TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA
SIKÇA SORULAN SORULAR
1- Yüksek Lisans başvurusu için gerekli şartlar nelerdir?
• Diploma: Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,
(Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdan yapılmalı)
• Transkript (onaylı): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun
oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten
belge getirmeleri gerekir.(Getirmedikleri takdirde YÖK’ün yayımladığı karşılığı
uygulanacaktır.)
• ALES Sonuç Belgesi (onaylı): Yüksek lisans programına başvuracak adayların sınav
tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavı (ALES)’den en az 55 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES
Sonuç Belgesi,
• Yabancı Dil Sonuç Belgesi: KPDS veya ÜDS den en az 50 puana sahip olduklarını
gösterir belge. TOEFL gibi belgeler Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğine göre değerlendirilir. Yabancı Dil şartını sağlayamayan adaylar
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak
olan sınavda girebileceklerdir.
2- Yüksek Lisansa kabul edilebilmek için puanım en az kaç olmalıdır?
Programlara başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun (100’lük
sisteme dönüştürüldükten sonra) %35’i ve mülakat notunun %15’ı dikkate alınarak başarı notu
hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55
olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan
kadar öğrenci alınacaktır.
3- Mülakat sınavında alınan puan toplam puanı nasıl etkiler?
Ağırlıklı ortalamaya girerek etkiler.
4-Yüksek Lisans sınavını kazanamadım. Özel Öğrenci olabilir miyim?
Yüksek Lisans sınavını kazanamayan ya da gerekli koşulları sağlayamayan öğrenciler, Enstitü
tarafından ilan edilen süre içinde Anabilim dallarına müracaat ederek Anabilim Dalı Akademik
Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile derslere özel öğrenci olarak kabul
edilebilirler.
5- Özel öğrenci olmak için sınava girmek gerekli midir?
Özel öğrencilerin kabulünde giriş sınavı yapılmaz ve asgari bir not aranmaz.
6- Özel öğrenci olunca öğrencilik haklarından yararlanabilir miyim?
Özel öğrenci olarak ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. (Öğrenci kimliği,
Kütüphaneden kitap almak gibi). Ancak asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini
yerine getirmek ve izledikleri derslerde Çankırı Karatekin Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği kurallarına uymak zorundadırlar.
7- Özel öğrenci iken aldığım dersler asıl öğrenci olunca sayılır mı?
Özel öğrenci iken alınan derslerden başarılan dersler alındıktan sonra (dört yarıyılı geçirmemek
kaydıyla), devam etmekte olduğu programda alınması gereken asgari kredi toplamının yarısını
geçmemek koşulu ile danışmanı ile Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile geçerli sayılabilir.
8-Doktora’ya başvuruda gerekli şartlar nelerdir?
•
•
•
•
Diploma: Yüksek Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı
fotokopisi, (Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdan yapılmalı) (Yüksek lisans
yapanların yüksek lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 olması
gerekir).
Transkript (onaylı): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun
oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten
belge getirmeleri gerekir.(Getirmedikleri taktirde YÖK’ün karşılığı uygulanacaktır.)
ALES Sonuç Belgesi (onaylı): Yüksek lisans programına başvuracak adayların sınav
tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavı (ALES)’ den en az 60 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES
Sonuç Belgesi, (Lisans diploması ile başvuranların en az 70 puan almaları gerekir).
Yabancı Dil Sonuç Belgesi: KPDS veya ÜDS den en az 55 puana sahip olduklarını
gösterir belge. TOEFL gibi belgeler Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğine göre değerlendirilir.
9- Doktora’ya kabul edilebilmek için puanım en az kaç olmalıdır?
Programlara başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun (100’lük
sisteme dönüştürüldükten sonra) %35’i ve mülakat notunun %15’ı dikkate alınarak başarı notu
hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55
olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan
kadar öğrenci alınacaktır.
10- Mülakat sınavında alınan puan toplam puanı nasıl etkiler?
Ağırlıklı ortalamaya girerek etkiler.
11- ALES, KPDS, ÜDS, TOEFL sınavlarının puanları kaç yıl süre ile geçerlidir?
ALES sınavının puanı 3 yıl geçerlidir.
KPDS, ÜDS ve TOEFL’dan alınan puanlar süresiz geçerlidir.
12- Lisansüstü programı sınavına başvuru sırasında hangi belgeler gereklidir?
1-Dilekçe ve Başvuru Formu: (Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesinden temin edilebilir),
2-Özgeçmiş,
3-Diploma: Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, (Onay
noterden veya belgenin alındığı kurumdan yapılmalı)
4-Transkript (onaylı): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları
üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri
gerekir.(Getirmedikleri taktirde YÖK’ün karşılığı uygulanacaktır.)
5-Nüfus Cüzdanı Sureti ve ikametgâh belgesi,
6-Fotoğraf (vesikalık, kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun) 2 adet,
7-ALES Sonuç Belgesi (onaylı): Yüksek lisans programına başvuracak adayların sınav tarihi
3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ den
en az 55 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç Belgesi,
8. Yabancı Dil Sonuç Belgesi: KPDS veya ÜDS den en az 50 puana sahip olduklarını
gösterir belge. TOEFL gibi belgeler Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre
değerlendirilir.
13- Farklı üniversite ve farklı anabilim dalından başvuru yapabilir miyim?
Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar ilgili
Anabilim Dalı Akademik Kurulu kararıyla ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitime
başvurabilirler.Bu adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programından farklı
alanlarda almış olanlar,
b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans
programı adayları,
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış
olan doktora/sanatta yeterlik adayları.
(2) Bilimsel hazırlık programına bu Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin
11 inci ve 12 nci maddelerine göre öğrenci olarak kabul edilir.
(3) Öğrencinin bilimsel hazırlık programında hangi dersleri alacağı, anabilim dalı akademik
kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci,
bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için öğrencinin ders aldığı programa
ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.
(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri
dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya
doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.
14- Lisansüstü programlara başvuru sırasında yabancı dil sınavından nasıl muaf olunur?
Lisans ve/veya Yüksek Lisans öğrenimini tamamını yabancı dille öğretim yapan bir kurumdan
almış olanlar,
KPDS, ÜDS ve benzeri uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınan ve
Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu ile eşdeğer sayılan puanları
alanlar, yabancı dil sınavından muaf sayılırlar.
15- Lisansüstü programı ders döneminde iken bazı nedenlerden dolayı kaydımı bir yarıyıl
yenilemedim. Bu durum beni nasıl etkiler?
Senato tarafından haklı ve geçerli nedeni olmadan kaydını bir yarıyıl yenilemeyen öğrenciler o
yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Bu durumda geçen süre azami eğitim
sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.
16- Lisansüstü programı tez döneminde iken bazı nedenlerden dolayı kaydımı bir yarıyıl
yenilemedim. Bu durum beni nasıl etkiler?
Senato tarafından haklı ve geçerli nedeni olmadan kaydını tez döneminde bir yarıyıl yenilemeyen
öğrenciler danışman/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız
sayılırlar. Bu durumda geçen süre azami eğitim sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.
17- Lisansüstü programına kayıtlı iken bazı nedenlerden dolayı kaydımı iki yarıyıl yenilemedim. Bu
durumda ne olur?
İki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı silinir.
18- Lisansüstü programlara devam şartı var mıdır?
Öğrencilerin sınava girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulamaların %80’ine devam
etmeleri gerekir.
19- Yüksek Lisans ve Doktorada bir dersten aldığım not nasıl hasaplanır?
Yüksek Lisans ve Doktorada bir dersten alınan not hesaplanırken Anabilim Dalı Akademik Kurulu
kararına göre ara sınavın %40’ı ve dönem sonu sınavının %60’ı toplanır.
20- Yüksek Lisans ve Doktorada ders geçme notu nedir?
Lisansüstü programlarda geçme notu 100 üzerinden; Yüksek Lisansta en az 70 ve Doktorada en az
75 puandır.
21- Yüksek Lisans ve Doktorada bütünleme hakkı var mıdır?
Yüksek Lisans ve Doktorada bütünleme hakkı yoktur.
22- Yüksek Lisans veya Doktorada aldığım dersten başarısız olursam ne olur?
-Başarısız olunan ders azami ders alma süresi içinde (dört yarıyıl) tekrar alınabilir,
-Anabilim Dalı Başkanlığınca zorunlu ders olarak belirtilmemiş olmak şartıyla o dersin yerine aynı
kredi değerinde başka bir ders alınabilir.
23- Yüksek Lisans ya da Doktorada not ortalamamı yükseltmek için ne yapabilirim?
Yüksek Lisans veya Doktorada not ortalamasını yükseltmek için öğrenci başarılı olduğu dersleri
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tekrar alabilir.
24- Yüksek Lisansta devam ettiğim derslerden aldığım notlar 80, 75 ve 83’tür. Bu derslerin harf
sisteminde değerlendirmesi nasıl olur?
Yüksek Lisans ve Doktorada alınan notların harf sistemindeki değerleri aşağıdaki şekilde ifade
edilir:
Alınan Not
90-100
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
50-59
49 ve aşağısı
Harf Sistemindeki Değeri
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
Kredisi
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
25- Yüksek Lisansta bir öğrencinin kaydı hangi nedenlerle silinir?
Yüksek Lisansta bir öğrencinin kaydı aşağıdaki nedenlerle silinir;
- İlk yarıyıl sonunda dönem notu ortalamasının 1.50’den az olması,
- İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalamasının 2.00’dan az olması,
- Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenen en az ders yükünün dört yarıyılda
tamamlanamaması,
- Tez çalışmasını ifade eden Özel Uzmanlık Konuları dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak
üç kez başarısız notunun alınması,
- Jüri tarafından tezin reddedilmesi,
- Düzeltilmiş tezin jüri tarafından kabul edilmemesi,
- Programı 4 yarıyıl içinde tamamlamadığında öğrenciye ek süre verilmemesi,
- Programı 4 yarıyıl içinde tamamlamadığı durumlarda öğrencinin verilen ek süre içinde de
programı tamamlamaması (ek süre azami 2 yarıyıldır)
- Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli nedeni olmadan aynı programa kaydın
iki defa yenilenmemesi
26- Doktorada bir öğrencinin kaydı hangi nedenlerle silinir?
Doktorada bir öğrencinin kaydı aşağıdaki nedenlerle silinir;
- İlk yarıyıl sonunda dönem notu ortalamasının 1.50’den az olması,
- İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalamasının 2.00’dan az olması,
- Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenen en az ders yükünün dört yarıyılda
tamamlanmaması,
- KPDS, ÜDS veya ilgili yabancı dil yeterlik sınavında yönetmelikte belirtilen sürede (yeterlik
sınavına en geç 5. yarıyılın sonuna kadar girmek gerektiğinden 5.yarıyıla kadar) başarısız
olunması,
- Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olunması,
- Tez önerisinin ikinci kez reddedilmesi,
- Tez çalışmasını ifade eden Özel Uzmanlık Konuları dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak
üç kez başarısız notunun alınması,
- Jüri tarafından tezin reddedilmesi,
- Düzeltilmiş tezin jüri tarafından kabul edilmemesi,
- Programın süresi içinde tamamlanmaması,
- Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli nedeni olmadan aynı programa kaydını
yenileme işleminin iki defa yapılmaması.
27- Yüksek Lisans programında en az kaç kredilik ders ve seminer almalıyım?
Yüksek Lisans programında en az 21 kredi ders ve 1 seminer alınmalıdır.
28- Yüksek Lisans Programının gerektirdiği dersleri ve semineri başarıyla tamamlamadan tez
çalışmasına başlayabilir miyim?
Resmi olarak teze başlanamaz.
29- Yüksek Lisans programında başka bir üniversiteden ders alabilir miyim?
Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile başka
bir üniversiteden ders alınabilir.
30- Yüksek Lisans programını ne kadar sürede bitirebilirim?
Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en az 4 yarıyıldır. Ancak tez çalışmalarına ikinci
yarıyılda başlayan öğrenci programı daha önce de tamamlayabilir.
31-Yüksek Lisans programını normal sürede bitiremezsem ek süre alabilir miyim?
Yüksek Lisans programı normal sürede bitmezse Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi
Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile iki yarıyıl ek süre verilebilir.
32- Yüksek Lisans tez savunma sınavı süresi ne kadardır?
Tez sınav süresi 45-90 dakikadır.
33- Yüksek Lisans tez savunma sınavını başarıyla geçtim. Tezlerimi Enstitüye kaç adet olarak ve ne
zaman teslim etmeliyim?
Tez savunma sınavına girip başarılı olan öğrencinin mezun olabilmesi için;
1. Tezin jüri üyeleri tarafından onaylanmış 7 adet onay sayfası ÖRNEK
2. Tez teslim dilekçesi ve Etik Kurallara Uygunluk Beyanı,
3. Enstitü web sitesinden alınmış öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış “tez kontrol
çizelgesi”
4. YÖK web sitesinde doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan “Tez Veri Giriş
Formu” (form http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden girilerek dolduracak ve referans numarası
alınarak çıktısı Enstitüye teslim edilecektir),
5. YÖK web sitesinden doldurulup imzalanmış izin belgesi (Telif hakkı tez yazara ait tezler
için),
6. En az 21 kredi değerinde lisansüstü ders aldığını belirten onaylanmış transkript,
7. 7 (yedi) adet karton ciltli tez (Tez kapağının nasıl hazırlanacağı konusunda Enstitüden
yardım alınız). Ayrıca tezlerin arka kapağının içine CD konulması için yapıştırılmış CD
zarfı.
8. Her tezin arkasına eklenmek üzere 7 (yedi) adet tezin tamamını içeren CD/DVD (Enstitüye
başvurunuz).
Belgelerini tamamlayıp tez teslim dilekçesiyle Enstitüye başvuran öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile mezun edilir ve mezuniyet işlemleri gerçekleştirilir. Teslim edilen 7 (yedi) adet karton
ciltli tezden 1 tanesi Enstitüde kalır, 1 tanesi Anabilim Dalı Başkanlığına, 1 tanesi danışmanına, 2
tanesi tez savunma jüri üyelerine, 1 tanesi üniversite merkez kütüphanesine, 1 tanesi de Ana Bilim
Dalı (Fakülte) kütüphanesine verilir. Tez Teslim Tutanağı
Notlar:
1) Kompakt Disklerin İçeriği (CD ya da DVD olarak ): Tez CD’ye hem pdf hem de doc
formatlarında kaydedilecektir.
-Pdf dosyalarının isimleri aşağıdaki şekilde hazırlanacak;
1. Tez pdf dosyasına: ad_soyadı_tez.pdf
2. Tez bilgi formu Türkçe (tez özeti) pdf dosyasına: ad_soyadı_ozet_tr.pdf
3. Tez bilgi formu İngilizce (tez özeti) pdf dosyasına: ad_soyadı_ozet_en.pdf
—Word dosyalarının isimleri aşağıdaki şekilde hazırlanacak;
4. Tez word dosyası: ad_soyadı_tez.doc
5. Tez bilgi formu Türkçe (tez özeti) word dosyasına: ad_soyadı_ozet_tr.doc
6. Tez bilgi formu İngilizce (tez özeti) word dosyasına: ad_soyadı_ozet_en.doc
olacak şekilde Türkçe karakter kullanmamak ve dosyalar sıkıştırılmamak, şifrelenmemek suretiyle
hazırlanacaktır.
B) CD’nin üzerine, Tezin adı, Yazar adı, Yüksek Öğretim Kurumunun Adı ve Enstitü Adını
yazılacaktır
34-Doktora programını oluşturan çalışmalar nelerdir?
Doktora programında öğrenciler; toplam 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, 1 seminer
çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlamak
zorundadırlar.
35- Doktora programını ne kadar sürede tamamlayabilirim?
Doktora programını tamamlama süresi en az 8 yarıyıldır.
36- Doktora programını normal sürede bitiremezsem ek süre alabilir miyim?
Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Doktora
programı normal sürede bitmezse dört yarıyıl ek süre verilebilir.
37- Doktora Yeterlik sınavları ne zaman yapılır?
Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve Anabilim Dalının
bildirdiği tarih, saat ve yerde yapılır.
38- Doktora Yeterlik sınavına ne zaman girmeliyim?
Yeterlik sınavına en geç 5. yarıyılın sonuna kadar girilmelidir.
39- Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için hangi şartları sağlamalıyım?
En az 7 ders (21 kredi), 1 Seminer ve Yabancı dilde (ÜDS veya KPDS sınavında 100 üzerinden 55
puan) başarılı olmak gereklidir.
40- Yeterlik Sınavına girebilme şartlarımdan yabancı dil sınavını 5. yarıyılın sonuna kadar
sağlayamazsam ne yapmalıyım?
ÜDS veya KPDS sınavının hangisinde başarısız olunduysa o belge ile Enstitü Müdürlüğüne
başvurulduğunda 1 takvim yılı yabancı dil sınavı için ek süre verilir.
41- Yabancı Dil sınavı için verilen 1 takvim yılı ek süre öğrenim süresinden sayılır mı?
Hayır
42-Yabancı Dil sınavı için verilen 1 takvim yılı ek süre içerisinde başarısız olursam ne olur?
Kaydınız silinir.
43- Doktora Yeterlik sınavına kaç kez girebilirim?
İki kez
44- Doktora Yeterlik sınavı kaç bölümde yapılır ve en az kaç puan alınmalıdır?
Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Her iki bölümden de en az 100 üzerinden 75
puan alınmalıdır.
45- Yeterlik sınavında başarısız olan veya koşullarını yerine getirdiği halde sınava giremeyen
öğrenci ne yapmalıdır?
Bir sonraki dönemde yeterlik sınavına girer, bu sınavda da başarısız olunursa kaydı silinir.
46-Yeterlik sınavını başarılı şekilde geçtim. Tez öneri sınavına (TÖS) ne zaman girmem gerekir?
Yeterlik sınavını başarılı şekilde tamamlayan öğrenci (Yeterlik sınav tarihinden itibaren 1 ay
içerisinde TİK=Tez İzleme Komitesi atanması şartıyla) en geç altı ay içinde tez önerisini tez izleme
komitesi önünde savunmalıdır.
47-Tez izleme komitesi (TİK) yılın hangi zamanlarında ve kaç kere toplanır?
Tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık arasında birer kez olmak üzere yılda en az
iki kez toplanır.
48-Doktora tez savunma sınavı ne kadar sürer?
Tez savunma sınav süresi 60-120 dakikadır.
49- Doktora tez sınavını başarıyla geçtim. Tezlerimi Enstitüye kaç adet olarak ve ne zaman teslim
etmeliyim?
Tez savunma sınavına girip başarılı olan öğrencinin mezun olabilmesi için;
1. Tezin jüri üyeleri tarafından onaylanmış 7 adet onay sayfası ÖRNEK
2. Tez teslim dilekçesi ve Etik Kurallara Uygunluk Beyanı,
3. Enstitü web sitesinden alınmış öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış “tez kontrol
çizelgesi”
4. YÖK web sitesinde doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan “Tez Veri Giriş
Formu” (form http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden girilerek dolduracak ve referans numarası
alınarak çıktısı Enstitüye teslim edilecektir),
5. YÖK web sitesinden doldurulup imzalanmış izin belgesi (Telif hakkı tez yazara ait tezler
için),
6. En az 21 kredi değerinde lisansüstü ders aldığını belirten onaylanmış transkript,
7. 7 (yedi) adet karton ciltli tez (Tez kapağının nasıl hazırlanacağı konusunda Enstitüden
yardım alınız). Ayrıca tezlerin arka kapağının içine CD konulması için yapıştırılmış CD
zarfı.
8. Her tezin arkasına eklenmek üzere 7 (yedi) adet tezin tamamını içeren CD/DVD (Enstitüye
başvurunuz).
Belgelerini tamamlayıp tez teslim dilekçesiyle Enstitüye başvuran öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile mezun edilir ve mezuniyet işlemleri gerçekleştirilir. Teslim edilen 7 (yedi) adet karton
ciltli tezden 1 tanesi Enstitüde kalır, 1 tanesi Anabilim Dalı Başkanlığına, 1 tanesi danışmanına, 2
tanesi tez savunma jüri üyelerine, 1 tanesi üniversite merkez kütüphanesine, 1 tanesi de Ana Bilim
Dalı (Fakülte) kütüphanesine verilir. Tez Teslim Tutanağı
Notlar:
1) Kompakt Disklerin İçeriği (CD ya da DVD olarak ): Tez CD’ye hem pdf hem de doc
formatlarında kaydedilecektir.
-Pdf dosyalarının isimleri aşağıdaki şekilde hazırlanacak;
1. Tez pdf dosyasına: ad_soyadı_tez.pdf
2. Tez bilgi formu Türkçe (tez özeti) pdf dosyasına: ad_soyadı_ozet_tr.pdf
3. Tez bilgi formu İngilizce (tez özeti) pdf dosyasına: ad_soyadı_ozet_en.pdf
—Word dosyalarının isimleri aşağıdaki şekilde hazırlanacak;
4. Tez word dosyası: ad_soyadı_tez.doc
5. Tez bilgi formu Türkçe (tez özeti) word dosyasına: ad_soyadı_ozet_tr.doc
6. Tez bilgi formu İngilizce (tez özeti) word dosyasına: ad_soyadı_ozet_en.doc
olacak şekilde Türkçe karakter kullanmamak ve dosyalar sıkıştırılmamak, şifrelenmemek suretiyle
hazırlanacaktır.
B) CD’nin üzerine, Tezin adı, Yazar adı, Yüksek Öğretim Kurumunun Adı ve Enstitü Adını
yazılacaktır
50-Hangi durumlarda Anabilim Dallarının Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı almaları gerekir?
Aşağıda listelenen formlar Enstitüye verilirken Anabilim Dallarının Anabilim Dalı Akademik Kurul
kararı almaları gerekir.
Danışman Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu
Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu
Doktora TİK Öneri Formu
TİK Üyesi Atama-Değişikliği Formu
Doktora Tez Jürisi Öneri Formu
Özel Öğrenci kabulü
Ek Süre İstek Formu
Download

dosyayı indir - ankara tez merkezi