T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUM GÜNDEMİ
“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BİYOÇEŞİTLİLİK”
22-23 Mayıs 2015, Şanlıurfa
SEMPOZYUM ANA
KONU BAŞLIKLARI
ALT
KONULAR
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Çalışmaları
1. OTURUM











Biyolojik Çeşitlilik Envanter Metotları
Damarlı bitki envanteri
Memeli envanteri
İçsu balıkları envanteri
Sürüngen envanteri
Çiftyaşar envanteri
Kuş envanteri
Tohumsuz bitki envanteri
Omurgasız hayvan envanteri
Vejetasyon çalışmaları
EUNIS Habitat Sınıfları
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik İzleme Çalışmaları
 Tür/Popülasyon Düzeyinde Biyoçeşitliliğin İzlenmesi ve
İzleme Planları
•
•
•
•
•
•
Damarlı bitkilerin izlenmesi
Kuşların izlenmesi
Memelilerin izlenmesi
Çiftyaşamlıların izlenmesi
Sürüngenlerin izlenmesi
İçsu balıklarının izlenmesi
 Habitat/Ekosistem Düzeyinde Biyoçeşitliliğin İzlenmesi
ve İzleme Planları
•
•
•

Hedef türlerce zengin habitatların izlenmesi
Özellikli bitki toplumlarının izlenmesi
Özellikli yaban hayvanı alanlarının izlenmesi
Bölgesel/Peyzaj Düzeyinde Biyoçeşitliliğin İzlenmesi ve
İzleme Planı
•
•
•
EUNIS habitatları kapsamında biyoçeşitliliğin izlenmesi
Bölgesel göstergeler
Çeşitlilik indeksleri
 Ulusal Biyoçeşitlilik İzleme Metodolojileri
GAP Biyoçeşitlilik ve Çevre
 Gap, Tarım ve Çevre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. OTURUM
Çevresel Etkiler
Sosyo-Ekonomik Yapı
Ormancılık
Ekoturizim
Erozyon
Avcılık
Genetik Çeşitlilik
Pestisidler
GAP ve Halk Sağlığı
GAP ve Su Sistemleri
 Gap ve Biyoçeşitlilik
• GAP Fauna Çeşitliliği
• GAP Flora Çeşitliliği


•
•
Türkiyenin Biyoçeşitliliği ve Milli Parklar
Tarımsal Biyolojik Çeşitlilik ve Ekolojik Tarım
Tarımsal Biyolojik Çeşitlilik
Ekolojik Tarım ve Hayvancılık
 Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Tehditler
 Biyolojik Çeşitlilik ve Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda
Türkiye’nin
Uluslararası Sorumlulukları
 Biyolojik Çeşitlilik Ve Sürdürlebilir Kalkınma Yolunda
Türkiye’nin Ulusal
Yaklaşımları
• Politikalar, Kalkınma Planları, Stratejiler

•
•
•
•
Çevre ve Çevresel Farkındalık
Çevre eğitimi ve Çevre bilinci
Çevre hukuku
Sağlıklı çevre ve Sağlıklı nesiller
Eğitim sistemimizde çevre farkındalığı
Download

sempozyum konu başlıkları