İstanbul Bilimler Akademisi
2013-2014 Bahar,
Hukuk Teorisi
Refik Korkusuz
I-
HUKUK KAİDELERİ
A- Hukuk Kaidelerinin Mahiyeti
B- Hukuk Kaidelerinin Şümulü
C- Hukuk Kaidelerinin Evsafı
D- Hukuk Kaidelerinin Menşei
II-
TOPLUMSAL KAİDELER VE BU KAİDELER İÇİNDE HUKUK
MEFHUMUNUN ROLÜ
A- Din Kuralları
B- Ahlak Kuralları
C- Örf-adet Kuralları
D- Gelenek Kuralları
III-
HAK VE HUKUK MEFHUMLARI; TARİHİ İNKIŞAFI VE ISTILAHİ
MEFHUM OLARAK TARİFİ
A- Batı Dünyası’ndaki Gelişimi
B- İslam Dünyası’ndaki Gelişimi
C- Hint-Güney Asya Kültüründeki Gelişimi
D- Mefhumun Tarifi
IV-
ADALET MEFHUMU; TARİHİ İNKIŞAFI VE ISTILAHİ MEFHUM OLARAK
TARİFİ
A- Batı Dünyası’ndaki Gelişimi
B- İslam Dünyası’ndaki Gelişimi
C- Hint-Güney Asya Kültüründeki Gelişimi
D- Mefhumun Tarifi
V-
İNSAN HAKLARI MEFHUMU; HUKTARİHİ İNKIŞAFI VE ISTILAHİ
MEFHUM OLARAK TARİFİ
ABatı Dünyası’ndaki Gelişimi
Bİslam Dünyası’ndaki Gelişimi
CHint-Güney Asya Kültüründeki Gelişimi
DMefhumun Tarifi
VI-
İSLAM HUKUKUN TEMEL ÖZELLİKLERİ
A- Çıkış Noktası
B- Nitelikleri
C- Evrenselliği
D- Genelliği
VII-
İSLAM HUKUKUNUN OSMANLI UYGULAMASI; MECELLE
A- Mecelle’nin Özellikler
B- Mecelle’nin Külli Kaideleri
C- Mecelle’nin Günümüz Hukuklarına Etkisi
D- Mecelle’nin Medeni Kanun İle Karşılaştırılması
VIII- MUKAYESELİ HUKUK MÜESSESESİ
A- Mukayeseli Hukuk Mefhumu
B- Mukayeseli Hukuk Uygulamaları
C- Çağımızda Mukayeseli Hukuka Duyulan İhtiyaçlar
D- Mukayeseli Hukuk Açısından; Mevcut Hukuk Sistemi Tartışmaları
Download

İstanbul Bilimler Akademisi 2013-2014 Bahar, Hukuk Teorisi