AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ TAMAMLAYINIZ.
1-) Egzotik çekirdeklerden maksadımız, yeni hareket ………….. , .....……. ve bozunma
modları gösteren çekirdeklerdir.
a)
b)
c)
d)
e)
Denklemleri – hacimleri
Sabiti – şekilleri
Hızları – tesir kesiti
Şekilleri – yapıları
İvmeleri – hızları
2-) Çekirdekler normalde sıkıştırılamazlar fakat ultra göreceli ağır iyon çarpışmaları ile
normal çekirdek yoğunluğunu ……kattan …….. kata çıkarmak mümkündür.
a) 3 – 7
b) 4 – 9
c) 5 – 10
d) 9 – 15
e) 11 – 17
3-) Tipik bir çekirdeğin çapı …………. m arasındadır.
a) 10-14-10–15 m
b) 10-11-10–14 m
c) 10-14-10+15 m
d) 10-13-10–25 m
e) 10-17-10–19 m
4-) Tabiatta …….. den fazla çekirdek vardır. Bunların ………. ü kararlı arta kalanları
radyoaktiftir. Bazı radyoaktif çekirdekler laboratuar ortamında üretilirler ve bunlara ……….
çekirdekler denir. Bu zamana kadar tanımlanan çekirdeklerin sayısı yaklaşık …………
tanedir. Belirlenemeyen …………. çekirdek arasında sadece bu kadarı belirlenebilmiştir.
a) 225 – 256 – 2000 – 6100
b) 232 – 256 – 2200 – 5142
c) 132 – 632 – 2100 – 6000
d) 325 – 263 – 2200 – 6000
e) 125 - 250 – 325 – 6100
5-) Çekirdeklerin dizilişlerini inceleyecek olursak hemen hemen kararlı çekirdeklerin tamamı
düzgün bir eğri boyuncadır. Bu bölge ………………… olarak tanımlanır. Daha özel bir tanım
söyleyecek olursak bu bölgeye …………………… de denir ve bu bölgede bozunmalar
olmaz.
a)
b)
c)
d)
e)
Karanlık ortam – alfa karanlık vadisi
Hafif ortam – gama kararlılık vadisi
Kararlılık vadisi - beta kararlılık vadisi
Kararsız vadi – beta kararsız vadisi
Ağır ortam – beta kararlılık vadisi
6-) Kararlılık çizgisinin her iki tarafında ……………. çizgisi ve ………………çizgisi
limitleri söz konusudur. Bu iki limit arasında yaklaşık ………. çekirdek vardır.
a)
b)
c)
d)
e)
Proton drip – nötron drip - 6000
Nötrino drip – pozitron drip - 5200
Beta drip – gama drip - 4100
Alfa drip – gama drip - 6000
Beta drip – antinötrino - 2200
7-) Rutherford saçılma deneyleri Coulomb kuvvetinin çok ………… mesafelerde olduğunu
göstermiştir. Alfa parçacılarının çekirdeğe en fazla yaklaşabildiği mesafe……….dir)
a) Büyük - 10-14 m
b) Küçük - 10-14 m
c) Büyük - 10-11 m
d) Küçük - 10-14 m
e) Zayıf - 10-15 m
8-) Hafif çekirdek bölgesinde Coulomb itme etkisi……………. değildir ve çekirdek N=Z
olduğu durumda daha kararlıdır.
a) Çok zayıf
b) Az zayıf
c) Çok Güçlü
d) Az güçlü
e) Kuvvetli
9-) Nükleer kuvvet ………….. menzillidir. Bunun anlamı bir tek nükleon komşu birkaç
nükleonla etkileşim içerisindedir. Bu etkileşim ……… ile doğru orantılıdır.
a) Uzun – Z
b) Kısa – N
c) Çok Kısa – A
d) Çok Uzun – N
e) Geniş - A
10-) Z=83 ün üzerindeki çekirdekler …………….. özellik göstermektedir. Bu radyoaktif
bozunmaların yarı ömürleri çok kısadır. Z’nin artmaya devam etmesiyle de daha da
kısalmaktadır. Bu zamana kadar belirlenen en ağır çekirdek Z =……… ve A=……. numaralı
çekirdektir.
a)
b)
c)
d)
Aktif – 110 – 239
Pasif -110 -123
Radyoaktif -110 – 269
Farklı – 110 – 369
e) Geniş – 112 -235 -254
11-) Z=110 bölgesinin altında ………… çekirdeğin olduğu teorik olarak tahmin edilmektedir
ve bunların ………… tanesi belirlenmiştir.
a) 5263 – 1256
b) 2560- 5632
c) 1480 – 9874
d) 2651 – 6530
e) 6000 - 2200
12-) Elektronlar ……………………… etkileşmediğinden çekirdeklerin şekilleri ve
yoğunluklarını uzaklığın fonksiyonu olarak bize verebilirler. Tabi burada ki nükleer çekirdek
yoğunluğundaki kastımız …………………. olup nükleer kütle yoğunluğu değildir. Zira
nötronlar …………. yüke sahip olup Coulomb kuvvetiyle etkileşmezler.
a) Nükleer kuvvetler – Nükleer yük yoğunluğu – sıfırdır
b) Nükleer momentler – Nükleer madde yoğunluğu – sıfırdır
c) Nükleer pariteler – Nükleer yük yoğunluğu – sıfırdır
d) Nükleer spinlerr – Nükleer parite yoğunluğu – sıfırdır
e) Nükleer iç spinlerr – Nükleer iç parite yoğunluğu – sıfırdır
13-) Nükleer yük yoğunluğu uzaklığın fonksiyonu olarak hemen hemen sabit kalmakta A
değerinin ………….ile ………….. arasında değişmesine karşın nükleer yük yoğunluğu
%........ oranında değişmektedir.
a) 11 – 250 – 11
b) 10 – 250 – 10
c) 14 – 250 – 14
d) 13 – 250 – 13
e) 17 – 250 - 17
14-) Nükleer yoğunlukların elektron saçılmalarıyla test edip incelenmeleri en güncel çalışma
alanlarıdır ve ……………………………… anlaşılmasında önemli rol oynamaktadırlar.
a)
b)
c)
d)
e)
Nükleer spinlerin
Nükleer kuvvetlerin
Nükleer iç spinlerin
Nükleer momentlerin
Nükleer manyetik momentlerin
15-)Gerçekte çekirdek yoğunluğu sabit olup A kütle numarasından ………………... Bunun
anlamı birim hacim başına proton ve nötronların sayısı yaklaşık olarak bütün A’lar için
…………..
a) Bağımlıdır – değişkendir
b) Bağımsızdır – değişkendir
c) Bağımsızdır - sabittir.
d) Bağımlıdır – ivmelidir
e) Sabittir – aynı
16-) Çekirdek çapını şu şekilde tanımlayabiliriz. ……………………
a) R = R0 A
1
b) R = R0 A
2
c) R = R0 A
1
3
3
2
d) R = R0 A 3
e) R = R0 A 2
17-) Gerçekten nükleer yük yoğunluğu hemen hemen sabittir. Bunun anlamı nükleer
kuvvetlerin …………………. olduğunu göstermektedir. Yani her bir nükleon komşu birkaç
nükleonla etkileşim içindedir.
a)
b)
c)
d)
e)
Sabit
Değişken
Güçlü
Doyumlu
Doyumsuz
18-) Döteryum çekirdeği………………’lik bir gama ışınını soğurduğunda serbest tek bir
proton ve nötron ayrışır.
a) 1.22 MeV
b) 11.22 MeV
c) 12.2 keV
d) 2,22 MeV
e) 2.22 keV
19-) Bağlanma enerjileri atom moleküler fiziğinde, nükleer fiziğe oranla çok
daha…………….. değerdedir. Moleküler bağlanma enerjisi nükleer fizik problemlerinde
çok………… olduğundan ihmal edilebilir.
a) Kısa – Uzun
b) Büyük – Küçük
c) Geniş – Dar
d) Etkin – Etkisiz
e) Küçük - Küçük
20-) Nötronun kütlesi protonun kütlesinden daha büyük olduğundan serbest nötron
…………………………. yaparak proton, elektron ve anti-nötrinoya dönüşür.
a) Alfa bozonması
b) Beta bozunması
c) Gama bozunması
d) Radyoaktif gama bozunması
e) Aktiflik bozunum
21-) Nötron fazlalığı olan çekirdekler…………….. bozunması proton fazlalığı olan
çekirdeklerde…………. bozunması yapabilirler. Nötron ve protonların bağlanma enerjileri
kararlı ve radyoaktif çekirdekleri belirlemede önemli rol oynar.
a) β- - β+
b) Gama – gama
c) e+ - ed) β+ - βe) e- - e+
22-) Elektronun çok küçük bağlanma enerjisi ihmal edilir. Çekirdek kütleleri 109 ile 1011 eV
arasında elektron kütleleri 106-108 eV arasında ve toplam elektronun bağlanma enerjisi sadece
………… ile ……….. eV arasındadır.
a) 10 - 105
b) 10 - 104
c) 10 – 102
d) 10 – 107
e) 10 – 109
23-) Nükleon başına bağlanma enerjisi eğrisi A=50 de maksimumdur. Burası …………… ve
……………… çekirdekleri ayırt eden bir limit çizgisidir. Düşük kütle sayılarında bu eğride
küçük osilasyonlar söz konusudur. B/A oranı 8,8 MeV /A civarında maksimuma
ulaşmaktadır. A=56’dan sonra yavaş yavaş azalmaktadır.
a) Geniş - Dar
b) Ağır – Hafif
c) Hafif – Ağır
d) Kısa – Uzun
e) Etkin – Etkisiz
24-) B/A oranının sabit olması nükleer kuvvetlerin………………….. olduğunu gösterir.
Çekirdek kuvvetlerinin …………….. olmasının anlamı her bir nükleon yalnızca komşu
nükleonlarla etkileşim içerisinde olduğudur.
a)
b)
c)
d)
e)
Kararlı – Kararsız
Bağımlı – bağımsız
Doyumlu – Doyumlu
Doyumsuz – Doyumlu
Kısa – Uzun
25-) Çekirdek bağlanma enerjisine Yüzey enerji katkısı negatiftir. Yüzeye yakın nükleonlar
daha az bağlanma enerjisine sahip olduğundan bu terim negatiftir ve bağlanma
enerjisini……………..
a)
b)
c)
d)
e)
Artırıcıdır
Azaltıcıdır
Değiştirmez
Belirler
Alır
26-) Yüzey enerji terimi………………..
Hacim enerji terimi………………..
Coulomb enerji terimi……………..
a) Bs – Bv - Bc
b) Bc - Bs – Bv
c) Bv - Bc - Bs
d) Bc– Bv - Bs
e) Ba– Bp - Bs
27-) Şekildeki eğrilerin hangi enerji terimine karşılık geldiklerini yazınız. Sıralama
Yukarıdan aşağıya doğrudur.
a) Bs – Bv - Bc - BT
b) Bc - BT - Bs – Bv
c) Bv - BT - Bs - Bc
d) Bc– Bv - Bs- BT
e) Ba– Bp - Bs- BT
28-) Elektronlarda olduğu gibi nükleonlarda hem……………. hem de ……………….
momentuma sahiptir. Bu ikisinin toplamı toplam çekirdek ……….. vermektedir.
a)
b)
c)
d)
e)
iç moment – spin – açısal hızını
iç spin - yörünge açısal – spinini
iç açısal hızını - iç moment – spin
yörünge açısal – spinini - iç moment
spin –iç moment - yörünge açısal
29-) Yapılan deneyler sonucunda çekirdeklerin temel seviyeleri;
a-çift çift çekirdeklerin bütün spinleri …………….
b-bütün çift tek çekirdeklerin spinleri ……………. h ’dır
c-bütün tek tek çekirdeklerin spinleri …………….. h ’dır.
a) 0 – ½ - 1
b) 1 – ½ - 0
c) ½ - 1 - 0
d) 1 - 0 - ½
e) 1 – 0 – 1
30-) Nötron yük taşımadığından dolayı yörünge açısal momentumundan kaynaklanan
manyetik moment değeri …………… Fakat nötron yalın noktasal bir parçacık değilse spini
……….. olmamalıdır.
a) Kararlı – Kararsız
b) Bağımlı – bağımsız
c) Doyumlu – Doyumsuz
d) Sıfırdır - Sıfır
e) Kısa – Uzun
31-) Aynen elektronlarda olduğu gibi nötronun spin yönelimi manyetik moment yöneliminin
…………. Proton ve nötronun manyetik momentlerinden bu iki parçacığın noktasal
parçacıklar olmadığını anlarız. Yani bunların kendine özgü içyapıları vardır.
a) Zıttındadır
b) Aynı yönelimdedir
c) Değiştirmezdir
d) Belirlenebilirdir
e) Sabittir
32-) Nükleonların yörünge hareketleri ……………………….. katkıda bulunur.
a)
b)
c)
d)
e)
Elektrik Momente
Manyetik Momente
Kuadrupol Momente
Açısal Momente
Octupol Momente
33-) Döteryumun kuadrapol momentinin ……………… farklı olması onun temel düzeyinin
tamamen S bandında olmadığının bir delilidir. S düzeyi küresel ………………. ve Q=0 dır.
Böylece döteron küresel olmayan bir şekle sahiptir. Yapılan hesaplamalar sonucunda
döteryumun çekirdeği ömrünün %.......... sını S bandında %......... ünüde D bandında
geçirmektedir.
a)
b)
c)
d)
e)
Sıfırdan – Simetriktir – 96 – 4
Birden – Küreseldir – 84 – 16
Sıfırdan – Antisimetrik – 96 – 4
Birden – Simetrik – 84 – 16
Etkisiz – Simetrik – 4 - 96
Download

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ TAMAMLAYINIZ. 1