EK:1
-1-
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
EĞİTİM KURULU
ANTRENÖR STAJ EĞİTİM PROGRAMI ESASLARI
Bölüm I
AMAÇ
Madde 1- Antrenör Staj Eğitim Programı Esaslarının amacı; antrenör adaylarının eğitimöğretim programlarında yer alan konuları uygulama içinde görmeleri, antrenörlükle ilgili
kazanmış oldukları bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek iş ortamı içinde
uygulayabilmeleri ve başarılı bir antrenör staj eğitim programı süresi sonrası çalışma
hayatına kısa sürede uyum sağlayabilmeleri için antrenör adayını deneyim sahibi yapacak
çalışmalara ilişkin esasları düzenlemektir.
KAPSAM
Madde 2- Antrenör Staj Eğitim Programı Esasları, Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim
Kuruluna bağlı antrenör adaylarını kapsar.
TANIMLAR
Madde 3- Antrenör Staj Eğitim Programı Esaslarında geçen deyimler ve tanımlar aşağıda
belirtilmiştir.
Federasyon
:Türkiye Basketbol Federasyonu
Başkan
:TBF Eğitim Kurulu Başkanı
Disiplin Kurulu
:TBF Disiplin Kurulu
Yönerge
:Türkiye Basketbol Federasyonu Antrenör Yönergesini
-2-
Resmi Kuruluş
:Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlükleri ile Basketbol İl Temsilcilikleri ve sporla ilgili
birimleri bulunan diğer kamu kuruluşlarını
Komisyon
:Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kuruluna bağlı antrenör
adaylarının Antrenör Staj Eğitim Programı Esasları takip eden TBF
Eğitim Kurulu Başkanı ve Sorumlu Eğitim Kurulu Üye ve üyelerinden
oluşur.
Uygulama
:Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kuruluna bağlı antrenör
adaylarının antrenörlük uygulamasını ifade eder.
Adaylar
:Antrenör Adayı
İş Günü
:Antrenman yapılan günü ifade eder
Kulüp
: Antrenör Staj Eğitim Programının Yürütüldüğü Kulüpleri
Bölüm II
Antrenör Staj Eğitim Programı Süresi
Madde 4- Antrenör Staj Eğitim Programı; Antrenör adayının kurs bitirme tarihi dikkate
alınarak bir yıl içerisinde ve 21 iş gününü kapsayacak şekilde yapılır.
Antrenör Staj Eğitim Programı, başvurusu kabul edilen adayların programları yürütecekleri
kulübün haftalık antrenman programları ve antrenman saatlerini TBF Eğitim Kuruluna
bildirirler.
Madde 5-; TBF Eğitim Kurulu tarafından Antrenör Staj Eğitim Programı, adayın
başvurusunu kabul ettiği tarihten önce başlatılamaz.
Madde 6- Aynı birim için birden fazla başvuru olduğu takdirde Antrenör Staj Eğitim
Programı yeri ve kontenjanları, TBF Eğitim Kurulu tarafından adayların başarı durumları
gibi kriterler dikkate alınarak belirlenir.
-3-
Antrenör Staj Eğitim Programının Yerinin Özellikleri
Madde 7- Antrenör Staj Eğitim Programı, sporla ilgili kamu ve özel kuruluşlarda yapılabilir.
Bunun yanı sıra Antrenör Staj Eğitim Programının yeri TBF Eğitim Kurulu tarafından
belirlenen ve kabul yazısı veren kuruluşların inceleme ve değerlendirilmesi sonrasında,
uygun görüldüğü takdirde yapılabilir.
Antrenör Staj Eğitim Programı Dosyası
Madde 8- Antrenör Staj Eğitim Programı Belgeleri
a- İş yerine yazılan resmi yazı
b- Antrenör Staj Eğitim Programı başarı belgesi formu (TBF Eğitim Kurulunda,
Basketbol İl Temsilciliklerinde ve Kulüpte saklanmak üzere üç adet hazırlanır)
c- Antrenör Staj Eğitim Programı Raporu Aday Bilgi Formu
d- Antrenör Staj Eğitim Programı Raporu Formatı
1- Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık (Hazırlık ve Müsabaka periyodu) antrenman
plan örnekleri
2- Rakip ve kendi takımına uygulanmış maç gözlem ve analiz cetveli örnekleri
3- Kulüp Yönetim Şeması ve Görevleri
4- Sporcu Sicil ve Lisans Yönetmeliği
e- Antrenör Yönergesi
f- Eğitim Kurulu Antrenör Staj Eğitim Programı Esasları
g- Antrenör Staj Eğitim Programı Kuralları
Sorumlu Antrenörlerin Ve Antrenör Adaylarının Tespiti
Madde 9- TBF Eğitim Kurulu uygulamayı yönetecek rehber antrenörlerle görüşerek
antrenör aday sayısını belirler.
-4-
Bölüm III
Antrenör Staj Eğitim Programı Değerlendirilmesi
Madde 10- Antrenör Staj Eğitim Programında devam zorunludur.Adayların başarı
olabilmesi için; Antrenör Staj Eğitim Programı belirtilen sürede tamamlaması gerekir.
Madde 11- Antrenör Staj Eğitim Programı: antrenör adayının değerlendirme notu, staj
yaptığı kulübün değerlendirmesi ile TBF Eğitim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme
dikkate alınarak gerçekleştirilir.
Madde 12- Antrenör Staj Eğitim Programına gönderilen antrenör adayı, bu programı
geçerli sürede başarı ile tamamlayamaz ya da TBF Eğitim Kurulunca yetersiz görülmesi
durumunda takip eden ilk Antrenör Staj Eğitim Programında tekrar eder.
Madde 13- Antrenör Staj Eğitim Programına giden her aday, uygulamasını Antrenör Staj
Eğitim Programı Esaslarında belirtilen kulüplerde ve görevlendirilen
staj yöneticisinin
direktifleri çerçevesinde yapmak zorundadır. Antrenör Staj Eğitim Programı esnasında
aday tarafından yapılabilecek disiplinsiz davranışlar, kulüp tarafından verilecek rapor
doğrultusunda TBF disiplin yönetmeliği esaslarına göre TBF Eğitim Kurulu tarafından
uygulanır.
Bölüm IV
Antrenör Adayının Görev Ve Sorumlulukları
Madde 14- Antrenör Staj Eğitim Programına katılan antrenör adayları, Staj süresince
kulüp çalışma disiplinine ilişkin mevzuata ve Disiplin Kurulu disiplin yönetmeliği
hükümlerine uymakla yükümlüdür.
Madde 15- Antrenör Staj Eğitim Programının uygulama yerinde adaylar, araç-gereç ve
malzemeleri özenle korumalı ve kullanmalıdır. Aksi halde kulüplere verdikleri zarardan
şahsen sorumludurlar.
-5-
Kulübün Görev Ve Sorumlulukları
Madde 16- Antrenör adaylarının ilgili kulüplerin çalışma programlarının yürütülmesine
önem vermeli ve mümkün olduğunca değişik görevler de çalıştırılarak bilgi, beceri ve
deneyim kazanmaları sağlanmalıdır.
Madde 17- Adaylar Antrenör Staj Eğitim Programının amacı dışında görevlendirilemezler.
Madde 18- Antrenör Staj Eğitim Programını başarı ile bitiren adayın Antrenör Staj Eğitim
Programı Başarı Belgesi "GİZLİ OLARAK" TBF Eğitim Kuruluna Kulüplerce belirlenen
sürede gönderilir.
Bölüm V
Antrenör Staj Eğitim Programı Sonrası Yapılacak İşlemler
Madde 19- Antrenör Staj Eğitim Programı bitiren antrenör adayının, takip eden 20 iş
günü içinde Antrenör Staj Eğitim Programı ile ilgili tüm belgeleri eksiksiz olarak TBF
Eğitim Kuruluna teslim eder.
Madde 20- TBF Eğitim Kurulu, Antrenör Staj Eğitim Programı sonrası ilgili belgeleri
değerlendirilerek antrenör adayının başarılı olup olmadığına karar verir.
Madde 21- Bu belgelerin değerlendirilmesi sırasında, aday gerekirse Antrenör Staj Eğitim
Programı mülakatına çağrılabilir.
Madde 22- Antrenör Staj Eğitim Programına ilişkin belgelerinin tesliminden itibaren
sonuçlar en geç 15 gün içerisinde ilan edilir.
-6-
Bölüm VI
Diğer Hükümler
Madde 23-
Antrenör Staj Eğitim Programı Esaslarında belirtilmeyen veya özel
hususlarda TBF Eğitim Kurulu karar verir.
Yürürlük
Madde 24- Antrenör Staj Eğitim Programı Esasları TBF Eğitim Kurulunun teklifi ve TBF
Yönetim Kurulunun onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25- Antrenör Staj Eğitim Programı Esaslarını TBF Eğitim Kurulu yürütür.
-7-
EK:1
ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ PROGRAMI
ADAY BİLGİ FORMU
T.C. Kimlik No
: …………………………………………………………………………………………………
Adı Soyadı
: …………………………………………………………………………………………………
Doğum Yeri ve Tarihi
: …………………………………………………………………………………………………
Antrenörlük Kategorisi
: …………………………………………………………………………………………………
(*) Antrenör Lisans No
: …………………………………………………………………………………………………
Telefonu
: ( ………..) ……………………………….
Elektronik Posta
:…………………………@.................
Adres
: ……………………………………………………………………………………………….
(*) Antrenör Lisans Kartı Olanlar Dolduracak
Antrenörlük Deneyimi Programı
Yapıldığı İl
: ……………………………………………………………………………………………….
Kulübü / Kurumu
: ……………………………………………………………………………………………….
Yılı ve Dönemi
: ……………………………………………………………………………………………….
Programın Başlama Tarihi
: ……………………………………………………………………………………………….
(*) Programın Bitiş Tarihi
: ……………………………………………………………………………………………….
Değerlendirme Notu
: ……………………………………………………………………………………………….
Sorumlu Antrenör
Eğitim Kurulu Başkanı
Adı Soyadı :
İmza
:
(*) Program süresi toplam 21 gün olmak zorundadır
-8-
EK:2
ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ PROGRAMI
DEĞERLENDİRME FORMU
Antrenör Adayının:
Adı Soyadı
:
Kategorisi
:
Lisans No
:
DEĞERLENDİRMEYE ESAS OLAN
NİTELİKLER
A- ANTRENMANA YÖNELİK DEĞERLENDİRME
1- Antrenman Planlanmasında Yeterlilik
SORUMLU
ANTRENÖRÜN
DEĞERLENDİRMESİ
Başarılı
Başarısız
SORUMLU
EĞİTİM KURULU ÜYESİ
DEĞERLENDİRMESİ
Başarılı
Başarısız
2- Antrenman Planının Uygulamasında Yeterlilik
3- Antrenmanın Sevk ve İdaresinde Yeterlilik ( Grubu
yönetme, malzeme araç ve gereçleri
Kullanabilme, Antrenman işleyişindeki bütünlüğü
Sağlayabilme)
B- SOSYAL İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRME
1- Sportif giyimde Uygunluk ve
2- Sportif Ahlak içerisinde davranabilme
3- Ekip çalışmasına uyum sağlayabilme yeteneği
4- Kulüp yönetimi, çalışanları ve sporcuları ile
Sosyal Uyum
5- Sporla ilgili diğer kurum, kuruluş ve kitlelerle
ilişkisi (Basın, seyirci, federasyon, hakemler v.s.)
C- MÜSABAKA YÖNETİMİNE İLİŞKİN
DEĞERLENDİRME
1- Müsabakaya Ön Hazırlık (Takım Oyuncu Listesi,
(Motivasyon ve Isınma v.s.)
2- Taktik anlayışı yerinde kullanabilme (Rakip, kendi,
Takımı, Çevresel şartlar v.s.)
3- Müsabaka gözlem ve değerlendirmeyi
uygulayabilme
4- Müsabaka sonrası kriterleri uygulayabilme
5- Branş bilgisi (Teknik, oyun kuralları, güncel takip
v.b)
SONUÇ
Not : Adayla ilgili olarak yukarıda belirtilen maddeler dışında eklenmesi uygun görülen hususlar formun
arkasına yazılabilir
Sorumlu Antrenör
Adı Soyadı İmza
Sorumlu Eğitim Kurulu Üyesi
Adı Soyadı İmza
-9-
ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ PROGRAMI
EK:3
İSTENEN BELGELER
1- Sporcu ve antrenörlük özgeçmişi.
2- Antrenörlük Deneyimi Programı için seçtiğiniz kulüp tarafından kabul edildiğini, başlangıç ve
bitiş sürelerini gösteren kulüp müdürü (ya da başkanı) imza ve mühürlü belge.
3- Antrenörlük Deneyimi Programı yaptığınız Spor Kulübüne ait; a- Kısa tarihçe
b- Faaliyet alanları (diğer spor branşları, yatırımları vs.)
c- Yönetim şeması ve yapısı
d- Kendi branşınız ile ilgili tüm seviyelerdeki antrenörler isimleri ve eğitim durumlarını gösterir
şema.
e- Antrenörlük Deneyimi Programı yaptığınız kulübün kendi branşınız ve diğer branşlardaki
başarıları.
4- Yanında Antrenörlük Deneyimi Programı yaptığınız antrenör/yada antrenörlerin özgeçmişleri.
5- Antrenörlük Deneyimi Programı yaptığınız takımdaki oyuncuların fiziksel özellikleri, oynadığı
mevkii, yaş ve milli olma sayılarını gösteren bilgiler listesi.
6- Çalıştığınız takım için belirlenen genel ve özel amaç ve hedefler.
7- Çalıştığınız takıma uyguladığınız, uygulanmasını öngördüğünüz ya da Antrenörlük Deneyimi
Programı yaptığınız kulüp tarafından uygulanan "Yıllık Plan" taslağı.
8- Çalıştığınız takıma uyguladığınız, uygulanmasını öngördüğünüz ya da Antrenörlük Deneyimi
Programı yaptığınız kulüp tarafından uygulanan Aylık Antrenman "Makro Döngü" taslağı.
9- Çalıştığınız takıma uyguladığınız, uygulanmasını öngördüğünüz ya da Antrenörlük Deneyimi
Programı yaptığınız kulüp tarafından uygulanan Haftalık Antrenman "Mikro Döngü" taslağı
10- Çalıştığınız takıma uyguladığınız, uygulanmasını öngördüğünüz ya da Antrenörlük Deneyimi
Programı yaptığınız kulüp tarafından uygulanan Günlük Antrenman "antrenman birim" planı.
taslağı
11- Değerlendirmeler;
1- Beraber çalıştığınız antrenörün sızın 1 yıllık performansınızı Ek 5 deki kriterlere göre
değerlendirdiği imzalı ve kapalı zarfta bildirimi.
2- Sizin
a- Her bir oyuncu için yapılan bireysel
değerlendirmeniz
b- Takım için yapacağınız genel değerlendirmeniz,
c- Antrenörlük Deneyimi Programı yaptığınız
kulüp için değerlendirmeniz
EK:4
Değerli Antrenör, aşağıda adı geçen antrenör adayı 21 iş günü boyunca sizin ve
kulübünüzün izni ile antrenmanlarınızı takip edecektir. Bu süre içerisinde Antrenörlük
Deneyimi Programında antrenör adayının yapması beklenenler uygulama ya da teorik
tüm antrenman birimlerini aktif katılım ile takip ederek, antrenörün uygun gördüğü zaman
ve sayıda antrenmanlara katılmak ve antrenmanın kalitesini artıracak katkılarda
bulunmaktır. Bu tür bir tecrübenin bundan sonraki antrenörlük hayatları için bir hazırlık
süreci olduğunu düşünerek, Antrenörlük Deneyimi Programı sonunda aşağıda
dolduracağınız değerlendirme formunun TBF Eğitim Kuruluna yararı olacağı
düşünülmektedir.
Antrenörlük Deneyimi Programı
Antrenör Adayının Adı ve Soyadı:
Yaptığı Kulüp:
Takımın Kategorisi.
Lütfen aşağıdaki değerlendirmeyi belirtilen her cümleyi okuyarak "1" seçeneğinin en
düşük, "5" seçeneğinin de en iyi puanlama olduğunu düşünerek yapınız;
Antrenör adayının katılması gereken tüm antrenmanlara katılmıştır
1
2
3
Antrenman süresince bu antrenmanların kalitesini artıracak hazırlıklara yardım etmiştir.
Antrenman süresince antrenörün yapması gereken rutin işleri (örn; araç gereç hazırlıkları)
devralarak antrenmanın işleyişini kolaylaştırmıştır.
Teorik/Uygulamalı antrenmanlar süresince aktif katılımı ile sporcuların antrenmana olan
ilgisini artıracak katılım sağlamıştır.
Kendisinden yaptırması istenilen antrenmanlara konunun gerektirdiği hazırlığı yaparak
gelmiştir.
Kendisinden yaptırılması istenilen antrenmanlar süresince konu hakkındaki bilgi ve bunu
paylaşımı yerindedir.
Kendisinden istenilen antrenmanlar süresince antrenör yada sporculardan gelen sorulara
yeterli bilgi birikimini gösteren cevaplar vermiştir.
Antrenmanlar süresince Antrenör ile kurduğu diyalog yapıcı ve öğrenmeye açıktır.
Antrenman süresince sporcular ile kurduğu ilişkiler seviyeli, sporcuların düzeyine uygun
ve yapıcıdır.
Maçlar öncesinde ve süresince katkıları süreklidir.
Eklemek İstediğiniz Diğer Görüşleriniz.
Antrenörün Adı Soyadı ve İmzası:
4
5
EK:5
ANTRENÖR STAJ EĞİTİMİ PROGRAMI KURALLARI
1- Uygulama, haftada en az bir gün olmak üzere kulübün haftalık antrenman
programlarında yer almakla birlikte, uygulama saatleri, antrenör staj eğitim programının
yapıldığı kulüp ve takımlar tarafından belirlenir ve Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim
Kurulu bildirilir.
2- Staj uygulama esnasında, antrenör adayı tarafından yapılabilecek disiplinsiz
davranışlar
kulüp
tarafından
verilecek
rapor
doğrultusunda
Türkiye
Basketbol
Federasyonunun ilgili disiplin yönetmeliği esasları uygulanır.
3- Uygulamaya katılan antrenör adayı uygulama süresince kulüplerin çalışma disiplinine
ilişkin mevzuata ve TBF disiplin yönetmeliğinin hükümlerine uymakla yükümlüdür.
4- Uygulama yerinde antrenör adayları, araç-gereç ve malzemeleri özenle korumalı ve
kullanmalıdır. Aksi halde kulüplere verdikleri zarardan şahsen sorumludurlar.
5- Antrenör adayları uygulamanın amacı dışında görevlendirilemezler.
6- Antrenör staj eğitim programı dosyasında, bir takıma ait en az bir adet yılık (hazırlık ve
müsabaka dönemi) antrenman programı yer almalıdır.
7- Antrenör staj eğitim programı dosyasında, rakip ve kendi takımına ait en az ikişer
müsabaka gözlem cetveli yorumu ile birlikte yer almalıdır.
Download

ek.1antrenör staj eğitim programı esasları