ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ
F.B.E. KĐMYA MÜHENDĐSLĐĞĐ Anabilim Dalı
KM506 ENDÜSTRĐYEL BĐYOTEKNOLOJĐK ÜRÜNLERĐN MOLEKÜLER
TASARIMI
Dersi veren: Prof.Dr.Tunçer H. Özdamar
Ders saatları: Çarşamba: 13:30- 16:20 (LÜ Dersane: E-Blok, 1.Kat)
DĐKKAT: KM506, 18.02.2015 ÇARŞAMBA günü saat 13:30’da başlayacaktır.
Ders ile ilgili Kaynaklar
1) Konu ile ilgili SCI’çe taranan dergilerdeki review- ve bilimsel araştırma- makaleleri (1998bugün).
2) G.N.Stephanoupoulos, A.A. Aristou, and J. Nielsen. Metabolic Engineering: Principles and
Methodologies, Academic Press, San Diego, ABD, 1998.
3) J.Nielsen and J.Villadsen. Bioreaction Engineering Principles, Plenum Press, New York, N.Y.,
1994.
DERS ĐÇERĐĞĐ
1. Giriş: Endüstriyel biyoteknolojik ürünlerin üretim sistemleri, ve moleküler
tasarımının KM için önemi ve metabolik mühendisliğin temelleri olan bilim dalları.
2. Mikroorganizmalar: Kimyasal biyo-moleküllerin üretimi için mikro-biyoreaktörler.
3. Biyoreaktör işletim koşullarının bio-reaksiyon sistemi üzerine etkileri; metabolik
yolizlerinin regülasyonu.
4. Hücreiçi üretim sisteminde hız kısıtlayıcı veya üretim darboğazı oluşturan
yolizlerinin ve tepkimelerin reaksiyon mühendisliği prensipleriyle bulunması.
5. Metabolik kontrol sistemlerinin reaksiyon mühendisliği prensipleriyle analizi.
6. Metabolik mühendislik stratejisi oluşturma prensipleri.
7. Rekombinant üretim sisteminin tasarımı ve moleküler genetik yöntemlerle
oluşturulması.
8. Tepkime yolizlerinin termodinamik analizi.
9. Yolizi tasarımı.
10. Dönem projeleri (3-adet)
DEĞERLENDĐRME:
Đki arasınav (%40), üç ödev-proje %30), ve yarı-yıl sonu sınav (% 30).
Download

814506 Endüstriyel Biyoteknolojik Ürünlerin Moleküler Tasarımı