DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL
HAKKINDA ESAS VE USULLER
Amaç – Kapsam:
Madde -1 Bu Esas ve Usuller çerçevesinde; BAP komisyonunca her yıl yapılacak
değerlendirmeler neticesinde belirtilen sayı, süre ve tutarları geçmeyecek şekilde belirlenen
proje limitleri kapsamında personel çalıştırılabilir.
Dayanak :
Madde -2
a) Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik
Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel
Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 6. Maddesinin 1. Fırkası,
b) Bakanlar Kurulu’nun 06/06/1978 tarih ve 7/15754 Sayılı “7/15754 Sayılı Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesine (28/06/2007 tarihli ve 26566
sayılı R.G yayınlanan 11/06/2007 tarihli ve 2007/12251 sayılı B.K.K) göre,
c) 2547 Sayılı Kanun’un 46/k Maddesine ve ilgili Maddeye İstinaden Yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları;
d) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Hazırlama ve Değerlendirme
Yönergesinin 6. Maddesinin e bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Genel Hükümler
Madde -3
1. Personel için yapılacak ödemeler toplam BAP proje limitlerini geçemez. BAP
Komisyonu hangi projede kaç personelin görev yapacağına karar verebilir.
2. Projede çalışacak kişi; işçi, işveren, devlet memuru (üniversite personeli dahil) veya
Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına tabi herhangi bir iş yapanlar arasından
belirlenemez.
3. Bir personelin BAP kapsamında çalışma süresi proje süresi ile sınırlıdır.
4. Proje yürütücüsünün, proje başvurusunda personel çalıştırmayı ön görmüş olması,
personelin niteliği, çalışacağı süre ve projeye maliyetini belirlemiş olması gerekir.
Yürütülen bir projeye sonradan personel görevlendirilemez.
5. Projede görev alacak personelin projenin niteliğine uygun olarak belirlenmesi
gerekmektedir nitelikleri uymayan personeller projede görevlendirilemezler. Ayrıca
proje yürütücüleri, proje teklif dosyasında ilgili personele neden ihtiyaç duyulduğunu,
çalıştırılacağı süreyi ve maliyeti gerekçeleriyle açıklamalıdır. Projede başladıktan
sonra projede personel sayısı arttırılamaz.
6.
Projede çalışan sigortalının işten ayrılması durumunda proje yürütücüsü tarafından
5510 Sayılı Kanunun 9. Maddesinin a bendindeki süreler içerisinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildiriminin sağlanması gerekir. Bu sorumluluğun yerinde getirilmemesi
dolayısıyla aynı Kanunun 102. Maddesinin j bendi kapsamında uygulanacak idari para
cezalarından proje yürütücüsü sorumludur.
Tam Zamanlı Çalışma
Madde -4
1. Tam zamanlı çalışma örgün öğretimi devam eden öğrenciler arasından belirlenemez.
(Lisansüstü öğrenime devam edenlerden tez döneminde olanlar hariç)
2. Proje yürütücüsü proje teklifi yaparken, aşağıda sıralanan belgeleri proje teklif
dosyasında sunmak zorundadır. (Personel çalıştırma gerekçelerinin yer aldığı bölüme
eklenecek)
a. Kimlik fotokopisi
b. Öğrenci belgesi (Yüksek Lisans ve Doktora)
c. Diploma (Mezunlar İçin)
d. Sağlık raporu
e. Askerlik Belgesi
f. Savcılık sabıka kaydı
g. Özgeçmiş
h. Detaylı şekilde hazırlamış personel gider tablosu
i. 2 Adet Fotoğraf
3. Proje komisyonda uygun bulunduğu anda Üniversitemiz Personel Dairesi
Başkanlığınca; 657 Sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında Devlet Personel
Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde izin işlemleri gerçekleştirilecektir. İzin
işlemleri tamamlanmadan proje başlamış olsa bile personel çalıştırılamaz.
4. Personel çalıştırma izinleri tamamlanıp, Proje destek protokolünün imzalanmasıyla;
projede görevlendirilecek personel, proje yürütücüsü ve projenin yürütüleceği birim
amiri tarafından “Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi” ni (Ek-1) imzalarlar. Sözleşme
imzalandıktan sonra personel görevine başlar.
5. Personel, sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden en geç 2 gün önce İlgili birime
bizzat başvurarak (Dekanlık/Müdürlük) SGK giriş işlemlerini yaptırır. SGK giriş
işlemi yapılan personel proje yürütücü aracılığıyla BAP Başkanlığına bildirilir. (EK:3 )
6. Aylık ücretler, çalışılan ayı takip eden ayın ilk haftasında (1-5 arası) veya Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığınca belirlenen tarihte proje yürütücüsünün talimatı (Ek:2)
ile ilgili kişinin banka hesabına havale edilir.
7. İşlemlerin ve ödemelerin zamanında ve doğru olarak yürütülebilmesi için aşağıda
belirtilen bildirimleri zamanında yapma yasal sorumluluğu proje yürütücüsüne aittir.
Şöyle ki;
a. İşe başlamanın bildirilmesi,
b. Personel Çalıştırma Formu (EK:2) ve Aylık SGK ödeme belgeleri her ay BAP
Başkanlığına gönderilmesi,
c. Sözleşmenin sona ermesinin bildirilmesi
8. Sözleşmenin Sona Ermesi:
Sözleşmede belirtilen tarihte kendiliğinden veya;
a. Kendi isteğiyle ayrılması (istifa)
b. Maliye Bakanlığının tasarruf tedbirlerinden kaynaklanan ödenek yetersizliği
c. Üniversitemiz veya personel açısından, sözleşmenin ifasını imkansız hale
getirecek zorunlu durumların ortaya çıkması,
d. Personelin, projede görev açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
sonradan kaybetmesi nedeniyle sona erer.
e. Dumlupınar Üniversitesi personel bütçesi hazırlanırken öngörülebilir durumda
olan kıdem tazminatları mutlaka belirtilir. Aksi halde proje yürütücü tarafından
karşılanır.
Kısmi Zamanlı (Part – Time) Çalışma
Madde -5
1. Kısmi zamanlı çalışma örgün öğretimi devam eden öğrenciler arasından belirlenir.
2. Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenciler Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci
Çalıştırma Programı Uygulama Yönergesine uygun olarak çalıştırılmaları
gerekmektedir. Bu uyumu sağlamaktan proje yürütücüsü sorumludur.
3. Proje yürütücüsü proje teklifi yaparken, aşağıda sıralanan belgeleri proje teklif
dosyasında sunmak zorundadır. (Personel çalıştırma gerekçelerinin yer aldığı bölüme
eklenecek)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Kimlik fotokopisi
Sabıka Kaydı
İş Başvuru Formu (Ek:4), (İlgili yerleri onaylatılacak).
Öğrenci belgesi
Kesinleşmemiş disiplin cezası bulunmadığına dair yazı
2 Adet Fotoğraf
Özgeçmiş
4. Projede çalıştırılacak öğrenciler 12 Ay çalıştırılabilirler, ancak dönem sonunda mezun
olacak öğrenciler, mezuniyet tarihinden (mezun olacağı dönemin sonu) önce ilişiğinin
kesilmesi gerekir. Aksi halde yapılan fazla ödeme proje yürütücüsünden tahsil edilir.
5.
Proje destek protokolünün imzalanmasıyla; projede görevlendirilecek öğrenci ve proje
yürütücüsü arasında “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi”ni (Ek-5)
sözleşmeyi imzalarlar. Sözleşme imzalandıktan sonra öğrenci görevine başlar.
6.
Öğrenci, sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden en geç 5 gün önce, proje
yöneticisiyle birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığına bizzat
başvurarak SGK giriş işlemlerini yaptırır.
7.
Aylık ücretler, çalışılan ayı takip eden ayın ilk haftasında (1-5 arası) veya Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığınca belirlenen tarihte proje yürütücüsünün talimatı
(Ek:2) ile ilgili kişinin banka hesabına havale edilir.
8.
Bir öğrenci aylık en fazla 60 saat çalışabilir. Çalışma saat ücretleri Sağlık Kültür ve
Spor Dairesi Başkanlığınca belirtilen ücret üzerinden ödenir.
9.
İşlemlerin ve ödemelerin zamanında ve doğru olarak yürütülebilmesi için aşağıda
belirtilen bildirimleri zamanında yapma yasal sorumluluğu proje yürütücüsüne aittir.
Şöyle ki;
a. İşe başlamanın bildirilmesi,
b. Personel Çalıştırma Formu (EK:2) ve Aylık SGK ödeme belgeleri her ay
BAP Başkanlığına gönderilmesi,
c. Sözleşmenin sona ermesinin bildirilmesi
d. Aylık SGK ödeme belgelerin bildirilmesi
10. Sözleşmenin Sona Ermesi:
Sözleşmede belirtilen tarihte kendiliğinden veya;
a. Kendi isteğiyle ayrılması (istifa)
b. Öğrencinin mezuniyeti
c. Maliye Bakanlığının tasarruf tedbirlerinden kaynaklanan ödenek
yetersizliği
d. Üniversitemiz veya personel açısından, sözleşmenin ifasını imkansız hale
getirecek zorunlu durumların ortaya çıkması,
e. Personelin, projede görev açısından gerekli olan niteliklerden herhangi
birini sonradan kaybetmesi nedeniyle sona erer.
Uygulanacak Hükümler
Madde 6: Bu Esas ve Usullerde yer almayan hususlar hakkında genel hükümler
uygulanır.
Yürürlük
Madde 7: Bu Esas ve Usulle Bilimsel Araştırma Komisyonunun uygun görüşü ve
Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunun veya Senatonun onayıyla yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 8: Bu Esas ve Usulleri Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanı Yürütür.
Download

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA