İHALE İLANI
KARS VALİLİĞİ MERKEZ İLÇE VE
KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞIN’DAN
1- İHALE YAPAN İDARE : Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
a) Adresi
: Hükümet Konağı, Valilik Katı
b) Telefon / Fax
2- İHALEYE KONU İŞİN
: 0474 223 10 02-212 11 74
0474 223 10 09-212 30 13
:
a) Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı: Kars Merkez 24 Derslikli Lise İnşaatı Yapım İşi
b) İşin yapılacağı Yer: Kars Merkez
c) İşin gerçekleştirilme Süresi: Yer teslim tarihinden itibaren 250 (İki Yüz Elli) takvim günü içerisinde.
3- İHALENİN
a) Yapılacağı Yer: Kars Valilik Katı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati: 06.01.2015 10:00’ da
4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK
DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
4.1-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye
ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri.
d) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c),(ç), (d), (e), (f) (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
f) Şekli ve içeriği Birlik İhale Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
g)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli tarafından, istekli adına ihaleye katılacak kişinin ihaleye katılabileceğine dair
yetkilendirildiğini gösterir noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
h) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde sunulacak İş Bitirme Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
4.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1-İsteklilerin, mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu
kanıtlayan belgeler.
4.2.2 İsteklinin son 10 yıl içinde yurt içinde kamuda yaptığı sözleşme bedelinin en az % 100 oranında gerçekleştirdiği veya % 100
oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve
teklif edilen bedelin % 100 oranında olmak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.2.3- İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için teknik şartnamede belirtildiği kadar araçlara ilişkin yapı araçları taahhütnamesi.
4.2.4- Sözleşme Tasarısında adet ve unvanları belirtilen Anahtar teknik personel listesi.
4.2.5- Teknik eleman listesi
Teknik Personel
Mesleki Tecrübesi
İlgili Firma bünyesindeki hizmet süresi
İnşaat Müh.
10 Yıl
5 Yıl
Makina Müh
5 Yıl
1 Yıl
Elektrikt Müh.
5 Yıl
1 Yıl
4.2.5- Sözleşme Tasarısında adet ve unvanları belirtilen teknik personel listesi
Teknik Personel
Mesleki Tecrübesi
İnşaat Müh.
5 Yıl
Makina Müh
5 Yıl
Elektrikt Müh.
5 Yıl
4.2.6-İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin
sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait
belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın
belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
4.2.7- İnşaat ve Üst yapı işleri benzer iş (BIII) olarak kabul edilecektir. Bunlar dışındaki iş bitirme belgeleri dikkate alınmayacaktır.
4.2.8- Bu ihalede İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarının diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
5.- İhale dökümanları Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğinde ücretsiz olarak görülebilir. Doküman bedeli
2.500,00 TL (İki Bin Beş Yüz) TL dir.
6.-Teklifler 06.01.2015 tarihinde saat 10:00’a kadar Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğine verilecektir.
7.-Firmalar KDV hariç fiyat teklifi vereceklerdir.
8.-İstekliler teklif bedelinin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9.-İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğine göre yapılacaktır.
10.-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlanen Duyurulur.30.12.2014
Musa EVİN
Vali a.
Vali Yardımcısı
Birlik Müdürü
T.C.
KARS İLİ
MERKEZ İLÇE VE KÖYLERİNE
HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Sayı:M369MEK0000–
Konu: İhale İlanı
30.12.2014
Kars Merkez 24 Derslikli Lise İnşaatı yapım işi için açık ihale yapılacaktır. Buna ilişkin olarak
hazırlanmış olan ihale ilanının 30.12.2014-05.01.2015 tarihleri arasında 7 gün süre ile kurumunuz ilan
panolarında duyurulmasını, duyuru başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin tutulacak tutanakla beraber
Başkanlığımıza yazılı olarak bildirilmesi hususunu;
Gereğini rica ederim.
Musa EVİN
Vali a.
Vali Yardımcısı
Birlik Müdürü
EKİ: 1 Adet İhale İlanı ( Bir Sayfa )
Dağıtım:
Kars İl Özel İdaresine
Kars Belediye Başkanlığına
Kars İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne
Kars Valiliği Bilgi İşlem Müdürlüğüne
07.04.2011.
30.12.2014.Muh. Yetk. H.DEMİR
Download

İlan Metni İçin Tıklayınız