PROJE HESAPLARI KONTROL İŞLEMLERİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman. No:
GT/99097362/19
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlk Yayın Tarihi
24.04.2014
Son Revizyon Tarihi/No.su
Sayfa
1
Birim/Alt Birim
Kadro Ünvanı
Görev Ünvanı/Adı
Bağlı Bulunduğu Ünvanlar
Görevin Kapsamı
Görev Devri
Diğer Görevlerle İlişkisi
Temel Görevleri
Yetki ve Sorumluluk
Yetkinlik Düzeyi
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – 2 No.lu Servis
Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı/ Bilgisayar İşletmeni/
V.H.K.İ/ Memur
Proje Hesapları Kontrol İşlemleri Görevlisi
Birim Sorumlusu/Muhasebe Yetkilisi (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı/ Şube
Müdürü/Mali Hizmetler Uzmanı)
Proje hesaplarının ödemelerine ilişkin belgelerin mevzuata uygunluğunun
incelenmesine yönelik işlemler.
Öncelikle Proje Hesapları İşlemleri Görevlisi yoksa birimde görev yapan diğer
personel
Birim kapsamında yer alan diğer iş ve işlemlerin tamamı
TÜBİTAK, SANTEZ, Bilimsel Araştırma Projeleri, Erasmus, Farabi vb. projelerin
ödemelerine ilişkin belgelerinin tetkiki, muhasebe kayıtlarının tutulması, say 2000i
sistemine girilmesi ve ödeme sonrası işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışma işlemlerini gerçekleştirmek
Yetkileri
Görevin gerektirdiği otomasyon sistemini kullanmak (say2000i), Tübitak TTS
sistemi,
Sorumluluğu
Birim Sorumlusu/Muhasebe Yetkilisi (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı/ Şube
Müdürü/Mali Hizmetler Uzmanı) karşı sorumludur.
Eğitim Durumu
Önlisans/Lisans mezunu olma
Temel Yetkinlikler
Bilgi paylaşımı
Değişime ve gelişime açık olma
Dürüstlük ve güvenilirlik
Ekip çalışmasına uyumlu olma
Teknik Yetkinlikler
Gelir ve gider mevzuatlarının ödemelere ilişkin düzenlemeleri (Kanun, Yönetmelik,
Tebliğ, Genelge, görüş yazısı vb.)
Yükseköğretim mevzuatının projelere ilişkin düzenlemeleri (Kanun, Yönetmelik,
Tebliğ, Genelge, görüş yazısı vb.)
Say2000i sistemi ve bilgisayar kullanımı,TTS Sistemi kullanımı.
Açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
Adı Soyadı
Tarih
İmza
Hazırlayan
Nuran ABDULLAHOĞLU
Kontrol Eden
Ayşe YILMAZ
Onaylayan
Alper YILDIRIM
Download

Proje Hesapları Kontrol İşlemleri