İŞ AVANSI YOLUYLA SATINALMA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Proje Yürütücüsü “Ön Ödeme Talep
Formu (Ek3-a)” hazırlar. BAP’a iletir.
Proje kapsamında verilecek
avanslar hiçbir sınırlamaya tabi
olmaksızın 150.000 Euro’nun
altı
alımlar
için,
proje
yürütücüsünün
talimatı
çerçevesinde yapılır.

Talimatta mal ve
kadar süre içinde
hangi süre içinde
Yönetmeliği
edileceği belirtilir.

Avans talepleri TL veya Döviz
cinsinden
yapılabilir.
TL
cinsinden yapılan ödemelerde
banka kuru esas alınarak işlem
yapılır.
hizmetin ne
alınacağı ve
mahsup (AB
12.Madde)
UYGUN DEĞİL
BAP gerekli kontrolleri yapar.
UYGUN
BAP “Muhasebe İşlem Fişi” düzenler.
Gerçekleştirme görevlisi ve harcama
yetkilisine imzaya gönderir.
Harcama Yetkilisi imzaları tamamlanan
muhasebe işlem fişini BAP’a iletir.
UYGUN DEĞİL
BAP muhasebe işlem fişini evrak teslim
listesi ekinde kontrol ve ödeme için
muhasebe birimine gönderir.
Muhasebe birimi kontrolü yapar.
UYGUN
İLGİLİ MEVZUATLAR
Muhasebe birimi ödemeyi yapar.
Muhasebe birimi asıl evrakları ve
dekontu BAP’a iletir.
*Avrupa Birliği ve Uluslararası
Kuruluşların Kaynaklarından Kamu
İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan
Hibe Tutarlarının Harcanması ve
Muhasebeleştirilmesine
İlişkin
Yönetmelik
*Ön Ödeme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
Download

iş avansı yoluyla satınalma