2013-2014
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
“LİSANS BİTİRME PROJESİ” YARIŞMASI
İçindekiler
SUNUŞ .................................................................................................................................................... 3
1.
AMAÇ.............................................................................................................................................. 4
2.
ADAYLIK KOŞULLARI ................................................................................................................ 4
3.
DÜZENLEME KURULU ............................................................................................................... 4
4.
YARIŞMA ADAYLIK ÇAĞRISININ DUYURULMASI ................................................................ 5
5.
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME ESASLARI .......................................................................... 5
7.
YARIŞMA TAKVİMİ ...................................................................................................................... 7
8.
ÖDÜLLER ...................................................................................................................................... 7
9.
ÖDÜL TÖRENİ ............................................................................................................................. 7
MSKÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü “ Öğrenci Bitirme Projeleri” Yarışması
Sayfa2
SUNUŞ
Jeoloji Mühendisliği lisans eğitiminin son sınıfında öğrencilerimiz “Lisans Bitirme Projesi”
hazırlamaktadırlar. MSKU Jeoloji Mühendisliği Bölümü Eğitim-öğretim programındaki GEOE
4001 Geological Engineering Design I ve GEOE 4002 Geological Engineering Design II dersleri
bir yıl devam eden Bitirme Projesi çalışmalarını kapsamaktadır. Öğrencilerimizin öğretim
üyelerimiz danışmanlığında hazırladıkları bitirme projeleri, Jeoloji Mühendisliği eğitim-öğretimi
sırasında elde edilen bilgi ve deneyimleri yansıtmaktadır.
Jeoloji Mühendisleri, yaptıkları mesleki çalışmalarla ilgili olarak bağlı ve sorumlu oldukları
kuruluşlara (devlet kurumu veya özel firma) raporlar sunmak durumundadır. Yapılan bir
araştırmanın bulgularının titizlikle hazırlanmış bir rapor aracılığıyla sunulması, o araştırmanın
öneminin ve değerinin anlaşılmasında ve araştırmadan elde edilen sonuçların ilgili kişi ve
kurumlara ulaştırılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında son sınıf
öğrencilerimizin hazırlayacakları Bitirme Projeleri bu yoldaki ilk deneyimlerini oluşturmaktadır.
Bölümümüz tarafından düzenlenen Lisans Bitirme Projesi Yarışması ile hem öğretim üyelerimizi
hem de öğrencilerimizi desteklemek ve teşvik etmek, hem de sektör temsilcilerinin katılımını ve
desteğini sağlamak amaçlanmaktadır. Lisans Bitirme Projesi Yarışmasında, Jeoloji Mühendisi
adaylarımızın hazırlayacakları projeler ile eriştikleri bilgi birikimi, arazi ve laboratuvar bulgularını
yorumlama tekniklerini kullanma yetenekleri de değerlendirilmiş olacaktır. Yarışma sonuçlarının
çeşitli araçlarla (medya, internet vb.) duyurulması bölümümüzün tanınırlığına katkıda bulunulmuş
olacak ve gelecekteki mühendis adayları üzerinde teşvik edici rol oynayacaktır.
MSKÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü “ Öğrenci Bitirme Projeleri” Yarışması
Sayfa3
1. AMAÇ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde yürütülecek “Lisans
Bitirme Projelerini” yapacak öğrencilerimizi araştırmaya yöneltmek, bitirme projelerinin kalite
ve yeterliliklerini arttırmak ve doğa ile bütünleşen girişimci kültürlerini geliştirmek için
bölümümüz kapsamında bitirme projeleri yarışması düzenlenmektedir.
2. ADAYLIK KOŞULLARI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü kapsamında bitirme projesi
olarak yapılan çalışmaların yarışmaya katılabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması
gerekir:
1) Aday gösterilecek araştırma sahiplerinin;
a) MSKÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi
olması,
b) Yarışmaya başvurulan proje yapılan bir bitirme projesi olması,
c) Bitirme Projesi 'nin ilgili eğitim öğretim yılına ait olması,
d) Yarışmaya katılan öğrenciler proje dosyasında belirttikleri takdirde aynı proje ile
başka bir yarışmaya da başvurabilirler.
e)
“Lisans Bitirme Projesi” ödülüne daha önce başvurmamış olması,
f) Bilimsel, mesleki ve toplum etiğine aykırı davranışlarda bulunmaması, koşulları
aranır.
2) Her aday kendi hazırladığı “Bitirme Tezi” ile aday gösterilebilir,
3) Adaylık için son başvuru tarihinden en az bir ay önce duyuru yapılır ve yukarıda
belirtilen koşulları sağlayan “bitirme projeleri”, her yıl en geç mayıs ayında dönem
bitimini takip eden hafta içerisinde Bölüm Başkanlığına başvurulur.
3. DÜZENLEME KURULU:
“Bitirme Projesi‘nin verileceği öğrenciler, Seçici Kurul tarafından belirlenir. Bölüm Kurulu
üyeleri, Seçici Kurul olarak görev yaparlar. Seçici kurul üyeleri her yıl değiştirilebilir. Seçilen
kurul üyeleri bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerine duyurulur. Kurul kendi içinden bir
başkan seçer.
Prof. Dr. Fikret KAÇAROĞLU (Bölüm Başkanı) (Hidrojeoloji ABD)
MSKÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü “ Öğrenci Bitirme Projeleri” Yarışması
Sayfa4
Prof. Dr. İlkay KUŞCU (Maden Yatakları-Jeokimya ABD)
Prof. Dr. Ergun KARACAN (Mühendislik Jeolojisi ABD)
Doç. Dr. Murat GÜL (Genel Jeoloji ABD)
Doç. Dr. Gonca KUŞCU (Mineraloji-Petrografi ABD)
Doç. Dr. Semih GÜRSU (Mineraloji-Petrografi ABD)
Yard.Doç.Dr. Bedri KURTULUŞ (Hidrojeoloji ABD)
Yard. Doç.Dr. Özgür AVŞAR (Maden Yatakları-Jeokimya ABD)
Yard. Doç. Dr. Sena AKÇER (Genel Jeoloji ABD)
Yard. Doç. Dr. Ersen AKSOY (Genel Jeoloji ABD)
Doç. Dr. Huriye DEMİRCAN (MTA Gen. Müd. Genel Jeoloji-Paleontoloji)
Dr. Ceren KÜÇÜKUYSAL (MTA Gen. Müd. Kil Mineralojisi-Paleoiklim)
Tuna M. KASKATI (Esan-Eczacıbaşı)
Arda ARCASOY (Arcasoy Danışmanlık)
Ali Rıza ÇOLAKOGLU (Tüprag)
Ferda ÖNER (Meta Nikel A.Ş.)
Alper GÜNGÖR (Suda Maden A.Ş.)
4. YARIŞMA ADAYLIK ÇAĞRISININ DUYURULMASI
“Lisans Bitirme Projesi” ödülüne aday gösterilmesine ilişkin çağrı, MSKÜ Mühendislik
Fakültesi ve MSKÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm web sayfalarındaki
Twitter, Facebook üzerinden ve duyurular içinde veya son sınıf öğrencilerinin elektronik
iletişim araçlarıyla duyurulur. Elektronik iletişim araçlarıyla yapılacak duyurular NisanMayıs dönemlerinde dört defa yapılır.
5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME ESASLARI
1) “Lisans Bitirme Projeleri” adaylarına ait öneriler dörder adet çoğaltılarak,
değerlendirilmek üzere birer dosya halinde Bölüm Sekreterliğine verilir.
2) “Bitirme Projesi”ne aday gösterilen tezler, BÖLÜM 4’de belirtilen ana bilim
dallarına göre tasnif edilerek, Seçici Kurul‘un ilgili grupları tarafından incelenmek
MSKÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü “ Öğrenci Bitirme Projeleri” Yarışması
Sayfa5
üzere gönderilir. Grup üyeleri kendilerine gönderilen doküman üzerinde
değerlendirmelerini ayrı ayrı yaparlar ve Mayıs ayının son haftasına kadar Bölüm
Başkanlığına bildirirler.
3) Gerek görülmesi durumunda bölüm dışı akademik personel de “Seçici Kurul”un
önerisiyle proje değerlendirmesi katılabilir.
4) Haziran ayının ilk haftasında yapılacak “Bölüm Kurulu” toplantısında, kazanan
“Bitirme Projesi” belirlenir.
6. ADAY PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜLÜN
VERİLMESİ
Ödüllerin verilmesinde;
1) Mühendis
adaylarımızın
analitik
düşünme
yeteneğinin,
araştırma
yetisinin
geliştirilmesi, lisans seviyesindeki bitirme projelerin kalitesinin arttırılması, disiplinler
arası çalışmaların teşvik edilmesi, alanında bilimsel-teknik yöntemlerle yapılmış
sonuçları olan veya öncel çalışmalara katkı sağlaması,
2) Jeoloji mühendisliği alanında önce yapılmış çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla derleyen
ve yeni bir görüşün ortaya koyan derleme niteliğinde olması,
3) “Lisans Bitirme Projesi”nin özgün olması,
4) Çalışmaya öncülük eden problemin temelinin iyi belirlenmiş olması,
5) Çalışmanın, bilimsel literatürün geniş içeriğindeki yerinin ortaya konması,
6) Çalışmada kullanılan malzeme ve yöntemlerin yeterli olması,
7) Bulguların değerlendirilmesi ve probleme yönelik yorumlarının olması,
8) Yapılan çalışmada kısıtlamaların ve sınırlamaların iyi vurgulanmış olması,
9) Referansların gerek metin içinde gerekse değinilen belgeler kısmında verilmiş olması,
esas alınır.
Ödülü kazanan “Lisans Bitirme Projesi”, Haziran ayının ikinci haftası, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından yazılı olarak
duyurulur ve kazananlara “Lisans Bitirme Projesi” ödülü MSKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
tarafından verilir.
MSKÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü “ Öğrenci Bitirme Projeleri” Yarışması
Sayfa6
7. YARIŞMA TAKVİMİ
2013-2014eğitim-öğretim dönemi dâhilinde yapılacak olan bitirme projeleri yarışmasına ait
yarışma takvimi listede belirtilmiştir.
1) Yarışma İlanı ve Kayıtların Başlaması: 2 Nisan 2014
2) Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 23 Mayıs 2014
3) Projelerin Teslimi: 2 Haziran 2014
4) Değerlendirme: 4-9 Haziran 2014
5) Sonuçların Açıklanması: 10 Haziran 2014
6) Ödül Töreni: MSKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlık Mezuniyet Töreni
8. ÖDÜLLER
İlk üçe girmeye hak kazanan “Lisans Bitirme Projeleri” plaket ile ödüllendirilecektir.
Ayrıca birinci olan öğrencimize “Gps+Jeoloji Çekici+Arazi Defteri”, ikinci olan öğrencimize
“Jeoloji Çekici+Arazi Defteri” ve üçüncü olan öğrencimize “Arazi Defteri” ödül olarak
verilecektir.
9. ÖDÜL TÖRENİ
Yarışma sonucunda ilk üçe layık olan projelere ödülleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreninde takdim edilecektir.
MSKÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü “ Öğrenci Bitirme Projeleri” Yarışması
Sayfa7
No: GEOE2014
Başvuru Formu
2013-2014 Dönemi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü “Lisans Bitirme
Projesi” yarışmasına başvurmak için lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz.
Başvuru sahibinin (grup projeleri için yürütücüsünün)
Adı, Soyadı:
Öğrenci No:
Başvuru tipi:
 Bireysel
 Grup
Grup ise diğer araştırmacıların isim, soyadı ve öğrenci numaraları:
1.
2.
3.
Projenin ismi:
Çalışma ile ilgili anahtar kelimeler (en az üç tane):
Bu dönem, başka projeden de başvuru yaptınız mı?
Evet 
Hayır 
Başvuru yaptıysanız;
Projenin ismi:
Proje Yürütücüsü:
Tarih
İsim, Soyadı
MSKÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü “ Öğrenci Bitirme Projeleri” Yarışması
İmza
Sayfa8
Download

lisans bitirme projesi