ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
DERGİSİ
Cilt: 17
ISSN: 1300-3747
Sayı: 2
Yıl: 2013
Volume: 17
No: 2
Year: 2013
İÇİNDEKİLER
Dilek PENPECE
Onur ÇELİK
Bilişim Sektöründen Pazarlamaya Aktarılan
Yeni Bir Kavram: Çevik Pazarlama….…………..
1
Süleyman Bilgin KILIÇ
Predicting the Direction of Gold Price
Returns: Integrating Composite Artificial
Neural Network Models by Markov Chain
Process ……………………………………………………..
15
2000 Sonrası Türkiye’de Kırsal ve Kentsel
Yoksulluk: Kırsal Yoksullukla Mücadele
Uygulama Örnekleri…………………….…………….
29
A Survey on Economic, Social and
Geographical issues of Rasht Metropolis of
Iran ……………………………………………………………
51
Havvanur Feyza ERDEM
Rahmi YAMAK
Türkiye’de Enflasyon ve Enflasyon
Belirsizliği: Kalman Filtre Yaklaşımı….…………
65
Yusuf BAYRAKTUTAN
Mehmet ÖZBİLGİN
Türkiye’de İller Düzeyinde Karayolu Yük
Trafiği Dağılımının Analizi….……………………….
81
Kayahan TÜM
Kurumsal Yönetim, İç Denetim ve İç
Denetimin Kalitesi: Kalite Güvence ve
Geliştirme Programı…………………………….…..
93
Metasezgisel Yöntemler ve Uygulama
Alanları………………………………………………….…
113
Harun YAKIŞIK
Berna Şafak ZÜLFİKAR
Mohammad Reza ZIBAEI
Hasan ZARINEGHBAL
Aytuğ ONAN
Nuriye GÜREŞ
Seda ARSLAN
Zeynep KOCAGÖZ BAKAR
Customer Complaint Behaviors in Turkish
Airline Industry…………………………………………..
129
İlknur TÜRE
Fatih TÜRE
Yeni Anayasacılık ve Uluslararası Sermaye
Hareketlerinin Anayasallaştırılması…………….
149
Osman TUĞAY
Maddi Duran Varlıklarda Amortisman
Uygulamalarının TMS 16 ve Vergi Mevzuatı
Açısından İncelenmesi……………………………….
167
Zaman Pencereli Araç Rotalama
Problemine Tasarruf Yöntemi ile Bir
Uygulama…………………………………………………..
189
Kamu ve Özel Hastanelerin Bütünleşik
Pazarlama İletişimi Açısından
Karşılaştırılması: Kayseri İli Örneği……………..
207
Mert DEMİRCİOĞLU
Şükran KARACA YILMAZ
Mustafa GÜLMEZ
Download

İçindekiler - Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi