Ön Değerlendirme sonucu 07/11/2014 tarihinde ilan edilen ve giriş sınavı 12.11.2014 tarihinde yapılması gerekirken Batman Ġdare Mahkemesinin 11.11.2014 tarih ve 2014/2077 Esas
numaralı yürütmeyi durdurma kararına istinaden ileri bir tarihe ertelenen Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Arkeoloji Anabilim Dalı 6.derece araştırma
görevlisi kadrosu için Batman Ġdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verildiğinden giriş sınavı 20.02.2015 tarihinde yapılacaktır.
YÖK DUYURU NO:23793
SINAVA GĠRECEKLER
S.NO
ADI SOYADI
BĠTĠRDĠĞĠ
ÜNĠVERSĠTENĠN ADI
BÖLÜMÜ
LĠSANS MEZ. ORT.
Y.DĠL
ALES PUANI
SAY
SÖZ
E.A.
ORTALAMA PUANI
1
Yusuf CENGĠZ
Ġstanbul Üniversitesi
Arkeoloji
60,56
76,25
52,404
85,318 56,222
81,69
2
Eyüp AKÇA
Ġstanbul Üniversitesi
Arkeoloji
65,70
71,25
76,923
85,031 77,965
79,52
3
Gamze SEZEN
Ankara Üniversitesi
Arkeoloji
63,60
73,75
60,787
80,355 62,963
77,71
4
Serdar BAĞLIBEL
Selçuk Üniversitesi
Arkeoloji
76,66
66,25
61,220
84,841 63,742
77,40
5
M.Nahit ÇĠÇEK
Selçuk Üniversitesi
Arkeoloji
77,83
72,5
59,240
80,376 61,001
77,23
6
Batuhan ÖZDEMĠR
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Arkeoloji
79,70
70
76,781
71,561 78,682
75,21
7
Fatih Mehmet ÇONGUR
Hacettepe Üniversitesi
Arkeoloji
73,63
65
59,193
81,303 60,803
74,78
8
Serhat ÇAĞLAR
Pamukkale Üniversitesi
Arkeoloji
67,33
55
63,994
87,505 67,109
74,50
9
Uğur CANDAR
Ege Üniversitesi
Arkeoloji
76,20
62,5
64,702
80,680 66,791
73,41
10
Ġbrahim ACUCE
Selçuk Üniversitesi
Arkeoloji
67,80
60
61,320
81,805 63,742
73,08
Giriş Sınavı 20.02.2015 Cuma günü saat 09:00'da Merkez Kampüste yapılacaktır.
Yazılı sınava girecek adayların Sınav Giriş Belgelerini sınav günü Personel Daire Başkanlığından almaları gerekmektedir.
İLANEN DUYRULUR. 16.02.2015
Download

Dökümanı indirmek için tıklayınız