T.C.
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Plato Meslek Yüksekokulu’nda açılan Uzaktan Öğretim ve
Karma Öğretim müfredat programlarında yer alan dersler ile örgün, birinci ve ikinci öğretim
programlarında yer alan bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge, Plato Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarının
açılabileceği alanları, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersleri ve öğretim yöntemlerini,
kredi miktarlarını, ders materyalinin hazırlanmasını, sınavlarının yapılma şekli ile ölçme ve
değerlendirme konularını kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. ve 46. Maddeleri ile
YÖK Genel Kurulunun 01.02.2013 ve 20.02.2014 tarihli toplantılarında kararlaştırılın
Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede;
a) Meslek Yüksekokulu: Plato Meslek Yüksekokulu’nu,
b) Öğrenci: Plato Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencileri ile
Plato Meslek Yüksekokulu örgün öğretim programlarına kayıtlı olup uzaktan öğretim yolu ile
verilen derslere kayıtlı öğrencileri,
c) Program: “Plato Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim Programları ile Karma Öğretim
Programları”nı,
d) Uzaktan Öğretim: Plato Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim Programlarında öğretim
faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü,
öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı
olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu
olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği öğretimi,
e) Karma Öğretim: Dersin bir kısmının yüz yüze, bir kısmının ise uzaktan öğretim şeklinde
yapıldığı öğretimi,
f) Ders materyali ve materyal ücreti: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için
yükseköğretim kurumlarınca basılan veya elektronik olarak internet ortamında sunulan,
1 üretilen veya kullanılan her türlü materyali ve gerekli olduğunda bunlar karşılığında
öğrencilerden alınabilecek ücreti,
g) E-Öğrenme (Uzaktan Öğretim) Birimi: Uzaktan öğretimin sunulmasında teknik ve idari
altyapı hizmetini yürütmek ve uzaktan öğretimde ders sunum ve öğretim yöntemlerini
belirlemek üzere Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından görevlendirilen birimi
veya merkezi,
h) E-Öğrenme (Uzaktan Öğretim) Çalışma Grubu: Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
tarafından oluşturulan grubu,
ı) Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonu: Plato Meslek Yüksekokulu E-Öğrenme Birimi
bünyesinde oluşturulan komisyonu,
i) Birim Yönetim Kurulu: Plato Meslek Yüksekokulu E-Öğrenme Biriminin yönetim
kurulunu veya öğretimi sürdüren ilgili birimin yönetim kurulunu,
j) Yönetmelik: “Plato Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğini” tanımlar.
Programa Giriş, Kayıt Şartları ve Öğrenim Süresi
Madde 5- (1) Programa kayıt ve kabul işlemleri, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre yapılır. Normal öğretim süresi 2 yıl, azami süre ise 4
yıldır. Ek süreler, Yüksek Öğretim kanun ve ilgili yönetmelik maddelerinde yer alan
hükümlere göre verilir.
Öğrenci Kabulü, Ders Kaydı ve Eğitim-Öğretim Ücreti
Madde 6– (1) Plato Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarına kesin kayıt hakkı
kazananların ilk kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde ve Plato Meslek
Yüksekokulu tarafından kesin kayıtta istenilen belgelerle Öğrenci İşleri Birimi tarafından
yapılır.
Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Meslek Yüksekokulu tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise, adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır.
(2) Ders kaydı, internet üzerinden veya öğrencinin isteği doğrultusunda Meslek
Yüksekokulunda danışman öğretim elamanı gözetiminde ilgili yönetmelikte öngörülen ilkeler
doğrultusunda yapılır.
(3) Öğrenciler, ders kaydı yaptırmadan önce Plato Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti
tarafından uzaktan öğretim programları için belirtilen normal öğretim ücretini ve şayet
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmiş ise uzaktan öğretim giderini öder.
2 (4) Uzaktan Öğretim Gideri; bilgisayar ortamında hazırlanmış ders malzemelerini, kitap
halinde ders notlarını ve buna benzer diğer hizmetleri kapsamaktadır.
(5) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda
öğretim ücreti alınır. Öğretim ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez
veya dondurulmaz. Kayıt yenilemeyen öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(6) Azami öğretim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden alacakları ders kredisine
göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda ders kredi saat ücretine göre öğretim
ücreti alınır. Öğrencinin alacağı ders kredi saat ücreti yıllık öğrenim ücretinden fazla olamaz
bu durumda eğitim-öğretim yılı için belirlenen öğretim ücreti alınır.
Öğretim Dili, Yabancı Dil ve Muafiyet
Madde 7- Plato Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarında öğretim dili Türkçe ve
İngilizce’dir. Türkçe programlarda zorunlu yabancı dil İngilizce’dir. Öğrencinin bir dilekçe
ile talep etmesi halinde İngilizce ve Bilgisayar gibi derslerin muafiyet sınavı, Plato Meslek
Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre
yapılır.
Dersler ve Ders Alma
Madde 8- (1) Öğrenciler, ilgili eğitim ve öğretim yılı yarıyılı için, haftalık ders müfredat
programlarına göre hazırlanmış, haftalık öğretim ders planlarında gösterilen dersleri almak
zorundadır.
(2) Dersler zorunlu ya da seçmelidir. Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu ve seçmeli
dersleri tekrar etmek zorundadır. Ancak seçmeli dersin yerine, haftalık ders planında başka bir
seçmeli derse yer verilmişse, başarısız olduğu seçmeli ders yerine bu seçmeli dersi de
seçebilir. Ayrıca öğrenci, başarısız kaldığı derslerin tekrarında, başarısız olduğu ders için
sınava girme koşullarını yerine getirmek zorundadır.
(3) Haftalık ders planını, Plato Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim Birimi tarafından
hazırlanarak her yarıyıl dersler başlamasından en az bir hafta önce Plato Meslek Yüksekokulu
web sitesinde ve ilan panolarında ilan edilir. Uzaktan Öğretim Birimi Kurulu kararı
kapsamında günlük ders saati ve sayısı belirlenir. Gerektiğinde saat 17:00’den sonra ve hafta
sonları da ders planında derslere yer verilebilir.
(4) Türkçe, Yabancı Dil, Bilgisayar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi gibi ortak derslerin
uzaktan öğretim yolu ile yapılış şekli ile öğrencinin bu derslerden muafiyet ve intibaklarına
ilişkin esaslar, Plato Meslek Yüksekokulu Kurulu tarafından belirlenerek, Plato Meslek
Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenip duyurulan günlerde kayıtlarını yenilemek
zorundadırlar. Mazereti nedeni ile süresi içinde kaydını yaptırmayanlar veya yaptıramayacak
durumda olanlar; Plato Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine yarıyılın ilk haftası
3 içinde dilekçe ile başvururlar. Mazeretleri, Yönetim Kurullarınca kabul edilen öğrenciler bir
hafta içinde kayıtlarını yaptırmak durumundadır. Öğrencinin kabul edilebilecek bir mazereti
yoksa kayıtsız geçirilen süre öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bu süre için de eğitimöğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Eğitim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin
kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.
(6) Program başkanlıklarınca, ilgili bölümde kayıtlı öğrencilerin tümü için bir öğretim
elemanı danışman olarak seçilir. Öğrenci, devam edeceği dersleri sorumlu olduğu öğretim
planına uygun olarak ve danışmanının önerileri doğrultusunda seçer. Öğrenci, ders alma
işlemini ve danışman onayını internet ortamında yaparak kayıt işlemlerini tamamlamış olur.
Hazırlık sınıfına ve birinci sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı derslerinin
tamamını alırlar.
(7) Uzaktan öğretim programlarındaki dersler ile uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun
görülen dersler, ağ üzerinden eşzamanlı olarak çevrimiçi teknolojilerle verilir. Derslerin
yürütülmesinde kitap, radyo, televizyon, ses ve görüntü diskleri (CD/DVD) vb. çevrimdışı
teknolojilerden de yararlanılabilir. Öğretim, yüz yüze ders ve uygulamalarla da
desteklenebilir.
(8) Sisteme yüklenecek olan her derse ait ayrı ayrı ders izlencelerinde dersin amacı,
kazanımları, haftalık işlenecek konular ve dersin gerekliliklerine ve devam gerektiren aktivite
ve faaliyetlere yer verilir.
Program veya Ders Açma
Madde 9- (1) Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar
gereğince, Uzaktan Öğretim yoluyla program açma Yükseköğretim Kurulu iznine bağlıdır.
Yükseköğretim Kurulu kararı ile uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olan Plato Meslek
Yüksekokulu uzaktan öğretim önlisans programları ile Plato Meslek Yüksekokulu Kurulunun
uygun görmesi halinde örgün öğretimdeki birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı
dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Bu kapsamda;
a) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Plato Meslek
Yüksekokulu Kurulunun uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi halinde,
birinci ve ikinci öğretim programlarında derslerin en fazla % 30’u hem örgün öğretim yoluyla
hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
b) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Plato Meslek
Yüksekokulu Kurulunun uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesi halinde,
birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin en fazla % 30’u sadece uzaktan öğretim
yolu ile verilebilir.
c) Örgün öğretim birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin hem örgün öğretim
yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi durumunda öğrenciler ders alma
dönemlerinde tercih ettikleri ders türüne kayıt yaptırırlar.
4 d) Örgün öğretim birinci ve ikinci öğretim programlarında bir dersin sadece uzaktan eğitim
yoluyla verilmesi halinde, öğrenciler ders alma dönemlerinde bu derslere kayıt yaptırırlar.
e) Plato Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim
kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya
laboratuvar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir. Bu tür
dersler konusunda öğrenciler programa veya derse kayıt olmadan önce bilgilendirilir.
f) Plato Meslek Yüksekokulu önlisans programları uzaktan öğretimde her ders ya da desin
öğrenci sayısı en fazla 150 öğrenci ile sınırlıdır. Bu sınır aşıldığında birden fazla şube
açılabilir. Dersler, video konferans, sanal sınıf, forum uygulamaları gibi eşzamanlı araçlarla
öğrenciler arasında ve öğrenciler ile öğretim elamanı arasında etkileşim kurularak bizzat
öğretim elamanı tarafından eşzamanlı biçimde verilir.
Danışmanlık Hizmetleri
Madde 10- (1) Her öğrenci grubuna Program Başkanının yazılı önerisi üzerine Plato Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından bir öğretim elamanı ders danışmanı olarak
görevlendirilir.
(2) Ders danışmanları, haftada en az haftalık ders müfredat programında gösterilen ders
süresinin yarısı kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla ve sorumlu olduğu
derse ait soruları cevaplamakla yükümlüdürler.
(3) Ders danışmanları, vize ve final sınavlarına ek olarak, öğrencilere verilen ödev veya
projeleri de inceleyip değerlendirerek sonuçlarını öğrencilere bildirirler.
Duyurular
Madde 11- Eğitim-öğretim ile ilgili tüm resmi duyurular, öğrencilere Plato Meslek
Yüksekokulunun web sitesinden ilan edilir. Ders danışmanlarına ait özel duyurulara ise,
uzaktan eğitim sisteminde ilgili dersin sayfasında yer verilir.
İnternet Üzerinden Yazılı Haberleşme
Madde 12- Öğrenciler ve ders danışmanları internet üzerinden karşılıklı iletişim kurarlar ve
öğrenciler, eğitim-öğretimleri konusunda karşılaşacakları her türlü sorunlarını akademik
danışmanlarıyla internet üzerinden online danışmanlık saatlerinde veya mail yoluyla iletişim
kurarak görüşebilirler.
Öğrenci Hizmetleri
Madde 13- (1) Öğrencilere, Plato Meslek Yüksekokulu ile ilgili önerilerini iletmeleri için
internet üzerinden bir forum ortamı sağlanır.
5 (2) Öğrencilere, Eğitim Planları, Uzaktan Öğretim Yönergesi, Yönetmelik ve etkileşimli ders
malzemeleri internet üzerinden yayınlanır. Ayrıca, hazırlanmış ise kitap halinde ders notları
da öğrencilere ücreti karşılığı verilebilir.
(3) Öğrenciler, alacakları her türlü akademik ve idari hizmetlere internet üzerinden
ulaşabilirler.
Sınavlar ve Değerlendirme
Madde 14- (1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere
ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya
gözetimsiz olarak, Plato Meslek Yüksekokulu Kurulu tarafından onaylanan müfredat
programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı,
sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.
(2) Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile
bütünleme sınavlarının ise gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır.
(3) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan
öğretimde % 20`den fazla olamaz. Uzaktan öğretim programları haftalık ders müfredatında
yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için
tercih aşamasından önce ilan edilir.
(4) Uzaktan öğretim yolu ile yapılan derslere ilişkin sınavların tarihi ve saati, ihtiyaç
duyulacak gözetmen miktarları ve derslikler belirlenerek, gerekli duyuruların yapılması, sınıf
tahsisi ve gözetmen görevlendirme talepleri, ders danışmanı öğretim elemanları tarafından
yazılı olarak sınavdan en geç bir ay önce Müdürlüğe bildirilir ve sınav programları bu
bildirimlerde dikkate alınarak hazırlanıp, sınavlar başlamadan en az bir hafta önce Plato
Meslek Yüksekokulu web sitesinden öğrencilere bildirilir. İlgili yarıyıla ait ara sınav ve
yarıyıl sonu final sınavlarının yapılacağı tarihler akademik takvimde de yer alır.
(5) Yönetim tarafından sınavdan en az bir hafta önce hangi öğrencinin nerede ve hangi
derslerden sınava gireceği Plato Meslek Yüksekokulu web sitesi ve ilgili programların duyuru
panolarından ilan edilir. Her öğrenci daha önce duyurulan salonda sınava girmek zorundadır.
Girmesi gereken salon dışında başka bir salonda sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz
sayılır.
(6) Şayet Müdürlük tarafından sınavların merkezi sınav şeklinde yapılması kararlaştırılmış
ise, bu takdirde de Merkezi Sınav Komisyonu kurulur. Sınav soruları bu sınav komisyonunda
yer alan ders öğretim elemanları tarafından hazırlanır. Sınavda yer alacak soru türü, sayısı ve
not ağırlığına sınav komisyonu karar verir. Hazırlanan soruların çoğaltılması, tasnif edilmesi
ve güvenliği sınav komisyonu ile birlikte yönetimin sorumluluğundadır.
(7) Sınavlar çoktan seçmeli ve/veya açık uçlu sorulardan oluşabilir. Çoktan seçmeli
sorulardan oluşan sınavlarda optik cevap kâğıtları kullanılır. Sınav sonrasında bu optik
formlar sınav komisyonu ya da dersi veren ders danışmanı öğretim elamanı tarafından optik
6 okuyucu aracılığıyla değerlendirilir. Değerlendirme işlemleri, akademik takvimde belirtilen
tarihte tamamlanarak ve sınav sonuçları öğrenci bilgi sistemine girilmek suretiyle sınav evrakı
öğrenci işlerine imza karşılığı teslim edilir. Her öğrenci optik cevap kâğıtlarında öğrenci
numarası, adı, soyadı gibi kimliği ile ilgili bilgileri doğru şekilde kodlamak zorundadır. Sınav
anında soru kitapçıklarının üzerinde, optik cevap kâğıtlarında hangi testle ilgili cevapların
hangi alana işaretleneceğine dönük detaylı açıklamalar bulunur. Bu açıklamalarda belirtilen
alanlar dışında işaretleme yapan veya kimlik bilgileri ile ilgili kısımlarda gerekli kodlamaları
doğru şekilde yapmayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Proje veya uygulama
sınavlarında öğrencilerden yazılı rapor ve sunum istenir. Bu rapor ve sunum değerlendirilerek
notlandırma yapılır.
(8) Bir öğrencinin başarı notu, dersin ara sınav notunun %20’si ile yarıyıl sonu veya
bütünleme sınav notunun %80’nin toplanması ile elde edilir. Bu hükmün dışında
yönetmeliğin 27. maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.
Ders Muafiyeti ve İntibak
Madde 15- Ders intibak ve muafiyetinde Plato Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği ile Plato Meslek Yüksekokulu İntibak ve Muafiyet Yönergesi hükümleri
uygulanır.
Devam Zorunluluğu
Madde 16- Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslere devam gerektiren
faaliyetleri, öğretimi sürdüren ilgili birim kurulları önerisi üzerine E-Öğrenme Birimi
Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekle birlikte, programda yer alan dersin özelliği gereği
eğitim-öğretim yılı içinde ya da sonunda yapılacak olan uygulamalara dersi alan öğrencinin
en az %80 oranında devam zorunluluğu vardır. Devamı gerektiren faaliyetler, dönem
başlamadan önce ders izlence sayfalarından öğrencilere duyurulur.
Öğrenci Hakları
Madde 17- Öğrencilere, bir öğrenci kimlik kartı verilir. Uzaktan öğretim programı
kapsamında öğrenim gören Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kayıt yaptırdıkları yıldan
başlamak üzere azami öğretim süresi boyunca bütün öğrencilik haklarından yararlanırlar. Ek
süreler ile ilgili ise, Plato Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Hükümleri uygulanır.
Disiplin İşleri
Madde 18- Öğrencilerin disiplin işleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan
"Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri gereğince yürütülür.
7 Kayıt Silme ve Sildirme
Madde 19- Plato Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen eğitim ve
öğretim ücretini yasal süre içerisinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları silinir ve Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince işlem yapılır.
Staj
Madde 20- (1) Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin önlisans diploması almaya hak
kazanabilmesi için eğitim ve öğretim süresince programına uygun işyerlerinde 30 iş günü olan
zorunlu stajlarını eğitim ve öğretimin olmadığı yaz aylarında yapmak zorundadır. Ancak,
Plato Meslek Yüksekokulu Staj Koordinatörlüğü’nün ve ilgili program başkanının yazılı
olarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne önermesi üzerine, stajını özel sebeplerle
yapamamış olan ya da eksik yapan ve öğrenimleri devam eden 2. sınıf öğrencileri ile 4. yarıyıl
derslerini tamamlamış ancak alt yarıyıllardan dersi bulunan ve en az haftada 3 iş günü dersi
olmayan, beklemeli (derse devam zorunluluğu olan) öğrenciler, dersi olmadığı günlerde hafta
içi iş günü stajı olarak ya da yarıyıl tatiline rastlayan ayda, eksik kalan stajlarını yapabilirler.
Staj yapılan günlerde öğrencinin dersi olmaması esastır. Resmi tatil günleri ile Pazar günleri
staj günü olarak değerlendirilmez.
(2) Plato Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim ya da karma öğretim program öğrencileri
zorunlu 30 iş günü olan stajlarını, Plato Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Hükümleri
gereğince yapmak zorundadır.
Mezuniyet ve Diploma
Madde 21- Öğrenciler, ilgili programın haftalık ders müfredat programlarında yer alan ve 4
yarıyıl okutulan dersleri alıp (en az 70 yerel kredilik dersi) başarılı olmaları ve 30 iş günü olan
zorunlu stajlarını tamamlayıp başarılı olmaları halinde ön lisans diploması almaya hak
kazanırlar.
Madde 22- Bu Yönergede karşılığı bulanmayan konular için Plato Meslek Yüksekokulu
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile YÖK Genel Kurulunun 20.02.2014
tarihli toplantısında kararlaştırılın Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin
Usul ve Esaslar uygulanır.
Yürürlük ve Yürütme
Madde 23- Bu Yönerge Plato Meslek Yüksekokulu Kurulu’nun 06.05.2014 tarih ve 2014/05
sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Madde 24- Bu Yönerge Plato Meslek Yüksekokulu kurulu Kararı gereği 2014-2015 Eğitim
ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer.
Madde 25- Bu Yönerge hükümleri Plato Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından yürütülür.
8 
Download

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN ÖĞRETİM