27.01.2010
SENATO
2010 /VI
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesi öğrenci kulüplerinin
kuruluş ve işleyiş esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, Bitlis Eren Üniversitesi öğrenci kulüplerin çalışma usul ve
esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 14 ve 47 nci
maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko – Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri
Dairesi Uygulama Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
Üniversite : Bitlis Eren Üniversitesini,
Rektör : Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,
Akademik Birim: Bitlis Eren Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulu ve enstitülerini,
Öğrenci : Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisini,
Kültür Spor koordinatörü: Akademik birimlerin üst yöneticisi tarafından
görevlendirilen öğretim elemanını,
Kulüp : Bitlis Eren Üniversitesi genelinde veya birimlerinde kurulmuş öğrenci
kulüplerini,
Kulüp Danışmanı: Bitlis Eren Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu
tarafından her kulüp için görevlendirilen öğretim elemanını,
Öğrenci Temsilcisi: Bitlis Eren Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu
Başkanını,
Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Temsilcisi: Üniversite Basın - Halkla İlişkiler
koordinatörünü ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu
Madde 5a) Kuruluş ve işleyişi:
1. Rektör veya görevlendirdiği rektör yardımcısının başkanlığında, Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanı, her akademik birimin Kültür-Spor Koordinatörü, Basın-Yayın ve Halkla
İlişkiler Temsilcisi ve öğrenci temsilcisinden oluşur.
2. Kurul başkanının çağrısı ile biri akademik yılın başında olmak üzere her yarıyılda
en az iki kere toplanır. Kurul başkanının gerekli gördüğü hallerde ve üyelerin üçte ikisinin
çağrısıyla kurul yeniden toplantıya çağrılabilir.
3. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur.
4. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın oyu
belirleyicidir.
1
b) Görevleri:
1. Kuruluş için başvuran kulüplerin çalışma esaslarını inceleyerek uygun görülenleri
rektörlüğe önerir.
2. Kulüp Danışmanı olacak öğretim elemanlarını belirler.
3. Her eğitim-öğretim yılı başında kulüpler tarafından öngörülen yıllık etkinlik
planlarını ve bütçe önerilerini inceler ve karara bağlayarak rektörlük onayına sunar.
4. Kulüplerin eşgüdümünü sağlar ve denetimini yapar.
5. Her eğitim-öğretim yılında en az bir "Kulüp Danışmanları Toplantısı" düzenler.
6. Etkinlik alanları dışına taşan veya öğrenci disiplin yönetmeliğine ve yasalara
uymayan kulüplerin kapatılmasını Rektörlüğe önerir.
7. Kulüplerin gereksinimine göre görevlendirilecek öğretici/çalıştırıcıyı rektör
onayına sunar.
Kulüp Danışmanı
Madde 6a. Kulüp Danışmanı, Üniversite öğretim elemanları arasından, kulüp üyesi
öğrencilerin görüş ve önerileri dikkate alınarak Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu tarafından
görevlendirilir. Kulüp Danışmanı bu görevinden dolayı, Öğrenci Kulüpleri Yürütme
Kuruluna karşı sorumludur. Bu yönergenin kendilerine tanıdığı yetkilere sahiptirler.
b. Kulüp Danışmanı, madde 1deki amacın gerçekleşmesini sağlayacak şekilde, ilgili
oldukları kulüpteki öğrenci etkinliklerinin planlanma/uygulanmasına yardımcı olur ve
etkinlikleri denetler.
c. Kulüp çalışma esaslarının hazırlanmasına yardımcı olur.
ç. Öğrencilerin ders dışı etkinliklerle ilgili olarak kendi kulübüne üye olmasını
özendirir.
d. Kulüp Danışmanı, kulübün gereksinimine göre bütçe hazırlıklarına yardımcı olur.
Üniversitenin para, malzeme ve yer olanaklarından yararlanmaları için ilgili oldukları kulüp
adına gerekli idari girişimlerde bulunur.
e. Kulüp Danışmanı, sorumluluğu altındaki kulübün amaçları dışında faaliyet
göstermesi veya disiplin yönetmeliğine ve yasalara aykırı faaliyet göstermesi durumunda,
kulüp yönetim kurulu üyelerinin Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını ve gerektiğinde kulübün kapatılmasını Öğrenci
Kulüpleri Yürütme Kurulu’ndan yazılı olarak talep eder.
f. Kulüp Danışmanı, her öğrenim yılı sonunda, sorumlu olduğu kulübün etkinliklerini
ve kendi önerilerini içeren bir raporu Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kuruluna sunar.
g. Kulüp Danışmanı, Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu tarafından düzenlenecek
Kulüp Danışmanları Toplantılarına katılmakla yükümlüdür. Bu toplantılara katılarak kulüpler
arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı olarak gerçekleşmesine katkıda bulunur. Sorunları ve
çözüme ilişkin önerilerini bu toplantılarda dile getirir.
Kulüp Kuruluşu
Madde 7a) Kulüp, Üniversite bünyesindeki tüm akademik birimleri temsilen veya her birimde
ayrı ayrı kurulabilir.
b) Kulüplerin kuruluş işlemi bir alanda etkinlik göstermek isteyen en az 5 öğrencinin
bir araya gelerek bir başvuru dosyası hazırlaması ile başlar. Dosyada Kulübün kuruluş amacı,
kulüp çalışma esasları, öngörülen etkinlikler yer almalıdır. Kuruluş aşamasında yapılacak
çalışmalar ve toplantılar için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ve akademik birim
koordinatörleri yer sağlanmasında yardımcı olur, danışmanlık hizmeti verirler.
c) Kuruluş dosyası, kurucu öğrenciler tarafından Üniversiteyi temsilen kurulan
kulüpler için doğrudan, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesine ulaştırılır. Tüm başvurular Sağlık,
Kültür ve Spor Dairesinde toplanır. Etkinlik alanları uygun ve başvuruları eksiksiz olan
2
kulüplerin dosyaları Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi tarafından Öğrenci Kulüpleri Yürütme
Kurulu’na sunulur. Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu’nca uygun görülen dosyalar rektörlük
makamına sunulur
ç) Rektörlük makamınca, kuruluşu uygun görülen kulüplerin üyelerinin önerisiyle
Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu tarafından atanmasının karara bağlandığı, kulüp
danışmanı en geç üç hafta içerisinde atanır.
Kulüp Çalışma Esasları
Madde 8- (Değişik: 13/01/2012 – Senato- 2012/1-II) Kulüpler, kuruluş aşamasında
hazırlayacakları çalışma esaslarına göre etkinlikte bulunmalıdır. Kulüp çalışma esasları bu
yönergeye uygun olarak her kulübün kendi özelliğine göre kulüp kurucu üyeleri tarafından
hazırlanır, Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu Başkanının teklifi ve Rektör onayı ile
yürürlüğe girer.
a) Kulübün adına uygun olarak amacı belirtilmelidir,
b) Etkinlik programı verilmelidir,
c) Kulüp üyelik şartları, üyelerin yetki ve sorumlulukları, üyeliğin sona ermesi, ve
fahri üyelik koşulları çalışma esaslarında belirtilmelidir,
ç) Kulüp organları olarak Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarının
oluşumu ve işleyişine ilişkin bilgiler çalışma esaslarında belirtilmelidir.
Kulüp İşleyişi
Madde 9a) Her eğitim-öğretim yılında en az bir defa yapılacak Genel Kurul ve her eğitimöğretim döneminde en az bir (1) kez yapılacak Yönetim Kurulu toplantılarında alınan
kararlar, toplantılardan hemen sonra Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kuruluna yazılı olarak
iletilir.
b) Farklı birimlerde aynı etkinlik alanı içindeki kulüplerin eşgüdümü Öğrenci
Kulüpleri Yürütme Kurulu tarafından sağlanır. Kulüpler kendi etkinlik alanlarının dışına
çıkamazlar. Ancak başka etkinlik alanlarındaki kulüpler ile ortak çalışmalar ve etkinlikler
düzenleyebilirler.
c) Kulüpler kendi faaliyet alanları ile ilgili kurulmuş derneklerle Yürütme Kurulunun
teklifi ve Rektörlük onayı ile işbirliği içerisine gidebilir.
ç) Kulüpler, düzenleyecekleri etkinlikleri her eğitim-öğretim yılının ilk iki ayı içinde
planlamak, Kulüp Danışmanı aracılığı ile Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kuruluna bildirmek ve
onay almak zorundadırlar.
d) Kulüp Yönetim Kurulu ve Kulüp Danışmanı tarafından hazırlanan etkinlik raporu,
tamamlanan eğitim-öğretim yılının sonunda Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kuruluna yazılı
olarak bildirilir.
e) Kulüpler, güncel olarak ortaya çıkan etkinlikleri yapabilmek için en geç bir hafta
öncesinden Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kuruluna başvurmak ve onay almak zorundadırlar.
f) Kulüpler, kendilerine ayrılmamış alanları izinsiz kullanamazlar. Kendilerine ait
ve/veya ortak kullanıma açılmış alanları, kulüp amaçlarına uygun olarak kullanmaktan
sorumludurlar.
g) Kulüpler, üyelerden aidat ya da başka bir başlık altında para alamazlar.
ğ) Kulüpler, malzeme, üye kayıt, gelen-giden evrak ve karar defteri ile sarf
tutanakları tutmak zorundadır.
h) Kulüpler, malzeme talep ve istekleri için Sağlık, Kültür ve Spor Dairesine
başvururlar. Bu talepler olanaklar ölçüsünde ilgili daire tarafından karşılanır.
ı) Kulüplerin ihtiyaç ve sarf malzemelerinin kullanılması ve korunmasından, kulüp
yönetimi ve Kulüp Danışmanı birlikte sorumludur.
3
Kulüp Yönetimi
Madde 10- Kulüp Yönetim Kurulu her eğitim-öğretim döneminde en az bir (1) kez
toplanır. Yönetim Kurulu iki dönem üst üste toplanmaz ve toplantı tutanakları toplantı
tarihinden en geç 2 gün sonra Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kuruluna ulaştırılmaz ise, 15 gün
içinde kulübün faaliyetine son verilmiş sayılır.
Disiplin İşleri
Madde 11a) Kulüp çalışmalarına katılan öğrencilere, öğrenciliğe yakışmayan tutum ve
davranışlarda bulunmaları halinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre işlem yapılır. Ayrıca genel kurulda kulübün
kurallarına ve amaçlarına uymayan üyenin, Kulüp Danışmanı ya da Yönetim Kurulu
önerisiyle kulüpten ihraç edilmesine karar verebilir.
b) Herhangi bir disiplin cezası almış olan öğrenci, kulüpte yönetici olarak görev
alamaz. Kulüp yöneticisi iken disiplin cezası alan öğrenci, bu görevi bırakmak zorundadır.
Mali Hükümler
Madde 12- Kulüpler kendi adlarına gelir ve gider yapamazlar. Kulüplerin gelirleri
Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının kulüpler ile ilgili hesabına gelir
kaydedilir.
Gelir Kaynakları
a) Her yıl Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden Rektörün
onayı ile ayrılacak ödenek.
b) Çeşitli kuruluş ve kişiler tarafından Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı’nın kulüpler ile ilgili hesabına yapılacak her türlü bağış ve yardımlar.
c) Her türlü kurs, gösteri, dergi, broşür, fotoğraf, resim, kitap ya da radyo-tv
programları gibi etkinliklerden elde edilecek gelirler, Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı’nın kulüpler ile ilgili hesabına gelir kaydedilir. Kulüpler kendi elde ettikleri
gelirleri sonraki faaliyetleri için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kanun yönetmelik ve
hükümleri doğrultusunda kullanabilir.
Giderler
a) (Değişik: 13/01/2012 – Senato- 2012/1-II) Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı Rektörlük Onayından sonra öğretici/çalıştırıcılara mesai saati içinde ve dışında
düzenleyeceği kurslar için ilgili bütçe kaleminden ödeme yapılabilir. Bu bedel Milli Eğitim
Bakanlığının “Usta Öğretici Çalıştırma Yönetmeliğinde” her yıl çıkarılan bütçe kanununda
belirlenen ders ücretini ve ders saatini geçmemek üzere saat karşılığı ücret ödenebilir.
Öğretici/çalıştırıcı olarak görev yapanlar haftada en fazla 40 (kırk) saat çalışabilir.
b) Kulüplerin ihtiyaç ve sarf malzemeleri ile araç ve gereç, eğitmen, yönetmen,
solist, müzisyen, koro şefi, spiker gibi teknik elemanlar ve öğretici-çalıştırıcıların masrafları
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi bütçesinden olanaklar ölçüsünde karşılanır.
c) Etkinliklerin gerektirdiği tüketim malzemesi, malzemenin alımı, yol giderleri,
etkinliklerde yararlanılan araç-gereç vb.nin bakım, onarım giderleri ile organizasyon
giderleri.
ç) Diğer giderler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlük
Madde 13- Bu Yönerge, Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- Bu Yönergenin hükümleri Rektör tarafından yürütülür.
4
Download

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi