İÜ
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
İDARİ BÜRO ŞEFİ
GÖREV TANIMI
Doküman No: SSU/GT-02
Yayın Tarihi :
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi : …….
Sayfa No : 1/2
Unvanı: İdari Büro Şefi
Bağlı Olduğu Pozisyon: Sivil Savunma Uzmanı
Vekili: Sivil Savunma Uzmanı tarafından yetkilendirilmiş personel
Nitelikler:
 657 sayılı yasaya tabi olmak
 En az Önlisans mezunu olmak
 MS Ofice Programlarını bilmek.
 İlgili mevzuat, yönetmelik, yönerge ve esasları bilmek
Görev ve Sorumluluklar:
1-İdari Büro Şefi Kapsamında Görev ve Sorumluluklar
 657 sayılı Kanunla verilen yetki ve sorumlulukların görevini yerine getirmek.
 Gelen ve Giden evrak işlerinin kayıt altına alınmasını takip etmek.
 Gelen evrakları değerlendirmek, Sivil Savunma Uzmanına sunmak gerekli tüm yazışmaları yapmak.
 Tüm evrakların dökümantasyon ve arşiv yönetmeliğine uygun dosyalanmasını takip etmek.
 Demirbaş kayıtlarının tutulmasını kontrol etmek.
 İlgili mevzuat, yönetmelik, yönerge ve esasların güncellenmesinin takibini yapmak.
 Üstleri tarafından verilen talimatları yerine getirmek.
 Sivil savunma faliyetlerinde görev almak.
 Sivil savunma planlarının hazırlanmasında görev almak.
 Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen ve mevzuattaki değişikliklerle ilgili yeni görev
ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak.
 Personellerin işe geliş ve gidişlerini kontrol etmek,aksaklıkları raporlamak üst amirine sunmak.
2- BKYS Kapsamında Görev ve Sorumluluklar
 Üniversitenin Misyonunu, Vizyonunu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek
ve biriminde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak.
 Üniversite ve birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak.
 Faaliyetlerini yürütürken İÜ BKYS dokümanlarına uygun hareket etmek ve kayıtları eksiksiz tutmak.
 BKYS kapsamında biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı
sağlamak.
HAZIRLAYAN
Sivil Savunma Uzmanı
GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL
SENATO
ONAYLAYAN
REKTÖR
İÜ
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
İDARİ BÜRO ŞEFİ
GÖREV TANIMI
Doküman No: SSU/GT-02
Yayın Tarihi :
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi : …….
Sayfa No : 2/2
 Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini Birim Kalite Kurulları ve Üst yönetimle paylaşmak.
Yetkiler:
 657 sayılı kanunun verdiği yetkiler
 Kenidsine bağlı personele 1(bir) güne kadar izin vermek.
 İlgili yazıları Paraf etmek.
HAZIRLAYAN
Sivil Savunma Uzmanı
GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL
SENATO
ONAYLAYAN
REKTÖR
Download

Sivil Savunma Uzmanlığı İdari Büro Şefi Görev Tanımı