T.C.
SAFRANBOLU KAYMAKAMLIĞI
Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
Faaliyet
Sayısı
Erkek
Kadın
Toplam
Katılımcı
2013–2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI
OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESĐ KAPSAMINDA YAPILAN
FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER
1
Altın Safran Đlkokulu
14
180
182
362
2
Bağlar Şehit Atilla Bodur Đlkokulu
15
138
146
284
3
Harmanlar Đlkokulu
2
21
26
47
4
Kalealtı Đlkokulu
1
0
15
15
5
Misakı Millî Đlkokulu
5
60
65
125
6
Mustafa Antepoğlu Đlkokulu
4
29
42
71
7
Ovacuma Đlkokulu
4
40
30
70
8
Ünsal Tülbentçi Đlkokulu
13
133
139
272
9
Zati Ağar Đlkokulu
18
224
242
466
12
98
134
232
11 Harmanlar Ortaokulu
1
9
6
15
12 Đmam Hatip Ortaokulu
2
24
25
49
13 Kalealtı Ortaokulu
17
128
133
261
14 Kanuni Ortaokulu
42
343
397
740
1
9
6
15
21
300
202
502
17 Ünsal Tülbentçi Ortaokulu
4
27
47
74
18 Vilayetler Birliği Ortaokulu
1
11
6
17
19 Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi (AÖL)
4
41
35
76
20 Safranbolu Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi (SML)
3
31
36
67
21 Atatürk Anadolu Lisesi
1
15
0
15
22 Fatih Anadolu Lisesi
1
0
20
20
17
150
170
320
24 ĐMKB Güzel Sanatlar Lisesi
2
12
25
37
25 Cemil Meriç Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi (KML)
2
1
40
41
26 Ovacuma Çok Programlı Lisesi
5
49
45
94
27 Ahî Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi (EML)
Prof. Dr. Sabri Ülgener Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
28 (TML)
8
119
68
187
5
49
32
81
29 Evliya Çelebi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi (OTML)
2
21
14
35
30 Halk Eğitimi Merkezi ve A.S.O.
8
45
112
157
PROJE KAPSAMINDA FAALĐYET YAPAN OKULUN ADI
10 Emek Ortaokulu
15 Misakı Millî Ortaokulu
16 Ovacuma Ortaokulu
23 Đmam Hatip Lisesi
TOPLAM 235 2.307 2.440 4.747
Download

Okullar Hayat Olsun Projesi