T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü(l 54566)
Sayı : 8 6 5 5 5 3 0 9 . 9 0 0 / ( 2 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4
Konu : Askerlik Durum Belgesi
................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Reyhanlı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/02/2014 tarih ve 683 sayılı
yazısı ile yazı ekinde gelen Milli Savunma Bakanlığının 09/12/2013 tarih ve 38287 sayılı
yazıları ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize ve gereğinin yazı doğrultusunda yapılmasını rica ederim.
Şube Müdürü
Eki:
2 adet yazı
Dağıtım:
Tüm Okul Müdürlüklerine
Reyhanlı İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü 31500 Reyhanlı/H ATAY
Telefon
Fax
h ttp //
: 326 413 10 56
: 326 413 37 02
İrtibat
Dahili No
: reyhanli-meb.gov.tr
e mail
e-posta
:[email protected]
Cep
: E. SÖNMEZ
: 1074
T . C .
RI-. V I IA N 1.1 K A Y M A K A M I. It'll
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sa\ ı
25 02/201 -i
:83020353-400-683
Konu .Askerlik Durum Belgesi
(L ^ Z .
jlui :
V alilik Makamının 24.02.2014 tarihli ve İl Yazı içleri Müdürlüğünün 3097 sa\ ılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alman, M illi
Savunma Bakanlığının
"Askerlik
Durum
Belgesi"
konulu
09.12.2013 tarih ve 38287 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
EK :
1 Adet Yazı.
DAĞITIM :
Reyhanlı Kamu Kurum ve Kuruluşları
Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı surelinin aslını görmek için https7/ww\v e-ıeıslen
ŞnBn'o
jaMe-t-v-zqDzty.- jn 2 I •• -bNS6mwUD) kodunu yazım?
’ı I vrakOogrulam.1 ;uIk - :re girerek
Reylıanli / Hatay Ayrıntılı biltı ı;m irtibaı:K.KARABACAK Telefon (3261413 10 (W Faks ( 326)4 13 ŞK -İS'
c-posla: kemal,karabacak u ,ı. : -k-ıi ¿ov.ir Elektronik Ağ: https./Avww.revlianli ı w tr
ä
TASN İF DIŞI
TC.
M İLLİ SAVUNM A BAKANI ^1
ANKARA
M U S.YRD
.41551107-6400-
-13‘A SA L D .M SB Yr.; Ş
KONU
' Askerlik Durum Belgesi
.’S3-
¿ X V V a l iK 2 0 i 3
ftyŞ LjB R /
1. Askerlikle ilişkisi olmayan vatandaşların, askerlik durum belgesini güvemi kimlik doğrulama
araçları ile e-devlet kapısını (www.turkiye.gov.tr) kullanarak sorgulama yapmaları, bu kayıtlara
ilişkin bilgileri barkod numarası bulunacak şekilde çıktı alma;^-' ve kendtlet inden "Askerlik Duıum
Belgesi" talep eden makamlara sunma imkanı verilmiştir.
2. Bu sayede, e-devlet kapısı üzerinden askerlik durum belgesinin ilgili makamların imza ve
mührünü taşıyan askerlik durum belgesi ile aynı hukuki nite!>ce sahip olması sağlanmıştır. E-devlet
kapısı üzerinden alınan askerlik durum belgesi ibraz easn vatandaşlardan, ayrıca yetkili
makamlarca hazırlanmış askerlik durum belgesi istenmemesi gerekmektedir ilgili makamların,
e-devlet kapısında yer alan "Askerlik Durum Belgesi Doğru>ama Hizmetim" kullanarak ilgili kişinin
vatandaşlık numarası ile belgenin barkod numarasını eşleştim-v .n mümkün kılınmıştır.
3. Bu kapsamda, başvuruda bulunanlarca ibraz edilen ve ba-V o.-! numarası taşıyan Askerlik Dur-jr
Belgesini geçerli kabul etmelerini arz ve rica ederim.
MİLLİ SA V U N M A BA K A N I NAMINA
EKİ
EK-Â (Özel Dağıtım Planı)
TA S N İF DİŞİ
Bağ d ır: Noktas: P e r B n b ,K a d ir E ^
g
C L U -Tei.Nu ••"•Cv 52ft4)
Download

Askerlik Durum Belgesi - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü