ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına 2014-2015
Eğitim-Öğretim yılı I. (GÜZ) yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alacaktır.
ADAY BAġVURULARI
: 16 Haziran 2014-04 Temmuz 2014 tarihleri arasında Adaylar
http://ensbasvuru.ankara.edu.tr ‘den Aday Kayıt ve Mülakat GiriĢ
Formu düzenleyeceklerdir.
16 Haziran 2014-04 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
Durumu uygun adayların aşağıda istenen belgelerle birlikte Enstitüye
şahsen başvurmaları gerekmektedir.
MÜLAKAT SINAVLARI
: 08-09-10 Temmuz 2014 tarihleri arasında,
(Mülakatlar 08-09-10 Temmuz 2014 tarihleri arasında Anabilim
Dallarınca belirlenecek gün, saat ve yerde yapılacaktır.)
Ankara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğininin;
7/d) maddesine göre Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde;
ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.
Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının %
20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı
akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az
toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
8/ç maddesine göre Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES
puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu
değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans veya
yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u
dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında
sıralama yapılır.
KAZANAN ADAYLARIN KESĠN
KAYITLARI
YEDEK KONTENJAN KESĠN
KAYITLARI
: 15-16-17 Temmuz 2014 tarihleri arasında
: 18-21 Temmuz 2014 tarihleri arasında
YÜKSEK LĠSANS:








Aday Kayıt ve Mülakat GiriĢ Formu (http://ensbasvuru.ankara.edu.tr ‘den düzenlenecek
olan form için gerekli tüm aşama ve ayrıntılar BaĢvuru Kılavuzunda
(http://www.egitim.ankara.edu.tr/UserFiles/File/Kilavuz/Basvuru_kilavuz.pdf )
anlatılmaktadır.)
Lisans Mezuniyet Belgesi onaylı örneği,
Lisans Mezuniyet Derecesini gösterir not döküm belgesi (Transkript) onaylı örneği.
(Mezuniyet derecesi 4’lük not sistemine göre alınmış ise en az 2.00 olmalıdır. Ancak 4’lük
sisteme göre mezun olan adayların mezun oldukları üniversiteden 100’lük sistemdeki eşdeğer
puanlarını başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz edemeyenlerin not
dönüştürme işlemi Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu eşdeğer tablolarına göre
yapılacaktır.)
Tezli Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi (YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen
sınavlardan en az 50 puan gereklidir.) (Ancak, Anabilim Dalı Başkanlıkları baraj
puanlarını yükseltebilir. Bu durum tabloda belirtilmektedir. YDS dışında uluslararası
geçerliliği olan bir yabancı dil sınavına girilmiş ise, Üniversitelerarası Kurul tarafından
kabul edilen eşdeğer bir puan alınmış olması gerekmektedir.).
ALES en az 55 olmalıdır. (Son üç yıl içinde alınmış belge geçerli olup, Anabilim Dallarınca
belirlenen ALES türü ve puanı tabloda yer almaktadır. Anabilim Dalı Başkanlıkları baraj
puanlarını yükseltebilir.)
2 adet fotoğraf (Yeni çekilmiĢ olmalıdır).
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
1 adet yarım kapaklı karton dosya.
DOKTORA:

Aday Kayıt ve Mülakat GiriĢ Formu (http://ensbasvuru.ankara.edu.tr ‘den düzenlenecek
olan form için gerekli tüm aşama ve ayrıntılar BaĢvuru Kılavuzunda
(http://www.egitim.ankara.edu.tr/UserFiles/File/Kilavuz/Basvuru_kilavuz.pdf )
anlatılmaktadır.)
 Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi onaylı örneği,
 Yüksek Lisans Mezuniyet derecesini gösterir not döküm belgesi (Transkript) onaylı
örneği. (Mezuniyet derecesi 4’lük not sistemine göre alınmış ise en az 3.25 olmalıdır. Ancak
4’lük sisteme göre mezun olan adayların mezun oldukları üniversiteden 100’lük sistemdeki
eşdeğer puanlarını başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz edemeyenlerin not
dönüştürme işlemi Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu eşdeğer tablolarına göre
yapılacaktır.)
 Yabancı Dil Belgesi (YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en az 55 puan
gereklidir.) (Ancak, Anabilim Dalı Başkanlıkları baraj puanlarını yükseltebilir. Bu durum
tabloda belirtilmektedir. YDS dışında uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavına
girilmiş ise, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir puan alınmış olması
gerekmektedir.)
 ALES en az 55 olmalıdır. (Son üç yıl içinde alınmış belge geçerli olup, Anabilim Dallarınca
belirlenen ALES türü ve puanı tabloda yer almaktadır. Anabilim Dalı Başkanlıkları baraj
puanlarını yükseltebilir).
 2 adet fotoğraf (Yeni çekilmiĢ olmalıdır.)
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 1 adet yarım kapaklı karton dosya.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLER:
 Aday Kayıt ve Mülakat GiriĢ Formu’ nu Yabancı Uyruklu Öğrenciler
düzenlemeyeceklerdir.
 Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği.)
 Mezuniyet Transkripti (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi, 2 adet.)
 ALES Belgesi (son üç yıl içerisinde alınmış) veya uluslararası geçerliği olan eşdeğer belgeler
(GRE, GMAT).
 Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve
Uygulama Merkezi’nin (TÖMER) Türkçe sınavını başarmaları gerekir.
 Tezli Yüksek Lisans programı için yabancı uyrukluların, anadilleri dıĢında Ġngilizce,
Fransızca veya Almanca dillerinden birinden, YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen
sınavlardan en az 50 puan alındığını gösteren belge (Ancak, Anabilim Dalı Başkanlıkları
baraj puanlarını yükseltebilir. Bu durum tabloda belirtilmektedir. YDS dışında uluslararası
geçerliliği olan bir yabancı dil sınavına girilmiş ise, Üniversitelerarası Kurul tarafından
kabul edilen eşdeğer bir puan alınmış olması gerekmektedir.
 Doktora programı için yabancı uyrukluların, anadilleri dıĢında Ġngilizce, Fransızca veya
Almanca dillerinden birinden, YDS’den en az 55 puan alındığını gösteren belge (Ancak,
Anabilim Dalı Başkanlıkları baraj puanlarını yükseltebilir. Bu durum tabloda belirtilmektedir.
YDS dışında uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavına girilmiş ise,
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir puan alınmış olması
gerekmektedir.)
 Eğitimini, denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumunda tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları
ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.
 2 adet fotoğraf (Yeni çekilmiĢ olmalıdır.)
 Pasaport aslının ve Türkçe çevirisinin onaylı örneği
 1 adet yarım kapaklı karton dosya.
AYRINTILI BĠLGĠ ĠÇĠN:
Adres
: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Eğitim Bilimleri Fakültesi 3. Blok
3. Kat ATAUM Karşısı ) Cebeci Yerleşkesi Cebeci / ANKARA
Telefon
: 0 (312) 362 99 06 /
0 (312) 363 33 50 (5315)-(5316)-(5307)-(5305) (Öğrenci İşleri)
Faks
: 0 (312) 362 73 97
Web
: http://www.egitim.ankara.edu.tr
e-posta
: [email protected]
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
LĠSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAġVURU KOġULLARI
ANABĠLĠM DALI VE
PROGRAMLARI
YÜKSEK LĠSANS
Türk
Yabancı
DOKTORA
Türk
Yabancı
BAġVURU KOġULLARI
BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI
- Yüksek Lisans programı için : Eğitim Fakültesi Lisans
diplomasına sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 50 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
Eğitim Teknolojisi
10
2
5
2
- Doktora programı için: Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi ya da Eğitim Teknolojisi Alanlarından
Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 55 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
EĞĠTĠMDE PSĠKOLOJĠK HĠZMETLER ANABĠLĠM DALI
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma
8
2
5
1
- Yüksek Lisans programı için: Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Psikoloji,
Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri Lisans Mezunları,
Çocuk Gelişimi Lisans diplomasına sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 50 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 70 olması,
- Doktora programı için: Eğitim Psikolojisi, Rehberlik ve
Psikolojik Danışma, Psikoloji alanlarından birinde Yüksek
Lisans diplomasına sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 55 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 70 olması.
- Yüksek Lisans programı için: Lisans diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 50 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 60 olması,
Eğitim Psikolojisi
10
1
5
1
- Doktora programı için: Eğitim Psikolojisi, Rehberlik ve
Psikolojik Danışma, Psikoloji alanlarından birinde Yüksek
Lisans diplomasına sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 55 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 70 olması.
ANABĠLĠM DALI VE
PROGRAMLARI
YÜKSEK LĠSANS
Türk
Yabancı
DOKTORA
Türk
Yabancı
BAġVURU KOġULLARI
EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ VE POLĠTĠKASI ANABĠLĠM DALI
Eğitim Yönetimi ve TeftiĢi,
Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz
Yüksek Lisans Programı
25
-
-
-
Eğitim Yönetimi ve TeftiĢi
20
-
10
-
- Tezsiz Yüksek Lisans programı için: Lisans
diplomasına sahip olmak,
- Yabancı Dil koĢulu aranmıyor.
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması,
- Eğitimle ilgili bir işte en az 2 yıl çalışmış olmak koşulu
aranır.
Durumu belgelemeleri gerekmektedir.
- Yüksek Lisans programı için: Lisans diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 50 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
-Doktora programı için: Adayın bitirdiği yüksek lisans
programı başlığı bileşenlerinden birisinin “yönetim”
olması.
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 55 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
- Yüksek Lisans programı için: Sosyal Bilimler
alanında Lisans diplomasına sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 50 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
15
1
10
1
-Doktora programı için: Eğitim Bilimlerinde ve diğer
Sosyal Bilimler alanlarında yüksek lisans diplomasına
sahip olmak.
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 55 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
EĞĠTĠMĠN KÜLTÜREL TEMELLERĠ ANABĠLĠM DALI
Eğitimin Kültürel Temelleri/
Güzel Sanatlar Eğitimi
Modüler Programı
Eğitimin Kültürel Temelleri/
Türkçe Eğitimi
Modüler Programı
- Yüksek Lisans programı için : Lisans Diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 50 olması,
- ALES (Sözel) puanının en az 55 olması.
4
1
4
1
- Doktora programı için: Yüksek Lisans diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 60 olması,
- ALES (Sözel) puanının en az 55 olması.
- Yüksek Lisans programı için : Lisans Diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 50 olması,
- ALES (Sözel) puanının en az 55 olması.
4
1
4
1
- Doktora programı için: Yüksek Lisans diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 60 olması,
- ALES (Sözel) puanının en az 55 olması.
ANABĠLĠM DALI VE
PROGRAMLARI
YÜKSEK LĠSANS
Türk
Yabancı
DOKTORA
Türk
Yabancı
BAġVURU KOġULLARI
EĞĠTĠMĠN KÜLTÜREL TEMELLERĠ ANABĠLĠM DALI
Eğitimin Kültürel Temelleri/
Eğitimin Sosyal ve Tarihi
Temelleri
Modüler Programı
Eğitimin Kültürel Temelleri/
Eğitim Felsefesi
Modüler Programı
- Yüksek Lisans programı için : Lisans Diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 60 olması,
- ALES (Sözel-EA) puanının en az 65 olması.
3
2
3
2
- Doktora programı için: Yüksek Lisans diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 65 olması,
- ALES (Sözel-EA) puanının en az 65 olması.
- Yüksek Lisans programı için : Lisans Diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 50 olması,
- ALES (Sözel-EA) puanının en az 55 olması.
4
1
4
1
- Doktora programı için: Yüksek Lisans diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 60 olması,
- ALES (Sözel-EA) puanının en az 55 olması.
EĞĠTĠM PROGRAMLARI ANABĠLĠM DALI
Eğitimde Program GeliĢtirme
10
1
5
1
- Yüksek Lisans programı için : Eğitim Fakültesi/Eğitim
Bilimleri Fakültesi Lisans diplomasına sahip olmak veya
Fen-Edebiyat Fakülteleri mezunlarından öğretmenlik
sertifikasına sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en az
50 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
- Doktora programı için: Eğitim Bilimlerinin çeşitli
alanlarından birinde Yüksek Lisans diplomasına sahip
olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en az
55 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
ANABĠLĠM DALI VE
PROGRAMLARI
YÜKSEK LĠSANS
Türk
Yabancı
DOKTORA
Türk
Yabancı
BAġVURU KOġULLARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ANABĠLĠM DALI
- Yüksek Lisans programı için : Lisans diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 50 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması,
Ölçme ve Değerlendirme
8
2
5
2
- Doktora programı için: Başvurduğu Alanda Yüksek
Lisans diplomasına sahip olmak.
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 55 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI
- Yüksek Lisans programı için : Aynı Alanda veya
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Sınıf Öğretmenliği Lisans
diplomasına sahip olmak ,
Okul Öncesi Eğitimi
5
-
-
-
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 50 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
- Yüksek Lisans programı için: Lisans diplomasına
sahip olmak,
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Matematik Eğitimi
5
5
-
-
-
-
-
-
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 50 olması,
- ALES (Sözel) puanının en az 55 olması.
- Yüksek Lisans programı için : Aynı Alanda veya
İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Ortaöğretim
Matematik Öğretmenliği ve Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü Lisans diplomasına sahip olmak ,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 50 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
ANABĠLĠM DALI VE
PROGRAMLARI
YÜKSEK LĠSANS
DOKTORA
Türk
Türk
Yabancı
BAġVURU KOġULLARI
Yabancı
ÖZEL EĞĠTĠM ANABĠLĠM DALI
- Yüksek Lisans programı için: Lisans diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 50 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
Özel Eğitim
8
2
5
2
-Doktora programı için: Yüksek Lisans diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 55 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
YAġAM BOYU ÖĞRENME VE YETĠġKĠN EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI
YetiĢkin Eğitimi
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
19
1
-
-
YetiĢkin Eğitimi
9
1
4
1
-Tezsiz Yüksek Lisans programı için: Lisans
diplomasına sahip olmak,
- Yabancı Dil koĢulu aranmıyor.
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
- Yüksek Lisans programı için: Lisans diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 50 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 55 olması.
-Doktora programı için: Yüksek Lisans diplomasına
sahip olmak,
- YDS ve eĢ değerlikleri kabul edilen sınavlardan en
az 55 olması,
- ALES (EĢit Ağırlık) puanının en az 60 olması.
Download

ANKARA ÜNİVERSİTESİ