LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU
BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER
1- LPG Dolum tesisleri veya Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Katılım Sertifikası aslı veya noter tasdikli sureti
2- İstasyon ile sorumlu müdür arasında yapılan örneği Odaca verilecek noter tasdikli sözleşme
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
ve 2 adet vesikalık fotoğraf
4- Sorumlu Müdür Belgesi Bedelinin, OMO nun T.C. Ziraat Bankası Necatibey-Ankara şubesindeki IBAN: TR31
0001 0007 9506 5654 2050 03 hesabına veya 149580 nolu Posta Çeki hesabına yatırıldığına dair dekont (2013 yılı
belge bedeli 25.00TL dir.)
5-Oda kimlik belgesi ve Odaya ödenti borcu bulunmadığına dair belge fotokopisi
6-Herhangi bir yerde çalışmayan ve ücretli olarak en fazla bir (1) dolum tesisi veya otogaz istasyonu ile sözleşme
yapan sorumlu müdürlerden; yukarıdaki belgelere ilave olarak,
6.1- SSK işyeri giriş bildirgesi,(Eğer SSK’lık durumu önceden devam ediyor ise SSK aylık bildirgesi olacaktır.
Ancak bildirgelerdeki adresler ile Otogaz istasyonu adresi aynı olacaktır. Şube merkez ayrımına mutlaka
dikkat edilecektir.)
6.2- Emekli ise belirlenen asgari ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) yatırılması ve
yatırıldığını kanıtlayan dekont
7- Kendi adına veya ortak olarak Serbest Ormancılık veya Orman Ürünleri Bürosu Tescil Belgesi olan ve ruhsatlı
SMM olarak çalışanlardan 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen belgelere ilave olarak, bulunulan yıl vizeli büro
tescil belgesi ve vizeli ruhsat belgesi fotokopisi
8- Otogaz istasyonuna ait “EPDK LPG Otogaz Bayilik Lisansı” belgesi fotokopisi
9- Yeni açılacak firmalar için “EPDK LPG Otogaz Bayilik Lisansı” en geç 1 hafta içinde Orman Mühendisleri Odasına
(OMO) bildirilir.
SORUMLU MÜDÜRE AİT BİLGİLER
Adı Soyadı
T.C Kimlik No
Oda Sicil No
Lisans Diploması Unvanı
İkametgah Adresi
E-Posta Adresi
Cep Telefonu ve Sabit Telefonu
Bağlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu ve SGK
sicil no
İşe Başlama Tarihi
LPG İSTASYONUNA AİT BİLGİLER
LPG Dolum Tesisi/LPG İstasyonu Adı
Adresi
EPDK Lisans Numarası
İşyeri Telefon No
Belgegeçer No
E-Posta Adresi
Vergi Dairesi/Numarası
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİNE
(Beştepeler Mah. 31. Sok. No:3 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA)
Tlf: 0312 215 00 33 pbx. Belgegeçer 0312 215 01 81
Yukarıda adresi belirtilen LPG İstasyonunda Sorumlu Müdür olarak çalışmak
istiyorum. “LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi” almak istiyorum. Bunun için
gerekli olan LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikam ve diğer belgeler
ektedir.
Gereğini yapılmasını arz ederim. …./…./………
Adı Soyadı
İmza
EKLER: Yukarıda belirtilen ve başvuru sırasında istenen belgeler (…adet belge)
kutular işaretlenerek belirtilecektir.
Download

lpg otogaz istasyonları sorumlu müdür başvuru formu başvuru