(952-TTK / E-103) Konveyör Haberleşme ve Acil İkaz Sistemi İhalesine İlişkin Açıklamalar
952-TTK / E-103 dosya numaralı Konveyör Haberleşme ve Acil İkaz Sistemi İhalesi İdari
şartnamesinin 12. maddesine göre, istekli firmalardan gelen açıklama talepleri değerlendirmeye
alınmış, istekli firmaların soruları ve bu sorulara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:
Soru 1: Teknik şartname madde 3.2’de süpervizörlük hizmeti talep edilmekte olup, miktarı
ise 1 (set/tk.) olarak belirtilmiştir, ancak süre bildirilmemiştir. Talep edilmekte olan ilgili
süpervizörlük hizmetinin süresini bildirmenizi arz ederiz.
Cevap 1: Firma, teknik şartnamenin 3.19. maddesi gereği eğitim vererek belgelendireceği en
az 6 TTK personeli ve süpervizörlük hizmeti verecek ekibiyle birlikte teknik şartnamenin 3.17.
maddesinde belirtilen 90 takvim günü içerisinde sistemleri çalışır durumda eksiksiz olarak
Kurumumuza teslim edecektir.
Talep edilen süpervizörlük hizmeti süresi, teknik şartnamenin 3.17. maddesine göre teklif
edilecek termin planı ve işin gereklerine uygun olarak Yüklenici firma tarafından belirlenecektir.
Soru 2: Teknik şartname 3.11’de garanti süresi içinde sistemin herhangi bir ünitesinin
arızalanması durumunda firma tarafından yapılacak bakım, onarım ve yedek parça teminine ait
işlemler için İdareden hiçbir bedel talep edilmeyeceği vs. için bu madde uygundur, ancak kullanım
hataları bu madde kapsamında olmamalıdır. Bu hususa netlik kazandırılmasını arz ederiz.
Cevap 2: Malzemeler her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı teknik şartname
3.10. maddesi gereği en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Kurulum ile bakım onarım hizmetleri, teknik
şartname 3.19. maddesine göre eğitilerek sertifikalandırılan TTK personeli tarafından
gerçekleştirilecektir. Geçici kabulden itibaren, garanti kapsamı dışındaki kullanım hatalarından
kaynaklanan arızaların giderilmesi maliyeti Yükleniciye ait olmayacaktır.
Soru 3: Teknik şartname madde 3.17’ye yönelik ise; kurulum Kurumunuz ve Kurum
personeliniz ile gerçekleştirileceğinden montaj süresi ilgili maddede belirtildiğinin aksine
yüklenicinin/firmanın kontrolünde değildir. Kurumunuz kontrolündedir. Bu hususa netlik
kazandırılmasını arz ederiz.
Cevap 3: Teknik şartname 3.19. maddesine göre eğitim görecek ve sistemlerin kurulumunda
Yüklenici süpervizörlüğünde çalışacak TTK personeli sayısı ile sistemlerin yetkin bir Yüklenici
süpervizörlüğünde teknik şartnamenin 3.17. maddesinde belirtilen sürede devreye alınabileceği
öngörülmüştür. Kurumumuzdan kaynaklanabilecek gecikmeler süre uzatımına konu olacaktır.
Soru 4: 2.6. maddesinde “….. kablo uzunlukları ortalama 60 metre olacaktır.” ifadesi yer
almaktadır. Aynı husus 3.2. maddesinin altındaki tablonun C2.1 satırında ise 100 metre olarak
belirtilmiştir.
Cevap 4: Teknik şartnamenin 2.6. maddesinde konuşma-kontrol üniteleri ile diyafon üniteleri
arasında kullanılacak kablo uzunlukları, istekli firmaların kullanılacak toplam kablo miktarını
hesaplayabilmeleri açısından ortalama 60 metre olarak belirtilmiştir. Uygulamada bu mesafe bazı
yerlerde 60 metreden az, bazı yerlerde 60 metreden fazla olabilecektir. 3.2. maddesinin altındaki
tablonun C2.1 satırında 100 metre örnek olarak verilmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinde mesafenin 60
metre olarak belirtilmesi uygun olacaktır.
Soru 5: 3.7 maddesinde “…. Kablolar MGM veya dengi patlayıcı gaz ve toz içeren
madenlerde kullanıma uygunluk belgesine sahip olacak……” ifadesine rağmen 3.2. maddesinin
altındaki tablonun C2.2 satırındaki kablo için MGM ifadesi yer almaktadır.
Cevap 5: Kurumumuzda büyük bir çoğunlukla MGM standardında kablolar kullanılmaktadır.
3.2. maddesinin altındaki tablonun C2.2 satırında kablo tipi örnek olarak belirtilmiştir. Patlayıcı gaz
ve toz içeren madenlerde kullanıma uygunluk belgesine sahip MGM dengi kablolar için çizelgede ve
birim fiyat teklif cetvelinde kablo cinsi belirtilecektir.
Soru 6: 3.2. maddesinin altındaki tablonun C2.1 satırında “……. Ünite kablosu (bağlantı
başlıkları dahil)” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeye göre bağlantı başlıkları kablolara bağlanmış
olarak mı yoksa ayrı olarak mı verilecektir. 2.6. maddesinde “….. kullanılacak kablo uzunlukları
ihtiyaca göre değişebilecektir.” ifadesi yer almaktadır. 60 veya 100 metre uzunluğundaki kabloların
bağlantı üniteleri (fiş veya soketleri) üzerlerine fabrikasyon olarak takılmış vaziyette teslim edilmesi
halinde kabloların farklı boylar için kullanılması mümkün olamayacaktır. Kabloların ve bağlantı
elemanlarının toplam ihtiyacınıza uygun olarak teslim edilmesi halinde ünite kablolarının ihtiyacınıza
uygun boylarda iş yerlerinizde hazırlanması mümkün olabilir.
Cevap 6: Konveyör hattında ya da anons amacıyla konveyör hattı dışında kullanılacak
üniteler arasındaki mesafeler, Yüklenici firma ve Kurumumuz tarafından montaj öncesinde
netleştirilecektir. Netleşen kablo mesafelerine göre başlıkların fabrikasyon olarak takılmış veya
demonte vaziyette teslim edilmesi Yüklenici ile İdare tarafından belirlenecektir.
Download

İhale ile ilgili açıklamalar