Sınıf
Pazartesi
1
08:20
09:00
09A
09B
09C
09D
09E
09F
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
11E
12A
12B
12C
12D
12E
.
2
09:10
09:50
3
10:00
10:40
4
10:50
11:30
5
11:40
12:20
T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
Dolapoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Salı
6
13:05
13:45
7
13:55
14:35
8
14:45
15:25
1
08:20
09:00
2
09:10
09:50
3
10:00
10:40
4
10:50
11:30
Çarşamba
5
11:40
12:20
6
13:05
13:45
7
13:55
14:35
8
14:45
15:25
1
08:20
09:00
2
09:10
09:50
3
10:00
10:40
4
10:50
11:30
5
11:40
12:20
6
13:05
13:45
7
13:55
14:35
Perşembe
8
14:45
15:25
1
08:20
09:00
2
09:10
09:50
3
10:00
10:40
4
10:50
11:30
5
11:40
12:20
Cuma
6
13:05
13:45
7
13:55
14:35
8
14:45
15:25
1
08:10
08:50
2
09:00
09:40
3
09:50
10:30
4
10:40
11:20
5
11:30
12:10
6
13:10
13:50
7
14:00
14:40
8
14:50
15:30
SÇKKRMSÇKKRMSÇSYE2MATEMTMATEMTALMNC6ALMNC6COĞRFYMATEMTMATEMTBEDEĞTBEDEĞTALMNC6DİLANL FİZİK İNGLZ2 TRKEDBGÖRSNTALMNC6ALMNC6REHBRL KİMYA BİYOLJ BİYOLJ BİYOLJ KİMYA ALMNC6MATEMTCOĞRFYSÇSYE2 DİLANL TARİH FİZİK TARİH TRKEDBTRKEDBMATEMTDİNKLT İNGLZ2 SAĞBİL
E.ÖZM E.ÖZM H.BDK R.KRT R.KRT Ş.ÖZL Ş.ÖZL M.ULR R.KRT R.KRT A.ALK A.ALK Ş.ÖZL A.AKV Ö.SVN Ş.TTR B.FRT N.AÇK Ş.ÖZL Ş.ÖZL Ş.ÖZL A.BYD Ö.SYG Ö.SYG Ö.SYG A.BYD Ş.ÖZL R.KRT M.ULR H.BDK A.AKV S.SNM Ö.SVN S.SNM B.FRT B.FRT R.KRT E.ÖZM Ş.TTR Ö.SYG
İNGLZ6 DİLANLBEDEĞTBEDEĞTALMNC2MATEMTBİYOLJ BİYOLJ FİZİK KİMYA ALMNC2SÇKKRMSÇKKRMCOĞRFYSÇSYE2MATEMT TARİH COĞRFY FİZİK SAĞBİL REHBRLTRKEDBTRKEDB İNGLZ6 TRKEDB TARİH GÖRSNTMATEMTMATEMTKİMYA İNGLZ6 İNGLZ6MATEMTMATEMTİNGLZ6 İNGLZ6 DİLANL SÇSYE2 BİYOLJ DİNKLT
M.KLÇ T.AKB A.ALK A.ALK A.BLK B.ORT Ö.SYG Ö.SYG Ö.SVN A.BYD A.BLK E.ÖZM E.ÖZM M.ULR K.ARG B.ORT S.SNM M.ULR Ö.SVN Ö.SYG A.BYD B.FRT B.FRT M.KLÇ B.FRT S.SNM N.AÇK B.ORT B.ORT A.BYD M.KLÇ M.KLÇ B.ORT B.ORT M.KLÇ M.KLÇ T.AKB K.ARG Ö.SYG E.ÖZM
SÇSYE2 KİMYAMATEMTMATEMTİNGLZ6SÇKKRMCOĞRFYDİLANL DİLANLSÇKKRMTRKEDBTRKEDB FİZİK MATEMTİNGLZ6 İNGLZ6 İNGLZ6 İNGLZ6 BİYOLJ BİYOLJ REHBRLCOĞRFYBEDEĞTBEDEĞT TARİH DİNKLTTRKEDBMATEMTMATEMTKİMYA GÖRSNTALMNC2ALMNC2 FİZİK BİYOLJ İNGLZ6 SAĞBİL TARİH SÇSYE2MATEMT
H.UYG N.AKK T.YĞT T.YĞT E.YLD E.ÖZM M.ULR T.AKB T.AKB E.ÖZM B.FRT B.FRT Ö.SVN T.YĞT E.YLD E.YLD E.YLD E.YLD G.KYN G.KYN T.YĞT M.ULR H.UĞR H.UĞR S.SNM İ.ATS B.FRT T.YĞT T.YĞT N.AKK N.AÇK M.ÜÇK M.ÜÇK Ö.SVN G.KYN E.YLD Ö.SYG S.SNM H.UYG T.YĞT
SAĞBİLCOĞRFYMATEMTİNGLZ6 İNGLZ6 DİLANL SÇSYE2ALMNC2MATEMTTRKEDBTRKEDB İNGLZ6 İNGLZ6 TARİH COĞRFY FİZİK SÇKKRMSÇKKRMİNGLZ6 ALMNC2REHBRLMATEMTMATEMTKİMYA TRKEDBMATEMTMATEMTBEDEĞTBEDEĞT İNGLZ6 BİYOLJ BİYOLJ KİMYA SÇSYE2 FİZİK BİYOLJ DİLANLGÖRSNTDİNKLT TARİH
G.KYN M.ULR G.İSP M.KLÇ M.KLÇ B.FRT H.BDK A.BLK G.İSP Z.ÇBN Z.ÇBN M.KLÇ M.KLÇ S.SNM M.ULR Ö.SVN E.ÖZM E.ÖZM M.KLÇ A.BLK G.KYN G.İSP G.İSP A.BYD Z.ÇBN G.İSP G.İSP H.UĞR H.UĞR M.KLÇ G.KYN G.KYN A.BYD H.BDK Ö.SVN G.KYN B.FRT N.AÇK İ.ATS S.SNM
MATEMTSÇSYE2SÇKKRMSÇKKRMBİYOLJ TRKEDB İNGLZ6 İNGLZ6 KİMYA İNGLZ6 İNGLZ6 GÖRSNTMATEMTBİYOLJ BİYOLJ TARİH TRKEDBTRKEDB İNGLZ6 DİLANLREHBRLMATEMTMATEMTSÇSYE2ALMNC2COĞRFYBEDEĞTBEDEĞT FİZİK DİLANL TARİH KİMYA SAĞBİLMATEMTMATEMTCOĞRFY FİZİK İNGLZ6 ALMNC2DİNKLT
R.KRT H.BDK E.ÖZM E.ÖZM G.KYN Z.ÇBN E.YLD E.YLD A.BYD E.YLD E.YLD N.AÇK R.KRT G.KYN G.KYN S.SNM Z.ÇBN Z.ÇBN E.YLD B.FRT N.AÇK R.KRT R.KRT H.BDK M.ÜÇK M.ULR A.ALK A.ALK Ö.SVN B.FRT S.SNM A.BYD G.KYN R.KRT R.KRT M.ULR Ö.SVN E.YLD M.ÜÇK İ.ATS
SÇSYE2 BİYOLJ BİYOLJMATEMTMATEMTCOĞRFYALMNC2İNGLZ6SÇKKRMSÇKKRM TARİH MATEMTMATEMTİNGLZ6 DİLANL KİMYA SAĞBİL DİNKLTALMNC2COĞRFYREHBRL İNGLZ6 İNGLZ6MATEMTMATEMTTRKEDB KİMYA BİYOLJ TARİH FİZİK BEDEĞTBEDEĞTTRKEDBTRKEDB İNGLZ6 İNGLZ6 DİLANL FİZİK GÖRSNTSÇSYE2
H.BDK G.KYN G.KYN G.İSP G.İSP M.ULR A.BLK Ş.TTR İ.ATS İ.ATS S.SNM G.İSP G.İSP Ş.TTR A.AKV A.BYD G.KYN İ.ATS A.BLK M.ULR H.BDK Ş.TTR Ş.TTR G.İSP G.İSP B.FRT A.BYD G.KYN S.SNM Ö.SVN H.UĞR H.UĞR B.FRT B.FRT Ş.TTR Ş.TTR A.AKV Ö.SVN N.AÇK H.BDK
ALMNC4SÇHZMHMATEMTSÇDİKH DİLANL İNGLZ2 TRKEDBSÇMÜZKİNGLZ2 TARİH SÇBİT2 BEDEĞTBEDEĞTMATEMTMATEMT FİZİK TRKEDBTRKEDB BİYOLJMATEMTREHBRLDİLANL KİMYA COĞRFY SÇBİT2MATEMTMATEMTBİYOLJ BİYOLJ ALMNC4ALMNC4COĞRFYSÇHZMH KİMYA DİNKLTSÇMÜZKGÖRSNT FİZİK TARİH ALMNC4
M.ÜÇK İ.ATS M.ÖZB B.FRT T.AKB E.YLD M.ASL H.İRT E.YLD S.SNM A.BYD H.UĞR H.UĞR M.ÖZB M.ÖZB H.GNG M.ASL M.ASL Ö.SYG M.ÖZB E.ÖZM T.AKB A.BYD M.ULR A.BYD M.ÖZB M.ÖZB Ö.SYG Ö.SYG M.ÜÇK M.ÜÇK M.ULR İ.ATS A.BYD E.ÖZM H.İRT N.AÇK H.GNG S.SNM M.ÜÇK
İNGLZ4SÇMÜZKBİYOLJ ALMNC2COĞRFYDİLANLSÇHZMH KİMYA SÇBİT2 GÖRSNTDİNKLTMATEMTMATEMTİNGLZ4SÇMÜZKDİLANLMATEMT FİZİK BEDEĞTBEDEĞTREHBRLTRKEDBTRKEDBALMNC2TRKEDB BİYOLJ BİYOLJ COĞRFYMATEMT TARİH KİMYA FİZİK MATEMTMATEMTSÇBİT2 TARİH SÇHZMHSÇDİKH İNGLZ4 İNGLZ4
E.YLD H.İRT Ö.SYG A.BLK M.ULR T.AKB İ.ATS N.AKK M.ULR N.AÇK E.ÖZM M.ÖZB M.ÖZB E.YLD H.İRT T.AKB M.ÖZB H.GNG H.UĞR H.UĞR M.ULR A.AKV A.AKV A.BLK A.AKV Ö.SYG Ö.SYG M.ULR M.ÖZB S.SNM N.AKK H.GNG M.ÖZB M.ÖZB M.ULR S.SNM İ.ATS B.FRT E.YLD E.YLD
COĞRFY İNGLZ4 FİZİK ALMNC2SÇDİKHMATEMTKİMYA GÖRSNTDİLANLTRKEDBTRKEDBSÇHZMHİNGLZ4SÇMÜZK TARİH COĞRFY SÇBİT2 DİLANLBEDEĞTBEDEĞTREHBRLMATEMTBİYOLJ BİYOLJ FİZİK BİYOLJ TRKEDBSÇHZMHALMNC2MATEMTMATEMTKİMYA İNGLZ4 İNGLZ4SÇMÜZKDİNKLT TARİH MATEMTMATEMTSÇBİT2
M.ULR E.YLD Ö.SVN M.ÜÇK B.FRT T.YĞT N.AKK N.AÇK B.FRT A.AKV A.AKV İ.ATS E.YLD H.İRT S.SNM M.ULR H.UYG B.FRT A.ALK A.ALK A.AKV T.YĞT G.KYN G.KYN Ö.SVN G.KYN A.AKV İ.ATS M.ÜÇK T.YĞT T.YĞT N.AKK E.YLD E.YLD H.İRT E.ÖZM S.SNM T.YĞT T.YĞT H.UYG
MATEMTMATEMTDİLANL İNGLZ4SÇMÜZK SÇBİT2 DİNKLTTRKEDB BİYOLJ BİYOLJ COĞRFY İNGLZ4 ALMNC2SÇDİKHMATEMTMATEMT FİZİK KİMYA TRKEDBTRKEDBREHBRLSÇMÜZKALMNC2İNGLZ4 SÇBİT2 GÖRSNTSÇHZMH TARİH DİLANL BİYOLJ FİZİK MATEMT TARİH COĞRFY İNGLZ4 KİMYAMATEMTSÇHZMHBEDEĞTBEDEĞT
T.YĞT T.YĞT B.FRT E.YLD H.İRT H.UYG E.ÖZM M.ASL G.KYN G.KYN M.ULR E.YLD A.BLK M.ASL T.YĞT T.YĞT Ö.SVN A.BYD M.ASL M.ASL E.YLD H.İRT A.BLK E.YLD H.UYG N.AÇK İ.ATS S.SNM B.FRT G.KYN Ö.SVN T.YĞT S.SNM M.ULR E.YLD A.BYD T.YĞT İ.ATS A.ALK A.ALK
SGEO
G.İSP
SGEO İNGLZ4 TRKEDBTCİNKT DİLANLSÇMÜZKSÇSOSY İNGLZ4 İNGLZ4 TCİNKTALMNC2DİLANL S.T.ED BEDEĞTBEDEĞT S.COĞ. S.TAR S.MAT. S.MAT. REHBRLGÖRSNT FELSEF SDİLA2 S.MAT. SÇDEMO S.TAR İNGLZ4 SGEO S.COĞ. SÇPRJ1 SDİLA2 S.MAT. DİNKLTTRKEDBTRKEDB FELSEF SÇSOSYSÇMÜZKALMNC2
G.İSP Ş.TTR T.AKB F.ÖZÇ M.ASL H.İRT H.BDK Ş.TTR Ş.TTR F.ÖZÇ A.BLK M.ASL T.AKB H.UĞR H.UĞR M.ULR S.SNM R.KRT R.KRT A.BLK N.AÇK H.BDK M.ASL R.KRT F.ÖZÇ S.SNM Ş.TTR G.İSP M.ULR H.BDK M.ASL R.KRT E.ÖZM T.AKB T.AKB H.BDK H.BDK H.İRT A.BLK
S.BİY İNGLZ4 SÇKİM4 SÇKİM4GÖRSNT FELSEF S.MAT. S.MAT. DİNKLT TCİNKT S.MAT. SFİZ
SFİZ TRKEDB SGEO SÇMÜZK S.BİY TCİNKT SÇKİM4 SÇKİM4 REHBRLALMNC2İNGLZ4 DİLANL İNGLZ4 İNGLZ4 S.MAT. TRKEDBTRKEDBDİLANLBEDEĞTBEDEĞTSÇMÜZK SFİZ
SFİZ FELSEF ALMNC2 SGEO SGEO SÇDEMO
Ö.SYG M.KLÇ N.AKK N.AKK N.AÇK H.BDK Ş.BAĞ Ş.BAĞ E.ÖZM F.ÖZÇ Ş.BAĞ H.GNG H.GNG Z.ÇBN R.KRT H.İRT Ö.SYG F.ÖZÇ N.AKK N.AKK H.İRT A.BLK M.KLÇ A.AKV M.KLÇ M.KLÇ Ş.BAĞ Z.ÇBN Z.ÇBN A.AKV A.ALK A.ALK H.İRT H.GNG H.GNG H.BDK A.BLK R.KRT R.KRT F.ÖZÇ
SGEO SGEO TRKEDBTRKEDB S.MAT. ALMNC2BEDEĞTBEDEĞT İNGLZ4 İNGLZ4 S.MAT. S.BİY TRKEDBSÇKİM4 SÇKİM4 TCİNKT FELSEF DİLANLGÖRSNT İNGLZ4 REHBRL S.BİY SÇMÜZK SGEO S.MAT. S.MAT. İNGLZ4 SÇKİM4 SÇKİM4 SFİZ
SFİZ SÇDEMOFELSEF ALMNC2DİLANL DİNKLTSÇMÜZKTCİNKT SFİZ
SFİZ
M.ÖZB M.ÖZB Z.ÇBN Z.ÇBN B.ORT M.ÜÇK H.UĞR H.UĞR M.KLÇ M.KLÇ B.ORT G.KYN Z.ÇBN A.BYD A.BYD F.ÖZÇ H.BDK A.AKV N.AÇK M.KLÇ İ.ATS G.KYN H.İRT M.ÖZB B.ORT B.ORT M.KLÇ A.BYD A.BYD H.GNG H.GNG H.BDK H.BDK M.ÜÇK A.AKV İ.ATS H.İRT F.ÖZÇ H.GNG H.GNG
TRKEDBTRKEDBALMNC4SÇDEMO S.BİY
Z.ÇBN Z.ÇBN Ş.ÖZL H.BDK Ö.SYG
SGEO
G.İSP
SGEO DİNKLTALMNC4ALMNC4 S.MAT. İNGLZ2SÇMÜZK SFİZ
SFİZ DİLANL DİLANL FELSEF SFİZ
SFİZ REHBRL S.BİY BEDEĞTBEDEĞT S.MAT. SÇKİM4 SÇKİM4ALMNC4GÖRSNTTRKEDB SGEO TCİNKT SÇKİM4 SÇKİM4 FELSEF S.MAT. S.MAT. SÇMÜZKTCİNKT İNGLZ2
G.İSP İ.ATS Ş.ÖZL Ş.ÖZL M.ÖZB Ş.TTR H.İRT H.GNG H.GNG A.AKV A.AKV H.BDK H.GNG H.GNG G.İSP Ö.SYG A.ALK A.ALK M.ÖZB N.AKK N.AKK Ş.ÖZL N.AÇK Z.ÇBN G.İSP F.ÖZÇ N.AKK N.AKK H.BDK M.ÖZB M.ÖZB H.İRT F.ÖZÇ Ş.TTR
İNGLZ4 S.BİY SÇMÜZKSÇDEMOFELSEF ALMNC2BEDEĞTBEDEĞT S.MAT. S.MAT. İNGLZ4 TRKEDB SGEO SÇKİM4 SÇKİM4 DİLANL DİNKLTTRKEDBTRKEDBTCİNKT REHBRL S.MAT. SGEO SGEO
SFİZ
SFİZ DİLANL SÇKİM4 SÇKİM4GÖRSNT İNGLZ4 İNGLZ4 S.BİY TCİNKT S.MAT. SFİZ
SFİZ ALMNC2FELSEFSÇMÜZK
Ş.TTR Ö.SYG H.İRT F.ÖZÇ H.BDK A.BLK A.ALK A.ALK M.ÖZB M.ÖZB Ş.TTR T.AKB T.YĞT N.AKK N.AKK M.ASL İ.ATS T.AKB T.AKB F.ÖZÇ M.ASL M.ÖZB T.YĞT T.YĞT H.GNG H.GNG M.ASL N.AKK N.AKK N.AÇK Ş.TTR Ş.TTR Ö.SYG F.ÖZÇ M.ÖZB H.GNG H.GNG A.BLK H.BDK H.İRT
S.GEO İNGLZ4 ALMNC2DİNKLT S.MAT. SÇKİM2 SDİLA2
B.ORT Ş.TTR M.ÜÇK İ.ATS Ş.BAĞ N.AKK T.AKB
DİLANLALMNC4İNGLZ2 SÇBKR1 SÇKİM3 S.BİY GÖRSNT
T.AKB M.ÜÇK E.YLD Ş.BAĞ N.AKK Ö.SYG N.AÇK
SÇKİM3 Ç.T.T. S.GEO S.BİY DİLANL İNGLZ4 İNGLZ4
N.AKK F.ÖZÇ B.ORT Ö.SYG Z.ÇBN Ş.TTR Ş.TTR
DİNKLT S.MAT. S.MAT. S.GEO ALMNC2GÖRSNTDİLANL
İ.ATS Ş.BAĞ Ş.BAĞ B.ORT Ş.ÖZL N.AÇK Z.ÇBN
SEÇFİZ SEÇFİZ Ç.T.T. BEDEĞTBEDEĞTSÇBKR1 S.GEO
Ö.SVN Ö.SVN F.ÖZÇ H.UĞR H.UĞR Ş.BAĞ B.ORT
***
***
***
***
***
TRKEDBSÇAUB1 SDİLA2 SÇCOĞ. SÇCOĞ. BEDEĞTBEDEĞT
A.AKV H.GNG T.AKB M.ULR M.ULR A.ALK A.ALK
SÇKİM3 SÇKİM3 SEÇFİZ Ç.T.T. S.GEO S.MAT. S.MAT.
N.AKK N.AKK H.GNG F.ÖZÇ B.ORT Ş.BAĞ Ş.BAĞ
SEÇFİZ TRKEDBTRKEDB S.MAT. Ç.T.T. ALMNC2İNGLZ4
H.GNG M.ASL M.ASL Ş.BAĞ F.ÖZÇ Ş.ÖZL Ş.TTR
DİLANL S.GEO S.BİY SÇKİM3 SÇKİM3 İNGLZ4 TRKEDB
Z.ÇBN B.ORT G.KYN A.BYD A.BYD M.KLÇ M.ASL
TRKEDB S.MAT. SÇAUB1ALMNC2 S.BİY Ç.T.T. DİLANL
M.ASL Ş.BAĞ Ö.SVN Ş.ÖZL G.KYN F.ÖZÇ Z.ÇBN
***
***
***
***
***
DİLANL S.MAT. S.GEO GÖRSNTREHBRL TRFİYR SÇCOĞ.
T.AKB Ş.BAĞ B.ORT N.AÇK Ş.BAĞ A.ALK M.ULR
S.GEO S.BİY TRKEDBTRKEDBREHBRL S.MAT. SÇAUB1
B.ORT Ö.SYG A.AKV A.AKV F.ÖZÇ Ş.BAĞ H.GNG
SÇKİM3 SÇKİM3 S.MAT. S.MAT. REHBRL SEÇFİZ GÖRSNT
N.AKK N.AKK Ş.BAĞ Ş.BAĞ Ö.SYG H.GNG N.AÇK
SÇKİM3 S.BİY Ç.T.T. SÇAUB1REHBRL TRFİYR SÇBKR1
A.BYD G.KYN F.ÖZÇ Ö.SVN M.KLÇ H.UĞR Ş.BAĞ
İNGLZ4 İNGLZ4 DİNKLT DİLANLREHBRLTRKEDBTRKEDB
Ş.TTR Ş.TTR İ.ATS Z.ÇBN Ö.SVN M.ASL M.ASL
***
***
***
***
***
SÇKİM2 İNGLZ4 İNGLZ4 Ç.T.T. TRKEDB S.MAT. S.MAT.
N.AKK Ş.TTR Ş.TTR F.ÖZÇ A.AKV Ş.BAĞ Ş.BAĞ
DİNKLTALMNC4ALMNC4 SEÇFİZ SEÇFİZ TRFİYR Ç.T.T.
İ.ATS M.ÜÇK M.ÜÇK H.GNG H.GNG A.ALK F.ÖZÇ
TRKEDBDİLANL SÇAUB1 S.MAT. DİNKLT TRFİYRALMNC2
M.ASL Z.ÇBN H.GNG Ş.BAĞ İ.ATS H.UĞR Ş.ÖZL
ALMNC2 S.MAT. SEÇFİZ SEÇFİZ İNGLZ4 TRKEDBTRKEDB
Ş.ÖZL Ş.BAĞ Ö.SVN Ö.SVN M.KLÇ M.ASL M.ASL
İNGLZ4 SEÇFİZ S.GEO GÖRSNT S.MAT. ALMNC2SÇKİM3
Ş.TTR Ö.SVN B.ORT N.AÇK Ş.BAĞ Ş.ÖZL A.BYD
***
***
***
***
***
SÇCOĞ. DİLANL Ç.T.T. TRKEDBALMNC2İNGLZ4 SÇBKR1
M.ULR T.AKB F.ÖZÇ A.AKV M.ÜÇK Ş.TTR Ş.BAĞ
DİLANL S.MAT. BEDEĞTBEDEĞT İNGLZ2 ALMNC4TRKEDB
T.AKB Ş.BAĞ A.ALK A.ALK E.YLD M.ÜÇK A.AKV
SEÇFİZ İNGLZ4 S.BİY S.GEO SÇBKR1BEDEĞTBEDEĞT
H.GNG Ş.TTR Ö.SYG B.ORT Ş.BAĞ H.UĞR H.UĞR
İNGLZ4 İNGLZ4 BEDEĞTBEDEĞT Ç.T.T. S.MAT. SEÇFİZ
M.KLÇ M.KLÇ H.UĞR H.UĞR F.ÖZÇ Ş.BAĞ Ö.SVN
İNGLZ4 S.BİY S.MAT. S.MAT. TRFİYR SÇKİM3 SÇKİM3
Ş.TTR G.KYN Ş.BAĞ Ş.BAĞ H.UĞR A.BYD A.BYD
***
***
***
***
***
Download

T.C. Sınıf Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma SELÇUKLU