Nicel Araştırma
Yöntemlerine ve Veri
Analizine Genel Bakış
Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık
Bilimsel Araştırma
 Nedir?
 Ne amaçla gerçekleştirilir?
 Günlük deneyimden farkı nedir?
Nicel Paradigma
 Hangi bilim görüşüne dayanmaktadır?
 Anahtar kavramları nedir?
 Bilgiye bakış açısı nedir?
Değişken Türleri
 Sürekli
 Süreksiz
 Bağımlı
 Bağımsız
Nicel Araştırmada Araştırmacı
 Nicel araştırmalarda araştırmacının rolü nedir?
Araştırma Sorusu Oluşturma
 Araştırmanın problemleri ve alt problemleri nasıl
oluşturulur?
Amaçlarına Göre Nicel Araştırma
Türleri
 Deneysel
 Tarama
 İlişkisel
 Nedensel karşılaştırma
Nicel Araştırmada Evren ve
Örneklem
 Evren nedir?
 Örneklem nedir?
 Genelleme nasıl yapılır?
 Örnekleme nasıl yapılır?
 Basit seçkisiz
 Sistematik
 Tabakalı
Nicel Araştırmada Veri Toplama
Araçları
 Nicel veri toplama araçlarının genel özellikleri
nedir?
 Geçerlik nedir?
 Güvenirlik nedir?
Nicel Araştırmada Veri Toplama
Araçları
 Anketler
 Ölçekler
 Testler
 Gözlem formları
Suç Algısı Anketi
Türk kökenli Ahmet dün gece 23:00 suları evinden
arkadaşına gitmek üzere çıkar. Oturduğu
mahalledeki parkta mahalleden tanıdığı Ermeni
kökenli Sayat ile karşı karşıya gelir. Sayat, “Bas git
lan buradan, seni burada istemiyoruz.” diye
bağırarak, Ahmet’ı öldürmekle tehdit eder.
Ardından Sayat oradan uzaklaşır.
Suç Algısı Anketi
Nefret suçları ile ilgili daha önce okuduklarınız ya da
duyduklarınızı göz önüne aldığınızda, bu olayın bir
nefret suçu olduğuna katılıyor musunuz?
1–2–3–4–5
Suç Algısı Anketi
Okuduğunuz olayın hukuki yaptırımının hapis cezası
olduğunu varsayarsak sizce sanık kaç yılla
cezanlandırılmalıdır?
Suç Algısı Anketi
Sizce Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri bu suçu
kapsamakta mıdır?
Evet – Hayır - Kararsızım
Sosyal Eğilimler Ölçeği
Kesinlikle
katılıyorum
A SOSYAL UYUM
Toplumda herkes huzur içinde olmalı
Toplumda herkes birbirine saygı göstermelidir
B MADDEDEN KAÇINMA
Kötü alışkanlıkları tedavi edilmeli ve düzeltilmelidir
Sigara vb madde kullanımı bana ve çevreme zararverir
ŞİDDETTEN KAÇINMA
Günlük meseleler kavga edilerek çözülebilir
Sertlik genellikle iyidir ve sorunları bir anda çözer
AİLE STATÜSÜ
Aile hayatımdan memnunum
Bizim ailede herkes birbirine anlayışlı ve olumlu davranır
Kötü ortam nedeniyle evde durmak bile istemiyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Gözlem Formu
Gözlem Formu
PSPP Programı
Değişkenlerin tanımlanması
 Cinsiyet
 Okul türü
 Özgünlük
 İşin tamamlanması
 Kullanım kolaylığı
 Teknik bilgi
 Toplam
PSPP Programı
 Tanılayıcı istatistikler
 En yüksek toplam puan nedir?
 En düşük toplam puan nedir?
PSPP Programı
 Yüzde frekanslar
 Katılımcıların kaç tanesi erkek?
 Katılımcıların yüzde kaçı kız?
 Katılımcıların okul türüne göre dağılımları nasıl?
PSPP Programı
 Çapraz tablolar
 Okul türüne göre özgünlük puanlarının dağılımı nasıldır?
 Okul türüne göre işi tamamlama puanlarının dağılımı
nasıldır?
PSPP Programı
 Basit korelasyon katsayısı
 İşin tamamlanması ile teknik bilgi puanları arasındaki ilişki
nedir?
PSPP Programı
 İlişkisiz örneklemler için t testi
 Kız ve erkek öğrencilerin toplam puanları arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?
 Kız ve erkek öğrencilerin özgünlük puanları farklılaşmakta
mıdır?
 Varyans analizi
 Okul türüne göre toplam puanlar farklılaşmakta mıdır?
 Okul türüne göre özgünlük puanları farklılaşmakta mıdır?
Download

Nicel Araştırma Yöntemlerine ve Veri Analizine Genel Bakış