diverjans (Iraksak Sınırlar): Levhalar mantodan yükselen malzemenin yeni okyanus
tabanı oluşumuna yol açacak şekilde birbirinden uzaklaşarak hareket eder. Atlantik
ortası sırtı iki okyanusal levhanın birbirinden uzaklaşması sonucu oluşmuştur.
18.
40
Q1
Q2
O
Konverjans (Yakınsak sınırlar): Levhalar
okyanusal litosferin mantoya dalmasına
yol açacak şekilde birbirine doğru hareket
eder. Yakınsama iki kıta kenarının büyük
bir dağ sistemi oluşturacak şekilde çarpışmasına yol açar. Yakınsak sınırlar Güney
Amerika’nın batı sınırında olduğu gibi iki
levhanın birbirine doğru hareket ettiği alanlarda oluşur.
Üniformitarianizm: MÖ 4004’te yaratılan
bir Dünya ile Aristo’nun görüşlerini kapsayan temele karşı James Huttan adında
İskoçyalı bir hekim ve zengin çiftçi, 1795’te
Dünya’nın Teorisi adlı eseri yayımladı. Bu
çalışmasında Hutton günümüzde jeolojinin
temel dayanağı olan bir ana ilkeyi ortaya
koydu: Üniformitarianizm (bir örneklilik).
Bu ilke günümüzde işleyen fizik, kimya ve
biyoloji kanunları jeolojik geçmişte de işlemiştir demektir.
Possibilizm: Çevreci determinizm ile aynı
döneme rastlayan ve çevreci determinizmden etkilenmeyen coğrafyacılar tarafından
oluşturulan bir görüştür. Vidal de la Blache
ise bu görüşün en önemli temsilcisidir.
Isı
40°C deki suyun 0°C ye gelinceye kadar
verdiği ısı;
Q 1 = mc9t
= 1 : 4 : 40 = 160j
0°C deki buzun tamamen erimesi için alacağı ısı;
Transform sınırlar: Transform faylı sınırlar,
levhaların yeni litosfer oluşturmadan veya
var olan litosferi tüketmeden birbirine sürtünerek hareket ettiği alanlarda yer alır. Bu
faylar levhaların hareket yönünde oluşur
ve okyanus ortası sırtın atımıyla bağlantılı olarak ortaya çıkarılmıştır. Transform
fayların çoğu okyanus sırtları boyunca yer
almasına rağmen bazı transform faylar
kıtaları dilimlere ayırır. Kaliforniya’da San
Andreas Fayı, Yeni Zelanda’da Alpin Fayı
ve Türkiye’de Kuzey Anadolu Fayı deprem
üreten bu tür faylara örnektir.
Determinizm: Fiziki çevrenin insan yaşamı
üzerindeki etkilerinin açıklandığı bir görüştür. Orta Çağ’da etkilerini İslam aleminde çeşitli yazılarla göstermiştir 18. yy’da
Alman Coğrafyacı Carl Ritter tarafından
Erdkunde adlı eserinde insan ve doğa arasındaki ilişki etkili bir şekilde ortaya konulmuştur.
Sıcaklık (°C)
Q 2 = mL e
= 1 : 320 = 320j
Buzun erimesi için gereken ısının tamamı
karşılanmadığından buzun tamamı eriyemez. Son durumda kapta 0°C de buzlu su
kalır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
19.
Çekirdek yükü = proton olduğundan değişmez.
A B C D E
17.
Ağırlık tüm maddelerin yer çekimine bağlı
ortak özelliğidir.
A B C D E
4B grubu
20.
48
22 X
= 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 2
4. periyot.
B grubunda olduğundan geçiş elementidir.
(III doğru)
Metal olduğundan ısı ve elektriği iletir. (IV
doğru)
KN = p + n
48 = 22 + n
n = 26 (II doğru)
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / FBT
21.
TG – 5
3P + 5HNO 3 + 2H 2 O " 3H 3 PO 4 + 5NO
24.
3/Ni
M A_ HNO 3 i = 1 + 14 + 3 : 16 = 63g/mol
n=
Tepkime ters çevrilirse E° işaret değiştirir.
2+
+ 2e " Ni_ k i
2/Al_ k i
31, 5
m
=
= 0, 5mol HNO 3
63
MA
-
E° - 0, 25V
5 NO
0
= 1, 41 V
2Al + 3Ni 2+ $ 2Al 3+ + 3Ni E pil
5mol
5mol
- 0, 25 + X = 1, 41
x
X = 1, 66V
0,5 mol NO
1mol NO
NK
0,5 mol NO
CnH2n+2O kapalı formülü alkol, eter gibi bileşiklere aittir. Ancak 3 karbonlu alkol tersiyer olamaz.
A B C D E
" Al 3+ + 3e – E° = X V
5HNO3
0,5mol
27.
Al
22,4L
3+
+ 3e – $ Al_ k i
E° = - 1, 66V
A B C D E
x
28.
11,2L
A B C D E
Bitki hücrelerinde hücre zarının hemen
üstünde yer alan hücre duvarı dış ve içten gelen etmenlerle hücre zarına yapılan
baskıları azaltır. Hücreye desteklik sağlar.
İçerdiği oligosakkaritler bitkinin büyüme ve
gelişmesinde rol oynar.
Hücre duvarının ana maddesi selülozdur.
Fosfolipid, lipoproteinler bulunmaz.
25.
A B C D E
Tüm tuz çözeltileri iyon içerdiğinden elektriği iletir. (I doğru).
NH4CI = Asidik tuzdur.
22.
X2 + 3Y2
2XY3
3mol
2mol
x
NH3
(zayıf baz)
HCI
(kuvvetli asit)
NaF = Bazik tuzdur.
1mol
1,5mol
NaOH3
HF
(II doğru)
(kuvvetli baz) (zayıf asit)
T = 27 + 273 = 300K.
KNO3= Nötr tuzdur.
PV = nRT
1, 5 : V = 1, 5 : 0, 082 : 300
KOH
HNO3
(III doğru)
29.
(kuvvetli baz) (kuvvetli asit)
V = 24, 6L
A B C D E
A B C D E
Memelilerin olgun alyuvar hücrelerinde ribozom, mitokondri ve çekirdek bulunmaz.
Mitokondrileri olmadığı için enerji ihtiyaçlarını oksijensiz solunum ile karşılarlar. Çekirdekleri olmadığı için bölünemezler.
A B C D E
23.
Hız ifadesi giren maddelerin derişimi cinsinden yazılır. Maddelerin önündeki katsayı derişime üs yazılır.
1
X + Y2 " XY2
2 2
olabilir.
A B C D E
26.
Markovnikov kuralına göre, çift bağlı C
atomlarında H atomu çok olan C atomuna H, diğer C atomuna CI atomu katılır. (I
doğru)
CI
|
CH 3 - CH 2 - C – CH 3
|
CI
2, 2 - diklor bütan oluşur. (II yanlış)
Oluşan ürün doymuştur, bağ içermez.
(III doğru)
A B C D E
6
30.
Mantarlarda glikozun fazlası glikojen olarak depolanır. Mantarların hücre duvarı
kitin adı verilen polisakkaritten oluşur.
A B C D E
2015 – ÖABT / FBT
31.
TG – 5
Glikoliz ve krebs döngüsü arasında bağlantı kurulan basamakta krebse hazırlık
tepkimeleri gerçekleşir.
NAD
35.
NADH + H+
Pirüvat
Asetil CoA
CO2
Böbrek vücut için gerekli olmayan metabolik atıkların uzaklaştırılmasında en etkin
rolü oynar. Bu atık maddeler arasında üre,
ürik asit, kreatin, bilurubin ve bazı hormonların yıkım ürünleri sayılabilir.
Koenzim A
Merkezî sinir sisteminde bulunan astrositler yapısal desteklik sağlar. Beyin dokusu
sıvısının bileşimini düzenler.
A B C D E
36.
Kasılma ve gevşeme sırasında A bandının
boyu, kasın hacmi ve kütlesi, aktin ve miyozin ipliklerinin boyu değişmez.
Oligodendrositler, merkezî sinir sistemindeki aksonların miyelin kılıfını oluşturur.
Kasılma sırasında H bandı daralırken, gevşeme sırasında H bandının boyu uzar.
Ependimal hücreler, beyin omuriliği sıvısının oluşumunu ve dolaşımını sağlar.
A B C D E
39.
Schwann hücreleri, çevresel sinir sistemindeki aksonların miyelin kılıfını oluşturur.
A B C D E
33.
Amilaz, lipaz, DNAaz, RNAaz, tripsinojen,
kimotripsinojen ve karboksipeptidaz pankreastan onikiparmak bağırsağına salgılanan enzimlerdir.
Maltaz, sükraz, laktaz ve erepsin onikiparmak bağırsağından salgılanan sindirim
enzimleridir.
A B C D E
Kanın osmotik basıncı artınca vazopressin
salgılanması artar. Böbrek distal tüp ve
toplama kanallarından suyun geri emilimi
artırılır. Derişik idrar oluşturulur. Susama
merkezi uyarılır. Kan hacmi artar.
A B C D E
Niasin (B3 vitamini) miktarının kandaki
seviyesinin artması toksik etkiye neden
olmaz.
A B C D E
32.
38.
Yanlış arazi kullanımı sonunda ırmaklara,
denizlere ve barajlara rüzgâr erozyonu ile
yüzlerce ton toprak, moloz taşınmaktadır.
Baraj gölleri çamurla dolunca içme ve
kullanma suyu kalitesi düşmekte, elektrik
üretiminde sorunlar cereyan etmektedir.
Ayrıca erozyon verimli toprakların taşınmasına neden olduğundan çayır ve mera
alanlarının cılız kalmasına dolayısıyla hayvancılığın gerilemesine neden olur.
A B C D E
37.
Gastrulasyon sonucunda oluşan 3 embriyonik germ tabakasından;
Ektodermin farklılaşması ile
– epidermis (IV)
– beyin ve omurilik
– optik sinirler
Mezodermin farklılaşması ile (I)
– dermis
40.
– omur
– iskelet ve kas sistemi
– notokord (III)
Çöl ekosisteminde sıcaklık günlük ve mevsimsel olarak değişiklik gösterir. Gece gündüz sıcaklık farkı yüksektir. Kuraklığa
ve ısıya dayanıklı bitkiler yetişir.
A B C D E
Endodermisin farklılaşması ile
– karaciğer
– pankreas
– mesane
– sindirim sistemi
34.
– solunum sistemi (II) oluşur.
1 → karaciğer atardamarını,
A B C D E
2 → karaciğer toplardamarını,
3 → kapı toplardamarını göstermektedir.
Kapı toplardamarı (3) karaciğere oksijence
fakir kan taşımaktadır.
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / FBT
41.
TG – 5
Öğretmen öğrencilerine ilgi çekici, merak
uyandırıcı materyal getirebilir. (II. doğru)
Günlük hayattan yakın çevrelerinden örnekler vererek konuyu derinleştirebilir (I.
doğru) Öğretmen varsa ön bilgileri yokladıktan sonra kavram yanılgılarını tespit
etmelidir. (III. doğru)
44.
• Sınıfı heterojen gruplara ayırma
• Her öğrenciye konuyla ilgili bir bölümün uzmanlığını verme
• Uzmanların bir araya gelip konuyu
öğrenmesi
• Uzmanların kendi gruplarına dönerek
kendi bölümlerini arkadaşlarına öğretmesi
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında formül doğrudan verilmez. Öğrenciye formülü
keşfedecek olanaklar sağlanır. Öğrenci formüle kendisi ulaşır. (IV. yanlış)
durumları “Ayrılıp
özelliğidir.
Canlılar ve Hayat – Vücudumuzdaki Sistemler (I. doğru)
Teoriler ve kanunlar farklı türden düşüncelerdir. Aralarında hiyerarşi yoktur. Kanunlar
bir olguyu genel olarak tanımlar. Teoriler
ise bu kanunları açıklar. (I. yanlış, II. doğru)
Kanunlar bilimsel bilgileri içerir. Bilimsel
bilgiler değişebilir, gelişebilir. Düzenli bilgi
birikimleridir. Bu nedenle kanunlar da değişebilir. (III. yanlış)
A B C D E
tekniğinin
A B C D E
A B C D E
42.
Birleşme”
48.
45.
Fiziksel Olaylar – Işık ve Ses (II. doğru)
Madde ve Değişim – Maddenin Hâlleri ve
Isı (III. doğru)
Dünya ve Evren – İnsan ve Çevre İlişkileri
eşleştirmesi (IV. öncül) yanlıştır. Dünya ve
Evren öğrenme alanında;
İki aşamalı testlerde ilk adımda öğrencilere
çoktan seçmeli ya da sınıflama gerektiren
testler uygulanır. İkinci adımda ise öğrenci
bir önceki adımda verdiği cevabın nedenini
açıklar. Bu sayede öğrencinin sahip olduğu
kavram yanılgıları ortaya çıkar. Bu nedenle iki aşamalı testler kavram yanılgılarının
tespitinde en uygundur.
A B C D E
●● Yer Kabuğunun Gizemi,
●● Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız
Güneş,
●● Güneş Sistemi ve Ötesi,
●● Deprem ve Hava Olayları
49.
• DNA çekirdek, mitokondri ve kloroplastta bulunur.
• Eşlenmemiş kromozom bir kromatitten oluşur ancak bölünme evresine
giren hücrede eşleşen kromozom iki
kromatin ve bir sentromerden oluşur.
üniteleri yer almaktadır.
A B C D E
46.
ifadeleri kavram yanılgısıdır. Fakat III. öncülde verilen bilgi doğrudur, yanılgı içermez.
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’na
göre öğrenci süreç içinde izlenmelidir.
Ürünle birlikte süreç de değerlendirilmelidir. Tamamlayıcı ölçme araç ve teknikleri
kullanılmalıdır. Öğrencilere kendini ve akranını değerlendirme fırsatı verilmelidir.
Öğrencilerin performanslarını izlemek ve
değerlendirmek amacıyla teknolojiden faydalanılabilir.
A B C D E
A B C D E
43.
Programın uygulanmasında 3. ve 4. sınıflarda yapılandırılmış araştırma - sorgulama, 5. ve 6. sınıflarda rehberli araştırma
- sorgulama ve 7. ve 8. sınıflarda açık uçlu
araştırma ve sorgulama yaklaşımı esas
alınmıştır.
A B C D E
47.
A, B, C, D seçeneklerinde yer alan kazanımlar 4. sınıf kazanımlarıdır. Fakat E seçeneğindeki “Boşaltımda görevli yapı ve
organları tanır.” kazanımı 5. sınıfa aittir.
A B C D E
8
50.
Soruda verilen yetenekler yaşam becerileri
içerisinde yer almaktadır.
A B C D E
Download

Fen ve Teknoloji 5 - İhtiyaç Yayıncılık