4,
Evrak Tarih ve Sayısı: 22rc1l2a15-2213
llilil
ilil illil lil illl lillil llililıil
*BEK45zzo*
T.C.
lil
Pirİj 69751
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı
Konu
:42612791-265.01.01:İlan - Duyuru
.
81
iı Vaıiıipine
Lgl ;ıu',ıtnntŞlާ)
İıgi
:22l0ll2015 tarihli vel392sayılı
yazı.
.:1 ı. ,.
.
Bilindiği üzere Başkanlığımız
.;
her yıl farklı ülkelerde diizenlenen Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim-i
Gtizel Okuma Yarışmalarına yanşmacı göndermektedir.
Ayrıca Başkanlığım ız 20|5 Hazıranayı içerisinde uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim_i Güzel
Okuma yanşması düzenleyecekiir.
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu iilkemizde ve ülke dışında yapılacak uluslararası
YarıŞmalarda ülkemizi temsil edecek yarışmacıları belirlemek maksadıyla bir mülakat,yapacaktır.
Bu amaçl4 ilgi olur gereği duyuru yapılmak suretiyle;
a)
b)
Erkek olmak.
18 - 35 YaŞ arası olmak. (18 yaşından gtin alınış olmah 36 yaşından giin almamış
olınak.)
c) Uluslararası yanşmalarda birincilik derecesi almamış olmak.
Şartlarınr taşıyan.gerek §rum içinden gerekse kurum dışından hıftı kuwetli, sesi ve okuyuşu
giızel hafızların, İl MüftiilüğüniDce oluşturuIacak bir komisyon marifetiyle mülakatla belirlenip,
https://miklçvas.dİyanet.eov.trlyarİsma linkinde sisteme kaydederek 16 Mart 2015 tarihine kadar
Kurulumuza bildirilınesi gerehnekiedir.
Gereğini arzİricaederim.
Hafiz Osman ŞAHİN
IVushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı
NOT: Şartları tutan ilgililerin Ilçe Müftülüklerine
etmesi gerekmektedir.
3
Mart 2015 tarihine kadar müracaat
Download

Hafızlık ve Kur`an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışma duyurusu