İÜ
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL GÜVENLİK AMİRİ
GÖREV TANIMI
Doküman No: ÖGKM/ GT-08
Yayın Tarihi :
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi : …….
Sayfa No : 1/1
Unvanı: Özel Güvenlik Amiri
Bağlı Olduğu Pozisyon: Özel Güvenlik Sorumlusu
Vekili:
Nitelikler:
 5188 sayılı yasa gereği kimlik sahibi olmak
 Teknik Şartnamede belirtilen niteliklere sahip olmak


Görev ve Sorumluluklar:
1-Özel Güvenlik Amiri Kapsamında Görev ve Sorumluluklar
 Teknik Şartnamede belirtilen sınırlar içerisinde Güvenlik hizmeti verilmesinden sorumlu olmak
 Özel Güvenlik Görevlilerini Teknik Şartname çerçevesinde sevk ve idare etmek
 Durum Tespit Raporlarını, Olay tutanaklarını ve Tutanakları İdareye teslim etmek
 İdare tarafından verilen talimatları yerine getirmek
2- BKYS Kapsamında Görev ve Sorumluluklar
 Üniversitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek
ve biriminde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak
 Üniversite ve birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak,
 Faaliyetlerini yürütürken İÜ BKYS dokümanlarına uygun hareket etmek ve kayıtları eksiksiz tutmak
Yetkiler:
 Teknik Şartnamede belirtilen yetkiler
 5188 sayılı yasada belirtilen yetkiler
HAZIRLAYAN
Özel Güvenlik ve Koruma Müdürü
GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL
SENATO
ONAYLAYAN
REKTÖR
Download

Özel Güvenlik Amiri Görev Tanımı