İHALE İLANI
KARS VALİLİĞİ MERKEZ İLÇE VE
KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞIN’DAN
1- İHALE YAPAN İDARE : Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
a) Adresi
: Hükümet Konağı, Valilik Katı
b) Telefon / Fax
2- İHALEYE KONU İŞİN
: 0474 223 10 02-212 11 74
0474 223 10 09-212 30 13
:
a)Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı : Kars Merkez Cumhuriyet Köyü (Cumhuriyet Mevki Askeri Tatbikat Alanı) İçme Suyu Enerji Nakil
Hattı yapım işi
b) İşin yapılacağı Yer
: Kars Merkez Cumhuriyet Köyü
c) İşin gerçekleştirilme Süresi :Yer teslim tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü içerisinde.
3- İHALENİN
a) Yapılacağı Yer : Kars Valilik Katı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati : 03.03.2015 15:00’ de
4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK
DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
4.1-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye
ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri.
d) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c),(ç), (d), (e), (f) (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
f) Şekli ve içeriği Birlik İhale Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
g)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli tarafından, istekli adına ihaleye katılacak kişinin ihaleye katılabileceğine dair
yetkilendirildiğini gösterir noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
h) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde sunulacak İş Bitirme Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
4.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1-İsteklilerin, mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu
kanıtlayan belgeler.
4.2.2-İsteklinin son 10 yıl içinde yurt içinde kamuda yaptığı sözleşme bedelinin en az % 70 oranında gerçekleştirdiği veya % 70 oranında
denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen
bedelin % 70 oranında olmak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.2.3- İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için teknik şartnamede belirtildiği kadar araçlara ilişkin yapı araçları taahhütnamesi.
4.2.4- Sözleşme Tasarısında adet ve unvanları belirtilen teknik personele ilişkin taahhütname.
4.3-AG-YG (OG) Elektrik Dağıtım Tesisi ( AG-YG-OG) Elektrik Dağıtım Şebekesi, yeraltı kablo şebekesi, aydınlatma şebekesi, indirici
trafo merkezi, dağıtım merkezi, KÖK, trafo postası ve YG (OG) kompanzasyon tesisi, YG – OG Enerji Nakil Hatları (ENH), YG Şalt
Tesisleri, YG Enerji İletim Tesisleri ( EİH), arıza onarım ve bakım, bakım onarım ve tesis işleridir. Bunlar dışındaki iş deneyim ve iş
bitirme belgeleri dikkate alınmayacaktır.
4.4- Bu ihalede İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarının diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
5.- İhale dökümanları Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğinde ücretsiz olarak görülebilir. Doküman bedeli
300,00 TL (Üç Yüz) TL’dir.
6.-Teklifler 03.03.2015 tarihinde saat 15:00’de kadar Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğine verilecektir.
7.-Firmalar KDV hariç fiyat teklifi vereceklerdir.
8.-İstekliler teklif bedelinin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9.-İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğine göre yapılacaktır.
10.-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlanen Duyurulur.24.02.2015
Musa EVİN
Vali a.
Vali Yardımcısı
Birlik Müdürü
T.C.
KARS İLİ
MERKEZ İLÇE VE KÖYLERİNE
HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Sayı:M369MEK0000–
Konu: İhale İlanı
24.02.2015
Kars Merkez Cumhuriyet Köyü (Cumhuriyet Mevki Askeri Tatbikat Alanı) İçme Suyu Enerji
Nakil Hattı yapım işi için açık ihale yapılacaktır. Buna ilişkin olarak hazırlanmış olan ihale ilanının
24.02.2015-02.03.2015 tarihleri arasında 7 gün süre ile kurumunuz ilan panolarında duyurulmasını,
duyuru başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin tutulacak tutanakla beraber Başkanlığımıza yazılı olarak
bildirilmesi hususunu;
Gereğini rica ederim.
Musa EVİN
Vali a.
Vali Yardımcısı
Birlik Müdürü
EKİ: 1 Adet İhale İlanı ( Bir Sayfa )
Dağıtım:
Kars İl Özel İdaresine
Kars Belediye Başkanlığına
Kars İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne
Kars Valiliği Bilgi İşlem Müdürlüğüne
07.04.2011.
24.02.2015.Muh. Yetk. H.DEMİR
Download

İlan Metni İçin Tıklayınız