2014KPSS
Ö)RETMENL7KALANB7LG7S7TEST7
RehberÖŒretmen
SnfÖŒretmenliŒi
Genel YaklaƔk Soru
Genel Yüzde AŒrlŒ Says Yüzde 1)AlanBilgisiTesti %80 40
1)AlanBilgisiTesti %80 a)TemelPsikolojikKavramlar %16
a)TemelMatematik
b)PsikolojikDanƔmaKuram %16
b)GenelBiyoloji 7lkeveTeknikleri c)GenelFizik c)DavranƔveUyumProblemleri %10
d)GenelKimya e)TürkDili d)BireyiTanmaTeknikleri %10
e)BireyleveGruplaPsikolojikDanƔma %10
f)CumhuriyetDönemiTürkEdebiyat f)MeslekiRehberlikveKariyerDanƔmanlŒ %8
g)ÇocukEdebiyat h)UygarlkTarihi g)PsikolojikDanƔmaveRehberlikte %6
AraƔtrmaveProgramGeliƔtirme
i)TürkTarihiveKültürü h)MeslekEtiŒiveYasalKonular %4
j)GenelCoŒrafya k)TürkiyeCoŒrafyasveJeopolitiŒi 2)AlanEŒitimiTesti %20 10
2)AlanEŒitimiTesti %20 REHBERÖ)RETMEN
ÖRNEKSORULAR
YaklaƔk Soru
AŒrlŒ Says
40
%12
%6
%6
%6
%12
%6
%6
%6
%6
%6
%8
10
ÖABT
REHBERÖ)RETMEN
ÖRNEKSORULAR
ÖABT
SINIFÖ)RETMENL7)7
ÖRNEKSORULAR
ÖABT
SINIFÖ)RETMENL7)7
ÖRNEKSORULAR
ÖABT
Download

2014 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER