ISSN: 2147-8775
2014
Volume 2
Issue 4
www.jotags.org
Contents
Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü: Nevşehir Örneği
(The Role of Local Cuisine in the Process of Destination Branding: Case of Nevşehir)
Zeynep ASLAN, Ebru GÜNEREN, Gamze ÇOBAN ………………………………………………..3-13
Yerel Beslenme Hareketi ve Bir Kitle İletişim Anlatısı Dizaynı:
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Örneği
(Local Food Movement and a Narrative Design for Mass Communication: The U.S. Case)
İlkay KANIK………………………..…………………………....................................................................11-22
Turizm Literatüründe Türk Mutfağı Üzerine Yapılan Araştırmaların
Değerlendirilmesi
(The Evaluation of Studies About Turkish Cuisine in the Tourism Literature)
Faruk SEYİTOĞLU, Osman ÇALIŞKAN………………………………………….…………….….23-35
Yöre Halkının Mutfak Kültürünü Tanıma Durumunun Tespit Edilmesi:
Erzurum İli Örneği
(Determine The Recognition Status of the Culture of Cuisine of the Local People:
The Sample of Erzurum City)
Neslihan SERÇEOĞLU…………………………………………………………………….……….36-46
ISSN: 2147-8775
Download

2014 Volume 2 Issue 4 www.jotags.org Contents Destinasyon