MADENCİLİK SONDAJ İNŞAAT
TAAHHÜT JEOFİZİK ETÜD PROJE VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
+ Su Sondajı
+ Maden Sondajı
+ Maden Arama
+ Jeotermal Sondaj
+ Su Arama
+ Sıcak Su Arama
MADENCİLİK SONDAJ İNŞAAT TAAHHÜT JEOFİZİK ETÜD PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Ayvansaray Mah. Çınçınlı Çeşme Sok. No: 1 Balat / Fatih / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (212) 525 24 99 Fax: +90 (212) 525 24 39
www.kcs-grup.com - [email protected]
www.kcs-grup.com
SU SONDAJI
Firmamız su sondaj çalışmalarını sahanın jeolojik özelliklerini dikkate alarak iki tür olarak
gerçekleştirmektedir.
GEVŞEK ZEMİNLERDE ROTARY (ÇAMURLU) SONDAJ
Gevşek ve zeminler olarak adlandırılan kil, kum, çakıl tipi
malzemeler sondaj sırasında dökülme ve
çökme yapabildiklerinden dolayı bu tip malzemelerden oluşan
zeminlerde rotary-çamurlu sondaj
yöntemi uygulanmaktadır.
MADENCİLİK SONDAJ İNŞAAT
TAAHHÜT JEOFİZİK ETÜD PROJE VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Takım çalışması, iletişim, açıklık, yenilikçilik, iş güvenliği,
sağlık, çevreye duyarlılık ve enerji sektöründe sorumluluk
anlayışıyla jeolojik ve jeofizik çalışmalar ile bilimsel olarak
sondaj sektörüne hizmet vermekteyiz.
Faaliyet Alanlarımız
Bozuk formasyonlarda su sirkülasyonunun (dolaşım) sakıncalarını
ortadan kaldırmak üzere sirkülasyon
maddesine sudan fazla bir yoğunluk ve viskozite ve ayrıca jel kuvveti sağlamak üzere çeşitli katkı
maddesi ilavesi ile meydana getirilen çamura "sondaj çamuru" denir.Bu katkı maddelerinin suda uzunca
bir süre süspansiyon halinde kalabilmeleri gereklidir.Bunu sağlamak üzere, kil ve bentonit cinsinden
maddeler kullanılmaktadır.Yoğunluğu ve viskoziteyi etkilemek üzere diğer bazı maddeler de
katılabilmektedir.
Kesici ve öğütücü bir matkabı döndürmek suretiyle zemin içinde kırılan parçalar sondaj çamuru
vasıtası ile dışarı atılarak meydana gelen boşluk içersinde ilerlenilerek zemin delinir. Makinanın pompası
vasıtası ile havuzdan emilen su veya sondaj çamuru ,motordan aldığı dönme hareketini matkaba ileten
ve delme takımı (sondaj takımı) adı verilen, boruların içinden geçerek delme takımı ile kuyu cidarı
arasındaki boşluktan yükselip zemine çıkar.
+ Su Sondajı
+ Maden Sondajı
+ Maden Arama
+ Jeotermal Sondaj
+ Su Arama
+ Sıcak Su Arama
SERT VE KAYA ZEMİNLERDE HAVALI SONDAJ
Sondaj ve arama çalışmalarınızı yaptırmadan önce
mutlaka bizi arayınız. Size en ekonomik ve en yararlı
Sert ve kaya formasyonlarda fazlaca yarık ve çatlak bulunan hallerde sondaj dolaşım çamuru bu
çatlaklardan kaçar ve normal dolaşım sağlanmaz.Bu gibi hallerde çamurlu sondaj ekonomik
olmayacağından basınçlı havalı sondaj kullanılır.
çözümleri sunmaktan gurur duyuyoruz.
Havalı sondajlarda delinecek formasyon yıkılmaya müsait olmayacak,formasyon kil gibi yapışkan
maddeler içermeyecek ve formasyon içerisindeki nem veya su miktarı kesintilerin dışarı atılmasına
engel olmayacaktır.
Havalı sondajlarda sondaj sıvısı yerine basınçlı hava kullanılır.Çamur ve hava kullanabilecek şekilde
dizayn edilen havalı su sondaj makinaları, rutubetsiz, kuru veya sirkülasyon temin edilemeyecek kadar
çatlaklı kalker formasyonları için kullanışlıdır.Yani temizleme işleminin hava ile yapıldığı bir döner sondaj
yöntemidir. Havalı sondaj yönteminde çamur pompasının yerine kompresör görev üstlenmiştir.
MADEN SONDAJI
Yeraltının yapısını ve yeraltı zenginlikleri ( doğaltaş,kömür, metalik maden, vb.) hakkında bilgi toplamak
ve işletmelerde üretime geçmek amacı ile kuyu açmak için yapılan işlemlere maden sondajı denir.
Amaçlarına göre maden sondajları;
1. Arama Sondajları : Aranması öngörülen maddelerin (yeraltı doğal zenginliklerin) yeraltında varlığının
olup olmadığını saptama amacı ile yapılan sondajlardır.
2. Geliştirme Sondajları : Yeri saptanan herhangi bir yeraltı doğal zenginliğinin büyüklüğünü belirlemek ve
içerdiği maddelerin dağılım alanını saptamak için yapılan sondajlardır. Bunlara 'tespit kuyuları'da denir.
3. Üretim Sondajları : Sınıfları belirlenen yataktan üretim yapmak için ( Petrol,doğalgaz, su, kükürt
yataklarında olduğu gibi) belirli bir plana uygun olarak açılan kuyulardır.
4. Yardımcı Sondajlar : Bir yatağın işletilmesi için gerekli bazı koşulları sağ lamak amacı ile yapılan
sondajlardır.Maden arama amaçlı karotiyer vasıtasıyla yapılan sondajlara maden sondajları adı verilir.
Maden araması yapılacak sahada daha önceden jeofizik yöntemler ile belirlenen noktalarda düşünülen
derinliğe göre değişik çaplarda karotiyer ile yerin altındaki malzeme yeryüzüne çıkarılır. Genellikle
çamurlu yöntem ile yapılan sondaj sonucu alınan karotlar karot sandıklarına yerleştirilir ve kaçıncı
metrede hangi malzemenin çıktığı,aranan madenin hangi metrelerde bulunduğu tespit edilir.
Maden sondajları oldukça zor ve titizlik isteyen çalışmalardır. Zemin yapısına göre muhafazalı veya
muhafazasız olarak çalışılır. Düşünülen sondaj derinliği arttıkça karotiyerin çapı düşürülmelidir. Oldukça
uzmanlık isteyen bu çalışmalar sonucunda karot yüzdesi en az %80 olmalıdır ki yapılan çalışmalardan
elde edilen veriler ile muhtemel rezerv tayinleri yapılabilmelidir.
Firmamız uzman kadroları ve tecrübesi ile siz değerli madencilerimize hizmet vermektedir.
MADEN ARAMA
Maden aramalarında jeofizik yöntemler ile siz değerli madencilerimize yardımcı olmayı amaçlamaktayız.
Özellikle mermer,traverten vb. doğal taş ocaklarının ve metalik madenler(krom, demir, bakır v.b) için
açılması düşünülen sahalarda jeofizik rezistivite, jeofizik gravite ve jeofizik radar(GPR) yöntemlerini
kullanarak sahada madenlerin blok boyunu, eğimini, yönünü, alınabilecek bloklarda ince kılcal kırık ve
çatlakların olup olmadığı hakkında detaylı bilgi toplanabilmektedir. Bu veriler ışığında yapılacak sondaj
noktalarının belirlenmesi, sondaj ve rezistivite sonuçlarının korelasyonu sonucu sahanın rezerv tayininin
yapılması, ekonomik olup olmadığının araştırılması çalışmaları yapılabilmektedir. Alınan ölçümler sonucu
yapılan değerlendirmelerde %80'lere varan doğru sonuçlar alınmıştır.Burada amaç sondaj sonuçları ile
jeofizik etüt sonuçlarını karşılaştırarak en az araştırma maliyeti ile sahanın etüdünün yapılmasıdır.
JEOFİZİK GRAVİTE YÖNTEMİ
Gravite yöntemi , temel jeofizik yöntemlerinden biridir. Yeraltnın homojen olmaması ve değişik yoğunlukta
kayaçlann bulunması nedeniyle yerkürenin yerçekimi ivmesi "g" de değişmeler meydana meydana gelir.
Bu değişmelerin , yeryüzünde , özel aletlerler ölçülmesi ve bu değerlerin kıymetlendirilmesi, gravite
yönteminin teşkil etmektedir. Gravite yöntemi kısaca , yeraltındaki değişik yoğunluklardan oluşan
yerçekimi ivmesi " g" nin değişmelerini ölçmek ve bu ölçü değerlerini kıymetlendirerek yeraltında aranan
maden veya jeolojik yapı hakkında bilgi edinmektir.
JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİ
Rezistivite yöntemi jeoelektrik prospeksiyonunun en çok kullanılan jeofizik yöntemlerinden birisidir.
Özellikle maden, petrol, su, jeoteknik mühendislik problemlerinin aydınlatılmasında ekonomik, hızlı ve en
çok kullanılan yöntemdir. Rezistivite yönteminin çalışma prensibi, yere iki elektrotla verilen akımla diğer
iki elektrotta oluşan potansiyel farkının ölçülmesidir.
Rezistivite yönteminde amaç, gerçek özdirenci bulmaktır. Teorik olarak yer altı homojen olduğundan
görünür özdirenç (PA) hesaplanır. Elektrot aralıklarının değiştirilmesi ile kayaçların görünür özdirenç
değerlerinden yatay ve yataya yakın tabakaların kalınlıkları ve gerçek özdirenç değerleri hesaplanabilir.
Rezistivite yönteminde akımın yere etkin bir şekilde nüfus edebilecek derinlik, elektrotlar arasındaki
uzaklığa, yer altındaki tabakaların bağıl kalınlığına ve yar altı cisimlerinin şekillerine, büyüklüğüne ve
özdirencine bağlıdır. Elektrot açılımı olarak Schlumberger açılım sistemi kullanılır.
JEOTERMAL SONDAJ
JEOFİZİK RADAR(GPR) YÖNTEMİ
Jeofizik GPR yöntemi yeriçine EM(Elekromanyetik) dalgaların daha doğrusu mikrodalga boyutundaki
radar dalgalarının gönderilmesi ile çalışmaktadır. Verici antenler ile gönderilen dalgalar daha sonra alıcı
antenler ile yerden toplanmakta ve gönderilen dalga ile toplanan dalga arasındaki farklar yeraltının
haritalanmasını sağlamaktadır.
GPR yeraltında jeolojik yapıların, tabakaların, yeraltı suyunun, nemli-killi zonların, anakayaçların,
madenlerin haritalanmasında kullanılan bir yöntemdir.
Bilindiği üzere madencilik sektöründe tam anlamıyla etüt yapılmadan açılan ocaklar sonucu büyük
zararlara uğrayan değerli madencilerimiz çoğunluğu oluşturmaktadır. Siz değerli madencilerimizin
açılacak ocaklar hakkında detaylı olarak bilgilendirilip ekonomik açıdan ne şekilde değerlendirilebileceği
fikrini verebilmek biz jeofizik mühendislerinin en önemli görevleri arasındadır.
Jeotermal enerji dünyada günümüzün alternatif enerjilerinin ilk sıralarında yer almasında en büyük etken
; temiz,yenilenebilir , ucuz ,artığı olmayan ,çevre dostu, Kolay üretilebilen ve dar alanlarda yüksek ölçekli
enerji elde edilebilmesinden kaynaklanır
1. Elektrik Enerjisi Üretimi
2. Turizm (Kaplıca)
3. Isıtma Sisteminde kullanılması
4. Seraların ısıtılması
Jeotermal enerji günümüzde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Jeotermal enerjiyi açığa çıkarabilmek için
yapılan sondajlar dikkatli ve titiz bir çalışma ile gerçekleştirilmektedir.
Ulusal yeraltı kaynaklarımızın en ekonomik şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunduğumuz için çok
mutluyuz gururluyuz.
Firmamızın jeotermal sondaj kuyusunun inşaası ile ilgili işlemler sırasıyla
1. KUYU DERİNLİĞİ VE ÇAPLARI
Açılacak olan jeotermal sondaj kuyusunun derinliği ve çapları yeraltındaki sıcaklık değişimine göre
değişmektedir.
1.1 Gradyan sondaj olarak
1.2. İşletme kuyusu olarak
2. KUYUNUN DÜŞEYLİĞİ
Kuyunun düşeyliği sağlanması bakımından sondajın başlangıcında ve devamı sırası nda sondaj
makinasının tam tesviyede takoza alınması şarttır. Kuyunun düşey delinmesi için gerekli sondaj
ekipmanını kuyu yerinde bulundurulmalıdır.
3. SONDAJ SİRKÜLASYON ÇAMURU
Sondaj sirkülasyon sıvısı kuyu başında devamlı kontrol edilerek delme işleminin en iyi şekilde yapılması
ve sondaj sıvısı yoğunluğunun gerektiğinden fazla olmaması sağlanmalıdır. Sondaj sıvısının her 1(bir)
metrede sıcaklığı ölçülerek ve föy defterine işlenmelidir. Sıvıda kullanılan bentonit ve kimyasallar TSE-977
standartlarına uygun olmalıdır.
4. NUMUNE ALMA
Sondaj ilerlemesi esnasında geçilen tabakaların sıhhatli tespit edilmesi için her tabaka değişiminde ve
her bir metre ilerlemede sediman numune alınmalıdır. Alınan numunelerin yarısı yıkanarak, diğer yarısı
kuyudan çıktığı gibi tabii haliyle numune sandıklarına konularak iş bitimine kadar özenle muhafaza
edimelidir.
SU ARAMA
5. KUYU İÇİ JEOFİZİK LOG ALIMI
Kuyuda delme işleminin bitişinden sonra kuyu techiz edilmeden önce sıcak su ve soğuk su veren tabaka
seviyelerinin kesin tespiti için kuyudan jeofizik log alınmalıdır. Bu loglar SP,özdirenç ve gamma-ray
logları olmalıdır.
3.6. TEÇHİZ
Kuyuda yeterli sıcaklığa ulaşıldığı takdirdeişletme kuyusuna geçme kararı verilir ve sondaj kuyusu uygun
görülen çaplarda teçhiz edilir.
6.1. Eğer kuyuda bulunan su sıcaklığı 70ºC'nin altında ise spiral kaynaklı sac boru
6.2. Eğer kuyuda bulunan su sıcaklığı 70ºC'nin üstünde ise casing boru
kullanılmalıdır.
7. TECRİT
Jeotermal sıcaklık bakımından kullanıma elverişli olmayan su ihtiva eden tabakalar çimento şerbeti ile
tecrit edilerek kuyuya soğuk su girişi engellenmelidir.
8. KUYU İNKİŞAFI
8.1. Rotary sondaj makinası ile delinen ve sirkülasyon sıvısı kuyu cidarına kaplanmış olan kuyu temiz su
ile yıkanmalıdır.
8.2. Kuyu inşaasının tamamlanmasından sonra kuyu kompresörle geliştirilmelidir. Kompresörün
kapasitesi en az 32 bar omalıdır.
8.3. İnkişaf işlemi kuyudan berrak su gelinceye kadar ve en az 48 saat boyunca devam edilmelidir.
9. KUYU AĞZI
İnkişaf işlemi yapıldıktan sonra sondaj borusunu ortalayacak şekilde 3x3x0,5 m ebatlarında kuyu ağzı
betonu yapılmak suretiyle kuyu inşaası kesin olarak tamamlanmalıdır.
Firmamız tarafından inşa edilecek olan
prensibi ile su alınabilecek formasyonlar
derin su sondaj kuyusu projelerinde
tespit edilir ve derin su sondaj kuyularının
sondajın uygulanacağı saha firmamız
maksimum verimlilik amacı ile inşa
mühendisleri tarafından incelenerek
edilmesi firmamızın kalite ve tecrübesiyle
sahanın fiziksel ve hidrojeolojik özellikleri
gerçekleştirilmektedir.
tespit edilmektedir. Saha ve kullanım
bakımından uygun olan jeolojik ve jeofizik
Firmamız sahip olduğu engin tecrübesi ile
etütler gerçekleştirilerek sondaj sahasının
geniş bir alana yayılmış olan etkin
karakteristik özelliklerinin belirlenmesi
hizmetleri, deneyimli kadrosu ile su
sağlanmaktadır. Jeofizik rezistivite etüdü
sondajı konusunda mühendislik
ile düşey elektrik sondaj çalışması
hizmetleri ve diğer uygulamalarda uygun
yapılarak zeminin elektriksel iletkenliği
çözümler üretmektedir.
SICAK SU ARAMA
REFERANSLAR
1. BÜRO ÇALIŞMASI
Büro çalışması çerçevesinde yürütülecek çalışmalar
sırasında bölgelerde yapılmış jeolojik, jeofizik ve
jeokimya çalışmaları varsa incelenmekte, ayrıca
bölgenin uydu fotoğrafları temin edilip veri işlemden
geçirilerek tektonik çizgisellikler ve alterasyon zonları
belirlenmektedir.
• Gaziantep İli İslahiye İlçesinde Krom Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Hatay İli Antakya İlçesinde Krom Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Hatay İli İskenderun İlçesinde Krom Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Elazığ İli Kovancılar İlçesinde Krom Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Tunceli İli Mazgirt İlçesinde Krom Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Tunceli İli Ovacık İlçesinde Krom Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Erzincan İli Merkez İlçesinde Krom Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Erzurum İli Merkez İlçesinde Krom Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Osmaniye İli Merkez İlçesinde Krom Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Osmaniye İli Bahçe İlçesinde Krom Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesinfde Krom Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde Krom Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Sivas ili Merkez İlçesinde Krom Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Sivas İli Yıldızeli İlçesinde Krom Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde Linyit Kömürü Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Balıkesir İli Gönen İlçesinde Linyit Kömürü Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Çanakkele İli Çan İlçesinde Linyit Kömürü Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Şırnak İli Uludere İlçesinde Linyit Kömürü Arama Çalışmaları
• Sivas İli Yıldızeli İlçesinde Demir ve Bakır Madeni Arama Çalışmaları
• Kayseri İli Yahyalı İlçesinde Kurşun Madeni Arama Çalışmaları
• Sakarya İli Hendek İlçesinde Demir Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Sakarya İli Karasu İlçesinde Demir Madeni Arama ve Sondaj Çalışmaları
• Eskişehir İli İnönü İlçesinde Jeotermal Su arama Çalışmaları
• Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesinde Jeotermal SuArama Çalışmaları
• Sakarya İli Hendek İlçesinde Jeotermal Su Arama Çalışmaları
• Aydın İli Söke İlçesinde Jeotermal Su arama Çalışmaları
• Aydın İli Söke İlçesinde Jeotermal Sondaj Çalışmaları
• İstanbul İli Silivri İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
• İstanbul İli Çatalca İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
• İstanbul İli Sarıyer İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
• İstanbul İli Büyükçekmece İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
• Muğla İli Bodrum İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
• Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
• Şırnak İli Akçay Bölgesinde su sondaj ve su arama çalışmaları
• Şırnak İli İdil İlçesinde su sondaj ve su arama çalışmaları
• Kocaeli İli İzmit İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
• Sakarya İli Adapazarı İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
• Sakarya İli Pamukova İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
• Mersin İli Mut İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
• Konya İli Karapınar İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
• Sakarya İli Adapazarı İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
• Sakarya İli Pamukova İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
• Mersin İli Mut İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
• Konya İli Karapınar İlçesinde çok sayıda su sondaj ve su arama çalışmaları
2. ARAZİ ÇALIŞMASI
Bu aşamada, büro çalışmaları kapsamında derlenen
bilgilerin yerinde görülmesi ve bu bilgilerin
zenginleştirilmesi amacıyla arazi çalışmaları yapılmakta,
bu çalışmalar sonucunda sahaların potansiyeli hakkında
daha detaylı veriler elde edilmektedir. Bu çalışmaların
detayı aşağıda verilmiştir.
2-1. JEOLOJİK REVİZYON
Elde edilen jeolojik bilgilerin sahada gözlenmesi ve
doğrulanması, yeni bulgularla zenginleştirilmesi
çalışmalarını kapsamaktadır.
2-2. JEOKİMYA ÇALIŞMALARI
Sahada belirli aralıklarla karelaj yapılarak belirlenecek noktalarda toprak gazı ölçümleri (CO2) çalışmaları
yapılmaktadır. Derinlerde bulunan ve jeotermal potansiyel içeren çatlak zonlarından serbest kalan gazlar
düşük viskoziteleri nedeniyle örtü kayaçları kat ederek yüzeye kadar ulaşırlar. Yüzeydeki toprak
içerisinde yapılacak gaz ölçümlerinde elde edilen yüksek gaz değerleri yeraltındaki jeotermal
akışkanların varlığını ve konumunu belirlemede yardımcı bilgi olarak kullanılmaktadır.
Hedef sahada bulunan su çıkışlarında hem kaynak başında hem de laboratuvarda su kimyası analizleri
yapılmakta olup bu analizler jeotermal akışkanın varlığını gösterdiği gibi suyun orijinal sıcaklığını
hesaplama olanağı da sağlamaktadır.
2-3. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Jeotermal potansiyeli olan ve gerek jeolojik bulgular gerekse jeokimya çalışmalarıyla daraltılan
bölgelerde elektrik özdirenç, manyetik ve sismik yansıma ölçümleri yapılmaktadır. Yeraltında sıcak su
içeren zonlar, hem suyun bol mineralli olması nedeniyle iletken olması hem de sıcak suyun bulunduğu
kayaçları bozarak killeştirip iletken yapması nedeniyle civar kayaçlara göre düşük özdirenç değeri
vermektedir. Elektrik özdirenç çalışmalarında iki ayrı yöntem ile veri toplanmaktadır. Birinci yöntemde
Schlumberger elektrot dizilimi kullanılarak düşey elektrik sondaj (DES) uygulaması ile nokta bazında 1500
metre derinliğe kadar yer altı elektrik iletkenlik özellikleri ölçülmektedir. İkinci yöntemde ise belirlenen
profiller boyunca modern çok kanallı kaydediciler ve geliştirilmiş veri işlem - veri yorumlama programları
kullanılarak yeraltının iki boyutlu ve üç boyutlu tomografisi çıkarılmaktadır.
Manyetik ölçümlerde ise; fay zonlarında oluşan alterasyonlar nedeniyle ortaya çıkan mineralizasyon
değişimleri manyetik anomalilere neden olmakta ve fay araştırmalarında destek bilgiler vermektedir.
Sismik yansıma çalışmaları ise yeraltının en net fotoğrafını veren ancak maliyeti yüksek, uygulama sürati
yavaş bir yöntemdir. Bu nedenle diğer tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra mümkün olduğunca az
sayıda profil ile diğer çalışmalarda gözlenen tektonik yapıları daha net olarak görmek ve nihai sonucu
almak üzere sismik yansıma profilleri kaydedilmektedir.
Download

kcs sondaj katalog.cdr