…/03/2015
ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI
PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU
ADI SOYADI
DOĞUM TARĠHĠ
MEZUN OLDUĞU OKUL
BAġVURUDA BULUNULAN KADRO
BaĢkanlığınızca iĢ mevzuatı hükümlerine göre…………………………………………….kadrosunda
istihdam edilmek üzere personel alımı için yapılacak giriĢ sınavına girebilmem hususunda gereğini arz ederim.
BaĢvuranın
Adı Soyadı
Tarih
:
:
Ġmza
:
Önemli Not:
1-GiriĢ Sınavı son baĢvuru tarihi 16.03.2015 tarihi saat 17.00 dir.
2-GiriĢ sınavına baĢvurusu kabul edilen adayların listesi, sözlü sınav yeri ve tarihi son baĢvuru gününü takip
eden
beĢ
iĢgünü
içerisinde,
Bakanlığımızın
(www.kulturturizm.gov.tr)
ve
BaĢkanlığımızın
(http://catab.kulturturizm.gov.tr) internet sitesinde duyurulacaktır.
Download

Başvuru Formu